c ZATERDAG 14 JANUARI 1933 NIEUWE ZEBUWSCHE COURANT r IN HET KRAAIENNEST "I VAN HIER EN DAAR Apologetische Vragenbus GEMENGD NIEUWS ALLERLEI GEKKE GESPREKKEN 'Ondank is 'swerslds loon. D,e hond van mobilisatie-invaliden heeft oen extra-niunmer van rij|n niaandblaid gewlij|d aan de jongste begrootjngsdeibiatten in de Kamer, welke er toe leidden, dat er drie ton per ja.an* m'aer zal worden uit gekeerd aan «ka z'-g. slachtoffers der mo bilisatie, wier getal in dan koop der jaren geregeld aangroeide, terwiijl er nog steeds nieuwe gegadigden opduiken. Inplaats dat bedoelde extra-editie op dankbaarheid e.n voldoening werd afge stemd, overlioerscht weer de rcvolution- naire toon, die het kenmerk is van de meeste schrifturen, welke die bond over Nederland .uitstort. Omdat regeering en Kamer terecht niet hebben willen besluiten met mlllioenen te gooien naar hen die zich slachtoffers der mobilisatie noemen het overtuigend be wijs daarvan is Rechts z'elden ta leveren worden de landbestuurders uitgemaakt voor onwillige elementen, d'ie 'n misdadig spel spelen! Die minister 'van Defensie wordt gehoond en de Kamerleden uitg'e,- jmaakt voor al wat leeülijpd is; do titel „revolu Riemaker'; is nog, het 'zachtzinnigst verwijlt dat rondgeslingerd wordt. Dp pe|i>l die op '11 enkel (=<ocial|istis|ch en comm. orgaan na, de snorkerlij|en van de bowls,- leiding doorziet, krijgt or aqk ongozjou- ten van langs. Bijlzonder is men gebeten op jde „Rot terdammer'; die laatst schreef: „,Aan de Mobilisatieslaclitoffers| is nog maals duidellijjk gezegd, dat d'e mail, die op hun kosten de agdtaiie voert, beu oujuist voorlicht en hen daardoor tjot salchtoffer maakt, die nooit lets bp hopen hebben, maar wel aan hepi hun goedo guldentjes Kwlijjt raken.'. En nog erger tiert men tegen de „Ne derlander'; om de volgende onthulling: „fDiagelüjjks verschijnen thansj één of twee verzoekschriften van „mobilisatie slachtoffers'; om er op te wiijjzen, dat hun geen recht is gedaan. De verzoekschriften zlijn alle van pre,; cies hetzelfde model en denzelfden in houd. In Drachten verdient blijkbaar iemand rij|n brood dqor .als een confectie zaak in het groot slachtoffers te ont dekken. Gelooven adressanten die allen na tuurlijk eerst zlijn opgewarmd nu in derdaad, dat deze al te doorzichtige me thode eenigen invloed oefenen zal op den minister ,of op de Kamerleden? I .Wie recht zoekt, moet 't .anders doen./T Hoe goed inlussehen da pers den spij ker op den kop sloeg blijkt uit dezelfde ■extra-editie, waarin mat blijdschap wordt kennis gegeven van het feit, dat de laatstp dagen zich eenig'e honderden nieuwe mo- 'Mlisaiie-slachtoffcfrs bijt den bond aan gemeld heblblen Het is voor de echte mobillsatiëUsjlaclht- offers intusschen al bijzonder treurig, dat hun rechtmatige aanspraken op steun zoo in discred'iet raken door de inRelqojzJe agitatie welke onverantwoordelijlke per sonen om persoonlijke voldoening of eigenbaat voeren. Want behalve dat de, goede naam van deza menschen in het gedrang komt, ligt het voor de hand, dat de regeering, na dit alles huiverig gaat worden om het getal van de veertienhon derd mobilisatie-invaliden die nu den steun genieten, uit te breiden- UITKÏJK. leger dienst nam- iTpen het jaar da,arop de Hertog van Keichstadt overleed en prins Napoleon als het hoofd der familie Bona parte werd beschouwd, begon hlijj op mid delen te zinnen zich van het gezag"- in Frankrijk meester te maken. Hiertoe word .allereerst in 18j36 le Straatsburg een aan slag ondernomen, weikei bestond in het aanvuren der militairen zich voor een staatsgreep te leenen. Dlez'e aanslag mis lukte echter geiheel, Napoleon werd zelfs gevangen genomen cn naar de Vereenigde staten verbannen. Bij" den dood van zijn moeder, een jaar later, kwam1 blijf evenwel terug, doch toen hlijf naar den zin deir regeering' te lang in het land bleef, werd opnieuw zlijn uitzetting Reëischt. Napoleon liet het evenwel zoover niet komen en begaf zich uit Eigen beweging naar Enge land, waar blijf zich als een fanatiek aan hanger van Napoleon 1' ontpopte. Toen iu i8.40 diens stoffelijk overschot naai Frankrijk werd overgebracht en er jn dit land 'n Napoleon-cultus uitbrak, meende de jonge Napoleon (ten tiijld voor een nieuwen aanslag, gekomen. In het naja.ar van 1840 "scheepte blijf ziic'h met een klein aantal gebrouwen haar Frankrijk in, ww hlij' den 6en October van dat jaar te Bou logne voet aan wal zette. In Frankrijk bleek men evenwel voor een nieuwe heerschappij!" der Bonaparte? nog niets te voelen en zoo was Napoleon wel gedwongen den terugtocht te aan vaarden. Napoleon en zlijh aanhangers werden spoedig in hechtenis genomen en door ide Kamer des Pairs .tot zware straffen veroordeeld. De straf, welke over Napoleon werd uitgesproken, luidde: le venslange opsluiting. Winnen de vesting Ham (Departement Sjomlm|a)i, Zijn aan hangers zaten intusschen niet stil en de den al het mogelijke om. Napoleon uil zijn gevangenis te helpen ontvluchten. In 1846 gelukte deze piogingen werkelijk en wist Napoleon als metselaar verkleed naait' Engeland te ontvluchten. Bij1 het uitbre ken der revolutie in 1848 stegen Napo leon's kansen om in Frankrijk aan het bewind te komen, aanmerkelijk. Hierbij kwam nog, dat hlijl."gedurende de twee jaren, welke MjT'na. zijn ontsnapping uit de vesting Ham in Engeland had door gebracht, niet had slilgezlaten en in aller lei politieke comités e.en rol1 had 'gespeeld. Toen hij 'dan ook vernam, 'dat, hijl 'tot, lid van de Fransehe nationale vergadering' was gekozen, begaf h'i.f zich met den meesten spoed naar 'Paiiijkj. Aanvankelijk hield hij zich hier nog eerst eenigen tijd op deu achtergrond, doch daar Napo leon temidden der voorjaar q- on zojner- woelingen, welke Frankrijk in dien tijd tlij'd teisterde, rijn rust en kalmte wisfl, te bezdvaren, steeg rijk populariteit enorm, Een groote overwinning" Was het voor Najioleon, toen Wijl in December van het jaar 1848 tot staatspresident. word gep koZen met een overgroeit© meerderheid' van stemmen. Naar aanleiding van dit succes kon hij zich wel alsj toekomstig keizer der Fransehen beschouwen. Van toen af ,aan was er dan ook zlijjn streven ■opgericht als keizer dor Franschen eu- kend te worden. In 1858 achtte hlij! "hier voor den rijd gekomen en legde hij hiertoe een senaatsbesluit 'aan het volk voor, da.t gaarne ziijjn toestemming" gaf. Op 2 De cember 1852 werd hijl te git. Cloud als keizer Najioleon III geproclameerd. De nieuwe keizer werd door de meeste E,uroi- peesche vorsten sjle hts schoorvoetend er kend; velen beschouwden hem als een avonturier. Najioleon vond als keizer veile moeilijkheden op rijn weg. Zoo, bleek het hem lO.a.. niet mogelijk' een gemalin van vorstelijke huize te krijgen, waarom hij besloot met de Spaansche gravin Eugénie de Monrij|o in het huwelijk! ta treden. On geveer twintig jaar lang beeft Napoleon als keizer aan het hoofd van hat Fransehe rijk gestaan. Die FranschDiuifeldhe oo,r|- log van 1870 werd hem noodlottig. Na den slag van Sedan op 2 jSepteraber 1870, gaf hij| zich .aan Koning Wilhelm I van Prui sen over, die hem naar Wilhelm Höhe bijl Kassei "zond. Den len Maart d.a.v. ver klaarde -de Nationale vergadering! ziijjn dynastie voor vervallen, waarna Wij- zich te Chislehurst biijl 'Londen terugtrok, waar hijl ook overleed. Het gevaarlijke Radium. In de laatste vergadering- van de E,n- golsche Radiologische Vereenlging heeft de voorzitter, Lord Lee. enkele verklarin gen afgelegd, die in geheel de werelfcl een groote opschudding Zullen teweeg brengen. Lord Lea heeft -daarbij den eisch gesteld, dat heit beschikkingsrecht over deu raidiumvoor.raad der wereld zoo veel mogelijk beperkt zal worden. Vol gens dit voorstel zou een bestendige com missie van deskundigen ingesteld moeten worden om te beletten, dat radium een gewoon artikel wordt, dat iu den vr.ijjen handel verkrijgbaar is. Aau liet betoog van Lord Lee ontleenen ivij- het volgende: De zegenrijke uitwer king van het radium Is nog1 niet vastge steld. Afgezien van enkele gevallen kan men met geen volkomen zekerheid bewe ren, dat kanker of andere- kwaadaardige gezwollen door radiumbestraling kunnen genezen worden. Dtoor verschillende proe ven heeft men Vastgesteld, dat b.v. een bestraling van huidkanker, d'ie nog' in ecu beginstadium is, hat'verder ontwik kelen van deze, gevreesde .ziekte kan voorkomen. Bovendien is het een feit, dat radium al seen jlijjnstlllend middel een weldadige uitwerking kan hebben, zoo- dat het in ieder geval voor de medische wetenschap van groote be,teekenis en een waardevol hulpmiddel is. Maar juist hij] de bespreking van den radiumhandel moet in ieder geval gewe zen worden op de ontzaglijke gevaren, die er voor de menschheid zou ontstaan, wanneer ondeskundige handen dn de toe komst het radium als handelsartikel zou den bemachtigen. Radium Is het gevaar lijkste en meest doodol'ijkc vergif ter wereld. D;e totale, voorraad radium, die iu het bezit der manschhe'id is, 'bedraagt ongeveer 500 gram, ter waarde van na genoeg 60 ïnillioen gulden. Jifist deze liooge prijb is er e'en waarborg" voor, dat hot radium niet iu handen van onbe voegden zal komen. Lord Lee liet aan de vergadering' een glazen buisje zien, waarin zich een kor rel keukenzout, bevond. Indien deza korrel radium was geweest, dan zou dit bulsjjet een waarde van 15000 jumd st. bevatten. De inhoud zo uvohloenda ziijjn om de radium-centrale van een heel land tc voorzien. Men zou ecther daarmee ook in slaat zlij'n om door den muur heen een slajienden buurman op tien meter afstand ie dooiden, zonder dat iemand aan een misdaad zou denken. i Een milligram radium) ter grootte van een zandkorrel, ja zelfs een liond'erste milligram zou voldoende rijjn, om den dood van een men-sch te bewerkstelligen. Dat is een onzichtbare, geruisohlooize dood, want het radium, dat z'elfs in zioo'n ge ringe hoeveelheid in hetmenschetijjk li chaam zou binnengedrongen, zou eerst iua verloop van jaren ziijjn gruwelijke ver woestingen doen blijken ,en dan is het slacthoffex reeds reddeloos verlóren. Een voorbeeld, dat met verpletterende duidelijkheid de gevaren van radium de monstreert, is het geval van dje meines in New "Yersey (V.,Si.) die, In een horloge fabriek kleine radiumclijlfers op de wif- Zerplaten voor horloges moesten aan bren gen. Z:ij 'waren gewoon om bet penseel, waarmee Zijl de radiumhoudende stof oj> deu wijzerplaat moesten brengen, met hun mond te bevochtigen. Jarenlang bemerkten de meisjes nlet'Sj; zlijl hadden niet het minste vermoeden dat liet radiumsulf'aat intusschen hun lichaam inwendig met alles vernietigende Aljdia- stralen bombardeerde. Het trommlelvuuir van deze doodende straal bleef aanhou den tot aan haar dood en zal nog 170|0 jaar blijven voortduren als hun beenderen reeds lang lot stof rijn vergaan. Het wa ren uiterst minimaal kleine radiumlsul'faat- deeltjes, die in het organisme der fabriek meisjes waren doorgedrongen. Maar rij' waren (och meer dan voldoende om 18 jonge mensehen te dooden. Er leven nu nog 13 van deze meisjes, maar rijT Zijn. reddeloos verlorenZij' moeten ei' van sterven. Wellicht zouden de anderen zich niet onder geneeskundige behandeling hebben gesteld, als niet een der meisjes toevallig* achter haar kwaal gekomen W;as. jZIjTstond in een donkere kamer voor den spiegel en stak haar tong uit. ;Zlij[ bemerkte tot haar ontzetting dat haar gezicht met een groenachtigjen schijn was- overtrokken. Dat was het begin van de ontdekking van deze vreeselljko tragedie, Lord Lee vertelde ook de lotgevallen van een Amerikaanschen milllonnair, die zich door marktschreeuwerige reclame had laten verleiden om „radiumwater'. te ge bruiken. D|e man stierf onder ontzettende pijnen- Bij de sectie bleek, idat zijn lichaam 30 milligram radlulni bevatte. Aan de hand van deze voorbeelden waarschuwde Lord Dee tegen de bedrie gers, die met radiumhoudende artikelen de goedg'eloovige gemeente trachten te bedriegen. Radiumzeep, radlumhaarwater en radiumdrank deze geneesmiddelen hebben alle een verderfelijke uitwerking en zij'n een groot gevaar voor lichtge- loovige (en ook wel andere) menschen. Lord Lee was, daarom van oordeel, dat krijgen en dat Radium evenals ge- ten kKjlgcn en dat ratiurn evenals ge- vaarl'ijlke vergifsoorten, alleen voor dok ters en apothekers beschikbaar moc'hl woe den gesteld. Vragen worden ingewacht bij de redactie. Vraag. IIoc kan men schrijven: Paus Alexander en zlijh zoon Caesar Borgia. Als R,-K. 'heb1 ik nog nooit Zo,o iets ge hoord, oen Paus' die nen zoon heeft gehad is mlij) nietbekend, jüjt&erf Pa,u.s Alexander werkelijk door vergiftiging?. A n t w. D|at 'u {geërgerd werd door dit, bericht kwam van uW1 tekort "aan kennis der Kerkelijke geschiedenis. Nu in den modernen llijld alles ondier he*t volk wordt geworpen, is het zaak. dak ook de 'Katho lieken moe,r op de- hoogte zlijh van histo rische feiten, pok van da donkere en be treurenswaardige. Dp Katholieke Kerk .staat sterk genoeg door die, Gpddollijll-o beloften van onvergankelijkheid, dat men ook de al te menschellijlke en donkere bladrijlden iu haar geschiedenis niet be hoeft te verbergen. Juist het menscheliijike iu do Kerk doet haar Goddelijk karakter nog sterker uitstralen. W,ant was do Kath. Kerk louter menschenwerk, dan was zlijl'al lang van de aarde verdwenen. Onder de lange nijl van P.ausen zijn er werkelijk eenige geweest die we met droefheid moeten noemen: slechte Pau sen. Zie echter daar naast de onafgebro ken r'iji van groote en beiligu mannen, die den II. Stoel bezetten en het don ker wordt veir overtrpfttm door het licht, Onder do enkele slechte Pausen moet gerekend woro-eu Alexander VI, die, Paus van 14921503'. Vóór rijjn verheffing tot het Pausschapi leefde hlij zedelijk niet goed en had verschillende kinderen. D'at zoo iemand toch Paus kon worden is alleen te verklaren uit den aard tlier eigenaardige rijfden, waarin het geestelijke helaas teveel vermengd was met de poli tiek. Ooi als Paus leefdei blijf zedelijk niet stichtelijk. Men heeftwel gepoogd hem schoon te wass|dien en tei bewiij|z,en, dat hJij| het slachtoffer was van lasjter. Maar al rijfn er veel overdreven voorstellingen over hem in omloop en al speelden ,|de laster en de fantasie ,ook bier een rol, toch moest men toegeven dat hlij} niet schoon te was-schen isj. Die groote gie,sc!hiedlsicliiCji-t ver der Pausen Lujdwig. von Pastor geeft dit volmondig toe. Het kan pns tegenval- leu, maar nogmaals finten moet de gescliier denis der Kerk zien als 't Goddelijk be lichaamd iu mensrhen. W,as j'elfs; onder de 12 Apostelen al een Judas, dan mag het ons nietverwonderen, dat onder die lange rij van Pausen er einenkele zijn geweest, die teloor huu gedrag den <'H. Stoel besmeurd hebben. Caesar Borgia was een der kinderen van Alexander' VI. Die kinderen waren gebjoren lang" voor Alexander VI Paus wasi gekodan, Dat hfj| door vergiftiging om 'f leven kwajn, wordt door de meest gezaghebbende ge schiedschrijvers als een fabel 'beschouwd. U kunt over hem lezen iu Alberts Kerlklj geschiedenis of in Wiensfng! 'geschiediemis der Pausen, Vru g. In de derde les '-van den Katechismus vraag 12 punt 'staat! over de menschwording van Gods Zoon. Reeds vóór onze jaartelling g|elbofd-Q men aan een vleeschwording van de Goden. Is dit geloof overgegaan op de Oude Israëlieten en werd dit, gepersonifieerd op de jmisoon van Jez'us vail Nazareth? Heefil men, dan de oude profetieën pasklaar gemaakt op Jeriis van Nalzareth? A n t w. Ik -zou voor de menschw|0|iiding niet gaan zoeken in de derde les van den Katechismus maar in de tiende les|. Dat men in het heidendom reeds geloofde aan een vleeschwording der Goden, zegt niets tegen het feit der menschwording! van Gods Zoon. Dte heidenen hielden er ook wel vrouwelijke. Goden op, na. eajiaidden heel eigenaardige begrippen over God. Hun veelgodendom staal ook lijnrecht te genover het Jodendom en Christendló|ui| met hun leer oveir één God. De MenschH wording van Gods Zoon steunt op lii'Sjl|pi-' i'isclie feiten, terwijl do heidens-he me,e|- ningen op. verbeelding' berusten, dal is liet groote verschil. Dte Mensidhwording1 was tevoren voorspeld 'in do profetieën.' Die profetieën over den Pernoon, het werken en lijfden van den Christus, zlijn nifcl pasklaar gemaakt op Jeriis van Nar za-rethmaar zlij* rijn in (Zijn Parisioffi vervuld. D'at men in het 'heidendom ana loge opvattingen vindt 'van sommige Ch-r. leerstukken, zieigt niets tegen de waar heid der laatste. Dte analoge heidensche opvattingen kwamen voort ofwel uit de primitieve openbaring, die, verbasterd on der hen voortleefde, of uit de mensche,- lijke rede en voorstelling. Hun Geloof! liad niets te maken mat het onze, om,dat( het onze op historische vasjtheid berust, het hunne in de lucht liingf f Dc zaak-Kreuign'. Uit Stockholm meldt men aan de „N. R. Crt." In de negen maanden, die thans sedert den dood van Ivar Kreuger verloopen zijn, heeft men zich meer dan eenis - ,en dit niet zondof reden - afgevraagd', of het wel ooit mogelijk zou zijn, een da delijk en met de werkelijkheid overeen stemmend overzicht te krijgen van den gang van zaken bijl het eoncern-Kreuiger en of wel ooit aan het, lioht gebracht zou kunnen worden, waar al het geld, dat i';nanciens en beleggers u,it vele landen Kreuger toevertronwden, gebleven is. Veel is de laatste maanden onthuld in idle zeer uitvoerige rapporten van de Krenger- commissie van den justitieelendienst, ma.ar aan overzichtelijkheid' lieten deze begrij pelijkerwijs veel te wonschen over en bo vendien kon in verband met heb onder zoek dat nog steeds voortgezet wondt en nog wel een jaar of langer aal duren, lang niet alles gejiuiblieeerd worden. Do Engel- sche accountants van Price, Wiaterhoiuse Co,, die, reeds in Maart van de oorai- m'ssariisse-n van A. B. Kreuger Toll ojidraeht ontvingen, een uitgebreid onder zoek in te -stellen, hebben thans echter een eindrapport afgeleverd. Het bevat uiter aard veel dat reedis uit hun tientallen Voorloopige rappprtein bekend is geworden oi' thans slechts voor de direct bijl de zaak betrokkenen van belang is. Des te in teressanter is liet slotwoord, waarin de accauntantis de resultaten van hun onder zoek samenvatten en enkele conclusies geven. A oor de beantwoording van de vraag: „M aar is het geld gebleven ,dat het juubliek ter beschikking stelde?" moeten de vijf voornaamste maatschappijen Van het concern A. B. Kreuger Toll, Int. Match Coiporation, Svenska Tandsticks A.B., N.V. Financiëe,le Maatschappij Kreu ger Toll en Continental Investment, als een eenheid beschouwd worden. Kreuger kreeg een werkelijk kapitaal van 2.875 millioen Zweedsche goudkronen in handen, waarvan door uitgifte van aandeden en oblgiaties 2.1 milliard en bijna 614 mlloen aan -leeningen bij1 banken en wi-ss-elcre- dieten. Hiervan betaalde hij aan rento en dividend 668 millioen kronen uit, voorts eigende hij zich zelf netto- 432 millioen toe en 1710 millioen stak hij in maat schappijen en effecten en 64 millioen in monopolies; da waarde hiervan was 31 Maart van het vorige jaar vplgens nauw keurige berekening ongeveer 775 millioen kronen. Het werkelijke kapitaal verlies bedrceg dus .93.5 millioen kronen. Van 1 Januari 1918 af heeft Kreiuger winsten gepubliceerd tot ee,n totaal bedrag van 1179 millioen, maar in werkelijkheid be droegen de winsten in totaal 151 millioen. Hierbij is geen rekening gehouden met het hierboven genoemde kapitaalverlies. Deze winst komt overeen met ongeveer I1/2' pro cent van het gemiddelde- .geinvesteeildfe kapitaal. De accountants concjudeeren dan ook, dat niets de meening ondersteunt, dat Kreuger een- zoo, bekwaam zakenman was, dat de vrijheid van controle en verant woording, welke hij1 genoot, gemotiveerd geweest zou zijn. De knoeierijen ziij,n volgens het oo-rdeel van de accountants in alle geval reeds voor 1918 begonnen. In 1923 en 1924 begonnen zij steeds een grooteren omvang aan te nemen, om ten slotte te eulminee- ren in de fabricatie van de Italiaianseh-a schatki-stwiisselis ten bedrage van 21 milli oen pond sterling. Deze knoeierijen Kon den op zoo, groote schaal en gedurende zoo'n lange reeks van jaren plaats hebben door het vertrouwen, dat Kretugar in wist te noezemenvoorts doordat men zijn ver zekering, dat strikte geheimhouding van zelfs zeer belangrijke transacties een eer ste voorwaarde was voor het slagen van zijn plannen, aanvaardde, ten derdte door de onbeperkte macht, die hem verleend werd, en ten slotte dooi" da loyaliteit en de blinde gehoorzaamheid, welke hem id!o,or met grocte omzichtigheid gekozen em ploye's getoond werd. De absolute maclil, dia Kreuger gekregen had, maakte, dat hij onbeperkt heerscher was «ver het lieele concern en over allen, die daarbij in diens! waren. Hij1 behandelde ,d'e zaken alsof hij niemand- verantwoording ver schuldigd was en verontaohtzaamde vaak da rechten van denden, van houders van obligaties en crediteuren. Ten slotte becritiseereh de accountants de ingewikkelde en verwarde boeik'hou- d:.ng en de wijze, waarop de revisoren zich van hun taak kweten, waarna, zijl con- cludeeren: „Wat met, deze gro-ep maat schappijen geschied is, bevestigt opnieuw, dat ondernemingen, waarbij strikte ge heimhouding door den le.jler betreffende de wijze waaropi een belangrijk deel van net kajvitaal gebruikt, wordt, een noodza kelijke voorwaarde voor succes is of heet te zijn, absoluut ongeschikt z'ij'n voor be legging, daar een dergelijke geheimhou ding alle gewone veiligheidsmaatregelen uitsluit en ilen oneerlijken leider buitenge wone mogelijkheden biedt voor het uitvoe ren en verbergen van knoeierijen." Waarom zijn Ut negers zwart? liet i,s bekend, dat, stoffen van. de zelfde samenstelling, maar van verschil- 1 en dia kleur, meer warmte, abisorbeieiren, naarmate zij donkerder gekleurd 'szij'n,. Legt men in dan zonneischijjn twee lapjes laken, een wil. en-een zwart, naiapt' elk'aian oj» de sneeuw, dan zal 11a. .eenigen fijd het witte nog op diezelfde ,j>lant|s te vinden zijn, maar het, zwartia jnen eind' i,n de uueeuw zijn gezonken, daar ,he-t warmte! •genoeg heeft geabsorbeerd p-m vde onder-" liggende sneeuwlaag voor een deel te doen -smolten. Als in den z'omea." een zwantl geverfde of donkerbruin gateerdei oschuit- ting door de zon -jyord't betseheuen, world', zij1 zoo, warm, dat de aanraking met dei hand mng'szina pijnlijk kan zijn; eau wit of in lichte -kleuren geverfde /schuti ting van hetzelfde materiaal.blijft heltrek- liidij'lr kbel. Lichte kleuren vioon ziomer-i Oüstttums hebben dus- nog -e(en andere rei den van bestaan dan dei voorschriften vlafl du mode. j j I Met hel. oog ,op ,deze bekende feiten zou men kunnen vragen, jaf Moeder Na. tuur onze zwarte bnoederp -niet zeep stiefmoederlijk had bedeeld. In het we tenschappelijk overzicht van liet vdlofuTnal dr-a Débats wordt, deza -vraag besproken. Ten eerste wordt opgemerkt, dat het-- geien men in tropische landen het' m6est tei vreezen heeft niet Re zonuehlittei i», maar de zonnesteek. De -waarneming nu heeft geleerd, dat de -dlonkere huidkleur het gevaar voor e,en- .zonnesteek aanmer kelijk vermindert. Bergbcstijgers weten, dat in de boogere streken der Alpien da huid onid'er den in vloed van de, .fonnestralan zeer pij'nlijk wordt; naarmate echter de linid' bsujinejr, van kleiur is geworden, wordt de werking der zonnestralen minder pijnlijk ein hin derlijk Het. beste middel, om zich tegen dia werking, die zich biji .gevaeige per sonen zelfs dooir loslaten van een deel der opperhuid openbaart, te beschermen, is zich het aangezicht zwart te maken. De zon werkt, niet slechts dlqor haar warmte-,stralen, ma,ar p,ok door haar „che mische." stralen, en (leze zijln voor den me-riseh het gevaarlijkst ,en de eigenlijke oorzaak van de -zonnesteken. Zij' dringen dPior de opperhuid heen, bereiken die le derhuid, en werken op den Moadlsomloiop en ftel zenuwstelsel. Het is de lederhuj|d, die beschermd moet worden. Nu absor beert inderdaad het zwarte pigment van dei huid de zonnestralen, maar dfcwr dit te dioe-n, belet het hen tot de lederhuildl door ta dringen en daar onheil te stichten. De zwarta laag is dusl een beschuttend; scherm, een1 natuurlijke hinderpaal voor de desorganiseeren-de uitstralingen. Tante: Nu, Eritsje. ga nu maai' n^air huis, doe de complimenten aaI1 móeder" en dan zal ik haar telefoneeren en h^jajr bedanken voor de tiep. pannekoeken, die je me gebracht hejbt.( Eritsje: Tpnte, als het u- hetzelfde is;, z|oudt u dan voor twaalf pannekjo^lkten willen bedanken. Kareltje heeft wegens verregaande lui heid v.an rij|u ónderwij|z:er een streingle berisping gekregen. „Ik wou dat ik' dood wlaslv huilt 'Ka reltje. „Ja, dat zou jou wel aanstaan, hé!" zegt de opvoeder, „den heelen dag in je kist te liggen ,en nféts uit to voeren!" „Hallo, Mullerl D|at is de oepste maal dat ik je izlfe, na je auto-ongeluk., En moet je nu nog, altlijjd op krukken loop,en „Ja,, weet-je, de, dokter ztegt neen, ma,ar in'ijtn advocaat Zegt jal" Heintje heeft een stuk chocolade en Mientje een mooie groote bonb|on, maar zij mogen die snoeperijen niet vóór het eten op-smullen. E|ijl 'zlij'n gehoorzaam, miaartooh waren de lekkernijen vóór het eten op. Hoe dat mogelijk was.? (Zlijl hadden g'eruild.' „Dlus zes boorden, twee overhemden en een dorijiii zakdoeken; anders niets? Mis schien een ipaar p-yama's?'; „Nee, jonge man, dank'-je-wek Ik houd niet van die rijikeluli's dingen. Als het 's avonds lijd wordt, ga ik eenvoudig slapen., .1 lZ!ia!: „Ik hen bezig een boek te lezen dat van grooten invloed tnpi ons ochteliijlk geluk kan -zlijin." Hijl (zluehtend)„Zeker weer een kook boek!! Een hoer dijldt na het vall-en van den avond zonder brandende lantaarn da stad in. 1 Agent: „Hé, vadertje. Je moet. je lan taarn aansteken t',», j Boertje: „Ochme*e:,|, agent, dat £bu nog zonde rijlu van de olie! 'Mijh knol is- blind!" 1 „Dat is ongehoord! Eerst noodigt ,u miiji hit een flesch wijd meit 11 'te drinken) en dan tracht'"u geld''y»n mKj'te leieneiu. Ik kan aan uw verzbek werKelijlk' niet voldoen ..Betaal dan temninste d'ei fleseh "wlijfu'f. ENFANT TERRIBLE. Bezbeker: ,,Neie maar, wat is het iiier mooiEn wat hebiben julia prae}iï{g^ nieulbelsl'; 1,1" Zoontje: „Ja, de man van wien vader ze heeft igekbchtl "vindt idat ook'. H|ijr belt vader iederen jnoïgen pp, oin zte weej' terug (e hebben M E.en opziener verklaart: „Deze kui kens zlijh pas een uur 'geleden uit de broedmachine gekomen Eien stadskind zegt: „Al-sj je niet scherp oplet, dan Min je z'e van de eohte niet onderscheiden I'. I REVANCHE. „Waarom zou die kerlfschildeir efeen} lijk alle engelen met blonde haren schil deren „Misschien he.eft-ïa een donkere vrouw. n „Vader heeft .alles wat hiij(" bez'at aan het weeshuis veirmiaakt!'1 1 „Dlat was heel miooi van hemw'at be,eft h'ijl nagelaten'?'' 1 „Acht kinderen!';

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6