ZATERDAG 14 JANUARI 1933 VLISSINGEN GOES KERKELIJK LEVEN KOLONIËN DRAlSlfJA-vANVALKEMBURG'S-- e /I LEVERTRAAN üyyf ''V Ëwff INGEZONDEN STUKKEN GEMENGD NIEUWS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT „R«chl voor Allen." Vrijdagavond kwam de R.-K. Kiesver- eeniging „Recht voor Alten'; ïn futgemeene vergadering- bijleen, Die voorzitter de hoeir Jansen opende deze vergadering" mei den ehristel'ijken groet, sprak zijn teleur Stel ling uit over de geringe öpkoinst en hield verder «en krachtig, jileiidiooi om eensge zind ter stembus op te "trekken om zoo doende de R.-K. Staatspartijl die zegen te bezorgen. De secretaris bracht zijin jaau vejrsjLag uit. De penningmeester üeel rekening en verantwoording: ontvangen 1 97.25, uil gaven f 63.83 batig saldo i' 33.43. Beide functionarissen hadden den dank van den voorzitter in ontvangst te neinen.'De heer Km. 'Lockeïeer was voor dei vergadering reeds candidaat gesteld voor de l\veeue Kamermet ralgemjeene fctem|ui|en stelde ook de vergadering: lieim candidaat, nadat door enkele aanwezigen z'ij'n candidatuur Warm was aanbevolen. Bijl de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat de R.;-Ki Propaganda Club op 12 Eebr. e.k. «ene vroolijike uitvoeringzal geven, de baten komen ten gunste van de' verkiezingsleus^; tevens spoorde hijl de leden, aan dan in groote getale op te komen. Met gebed werd deze vergadering, die een.zeer vlug verloop had, gesloten. liet ontspanningswerk ten bate der werkhuizen. De eerste week, dat het lokaal in het Militair Hospitaal des middags; voor de werkloozen geopend is, hebben telkens zeer velen van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar een deel van nun te veel aan vrijen tijd door te' brengen. Hierbij' is gebleken, dat er aan schaak-, dam- en dominospelen nog een tekort is en daarom brengen wij> het verzoek van de commissie voor ontspanning van werk loozen over aan hen, die voor dit diy.el zulk een spel wil af staan, dit in het Militair Hospitaal te doen bezorgen. Kaarten is niet toegestaan, maar voor de genoemde' spelen bestaat onder do be zoekers groote belangstellingi Rijuispostspaa r ba n k. Opgave betreffende het postkantoor te Middelburg over de maand Dpe. 1932. Aan bovengenoemd kantoor werd in den loop der maand op. spaarbankboek jes ingelegd 1'61.706.21 en terugbetaald J' 62.406,2,6. Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald f700,05. Een Olympisch Kampioen naar Zoelan l. Op uitnoodiging" van den Zeeuwscbeoi Athletiekbond zal de Luitenant der hu zaren Pahud de Mortagnes op 10 Ijeibr. in het Grand Hotel „Brjtania 1 alhier, zijn van de Olympische Sipelen 1932 opge nomen iilm vertoonen. Daarbij' zal hij tevens een en ander vertellen van zij'u indrukken van de Olympiade. Zooals be kend wist de heer Pahud de Mortagnes zoowel in 192.8 als in 1932 beslag- te leggen op den kampioenstitel Hippische Sport, een prestatie, welke alom in den lande groote bewondering heeft verwekt. Deze iilmvertooning zal ook voor n'iet'- leden van den Zeeuwschen Athletiek Bond toegankelijk zijn. Vergadering R-K. Kiesverccnjging. Gisteravond ven-gaderde in Schuttershof onze Kiesvereeniging. De voiorz., d'hr. v. d. Voort, «pende de bijeenkomst, sprak het .weilqomstwofflrd, wens-ehte allen een Zalig Nieuwjaar en Hoopte dat de zeereerw. Pastoor, die af wezig moest zijn wegens niet .algeheel her stel, weldra zijn volle gezondheid -terug mag winnen. Spr. wijdde vervolgens eenige woorden aan de huidige crisis. Alles wordt gepro beerd, maar vergeten worden de woiOjPdlen van Z.H. den .Paus en zoolang dit het geval blijft, zal de wereldorde niet terug- keeren. T-erugkeerend tot de politiek wees spr. op de dringende noodzakelijkheid voor de katholieken van saamhoorigheid. Laten wij blijven trouwe leden van de R.-K. Staatspartij en ijverige propagandisten op dat wij bij de Tweede Kamerverkiezingen het millioen weer vol zullen krijgen. De secr., dhr. Tellegenkamp las de no tulen voor, welke werden goedgekeurd'. Van mej. Hopmans was een brief inge komen waarin zij wegens gezondheidstoe stand ontslag nam als bestuurslid en van dht\ Vervaat, die 'n actie aanried tegen de plakwoede van de uiterst linksehe par tijen langs den openbaren weg. De voorz, zei toe dit laatste onder magen te zien,- Uit het beredeneerd jaarvers-lag van den secr. bleek, dat het ledental, dank zij' 'n bestuursactie, gestegen was tot 315. Be doeld verslag eindigde met een aansporing tot eenheid in den verkiezingsstrijd. X olgens het verslag van den penning meester was er een batig saldo van ruim i' 80. Beide functionarissen ontvingen den dank van den voorz. vo,o,r gedane moeiten. In de bestU'ursvacatuie-Hopmans werd bij eerste stemming notaris Verbist ge kozen. Aan de orde was hierna de aanwijzing- voor de leden der Tweede Kamer. De voorzitter, hoewel de vergadering vrij willende laten, meende dat men de candiöatU'iir van dhr. Lockefeeir moest handhaven en den voorrang geven. Alle aanwezigen gingen hiermee.aceoord. Dhr. A. Simons wees op den verdienste lijken arbeid van dhr. Lockef'eer voor ons gewest en op zijn streven om contact te houden met zijn kiezers, welke woorden kort maar krachtig onderstreept weiden door ons lid van Ged. Staten, mr. Stieger. Unaniem werd besloten den heer Locke l'eer als no. 1 op de aanwijzing te plaatsen. Door het bestuur van den Vrouwenbond' werden nog de dames Annie. Meijer en dr. Hille aanbevolen; pok hier ging de vergadering mee accoord. De rondvraag bracht een betoog van den penningm. ten gunste van de kas- positie; spr. hoopte dat ieder, die het kon doen, zijn bijdrage voor dit jaar vooral zou verhoogen. Tenslotte sprak de voorzitter zijn var- heuging uit over de flinke opkomst dar leden en drong' irnet nadlruk er op aan geen voet te geven aan de pogingen vlam sommige onverantwooirdelij'ken die 'n wig in onze Staatspartij willen dirijVen, hoe wel de ernstige gevolgen yan zulke ver deeldheid in het buitenland; tocli overdui delijk gedemonstreeird worden. Hierna sluiting met den Chir. groet. E-LECTRISCHE KLOKKEN met en zonder .slagwerk, reeds vanaf 1' 12, SIMONS, Lange Vorststraat 82. Uitvoering R.-K. Vrouwenbond. D;e tooneluitvoeringen van den R.-K. Vrouwenbond, hebben onder ons een zeker burgerrecht verworven en worden altlijid verlangend tegemoet gezien. Morgenavond zal het clubje actrices, dat nog steeds onder leiding van mevr. Stevens en miej. S Boudens sjtaat, in Slot Ostende weer met een welverzorgd1 program voor het voetlicht komen. Dia keuze is ditmaal gevallen op het luchtige genre en zoo z'a-I er amusement genoeg zïj'.n. Het tooneel, dat altüjÜ veel te wenschon over liet, is dezer dagen zeer Verbeterd en voldoet nu aan redeffijk te stellen eischen. Dit zal ongeliwfijïeid de uitvoe ring ten g'oede komen. Oranje-comité. Gisteravond vergaderde het Oranje- comité met de afgevaardigden van derllen buurtvereenigingien in „Schuttershof'. Uit het financieel verslag van den pen ningmeester, dhr. Donner, bleek, dat de ontvangsten f 693 en de uitgaven I' 642 hadden bedragen. Besloten werd, om ter gelegenheid van den lOOsten geboortedag van Willem den Zwijger een herdenkingsavond te houden in de Groote kerk. Em bekwaam spreker zal worden uitgenoodigd en de -fuedewei'- king van een zangkoor wordt verzocht. Inplaats van dhr. Abeleven, die bedankt bad, werd dhr. Van Ballegoyen de Jong tot voorzitter van het comité gekozlen. Deze bedankte den heer Abeleven voor al hetgeen 'Wijf in zijn functie voor het oomité had gedaan en offreerde hem eenige boekwerken met opdracht. Op zijn 'beurt bedankte dhr. Abeleven de andere 'comité-leden voor ondervonden medewer king en voor het ont vangen geschenk. Hierna sluiting. Geen opruiming, maar ZEER VELE KOOPJES in alle artikelen. SIMONS' GOUDZAAK, opgericht 1846. Steeds aan huis te ontbieden. Wetenschappelijke Belangen. Eergisteravond hield de lieea- ir. A. W. van der Plassclie voor de „Ven-eeuiging voor Alg> Wetenscli. Belang-en in het „Schuttershof een lezing.over het' ondar- werp: „Van ku-st tot kust per auto door Amerika';. Eierst deelde er. mede, dat 'Wijf' zijn rei$ ondernam om iets 'te zfen van de Amerl- kaausche fruitteeltgebieden. Daarom kun nen geen wetenscliappelijlke beschouwin gen worden gegeivon over Amerika en zijln bewoners. Gewezen werd op liet feit, dal men Amerika in den regal verdeelt in „het Oosten en „het Western'1! De fruitteeltgebieden rijm in het Westen gelegen, zoodat geheel Amerika moet worden doorgetrokken om deze te berei ken. Men kan dit doen per vliegtuig', per trein, per bus of per auto. D|o spreker reisde echter pier <hgen auto van het 'Oos ten naai- het Westen en keerde op. dezelf de wjjize weeg- naar New-York terug. Aan de hand van lichtbeelden liet hij zien het vele natuurschoon, dat men ont moet en op wélke wijze men in Amerika, per auto reist. Tenslotte werd een door hem opgeno men film vertoond, vlie Zich op fruitteelt- gebied beweegt, doch waarvan deze reis het hoofdbestanddeel vormt. Het was een leerzame en prettige avond- Die heer Van der Plassche bleek een gezel lig verteller te zijln. De heer Rothuizen dankte dan ook den spreker voor zijh lezing, en de vertoonde lichtbeelden en films. i Rijkspostspaarbank. Opgave betreffende het postkantoor te Goes over de maand December 193j2.i Aan bovengenoemd hantcpr Werd, in den loop der maand op spaarbankboekjes ingelegd f48.780.23' en terugbetaald f 38.882.85. Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 44. Sc h e c p va a r tbc weging in 1932. Gedurende bet jaar 1932 z'ijii de haven van Goes binnengevaren 1701 schepen, inhoudende 179145 ton en uitgeivareai 1696 schepen, inhoudende 178907 ton. Over 1931 waren deze dijïers resp. ingekomen 1S01 met 178989 ton en uit gevaren 1794 met 178779 ton. De Radio Dokter, steeds en overal te ontbieden. Thans lage tarieven doo-r ge- camiöineerde bezoeken. Tel. 129. (J. M. Polderman, Goes). (Adv.) Kloctinge. De bevolking dezer gemeen te 'bedroeg op 31 Dec. 'j.l. 2085 per sonen, 1017 m. en 1068 vr. Een jaar vroeger was dit getal 2067. Wemeldinge. Diezer dagen vertoefde do nieuwbenoemde burgemeester P. J. Keijl- zer in onze gemeente. Naar wiijf vernemen zal de installatie Dfnsdag a'.'s. plaats heb ben,, zonder feestelijkhedenalleen zal ■er gelegenheid gegeven worden om den burgemeester te complim'enteeren cn zul len de schoolkinderen worden getrakteerd 's Heer Ahtskerke. De bevolking de zer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 420 personen (208 m. en 212 v.) Er war den in 1932 geboren 1 jongen en (7, meisjesvestigingen 2 m. en 5 v. pers. overleden 0 m. ein Tv. pers.vertrok ken 11 in. en 12 v, pers. (Bevolking ein de 1931: 429 personen).; Nieuwvliel. In deze gemeente vverd in het afgeloopeu jaar geen enkel huwelijk gesloten. iSehoondüjlke. Diooir onbekende jppi-zluak ontstond Woensdagmorgen alhier brand in de schuur iu gebruik MijTldkr. J deG. De schuur brandde gelileel uit, terwijl 'de inhoud mede een iprooi der vlammlen werd voor het grootste deel. Een en ander; kon nog worden buitengebracht. Verzekering dekt de schade. Oostbhrg. Alhier hebbbën de werk loozen, die met medewerking van de Ha-idemaatschappüj!aan grondwerk bezig z'ijn, het werk nedergelegd, wegens 'het naar hunne meening te lage loon. Dit loon bedraagt als het vorig jaar op voor schrift van den minister minsjtens 24 cent per uur, maar hier Ts het 25 'bent. Hoewel men Donderdag weer aan het werk wilde, ging dat niet. 'daar vanwege den minister schorsdhïng was bevolen. Hontenisge. D:e jjevolking dezer gemeen- ,te bedroeg op 31 Djee. 'j.l. 5440 pers. (2662 m. en '2778 vr.) Er werden in 193'2 geboren 63 jongens en 54 meisjes;; vesti gingen 98 m. en 127 vr. pers.; overleden 32 m. en 28 vr. pers.; vertrokken 104 m. en 111 vr. pers. (Bevolking einde 1931 5373 personen). Hulst. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 31 Dec. j.l. 4037 personen (1908 m. en 2129 vr.), Br werden in 1932 geboren 48 jongens en 39 meisjes,; vesti gingen 14S m. en 156 vr. pers.; overle den 21 m. en 21 vr. pers.; vertrokken 126 m. en 150 vr .para. (Bevolking einde 1931 3964 personen.) iSa»-van-Geul. Die bevolking dezer ge meente bedroeg op 31 December j.l. 3122 (pers. (1577 m. en 1545 vr.). Ejr werden geboren 3 0 jongens en 2'2 meisjes;; vesti gingen 95 ni. en 113 vr. pers.oven-leden 1§ m. en 13 vr. pers.; vertrokken 98 m. en 108. vr. pers. (Bevolking einde 1931 3099 personen.) Zuidzaude. Even buiten de kom der- gemeente geraakte de gesloten vracht auto van den lieer F. ,uit Groeide al rlijlden1- -de plotseling in brand. In 'n oogwenk ontwikkelde zich een vuurzee van vlam'- rnen. Met moeite kon de chauffeur uit de vlammen outkbmen, zonder letsel. Die auto was verzekerd. Opgepast. Een schilder te Philippine is de dupe geworden van iemnnl, die zich uitgaf voor reiziger van het Chemisch Pluuma- ceutisch bureau ,.Auto-Plish"' te Amster dam, die hem bewoog voor vijlftig" gulden doosjes „Tobin'- 'te kooppen,, hetgeen 30.11 moeten dienen om ruiten, brjUegil&zen, enz', in te wrijven tegen aanslag" en bevriezen. De schilder zou den all'eeuverkfoop vaar Zeeuwsch-Vlaanderen verkröjlg'en. 'Gebleken is, dat de werking van bet product niet overeenstemt, met de opge wekte verwachting-eii en' de schilder do dupe is van een bedrieger. Men zijl dus gewaarschuwd. WEEKLI1J8T van 1521 Jan. ZONDAG, Mis van 2en Zondag na Driekoningen, Gloria, 2e gob. H. Paulus, 3 H. Maurus, Credo. Praef'. Brieëenlieid. MAANDAG, Mis H. Marcellus, Paus, Martelaar, Gloria ,2e gob. Maria, 3 Keirk of' Paus. DINSJDAG, Mis H,. Anlonius, Abt, Gloria. WOENSDAG, Mis St. Petrus' Stoel te Rome. Gloria, 2e geb. H. Paulus, 3 Prisca. Credo, Praef. Apostelen. DONDERDAG, Mis IL Marius en Ge zellen, Martelaars, Gloria, 2e geb. H. Canutus, 3 Maria. VRIJDAG, Mis H. Fabianus en Sabas- tianus, Martel. Gloria. ZaTERDAG, Mis H. Agnas, Maagd, Martel. Gloria, 2e geb. Paus. GOES. Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie cru half 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uiur. Half acht de Vroeg-' tien uur Hoogmis. 2 uur Catechismus, 3 ,uur Lof met Rozen hoedje. 41/9 uur Maria-Congregatie eerste afdeeling jongere meisjes, 5 uur Patro naat,. DINSDAG, 's av. 8 uur Congregatie voor de grootere jongens. WOENSDAG, 's av. 7 uur Lod'. DONDERDAG, 9 uur gelezen Huwe lijksmis. ZATERDAG, vanaf 4 uur bieehthoio- ren, '5 av. 7 uur Dolf. Hoc de hemelsche kleinzmim zijlu vrijheid verkreeg. Eien gewiekste kleinzoon van het He- melsch Rijk had de klaarblijkelijke be doeling, zijn schulden niet te betalen, schrijft men aan het A. L D. Zijn pas poort was in orde en hij hield zich gereed te ecl'pseeren. Een stokje werd voor die plannen gestoken door zijn crediteuren, die gijzeling vroegen en verkregen, we gens des mans reisplannen. Ep dra vielen slot en grendel van de Oasoer.oeansche ge vangenis tijdelijk achter hem dicht. In kort geding voerde zijn advocaat echter aan. dat de gijzeling niet kon doorgaan, daar de raadsman dier crediteuren enkele foimaliteiten onvervuld had gelaten. Al dus bleek het en aldus werd het gij'ze- liugsbesluit teniet gedaan. De advocaat- contra ijlde naar zijn kantoor en vulde de paperassen in, welke formeel ontbra" ken; hij belde zijn collega op, doch ont ving ten antwoord, dat de laatste naiar Pasoeroean vertrokken was natuurlijk teneinde zijn cliënt weder in heugelijke vrijheid te herstellen. Toen begaf ook de andere jurist zich' op weg, om te voorko men, dat de Hemelsche kleinzoon het mo ment dier vrijheid zou benutten om alsnog zijn schip te bereiken. Dies trapte hij onzalig op het gaspedaal. Doch zijn colle ga haalde hij niet meer. Bij de boei gear riveerd, vernam hij dan oiok dat id'e ondar- hav:ge zoojuist was weggereden. Hij gaf ec-nter niet op en doorkruiste Pasoeroean, in de hoop, den auto van den anjd)ere(n advocaat, te vinden. Zulks gelukte; gewa pend met zijn paperassen eischte hij da delijk terugkeeren tót de zoo juist verla ten verblijfplaats. Er haperde echter nog iets en wel, dat een in Malang zetelend rechterlijk magistraat een of andere ver dere formaliteit had te doen. Dus kwam men overeen, dat meu gezamenlijk en in vereeniging naar de stad zou rijden, waar bij1 de aspirant-reiziger zich met den meer gekomen deurwaarder in den wagen van den achterhalenden Mr. zou nestelen, zulks ter meerdere zekerheid en zoo! De Malangsclie formaliteit werd eveneens ver vuld, zoodat niets de joyeuse entrée van den Chinees meer in den weg stond, ware het niet, dat Moeder Natuur hare rechten eischte, En den bestuurder werd verzocht, gietregenen, zoodat slechts de deurwaav- even te stoppen. Inmiddels was het gaan der een beseheiden oog in het zeil moest houden. Enfin, dat oog heeft hij' behou den, maar zijn gijzelaar niet. De eene collega lachte fijntjes, de andere was wit jes, de deurwaarder was gedecideerd bleek en de onderhavige was kletsnat, dat is ze ker! Maar weg is hij ook en nog niet te ruggevonden en waarschijnlijk is hij nu dobberend en op weg! A ri\>. Ëir^^-illV - :v L T- LEEUWARDEN V Kalmer tijden- Toen de communistische relletjes in de jaren 1926 en '27 vooral in West-Java en voornamelijk te plattelande van zich lieten spreken en er onder de min of meier geïsoleerde werkers op de ondernemingen een onbehaaglijk gevoel van weerloosheid viel waar te nemen voor het ge-val er in hun omgeving iets mocht voorvallen, ont stonden op de suikerondernemingen -ook in de Vorstenlanden overal eehietver- ee ui ging en voor hei Europeesohe perso neel, waaraan door het leger geweren cn pistolen, benevens de noodige munitie voor de te houden schietoefeningen wer den afgestaan. De sehietvereeniging der onderneming Bandoe Goentimg in het Djokjasche heeft echter opgehouden te bestaan. De vijf geweren en twee pistolen werden ter bestemder plaatse ingeleverd. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Kaflioliekeii van Nederland. Mei Juni van dit jaar wordt er een nieuwe parochie opgericht in Amsterdam (Noord). Daar mijne toekomstige paro chianen zelf niet in staat z'ijn op Hoe- menswaardige wijze iets bij te dragen voer hunne nieuwe kerk ben'ik1 al lang aan het bedelen, en wil ik alles zoo een voudig mogelijk inrichten. Vandaar dat ik slechts een klein gedeelte van de kerk kan bouwen en mij tevreden wil stellen met een nood-pastorie. Maar op één ding mag ik niet bezuinigen en vooral niet in de.ze tijden. En dat is in het aanschaf fen van een tabernakel. Dat kan niet solied genoeg zijn mi er tegenwoordig zoovele heiligschennende diefstallen gebeu ren. Ik hen wel genoodzaakt ook hiervoor elders hulp en steu-n te vragen -en ik ben er zeker van, dat als iedere lezer ook maar iets zendt ter eere van Jazïis in zijn H. Sacrament ik in st,a.a:t wordt ge steld een solied tabernakel aan de schaf fen. Giften en gaven te zondein aan Pater Stanislaus v. d. Berg, St, Rosa-klooster, Hagedoornplein 6, Amsterdam (Noord), postgiro 142469. waarvoor wij U verwij zen naar de in dit blad voorkomendie ad vertentie. Brand te Vcnlo- Eergisteravond is brand uitgebroken in de werkplaats van den heer- C., te Venlo, waar een sigarenmakerij is geves tigd. In den brandbaren voorraad' vonden de vlammen gretig voedsel. Spoedig stond het geheele gebouw in lichte laai®. In al lerijl werd de brandweer gealarmeerd en deze was spoedig met haar motorspuit ter plaatse. Zij' slaagde er in de aangren zende perceelen tegen het- vuur te vrij waren. Het aangetaste perceel is evenals de geheele inventaris en een belangrijke voorraad aan sigaren en tabak verloren gegaan. De oorzaak van den bijand is onbekend. De aanzienlijke schade wordt sleentsgedeeltelijk door verzekering .ge dekt. Twee woestelingen te Venlo- Toen aan den werkloozen arbeider v. D., te Venlo Donderdagmiddag de toegang tot den burgemeester werd geweigerd, be gon de man te razen en te tieren tagem den burgemeester,, mr. Beaigeri en de- dienstdoende hoofdambtenaren, aoodat het noodzakelijk bleek de hulp van de politie m te roe-pen. Op- het verschijnen van de politie ging' de arbeider een van ide agen ten te lijf. Er ontstond een worsteling. Nadat de ongewenschte bezoeker was overmand is hij naar het politiebureau overgebracht en opgesloten. De gemeentepolitie te Venlo heeft eergislermidda-g in de Groote Beekstraat aldaar iaangehouden den 34-jiarigen O., die in siaat van dronkenschap1 de orde ver stoorde. Bij zijn overbrenging naar het bureau nam de beschonkene een dreigende houding aan tegen de politie. Hij kon slechts onder hevig verzet met de grootste moeite naar het bureau worden gebracht, waar bleek, dat de aangehoudene in het algemeen politieblad -stond gesignaleerd en drie vonnissen te goed heeft. De aan gehoudene zal te Roermond worden op gesloten. Met «en mes gestoken- Te Nijmegen heelt gistermiddag de 25-jarige kelner H. T. H. zijn 26-jarige vrouw in de passage van Vinoom en Drees- mann onverhoeds met een mes in den rug gestoken. Waarschijnlijk is een dea- longen geraakt. Na eerst in een apotheek te zijn binnengebracht, is zij per politiebrancard naar het Canisiusziekeahi'is vervoerd. Zij verkeert in levensgevaar. H. heeft zich onmiddellijk bij de politie aangemeld. Hij1 was 2eer opgewonden en had het mes, waarmee hij' de steek heeft, toegebracht, onderweg weiggeworpen. Dit mes is nog niet teruggevonden. Man en vrouw leefden gesoheiden. De vrouw, die echtscheiding had aangevraagd, weigerde zich te verzoenen. Motorrijder gedooid* Gistermiddag omstreeks vijf uur heeft op den Utrechtschen weg te Arnhem nabij net landgoed „De Brenk" een ongeval met doiodelijken afloop plaats gehad. Door tot nu toe onbekende oorzaak is op ge noemden weg, die daar ter plaatse een lichte bocht maakt de motorrijder, da 28-jarige H. Michel's uit Renkum die- mi de richting Arnhem kwam, in botsing gekomen met een auto, komend uit de lichting Oostarbeek en bestuurd door deu heer S. uit Oosterbeek. De botsing was zo-o hevig, dat de motor rijder van zijn motor werd geslingerd en bijna oumiddellijk werd geidlood. Het mo* toirijwh-J werd totaal vernield. Verduistering van cffeeieii? I11 een Buitengewoon Politieblad ver zocht de officier van Justitie bjj' de rechtbank le Ariiliem aanhouding.-en voor geleiding van A. J. P. M. 8., wonend® 't eVelp (gem. R heden), wiens aanhoujding is bevolen bijl vonnis op de Arnbemijiihe rechtbank. S. - dip, onlangs gehuwd is wordt ervan verdacht, dat hij1" er mat twee ton aan effecten van zijn. vrouw vandoor is. Twice antptoifiiigcn in gasbuizen. Op -de Ankerrui te ntwerpen ,waan zich één oer uitgangen bevindt van dein ia aanbouw zijnden gr-ooten Sohelde-tuuael, hebben zich Donderdagmiddag tijdens den schafttijd der arbeiders, die aan de grocste gasieidinghuizen aldaar aiaa het werk zijn, twee ernstige ontploffingen vo-orgedaan. Drie .arbeiders ,die ..zich in één der put ten bevonden, liepen lichte verwondingen op. Een zware ijlz-eren plaat kwam op 50 M. van de plaats der ontploffing «pi een glaz n afdak terecht. Een paar seconden 11a de eerste knap sprong eenige meters verder een tweede gasbuis. De meeste <ruiten van de naburige perceelen zijn vernield. De bewoners, door een paniek aangegrepen, verlieten de straat. Geluk kig beperkt de schade zich tot. het stoffe»; lijke. Eenige schrammen werden door de glasscherven teweeg gebracht. Schijn in nicid- Het 3650 ton metende sovjet Russische stoomschip. „Saehalin" is met een beman ning van 54 koppen en 200 passagiers aan boord in de Ochotskiische Zee in nood. j iel schip wordt als verloren beschouwd. Het Japansohe stoomschip- „Sapprro Mar.u" heeft Donderdagochtend S.O.S.- seinen opgevangen, welke direct zijn door gezonden aan het radiostation Hokkaido en andere stations. Allepogingen draadlopza verbinding tot stand te brengen met het sovjete'tooim- scihp bleven vergeefseh. Gevreesd wordt dat het -stoomschip verloren is gegaan. De zee van Ochotsk is een deel van den St'llen Oceaan dat- aan de Oostkust van Siberië is gelegen. In travestie- Van een thans 69-jarige vrouw is ge bleken, dat zij ziek 40 jaar lang als man heeft weten voor te doen in de Veir. St. Zij stond in dien tijd bekend, zoo- deelt Reuter mede, als William Baldwin Bea mish en was jarenlang werkzaam in een drukkerij, waar geen van haar collega's ooit vermoed heeft, dat zij' een vrouw was. Doordat zij ernstig ziek werd en in een ziekenhuis moesit worden opgenomen, werd ha,ar geheim ontdekt. Zij weigert haar waren naam op te geven en o-p alle vragen antwoordt zij„Ik ben 68 jaar en ben geboren te Cork in Ierland." Een onderzoek in haar huis bracht aan hot licht, dat zij gewend was met een bijl naast zich te slapen. Maatregelen tegen scheepsbrand* De Fran-sehe minister van koopvaardij heeft, aldus meldt Reuter uit Parijs, be paald, dat -schepen, die meer dlan 50 pas sagiers vervoeren, in het vervolg vóór nun vertrek door eeu inspecteur van de brandweer zullen moeten worden nageke ken. Op schepen, die meer dan 250 inensclien verloeren, zal een ploeg deskundigen op het gebied van brandweer worden geïn- stalleercf en o-p schepen, die meer dan 15.000 ton meten zullen drie baroeps- brandweenmannen worden ingescheept. Bij in aanbouw zijnde passagiersschepen zal lief gebruik van hout, zoo meldt Reu ter verder, zooveel mogelijk vea-bojan zijn. Alle verf moet onbrandbaar worden gemaakt. In geval van brand-alarm moe ten alle ventilatoren tegelijkertijd laDgs mechanisehen weg stilgezet kunnen wor den. Het verblijf' van den kapitein en dat van de marconisten moet van metaal zijn- Op «diepen, grooter dan 10.000 ton, moeten nog twee reserve radio-inrichtitt' gen worden aangebracht. In de sneeuw doodgevroren' Hevige koude en voortdurende sneeuw stormen hebben in de Noordelijke streken

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2