BLIJVEN GEVESTIGD 10 DOUWE EGBERTS D. W. DEN HERDER HEEL Go. N.V. VAN HEEL Co's GRAANHANDEL N.V. Het Woon-en Winkelhuis Net BURGERWOONHUIS |~|rechtszaken|~1 Klokstraat 9, Goes MOEDERS „FOCUS" Firma A. R. de Muvnck DE HOFSTEDE 2- Pakhuis 3 Weiland EEN GOEDEN BRIL Fa. WED. B. Fa. D. BAKKER Vleesch- croquetten f 1,05 f per H.L. EIERKOLEN f 1,05 per H.L. Firma K, PIK Zn NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 14 JANUARI 1933 BOEK EN BLAD MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND Advertentiën De kantoren van Maandag 16 Januari 1933, Maandag 6 Februari 1933, FABERIJ DE JONGE. AFBRAAK-VEILINGEN op Donderdag 19 Januari a.s„ Vrijdag 20 Januari a.s., op elke plaats een volle scheepslading schitterende AFBRAAK ZEEUWSCH TARWEBROOD. Echte Friesche Heeren-Baai Verschaft U wolken van genot. „FOCUS" AF0. GOES Die drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. van1 .Waluchija een caiastrofialen toestand teweeggebracht. Alle wegen zijn ingesneeuwdde meeste trein-, telegraaf- en telefoonverbindingen, ■rijn verbroken. De gemeenteraadsverkie zingen van Ramnicul-Sarat moesten ten gevolge van dezen toestand uitgesteld werden. Veertien boeren uit oen na burige gemeente, die zich tezamen naar SB amniqul-Sa-rat wilden hegeven om diaar hun stem luit te brengen, konden zich door de 3 K. hooge sneeuw geen weg meer ba nen. Zij vonden na wanhopige pogingen in de sneeuw den dood Hun lijken wer den gevonden, toen men nasporingen naar de niet teruggekeerde boeren deetdi. Bij het bergen der lijken werden op an dere plaatsen van den weg nog vier lijken gevonden van menschen, die in de sneeuw •waren doodgevroren. De winstgevende bedelarij'. De politie te Praag heelt speciale maat regelen getroffen ter bestrijding van de bedelarij. Het is de politie ter oore ge komen, dat verscheidene personen hun be trekking hebben opgezegd cm bedelaar te worden, waarmede zij' meer kunnen ver dienen. Dezer dagen is een bedelende man gear resteerd, die in het bezit bleek te zijn van een bankboekje waarop bijna, 80.000 gul den stond. Ben andere bedelaar bleek in het bezit van 20.000 gulden, die hij met bedelen had „v&rdienii". Bij' hun verhoor door de politie ver klaarden eenige andere bedelaars, diat zij' door slechts een paar uur in de straten te werken" 10 a 15 gulden ontvingen. Door krachtige maatregelen te nemen en eenige afschrikwekkende voorbeelden te stellen hopen de autoriteiten thans a,an dit euvel een einde te maken. Aanvaring lusschcti een watcr- vlieglnig en een sloep- Ten gevolge van een aanvaring tussohen een groot watervliegtuig van de lucht macht. dat negen man aan boord had, en een sloep van de marinewerf in het nauw van Portsmouth wordt van het vliegtuig een man vermist. Een andere iis zwaar en zes licht gewond, zioodat er slechts een ongedeerd bleef. Van de sloep zijn een lid der Demanning en een passagier gewond. De aanvaring geschiedde toen het vlieg tuig, dat op het water neergestreken was, weer wilde opstijgen. Ben van de vleu gels raalrte de sloep, waanop het toe stel in zee stortte en half wegzionk. Blijkens een meedeeling van heit mi nisterie van oorlog bepaalt zich het aanbal -slachtoffers tot het bovengenoemde. Men neemt aan, dat de vermiste verdronken is. De eerste bestuurder van het vliegtuig, een officier, is onder de lichtgewonden. Een dorp per vergissing1 gemobili-ieerd. De mannelijke bevolking van Avillers in de Vogezen, aldus m'eldï de „Petit Pa- risien',', is een dezer dagen pier vergissing gemobiliseerd. Op het rpostkantopr, wa$ een geheimschiiijiven van den generalen staf ontvangen, waarin de maatregelen waren opgesomd, welke in geval van oorlog gtenpmen moeten wjorden. D'e idienst- doende post-beajnbba opende pjer vergis sing het schrijven en narnl het groote ont zetting kennis van de inhould. In alleiijl snelde lilij naar den burgemeester en gaf dezen den brief, die niet minder hevig Schrok en direct de bevelen uitvoerde, welke iu het Bchrlijfven w;aren veryat. Een tamboer werd uitgezonden, die de bevolking optrommelde on haar miede- deelde, dat er oorlog. w,as uitglabriO|ken en de mobilisatie was afgekondigdDo dienstbare mannen trokken hun unifor- !men aan en schaarden zich in het gelid. Met de muziek van de dorpsfanfare ging' men op weg naar Mireoourt, die vrouwen en kinderen in tranen achterlatend. Men kan zich denken, welk© verbazing do verschlijkuug der soldaten van Avillfar^ daar verwekte. Met veel moeite gelukte het dein prefect de 'bevolking van het Vogezen-dorp tot kalmte te brengen! Hiuis voor vfijff shilling verkocht'. Beu vrouw uit Glasgow heeft Wijf toe val een huis met tien kamers, dat 'duizen den ponden sterling heeft' gekost, voeg de som van slechts) viijff shilling, gekodht. De koopster, mr. Mairy Keid genaamd, liep blij het verkooplokaal', toen het plot seling begon te regenen en dijpliep het lokaal binnen, om te schuilen. Zijp had nog nooit een verkbo'ping Wijgiewjoond en luisterde vol belangstelling naar hetgeen werd gezegd. De hfslager deelde mede, dat in veiling werd "gébracht1 bet huis van den heer Wl. H. Coats, lid' "der 'ihe-1 kende Engelsche garenfirma en dat hij dit 'perceel inzette voor 20. Een deir aan wezigen vroeg" w'at met 20 werd 'be doeld en de afslager antwoordde 20 shil ling. {Niemand opende den mond, om' dien inzet te verhoogen en mistroostig vroeg de afslager, of niemand viij|i[ shilling wilde bieden. Mrs. Beid antwoordde ja en tot haar groote verwondering wfeird haar het perceel toegewezen. Die koopster heeftf het huis nooit van binnen gezien en heeft nog' nimmer èen huis in haar bezit gehad. Het is de vraag, of dij( veel plezier van haar nieuwe woning zal hebben, want er moet jaarlijks 37 pond grondbelasting" warden betaald, de belastbare huurwaarde is op 90 pond per jaar geschat en mts. Keid' beschikt slec'htsi over beperkte middelen. Waarschijnlijk is vijf shilling, yvel de laagste prlijls, die ooit voor een huis[ is betaald. Het Engelsche record werd voor dien 'bereikt tijldens de verknoping, van een huis, dat aan Lord Trent had toebe hoord en dat slechts 7 pond ptplbradht, hoewel het 6000 pond sterling had' ge kost. Een lastige getuige. Te Hew York is fw'eer eens opnieuw ge bleken, met welk een stoutmoedigheid' de „gangsters', ongestraft met d'e wet spot ten. Een zekere Agust Gabel, i'roonl- getuig'e in de zaaH-D'elmore, die speciaal door de politie beschermd werd, is uit den weg geruimd nu het proces Weldra zou beginnen. Delmore, de bekende ipoli- ticus-dranksmokkelaar, word 2 jaai' .ge leden beschuldigd van moord op een drankwetbeambte. Naar men zich zlaï her inneren, was h'ijrwerkzaam in een brou werij.' te Newi-Jeirsey, waar in 1930 eeu verwoed gevecht Werd geleverd tusédhen politie en smokkelaars, waarblijf varspheji- dene dooden vielen. Op aanwiijfzing van •Gobel werd Belmore beschuldigd den moord te hebben gepleegd. Toed men heiml wilde arresteéren, w'as 'de vogel gevlo den. Dit neemt niet weg, dat Gobiel's getuigenverklaring in het' eerstdaags aan te vangen 'proces, 'de bende niet' aange naam konden zlijfn.. Op straat werd~"hïj', hoewel van een rechercheur, in kbelèn •bloede neergeschoten. Die. politieman werd zwaar gewond en Ide dadegsl maakten zieli Sjlings uit de voeten. Vrouwen-gids. Met den ondertitel „Ons uitzicht" ver scheen bij de uitgevers J» J. Komen en Zonen te Roermond, een tweede Vrau- wengids, welke zich waardig aansluit bij' de eerste, die ter ouderscheiding „Wegen en wendingen" als bijschrift droeg. Mevr. KasteelBaltuissen voerde ook over dezen bundel de radactie en slaagde ■erin 'n dertig deskundige schrijvers en schrijfsters te vinden over de diverse on derwerpen voor de vier hoofdrubrieken „Ons gelooi", „Ons leven", „Onze jeugd"' en „Onze kinderen". Het is ondoenlijk een opsomming en nog minder om een ontleding te geven van de vele bijdragen. Wa moeten ons bepalen to't de alge meenheid, dat de meeste bijid'ragen instruc tief, richtinggevend, sterkend en van blij- vende waarde zijn. De vrouwen, die deze artikelenreeks doorwerken, zullen geestelijk rijker wor den en de teekenen des tijldte beter 'begrij pen. Daar dit begrip nog lang niet vol doende is, mag men de nieuwe Vrouwen- gins een ruim debiet toewensehen. De eenige bedenking die wijl moeten uiten, gel$.t de bij'drag© van Haganus over bet politieke leven, welke wat al te ge forceerd is en die van dr. Bloemen over huid en gezondheid, dlie beslist niet in dezen bundel thuis behoort, omdat af gedaald wordt in 'de,tails die behalve on smakelijk, stuitend zijn. De illustraties van Mies van 0,pjpen!raa.y lusschen de tekst verraden een mooi talent en zijn volkomen geslaagdde artiste, faal de helaas met den omslag, door idle tmis- teekende vrouwenfiguur. Bijbelsche geschiedenis- Van denzelfden uitgever ontvingen wij' de veertiende aflevering v'an dr. Keulers' standaardwerk, welke Jezus' openbaar Ie-1 ven van Zijn optreden t.e Kana en Naza reth tot de opwekking van het dochtertje van Jairus bevat. Behalve 'n eigen vertaling v'an de Evan gelies, geeft de geleerde schrijVer ook in deze aflevering den klaren uitleg en ver helderende toelichting welke de hoog© waarde aan deze Bijbeluitgave schenken. Van Speijbrouck vier mooie, groote pla ten. De moord in den Blijdorpipioldcr. D:e Kotterdamsche rechtbank heeft Wij vervroeging uitspraak gedaan ïn de be ruchte moordzaak in den Blijfdorppiolder, waarvan 9 October 1929 de negenjarige Marietje van Os het slachtoffer werd. Be 2:3-jarige koperslager H. J. Hoog land werd overeenlcomstig den eisch ver oordeeld tot 10 jaren giavanlgenisstrfaf, door te brengen in de gevangenis te Leeuwarden en daarna ter beschikking stelling der Eegteeiing. Veilings vereen. Zuid-BcvelaUil te Goes. Groentenveiling van 13 Januari 19313. Spruiten f713, 2e soort'f56, Wor telen f2.10, Stekui'en f0 501.20,, per 100 Kg.; {Prei f3—6, Tulpen f15—20, beiden per 100 bos; Bloemkool f711, 2e soort f25, Koode ko|ol f2.50 Groen© S.avoyekool f 1.50, Kropsla f6 per 100 stuks. MIDDELBURG, 12 Januari. Op da fruitveiling deiden peren: Winter, Berge-, mot 414 c.,. Winter Louwtjes 111!J c., Winter Stuikerljl" 4.8, iéGfezier, Wilde man 824 c., Kleipeer 821 ef., P,onda< peer 18 c„ Francois Borgia 18 c„ mahol- peer 1417 c., alles per Kg. Appels: Goudreinet 420 c., Lands berger Kieinet 15 c., Armgaard' 1221 c., Cam:p,agne«oet 1220 c., Framboosappel 19 c., Zure Bellefleur 1216 Slteraippel 25 c., Frincesse Nobel 14 c., a]01e$ per Kg. GOES. Geboren: Krina Eranciaa, d.v, Aarnout Paanwe en Erancina Maas; Piet, z.v. Maarten Hoogestejgen- en Klazina Jfli- eoba van de Kreek'e, MIDDELBURG. Ondertrouwd: C. v. d« Louw, 28 j. en C. J. Pelle, 25 j.; W. E. Vergouwe, 23 j. en J. iSiteiketee, 28, j. Gehuwd: C. Gilde, 23 j. ien II. C. Hotl ines, 23 jaar. f BevallenA. Blokpoe] -Bpurlein, d. Overleden: J. A. v. d. Weel, 82 j„ 'wedn. v. J. G. Huigens; M. O. Tisserand, 32 j., geh, met 'J. J. Alewiijfnse; W'. P. Andriessen. 51 j., geh. met van Eenea- naamK. P, H. SnïjHers', 61 j., ongeh'. z. AFLOOP VEBK00PINGEN, ENZ. 'NIEUWD'OEP. Vrïj'dag werd "alhier ia de herberg van 'dhr. J. da Laat, ten) overstaan van notaris Beth, kraehtea^ artikel 1223 B. W., in het openbaar ver kocht een huis met schuur, erf en bouw land te 'S-Heerai-enidek'oTké, groot 1.8.6.4öf hectare. Koopev werd dhr. J. Sandee te Nieuwdorp, voor f 3051 VERKOOPINGInIn verpachtingen Januari: 16 Biezelinge, hofstede ,,'a Lands Hoef» je", Verbist. 19 Waarde, afbraak, Die Wilde. 20 Borsselen, afbraak', Die Wilde. i 25 Gaels, otnderaandeelen Bathpolders, Jankers en Van Dissel. I 25 Goes, zeventigste aandeel in de on» roerende goederen Wilhelminapoldetr, Sadee an Jonkers. i Hansweert, scheeptdbonwwerf, eaa Jonkers. Pe'DTuariI 6 Nieuwedorp, woon- en winkelhuis, pakhuis en weiland, Jonkers. i 10 Borsselen, scheepsafbraak, .De iWilde. 22 Heinkens^and, landbouwers-iHapaffl, O'ele. Maart: 1 f r 1 22 rioedekenskerikle, inspan, De Wildé- Heden ontsliep zacht en kalm, na een korte onge steldheid, onze lieve zorg zame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer FRANS JAN B00NE, in den ouderdom van ruim 75 jaar. Goes: Wed. A. J. BOONE— STERK A. BUITENDIJK— BOONE L. M. BUITENDIJK en Kinderen Maarssen A. M. GOETHEER— BOONE J. GOETHEER Goes: D. J. BOONE C. BOONE— FINTELMAN W. F. DE VOS— BOONE A. A. DE VOS en Kinderen Haarlem A. J. LOK— 30758-50 JERONIMUS Goes, 12 Januari 1933. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 16 Jan. a.s., des nam. 1 uur Geen bezoek. in Opr. KASSIERS, en 30754-20 LAAT UW KINDEREN NIET LANGER MET SCHEEVE BRILLEN L00PEN FOCUS» ZET ZE GRATIS RECHT. Voor vakkundige afwerking naar: 1ANGE KERKSTRAAT 9 - GOES Toffee, Anijs jujubes, Ulevellen, Anisetjes, Gomballen, Kleingoed, Zandkoekjes, Biesjes, Bitterkoekjes, Extra Strong Pepermunt. geeft bovendien 'n serviesbon J>iJ iedere inkoop Notaris VERBIST te Goes is voor nemens, ten verzoeke van zijn prin cipalen op 30647-21 des namiddags 1 uur, in de herberg van A. Luyk te Biezelinge, in het openbaar te verkoopen ,,'S LANDS HOEFJE'' in de gemeenten Kapelle, Katten- dijke en Yerseke, samen groot 30.15.11 H A. (76 gemeten 251 roeden) in perceelen en combinatieste aan vaarden vrij van pacht 1 Maart 1933. Boekjes en kaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op a.m. 1 uur, te Nieuwedorp, in de her berg van J. de Laat-De Visser publiek verkoopen met Waschhok, Bijkeuken, Tuin, Bergplaats, Varkens hok en Mestput te Nieuwedorp, groot circa 4 A. 50 c.A. aldaar, groot circa 80 c.A. met Kolenbergplaats en Weg aldaar, groot 88 A. 01 c.A. Alles eigendom van den heer M. de Dreu aldaar. De koopers treden daags na de toewijzing in de lusten en lasten van het gekochte. 30747-33 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Wie niet Adverteert, heelt geen recht op succes kunt U in verschillende prijzen en modellen aan zeer goed- koope prijzen bekomen bij Ook in Barometers, Ther mometers, Leesglazen, Brillen-étui's hebben wij een mooie keuze. 26 Lange Kerkstraat 26 Kapitale jaarlijksche te Waarde en Borsselen. P. DE WILDE te Goes zal t.o.v. deurw. G. Heijboer ten verzoeke van dhru H00RNICK ZONEN 30762-50 publiek verkoopen: v.m. 10 uur, a/d haven te Waarde en v.m. 10 uur, a/d haven te Borsselen, afkomstig van de door ons gesloopte gebouwen der Familie Hobokan en der Firma Jamin te Rotterdam, als: prachtige zware grenen Balken, schitterend voor schuren, bruggen en waterwerken; 2000 Dak-, Vloer- Zolder- en Weegdeelen, w.o. veel grenen 111/4, U/i dm dik; 1000ge schilderde Schot- en Kraaldelen, 1500 Balken, Platen, Gordings, Bad- dings, Palen, Ribben, 2x3, 3x3, 4x4, veel gepl. en gesch. Planken, 2000 Schroten, w.o. zeer breed, 2 dms Platen tot 50 cM. breed, Eikenhout, pracht partij mooie Ramen voor Broeibakken en Kippenhokken, partij diverse Denren, w.o. zeer mooie, 100 koopen allerhand gerief, 50 koo- pen zwaar en licht Brandhout, enz. P.S. Er is op deze verkoopingen meer dan gewoonlijk en daar wij zoo enorm veel afbraak hebben, moet alles als vroeger weer weg. Er is zoo veel, dat het werkelijk de moeite waard is om voor zoo een verkooping een verre reis te maken. TE KOOP Goes, Kleine Kade 41. Zeer best onderhouden, van alle gemakken voorzien, als gas- en waterleiding, enz. Prijs billijk. Direct te aanvaarden. Bevr. C. M. RIJK, Nieuwstraat. PRIMA LANCE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES Dat zijn de prijzen van Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai Paarsmerk. U weet wel, die bekende, smakelijke, geurige tabak! Elke pijp Echte Friesche Heeren- Baai van D*E is een genot op zichzelf! c44 U kent onze Vleeschbroodjes ze zijn fijn! Doch maakt nu eens kennis met onze 12'/2 cent per stuk. Steeds verkrijgbaar. Aanbevelend, Korte Kerkstraat 11 - GOES LANGE KERKSTRAAT 9. ELKEN DINSDAG van 105 uur is Mevk. De Muynck aanwezig voor het maatnembn van BUIKBANDEN BUIK CORSETTEN CORSELETTEN, enz. Aparte Eigen Moderne Ateliers Paskamer gegarandeerd PRIMA KWALITEIT, geperst van zuiver Anthracietgruis. GOES

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3