DINS3AG 17 JANUARI 1933 «IEÜWE *LZÜWSCHE COURANT f! UIT ZEELAND MIDDELBURG Apologetische Vragenbus MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. GEMENGD NIEUWS IN HET KRAAIENNEST "j Ook gelukte liet den besturen, een aan gekondigde loonsverlaging, van 10 pot. wan de Textielfabriek Bato te doen ver anderen in een van 5 pet. A.R.K.A. en R.-K- Werkliedenve -boud. Hot orgaan vauujfe Alg. R.-K. Amjbte- uaarsvereeniging/^ivat de volgende mede- deeling van inr. J. G. M. 'Overmans, sjeic,- retaris der commissie A.R.K.A,R.'K- iW erkliedenverbond lie commissie, welke in liaar vergade-l ring van 7 Januari het in con :'ept ge reed rapport definitief' zou vaststellen, heeft deze vergadering' niet gehouden, daar inmiddels bij1 den voorzitter een schrijven van 3 Januari inkwam van iZ. H. Exc. den bisschop van Haarlem, te kennen gegeven werd, dat het hoog waardig episcopaat iu zijn laatste vergade ring van December j.l. geen termen ge vonden heeft om zijne goedkeuring te hechten aan het toetreden der A.JR.K.A bij' het R.-K. 'Werkliedenverbond. Postdienst ten Plaltelnude- In de maand December van hot vorige jaar is in het gebouw van de Veireenig'ifrff van Nedei'landsehe gemeenten te 's Gni- venliage een bijeenkomst gehouden van vertegenwoordigers van de provinciale afdeelingen met de directie van genoem de vereeniging. O.m. is toen ter sprake gebracht de verslechtering1 "van den post dienst te platteland® en in'verband hier mede stellen de afdeelings-besturen thans een onderzoek in naar de moeilijkheden, die zich iu de betreffende gemeenten voor doen tengevolge, van de inkrimping van den dienst der posterijen. Wijüikaop in ongtn ide. Naar liet „Hlbl.'j verneemt,, heeft het congres der Comm. Pairtlijl bosjlote-n om! het comm. Kaim'erlid David Wii/nkoo(p (die sedert 1925 geen lid meer is van het partijbestuur) op de candidatenlljst voor de Tweede Kamer een zoodanige plaats toe te kennen dat zijtn herkieizifng toifc lid van de Tweede Kamer uitgesloten moet worden geacht. D'e plaats van den heer Wijnkoop zou moeten worden ingenomen door den heer B-euzemaker, die pas geruimen tijd te Moskou heeft vertoefd. D;e heer Seegers, het Amsterdams'che gemeenteraadslid, zou een zelfde lot be schoren zijn. Ook deze zal z"jn manlaat- van de Communistische Partij Holland niet hernieuwd krijgen. Opbrengst weldaldigheidslpjostziege's. Dit jaar rijfu in totaal verkocht: 117.530 postzegels van '3 cent; 114-1577 van 8 cent; 112.108 van 10 Cent en '41.313 van l(i ceut. Het totaal bedrag van dezen verkoop is f31.897.74, waarvan het be drag van onwaarde, bestemd voor hst comité f 12.886.66 bedraagt. Dit laatste (bedrag is ongeveer f 2000 minder dan het vorig jaar, maar gezien de tlijldsomf- standigheden is het comité met deze op brengst alleszins( tevreden; Die 100.00(10 speenvarkens. Het crisis 'omité te Groningen heeft besloten tot het nemen van een proef met de speenvarkens. In het begin van de vol gende week zullen er 100 a 200 te Gro ningen aankomen, die dan zullen -worden verdeeld. De Varkenscent rale, zendt dc biggen kost eloos tot het Groningstcho abattoir, zoodat er slechts ongeveer 25 c)t. koeten aan slachtloon op elk varken komen. Ook is er mogeL'ijikhed-d voor export. Er rijn nog geen speenvarkens verbrand. Be Veertig-nrigc arbeidsweek. Gister hebben te Genéve de Neder- landsc-he vertegenwoordigers de 40-urige .arbeidsweek besproken. Dihr. Cort v. d. Linden verklaarde zioli er tegen. Prof. Aalberse was voorzichtiger ,en wees er op dat in Nederland do.or den Iloogcn Raad van Arbeid en door den minister van arbeid een onderzoek is ingesteld naar de vraag of de 40-urige arbeidsweek een vermindering van de werkloosheid kan teweeg brengen en hoop te, dat deze onderzoeken tegen Juni wan neer de arbeidsconferentie een definitief besluit zal moeten nemen geëindigd zou den zijn. Hier in de huidige conferente wordt reeds een onderzoek ingesteld! doof dc uitwisseling van de gegevens der ver schillende landen en daarom achtte prof'. Aalberse het niet mogelijk dat de voorbe reidende conferentie zich reed's dlafimi- ticf zou uitspreken. Zelfs wanneer men denkt, dat de moeilijkheden, die de ver wezenlijking van het doel der conferentie in den weg staan onoverkomelijk zijn is het de plicht van deze conferentie om de zaak grondig te onderzoeken. Bovendien heeft de eonierentie den plicht tegenover de millioenen werkloozen die met ongeduld het werk der conferentie afwachten, de maatregelen zoo grondig mogelijk te be st udeeren. Verder wees prof. AalbelTte ei op, dat in de conferentie zulke groote moeilijkheden naar voren zijn gebracht, dal hij moest erkennen, dat hij er zelf' op het oogcnblik geen uitweg voor ziet, maar hij vroeg zich af of het geoorloofd is de groote moeilijkheden die de werkloosheid meebrengt, zoowel van oeconomiisch, fi nancieel als moreele aard uit het oog te verliezen. Daarom kan hij zich alleen tegen de conventie uitspreken nadat gron- d.g is aangetoond, dat wegens oecomomi- eeh" en technische redenen toepassing van de. 10-iirge werkweek niet de verminde ring van de. werkloosheid zou meebrengen. Prof. Aalberse heeft, zieh dan >ook het recht voorbehouden om zich eerst, wan neer de resultaten van de werkzaamheden der conferentie bekend zij'n voor of' tegen do conventie uit te spreken. Gremrentera-ad. Naar wijr'Vernemen ligt het in de be doeling 'de behandeling van de gemeente- begrooting voor 1933 te doen plaats heb ben in de vergade,ringen van den ge meenteraad op Woensdag 25 en Vrijdag 27 Januari, telkens des middags) te twee uur en des avonds te .8 uur. Woensdag 1 Februari zal de raad dan weer Mjjéeingekiomen ter behandeling* Van verschillende andere voorstellen. De gemeente-geneesheer heeft er B. en W. op attent gemaakt, dat blij' het voor komen van een ongeval aan de slacht offers daarvan geen goede eerste hulp hij- ongelukken kan worden verleend. Op Zij'n advies hebben B. en W. onderhandelingen gevoerd met het bestuur van de Godshui zen en overleg gepleegd met den com missaris van politie en stellen zij' tlians aan den gemeenteraad een regeling voor volgens welke tegen "betaling van f 300 van uit het gasthuis medische en ver- plecgst ershulp met gebruik van verband en ander materiaal verzekerd is. Een der leden van do commissie van financiën acht deze regeling" overbodig en meent dat deze f300 in dezten tijd daarvoor niet 'be schikbaar mag worden gesteld, doch B. ©n W. betoogen, dat meermalen gebrek aan georganiseerde eerste hulp is'gebleken en handhaven hun voorstel. Reeds een paar inaal is in de vergade ringen van don gemeenteraadgewezen op <le groote kosten, die het hebben van drie brugwachters voor de bruggen ovc? llo kade, 'die op vele dagen slechts zelden olphn moeten, met zich brengt. B. en W. komen (hans met een rege ling. waarbijl met "twee brugwachters kan worden volstaan en overigens telefonisch hulp kan worden ingeroepen van pelrsot- noel der gemeentewerken. Hierdoor zal rond f 1100 per jaar worden bezuinigd. B. en W stollen voor een wijziging te brengen in den huur voor gasmeters en wol zoodat die voor 10-lichts en 30- lichtmetprs met 5 cent per mdand ver minderd. Daardoor worden de huurprijzen voor 3-lichts 30 c., 5-liclits 40 c;., 10 lichts 40 c., 20-liehts 65 c1., 30-l'iohts| 65 e. per maand. Verder stellen B. en W. voor het gem'eentellj'lc electrisch bedrijf te doen aan sluiten Wij' 'de N.V. tol keuring van elec- trotechuisclie materialen te Arnhem, waar van do kosten op f751 per jaar zijn to ramen. Eenigen tijd geleiden is de gemeento eigenares .geworden van de b-uitenolaats ..de Griffioen'- aan den S'eissingel. B. en W. stellen nu voor de Wijt de, buitenplaats behoorende perceelen grond te verwerken tot. een park. waarin voor 22 woningen plaats zal zijig. B. on W. berekenen een opbrengst der gronden van f-11.000, waar tegen over staat voor aankoop, bouwrijp maken en rente verlies f 37.000 alzoo een overschot van f7000. (Voor het bouwrijp m'akën is f 16.500 begroot .on vragen B. en .W. daarvoor een crediet van. te dekken door een geldleening. Zij' zien in dit werk een goed middel tot vermindering 'der wen-k- loosheid. Wat liet huis betreft en den koepel in den tuin hiervoor vragen zij f 7000 aan om het huis zoo te verbouwen, dat liet in twee deelen kan worden ver huurd en dit en ook den koepel in beteren slaat te brengen. Kosten van aankooip en herstellen samen worden op f 17,500. huuropbrengst der woningen samen op f1500 geraamd, waardoor ongeveer 8f/o °/o aan huur is le maken. Ten einde een extrahulp voor de werk loozen door het Nationaal Crisis-Comité ook in 1933 mogelijk te doen gijn, vragen B. on W. voor het eerste half jaar 1933 een crediet van f 1013.75 aan. Ten aanzien van een verzbek van den Christeïijken Besturenbond stellen B. en W. voor inzake steunverleening aan werk- loozo kleermakers 'ieder geval afzbndeir'- l'ijk te beoordeelen, Vfi',r de werkloozen. "Wederom zal het Nationaal Crisis Co- m.té zic-h in 1933 belasten met verstrek king van extra hulp aan werkloozen in den vorm van kleeding, schoeisel enz. aan die gezinnen, waarin als g-evolg van dein langdurigen achterstand zoodanige voor ziening noodzakelijk is. Voor het 'eerste half jaar zal voor Middelburg beschik baar zijn /f'2087,50, waarvan f 1013,75 voor rekening der gemeente komt ,en stel len B. en W. voor deze som vmrloopig op de begroeting®posten voor steunverlee ning te doen drukken. llligram zou voldoende zijn, om den tod van een mensch te bewerkstelligen, jat is een onzichtbare, geruis hlooize dood, ant, het radium, dat zelfs iu zoon, ge- nge hoeveelheid in bet mensehelijjk li- laam zou binnengedrongen, zou eerst 'na ïrloop van jaren Zijp. gruwelijke ver woestingen doen blijken en dan is het lacthoffer reeds reddeloos: verlóren. Een voorbeeld, dat m'et verpletterende uidclijlkheid de gevaren van radium de- aonstreert, is liet geval van die meisjes n New Yersey VJSi,) die In een horlogc- abriek kleine radiumaijlfers op de wijr- lerplaten voor horloges moesten aan bi en- ;en. Zij' waren gewoon om liet penseel, vaar mee. zijl de radiumhoude-nde stof op ten wijizcrpiaal moesten brengen, met hun nond te bevochtigen. Jarenlang bemerkten de meisjes niets; lijl hadden niet het minste vermoeden dat iet radiumsulfaat intussehen hun lichaam, bwendig met alles vernietigende Alpha- Iralen bombardeerde. Het trommelvuuir 'an deze doodende. straal bleef aanholl en tot aan haar dood en zal nog 170,0 aar blijven voortduren ,als hnn beenderen seds lang lot stof ziijjn vergaan. Het wa- n uiterst minimaal kleine radiumlsuTfaa-t- eeltjcs, die in het organisme der fabriek - leisjes waren doorgedrongen. 'Maar Zij! aren ioeli meer dan voldoende om 18 >ngp mpnxclicn te dooden. Er leven nu og 13 van deze meisjes, maar Zij' zijn iddeloos verlorenzijl moeten er van -erven. Wellicht zouden de anderen zich niet onder geneeskundige behandeling hebben gesteld, als niet een der meisjes toevallig achter haar kwaal gekomen Wgs. jZlijTstond iu een donkere kamer voor den spiegel en stale haar tong uit. Zlijf bemerkte tot haar ontzetting dat haar gezicht met een groonachtigen schijn was- overtrokken. Dat was het begin van de ontdekking' van deze vreeselljke tragedie,, Lord Lee vertelde ook de lotgevallen van een Amerikaanschen millionnair, die zich door ïnarktschreeuwei'ige reclame had laten verleiden om „radiumwater-- te ge bruiken. Dp man stierf onder ontzettende plij'nen. Bij de sectie bleek, Idat zijn lichaam 30 milligram radiuml bevatte. Aan de hand van deze voorbeelden ■waarschuwde Lord Lee tegen de bedrie gers, die met radiumlioudende artikelen de goedgeloovige gemeente trachten te bedriegen. R-adiumzeep, radiumhaarwateo.' en radiumdrank deze geneesmiddelen lebben alle een verderfel!ij|ke uitwerking jm zlij'n een groot gevaar voor liehtge- loovige (en ook wel andere) inenschen. bord Lee was daarom van oordeel, dat rijgen en dat Radium evenals! ge en krijgen en dat ratium evenals ge- aarlijike vergifsoorten, alken vo.cu' dak- ers en apothekers beschikbaar mocht wor- en gesteld. ragen worden ingewacht bij de redactie. Vraag. 11 oe kan men schrijven: Paus .lexander en zlijh zoon Caesar Borgia. 'Is R.-K. heb ik nog nooit Zoo iets ge lord, een Paus. die icen zoon heeft (had is mlijj niet bekend, Ht/ierf Paus lexander werkelijk door vergiftiging?. A n t w. D|at "u geërgerd werjd door dit ericht kwam van u'w' tekort "aan kennis er Kerkellijlkiei geschiedenis. Nu in den Bodemen tlijld alles onder hot volk wordt eworpen, is het zaak. dat) ook de. Kathp.- eken moer op de hoogte zlijln van histor sche feiten, pok van de donkere en be- eurenswaardige. Dp, Katholieke Kerk aat sterk genoeg door die Gpddellijlko ïloften van cnvergank-elijf;heiddat men ik de al te menscheliijke en donkere ladzlijlden in kaar geschiedenis niet ibe- oeft (e verbergen. Juist het menscheliijike de Kerk doet haar Goddelijk karakter og sterker uitstralen. Want was de ,ath. Kerk louter menschenwerk, dan 'as zlij' 'al lang van de aarde verdwenen, nder de lange rijt van Pausen zijn er erkellijlk eenige geweest die we met r,oef heid moetan noemen: slechte Pau- l"' l)r VcrKvefsth all ing. D'cor den sneeuwval kon hedenmorgen de werkverschaffing niet doorgaan. Tegen den middag'hoopte, men echter ,den arbeid te kunnen hervatten. Momenteel zijn er 70 menschen aan het sportterrein bezig en dit aantal kan wellicht in nabije toe komst nog eenigszins uitgebreid worden. Weldaldigkcids'past zegel. In de maand Djee. j.l. werden alhier verkocht 12305 weldadigheidsposl zegels van 3 et.; 3798 van 8 et.; 7002 van 10 et. en 1317 van 16 cent. Vorig jaar jredroe^en deze getallen resp.: 12806; 4385; "7152 en 689. 39 AGENTEN in Zuid- en Noord- Beveland waarborgen de beste service bij aanschaffing van een N. S. F. of Philips- radiotoestel. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Adv.) Si-hl),re. Zaterdag is in het ziekenhuis te Goes op 57-jarigen leeftijd overleden dhr. W. Sterk alhier, in leven architect en secretaris-penningmeester van 't Burg. Armbestuur alhier. De overledene is vroeger lid van den gemeenteraad geweest, O. m. is iu 1911 onder zijn leiding de NeÖ. K'irv. Kerk (1678) te Driewegen gerestau reerd. Hauswccrt. Zondag vergaderde de R.-K. Kiesvereeniging Leo XIIÏ alhier, ter be spreking en aanwijzing van candidate!) voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen De volgende eaudidatea werden gesteld: A. H. de Miliano. Mr. v. Helienbbrg Hu- bar en Dir. A. Mes te Heinken-jZand. Die matroos P. M. de Baar, die ziel) zoo heeft ondersclileiden door met njog twee makkers aan boord van de, „Atlan- tique'- te klauteren, is een geboren Han=i- weertenaar. Krabbendij'ko. Gistermorgen lieeft on der deze gemeente op den Rijksweg! een auto. komende uit- de richting Middelburg en bestuurd door zekeren C. uit Am sterdam, den slager H., wonende t-e Krui- ningen aangereden ein op sla,g gedood. Vol gens ooo,getui|gen .zou, den automobilist dn dezen geen schuld treffen, doch het on geval aan het slachtoffer zelf zijn te n wijten, dat plotseling den weg overstak. Jl nedekeiLskirki. Viijdag vloog, ter wijl de eigenaar bezig was met stroo ef laden ,de vrachtauto van een ingezetene L in brand. Zoowel de auto a.ls de stroo- L klamp gingen in vlammen op. Alles is w naar liet schijnt verzekerd. II 11aariand. Vrijdagavond br|abd!de dloor onbekende oorzak in den ZuidpoMier alhier een a.juinren, toebehoorende aan zekeren li. te 's-Gi-avenpolder, af. ei 's-Heerenhoek. Zaterdag 14 Januari j.l. n had alhier een aanbesteding plaafcj van lu kunstmes)tstoff'en benoodigd voor de land- re bouwvereeniging' „Help U Zeiven'' ,ge- D vestigd te Ovezand, zulks onder A.'H.V. re Gegund word aan de firma J. Kosten jo ui Z-oon te Kruiningen de levering va|n zs Super, Am. Super en Kali-salpeter vesp. vi aan fl.56.Y2', f'2.79 en ¥6.11; aan de lo, Coöp. Zeeuwsclie Aaukoopvereeniging lot Goes "(Z.L.M.) de Zwavelzure Am., de lie Patent-kali, Kalizout 40 e/ode Kal'kstjik1- oj) stofde Korrelqalpeter cn het Thomns- jirislakkenmeel, resp. aan fl.62, f6.24, ¥5.55. deifö.67, 1' 6.40 pn ¥0.157 per "°/oa,an BjlUz. Bruinooge te "Borstelen, de Chïlïsialb ni'peter a f6,41 en de Ureum aan C. van de Velde te Eiiewoutsdiijk a f 14,50 al les per 100 Kg. behalve, de Thomas, Lewedorp. Zondagmiddag vergaderde de R.-K. kiesvereeniging! Aangewezen wer den als candidaat voor het ICanier-lidl- maatsohap de heeren: dr. Mesj, E. Locke- feer cn J. H. Hoogtoveen. Ovezand. Zaterdag hield do Varkens- vereeniging' „Onderlinge Hulp'' liaar 13de jaarvergadering' in de zaal van den heer .1. Koens. Die voorzitter opent de ver gadering met den christeïijken groet en wensclit allen nog een zalig nieuwjaar toe. Die secretaris leest de notulen voor, welke onveranderd worden goedgekeurd en brengt daarna een keurig verslag uit over hetgeen iu liet afgëloopen jaar is gebeurdhem werden dan ook door den voorzitter eeuige woorden van dank toe gesproken voor zijn qchion verslag'! D10 penningmeester doet versjag* van zijn ge houden beheerhieruit blijkt, dat 1932 een gunstig jaar voor de veeeenigliag is geweester was een batig saldo van f 85 te boeken, zoodat die, klas tot f 1200 is gestegen. Die, aftredende voorzitter G. J. Schuurman en de vioe-voorzitler O. Vermeulen werden met blijfna algemfeena felemmen herkozen. Bijl" de rondvraag werd menig puntje naarvoren gblbracht, 0. m. liet geval dat iemand zonder wettig'e reden Bfj Apoth. en Drogisten aij[n lidmaatschap opzegt; er werd beslo ten, dat wannier zoo,-iömand weder lid wil worden de vereenigfng. liljp eerst f 10 in 'de kas nioet storten en (wee maanden lid moet zlijii alvorens recht te hebben op uitkeering "blijf een ongeval. Dhr. V. dde Jong Pz. spreekt nog" eenige w.a,ar- decrende, woordeu tothet 'bestuur, voor de activiteit in hel belang, der vereenigng bewezen. Wijf spreekt den Wendell uit, 'dat het bestuur qtceds op denzelfden weg zal Mifven voortgaan. Die voorzitter be.- dankt dhr. De Jonge voor zlijin gesproikièn woorden eu belooft, Hat. het "bestuur zal 'trachten de vereeniging steeids in hooger bloei te doen toenemen. Niemand rheei' liet woord verlangende, sluit de voor zitter onder dankzegging vooü' de groote opkomst de vergadering' 'met den clir. gr. Kwadeiulamine. Tot onderwijzeres aan de bewaarschool is benoemd Zr. M. Fre- deriea, in de plaats van Zr. M. TlialrcLjia Onder groote belangstelling vooral van den kant der leden, had! eergister- middag na 't Lof de wijding plaats van het vaandel van de R.-K. Landarbeid',er,9- lioud „St. Deus Dedit" af'deeling Kwa- dendamme. De, zeereerw. heer Pastocir hield 'n treffende toespraak' to? de leden. Hij wees hen er op altijd het vaandel, 't teelten hunner vereeniging te volgen om altijd 't symbool er van voor aogen te houden: „De hand aan 't werk, 't. hart aan God", zooals de groote heilige, wiens beeltenis ons door 't vaandel wordt voor gesteld, dat zeil' tijdens «zijn leven deed, ,en hierdoor 'n rielitsnoeir gaf', hoe de arbeider behoort te leven. Biervliet. Gister heeft de installatie plaats gehad van den nieuwen burgemees ter, den heer W. P. Verplanke Wz. lfc plechtigheid ging vergezeld van eenige feestelijkheden. Vandaag zullen de schoolkindieren worden getractee.rd te Drie wegen en morgen te Biervliet. lie Zceuwsihe luchtlijn. Naar die „Middelburgsche Courant" ver neemt, heeft de minister van Binnan- landscbe Zaken zijn goedkeuring gehecht aan het werk'verschaf'f'ingsobject„egali- seeren en vergrooten van bet vliegveld Wiestenschouwen". Dit bet eekent dat heit Rijk een nader te bepalen peroenta-ge als subsidie in de loonen der tewerkgesteldlen wil bijdragen. Het werk zal deze week reeds kunnen aanvangen de dagelijksche leiding ervan ligt in handen van de Ned. Heild'e Maat schappij. L. F. M. van Wac.sberghe T Op, 51-jarigen leeftijd is overleden dhr. L. F. M. van Waesberghe, bankier te Hulst, oud-lid van de Prov. Staten, lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, voorzitteg vlan het Zeeuwscli-Vlaamseh kanaleneomité, lid van den Raad van Toezicht der Han- dclshoogescliool te Rotterdam, enz. De overleden was altijd een ijverig lid van de R.-K. Staatspartij. Slechts zelden sloeg hij als afgevaardigde de vergaderin gen van den Rijkskie-skring Middelburg ov.c.1'. Krachtig kwam hij' daar voog zijn inzichten op: izonder echter ooit iemand voor liet hoofd te stooten en zijn meening gaarne voor een betere prijsgevend. Onteigening. II Staatscrt. van 13 en 11 Jan. bevat het Kon. besluit, van 10 dezer, waarbij ten behoeve van den aanleg v,an een nieuw wegvak in het aanbrengen v.a.n verbeterin gen in den rijksweg op Z.Beveland iu de gemeente 's-Heer Arendskerlre eer aan tal. perceelen bouw- en weiland, dijk- en spoorbaan, alsmede drie huizen, twee schuren en e.en varkenshok, toebehoorende aa,n verschillende personen en aan de N.V. Spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland, zijn onti.'gend, „V ar kens -export." Aan een serie artikelen in het „Dagbl. van Noord'braibant" .over den smokkelhan del in varkens onder de opschriften „Eir wordt, weer grof geld verdiend" en „De invloed van de crisiis" is het Volgende ontleend We. hebben een Crisisyarkenswet.. Daar aan y-it vast- helt 2.g. merken va-n de oore-n Het fiasco bl ij k tl Dwars lu-ssch-en de binnenlandsohe be richten -over de tragische vernedering van dhr. David Wijnkoop dopr zijn sup-eïrrooide meesters;, die hem nonchalant, de Kam'er uitschoppen met dezelfde kaplaarzen, wdb ke hiiji "zoo naarstig Ijkte, 'sjchqoitf "de tijidlng uit den iSovjets-taat zelve, dab de propa- ganda-afdeeling1 van de communistfis|cho partïj, besloten heeft, om pen hevige actie te- organiseeren onder de sjoldaten van het roode leger, teneinde deze op do hoogte le brengen vain de ifeitellijjke be- 'leekenis van de jongste uiteenzetting' van Stalin over de resultaten van het eersta Vijfjarenplan., Het "doel hiervan, zoo verluidt verder, is den geeqt iu het 'leger te verbeteren en de manschappen er van te overtuigen dal de tegenwoordige politiek' der regeef ving een succe^ is. Dia-arenboveu zal aan oudere comniuy nisten worden opgod ragein den sjeehten toestand van het land "onler het tsaris tisch bewiud te schilderen en buiten!,and- uche communisten, die thans in Rusland vertoeven, moeten verhalen doen van het verschrikkelijke leven der an'b&iderei 'in do kapitalistische landen; iDieze tijding werpt een scherper licht op de tegenwoordige toestanden in do federatie van Sovjetrepublieken, (dan hon derd reisbrieven van des- en onkundigs tourist,en en ziji heeft te hooger waarde, omdat het uit onverdachte bron komifr Tusseheu de regels door valtj overduidelljlk lo lezen, dat de soldaten van de boli^i'ewisr. tisclie armee uit "de-n uitvluchtenvloed""van Stalin begrepeu hebben, dat "liet eerste Vijfjarenplan mislukt is. Ten tweede- wiordt men er uit gewaar, dat de geest in dat leg'er niet best is en do overtuiging, dat de tegenwoordige pioli-i tick der Russische rc-geer'ing 'n succes is, ontbreekt. Die oudere on buiteulandsclie communiij-i ten zullen praten kunnen wat z'e willen;' ile feiten, welke ie'dere r-oode poldaat li-o.ort, voelt cn ziet zlijii «r niet door weg te redeneie-ren! In de Oudheid werd iceus 'n vermaard redenaar uitgezonden om 'n hongerige menigte te paaien. Mistroostig keerde bijl weldra tot rij'n lastgeverijl te-rug' on ^ei-J de:. „Hun maag, heeft geen ooren.': We deuken dat het'den communisti?(bhei jiropagandisten ongeveer hetzelfde zal gaan, De rauwe werkelijkheid moet den 6chocy non schijn overschreeuwen. En wal de sprookjes over da buiten- landsche verschrikkingen (betreft: ook dï.® vinden in Rusland geen geloof meer. Die omstandigheid dat de b'uitenlanIers) zich niet happig toonen om de iEius^ische ón!' derdaan te worden, maar wiel "duizenden Russen huil leven wagen om nit het roöRe paradlijfe te komen, is daarvoor p.l te veel bekend. Het fiasco blijkt UITKIJK. der krulstaarten. Dat oiarmeirken, van be lang voor liet bepalen van den omvang van- -en den steun aan den varkensstapel, schijnt lii-er eu daar niet precies volgens plicht en wet te geschieden. Dat bewijst de ervaring van grensautoa-iteiten, die op merken, dat er duizenden ongemerkte var kens uit het binueailand naar de grens worden ervvoerd en frauduleus wopden overgebracht. Doch -ook gemerkte varkens voert- men naar Be.lgië uiL. Voor de smokkelaaa's was dit echter gevaarlijk. Een gemerkt var, ken immers is een Hollandisch varken en dus fraudule|uis in België ingevoerd. Gevolg, dat overal, waa-r dergelijke vkr- kens aangetroffen werden, z,e meteen in beslag genomen waren. Toen sn-ed-en de smokkelaar-s zionder scrupules den dieren eenvoudig 'de gemerkte oor-en af'. Da Belgische autoriteiten treden thans tegen deze schandelijke dierenmishandeling mei kracht op, 'al moet in zoo'n geval een strafrechtelijke vervolging zieh beperken tot proces-verhaal wegens dierenmishan deling. Groote kwau-tums der fia-uduleais ver voerde varkens komen over den Moerdijk', doen -ook op de Brabant.sche veemarkten worden nog tallooze ongemerkte varkens verhandeld. Zoo- is een berucht smok kelaar uit Ziundert onlaugs bij een derge lijke transactie gesnapt op een Oostbr-a- bantsche markt en de bewijzen zijn er, dat op- de markten te Oss, Heeseh en enk'eia andere kleine plaatsen geen voldoiendie toezicht, bestaat op- de naleving van het merk voorschrift, Eu hoe worden de beestje-S, nu ver voerd Enkele dagen geleden kwam onder Nieuwmoer een Nederiandsehe luxe-wa gen, ooi Renault, met- grootte vaart de grens1 over. lu de bocht van den straatweg na,ar Wueetwezei, nabij de kerk, reed de auto in volle vaart tegen een bierwagten op, be spannen met een paard. Het paard werd onderst boven tegen den grond gesmakt. De auto zwenkte dOor, do-eb reed diaa-nop met groote kracht tegen een paal op. Da twee inzittenden sprongen uit- den wa gen en liepen er hard vandoor. De gen darmen namen den wagen in beslag en vonden niet minder dan27 varkens op-een gepost in het duxe-interieiuir. Ramen en deuren waren afgesloten. Het vervloieir van varkens op deze wijize schijnt- thans de nieuwste methode. Het gaat sneller, en met meer kans op succes kan men de kommiezen ontgaan. Tal van personen worden er voorts regelmatig aangehouden, die met varkens in zakken en mande-n op de fiets door de binnenpaden over de grens trachten te komen. De grensautotiteiten zijn ervan over tuigd, dat wat er aa-n varkens aangehou den wordt-, maar een schimmetje van da

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2