Tweede Blad De zweep van den godsdienst. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ONTSPANNINGSLECTUUR FEUILLETON In twee werelddeelen. Rubriek van den Arbeid HISTORISCHE KRONIEK EATER0AG 14 JANUARI 1938^ Periscoop je# (Woeden valt lang niet mice. Zonder 't zelii's te wagen een definitie te geven van wat opvoeding is, durven we fc Iwiel aan, te zeggen, wat het niet is, opvoeden staat niet 'gelijk met „f'orceeren". Ik denk er niet over het heete ppvoie,- d;n»svraagstuk onder de Jlqup© te nemen, z'eMs niet een onderdeel ervan geheel bespreken; ik zou alleen een of ander, d» 't heel zeker uitstekend bedoelt maar t verkeerd aanpakt, willen wijzen op: ge- nrek aan tact. Er is een ontstellend aantal afvalligen. Een artikel in de „Tijd" publiceerde ge tallen over Weenen, die gapenen tot verbijstering. In een aflevering van de „Gemeenschap" deelt Pater Vrijimoed zeer interessante en zeer indrukwekkende cij,- fe-ra mee uit andere landen en plaatsen. De oorzaken van den afval?. Ik ik!a:n er weer n:et aan denken ze hier te vermel den en te behandelen. Br zijn er ziaar vele, Ik wil er alleen een, die ook meetelt, even toelichten. Laat ik die oarzaiak noemen: wnlg- V,an de Kerkof walg van den god ^dienst, mis- scliien beter nog: walg van de godsdienst oefening. Walg...! üaafc ik dit voorop zetten ter voiorko.- ming van alle misverstand, da.t 't hier een vraagstuk betreft, dat zeer moeilijk is, maar dat is dan ook een reden te meer om voorzichtig en factiscih te werk te gaan. Dit is een o nom st.OiO tel ijk feit: een be- paalde godsdienstigheid', zelfs oen bepaalde Kerkelijke plechtigheid kan gaan tegen- 'n Enkel voorbeeld zal het vraagstuk selierp zetten. In ecu huisgezin met groote volwassen kinderen is voortdurend de grootste pn- eenigheid. Vader 'en anoedei' ik ben zie persoonlijk zeer goed zijn wat men noemt met een vaste uitdrukking: beste mensehen. Dat zijn ze ook. Ze zijn be zorgd voor het heil van hun kinderen, voor hun zieleheil, voor hun toekomst. Ze hopen allebei dat hun kinderen braaf zullen blijven. Dut is eigenlijk hun ©enige angst en eenige zorg. Ze zijn ook, wat men met een zelfde standvaste uitdruk king noemt: goed Roomscli. Ze gaan el- ken morgen naar de H. Mis, gaan elk'en dag tot de H. Tafel, en gaan na;ar ,elk Lol'. Wie zou 't niet prijlzien dat ze aan de kinderen een zoo opofferend voorbeeld' van godsdienstigen zin geven. Ze zouden ook willen, en z'e willen inderdaad ook, idiat de kinderen eiken morgen naar de H. Mis, eiken morgen tot do H. Tafel en naar elk Lof' gaan, waar ook zij, de ouders, heen gaan. Hier begint een zeer groote moeilijk heid. Want hoe lofwaardig deze wensch ook is, van den anderen kant staat 't om- omstootelij'k vast, dat hier een persoonlijk element, zeker voor de grootere kincferen, in werking treedt, dat zeker niet in zij'n geheel onder de rechtsbevoegdheid van de ouders valt. Het naderen tot de H. Tafel wordt als verplichting door de ten volle bevoegde H. Kerk nog maar gaëiseht, ééns per jaar met Raschen. De verplich ting tot Mishooren Zlondags. (Wij' geven natuurlijk onmiddellijk' toe de ge- wensehtheid van een veelvuldig kerkbe zoek, etc., etc.) Er blijft dus, iz'eker voor de grootere kinderen, een vfiji groote spe ling over, en heel zeker wat betreft het naderen tot de H. Tafel, is het bui tengewoon onvoorzichtig en verkeerd, wanneer ouders hier foroeeren. In bovengenoemd gezin is dikwijls on- eemgheid. Want wat is het geval. De kinderen zijn Tesp. 20, 23, 24 en 25 jaar. Vader en moeder, di;e onbewust zoe ken naar een bewijs voor de vroomheid en godsdienstzin van hun kinderen, aoebein dit bewijs in hun kerkbezoek en hun ge regeld communiceeren, in het bijwonen van het Lof. Daargelaten voor een oogen- blik ol dit werkelijk'valtijd bewijzen zijn, zeggen ze alleen dit: misschien zouden dit f bewijzen zijn, als de kinderen uit eigen vnje beweging en geheel spontaan zoov-eiel naar de kerk gingen. Vader en moeder drijven ze met geweld er heen. Gaan de kinderen niet, dan is er .groot lawaai. Het gevolg laat. zich onmiddellijk raden, een verschijnsel dat in de zielzorg her haaldelijk zich voordoet: een onoverko melijke afkeer en walg van bidden en ge bed, van de kerk en ten laatste zelfs van fis B, Tafel. Er is niets ontroerenders te denken dan ouders die van kindis ,af aan hun klei- uen 's morgens met zich meenemen naar de kerk om ze te brengen in de schaduw van het tabernakel, maar "er kómt een leeftijd, waarop het kind ook in deze zaken zelfstandig wordt. Dan is het nog plicht van de ouders om te waken, en net kind op zijn plichten te wijzen, waar het zijn plichten zou nalaten; dan kan het zeer .gewenscht zijn om met een goed woord, vooral met eigen voorbeeld, aan te sporen tot veelvuldiger godsdienstige prac- tijk, maar 't kan nooit goed zijn dan te forceeren, en mensohen die ten slotte al zelfstandig zijn, of op 't punt dit te wor den. naar de kerk te drijven. Het resul taat daarvan is nul. Ouders kunnen zonder eenigeai twijfel hun kinderen 's avonds naar het Lof stu ren, maar ze moeten verstandig genoeg zijn om hier rekening te houden met het feit ,dat -een; mensoh geen automaat is. Tact em begrijpen zijn hier een eerste vereischte. Ik ken zeer vele personen die in Katho lieke opvoedingsgestichten in hun .kinder tijd' zooveel hebben moeten bidden, ur,en en uren tot vervelens t.oe in de kapel moesten doorbrengen, en evenveel moesten bidden als de Zusters, zooidat z'e er vo.or hun leven meer dan genoeg van hadden:. Ze waren later met ge.en stok ineer aan een godsdienstige praktijk te1 fc'rij'gen. Godsdienst kan nooit als een zweep gebruikt worden1. H. DlEi G'RiEiE'VjEj S. J. 32 Em Harrike stond ocl: soms stil, in na denken verzonken, en begon dan de ope ratie. dien wij Meester Sam Dinddy den ooien Duivel, zoo opmerkenswaardig lebben zien verrichten, zonder «genbiik- enj'k succes zijner opdelvingén. r/le bedrijven begon genoemde heer ra (toen of' hiï wo,u tuitverkoiopen. i w™>cht aan schijnbaar minder prijs. Jlarr.ke werd kezorgd. Sam liet zich helpen in dezien uitver- toop dooi- een hand:ge Amerikaansche, an ioo wat acht en twintig jaar. Mee-s- Ucrrens kwam onwillekeurig in kennis naar eu dikwijls dacht hij', da.ti zo,u 1 dan, t„"'-ar-? ?e '2aak ^b'Sam zetten, aan J' i!:c, Cter aan z,'iu liandel en LT ,apeoukt;es wi-i(lbn, des te meer, waarts" 1aaD.ko1nw fler «M rivierop- komen. kapltala beweging was ge- aauuïUaS f*11. eca S™1 mepr or, oi- f ocl"> aa aasde op nog meer en steeds meer, en droomde zich De oogen open. Joep kwam de fabriekélpioort uütige-j zwenkt in iz''n gezicht - vcJi-kol ens to f draaiden z'n diepe .opigen als karbonkels!. Toen hij daarbij' noigeen ehaig-coigaxet 'tus;- sehen z'n lippen stak en z'n tanden nu en dan zichtbaar waren wais de neger Imitatie volkomen, Boelih, w.at was-je blij, dait-ie de „kist" uit was. Als 'n broeibak, was bat er. Dat nooidlicht konden ze voor zijn part ca deau krijlgen. Enfin, als-ie dadelijk eens. lekker gezwommen had, was-ia al lang. weer fit. 't Was er vandaag weer héélt naar toe gegaan op de fabriek. Natuurlijk weer met Rienuske. Kon anders verduiveld-goed' z'n man staan, duit kleine Rienusike. Hij hing wel taai aan de zwartrokken, maar wat waar was, moest waiar Wijven. Rienuske durfde onverschrokken voor z'n meerling .uitkomen, desnoods in een volle fabriek. Wérkelijk' waar, maar als ie. zooals vanmiddag over de Rnotasche school van de "Zandstraalt zoo dapper- van repliek diende, tegen heel d« kliek' -grove, ruige, brute kerels dan had Joep zin qui 'm bij' te -springen en uit, te roepen Rienuske-jongen, vo,or dein drommel, ik zal je 's 'n handje helpen, want alle maal samen tegen jou alleen, da's geen werk MaarJóep had de karakter-vastheid niet van 't kleine Rienuske. Tenminste een paar jaar terug had1 het 'm daaraan wel erg 'gemankeerd, anders zat-ie nu niet in dieiu „neutralen" hoek waar hij' terecht was gekomen. Rienuske had Tn 'n krant meegegeven Meneer Pastoor stel je voor, Rienuske zei immer „meneer Pastoor" had daar in geschreven over den schoolstrijd. Te gen de aantijgingen. va.n ^etj raadslid van der Luyd, de man die voor da arbeiders in d.en raad zat, izooais hij! tenmjiinste beweerde. Toen Joietp een half uur later uit de ■badinrichting kwam, kreeg hij:, evenals da groepjes wandelaars die genoten vain het fijne zomerweertje, lust, om ook oen uurtje aan den waterkant te- blijven rusten. W.aaronj niet Hij1 zette zich in het bermgras langs het kanaal, met z'n rug tegen een meerpaal. Fijner kan 't niet. Daarbij nog 'n cï'garetje. Hij: scharrelde naar liet tabakszakje en de Waadjiea, Daar voelde bijl Rienuske's! krant. Ben oiogenbdik latier jvas hij' verdiept i'n het bewuste artikel, Al harder en harder zoog hij' aan Z'n eigaret. Wamt. drie-maaltd'ik'-'iiiogttoe, d© Pastoor heid'o er op. Dat was ais. een donderbui. W,ait daar beweerd werd hakï zijn aandacht,. Hij bleef er van wegsturen over het ka naalvlak; kon va.n der Luyd daiarop te ruggeven? Dat waren spijkers met-kopi- pein-als onder z'n sohopnen! Gegevc(U|S klaar en duidelijk, feiten, zuivere -feiten. Dus de waarheid'. "Maar van.- der Luyjd dan Zie ja, had-jenu a,l' zoo, dikwijls reeds heer en meester in een eigen stad, die men Dormanpolis do,open zou. Alles Amerikaanseh. Hoe langer hij' peinsde, hoe meer hij iet de overtuiging kwam, dat hij' op den waren weg was, schatrijk tie worden.. En op een vroegen morgen, terwijl zijn buurvrouw opruimde, en poetste- naast hem. en Sam er op uit was, polste hij: haar zeer voorzichtig en zeer van veirre.. Zij scheen niet ongeneigd, maar zij be greep niet goied, waar Meester Dan Dor- nian heen wilde. Dat zou haar weldna. klaar worden. Zij bezorgde den verkoop, van Sam en het stroomde van klanten op, haar a:a.n. Zijl kwamen van alle zijden, en het de biet moest wel h,et dubbele van vroeger zijii. Nu was hij niet meier te, houden, Op een avond was hij klaar met den lieer Sain Dinddy, die weldra met Dan's duiten in den zak, de wijidle wereld introk, en Harrike heer en meestor van dier heels zaak liet. En de zaak werd drukker aan zieirdter- ■oogen, en de inenschen stroomden inder daad 1-oc, alsof' er nergens wat te. vinden was, dan bij Dan Dor man in den bazar voor alles. gezegd en herhaald: je moest strijlden miet feiten. Je moest iets dergelijks in ja mars helbhen, als ja de verkeerdheden in de wereld te.lijif wilde. Dat was zijn mieening. Kwestie van opinie, zei van der Luyd dan. Dat waren nou wel sterk lijkende geleerde uitdrukkingen, maar Joep moest dan toch niets hebben van gebral van volzinnen -en sinorken.de ver dachtmakingen in de vergaderingen. Na tuurlijk d'r waren ,er altijd een heele massa van de mannen, die dat lusten. V.afu dik hout zaagt mem planken. Di« school kwestie was 'n gloeiende zaak in hun stadje. Van der Luyd was al jaren de bestrijder van de wenschen van liet Ka tholieke Schoolbestuur. Had in de laat ste raadsvergadering er dan oiok weer een schepje opgedaan. Nu schreef de Pastoor daar een betoog, logisch, rustig, kloppend als een week loon. - DuiveLs-nog-aan In elk geval, alis-ie van dar Luyd nog ontmoette vanavond, dan moeslt ie het hierover direct eens hebben, want zo,o kon nij Rienuske: mtjugen niet antwoorden. Dan was-ie bij voqrbaat reeds geslagen. Het trof daarom geweldig, 4a't bij' z'n thuiskomst ,da afgevaardigde van z'n bond reeds te waditen zat. Zoo, daar is-ie dan eindelijk. Ho:e gaat-ie Joep? Best., dank je, zei Joep kort. Dan trok hij z'n 'jasje uit en ging bij van der Luyd zitten. Van der Luyd kwam maar eens in- i'ormee.ren over het innen der contributies, waar Joep mee belast waej. 't "Wia,s eeu gauw uitgeput ouderwe.rp en van der Luyd merkte, dat. het niet vlotten wilde vanavond tusschen hem en Jioiepl. Je bent, zooi shil' kam'eraad. Toch geen zwarigheid? i Om je de waarheid te zeggen, kwam Jloep los, eigenlijk w,el Kijlt' eens 'hier Hij' lei het blad' jopen op tafel en van der Luyd begon te knikken Zomder naar het geschrevene te kijken. -Jij wist er al alles van? verwonder de Joep z'ich en toch zei je daar maar niks over Waarom'? Waarom? Omdat dit een raak-ghf steld betoog is, mieneer van der Luyd. Ik hieb de zaak op die manier no,g niet be keken. Het zoiu me wel plezier doen, als u deze beweringen van den Pastoor ©ons duidelijker k'on weerleggen, Maak je daar toch niet druk over, de J aeger Do,e ik ,.pok' niet, maar 'j© weet, ill: ben een geweldig voorstander der waar heid. Jij hebt beweerd, da;t er leerlingen zijn omgekocht voor .25 gulden. Dat wordt, hier tot een leugen verklaard en ook niet bewijzen aangetoond'. Dat trekt mijn aandacht. Er is .nog meer.door m beweerd, ml., omtrent de kosten der ge meente. Maar nu blijkt- hier-, dat. de ge meente voor rente en aflossing van dat vierde, lokaal der katholieke jongensschool jaarlijks minder uitgeeft, dan alleen reeds voor het verviolg-ondorwijs aan de open bare. Dat zijn Jfeiten, dik-alg-arduin. Nou jij? Komt de oud© liefde weer boven, Jo.epi Waar de waarheid is, vinden ze mij', meneer, dat weet je. Ik ben bijl n geko men, omdat ik veronderstelde:, dat uw Bond 'Joep-'s vrouw kwam even het onderhoiud afbreken ,met de miededeeling, dlat er ©en collectant was, mieneer Wielder. La-ma-atebinn©: gelbood Jioep. Welder?, W-elder? vroeg van der Luyd. is dat die jonge onidferWij'zer uit Ma,ar Joep haalde, d© schouders onver schillig op en intussohen kwam de jonge man, na beleefd op de deur te hebben ge tikt, binnen. Wel kreeg de jonge meester wat kleur, toen hij van der Luyd zag zitten. Het zoontje van Keldermans in de Zandstraat moet noodzakelijk naar een sanatorium. .Jloep knikte, want hij ken de die geschiedenis daar. Ik heb, onder gelocfsgenoioten bedoel ik, niet voldoende kunnen bijeenkrijgen ©li daarom Ik ben ook een geloofsgenoot, hoor probeerde -Joep lachend zich te rodidlen want het deed hem, ondanks alles, toch pijn, wanneer hij' biji de „anderen" werd ingedeeld. Maar ja, feitelijk' Alsjeblief zei Joep, en klamp noiu meteen die meneer maar aan. Die geeft 0,0.1: wel een duit in 't zakje! Toch niet, Joep! Van der Luyd keek met dat. bekende tronie van hen, diie in hooghartigheid zeker yan hun zaak zijn. Het was Joep alsof dat antwoord een kaakslag voor 'm was. Voor zoio'n stumper vau 'n manneke kom nou, meneer vau der Luyd! Ook bleek dat hij een gelukkigen greep had gedaan in de River City No. 3. Zij groeide met den dag en haar ligging was zoo gunstig, dat hij vroeg of laat de River City eien en twee zou eu moest opslokken. Maar de meeste inwoners woonden nog altijd om Meester Dan Dorman, die an het volste vertrouwen op zijn winkel juffrouw. haar de leiding der zaak over liet. Zelfs spookten hem gedachten aan trouwen en een nieuwe huishouding door het hoofd en wie weet wat er nog ge beurd zou zijn, want Harrike had meer dwaasheden begaan, ,en die was nog lang niet de. eerste, was er niet. iets onver wachts, iets verschril:kelij!k!s gebeui'd. S,am Diinddy's werk. De heer Harrike Dorrens van de Kleine G raeht te Maastricht, was in Amerika een slimme vogel geworden, die men met ge wone lijmroeden niet gauw vangen zou. maar die reeds iu staat was, menigen Amerikaan in de val te laten loopen. Hij was zooals wij zeiden zeer gelukkig geweest in den koop van landerijen. Koop is he,t eigenlijke woord niet. Hij had de voorkeur bij deze belangrijke onderhandeling, die duizenden zo:u opleve» Het gaat uit van katholieke Zijde, Joep, dusje weet het! Ja, ik weet het, wcrd'Joep lfwaad, je geeft niets. Katholieke zijde? Wat 'dondert dat, in dit. geval Al kwamen ze me voor 't kind van 'n heiden om 'n bijdrage vragen, dan gaf ik nog! Het gevoel had de overmacht ov'er de ede en dan js het kwaad werken om oen eenvoudig, waar man, van z'n mee- ning te zetten. Dat begreep van der Luyd, als man-van-ervaring zeer goed. Daarom begon bij een lang betoog over „principes"„burgerzin", „hulpbetoon", „meeningein". De jonge onderwijzer zag genoeg aan Joep's gezicht, dat 't .allemaal nutteloos was. Hij bleef -er maar ©ven bij, ofschoon hij' ajs katholiek wel wist, waarop van der Luyd's betoogen immer neerkwamen. Het kan me geen jota schelen, welke principes jou aanzetten om piet te geven, zei Joep, maar het z'ij'n onmenschelijke principes. Uit Dan wendde liij zich tot den jongen on derwijzer, als wilde hij ©enigszins het figuur van den afgevaardigde in milder licht stellen. Neem het hem niet- kwalijk', meneer Weldetr - Heelemaal niet, antwoordde Welder, trouwens, ik heb die weigering niet kwa lijk te nemen, want ik heb meneer van der Luyd geen bijdrage gevraagd! Een beleefde buiging en de collectant verdween en lioe het da-n ook n-og zoo beroerd voor van der Luyd was, het gaf Toep oen prettig gevoel, dat dit antwoord van W-elder „zat". De afgevaardigde stond op Nou, tot. Zaterdag dan. in de ver gadering, Als je dan het geld meebrengt. Maar Joep schudde z'n kop hard nekkig. H: kom, op één voorwaarde! En die is? Dat u daar het. artikel' van den pastoor zult weerleggen! Ik laat me niet dwingen, de Jaeger! Ze keken diep in eikaars oogen. Must Joep gaf geen krimp. Dat is miet. noodig, zei Joep, 't zal zonder dat, o,ok wel gaan voor jou! Wat gaan'? Zwijgen, bedoel ik, want jij' kunt het niet weerleggen! 'E|ii terwijl van der .Luyd nog paf' ■stand van dit brutale antwoord, liaid' Joep een beursje en een boekje op tafel gelegd. Hierzoo, dat is het contri.buitiegeild,. II: kom weer in jullie vergadering, zoo dra jij... je weet het.... staat hier in de krant,....! Maar, de Jaeger, zoo, bedoelen we dat nu niet.... Wij zij'n....! Ik bedoel-niets meer. Dat heeft mis schien a,l te lang' geduurd. Bedoelingen en praatjes. Toon je daareven een kleine daad kon stellen, heb je 't. niet gedaan. Dat is me boven alLes in je tegen -ge vallen. Tot ziens, mieneer va.n der Luyd 's Anderendaags op „de kist", zoemden de motoren, vlogen de riemen rond idle schijven, verrichtten de mannen hun zwa- ren arbeid. Eli bloe ging die strijd weer tegen ,,'t Roomsohe Rienuske" en liet kleine kereltje diende fel van antwoord. Maar ineens klonk boven alles uit, de zware stem van Joep de Jaeger. Rieiius, jij! hebt gelijk! - Ja, je kunt denken, je Wilt, Wat de Pastoor geschreven heeft, is waarheid en ni'ets dan de waarheid. Eenige mannen stonden stom-verbaasd naar Joep te kijken. 'Zoodra van der Lpyd idlat kan weerleggen, ben ik z'n man. Maar de strijd tegen de school van de Zandstraat, is door hem oneerlijk gevoerd. Dat heb ik hem zelf' gezegd! 1 Toen slapte klein Rienuske snel op den grooten Jioepi toe en greep zijn-grove hand. Jij bent een kerel, Joep! Nee jij, zei Joep verlegen terug, want de dankbare gevoeligheid v:a,n dii-t manneke, deed hem week worden aan zijn groote hart. Jij durfde altijd openlijk voor je zaak uit te. komen, pnees Jjoep. Joep, een misslag durven bekennen en, openlijk no,g wel, dat is een zwaré karwei. Jij' liebt liet gedaan. Die het kan is sterker dan ilk! En Rienuske klople zij'n nieuwen groo ten yriend eens bemoed'iigend op zijln schouders. De schoolstrijd van meneer Pastoor had één voetje grond gewonnen. E|n Rienuske zou dat beetje helpen be waren. i C. L. POLDERVAART. ren, als zij. naar wensch slaagde. De River in River City Noi. 3 maakte een breede bocht, landwaarts in. Zij vormde een natuurlijke haven met ook door de natuur gevormde oevers, als- ter ontscheping gemaakt,. Hooger op en lager af waren de oevers steil, diet van zelfs eiken handel .onmogelijk maakte. Ilij had die ligging begrepen, ook t,oen het oerwoud alles bezette met zijn mach tige stammen, en de groene bloeiende ranken 'der lianen, eeu bloc manvoo ril a n g weelden langs d© -oevers van den stroom. De eerste blokhuizen stonden opi den afetand van eenige minuten gaains, maar jonasten natuurlijk door de rivier aan getrokken worden. Toen had hij' een groote oppervlakte land laugis de laatste of toekomstige ha,- ven in voorkeur gekocht. Op zijn Amerikaanisoh van toen. Want nu Amerika bevolkt, machtig en gro-ot is geworden, gaat het er zo,o, niet meer to,e. Toen was het bedriegen en oplichten hoog en laag, bij' groot en klein. En de wildernis 'dekte alles toe met haren groe nen mantel. Hij had het dus druk, en aan over en weer gaan geen gebrek. Die veer tig-urige werkweek- De voorbereidende conferentie voor de verkorting van den arbeidstijd is begon nen met de - algeimeene beschouwingen. Voor de atbeidersgroep heeft Jouhaux gewezen op de vele millioeneu werkloo- zen en de millioenen guldens, die uit ffe staatskassen besteed' worden, om de werk- loozen te ondersteunen. Alle tot dusverre beproefde redmiddelen, aldus Jouhaux, hebben niets gebaat. De arbeidersgroep doet een beroep op de conferentie, om thans over te. gaan tot heit eenige, dat naar de meening der arbeidersklasse in derdaad uitkomst, zal lcjinnen brengen, li.1. verkorting van den arbeidsduur tot veertig uren per week onder behoud van liet tegenwoordige arbeidsloon. De vertegenwoordiger der werkgevers, de Deen Oersted, bestreed namens zijn groep het denkbeeld. De werkgevers vreie- zen, dat de verkorting van den arbeids tijd, vooral wanneer deze met behoud van het tegenwoordige loon gepaard zal moe ten gaan ,tot een verho,o.ging der produc tiekosten zal leiden, waardoor de levens- kosten voor de bevolking mo,g duurder zullen worden en de geheele bevolking dus zal worden verarmd. Niet vermindejiing, doch juist uitbreiding der werkloosheid' zou het gevolg hiervam zijn. Voor de regeeringen hebben reeds het woord gevoerd de gedelegeerden van Duitsehland, Spanje en Zweden, die zidh ten gunste, van. een conventie tot invoering van d© 40-urige arbeidsweek uitspraken, de Eransche gedelegeerde, die een zeer voorzichtige houding aannam en zqowiel de voordeelen als de naid'eelen der voor gestelde hervormingen toegaf en de En- - gelscae regeeringsgedelegeerde, die sterk «gen coin conventie gesproken liaef't. Tegenover de vrees van de werkgevers voor verho-oginig der productiekosten wees Je Duitsche regeerimgsgedelegleiQrde ero-p, dat deze verhoogimg niet meer dan één prt cent der geheele .productie-kosten zal bedragen en dat da,a,rtegenover zouden wegvallen d© belangrijke kosten, die tlians voor den werkloozensteun noodzakelijk1 zyn. De Duitsclier gaf intussohen toe, dat eenzakere aanpassing v.a.n de loonen a;a,n de verkorting van den arbeidsduur nood zakelijk izou zijn. De Engelsche regeeringagedelegeerde grondde zijn tegenstand voo-ral op de vrees, dat tal van .arbeidersconflicten ont- laan zouden over de loonregeling bij ver korting van den arbeidstijd, want hier over iets in de conventie te schrijven zou ondoenlijk zijn. Met het oog op deze houding van de Engelsche regeering staat, liet reeds vrij wel vast, dat eeu conventie tot invoering vau de veertigurige arbeidsweek, zelfs als zij iu Juni opi de arbeidseonferentie ae. vereischte meerderheid zou verkrijgen, toch niet zou kunnen inwerking treden, daar bij gebreken van de Engelsche rati ficatie ook de andere regeeringen, al zijn zij zelf voorstandsters, niet, tot ratificatie zullen overgaan. Japan heeft beslist de verkorte werk week afgewezen. NAPOLEjON If! 187,3 9 Januari 1933. Maandag 9 Janu,a,ri wa,s het 60 ja,a)r geleden, dat Napoleon III,, de tweede keizer der Er,anscheii, te Chislchuirsjt na- bliji 'Londen aan de gevolgen van een gal steen-operatie overleed. Evenals zlij'jn qom, de groote Napolepa I, heeft vopk Napo leon III weinig, vreugde van zlijln kei zerschap beleefd en werd' Mj| onder; sma- dclïjlke omstandigheden van den troon ver dreven. Zooals men weet wias Napoleon III een zaon van den Hollainidschen ko|- ning Lodewijjk Napoleon en Hp,rte|nse jde Bea.uharnais, de stiefdochter van 'Lode- wiijk 1. Hïj' werd geboren den 20em April 1808. In z'ijlir voorkomen had h!ij| niets wat aan het geslacht der BonaparteiS! deed 'herinneren, hoewel hijj zich toejli dopr eh door een Bonaparte Voolde.. Dit bleek ten duidel'ijjkste toen mein hem, na de(n dood van den hertog van Reichstadt, als hoofd der famiile Bonaparte beschouwde. Na den val van Napoleon I, woonde hij .achtereenvolgens gedurende eenige jaren b'ijl zijn moeder te Augsburgi en op het slot Arenenberg te Th.ur.gau, waarna hij voor artillerie,-officier ging studeeren. Na dat h'ijl 'z'ij'n studie voltooid had, ginlgl prins Napoleon naar Italië, waar h'ij| zich aans- sloot b'ijl de Carbonari en nam deel aan een opstand in de Romagna. Hierna keer de hij naar Zwitserland' "terug, wa|air hij als artillerie-officier bijl het Zwitseteehe Het gebeurde zeifis dat hij in RiiVer No. 3 dagen lang moest blij'ven, en dan wensclite Hij zicli zelven geluk met de .aanwinst van Miss Kitty, dia hem zoo zoo goed verving. Zij' was zoo lief, zioo, voorkomend, dat Lij als hij door de bosschen t,oo,g, dikwijs droomde, van lieve Kitty, en ware het niet, 'dat Anneke dan als een engel voor hem kwam te istaa'n, wie weet wa.t. er niet zo,u gebeurd zijn, of zij' niet eens die fa meus Miss Kitty als opvolgster zon ge kregen lieibben. Het ging opi' den definitieve® k,oop aan. jEen groote som gelds had hij iu een ijzeren kist goed en wel weggesloten. iEen groote hoop zeldzame dierenhuiden wachtte op den handelaar die komen moest. Miiss Kitty zou dan bij' de aflevering zijn en liet geld in ontvangst nemen. Stellig zou hij' di.en avond thuis zijn. 'En hij kwam ook dien avond thuis. Meester Dan Dorman wis lin beste luim. Hij' zong en neuriede in z'ich zalven dat het een aard had. Hij wa|S erg tevreden met z'ijn eigen. (Wordt vervolgd.)-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5