I NOG VELE KOOPJES! Wacht dus niet te lang! P. W. BLIEK - St. Jacobstraat 9 - GOES bij A. THROE, St. Adriaanstraat 17, Goes „Pelgrim" Kolenfornuizen J.B0ER W Witte Krui* MAGAZIJN „DE HOOP E.N.S1I.D. WESTSINGEL 133, GOES. „Focus",Goes Tob nooit, ga maar naar LINTVELT'S BAZAR Firma J. LUYKX, Roosendaal Enorme koopjes in alle afdeelingen NIEUWE SERIE KLOKKEN Noord-Hollandsch Dagblad Tweede Bevordert de Hygiène DENKT AAN DE GEWELDIGE Reclame-aanbieding van MODERNE KLOKKEN. GEEN OPRUIMING maar wel lage prijzen Vraagt onze Ammoniak 25 J. DE GRAAG, LANGEVELD, Lange Kerkstraat, GOES WIE HELPT MIJ IJZERHANDEL GOES C. J.TILROE, Ganzepoortstr. 23, Goes Btfiig weder, N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Een Betere Bril Noord-Holland Adverteeren doet verkoopen Onze speciale KACHEL-AANBIEDING geeft U een belangrijk voordeel!! H. MERISON ZONEN'S IJZERHANDEL N.V. ZATERAG 14 JANUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 14 JA W ZIET ONZE ETALAGE-AANBIEDING Fa. GEBR. MULDER - GOES - TEIEF. 415 Markt no. 2 GOES Markt no. 2 OPRUIMING van diverse aan spotprijzen. RESTANTEN Zie Etalage. GANZEPOORTSTRAAT 24 Werkmansgoederen. Flanellen Sporthemden Flanellen Overhemden Dril-Overhemden Fantasie-Broeken alle maten f 1,25 zoo lang de voorraad strekt Op deze prijzen geven wij deze week ook bonnen. Bespaart ze voor nuttige cadeaux. Overalls Manchester broeken Grijze Werkjassen Bruine Kakhihemden MIDDELBURG. f 21.200.000,- f 21.100.000,- f 521.704,39 HYPOTHEKEN: PANDBRIEVEN: RESERVE 47* PANDBRIEVEN a 100 De zweep va godsdien Minder Geld uitsluitend bij Mi U een afdoende en succesvolle reclame In Noord-Holland boven 'IY? Plaatst uwe aanbiedingen, aanvragen, bekendmakingen, enz. In kei - - - let meest gelezen dagblad In Noord- Q Holland boven bet Y, met editle's n voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- y merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlchfe men aan de Admlnlstratli - - Telefoon 433 sa 633 - - Verschillende soorten Haarden, Haardkachels en Vulkachels worden aan sterk verminderde prijzen aangeboden. Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. „Hotel Zoutkeet" te Goes, PEU1LLE In twee werelt Denktaan de Uitverkoop in BOS' KLEEDINGMAGAZIJN een half pond Gekookte Schouderham '25 cent een half pond Boterhamworst15 cent een half pond Cornedbeef15 cent een half pond Haagsche Leverworst15 cent een half pond Gekookte Worst20 cent een half pond Geldersch Ontbijtspek25 cent 2 blik Leverpastei25 cent 1 ons Runder Rookvleesch16 cent WIJ HEBBEN DE GROOTSTE SORTEERING KAAS AAN DE LAAGSTE PRIJZEN: Goede vette Witte Kaas25 cent per pond Oude Komijne Kaas25 cent per pond Een heele Roodbol (vette Kaas) 50 cent per stuk IN BUSGROENTEN ZIJN WIJ OOK GOEDKOOPER. Een literblik Doperwten35 cent Een literblik Spinazie 25 cent Een literblik Snijboonen29 cent Een literblik Spercieboonen29 cent TWEE POND PRUIMEN 25 CENT. Ie kwaliteit Boerenboter alleen bij ons 75 ct. p. pond Groote Eieren 3'/2 cent. AI deze prijzen ook in den winkel in Bouwplan II. door uw closet steeds mooi wit en frisch te houden. Een scheutje ZOUTZUUR in het closet maakt het helder, wit en schoon. Sterkte voor het schoonmaken van plafonds, zoldering, enz., enz-, enz. Onze Ammoniak is van de beste kwa liteit en voordeelig in gebruik. Prachtige afwerking Goedkoope prijzen JARENLANGE GARANTIE Alleen bij DIEPE BOEDEN, goudlijn 15 ct. DEKSCHALEN PORC. goudl. 98 ct. PRIMA GASKO IJSJES 30 ct. THERMOSFLESSCHEN 40 ct. VUURVASTE SCHALEN COMPOTE SCHALEN ENGELSCHE KOFFIE-FILTREERS Eng. Kop en Schotels in groote sorteering Koperen Wandborden Stadhuis Goes 40 cent. met het aanschaffen van een flink TABERNAKEL voor mijn nieuwe Parochiekerk in een der armste volkswijken van Amsterdam-Noord, door mij een liefde-gave te zenden? Adres: Pater STANISLAUS v. d. BERG, St. Rosa-Klooster, Hagedoornplein 6, AMSTERDAM (Noord) Postgiro 142469 Nederlandsch fabrikaat Verkrijgbaar in de nieuwste kleu ren, blauw, crème met rood, groen of blauw opgespoten, bij den ALLEE IV-VERTEGENWOORDIGER r- korrwi.i&Wt£c(g/& tiiPmet' DE POEDERS VAN HET PER STUK 7 CENT. PER DOOS VAN 8 POEDERS 45 CENT. VERKRIJGBAAR BIJ APOTHEKERS EN DROGISTEN. HET WITTE KRUIS X HET WITTE KRUIS K Voor Nederland: „Dutim" Oegstgeest (bij Leiden). Grossiers voor Walcheren en Zuid-Beveland: FIRMA GEBRs. MULDER te Goes. 93 maat 5 en 6 prima 65 cent. met das, alle kleuren f 1,65 met das, maat 5, 98 cent prima kwaliteit, bruin f 2,75. alle maten, reclame f 2,10. zware kwaliteit f 1,65 f 1,25, met ritsl. f1,50 Opgave van nieuwe leerlingen voor Knippen, Naaien en Stofversieren, alsook opleiding tot Costumière, Coupeuse en Leerares. L. T. PIKKAART WESTSINGEL 133, GOES regen, wind, koude, plotselinge verandering van temperatuur, veroorzaken verkoudheid, Bron chitis. Neem bij de eerste verschijnselenjde beroemde Balsempillen van H. VAN AKEN, Apotheker-Specialist te Selzaete. De Balsempillen van Apotheker VAN AKEN doen het slijm gemakkelijk loskomen en spoedig verminderen. Ze maken 4e stem helder, de ademhaling regelmatig en den slaap rustig. Prijs per doos I 1,Bij apothekers en drogisten. ImporteurSCHULTE EN THIEME, Postbox 55, Middelburg De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000,f 500,en f 100, Mr. M. C. VAN OER MINNE, Oir. Mr. G. W. A. DE VEER, Adj.Dir. Periscoop je. Opvoeden valt lang- niet zelfs te wagen een defïnii'ti wat opvoeding is, duirven te zeggen, wat het niet is, niet gelijk met „f'oirceerei Ik denk or niet over h< dingsvraagstuk onder de ïlc zelfs niet een onderdeel ei bespreken; ik zou gilleen ee: 't heel zeker uitstekend bi verkeerd aanpakt, willen Drek aan tact. Er is een ontstellend aai Een artikel in de „Tijd" tallen over Weenen, die verbijstering. In een afle| „Gemeenschap" deelt Pater) interessante en zeer indr i'ers mee uit andere landi Da oorzaken van den af' weer niet aan denken ze den en te behandelen. Er z Ik wil er alleen een even toelichten. Laat ik die oorzaak noei de Kerk; of' walg van den t sehien beter nog: walg van oefening. Walg...! Laat ik dit voorop zefet. ming van alle misverstand; vraagstuk betreft, dat zei inaar dat is dan qoK een om voorzichtig en .taetisi gaan. Dit is een onamstoiotelijl paalde godsdienstigheid', zei Kerkelijke plechtigheid k'a staan. 'n Enkel voorbeeld zal scherp zetten. In een huisgezin .met gr kinderen is voortdurend d'i eenigheid. Vader 'en jnoedejl persoonlijk zeer' goed - noemt met een vaste uitd, mensehen. Dat zijn ze oa zorgd voor het jieil van voor hun zieleheil, voor Ze hopen allebei dat hun zullen blijven. Dat is erge. angst en eenige zoi%. Ze men met een ztelfde etanu. king noemt: goed Ro,omgek' ken morgen naar de H. k dag tot de H. Tafel, en - Lof. Wie zou 't niet' prijiz* de kinderen gen zo» opof'fe van godsdienstigen zin gev Ze zouden ook willen, e inderdaad ook, dat de k, morgen naar de H. Mis, el do H. Tafel en naar elk ook zij, de ouders, heen Hier begint een zeer he:d. Want hoe lofwaardi, ook is, van den anderen k; omstootelijk vast, dat hier element, zeker voor de grot m werking, treedt, dat zek geheel onder de reehtsbevoe ouders valt. Het naderen t wordt als verplichting dooi bevoegde H. Kerk nam r| eens per jaar met Raschen Hng tot Mishooreri geven natuurlijk omniddel wenschtheid van een ve, zoek, etc., etc.) E,r blijft de grootere kinderen, een 'mg over, en heel zeker naderen tot de H. Tafel tengowoon ouvoiorziohtim wanneer ouders bier foroe, in bovengenoemd' gezin «enigheid. Want wat hinderen zijn resp. I'S 20, 2| voor Kerkstraat 9 HOFPLEIN 8 - ALKMAAR Lange Vorststraat 37 GOES Telefoon 230 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOS1T-INRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting In hel •n beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzakee CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-80 OPRUIMING laar. Vader en moeder, die. ien naar een bewijs voor dj oOdsd enstzin van hun kir| ril ?rV'JS 111 hltn kerkbezol eeM communiceeren, in bfik h:/ ^aar&claten bl'h of dit. werkelijk! "altij, peggen ze alleen ditSl bewijzen zijn, als de l indl nTi' naar de kerk gingen Vn klnde? ZP ™6t gewc!d er i n;e7 dan er f een V **1°^ 1?at pJch «nu I haald r-l 1J?Sel dat ia d' E ba'|}d<d'jk ziel, voordoet- i al ieer P1> wa''o van, bed van do kerk en ten la-I do Ij. Tafp.p lel1 xa;| IN „DE VLIJT" En Harrike 32 - ,i i e stond mek t.nl denken verzonken, enlt^l i fl'tie, dien wïr at 'o I Roaien jhiivel SaJ WÏÏS;-' "hi«"4 h"ar en WnT ^lefc iets 2;:n dikwijls duel j<on' hH4n bY2aai V' Rnnn zijn ',eter aan I daar ;'n den W'jden f waarls ccn, i?„an.*,0'llw der komen. k'tale bewejj| Roods had hij: aantal acres ge ^tee£ aantal acres' gekoYht^ en jfteedLen en

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4