NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerst© Blad Eerste Hulp PUROL DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS J. GEENSE ZATERDAG 14 JANUARI 1933 11 van OVERDE GRENZEN BUITENLAND volkenbond CHINA fl BINNENLAND WIJ fl UIT ZEELAND [~1 MIDDELBURG NUMMER 6 298TB jaargang ZEEUWSCHE COURANT ""Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; ïëlefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administrate. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen "Wj C.e k' r e v u -e. Een groot deel van de belangstelling is deze" week zeiier uitgegaan naar de economische wereldconferentie, die ophan den is. De vflorhereidingsoommislpiê, onder voorzitterschap van onzen landgenoot m|r. Trip, is verleden Maandag blijfeengekomen. Mr. Trip is van wal gestoken met de ernstige waarschuwing! aan de Commissie, om toch eindelijk tot daden te tomen, tot pract-isohe besluiten, welke eökter be reikbaar zijn slechts door wederaijd#! begrip en wederziijidsche cöncessjiesiiiet langs den weg| van tot-nog-toefgevplgtf» economische isolatie en van eqonomisjchen •strijd. i l i Het troosteloioize van hat verdere ver loop is echter, dat des» 'tweede vergade ring evenals de eerste, die in Novem ber* van het vorig jaar' gehouden is ihegint met haai' hoop op de tuiskomst te stellen. Algemeen was het oordeel der deskundigen, dat de internationale schul- denkwestie en de groote tegenstellingen ten aanzien van de gond-valuta eerst op gehelderd moeten worden, vooraleer de 'besprekingen succes kunnen hebben. Eu deze 'problemen wil men alleen mlaar op de agenda van de komende oonférentie-zelf plaatsen; dus ,al direct èan ontwlijlkeln van de moeilijkheden. 'Zwartkijkers verwachten «r dan ,oolc iweinig van. 0ijF voorspellen, dat oofcdleze conferentie, evenals alle voorgaande, door -mislukken gevolgd zal wonden. En waai er zoo weinig hoopvols in de pers hot (uiting komt, llijlkt het erop, dat zelfs degenen, die 't gemakkelijkst tot ojoti- imisme bereid zijnzich mtet 'n gebaar van verveling 'hebben afgekeerd. Een zeer onprettig tafereel heeft Spanje in de laatste weken vertoond. Br Wordt van opstandige bewegingen gesproken in, Barcelona, SteviEa en zelfs vlak rondom de regeering- in de hoofdstad Madrid, lïet treurig beeld v.au verwarring, dat' Spanje isinds de vesjtjgïng der republiek (nu Uijna twea jaren lang) te zien geeft, verandert niet, of wordt nog treuriger. Deze jaren Zij'n een aaneenschakeling van uitblarstin- gen van godsdiensthaat, stakingen en op standen. Die regeeririg-Azana-, door gods diensthaat totaal vervreemd van al wat in 'Spanje nog weldenkend is, voortdurend verontrust door anarchistische en öotnnui'- nistische woelingen, besteedt al haar enor- igie om veiligheidsmiddelen uït te denken voor zichzelf. „De rebellie is in Spanje vooi'looipig weer onderdrukt',, heet het 'in de jongste berichten. Voorloopig,, want de beidé par tijen 'bedenken nieuwe 'zetten op het schaakbord, en straks volgt een nieuwe aanval. Lenin, onzaliger gedachtenis;, heeft Spanje destfijlds reeds rijp, geacht voor de wereldrevolutie; en de tiijjd geeft'hem helaas! meer en meer gelijk'. De toestand in het Verre Oosten wordt meer en meer ernstig. Ba de laatste heldendaden van Japan hébben de Chi neesche provinciale besturen, onder lei ding van de Kantan-regeering. 'n oproep 'tot het volk gepubliceerd, waarin zlijl .alle Chineezan opwekken tot den strijid tegen Japans veroveringszucht. „Het gaat niet om Shanhaikwan, 't gaat om de eenheid van China!'- luidt de aanhef; het Ohineesche volk moet als één man op;- sltaan en tegen Japan strijld-Cn, als het met wil dat Chfna een Japansche kolonie ■wordt. Inderdaad, zoo ver z!al het moeten ko men. 't Ig China.® noodlot, id'at zlijin regeerders tot die eenheid nooit in staat (geweest rijn. Te veel generaals1 van lallerlei pluimage hebben, vóór Japan's optreden, het Chineesche volle uitgemer geld door burgeroorlog, dan dat. zjo&'n lópnoep nog begeestering wekken kan. Japan_ trekt daar alle mogelijke piartïjl vanzijn aanvallen worden steeds dries ter, en de motiveering. van dezen aanval en die .beschieting, in 't gezicht van de toeele wereld steeds onbeschaamder. Intuissehen nadert voor den Volken bond I'd. w. z. voor de buitengelwtolntel v-olkenböndsvergadering, en dit .wil Weer zeggen voor de commissie van negentien daaruit -r het hachelijk uur Om stelling te nemen vóór- of tegen Jalpan. Voor ons, simpele m-ensteben, is dat viijl-eenvondig. Maar diplomaten doorzien de dingen zéér vèr; en daardoor Sï-en zlijl ze ook ingewikkelder. Tegen den 16den anuari a.s zij! liun daarom1 de grootst mogelijke vindingrijkheid 'toegeiwenscht' Het ontbindingsproces der nat. ispd pnr- J in Bluitschland heeft zSidli ookdeze week voortgezet. Nu de politieke harts- tochten wat.bekoelen, gaat het Dluitsohe j, voor de sehaidiuW2lij|de van het fascisme, welke in Duitsland nog zwarter is dan in Italië. Hitier doet wanhopige pogingen de scheuren te flldh- ten. Hiiji nam züjb. toevlucht reeds taf) von Papen, zocht weggeworpen schoenen weer opwat allemaal veel lijkt op1 de visch, die in het vuur springt pm' de braadpan te ontkomen.; i De betrekkelijke rust', welke er in de Duitsche politiek heerstóht isj leelijk' ver stoord id'aoir het 'conflict dei* regeerinig: mel den Lanidtand, 'de boerenorganisatie, d'io ontstemd is omdat 'het 'kabinet den land bouw niet straffer beschermt door invoer van alle buitenlandsche landbouwproduc ten vrijjwel onmbgelijfe 'te maken. Von Papen was dit laatste van plan geweest, doch het hevig, verzet van andere z'ijlde bracht 'n kentering. Die industrie vreest namelijk niet ten onrechte, dat wanneer 'Dluitschland zJijut grenzten sluit, 'd'e an dere lanid'en op' hun beurt de Duitsche .producten weigeren. 1 De regeeringJnoet nu laveerem tusschein die twee .piartijfen. Een dreigende verklaring van den Chinees dien minis ter-president. De Chineesche delegatie bij den Volken bond maakt een verklaring openbaar, die dei minister-president van China, Wang, die om gezondheidsredenen te Tubingen in Duitschland heeft vertoefd, en thans her steld naar China zal teruggaian,, over den tegenvvoordigen toestand en de toekom stige ontwikkeling van de Jlapanseh-Chi- neesehe betrekkingen gegeven heeft. De Chineesche gezant te Londen en gedele geerde bij de buitengewone Volkenbonds- vergadei'ing, Kwo, heeft deze verklaring van een bezoek aan iW.ang te Tübingein naar Geneva meegebracht ,ten dienst,© van openbaarmaking aldaar. De verklaring geeft eersifc een over-- zicht van het, -Japansche optreden tegen over China en laakt daarbij vooral de Japansche taotiek, dia voortdurend er op gericht is den Volkenbond voor nieuwe, voldongen feiten te plaaitsen, zaoals thans weer geschied is met betrekking tot Sjanhaikwan. Hierna eindigt de verklaring op de volgende wijze: „Het laatste avontuur van het Japansche militarisme geeft niet alleen aan China een nieuw bewijs van do noodzakelijkheid .om tot het uiterste te strijden vooir de verdediging ,v!an zijn grondgebied en het behornd van zij'n na- tionalen stoat, maar is tevens een nieuwe uitdaging aan den Volkenbond, dlie het Volkenbondsverdrag moet toepassen en de belangen van den wereldvrede moet beschermen. Indien de Volkenbond thans met een snelle en rechtvaardige beslissing zou treffen en niet tot doeltreffende maat regelen zou overgaan voor de regeling van het geschil tusschen China .en Japan, welke staten beide Jed-en van den Volken bond zijn, zo,u de Volkenbond .niet meer beantwoorden aan het doel, waarvoor hij is opgericht en het zon in de toekomst onmogelijk zijn een staat, die het voor beeld van Japan zou volgen, tot rede terug te brengen. Dit zoui betéek-enen, dat het vredesideaal een ij'dcle droom zou worden, terwijl het spo,ok van den oorlog een levende bedreiging voor de wereld gedurende de jaren, idie komen Zullen, izoiu worden. Het Chineesche volk is volgens traditie vredelievend, maar hoe vredelie vend wij ook 'Zijn, wij; moeten toch in alle oprechtheid verklaren dat 'wat China, wil, een vrede is, 'gegrond .op billijkheid en rechtvaardigheid. Tegenover de Japansche poging om China door geweid in gevaar te brengen, en 'te vernederen, gevoelt hot Chineesche volk zich verplicht een strijd zonder, genade in het belang van een rechtvaardigen vrede te beginnen. Indien het eeuwenoude China met zijn uitgebreid grondgebied en zijn 'talrijke bevolking teleurgesteld zou; worden in zijn hoop naar een wereldvrede, indien het gahieele Chi neesche volk als één enkele man' een strijd van langen dulvtr tegen het Japan sche militarisme zal moeten ondernemen,, zal het ongetwijfeld veel hierdoor te lij'den hebben, dooh de gevolg;en er van zouden nog veel noodlottiger Worden voor de wereld in het algemeen, zoowel in geeste lijk als in materieel opzicht. Wanneer eens de furiën van den oorlog ontketend zullen wo?5;n| «al het geschil dan toit China en .Japan alleen beperkt blijven'?,'.' ENGELAND Bc verkiezingsstrijd in Ierland- Reuter meldt [ud't DublinCosgWave heeft een sensationeel® poging gedaan om de Valera in dien verkiezingsstrijd, waarbij' het met het oog o,p den afnemend-en in vloed van die arbeiderspartij! waarsohijlnlijk om de stemmen der landbouwers zal gaan, te overbieden. In een nedte te Naas K'iMa- re verklaarde hij, dat. als hij weer aam de macht, zou komen, door -zijn ragaering de landamnuï teilen van November en De - comber van- het vorig jaar, vlooi- Juni, November en December van dit ja,ar en voor Juni van het volgend' jaar zouden kwijtgescholden, worden. De eerste inning zou dan geschieden in November en De cember 1934. De boeren zijin niet in staat meer dan de helft te betalen, van wat zij vroeger betaalden en Goisgparve aagt daar om ook niet meer dan dat te zullen innep,. De onderhandelingen miet Engeland zullen gebaseerd worden op de capaciteit van die boeren .om te; betalen. SPANJE De (nieuwe «dopten- In het dorp Casasviejas in het district Cadix, is het 'tolt bloedige botsingen -ge komen tussichen politie en anarchisten. De laatkten. hadden zich in een gebouw verschanst en, om de politie af ite schrik ken, hadden ze aan den gevel v.an het huis het lijk van een polibie-man gej hangen. De politie en de gendarmerie bestormden het huis na een aanval mat bommen en machinegeweren. 'Eir werden 19 opstandelingen gedooid en 1 gendarme 5 gendarmen werden gewond'. In het beele dorp werden vervolgens huiszoekingen verricht, waarbij' alle mogelijke soorten wapens werden gevonden. Talrijke dor pelingen zijn gearresteerd. Nader wordt niog gemeld, d'at de politie, na to vergeefs te hebben getracht dlei op standelingen meit machinecgewaervuiur en handgranaten te, verdrijven uit het huis, waarin zijl zich hadden verschanst, het huis in brand stak. Alle- memschen in het huis zij'n volgens Reuter ,-oia het leven gekomen, nagemtieu verkooldie lijken heeft men gevonden. u:an dien kant van de politie: moeten drie of vier man om het leven zij'n gekoimenj. Da belegering va.n die revolutionairen in het huis heeft den géiheelen maoh't, ge duurd. In de eerste morgenuren was de rust, hersteld. TJit benige huizen in het dorp werd op de politie geschoten. E,r zijin amensohen in hechtenis genomen. WapeiiLStilslandsoiidcrhajidetiiigc'ii. Naar Reuter uit Sjanghai meldt, heeft ■eergistermiddag onder leiding van eien Engelsch zee-officier te Tsjingwan-gtao een bijeenkomst -plaats gehad tusschen Ja pansche en Ohineesche gedelegeerden, ten einde de mogelijkheid te bespr-eken van offieieele -onderhandelingen over een wa penstilstand in het gebied van Sjanhai kwan. De prijs van het batiermerk. De erisis|zuivCl'centr.ale deelt- medge, dat voior de week van 15 t/-m 22 Jan. 1933, de, prijs van het hoterm-erk op 90 -aant per Kg. en -die van de- v-ervöervergunning vo-o-r bu-itenlandsch-ei boter cp 80 cent par Kg. is vastgesteld. De herlialings.ieicningrii. Het 'ligt in h-et voornem-en van dan mi nister v.an defensie om hij- wijze van proef 'de herhalingsoefeningen dienstbaar te ma ken aan da opleiding van het personeel, hetwelk bij' een eventueel® mobilisatie bij zondere functies heeft te verrichten voor d'e vorming der verschillende ©orloigson- derdeelen. Verceniging Ncdcrlandsoh Fabrikaa Door de 'filin-voorstellingen in de open lucht- in 150 pl-aatse-n in den Zomer van 1932 georganiseerd ©n dé daarop onmid dellijk gevolgde wintei'-Pilmt-Rlondr-eis, heeft het bestuur van d-e Vereeniging Ne- d'erlandsah Fabrikaa-t de ervaring opge daan, dat heit zeer gewenscht is op nog meer intensieve wijze in dieae richting voort te gaan ter bevordering Van de be langstelling voor het Ned-arlandisCh Fa brikaat. In verband hiermede heeft het bestuur besloten achtereenvolgens in tenminste 40 gemeenten Nederlandsch-Eahrikuaitl-fren-' to-e-nstellingen te houden. Elke' tentoonstelling wordt 'gehouden: Vrijdag van 1417 uur en van 1922 uur en Zaterdag van 1117 uur en van 1923 uur en Zondag van 1217 u|uir en van 1923 uur. De toegang is kosteloos voor: autori-- teuten, leden van winkeliersvereiemigmglan, vrouwenorganisaties en andtere daarvoor in aanmerking komende vereesnigingan, en tijdens de ochtenduren v-oor leerlingen vam scholen onder geleide van onderwijzers. Wijziging ran de Kieswet- De s t e m p 1 i o h t' b 1 ij! ft. Aan de memorie- van antwoord in zake het ontwerp tot wijziging van eenige artikelen van de Kieswet wordt het vol gende ontleend: Ten aanzien van de van Verschillende zijden geopperde ernstige bedenking Jegen de voorgestelde wijziging van de wijiüe van candidaatstelling zegt de minister zich niet te ontveinzen da/t er tegen dié vocrge'stelde regeling bezwaren zij'n aan te voeren. Het feit echter op zichzelf, dat onderteekenaars van oajididlate-rilijsten zich daartoe eenige moeite en eventuleiel ook eenige kosten zouden moeten ge troosten, levert voor den minister geen voldoende pleidooi tegen die voorgestelde regeling. De strekking toch van die rege ling is juist om door middel van het op leggen aan de onderteekenaars van meer verplichtingen dan het eenvoudig zetten van hun handteekening, een rem aan -te leggen aan het leggen aan het ongebrei deld indienen van candiidateinlij'sten. De minister ging daarbij uit van de onder stelling, dat althans bijl de partijen, welke een voldoenden aandrang bijl het kiezers korps bezitten, bedoelde verp-liiehtingen geen moeilijkheden zouden opleveren. Hij heeft zich evenwel ernstig afgevraagd, of het wel wensehelijk ware om, gezien den tegenstand, welken de voorgestel-de re geling vrij' algemeen bleek te onteno-eten, zijnerzijds daaraan te blijiven vasthouden. Deze overweging' heeft hem ertoe geleid de 'voorgestelde nieuwe regeling bij' nota van wijziging weder uit het ontwerp te lichten. Wat betreft de voorgestelde wijziging van art. 100 zegt de minister met belang stelling te hebben kennis genomen van de pleidooien voior het aanvaarden v'an het stelsel der gemiddelden in zij'n vollen omvang. De minister is evenwel v'an oor deel, dat thans het o-ogenblik voor -een algeheel overgaan daartoe niet geschikt is tei achten. Weliswaar beweegt de Wijzi- Om in het gezin aan groot en klein, dade lijk hulp te kunnen verleenen bij Brand wonden en Snijwonden en alle andere Huid- verwondingen, is het zoo veilig thuis altijd bij de hand te hebben een doos of tube ging van art. 100 zich eenigSzins in de richting van bet stelsel den- gemiddelden. Het moet evenwel naar de meening van den minister niet wenSchelijk worden ge acht bij deze gelegenheid, waar het sledhts het aanbrengen van enkele eenvoudige wijzigingen in de Kieswet betreft, terwijl de voorbereiding van de candidaatstelling voor de binnenkort te houden verkiezing voor de Tweede Kamer wel goeddeels haar beslag zal hebben- gekregen, een zóó' ingrijpende wij'ziigin,g te krengen in hét st-eisel van verdeelin'g dei" zetels. Het denkbeeld om naast het algemeen minimum, van d-e-n vollen kiesdeeler nog bijzonder minimum voor althans één kies kring te stellen, acht. de minister niet aanvaardbaar. Daargelaten of het bij' de percentages in het voorlo-opig verslag -ge noemd veel effect zou bereiken, komt het in strijd met het aan onze Kies'weit ten grondslag liggend beginsel, dat het gte- heele land één kiesgelbiied is en dat een partij, di-e in het gsheiele land' 1/100 v;an d-e stemmen behaalt, ook aanspraak' moet kunnen maken fop één der honderd' zetels. Hetzelfde prinoipi-eele bezwaar geldt tegen de gedachte, dat van iédere groep geëis'cht zlou moeten worden, dat zij in één kring een veel' grooter aantal hand- teeke-ningen dan het ntormale bijeen; zou brengen. Bovendien bestaat tegen het verlangen van 500 handteekeningen het bezwaar, dat bij' lijsten met aoo- talrijke handteekeningen de echtheid moeilijk zou zijn na te gaan en misbruiken Voor de hand zouden liggen. Het denkeebld om, naar Duitsch voor beeld. aan de partij', welke het grootste aantal zetels in de Tweede Kamer -bezet, vo-or al haar 'lijsten het nummer '1 toe te wijzen; aan de partij, welke op één na het grootste aantal zetels bezet, het •nummer 2, enz., is in het stelsel on-z'er Kieswet, welke geen partijen kent, niet voer verwezenlijking vatbaar. Da door sommige leden besproken vraag, hoe de artikelen 130, 137 en 141, welke de plaatsvervanging regelen, in het door hen gestelde geval moeten worden toege past, wordt algemeen .aldus beantwoord, dat na overlijden v'an A., gevlolgd do-otr 'bedanken van B, en daarop door be danken van C', niet opnieuw B aam de beurt komt, doch D. In dien zin is de ■praetijk van de Tweede Kamer bij de goedkeuring der geloofsbrieven harer nieuw inkomende leden, gevestigd, in 'dli-en zin luidt ook de .uitspraak' van de Kroon in geval van 'ingesteld beroep inzake toe lating van raadsleden. Naar het oordeel van den miniister be hoort de z,g. stem-plicht althans onder het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging behouden te blijven. Voorstellen tot afschaffing kunnen van hem dan ook niet worden tegemoet gezien. Voor een toestemmende beantwoording van do vraag, of de tij'd niet gekomen is, om, uit een oogplunt van bezuiniging, gelijkmaking van de ei-schen voor het actieve kiesrecht v-oor alle Verkiezingen in overweging te nemen, bestaat, naar het oordeel van den mini-ster, geen vol doende aanleiding. Daargelaten nog in hoeverre bezuiniging Zou worden verkre gen, liggen aan den bedoelden eiseh vain het bezit van het' ingezeten-schap ned-enen ten grondslag', die Voor het verkrijlgen van administratieve bezuiniging niet zon der meer mogen wijken. De 100-900 biggen.. De Amsterdamsche wethouder voor de levensmiddelenvoorziening, m-r. Kropman, Heeft aan- het Volksblad medegedeeld, dat maken ook voor U een Gratis Oogonderzoek met instrument Prof. Thorner. Grootste sorteering, fijnste kwaliteit met concurreerende prijzen. Zie Etalage. Aanbevelend, REFRACIONNIST LANGE VORSTSTRAAT 49, GOES TELEFOON No. 6 de zaak van de 100.000 boventallige big gen van de Varkenseentrale de volle aan dacht had van het gemeentebestuur. Men zou alles in het werk stellen om, de aan Amsterdam in uitzicht gestelde 4000 big gen per week al-s voedsel te behouden ov-or hen, die -daarvoor in aanmerking komen. De plannen verkeeren echter nog in een voorloiopig stadium. Het orgaan De Vee- en Vleetèchhandel vernam uit Brabant, dat er aan de fabrie ken te- Oiss al zijn verwerkt' in de vernie- tigingsoven. Loop der bevolking Ju Nederland. Aan de statistiek v,an den loop d-er be volking in Nederland over 19,31, welHkOi -door het Centraal Bureau vqoir de Statis tiek is uitgegeven, wordt het navolgende ontleend Op het eind van 1931 telde ons land 8.06/571 inwoners ni. 4.006-359 mannen en 4.055_212 vrouwen. Het aantal man nen op, 100 inwoners bedroeg 49.'70, het aantal vrouwen 50^30, terwijl op- elke 1000 mannen 1012 vrouwen Werden aan getroffen., In I_8j3'0 kwamen op 1000, mannenj 10'45! vrouwen voor, in 1880 102|3, in 1909 1021J en in 1920 1013, waaruit een langfzfelmteri- hand gelljik Horden der -aantalten mannen en vrouwen valt wiaar te namen. Van 19-30 op 1931 nam de bevolking) met 1.59 pet. -toe. Dlezie toeneming) ijs hoofdlzlakel'ijlk het gevolgvan meer ge boorte dan sterfte (1.27 'pot.), die vestiging overtrof het 'vertrek met '0.|32: p-ct. Dte «lijl- fers der gemiddelde jaarJüjlksche toene ming sedert1-8.30 vertooman van volkstelt ling op volkstelling, op eem enkelé uitZojn- dering na, een stijgend'v verloop, hoewel' die stijfging ïn de laatste periode inzonder heid in tie p-erïoda 192019301 slechts ge ring is. Sipfitst men de toeneming idézler periode in twee vlijjfjaiige tiji'dv-akikten, dan verkrijgt men v-oor de eerste 5 jaar een gemiddelde jaarl'ijfcsche toeneming vam .1.55, voor de laatste 5 j,aar van 1.41. In 1931 werden 18,1.929 kinderen gebo ren, waarvan 177.38,7 levend ©n 4540! dood geboren werden. Het aantal levend- gehoren jongens bedroeg 91.615, het aan tal levend-geboren meisje® 85.772', zoadaD tegenover 100 meisjes p-lm. 107 'jongen^ 'werden geboren. Per 1000 inwoner® beije- kend bedraagt het aantal levend gebore nen in 19131 22,1)8 tegen 2312 in 1930i- Voor de jierioden 1840'49, 1880'89S en 1910'19 waren de dijlfers reSp- 33 54, 34.6g en 26.79. Ook de doodgeborenen, welkte voior 19|3lj een cijfer van 2.50 (pier 100 géborenen manl- wSj'zen, bewegen zich in dalende uSChting (het cijfer voor 1924'28, bedraagt 2.54) In 19:31 kwamen bp 100 geboren-en 1,74 onwettig geborenen voor, welk cijfer vojop 1840—'49 5.01, voor '1880—89 3.21' en voor 1910'19 2.17 bedroeg. Het aantal huwenden bedroeg voor 1931 14.71 per! 1000 inwoners en w'ijfst ten opzieht-e van 19130 (15.78) bp een .geringe daling. jDla ei,(fors sedert 1840 geven een schomme lend verloop aan. In de periode 1840! '49 was het cijfer 14.78, in 1860''69| 16.44 in 1880—'89 14 28 en in 1920— '29 16.08; fWat de geboorten betreft Worlden (o|p heit platteland, wat de huwelijken betreft in de steden de hoogste Cijfer® aangetroffen. Het sterftecijfer bedroeg voor 1931 pem .1000 inwoners 9.6!3, welk cijfer, hoeweï boven dat van 19!3'0 (9.09) 'liggend, gun- ®tig genoemd mag worden ten opzichte van vroegere jaren. Die periode 1840'49 geeft een sterfte cijfer aan van 26.56, de periode 1880'89 een Cijfer van 21.27 en de periode 1910— '19 een Cijfer van 1,3'.*40 D)e- groote steden geven de gunstigste Cijfers;. Die sterfte is onder de vrouwen gunstiger dan! onder -de mannen echter wordt hét verschil steed® geringer. Eervol ontslag. r D-e Commissai'i'Si der Koningin heeift aan den heer P. Dtumon Tak, Idie op 1 Jianujari' aftrad als burgemeester van Middelburg, op eigen verzoek eervol ontslag verleend -als lid der Gezondheidscommissie te Mid delburg, onder dankbetuiging voor de in, deze- functie bewezen diensten.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1