NIEUWS- EN ADVERT Sola-Silver OR GEHEEL ZEELAND L DEKLEINEBAZAR Huiduitslag. ■PREKKEN I Complete Sorteering iINSDAGS TERDAGS COURANT feuilleton In twee werelddeelen. BUITENLAND CHINA DE BALKAN BINNENLAND m gomer eenawaiit) In geteerd© «pchmt- Ib betscüvenen, wiorjdlti aanraking met dei Ijk kan zijln; em lm geverfde ischut- In'iaial .blijft betrek- puren -woion zwmer-i J -een andere xe- i voorschriften vlain v i bekende feiten a, jof' Moeder Na- Oiiefc zeer ieeldt In het we- van liet vJlauMal i -vraag besproken, pgomerkt, dat Let landen hef paeest -da zionnehliitf» -waarneming nu f. donkere huidkleur onnepteek mannier-, I, dat in de hooigere huid onder den in- I tralen -zeen pij'nlijk Ier de huid bnuinef, Ji, wordt de werking Sier pijnlijk ein hin- lldel, om zich tegen lli bij gevoelige per- J.aten van eem deel |.art, fe beschermen, zwart te maken, slechts door haar look door haar „oher Ideze zijn voor den list en de eigenlijke lesteken. Zij dringejn pen, bereiken die le den hlioadisomloioipi iHet is de lederhujjd, worden. Nu absor- varte piigiment van |en, maar (foor dit te o-t de lederhuid' door heili te stichten. De eem hesohiulttendj Ijke hinderpaal voor uitstralingen. e, ga nu maar npa-r renten aun móeder en I elcfonearen en haar I iepa piannekoeken, die |:s het u hetzelfde i^, twaalf pannekiopSk'én Igens verregaande lui- l:rwijjzer een strjeingie |lood wtasl'1' huilt Ka- wel aanstaan, hé!" den heelen dag "in je ■ts uit te voeren!" )iat is de eerste maal je aufco,-ongelukv Ka ltiijjd op kr ukken i t okter zëgt neen, maar i»F i n 6tuk chocólade en roote bonb(on, maar zlijl en niet vóór het eten gehoorzaam, ibaartoch en vóór het eten op. is.? |Z5j hadden geruild! twee overhemden en em; anders niets?, Mi*S|- 2'i dank-je-weh Ik houd lui's dingen. Als het rdt, ga ik eenvoudig ;zig oen boek te lezen nvloed «pi ons «chteDijik f „Zeker weer een kookS- na het vallen van den indende lantaarn da i I dertje. Je moet je Isn 't 1 \neei,|, agent, dat ;zóu an de olie! 'Mijh knol oordEeret noodigt u Wij'n met u 'te drinken} geld!'van iriijl'te. leenelu. verzoek werkteKjlk' niet uninste Ü!ei flesch "wijln!!- [BLEI 1 I' maar, wat is het liier hebben julja ipracjit&gp de man van wien vadfer "vindt |dat ook. Hlijl btelit torgen op, om zte weeg i I verklaart„Dfez'e kui ten uur 'geleden uit de komen zegt: „Als| je niet scherp 'je z'e van de echte niet die kerkschilder 'Ogen! met blonde haren sehil- eft.-ïa een donkere vrouw. allies wat hlijf bez'at a,an -eirmteakt i mooi van hemwat heeft NUMMER 7 0INS0AG 17 JANUARI 1933 29*™ JAARGANG NIEUWE ZEE Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingei 75, GOES; Telefoon interiocaal No, 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. weer aantrok en men dacht reeds, dal [Vlasblom, als een tweede Tijl Uilenspie- Eel. .die de liclitgeloo-viige massa met een fvliegtoclitje er tjusschen heeft genomen, onverrichter zake ziou tepugkeeren. Maar opeensEr voer een huivering door het publiek. Daar sprang Vlasblom boven van den toren. Pijlsnel schoot hij langs de ijzer-constructie. Toen .maakte hij een - - j. —keurige salto-mortale weer ging het KI II I een eind recht naar beneden «ptuieiuw maakte Vlasblom een salto en toen viel hij LJ 0 N z'ïü banden naar voren. Hij i.iniiTnnfu li ut. wa.tp.v irn. da.L S(Vh.niilmPH(ï GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT enl'i 33 Het ging zoo verj tja{, jjjj. Spron>g als een jong mensch, en zijn geweer hoog w de lucht wierp en met groote be nend gheid weer opving, hetgeen van da ztjde yan Meester Dan Dorman ontegen zeggelijk groot gemak en ervaring bewees m genoemde oefening, en toch mag met met zekerheid beweerd worden, d'at -hij. e nooit voor geld gedaan had' en ook ewuste behendigheid niet op kermissen nad*1 w'Wernissen voor geld vertaonfdl' Hij lachte en droomde en ging lang zaam. n a Wij had geen haast. 2 f akkige menschen hebben geen haast, lnkkio-01?' om('a' mensch eens, ge- heeft-0 1?aorSaanis aa>a zfoh z'elven genoeg. a an komt het egorsma boven, u dan 111 .an<^erai1 missen. W,at kunnen U schelen? o echt Amerikaansch'. Dorman uh'TRPvdacht ^anTMeestel Dan Zint! a KlUjen^y' ui Ietrland. aar sfcaiat hijf stil, bijna is hij De Internationale Bidweek. Morgen begint wederom de Internatte, nale Bidweek, welke tot 25 Januari zal duren Het is dit. jaar- tevens ook 25 jaar- geleden, dat de eerste bidweek werd .ge houden. Deze gebedsactie heeft tien doel van God te verkrijgen, de eenheid van ke.rk, door de bekeering van alle afge scheiden Christenen en van alle heidenen vooral wordt ge,beden voor de hereenigimg van de Oosterlingen met de Kerk van Christus. Merkwaardig is het, dat het initiatief tot deze bidweek werd genomen door een Anglicaansche geestelijke. Het was de Anglicaansche Franciscaan Watteon, die zich volgens Amerikaanseh gebruik, hetwelk drie namen eischt, Paul James Francis noemde, die in 1908 v,o.or het eerst ila bidweek hield. Aan d'eze bidweek' whs echteir heel wat voorafgegaan. Reeds in 1903 had dominee Watteon zich opge* worpen als een bestrijder van het, Angli» cawisme en verklaarde hij openlijk alles te gelooven, wat Rome geloofde. Tevens verklaarde hij plechtig: „dat Hendrik VIII en Elisabeth een totaal verkeerde meening waren toegedaan, teen zij het Pausdom verwierpen en zich losscheurden van den H. Stoel". Verder zeide hij in het openbaar, dat er voor het Anglicanisme alleen maar redding te vinden was in een algemeen berouw, in het herroepen van de dwaalleer en de gezamenlijke onder werping van den opvolger van Petrus. Begrijpelijkerwijze ondervond dominee Watt,son in Anglikaansche kringen bij' de propageering van zijn idees vee-1 tegen stond. Om propaganda te maken voor de veieeniging van alle belijdenissen tot do ééne ware kerk van Christus richtte do minee Wattson in 1903 een tijdschrift „De Lamp" op. Einde 1907 opperde do Anglicaansche geestelijke Jones in een brief aao dominee Wattson het plan, om op hr-t feest van Petrus' Steel te Rome (18 Januari) door de Anglicaansche gees telijken, die de onderwerping aan Rome waren aangedaan, predicates te doen hou den over de geestelijke macht van den ,H. Petrus. Father Wattson, was ten zeerste met dit idee ingenomen en richtte aan talrijke. Anglicaansche. geestelijken, van wie hij wist, dat zij1 sympathiek stonden tegenover de gedachte yan hereieniging met Bome, hetverzoek, over dit onder werp predicaties te houden. Tevens ver-, zocht bij voor dit dioe.l een gebedsweek te organiseeren, te beginnen opi 18 .Jan., het feest van Petrus' Stoel te Home, en eindigende op 25 Januari, de,n feestdlag van Pauïus' Bekeering. Voor het, wel. slagen van zijn plan richtte, Wa,t|tson zich piet enkel1 tot ,zijh geloofegeniooiten, doch hij verzocht ook den steam van eenige katholieke bisschoppen en pries, texs, die op zijn tijdschrift „De. Damp" waren geabonneerd, en z'ij'n streven na^r heTeeniging waren toegedaan. In 1908. werd voor de eerste maal de bidweek ge - hooulenn en droeg reeds dadelijk rijpe vruchten. Het resultaat was namelijk, dat Father Watltson, tezamen met helt. Genootschap, der Hereenigiu'g, een door hem gestichte groep- Anglicanen, die do regels der Reguliere Derde Ordle van Sfc, Franoiscus tot de hunne hadden gemaakt, tot de R|0omsch-Katho!:eke Kerk over gingen. Met den stichter .kwam ook do bidweek in Katholiek' bezit. In 1909 verleende Z. H. Paus Pius X zijii zegen en goedkeuring aan de bidweek, in wolk voorbeeld Zijn opvolgers hem navlalgden. Z. H. Benedict.us XV verbond in 1916 een vollen aflaat aan de bidweek. Het voor. beeld der Pausen h'eeft navolging gevon. den over de geh'eele wereld. Aanvankelijk' bleef do bdweek be perk it tot da Ver. eenigde Staten, waar de beoefening onder da Katholieken, zoowel als onder de Pro< test.anten, sterk toenam'. Fierst na. den wereldoorlog was haar tijd gekomen .om zich over de. geheels wereld te gaan ver. breiden. In Oostenrijk werd d'è bbfwe.ek door middeil van d'e „Eiucharistfeehere Vö'lkc-rbund" do.cr Pater 'Pjïntigan S. J'. bekend gemaakt.. Van Oostenrijk kwam d» bidweek in Duiitschland en Holland, waan na Frankrijk en België spoedig volgden. In 1925 weid een eerste .poging gedaan om de bidweek in Engeland ingang te doen vinden. Zij vond er .ftanvinnkeilijk weinigbijval, daar de Eingelsehe Katho lieken zeer twijfelachtig* stonden tegen over die „buitenlandsche" hereenii,ging1s- actie. Eerst toen Z. H. Pa-uis Piius XT in zijn encioiiek „Eerum edefesf-ae" aan toonde, welke de grondgedachte is van den Christus, namelijk, dat het apostolaat het werk moet zij'n yan eiken Christen, durfde men met meer stoiutmioedigheildl do odwe.eik naar voren te brengen en heeft dei bidweek ook in Engeland thans vasten voet verkregen. Niet alleen de Katho lieken doch .ook' de- andersdenkenden ne men aan deze oefeningen deel. In 1920 nam zelfs het wereld-congr'eisi van do Proteetanfeche. en Oosterschei kerk die dopp dem Paus vaït Rome. vcorgeschrevten gebe- dtu over voor hun gefooivigen. Laten wij allen aan deze1 diepi-religiieuse gewoonte meedoien, opdat haar resultaten met Gods zegen steeds grooter worden! BELGIE Die lirlajingniaatrcge'e.i. De Moniteur Beige van Zondagf bevatte verschillende Koninklijke besluiten be treffende de nieuwe directe belastingen op' de inkomsten alsmede registratie- en zegelrechten, die totaal 900 mifloen fros meer moeten opbrengen. D]e minimiu|m|-i inkomsten, vrijgesteld van belasting1, wor den verlaagd tot 10.0CO frs'en het belas tingpercentage wordt "verhoogd voor gqop,- te bedragen, het zal "20 pet. kunnen be reiken. D'e taxe opi da automobielen wordt eveneens verhoogd evenals }le belasting op schouwburgen en biosooigjen. Alleen voor plaatsen van minder dan 5 fr|sl wordt geen belasting' betaald. Een Speciale cir'i- sisbela^ting op de salarissen van het rijks personeel wordt voprzien. Zij' z'gl 1 tot .4 pet. 'bedragen. Voor loonen en sala.- risaen, door particuliere be.dr'ij'ven be taald en pensioenen is de extrabelas-tïng pp, "1 tolif 3 Igjot, gesteld. Verd-er wordt do taxe de transmiss-ion met ingang- van 16 dezer van 2.2 op 2.5 pjet. gebracht; da luxehelasting van 6.61 Oen 8.80 op 7 en 9 pet. Wat de sUdc'es^ieiierihte'u betreft, de- zo worden vrijf aanzienlijk verz'waaad voor groote erfenissen en zullen voortaan tot 5.5 pot, kunnen gaan. DUITSCHLAND Waarschuwing aan de pers. Van bevoegde rijfde, wordt in opdracht van rijkskanselier Von jSchleichjer aan de verklaringen herinnerd, d'ie de i"ij|kskaïi- selier in zijh. radio-redei van Dleoem'bep over de opheffing yan dt\ noo.d\ eroi'dening] op de pers heeft afgelegd. Deze nocii- verordening is opgeheven in de verwach ting, dat daarvan geen mislb'riijik zou worden gemaalft. Anders zou de rijks kanselier genoodzaakt rijjn, den r'ijk'S-pre,- sident vèrga,ande maatregelen voor te stellen. Hiertoei zou h'ij echter ongaarne .overgaan en niet zonder voor!afga:ain,i.te| waarschuwing aan het 'publiek. Dieze waarschuwing wordt nu uitgaf sproken. Er wordt op gpwezen, dat de laatst-et dagen niet alleen ophitsende en aantij gende uitlatingen ovea- do leden van tie r'ijksregeering1 verschenen zijn, maar dat ,ook openlijke opToeJjeai tot tegenstand tegen de staatsmacht gedaan rijfn, die als zeer ernstige verstoring! 'van de or'd'e en rust beschouwd worden. Als) zoodanig) ook wordt het besluitvan den Pómmeji-schen l.andbond' bestempeld, waarin aan h-eiC slot 'tjoempte het water in. dat schuimend "hoog .opspatte em zich daarna, boven hem sloot. Reikhalzend keek' mon toe. Zou hij weer boven lctmen en zoal hij' onge deerd zijn? 'Weldra kwam zij'n hoofd weer te voor schijn en met forscha slagen zwom Vlas blom een motorbootje, dat juist door d,p brug kwam varen, tegemoet. Het bootjo pikte hem op en bracht hean naar den wal. Daar stond de- politie al klaar, 0111 hem naar het bureau ia,an de Nassa.ukade te brengen. Op het bureau heeft hij droge kleerem eu twee processen-verbaal gekregen: éen wegens het zo-ndev toestem ming loiopen over den spoiorweg ;en éen wegens het zwemmen in vex-boden Water. Letsel heeft Vlasblom niet opgeloojjcn liijl heeft den sprong gemaakt in zijn gewone lcleerenjas, boord', das, schoe- nen, alles had hij er bij' aan. Vroeger Heeft hij bij de werf' Wilton gewerkt, t-n daar heeft hij meermalen duiksprongen van het groote dok gemaaktdit wias hem op den duur niet hoog genoeg; thans is hij yan 65 meter hoogte gesprongen e.n daarmee heeft hij het record op zijn naa-m gebracht. On trouwe b rie wcnkestelle rsc Men meldt uit Maassluis: De. laatste drie jaren hebben verscheidene parsonen alhier geen bericht ontvangen op de hun aan fabrieken ingezonden sigaretten- en andere bons. Bovendien bleken uit post pakketten horifoges, ringen, kettingen, geld, enz. verdwenen te zijn. De vorige jweek gaf een ingezetene kennis aan de politie, dat hij geld ui't ee.n hem toegezon- tlen postjxakket vermiste. E;en rechea-cheau- aeef't daarna een .onderzoek ingesteld. Nadat voeldoende gegevens waren v'er- irege.n, werd als verdacht, van veirduis- ering van geld, sigaretten- en .andere oons gearresteerd de adspirant-beisteller D, pan Walhier. In zijn woning zijn vele voorwerpen in naslag genomen, die uit pakketten en brie, nen afkomstig zijn. In een woning te ^laardingen zijn voorts tal van voorwer- - beslae genomen, die door fabrieken Roosevelt, de aanstaande president der Vereenigdja staten, heeft met senator fiwanson bera,adsla,agjd over het deelnemen der V. Sl. <a,an de Octwapenings|-cicinfc|- rentie, hetvraagstuk der oorloglssehnlden eu andei-e hangende politieke kwestfies'. Volgens de „Herald Tribune,',' moet men in deze bespreking een aanwijjzjing zien, d,at Rposevelt eerst de dao-r hem bei- oogde buiteniand'sche politiek wii bespre ken, .alvorens een minister van Buiten landsche Zaken te 'kiezen. i Roosevelt weigerde zich uit te laten over de kwestie der onafliankelijjkheid dei; Philippjij'nen, Be algemeen e toestand!. De Times meldt uit 'Sjanghai, dat daar van Jap,ansohe rijde pfilcieel wordt me degedeeld, dat Japan geen verdere ontwik keling van gebeurtenissen Wij1 Sjanhaj- kwan -w enscht en dat dë <fap anscba troe- pen niet in beweging zullen komen, dan wanneer zlijf door Chineesche provo|catia daartoe gedwongen worden. De Chinee sche militaire leiders ^:oh'ij5ten overtuigd te zlij'n, dat een actie hunnei-zljfds voor China noodlottig, zou worden, en zij 'schij nen de troepen aan het - front gewaar schuwd te hebben om' een treffen 'je vermijden. D'e status quo> kan echter gee makkelijk "Verstooi-d worden door onvör|- antwoordeïij'k-gezindë groepen aan beide zij'den en 'dë van o.vai-grooten ijVer; blal- ltende Japansche 'leiders ziijn niet minder gevaarlijk dan d'e Chineesche heethoofden. De 'Japanners hebben met suecès] hun uit het bosch getreden. De boomrijen worden dunner, het pad meer begaan; eenig gedruisch wat de nabijheid van men- schenlevens aanduidt, komt naderbij'. Hem kon men nauwelijks zien. Maiar zijn blik overziet de geheele River City. Hij oinvat ze van alle zij'den. Dat was zijn stad. Hij! was er: pxa.' gistraatspensoon, de hoogste waardigheid, Daar lag ook rijin fórtuin. Dat huis was zij'n eigen. Hij zou het nu maar overdoen, zooals hij! het eens overgenomen had'. Sam. Dind'dy was spoorloos verdwenen, De zaak was wel onder zijn naam geble ven en Miss Ki'tty .scheen i,n zij'n naam te verknopen, was dat niet- slim Zoo behield hij alle persoonlijke klanten van Sam, want elk mensch heef't zijn vrienden en vijanden. Nu was hij' op een keerpunt in zijn leven gekomen. Hij: was rijk, een groote ■som gelds was welbelwaard in een ij'zeren kist., vastgeischroefd aan den vloer. Mies ICitty zou de huiden wel' tot geld! ge maakt hebben. Dat w,a.s dan een spm om zoo dadelijk i-n de handi te hebben. Trou wens hij daoht ook aan het geld dat rijn zaak zou opbrengen. Maar zoo spoedig moest hij het niet doen, eerst een thuis verzekeren in River City 2, dan dit Van de hand doen. Hij haidl immers de schapen geschoren. Met dat geld zou hiji de landerijen betalen, welke hij1 aan de oevers van de rivierbaai gekocht had bij! voorkeur, er dan aan Kitty, zeker om zich te ver binden zoo hij, haar eens trouwde Niets en niemand' kon "hem zulks be letten. Hij was immers wedulw'naar. An neken was dood. Een rilling gini hem door da ledematen, dood, hi. zag haar voor zich, hij hoorde haar noj zeggen: „Harry, ziorg yoor de kinderen,1 hij' zag de kinderen ook', de dlrie lievi kinderen, en het was alsof in het ruiischer der woudkoelte door die bladeren, all< zachte stemmen trilden: „Vader! vader Harry wat hebt gij' met. onze kinderei gedaan?" Hij schrok. Met geweld onderdrukte hij' deze ge dachte en gevoelens, wi.erp het hoof. achterover met een trotschen zwaai e stapte vooruit- Maar opeens bleef hij' staan, stokst-ij Wat was dat? Geen rook kwam uit de -schoorsteen van zijh huis. Zo.u Kit-t hem niet verwachten, zou zij' zoo weiin voor hem bezorgd rijn! Zij moest zo gen diat rijk avondeten op tafel damp. Kitty, Kitty, neen gij rijt geen vronv. IE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Contractregefprijs, te beginnen bij,500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN 1 operaties in het oosteHij'k gëb'ied van den Oosters|p|oorweg en in het SioenE|ari(-d(i?|tii'iot voltooid en ziijii nu geheel vrij .om huk aandacht te geven aan Jehol de gang 1 van zaken in dezë province was de I voornaamste reden van de 'Japanschq actie tegen Sj.anhaikwan. Tang Joe-liD, de gouverneur van Jehol, soMjfet vier brigades van in totaal 30,000 man onder ziijn bevelen te hebben, Eén van Tsjang Hsoel-liang's) brigades is- aan do buitenzlijjde van den Grooten Muur in Jeliol en groote troepen Chineesche vr'ijj- scliax-en en overtb-EjffseJen van den antri Mautsjoerijjsche troepencteeltn wachten ojï <le gelegenheid om Mantsjoeiijfe "binnen te dringen. In deze omstanidighediem was het voor de Japanners' noo-dzakeliij[kl om -een domon;- h-tratie op Tang Joe-lin's flank te houden teneinde niet dë kans të verliezen hem als aanhanger van Mants-joek'wo te winjmen Dë Chineesche pub-lieke opinie is alge meen geneigd tot een actie van Tsjang Hsoe-liang, in Mantsjoexij|ë, wat; het ook moge kósten. Maar indien hijf faalt, zal rijin positie als deelgenoot van Nanking verloren rij|h en de machtf in NoorldrChilna zal dan inhanidën kómën van generajafo die Nanking niet 'gloed'geizind 'zijfa. ëïx die zich wellicht onafhankël'ijk1 Zixllen v-erktai- ren, waardoor dë moeiKj[kbeden van de centrale Chineesche regeering! in hooge mate zullen toenemen. Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Pnroizeep, droog daarna voor zichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar ovei'heen nog wat Purolpoeder. Her haal dit eiken dag, zoolang het noodig is. Koninklijke wcardbreuk. Aan het Bulgaarsclx ho-f is een prinselsje geboren, dochter van koning Boris en kon'ngin Joanna van Italië. Ofschoon do koning beloofd had dat die kinderen uit zij'n huwelijk, op den kroonprins na, ka tholiek zouden worden opgevoed, heeft hij 't prinsesje orthodox laten doopen. De apostolische de-legaat heeft den' ko ning op zijn verplichting gewezlen, doch deze verschool zich achter uitvluchten en beriep zich opi den volkswil. Mgr. Roncalli heeft hierop aangezegd, dat deze handeling voor tie betrekkingen vau het Bulgaarsche hof' en de ivigeering- tot het Vaticaan ernstige gevolgen zal hebben. KORTE BERICHTEN Bij de verkiezingen i-n L-ippe hebben de nat'.onaal-siceialisten winst behaald, de soca,listen hebben zich gehandhaafd, de Duitseh-nationalen en communisten hebben stemmen verloren. De voorzitter van den Volkenbonds- raadi deed in verbanidl met het gesspi.il tusschen Periu. en Columbië eeax beroep op dei Peruaausehe regeering. De "Valera heeft nog eens aan Tho- rnag te verstaan gegeven, dat Ierland vtre- de met Engeland wenscht op grondslag van een niguwe overeenkomst bij! oyërljeg, daar .h'ij die van 1922 ia,lis met gewe-ld op gelegd be-schouwt. 'De D-een-sohe premier deed een be roep op de_ werkgevers en vakbonden om het niet tolt een algemeens uitsl-uii-, ting te laten komen. i Een Nederlaniilfer ii) ('en jPn'eeCuJiezL-. bedrag van ruim' f 800. Heti totaal 'piassfef bedraagt f 15507.26, waarvan pref'. (ET200. Het actief is nog njiet volledig - bekend. 3 Een accoord werd' aangeboden n.l. aan j preferente en concurrente crediteuren, be- u neden f25 volledig© 'voldoening. Boven de f25 (concurrent) '10 °/o binnenl 18" dagen, nadat de homologatie van het ap- coord in kracht van gewijsde zal rijn geg'aan. 'Alles tegen volledige voldoening De firma Jamiu en de Winkel sluitingswet. De Hooge Raad heeft gister larrie^t gewezen in de z'aak' tegen de firma Ja,- min, die door den Haagschen kantbin) rechter in eerste instantie wegens het; op Zondagmiddag om' 4 uuy geopend heb ben van het filiaal in de Vlamingstraat te 's!-Gravenhage wad veroordeeld. Dit von nis is door tie Haagsche rechtbank ver nietigd. Die ffima Jamin werd'"onKslagen van rechtsvervolging, waartegen het"O.M. aan die rechtbank casslatie aanteelkëndë. Thans heeft de Hooge- Raad 'dit easisaf tieberoep op verschillende groriden ver worpen. Strenge straf. Het O. M. blijj'de rechtbank te Amster dam heeftgisteren tegfen dein notari^, be1- ti'okken in de zgn. Aufwertungszlaak', acht maanden gevangenisstraf geëiseht met 'af trek van de voorloop,ige hechtenis, v<$rte verbeurdverklaring van de cautie van 7 f 30.000 en ontzetting uit, zlijn anibt als notaris. 1 n». j J "'"V ^-*0 J, Hoogerhuis innemen en voortaan bekend satau als- Lord Djuveen of NÉMblankj De D-uveens aldus; de „Meplgelep Crt.'; rij'n van Nedei'landsche afkomst. H;un vader werd in Mepjriel gebören eH ging' als jonge man naar Engeland, waar liijl zich te IIull ves!tiigde. Hij. bouwd'e een 'bloeiende koopmanszaak op en begon ate lengs oude sjchilderSj|en te verzamelen, aanvankelijk voornamelijk uit de Hote landsche qcihool. HOijT "verkreeg een prach tige particuliere collectie, waarvan hlij somë stukken verkócht om weer ander*» aan te knopen. Zofn werd hlijf kunstkojopjex*, gaf de ander# zakten er aan en ziijjn zoons zetten de kunstz'aaik in Londleln en New< Yoxk voort. Thans is; de z-o-on van den eenvoudigen jongen uit Meppjel een Pajit van het Veraenigd Koninkrijk'.' Lord Dluveen toonde ziek zpowiel in' afijn giften, als in z'ijxx manier van zaken doen een kumstkóaper van grooten sttSjjl, Hlijf koekt geheele collectie aan, o,a. da kunstsjchatten ven Rpdolphe Kabn in'1107; voor twaalf milïioen gulden en dë Robert Becson-coUectie in 1927. VieS'e beroemda sehildciiijjén gingen door rijii handen. Doch' h!ijl gaf even g'ul als liijl vei'diande; ook rijn geboortestad Hull, die hem tot eere- ■bux-ger verhief, heeft veel aan hem te danken. Het Museum' t(taat «r op d'e pjaftta waar de kaak van den ouden Dluveein, -gevestigd werd. Lord D-uveen i» 63 "jaa'ri oud. Naar s chatting, heeft 'hlijT x*eeds nxeen dan vijf millioen gulden aan kunstg'a- ven weggeschoukbn. De rijksmiddelen. De rijksmiddelen- hebben in December f 33.568.400 opgebracht, o-f f' 9.616.000 minder dan het jaar tevoren. Over het geheele j-aar 1932 was de op-brengst li 400.525.400, zijnde nog f 52.274.000 miinaer dan over 1931. Mevr. Sleenberghr-Fxxgeringh in Spanje. De voorzitster van de Internationale Unie van Katholieke "Vrouwenbonden, xnevr. F. SteenbergheEugeringlx is Vrij dagavond in de Sp-aansche hoofdlstad aan gekomen. Zaterdagmiddag om 5 xi|Ur heeft zij! in den salon van het Oolegtei des Sa- grado Corazon 'een lez-ing gehoxxden over do internationale 'katholieke vrouwenbe weging. Deze bijeenkomst werd voorge zeten door den Bisscho-p van Madrid, Alcala. Vergezeld van de gravin van Gavia heeft mevrouw Steenberghe aen b'ezoek gebracht aan het ge-bouw der katholieke •vrouwenactie en aaix verschillende andera instellingen der katholieke vrouwen. Zon dag zou zij naar Toledo gaan om een be zoek te brengen aan het centrum der Katholieke Vrouwenactio en deze ouda keizerstad. Iu den loo-p van deëe week z'al zijl verder naast baz-oeken aan katholieks vrouwenorganisaties van Madrid in 't Fransch verscheidene lezingen houden' 'voiox* de leidsters dier organisatie», alsook com in het „Institupt van don Goddelijken Meester." Barcelona, Valencia, en andere Spaan- sclia steden staan voorts nog op het reis- pvogram van de presidente der Unie. Uit dc Tweiilsdic tcxiielindnstric. De toestand in de textielindustrie on dergaat weinig v&i*andening. Het blijft nog steeds slo.pi en tijdelijke werktijdver mindering en loonsverlaging zijln daarvan het gevolg. Zoo is er bijl da Twe-ntsehe Textiel' Maatschappij, een loonsverlaging v,an 10 pot aangekondigd, welke directs zou ingaan om 11a korten tijd gevolgd ta worden door een nieuwe vermindeping van 5 pet. Doei- de bemo-eiïngen v-an de besturen van de arbeidersorganisaties De Een dracht, en St. Lambei-tus heeft de di rectie besloten, da eerstgenoemde, verla ging een week op te scliarten, teneinde n-adeir overleg* te kunnen plegen, en de tweede vermindering voorloopig niet toe te passen. 1 is ook wag, en van morgen stond het hui-a open en wat er Mg in was, is ik 'Weet niet waarheen gegaan," - d!a.t alles zei ze :'n één adem, toen hield rij' een oo-gen- blók op- -om er toen b'ij1 te voegen, „en uw geld is ook weg, daar!" De arme Meester' Dormaix meende, dat d-e grond zich opende oudter zijln voeten ■eni hij levend' er in verzonk, met deni bazar in alles:, ën geheel R'iver City, rijjji woningen en bewoners, ein dat River City 2 en- River City 3 o-ok nog nakwamen in die algemeene verzinking'. Ja, wijl ge looven dat hiji zulks een waardig eiinda in zijn bewogen leven zü-u geacht hebben, zooals wijlen een groot koning van een gro-ot land niet beter daoht' te eindig,en dan op een brandstapel, iets wat zijn opvolgers voor een geheel bijzóndere en laakbare liefhebberij' verklaarden, zoodat niemand meer kern op dien heet-ën weg veTkoo-s te volgen, en de vborkaur gaveu ril-stig op- hun bed te sterven, aangenomen dat hun daartoe da gelegenheid gegeven werd. iet-s wat in die t-ijlden niet <dlikwijls( voorkwam, altijd' volgens de geschiede nis, maar daar geeft men tegenwoordig erg weinig om. (Wordt, vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1