ID >URANT INEST RECHTSZAKENQ DINSDAG 17 JANUARI 1933 AFLOOP VERKOOPINGEN, ENZ. MARKTBERICHTEN verkoopingen en verpachtingen Nagekomen Advertentie. NIEUWE ZEEUWSCHE COUHANT scio blijktl alandsohe be» l'nedelring van |jti snpeirriotoicle at do Kamér Hiplaarzten, wel» 1 LOjOjtr de tijld'ing Jat de propa- I iommunistfLsphe In hevige actie spldaten van deze op de feitellijjke ba- Isenzetting van |;an het eerste erluidt 'verder, verbeteren en Ite overtuigen Kek' der regeef luderei comnm- den sjlechteu Ier het tsaris- len buitenia,nd- ps in Rusland doen van het arbeiders; 'in scherper licht standen in da |.eken, Ran bon» en onkundSga Ihooger waarde, I te bron Jeomt^ lllj overduidelijk lm de bolisjjewis» liOhtenvloeuVan I dat het eerste Ier uit gewaar, I niet beat is en Inwoordige puli ng 'n succes is, Ische communis-! 1 wat z'e willen j Ie poldaat hoprt, |t door weg te ■us 'n vermaard 'n hongerige b^tig'"keerde Wijl terugi en zéi» pen poren.T communist ijsfdio hetzelfde zal moet ilen schoor1 I en. I over da buiten,» Ibetreft: pok' dl? I gleloof meer. Die liitenlanfersj zich jle Eussfisehia óh' wiel 'duizenden lom nit het rootle f rvoor p.l te veel UITKIJK. Imeirken, v.an be» ran den omvang pn varkensstapel, •precies volgens Fden. Dat bewijsit Itotrit-eilben, die op- ongemerkté var» |1 naar de grens laudnlens woeden lirk'en® voert men 1 smokkelaars was Jen gemerkt var» dandisch varken België ingevoerd, Ir dergelijke vjar» pn, ze metten in Toen sneden de ppuleis den dieren ooren af'. Da leden thans tegteD uishandieling met zoo'n geval een hg zich beperken Ins dierenmishan- f'raudnlejuts ver» er den Moerdijk, itsche veemarkten emerkte varkens n berucht smok- ngs bij een derge- op een Onstbra- wijzen zijn er, dat Heeseh en enkele geen voldoende naleving van het beestjes, nu ver en kwam onder landsehe luxe-wa- groote vaait da n straatweg naar erk, reed de auto bierwagen op, be ll ei paard werd n grond gesmakt, doch reed daarop a een paal op. Da gen uit den, wa- vandoor. De gen- gen in beslag en an 27 varkens se-interieiur. Kamen loten. Het verVoer |wijize schijnt thans Het gaat sneller, succes kan men de worden er voorts n, die met varkens op de fiets door jde grens trachten to zijn ervan over» varkens aungehou- schimmetje van de hoeveelheid is, die frauduleus over dó- grens gaat. achtwvalgd. Gisternacht betrapten twee agenten op de Prinsengracht te Amsto'dam tweeman nen, die een hek, toegang tot Je achterzijde van een perceel in dei Vijzel straat, hadden verbroken. Toen rij, zich ontdekt zagen, namen de mannen de vlucht, achtervolgd' door de, agenten. Ti] dens deze achtervolging loste een der .verdachten een schot, waarop een der agenten eveneens een .schot- loste. De man. die geschoten had, werd op liet 'Amsteïveld door de agenten gegrepen. De andere verdachte werd 'latex eveneens aangehouden; hij had zidh onder een auto vertogen. Beide verdachten waren m heb ibez't van een dolkmes, een hunner had bovendien Dij zich een alarmpistool, sleu tels en een i'laséhje met paper. Hen 'winkelier .uit de Vijzelstraat gaf later kennis, dat zijn winkelruit was gebro ken, vermoedelijk tengevolge v'an bet schieten hierboven vermeld. Moord te Hoensbrwek- Zaterdagavond heeft te Hoensbroek do 25-jortee S. uit Sittard, de 23pjhrifg!e' Anna K- uit Kerkrad® ,die tijdelijk te Hoensbrnek verbleef, in de keuken vap zekeren K. met een mes den hals afge sneden. De jonge vrouw leefde gas'öheiden van baar .echtgenoot,. S. heeft uit jailou- zie gehandeld. Hij is opgesloten. Over dezen afschnwellijken moord meldt de. Linib. Koerier nog, d'e volgtende biiji- ^onderbeden., BGj' de familie iEtutten 'in dei Zandstraat te Hpensbroek wasj eenige dagen thuis de \23!-jarige Anna Kr. uit Kerkrade, ÖSie scheiden leeft van haar man cn moeder is 'van een kindje. Tijdens liaar verblijf te Hoensjbroek cn pok reeds daarvoor kreeg de vrouw lier- haaldeïijlk bezoek van ziekeren Jan Bcly een 25'-jarigen jongeman nit 'Sittard 'die nis vechtersbaas beklend staal: Ee dader,' die vermoedde, dat zi„ai vriend die ook in Hoëiisfenoek was,, een mede minnaar van de jonge vrouw 'was, w,as| met dezen vriend 'gaan wandelen en had on derweg een aantal glazen bier gedron ken. Toen beiden weer iu de Zandstraat te rug kwamen troffen rij daar'.Mjf de wóniiig' van Kutten de 23-jarige Anna ICr. iNa een korte woordenwisseling zag fle vriend, dat Sch. een mes trok en daar mee naai' de vrouw stak. De vriend nam de vlucht pm zelf do tweede steek te kunnen ontgaan, waar na Anna de keuken achter de woning binnenvluchtte, nagezet door 'dein woeden den Sch. In dit keukentje heeft een vreeseliijkó vechtpartij afgespeeld. Scli. heeft de vrouw met het mes bijna geheel den hals afgesneden, Nadat liet in de keuken één grpott bloedbad was geworden is hij vertrok» ken. Terstond werdde politie van een en ander in kennis gestald.! Inspecteur Vospen was mleit assistentie spoedig ter plaatje terwijl later ook ^burgemeester van de Kroon op de plaats van liet drama aanwezig w!as. Inspecteur Vosjsen leid/de het onderzoek'. "Vóórdat Wijl in de woning k'w'am was de onverlaat nog eens de keuken komen binnenstormen en had onder het uitroe pen van: „Anna het is'je eigen sjchuld!" de stervende vrouw hevig geschopt eu getrapt. Terwijl de politie mót een dokter het slachtoffer 'behandelde en de kapelaan do H» Olie toediende, werd er plotseling weer aan de keukendeur gestompt» De inspecteur opende Re deur en voor kern stond de dader Seh'. Wat kom je doen? vroeg dó heer Vossen. Nog even haar góeden dag zeggen, was het antwoord. Hierna, werd de man gógrepen en naair het bureau overgebracht. Onderweg? be kende hi ij volledig. Terwijl de man werd overgebraolit naar het bureau, stierf in bet kldina keu kentje aan de Zandstraat, terwijl de ge- heele familie Kutten Wezenloos eAlijpojn de tafel zat geschaafd hot jonjdigefjlaioht- ttffer van dezen wreedaairdigien moord aanslag. Tot laat in den avond duurde het onder zoek voort. Dit verschrikkelijk' drama heeft in Hoensbroek groote opschudding, te weeg gebracht. Overval met raai te 01denzn.il. In den avond van 10 December j,i. werd te Oldenzaal in de Molenstraat een overval met. roof gepleegd op den aldaar woneuden heeT B. H. Deze werd tóen dom- twee mannen vastgebonden met' een touw en met, een doek voor 03,gen en mond ■bedreigd met een revolver, om hem te dwingen de, plaats aan te wijzen, wblar bijl zijn ge'ld geborgen had. Doordat toen toevallig een vrouw aan 'de achterdeui verscheen, kozen de indringers het hazten pad. Sindsdien heeft. Idle maréchaussee, van Oldenzaal nasporingen verricht in ver schillende richtingen, echter zonder resul taat. Thans, na, ontdekking van de, dlajdiers van den overval met Hoof te öldemzaall, m den nacht van 7 op 8 Januari 1933 op den kolenhandelaar B, a,a,n de1 Kloos terstraat aldaar, zijn de maréchaussees ook de daders va.n ëen overvlal' op dien heer °P het spoor gekomen. Het zijn de JJuitschers S. en v. T. nit Mühlhaim a. d. «oer; S. was ook de hoofddader van den overval ten huize van B. "'den bevinden zich, wegens -andere mis lijven, in Duitschland in gevangen- uohap. De lieer H. zal' met beiden in de gevangenis geconfronteerd worden. Postwissel vérvalsehf. De politie van het .bureau Warmoes- ra a ,e Amst&rckim is op zoeik naia.r een .persoon, die zich heeft schuldig gemaakt aan vervalsehing vlaai een .postwissel. De man had zich op zijn eigen naam een pOistwissél v.an een gulden dipten aanbieden dit bedrag veranderldie hij in f 50, waarna Hij, in overeenstemming met de waarde, op het formulier een gebruikte postzegel bib'ijlplakte. Bij een winkelier in de Har- teiistr.aat kocht hij vervolgens een koffer van f 19, ter bdtaling waarvan hij den postwissel aaniboiod. De winkelier nam den jnostwissel aan en betaalde den man f 31 terug. Bij' de aanbieding van den postwissel op het pioktkantlaor is ,he,t be drog ontdekt. Ongeluk op een onbewaakteoverweg. Gisterochtend ongeveer 10 ujur is op der» onbe-waakten overweg b'ij' wlachtpost 10 bij 'Schalkwijk de sneltrein uit, Den Bosch op'een vrachtauto gereden. De auto werd een paar honderd meter dioor den trein meegesleurd en geheel vernield. Uit de stukken werden twee inzittenden idood te voorschijn gehaald. De derde inzittende was zwaar gewond; hij1 werd met den trein naar Utrecht vervoerd, waar hij werd overgebracht naar de kliniek. De weg, waar hot ongeluk is gebeurd, :'.s recht, en het uitzicht was helder. De trein hwam met 40 minuten evrtraging te Utrecht aan. i Nader meldt men omtrent dit ongeluk: D lieer T. de Groot, 50 jaar o,ud, expediteur te Ameide, need met 'n vracht auto in de richting van Schalkwijk. Bij1 den onbewaakten overweg zag hij een trein uit de richting Utrecht na deren. Voor dezen trein stopte hij, en toen de trein was gepasseerd, wilde hij' dien overweg oversteken. Hij had niet be merkt, dat uit de richting Den Boisch even later de 'sneltrein den overweg zou passeeren, en toen de auto, op die lijn uit de richting Den Bosch was, werd het voertu'g in volle vaart door den trein .gegrepen. De vrachtauto werd geheel versplinterd cn over grooten afstand meegesleurd. De neer T. de Groot werd levensgevaarlijk gewond en in hopelnoizen toestand naar litt academisch ziekenhuis té. U treciht over» georacfat. Met den auto reiden mee de 20-jarige P. van Bruggen en de 16-jarige R. van Bruggen, twee broers, beiden eveneens uit Ameide. Beiden werden bij1 het onge luk opi slag gedooid. H,un lijken zijn naar net lijkenhuisje te Schalkwijk1 overge bracht. Direct na het ongeluk was assistentie van het station Schalkwijk' ter plaatse. De voormalige Cireus-schiHiivbu i-g uitgebrand. Omstreeks half vijf' gisternacht is een l'elle brand uitgebroken in het Variété- gebouw „De Arena" aan het Stationsplein te Rotterdam. In korten tijd nam de brand een geweldigen omvang aan e.11 reeds kwart voor vijf stortte de koepel van het gebouw naar beneden. De brand weer was met zeer veel materiaal, waar onder Vijf motorspuiten, uitgerukt. Men heeft hard gewerkt om de aangrenzende gebouwen o. a. het gdboiuw van de St. J10- zefsgezellen te behouden. Met 18 stralen werd water gegeven. Omstreeks half zes schee,n men den brand meester te zijn, doch te ruim zeven mur laaiden de vlam men weer opi. Het Arena, gebouw is totaal afgebrand Het in het gebouw gevestigde atelier en de kantoren zijn geheel vernield. Van het St. Jozef'sgazeHengebouw zijn de fietshok ken verbrand. De woning boven het eaf'é, aan den hoofdingang van den Schouw burg is aan den achterkant zwaar be schadigd. Het gebouw is eigendom van mevr. Sophie Spree, die verzekerd is. De Arena zelf is eigendom van het oon- eern Scala te Berlijn. Dit was niet ver zekerd, ook niet tegen bedrijfsschade. Ook het gezelschap Van Aersehot- en Boskamp, dat in de Arena uitvoeringen gaf', lijdt groote schade, daar alle cos- tuums e,n decors verloren zijn gegaan. De brand werd ontdekt do,or een der stokers, die i,n het gebouw vertoefde. Deze stoker die des nachts had geholpen bij het klaarzetten van decors, was niet weggegaan, da,ar hij .om zes uur de ver warming weer zou moeten opstoken. Om hall' vijf werd hij opgeschrikt door een knal. Hij probeerde het licht aan te draaien, maar dit bleek overal defect. Hij opende, een deur, toegang gevend tot een der gangen naar de za,a,l, waar hem rook tegemoet kwam. Waarschijnlijk zal de oorz'aalc van den brand gezocht moeten worden in kort sluiting in de cabine. Ete® doodenlsppang- Zaterdagmiddag stonld de I£-jarige R, Ij. C. Vlasblom uit de Rrederikstraat te Rotterdam te pra.ten met teen paar vrien den. Hij merkte toen terloops op, dat hij wei eens van .een van de hoftorens v'aüi de spoorbrug over de Koningshaven Zo]u willen springen. Zijn vrienden hoonden hem en zeiden smalendDat du,rf' je toch nlcl> waarop, Vlasblom het besluit nam, dat het er dan maiar ineens va,n moest komen Hij was het al lang van plan ge weest. ?oo vertelde hij later. Vlasblom liep naar de Prins Hendrik kade, klom daar over een hek, liep de spoorbrug ,op en begon kordaat de trap pen in den toren te beklimmen. Al spoe dig trok dit de aanld'aoht van de voorbij gangers en weldra vatte de meening post, aat men óf met een krankzinnige, óf met een adspirant'-zelifmoordenaar ha,d' te ma ken. Men waarschuwde de politie, men riep, men schreeuwde, men gesticuleerde, maar Vlasblom klom door. Hij stoiordo zien niet aan de gebaren va,n den agent, die naar boven stond te kijken en met zijn armen zwaaide, alsof hij het verkeer in do lucht had te regelen. De menschem menigte .groeide met. de minuut, en in spanning keek men toe. Men zag Vlasblom het bovenste puntje van den Noordelijken heitoen bereiken, men zag. hoe hij' zijn jas uittrok, mem zaghoe hij' zijn jas weer aantrok en men dacht reeds, dat Vlasblom, als een tyveade Tijl Uilenspie gel. .die de lichtgeloovige. massa met een Vliegtoclitje er inisschem heeft genomen, onverrichter zake zou teirugkeeren. Maar opeensEr v;oer een huivering dour het publiek. Daar sprong Vlasblom boven van den toren. Pijlsnel schoot hij langs de ijzer-constructie. Toen .maakte hij een keurige salto-mortale woei' ging het een eind recht naar beneden opniieuw maakte Vlasblom een salto en toen viel hij de reut, met zijln handen naar voren. Hij tjonmpte het water in, dat schuiiimend hoog .opspatte en zich daarna, boven hem sloot. Reikhalzend keek' men toe. Z,ou hij weer boven komen en zou hij' onge deerd zijn? 'Weldra kwam zijn hoofd weer te voor schijn en met forsclie slagen zwam Vlas blom een motorbootje, dat juist door d,p brug kwam varen, tegemoet. Het bootje pikte hem op en bracht hem naar den wal. Daar stond de- politie al klaar, om hem naar liet hurea,u aan de Nassa.ukade te brengen. Op het. bureau; heeft hij droge kleereu en twee pracessen-veirbaal gekregen: écu wegens het zonder toestem ming loopen over den spoorweg en éen wegens het zwemmen in verboden Water. Letsel heeft Vlasblom niet opigeloopen; hij! heeft den sprong gemaakt- in zijn gewone kleerenjas, boord, das, schoe nen, alles had hij' er bij1 aan. Vroeger neeft hij bij de werf Wilton gewerkt en daar heeft hij meermalen duiksptrongen van het groote dok gemaakt.; dit. w,a.s hem op den du-ur niet hoog genoeg; thans is hij van 65 meter hoogte gesprongen e,n daarmee heeft hij het record op zijn naam gebracht. On trim we brievenbestellers- Men meldt nit Maassluis: De laatste drie jaren hebben verscheidene personen alhier geen bericht ontvangen op de hun aan fabrieken ingezonden sigaretten- cn andere bons. Bovendien bleken uit post pakketten horloges, ringen, kettingen, geld, enz. verdwenen te zijn. De vorige weck gaf een ingezetene kennis aam de politie, dat hij geld nit een hem toegezon den postpakket- vermiste. E;en rechercheur heeft daarna, een onderzoek ingesteld. Nadat voeldoende gegevens waren Ver kregen, werd als verdacht van verduis tering van geld, sigaretten- en andere bons gearresteerd de adspirant-beistelletr D, van Walhier. In zijn woning zijn vele, voorwerpen in beslag genomen, die uit pakketten ,en blie ven afkomstig zijn. In een woning1 te Vlaardingen zijn voorts tal v.an voorwer pen in beslag genomen, die do,or fabrieken op ingeleverde bons cadeau worden gege ven o. a. een theekast-, een spiegel', ,ee.n nikkhlen theeservies en zeer veel andleió hiusnaudelijke artikelen; De verdachte is ter beschikking gesteld avn den officier van justitie te Rotter dam. Voorts hebben eenige inwoners aangifte gedaan, dat de brievenbesteller P. de L., alhier, zich aan oplichting van eenige kleine bedragen zou hebben schuldig .ge< maakt. Eén der inwoners ve,r#oclit bovendien oen onderzoek naar een door hem niet ontvangen brief, afgezonden door een fir ma. te Utrecht. Uit liet onderzoek bleek, dat genoemde Da L. zicli het poststuk had toegeëigend eu vernietigd, omdat anders zijln oplich tingen, die hij' pleegde, zonden kimmen worden ontdekt, De aangehoudene is na,ar Rotterdam overgebracht en ter beschikking .gesteld van den Officier van Justitie. Smokkelen van margarine» De Duit,sch,e douane heeft het spoor ontdekt van «en grootte smokkélorganisa-'' tie, die langs de geheele grens van Lim burg tot de Wadden -werlct en haar specia liteit van het, smokkelen van .margarine maakt. Tal van .Duitsehe en Nederland- sehe handelaars hebben vrachtauto's ge huurd om de margarine naar de Nedejr- landsehe grenzen te brengen en «r is needs vastgesteld kunnen worden dat opi één dag eenige duizenden kilo's bij Nijmegen of t'enio frauduleus over 4® girens1 ge bracht zijn. Men beweert ook zelfs dat Duitsehe grossiers in hef Roergebied ,en de Rijnprovincie, groote partijen margarine opkoopen o,m ze, volgens vast-e contracten aan bepaalde Nederlandsclie- grossiers ver der te verkoiopen. De Nederlandsche doua niers en marechaussees beproeven al! bet mogelijke om de smokkelarij tegen te hou den, maar zij1 kunnen niet veel uitrichten omdat de grensbewaking slechts zwak is. Altijd hetzelfde- Voor het Natuurkundig Genootschap te ueeuwarden zo,u een professor uit Amster dam een lezing met lichtbeelden houden. Alles was in gereedheid gebracht, en niets dan de afwezigheid van iden spreker stond het doorgaan van .de lezing in den weg. Bij informatie bleek, dat- de hoogge leerde zijn afspraak was vergeten. De lezing zal nu in den loop van de1 komelnde week plaats hebben. De moord te Numamsdjorp. De hoofddader van den moord te Nu- mansdorp, B„ heeft zich in de gevangenis te Dordrecht door ophanging van het leven beroofd. Hij heelft zich opgehangeD aan een van zijn beddelakens. Hjet gevaarlijke ainibt- Tijdens een voetbalwedstrijd te Guadix (ten N.O. van Granada) heeft, naiar Reu ter meldt, een onaangenaam incident plaats gehad. Toen de doelverdediger van de thuis^pe- lenda club een strafschop had doorgelaten, stormde een toeschouwer het veld op en bedreigde den doelman met een revolver. Gelukkig wist de politie den opgewonden toeschouwer te grijppn, voordat hij1 een sehot kon lossen. Inmiddels had het doelpunt, waardoor de wedstrijd beslist werd, tot een vecht partij aanleiding gegeven.' De scheidsrech ter moest doo.r de politie in bescherming worden genomen en eenige charges moes ten worden uitgevoerd om de menigte tot kalmte te brengen. Noodlottige val uit een raam* Een der onderwijzers van de Rransch- Arabische school te TamdZ'jer stond met een zijner kleine kinderen op zijii arm •voor een geopend' raa-m. op de derde var- dieping, toen een zijner kinderen, een jon getje van vijf, uit het raam viel. In zijn poging' pm zijn zoontje n.o,g te grijpen, ver loor de man met het; kind op den arm, het evenwicht en stortte met dit kiud in de diepte, De vader eu de beide kindieren zijn omgekomen. De onlusten in Spanje- De daden van sabotage bij' de spoor wegen houden, naar V.D. meldt, aan. Wederom zijn verscheidene treinen ont spoord, waarbij groote materieele schade is aangericht. Van den Znid-Eixpress Ma,- diidTrun zijn drie wagens nit de rails geloopen. Personen werden xiiet gewond. Het totaal aantal bommen, die er Wij1 de j-ongste reviolutionnaire beweging zij'n ge worpen, wordt geschat mp- 10.000. Die Duitsehe douane neemt wat zó kan- 1 Men meldt van de Duitsehe grens, dat de, Duitsehe douane het Consigne gekregen heeft om nicg strenger tegen de smokke laars op te treden, dan tot nu toe heit gevat' wa.s. De kommiezen zijn dan ook onverbiddelijk, tegen een ieder, van wlen zij maar kunnen vermoeden, dat hij' met slui'.kersdoeleindon over de grens gekomen is. Vooral chauffeiurs moeten zeer voor zichtig zijn, daar zij al' gauw gevaar loepen hun wagen te verspelen, ook zelfs dan wanneer op hen slechte geringe ver denking valt. Automobilisten, die, met passagiers over de grens kwamen, door wie 'n kleine hoeveelheid ongediekte koffie of thee werd ingevoerd, werden gearres teerd en zagen hun auito, geeo,nf'iskee,rdl Zoo zijn er vorige week aan de Gelüersch- Dirtsehe grens vier auto's door de koim- m.'ezen in beslag genomen en niet jpeier teruggegeven: Ontsnapten van het Duivelseiland op, Trinadad. Meer dan honderd veroordeelden ont snapt van het; Duivelseiland, de Fransche strafkolonie dn Eransch Guiana, zij'n vol gens Reuter de laatste twee jaren op loeit Engelsche eiland Trinidad gelanidl Deze ontsnapten, die allen volkomen uitgeput en meer dood dan levend zijn aangekomen na. in open bootjes een af stand van 700 mijl te hebben afgelegd, vinden op Trinidad die zoozeer begeerde vrijheid. Zij weten dat zij vrij zijn op Trinidad, daar uitlevering aan de Eransohe auto riteiten eerst plaats heeft na gerechtelijke stappen, welke zoo ingewikkeld zijn, dat men hiertoe 'niet overgaat. De kinderen loipen weg van kuis. Meer dan 17.000 Japansche kinderen zijn volgens de statistieken de laatste vijf' maanden van huis weggeloopen, aldus meldt Reuter uit. Tok». Ais voornaamste oorzaken hiervan wor den genoemd, oneenigheid in die famile, liefdeszaken, slecht gedrag, ontoereken baarheid, verlangen naiar een losbandig "ven en bewondering voor de zoogenaam de vroclij'ke beroepen als filmacteur en danseur. Yan andere zijde wondt echter verklaard, dat de ooraaak mo,et.' wohdlen gezocht in het toenemen van het aantal cai'é's, het vergemakkelijken van het rei zen, den invloed van bioscopen ,en goed koopte romans. Deze factoren worden een „bedreiging" genoemd voor het huiselijke leven xn Japan. Faillissementen. „Prov. Belang'- bevat jUededeeiingen in zake het faillis--|emleint van J. C. REnders te Goes. Sediert Augustus 1930 trald hlijl aldaar op als groot-handeQ'aiar in anrda-plpe/- len enz. Dien 19 Slept. 1932 werd Riin'ders verklaard in staat van failfisjsement miet benoeming van Mr. F.. B. Evers tei Mid delburg tot curator. Sits.crl. no. 200,-'32) en tot rechter,-comtoisfep,ris dien E.A. heei- Mr. A. v. d. Boop' te. Middelburgi- Het faillissement werd aangevraagd voor een bedrag van ruim' f 800. Het' totaal 'piassjief bedraagt f 15507.26, waarvan pref. ÏT200. Het actief is nog nliet volledig -bekend. 'E,en accoord werd aangeboden n.I. aan preferente en concurrente cir-editeuren, We» neden f 25 volleidige voldoening. Boven do f25 (concurrent) '10 °/o binnen! 13 dagen, nadat de homologatie v.an beit''a,o- coord in kracht van gewijsde zal zijn gegaan. Alles tegen volledige voldóening. Dó firma Jamin en de Winkel sluitingswet. De Hooge 'Raad heeft .gister iiarr|erif gewezen in de zlaak tegen de firma Ja- min, die door den Haag^chen kanton rechter in eerste instantie wegens liet; op Zondagmiddag om! "4 uur. geopend heb ben van het filiaal in de Ykuningstraaf te 's-Gravenhage wasl veroordeeld. Dit 'von nis is door de Haagsehe rechtbank' ver nietigd. Dié fi'iina. Jamin weid'Aontelagen van rechtsvervolging1, waairtogtem het"O.M. aan die rechtbank caós|atie aantaelkende. Thans 'heeft de Hóoge Raad 'dit casjsaf tieberoep op verschillende gronden ver worpen. Strenge straf. Het O. M. blijj 'de rechtbank te Amster dam heeftgRierein tegfen den notari^, be trokken in de zgn. Aufwertungjrilaak', acht maanden gevangenisstraf geëischt met 'af trek van de voorloopige hechtenis, voorts verbeurdverklaring van de cautie van f 30.000 en ontzetting uit zliijh airibfc als notaris. I BIEZEIdNGE. Uitslag der openbare verknoping v,an 's Lands Hoefje te Ka» pelle, Ka.ttendij[ke en Ierseke, ten over staan van Notaris Verbist te Goes: Perceel 1 tot'en met 16 samen grooü 74 Gemeten en '137 Roeden isl verkocht ,aan den heer A. T5|. 'die Waal, hoofd der ■school te Ovezand, voor f 505 per gemefi is f37600,28 den hoop; overnamef1633,12» Perceel 17, groot '3 Gjejm. en 114 Ht, ia verkocht aan den haar P. Chamiulean te Goes voor f315 per gemet, is f749,7(1 den hoop. GOES, 17 Januari '1932. ■Boter: per Kg. fl,S0, per halve Kg. f0,75. aan part. f'0,85; f'abr.baler f0,85, afwijkende boter i' 0,60 -per halve Kg. Boter van handelaren f 0,70. Eieren: per 100 stuks f3, per 25 st. 1' 0,75. aan part. per stuk 4 cï.eendeieren f3, poelje-eieren 'f'2 per 100 stuks. GOE|S. 17 Januari 1933. Aanvoer op de graanm'arkt fameliijltó. halndel slap. Schok» kers f814.50, i&otudgersjt f4.50. Zo'- mergerst f4. Kook'eówtein f911, Brui» ine boenen f6.508. Ka.rwjij^aad1 f20, Maanzaad f 34. GOES. 17 -Jan, Eierveiling „V.P.Z," Aanvoer 13947 eieren; prij's f'3,30 p. 100. MIDDELBURG, 16 Januari. Op de veiling deden: Zeeuwsche blauwe aard appelen 3 lc. per 25 Kg.Spruiten 101 16c.. Witlof lB23 e., Slchoiseneere-n 10 c., Koolrapen: 1 e., Wiijlhpeea 12 Uien 1 4 c.. Kroten 1 cent Bruine1 bbo- nen 1012 e.. alles 'oer Kg.; Tulpen 1922 c., Hya,cint.hen 44 c1., heide pier ld stuks; Prei 38 c.. Selderie 25 ft, heide ner hos; Svavoye kool Vs'5W c" B'aode kool 16V2 c., Boerekiool V2'0., BI|8em kool 214 c., Andijvie 121/j' c.„ alles» per stuk'. ROTTERDAM. 16 Jan. Veemarkt. Aanvoer 474 koeien en ossjen, 305 vette kalveren. 1202 schapen en lamineren eM 1350 varkens. Priilzen per V2 Kg-koeien 16—17, 24' 26. 29—31: Os'aen '15—16. 2il—2:3, 2161— 28; Vette Kalveren 23,5—27.5, 32,5—37,5' '47,550; Lammeren f812 per stuk; Varkens 13,5, IT en 14J-5 p. p.; Zoutertel niet. aangevoerd. Zaden: Karwïifzaadf 1820, Iüj'nzaadf wit.-bloei zaal f 1214, Iiijfnzlaad blajuw1- bloei zaai f 12'13, Bilauwlu'aianyaaid f35— f36. f f - Vlas: 6630 kg. Blauw f0,450,|6pj 5000 kg. Holl. Geell'f 0,40—0,55:; 700 Vg. Dlauwroot f 0.400,45. Er was vorige week op het la.nd tame lijk vlugge handel, Üie zich echter ia hoofdzaak tot !dë lagere soorten bepaalde. Door de hooge vraagpn'lijjzen ging de han del ter beurze in het begin stroef, maar tenslotte werd ongeveer alfej op vorigs weekprilifzen opgwuimd. Aardapppelen Brielsche. eigenheimers f0.851,30, Zeeuwsche eigenheimers 0,65 f 0.90. Blauwe eigenheimers fOjSO1. Zeeuwsche bonte en -bladWe f 1,30—1,80 Poters f0.450,70, Bravo'ë fl,401,80 per H.L. Wiestlandslche ronde 34 ot. p. kg. Aanvoer redelijk, hanfdte! Kalin1. Graanmarkt. Gerst ehevallier 4,50 f 5.25, haver f3,5'04,25, kleine groena erwten f7li,50, extra kwaliteit, tót f 12.75; schokkers f1415.50; verder van f813, bruine boonen f78.50'alles pfflr 100 Kg. La plata mais T 70 .per Iasjfü WAT MENIGEEN NIET WEET- Het „zwarte vraagstuk" is een der brandendste problemen der Veireenig- de Staten van Amerika, omdat de neger» en mulatten, volgens de statisibi-ek', hun zielenaantal in veertig jaren verdubbe» len. Bij de Chineezen gesehiedt dat in zestig en bij1 de blanke rassen in tachtig jaren. 'Werkelijk blauwe loogen kómen, in verhouding, zelden voor, de meeste Oiogen, dia men blauw noemt, hebben een grijze of bruine kleurmenging. Januari: 19 Waarde, afbraak. Die Wilde. 20 Borsselen, afbraak', De Wilde. 25 Goes, om-deraandeelen Bathpolders, Jankers en Van Dissel. 23 Goes, afbraak D|e Walde. 25 Goes, zeventigste aandeel in de on roerende goederen Wilhelminapoldetr, Sad.ee eu Jonkers. Hansweert, scheepsbouw werf, enz. Jonkers. Februari: 1 Nissp, woonhuis met schuur en erf, Van Dissel. 6 Nieuwedorp, woon- en winkelhuis, pakhuis en weiland, Jonkers. 10 Boreselen, sch e eps afb r aak, .De Wilde. 22 Heinkenszónd, landbouwers-inspan, Oele. Maart: T 22 Hoedeken-skerk'e, inspan, De Wilde. KAPITALE JAARLIJKSCHE AF- BRAAKVFII.INGF.N Waardie en B-erssrien hebben deze week plaats: D«nderdagm;.rgcii 10 uur Waarde, haven; Vrijdagmorgen 10 uur B rsselen, haven. Er zal bij' hetgeen aanwezig is, nog worden bijgevoegd: Groote partij1 Baddings tot 8 Mr. lang, en groote partij! gegalvaniseerde Golfpla ten, tot. 3 Mr. lang, roestvrij. HOORNICK ZONEN>

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3