R.-K, VROUWENBOND - AFP. GOES „Ge!dersche Winkel", Lange Vorststraat88 Oogen als molensteenen JOOST BALIE WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) KABELJAUW VERSCHEVISCH J.VANBELZEN „Fermitan" „Fermitan" Het adres voor uitsluitend EERSTE SOORT KAAS! DONDER3AG 12 JANUARI 1933 NIEUWE k:EZUWSCHE COURANT UIT DE PERS ALLERLEI AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. Advertentiën FIRMA A. P. GOEMANS VOGELENZANG, GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN, Zeeuwsche Bonten en Blauwen in commissie. Als gij Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen vanaf 15 en 25 cent per pond. Verder alle soorten Wormpoeders FEE8T-AVOND OP ZONDAG 15 JANUARI 1933 'S AVONDS 8 UUR, IN „SLOT OSTENDE" „PANDOER ZONDERTROEVEN" „DE NIEUWE DUITSCHE' VERLOREN LIEFDE" ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. MAAKT RECLAME I GIJ HEBT SUCCES 1"" Ben back van verbittering. Prof. Veraart .lijdt »;ui .een vojoi- 'n hoogleeraar haast .naïeve manie om te bundelen. Al wat ooit aan zijn pén- ontvlood1, mioiet voor het nageslacht .als iets van constante waarde behouden hlii- ven; en zoo liggen thans voor ons zijln „Staatkundige Kronieken". Ben derge lijk respect zelfs; voor uit den hard vluchtige schrifturen1 kan alleen berusten op een min of meer overdreven opvatting van dte waardij van eigen inzichten, viam cigeni betoog en eigen werk. Die schrijver jnaakt dan ook in d'oza kronieike-n wel den indruk, diep overtuigd te zijn van d:e onfeilbare waarde van zijn eigen "jjvoord 'M'&n moge niet vergaten, „dat bescheidenheid in de verzorging der volksgoiederen e.en groote .ondeugd is". Appeltjes, die hij met don een- of ander heeft te schillen, zijn gehael-Vanlizleffl- spreke.nd „goudrcinet.ten" naar eigen kwa lificatie. Wat anderen tegen hom inbren gen', krijgt al heel gemakkelijk de signa tuur va.n „'erbarmelijk". Als een pater Beaufort of' mr. Van Lanschot zich niet voldoende pp is schrijvers publicatiie'p 'lvebben geïnspireerd', is hun werk al hall' veroordeeld. Eien verdenking, dat hij iet- wat jaloers ch zo,u zijn .op een Deckers' of ee.n ïteymer vindt hiji „Goden allei) oudheid!" eenvoudig blaineerenldl. Stuimt pers zijn liet allemaal, z'elfs Nolens niet uitgezonderd, die in een hoek worldfc get trapt- met de beleedi-gende insinuatie, daf hij vijandig stond' tegenover het nieuwe, „niet omdat het nieuwe hein zoo. tegen stond, maar -omdat hij besefte, dat hij van dat nieuwe geen leidsman kon zijü." M. aw.Nolens offerde 's; lands heil, zooals hij het eigenlijk zag, aan de liefdé voor eigen positie. Ook van Scha-ik' biedt) „geen voldoend sterke aanknoopingspum- ten voor een politieke orde, die het gaan in de richting der nieuwe sociaal-acionoH mischo orde mogelijk zou. maken." Onze geschiedenisboeken, college-disputen, on- derwijis-insti-tuten als de Katholieke Leier-' gangen gaven alle: blijk va.n een „duibbeD zinnige en waetioimaire gezwindheid." Niets anders gaat er uit. „van de katheders voor Staatsrecht e.n Geschiedenis aan onze Uni-i versiteit." Ons onnoozele katholieke v,olkt heeft den 'dood van een H.uybers en van der Grinten als een zwaar verlies gevoeld. Goddank! dat. wij' nog over een Veraart beschikken om o.ns over deze misvatting heen te zetten. Een van Eiooy .en een MoD kenhoer wisten over iemand als een. pa,-' ter de -Groot slechts een „armoedig" book-, je to schrijven, enz. enz. De hoogle,eraan slaat om zich heen als een slagersjongen.. Eu dergelijke slonpers-rneiitaliteit ka.ul slechts liet gevolg zijn van een zekere verbittering, die haast uit' elke bladzijde van dezen bundel den Ipz'er tegenslaat, en dip, hoewel ffi-et geheel onverklaarbaar-, een objectief oordeel eenvoudig onmogelijk maakt. Of welke rustige beoordeelt',tig, b. v. over de katholieke arbeidersbeweging- kan men nog verwachten van iemand, die da leiders di-er beweging als volgt toespreekt: „Wat ge met. ,mij zoudt, doen, ploertig» voorlichters? Als mijn broodkorf maap binnen uw bereik stond, go zoiudt. henj omsdheppen en leegplunderen. Ge zoiudty mijn naam uit al piw kranten en boeken vooral uit aiw 'Gedenkboek! willen •soheure.u. Ge zoudt en ge doet heti reedsal mijn ideeën, al-s' in uw koppen gerijpt, op' uw vergaderingen en in jiw krantem vertellen. 'Ge zoudt en ga doet dat ook reedsi voior de arme me- nigtc alleen nog maar spreken over mij als over den renegaat. Waarom Omdat ga u aan mij hebt vergrepen in 1929 en omdat mijn bestaan in het Rooimsehd midden voior u onver-dragelijk is." Ziehier in hartstochtelijke .opwinding net feit naar boven gesmeten, dat ge volg van een foutieve ook in de p-ractijkj falende grondgedachte den -sleutel geeft voor de afbraak-mentaliteit van dit alle»- vernielende boek. Of' i-s het nog niet dui delijk genoeg? De R.-K. ArbeidersbeJw.rj' ging verkiest m haar standendenk'wij'zq „Uye,n en Guit boven Veraart". Slechts twee lichtpunten vertoornt lie-lj katholieke leven van de laaitste jaren: 'ij is het ministerie-eie werk van Aalberse en de St. Miehaël-beweigmg van Veraart, ..den enkeling, die de banier van Stray-' cke.ni boven de modder zoekt uit te hiqu,J de.n, De lezing van dezen bundel doet nog eens beseffen, da.t he-t uittreden van de-zten begaafden verbitterde uit de R.-K. Stauife- partij- slechts een zuiverder toestand kam \schep-pe,n, maar doet tevens betreuren, dat zijn talent niet meer -z'n stuwend! en: ven nieuwend werk kan verrichten binjnem) een partij-, wier lid!maait<soha,p hij eens -ala „een groot voorrecht" beisehonwde en wier beslissende beteekenis' voor -een gezond;1} politieke ontwikkeling in ons- vaderland! hij 'zoo scherp blijkt in te, zien. „Mab." Herleiding van Engelse he mijlen tot kilometers- D-' lengte van een Engelsche mijl, in kilometers uitgedrukt, is 1,60952. In den regel verwaarloost men als het niet op groots nauwkeurigheid aankomt de beide, laatste decimalen en stelt de Engel- sche mijl op 1610 meter. Dit cijfer* geeft mi eenvoudige benaderde herleiding, aan dc hand. Bijl het getal, dat dé Engelsche mijlen voorstelt, telt men e,erst dei helft, da.n het tiende deel, dan het honderdste deel van dit getal op, hetgeen men ge makkelijk uit het hoofd kan doen. Fei telijk heeft men het dan met 1,61 'verme nigvuldigd. 't Debuut van Srlma LagerlSl- Het was in 1876. Op de kweekschool voor onderwijzeressen te- Stockholm stond het eindexamen voor de deur. Als „schrif telijk werk' in de moedertaal" leverde -een nauwelijks achttienjarige een moeizaam vervaardigd werk in, dat bestond uit een langt reeks legendaire en uit het verre verleden der sagen afkomstige gebeur tenissen uit dc oiude tijden dér Ziweöd- sche- provincies Dalarne en Warmland. Toen na de spannende dagein die uitslag van; het examen bekend werd gemaakt, bleken alle candidaten geslaagd, ook |de achttienjarige. Maar haar „schriftelijk werk in de moedertaal" was door dia exa mencommissie als „geheel onvoldoende" gequalificee-rd en ze küee,gi het tfariuig met de opmerking iets anders- en iets bruik baars oiver te leggen. Wat de candidate toen heeft ingele verd, tooet de examencommissie beter ge leken hebben, want ze werd dra in een klein stadje als onderwijzeres aangesteld. De candidate heetteStelma Lagerlöf. Ein het door de- examencommissie zo,o bar slecht beoordeelde werk was het -eerste ontwerp voor Gösta Berling, den roman welke de .schrijfster o.a. de.n Nobelprijs heeft, doen verwerven en onlangs het .eere- docloxaat va,n de universiteit te KM. O Ecu echtscheiding in Jlapan- Do Ja.pansche aristoknabie is in beroe ring gekomen door een echtscheiding van twee personen uit. dei hooge financiewereld, dio nota bene- nog, maar drie maanden ge trouwd waren. De reden van deze ge ruchtmakende echtscheiding is de weige ring van de jonge, vrouw om haar man te vergezellen naar dedancings. Zij wilde streng de .oude- J'apansche overleveringen vergen en thuis blijven, in plaats v'an aan luidruchtige wereldsehe vermaken deel te nemen. De rechtbank heelt haar in 't ongelijk gesteld. Hier zo,u men inbrengen dat do vrouw haar man ovaria,1 moet vlolgen (wat de meeste mannen erg vervelend zanden vinden). Ginder heeft Idte rechtbank in haar vonnis gezegd, dat een Jlapansche vrouw altijd haar mia-n moet, gehoorzamen.. Een weddenschap. In een Schotsch dorp woonden twee oude, mannen, de een een stevig whisky- drinker, de ander een geheelonthouidJer. rn den loop der jaren waren de overige dorpsbewoners in twee partijen verdeeld geraakt, waartusschen een ontelbaar aan tal weddenschappen werd afgesloten, wie zou, langer leven de whisky-drinker of ,de water-drinker Of! een goeden dag stierf' de ou|dte heer, die de whisky niet. versmaad hapt; hij' was 80 jaar geworden. De. geheelonthouders triomfeerden. Maar een paar dagen l.ate{C stierf' de geheelonthouder en hij! was maar 79 jaar toen hij' stierf. De burgemeester besliste ini diezë moei lijke zaak als volgt: wanneer de een wat water bij zijn whisky had gedaan, en de ander wat whisky bijl zijn water, Zonden beiden nog leven. De beslissing omtrent uitbetaling der weddenschappen luiidlde dus 50 50. Kindermoord bij de vogels. In de dierenwereld ziet men dikwijls dingen gebeuren, die wanneer zij bij' den mensch voorkwamen, als teekenen van ontaarding beschouwd zouden Worden. Natuurlijk hebben z'if'nredem van bestaan, die echter in vele gevallen niet zeer duide lijk is. Zoo wordt in het 'Bujlletfn psycho- logique het volgende vermeld: „Een paar sijsjes had drie jongen. Op zékeren dag vielen dezte bij ongeluk' uit het nest. Men zette ze er weer in en alles scheen gcecl te zijn afgeloopen. Een paar dagen la,tér zag men echter de moeder een van de jongen uit het nest halen. - Zij sleepte het naar het drinkbak je en hield het on der water, totdat het leven volkomen was geweken. D|en volg'enden dag gej< beurde een tweede kindermoord op pre cies dezelfde wijze. Dtoc'h het derde jong deelde niet in het lot van zijn broeders. Ofschoon het een gelbrek aan een zijner .pooten had, schenen de ouders hun tea- derheicl voor hem te verdubbelen. De vraag is nu, of het moeder-sijsje een na- 'deeligen invloed van den val op' de twee vermoorde jongen had bemerkt en ze nu te gebrekkig vond, om fatsoenlijke sijgjes te worden. Dit is z'eer w'aaxschijnljijjk'; 'daar het een bekend feit is, dat de dieren hun zieke of gewonde jongen dikwijls dooden." Zijdeteelt iu Dni!i(stiiland« Het kweeken van zijde waia 'tot no© toei aan China, |J|apan, Italië enz. voorbeJ houden. Thans vestigt de beheerder vam den rij losbond voor Duitse!» zij'dekweei kens er in ruimen kring de aandacht ap, dat inen, rne't eeniige ervaring, door heti kweeken van zijderupsen gedurende idlrief of vier maanden, 300 tooit 400 Reiehsmark) winnen kan, als men een morgen land met) inoeroezieb-oomen beplant. Detsgewenseh kan men daarbij! nog hoenders tusseheK de-, hammen laten loopen. i Bij! me,er dan drie morgen moet men) vreeimde werkkrachten aanspreken, en daal is het kweefcea niet loonend meer. De zijdekweekens hebben een eigen ispinherij, te Cellei namelijk, en daar dezet over een nieuw stelsel voor het afhaspe-t lam den- (onneitijeis (oooons) beschikt, kan zij honger kronen uitbetalen dan in .Italië, vmnde.v concurrentie te behoeven te> vree.zen. Nu we Heit over dei zijdenupsenteelt lieb-i ben. willen we er evein aan hêrinmeretn, hoat die uit China werd uitgevoerddie aierenl van den moerbeivlrnder werden in liolla wandelstokken naar Konstiantinopel oven gebracht. Dit gebeurde in het jaar 551. Kruimkens voor versland en liart< Eien dwaze vriend is grooter plaag' "-dan een wijze vijand. Zeg dwaasheden, men zal U verdragent Zog waarheden, men z'al U haten. Ai Die eigenliefde is altijd' vol' zOrg, altijd vol vrees, om' te veel te doen en te veaft te geven. Het genot kan berusten op de beg'ooche-i ling, maar het geluk berust op, de waar heid. GOBS. Dinsdagavond' werd alhier dooïl de notarissen H. "Jonkers!' en Ei. C. vaM Dissel te Goes publiek' verkocht: 1. Esn heerenhuis met Iplaafej'e ea erf aan de Klokstraat nummer 3! aan den' heer G'. A. Hajenius voor f 6010. i 9. D-e heerenhuizen en kantoorgebou)- wp.n aan de Klokstraat nummers' 5, 7 en! 9 met schuur en ganagel aan den Keiz'er^ d'ifk numtoei|?| 4 en 6 leln ,hlet woonhui^ tofefl erf aan de Kreukielmarkt nr 8, aan den! heer P. Chamhleau e. a. 'te Goes voor f83.250. Samen .f39.260. Zondag 15 Januari a 8. hoopt 0 onze geliefde Moeder, Behuwd, Groot- en Overgrootmoeder MARIA AXSER, Wed. van MARINUS DE KONING, haar 90sten Geboortedag te herdenken. Hare dankbare Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. 's-Hebreniioek, Jan. 1933. DANKBETUIGING. Bij dezen onzen hartelijken dank voor de groote deelne ming bij bet overlijden van mijn beste Vrouw en der Kin deren dierbare Moeder. JAN WESTERWEELE. 's-Heerenhoek. vraagt Vraagt inlichtingen. 30 "39-15 ongesteld zijfc, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde, genees-, krachtige of 1 k 2 en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U heipen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrij ven gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Wortelboer's Kruiden 60 ct. p. pakje, Wor telboer's Pillen 6n ct. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. 5 cocosmacrons olienootreepen 4 melkreepen 4 rollen pepermunt 4 cake'jes 2 ons provincial 1£ o«s kinderbruidssuikers pond zoute pinda's geeft bovendien 'n serviesbon £ij lederen^ inkoop Ganzepoortstraat - Goes geDaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen nietgelijkg-estgld worden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zekerSpoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen, vtormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f 2,40. Overal verkrijgbaar of direct van J acoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- derlandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. DOOR AOVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. OPVOERING VAN: tooneelspel van Frans Heggelman, EN blijspel in één bedrijf, EN ii komische één-acter. Entrée Ledengratis niet-leden: f 0,55 (alles inbegr Plaatsbespreking bij loting op den dag der uitvoering om 12 uur 's middags. Aanbevelend: W. JOOSSE. Denk U eens ineen man 1000 Meter lang, met oogen vijfmaal zoo groot als molensteenen, en haren als een eikenbosch. De zenuw cellen van zoon man zouden zoo groot zijn als hier afge beeld. Het is een der zenuwcellen van een gewoon mensch, 600 maal vergroot door een mach tige microscoop. Het is een onderdeel van ons zenuwstel sel, waar negen van de tien menschen te veel van eischen in dezen tijd. Verzwakking van die cellen (zenuwzwakte) kan zich uiten in de meest uiteenloopende kwalen, zooalsmaagkwalen, vermoeidheid, slapte, slape loosheid, prikkelbaarheid,enz. Door eenigen tijd Sanatogen te gebrui. ken zult ge echter die zenuwzwakt© en haar gevolgen geheel overwinnen. Sanatogen bevat immers juist die stoffen - phosphorus en geconcentreerd melk- eiwit - waaruit de zenuwen dat wonder lijke maken wat wij „kracht" noemen Sanatogen wordt reeds langer dan 30 jaren door vooraanstaande medici in alle landen ter wereld voorgeschreven ter bestrijding van zenuwzwakte. Het moet U goed doen. Gebruik het eens eenige weken - spoediger dan ge het misschien voor mogelijk houdt zult ge U weer volkomen gezond en sterk gaan voelen. Begin er nog vandaag mee. Verkrijgbaar in alle Apotheken en Drogisterijen vanaf fl. 1.- per bus. Zenuwcel, 600 keer ver- groot. Sanatogen bouwt 1© in deze cellen dat won- derlijke op, dat wij „ze- nuwkracht" noemen. WITTE WIJNEN: Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Sames supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souterues P- P- P- P- P- Vermouth 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,fc0 Martini en Cinzano ROODE WIJNEN Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne Kossi per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18.00 12 fl. f 15,00 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,29 12 fl. f 16,80 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Het adverteeren wekt nieuws gierigen, van nieuwsgierigen komen kijkers en van kijkers koopersü Maakt reclame!! Ons Blad, de „NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT", hoofdkantoor te GGES, wordt in alle kringen over geheel Zeeland gelezen en is daarvoor het aangewezen Blad

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4