r|RECHTSZAKEN|~| nieuwe zeeuwsche courant DONDERDAG 12 JANUARI 1933 lp! Its IEUWS HSPORT ENSPELH ALLERLEI LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND V-HEIERiENIIOEK. Geboren: Jacobua Thomas, Z. v. Joannes Jacobus de Hond en Adriana Janse; Cbaz'ina Maria, d.v. Joannes Hoondert en Adriana Schrieka. let. let. 1st! kenning] tte'' is jan een iee op- jfijlk ten- I aan liet |:iotjee toezem- Ischieden. Ireschiedt Irste jaar |lr. Ofurt- kit ivoolr Indekzlcsk' f t' nieuw© knollen Ben voor l'ndigen pm-onleir- nfon;tar», |omen, is ïited' aan [litonder- |)it „erk'en- wra.t'Ziek'- |een „voor de vat- I vooi', wijat- eft Idus lonvatbaair- [achter den amwüjizten niet ver en te wotr- o.i. zteeir Slt'er -werk eiripjjchtend t-an. onvat- pronderZoek! ieen ilrie- ■jllc, groot© i teukuniJïgen. 1 dan in den I n vóór den ■welke rassen |or dit voo-r- 10 cent per "plaats lfeb'- L dan, dat in' Is 10 knollen ter ontvang lerfst bericht Melken Zijln'. Ichiedt g'rat-1% tl vooronfler- Iziektenk upi di jt' l wlijfn Bo't.jed besiehikblare fet vooronder- Mijlven. |i staande reg©- aahfegeven', |laar de. kfvve©- zlait moej- erkénning linlrheid hunner liciadigfv worde®' llen nadere in- |E|S, Oostwold. Wngeninge®. |eerson gevalle ,t» ien G roriinger fi u \v Timtóens)- f an den beken'- mieus, door een aangereden, en ziekenhuis gd- L'gten aan de bd- lerleden. Do bei- I. K., garagehquT eel te harid heb- l'ooraf al eenig(ei iaal aangereden.: sa,u. geleid en de ie®., i istreakq 3 uur met zlijfn luxe- Groningeni na,ar fastraatweg nabij [ige zoontje van dat opeens vlak ■won oversteken, lireeg. een herseü- r een uur na liet ide kinderen aan. rmi-ddag "vier uur it Amsterdam bij rooi den auto foo- een'lgroep spelende je, dochtertje van ïiriect gedood. Een loud-eir Djekker liep en vermoedelijk Vragen die ietis zeggen. liet socialistisch Eerste Kamerlid Har-- mans, die in de rebelsohe jaren der S.D. A.P. te Arnhem het schendblaadje „De roode duivel" redigeerde, is reeds lang een deftige senator, 'a waardige wethouder en 'n zelfvoldaan geizeten burger. Dat er nog iets in heim gloort van het oude vuur, scheen hij laatst te willen bewijzen door aan den minister van bin- nenlandsche zaken een briefje te schrij ven met de volgende vragen „Is het den minister bekend, dat opl 7 en 10 December j.l. aan een groot aantal steuntrekkende werkloozen, woonachtig in da gemeente H.uissen (Gelderland), vrij van stempelen is gegeven, opi'dat. zij' drie dagen gingen doorbrengen in het Retraite huis te Amersfoort Zoo ja, is de minister dan niet van mee ting, dat hiervrijstéllirig van stempelen is verleend, omdat terecht kon worden aan- gewomeh, dat. deze mensclien geen geldloo- nenden arbeid zouden verlichten Acht de minister het niet onrechtvaar dig waar dus in dit geval van het juiste denkbeeld is uitgegaan, dat het stempelen beschouwd moet worden als oantróle .op het niet arbeiden door de shunt rekken.Ien da t de gevraagde vrijstelling van stempelen niet, is ver leend aan die werkloiozen, welk'e deel wcnischten te nemen aan de demonstratie cp 8 November j.l. "Wil die minister maatregelen nemen, dat voortaan ,voor alle werkloozen hetzelfds recht zal gelden?" Daten wij1, voordat we tnp deze vragen ingaan, even vastleggen, dat aan deze katholieke werkloozen geen vrijstelling van stempelen is verleend. Regelmatig hebbben gij' gedurende de retraite die aan- mcldingslijsten van hun werklo-ozenkas, iin het bijzijn der bestuurders, get-eekend. We hebbben dus niets goed te praten, 6e ver dedigen of te verontschuldigen en kin nen ons alleen bezig houlde® met het ver ontruste gemoeid van den heer Hermans. Dat is wel de moeite' waard! Want be halve dat dit rooidei kopstuk' mat zijn eigen vragen in het anti-papisime. ontspoorde, verried hij er tevens door, hoe een socia list den godsdienst beschouwt. Tof zijn voor de katholieken uiterslt beleedigenden vorm van informatie-zucht kivam dhr. Hermans alleen, omdat voor hem de geestelijke afzondering in, een re traitehuis precies hetzelfde is als hot deel nemen aan een agitatie-optocht tégen de regeering. Het ©p-roerig roepen om meer geld, is voor den geestelijken vlader van „Den rooden duivel" net eender .als het ernstig zoeken naar ziele-voed-sel. Zonder het te willen liet deze roode senator het volle licht vallen op de kloof die gaapt tussdhen de katholieke en socia listische' 1 evens'besch'ouwing. IjJverend gm zijn partij aan zich te verplichten, heeft hij daardoor ons een grooteT dienst bewezen. UITKIJK. een schedelbreuk, zoodat voor het leven wordt gevreesd. Een tweede kind van den heer Dekker en een kind van den heer Neefjes werden minder ernstig gewond. D;c chauffeur van den brandstoffllema,u,to verkeert in overspannen toestand. Het 10-jarige dochtertje van den fa'fé- liouder J. Dekker is thans ook iin de be komen verwondingen overleden. De cnauffeur H. Uniot uit Amster dam, die aanvankelijk was opgesloten, is op last van den officier van justitie te vrijhe'd gesteld, omdat dood 'doio,r schulidl niet. kon worden vastgesteld. Volgens den ■chauffeaur moest hij uitwijken vo,or een kind, dat rechts van den weg standi; hij zwenkte snel. met het gevolg, dat de Voor banden van z'ijiu auto sprongen en een 1'nkeirband van het wiel liep. Hij was daardoor den wagen niet meer meester en rteed op de kinderen in. Moordaanslag- De 34-jarige losse werkman W. H. K„ die gearresteerd is wegens moordaanslag Zondag j.l. te Berkel-R'odenrijs op zekeren M„ die levensgevaarlijk Werd getroffen, en wegens mishandeling van zijin echtge- noote,. van wie hij gescheiden leefde, is gister voor den pfflieier van justitie ge leid en daarna, in het huis va® bewaring in Den Haag opgesloten. Wegnemen van auto's- In ,de. laatste maanden verdwenen te Apeldoorn herhaaldelijk .auto's welke de eigenaars onbeheerd en ongesloten otp den wa-g hadden laten staan. Zoo. werden in het .geheel 22 auto's we'ggenlomien. Ze kwamen echter alle na verloop va® tijd weer én het bezit van de eigenaars te rug'; in de meeste 'gevallen werden zij verlaten teruggevonden langs afgelegen wegen of buiten de gemeente. De plaatse lijke verkeerspolitie en de recherche hab- cen nu in verband hiermee negen iperso-ne® aangehouden, die hebben bekend,' zich .aan deze diefstallen schuldig te hebben ge maakt. Enkelen van hen heibben zich ook schuldig gemaakt aan diefstal Va.n voor werpen uit de fl,uto',s. Door vallend puin gctijclilén- Eergisteren waren arbaicfeps op Eet dak van het afgebrande Dominicanenklooster te Zwolle bezig stukken stalen badkuip naar beneden te werpen. De 22-j:arige J. Mestenbeld ,die langs den muur liep, kreeg een der stukken oip het hoofd en de schouders. Ernstig gewond is de jonge man naar het 'R.-K. ziekenhuis overget bracht. Drie jongens van Jian de Wfit- Gdsbarmiiiddag is het Duifcsehe sitooim- seh'p Wiitavun, gesleept, door de. Witte Zee en de Lauwerzee, den Nieuwe® Wa terweg binnengeloopen. Aan boord va® laatstgenoemden zeesleeper heeft de peis een onderhoud gehad met die drie dappere, Nederiandsehe jongens, die het hebben bestaan, toen de Atlantique brandend en Visrlaten in het Engelsohe Kanaal rond- drcef. van de Lauwerzee op dat schip over te wippen, wm a-an boord daarvan de trossen vast te maken en Va® dit schip ai verder bij het bergingswerk 'te pdsiiisteeren. Het waren: A. iWijgerse, P. de Ba,ar en M. van Teiylingen, drie jongemannen uit Maassluis. Onopgesmukt en simpel, als gold bet de eenvoudigste zaak van de wereld, hebben zij van hun wedervare® verteld. :Eir werden, 'zoo zeiden zij, op een ge geven «ogenblik 'bij pus op' de Lauwerzee vrijwilligers gevraagd om te probeeiren, op de. Atlantique te kamen. Wij bode® ons aan en gingeu -met nog twee kameraads in '.een sloep. Kapitein Van Pij'ck, van de Lauwerzee- manoeuvreerde toen zoo, dat onze sloep langs, z'ij van de Atlantique kwam te liggen. Er stond een deining van 2 M. en onze boot danste en schommalde, dat het een aard had. Langs jdb midJ schreps van de Atlantique hingen e-e» paar lijnen. De Baar wist. er een te grij pen en begon zich er langs omhoog te werken. Het viel lang niet mee. want de hoogte bedroeg zoowat 25 M. De scheeps huid wais glooiend heet, en hij brandde zijn lianden. Bovendien werd hij door liet slingeren van het schip telkens tegen den scheeps huid aan gesmakt; snaar hij liet niet los .en klom door. Toen hij1 eenmaal boren was, heeft Wijlgerse de lijn te pakken ge kregen en is hij' de klaubeïpaptöj begon nen, waarbij1 De Baar hem hielp. Tenslotte wist ook Van1 Teylinge® het touw te grijpen, maar toen hij' een eind omhoog was (gekomen, brandde de lijn dioor wn Van T-eylinge® stortte, omlaag. Hij wist evenwel in zijd val een ander touw te grijpen, waaraan 'hij' 7 M. lager bleef hangen. Met vereende krachten hebben De Baar en Wijigerse hem daarna, aan boord van deAtlantique geiheseben. En daar zalen we nu, iZeiden zij. Het was aan bonrd eenvoudig beroerd. |J|e slikte yan den rook en heit was er .gloeiend heat. Bovendien móest je goed uitkijken dat' j« niet door een of ander gat viel. Al strompelend en klauterend, waarbij' je noig a,l eens je lianden kon openhalen aan glasscherven, zijn we op het voorschip beland, waar we1 toen begomnein zijn met liet uitzetten van de sleeptrossen. Under normale omstandigheden és dit voor drie man al een heel corvee, want meestal wordt- een dergelijk werk a,an 7 runners opgedragen. Wij moesfan hetmaar met ons drieën zien klaar te .spelen en gelukkig zijn we erin geslaagd. Uit de sloep hebben we nag ©en zak met. brood oipgeviseht en daar hebben we dien tijd op geteerd. Helt engste was echter, dat wij' hoegenaamd niets te drinken haddien. De dorst kwelde ons hevig en wij' hebben nog een korte cnderzoietkingstooht over de Atlantique ondernömen, ma,ar die hebben we wegens rook, hitte en .gevaar epo,edi;g moeten opgeven. Toen wij een tijd aan boord waren, kwam de. Fr,ansehe boot Minotaur opzij; meit- aan boord' de officier Even. Deze wilde op zijn beurt proibee- ren op de Atlantique ovei' te gaan. 0,ok hij greep een touw dat buiten boord hing, maar juist op heit oogefflbliik dat hij dit vast had zakte de boot door ide deining onder hem uit en bij' het weer omhoog komen is de officier met zijn been be kneld geraakt 'tusselien Atlantique en Minotaur, waardoor dit lichaamsdeel werd verbrijzeld. Hoewel we bet op de Atlantique verre van prettig hebben (gehad, zijin. we toch blij dat wij' het hebben Hel stoomschip Batavier IT lies'ohadigd1. Het 'Nederlandsehe stoomschip Batavier II, van Londen naar Bótfc.erdam, is eergis teren tijdens mist o-p, de Theems nabij' Eii'itU, mót liet [Eiugelsche stoomschip Fo reland in aanvaring, geweest. De Batavletr II heeft ernstige schade aan bakboords- boeg (gekregen. De Forland is licht bee'- scliadigd. Persoonlijke ongelukken kwa men niet voor.,, 1 D|e ireedehiji 'van het stoomschip. Batavier U heeft b'ericht uit Londen'ontvangen, dat het schip de reis eergisteravond niet kon 'voortzetten en bijT'G ravesan 1 voor anker is gegaan. D|e passagiers] z5jrn met liet pja-ssag'iers- stoomscihp van den Üienit HarwichHoek vau Bolland naar Ne'derlland vartroktóin. Overval met roof te Oude Nielorjii. Eergisteravond omstireeksj 7 uur is de 45-jarige veeohuder G. Smit. wonende in liet Veld te Ouide Niedorp, directeur van 'de zhivelfabriek aldaar, onmiddellijlk' bSj' het verlaten v,an tetijh won'ng neergeslagen. Twee mannen stonden in den hoek blijf" de 'dorschldeuren. Die heer Smit had een tasch to'et geld onder den arm, om' uitbetaling te gaan doen aan de zhivelfabriek. Da aanvallers he.bbe'n zijn gelaat met mod der besmeurd, zoodat hijf" niets Icon zien. Do ta-sch met een inhoud van ongeveer 2000 gulden werd hem ontrukt. Bij' ben korte worsteling. Werd f3,vriji ernstig aan een hand gewond. Een onderzbei van de politie heeft nog geen resultaat bpgieleverd. De overval op de Rnlterd- spaarbank. Naar wij vernemen heeft het onderzoek in de zaak, betreffende den overval, welke aan paar weken geleden is gepleegd op het bijkantoor van de Spaarbank te Bot terdam aan de v. d. Takstraat waar, zaoals men zich zal herinneren, een man onder bedreiging! met een revolver ge tracht heeft den 'kassier 6e berooven tot resultaat gehad, dat de varensgezel B., id'ie in het Huls van .Bewaring te Dordrecht is opgesloten, in verband met den moord te Numansdorp, thans ernstig ervan wordt verdacht, ook dezen overval te hebben gepleegd. Zoodra Tiet onderzoek in Ide moordzaak zoover zal zijn gevorderd, d|a,t B. weer op transport naar Rotterdam ge steld kan worden, zal het onderzoek in deze. richting worden voortgezet. i Een communistische vragentijd. Men meldt uit Keulen: Onder het op schrift „communislpphe voorbereiding van burgeroorlog'» publiceert de .Westdeut- sche Beobaehter opzienbarende onthullin gen over den spionnageidien'st der com munistische parBijf Het blad doet d'it aan de liand van een vragenlijst, die in bet' ÏRlij'nseh-Westfaalqelhe nijverlneidsgebiéd aan communistische arbe'iders^ in 'de groote be- drij'ven is gericht. De gestelde vragen luiden, ,of er in die bedrijTven een veilig heidsdienst bestaat, hoe stérk de poorten 'hez'et rijh, hoe het personeel van de vei ligheidsdienst g'ez'incl is], over hoeveel vuurwapens en munitie liet beschikt en waar dezle 'zfijrn opgeslagen. Verder wor den gegevens gevraagd over de alarm- inrichtingen en tendotte hel, oordeel van degenen, tot'wie de- vragenlijst''is gericht, hoe h. i. een „actie'1 het best zou kunnen worden doorgezet. Een hammënlabrick ontdekt 1c Wleenlell• De Weensche politie heeft ©en fabriek van bommen ontdekt, die opgegeven stond «iIs parfumerie-fabriek. Zij trof daar 40 K.G. ammonietp-atronen ,a-a®. Deze ont dekking heeft aanleiding gegeven tot 36 huiszoekingen, Oi.,a. ook in het z.g. Bruine Hui-s, het hoofdkwartier yan de nationaal- socialisten. Volgens de late avondbladen zou men te .doen hebben met -een natio naal socialistisch centrum van w-aiartuat da den van politieke terreur werden uitge voerd. De politie heeft echter meegedeeld dat het verband tussehen de fabriek en de n-alionaa,l-sioci'alisten nog niet v-aistgeoteld s. Hel slierengrveilit- De nationale sport van Spanje, het stierengevecht, zal, volgens Julia, den secretaris van den Bond van Dierenbe scherming, binnen tien jaar geheel hebb'etu opgenjouden. In de laatste twee ja-ar is het aantal bij' gevechten gedoode stieren met 35 pot. verminderd, en de organisators van stie rengevechten hebben in het afgeloopeii jaar veel geld verloren, zoodat z'ij er voor terugschrikken nieuwe gevecliteu te organiseeren. Julia verklaarde verder dait dé liefhebberij voio-r stierengevechten ge leidelijk verloiopit. In 1932 zijn er slechts twaalf „toros bravos" gedood, terwijl ér vroeger meer dan 100 van zulke dieren werden gedood. De ondergang van de A11 ;i ntiq ti r- Uit liet wrak van de Atlantique- zijn, naar V.D. beriölit, opnieuw twaalf lijken geborgen, zoodat het totaal aantal slacht offers, dat- men aan boord van het schip heeft gevonden, veertien bedraagt. Tien hunner konden .echter niet meer herkend worden. Het schip zal niet in het dok gaan, al vorens de deskundigen zulle® hebben vast gesteld, of de romp nog bruikbaar is. Zo-o niet, dan zal het wrak in het liavenbassin blijven liggen en zullen de machines er uit worden gehaald, waarna, de romp als oud ijzer zal worden verkocht. Het kost bare' dokken is in dit geval niet noodiig. Treinramp b'ij Boekarest' Dinsdagochtend om half zeven kreeg een personentrein, op een afstand van on geveer 12 K.M. van Boekarest, een defect aan de machine. De machinist wist. dat. op dezelfde lijn ongeveer 20 minuten later, een sneltrein zou p'dsseeren en reed derhalve door. De machinist van den sneltrein had eelvter de toegestane snelheid aanmerke lijk overschreden, znodat de tijüafsfcand tussehen beide treinen steeds kleiner werd. Waarschijnlijk doordat de machinist van li™ sneltrein, in de donkerte yan dien •ochtend, den anderen trein te laat zag, bevond hij zich plotseling vlak achte-r d-eze-n, Zoodat een botsing niet mee>r te vermijden wa-s. Met ee-n snelheid van zestiig K.M. per uur stortte de locomotief van den sneltrein zich op d-e laatste wagens van den voor- ganaden trein. Vijf wagens derde klasse, waarin zich m-eerendeels boeren bevonden, werden totaal verwoest. Des middags telde men reeicts 10 dlooiden en 25 zwaar gewonden, Zooal-s gezegd, is de oorzaak het te hard rijden van 'den machinist van den snel trein. De machinist en het geheele perso neel van deze® fnein z'ij'n in heohteni-s genomen. Vliegtuigongelukken ia Naurd-Afrika- Een marinevliegtnig van het vliegkamp Karpeba is, na.a,r Reuter meldt, in het m-eer Ferryville. vergaan. Het toestel, da,t zeven man aan boord had moet tengevolge van -een -verkeerde manoeuvre tegen een kademuur opgetornd zijn en is vervolgens over den kop geslagen en gezonken. Drie mannen kwamen om het- leven, een vi-erda werd zwaar gewond en is later ook over leden; de drie overigen, zijn liöhtgewonid. Voorts meld't Vaz Dias dat een ver keersvliegtuig van den dienst Algiers Marseille bij het vertrek uit Algiers ten gevolge van de ruwe zee over den kop is ges-lagen. De radiotelqgrafet werd op slag gedood, terwijl de vli-eger en de me canicien ongedeeld bleven. Köpemek. Die onsterfelijke „Kapitein van Köpe- nick'i heeft nog altijd zij® volgelingep waarbij er zlijfn die hun leermeester eer aandoen. Die 32-jarige kleermaker Fritz' S,chu- lenberg, die voor lavenslaug in de gevan genis te Brem-en opgeborgen is, wa:s, na eenige jaren van gloed gedrag, in de ldeer- ntakersafdeeling te werk: gesteld. Hiij' werkte zoo uitstekend, bleek zoo een be kwaam vakman, dat tóen hem jnlaar stil letjes zttj'n gang" lietgaan. En zoo zag Mj: kans in alle stilte - een oppaspers-i uniform te vervaardigen. Juist op (3in- terklaas'-avond trok' hSjfede uniform aan, bevrijdde twee melegevangenen, den 'bak ker 'Ernst Haunach, en een, haven arbeider, Leonhard Steinberg, beiden In gevan- genisoostuum en verliet- met hen het tuchthuis. Schiüenberg's houding was. zbo volkomen imponeerend, dat iedereen aan een transport van twee gevangenen ge loofd heeft. Nog denzielfden nacht verschaften de boeven door middel van inbraak zich de noodige kleedingstukken door vin gerafdrukken heeft men kunnen vaststel len dat deze inbraak door die ontsnapten gepleegd is -'benevens contanten -en toen zlij! or vandoor gegaan. Waarheen? Dlat weet niemand; lot dusverre is het drietal ondanks een hoogp premie, welke op de aanhouding der boeven, drie moor denaars, gesteld ia nog'steeds vrij!' aan den wandel. Vechtparflijl iu 't Bruine Hui-. In bot Bruine Huis te Neurenberg is flink gevochten tusscjhen S-A.-mannen en 'andere nationaal-socialisten. HetgevcOig ivan dit incidentis. dat Stegemann, lid van den Ri.ilksdag. uit zijn functie van leider van &e 6l-A. in Franken is ont slagen we|g'ens ongehoorzaamheid tegen over zfijfn meerderen. R.-K. Z. V. B. Wedstrijiluitslagen van 8, Jan. Oflïcieele mededeel'ingen van 10 Jan. 1933 VolhardingVios niet gespeeld. RoburDfcto afgekeurd. jWedstrijldprogramma voor 15 Jan.: ViosPatrlifZenaanvang SVé' uurscheids; rechter 'N. Nagtzlaam; terrein Vios. RoburVolhardingaanvang uuir scheidsrechter .To». Eiggermont; terrein Robur. •Wedstriild'programma voor 22 Jan. VolhardingVios; aanvang 21/2' uur; de scheidsrechter C. Verhaar; terrein Volharding. RoburD'eto; aanvang 21/2' uur; scheids recht Jos. 'Eiggermont, eecir. Rbbun-. Bekendmaking. (Attentie). Indien een wedstrijd wégens onbesjpeel- banrlieid van het terrein, of om an'lere redenen niet kan doorgaan, moet hiervan door beide veveenigingen kennis worden gegeven aan den secretaris ebrnpetifielefe ilr.r. wolk bericht nog den dag van de we.dstrlijjd verzonden tooetWorden. Ook is men verplichttfiifllg de btezber lcende vereeniging en scheidsrechter hier- uiode in kennis te stellen, teneinde v«P- geefsclie reizfen te voorkomen.' Blii' verZuim komen de vergeefsche gel- maakto kósten voor rekening van de na latige vereeniging. Voelhalweils'r'nu Nederl milZwilserVaiid. De keuze-commissie van den Koninkiijl- ken Nederlandsclren. Vioetballbonl, he-eft- be sloten om z'estien spellers te kieZen voor den wedstéijd t-egeen Zwitserland., op 22 Januari a.s. Uit dez'e spelersj kal dan op dén Zondag'oclitenl yan den wedstrijd' het definitieve 'elftal worden gekoZen. De vol gende spelers zlijtn alq zoodanig aangewe zen Adam (H.V.V.), Anderiesse (Ajax), Bon sema (Velocitas—Groningen)), Van den Broek P.;S,V.), Van Heel Paijienoord), Ijagendaal (Xerxes), Lelieveld (V.U.C.), Aran Male Fefijfenoord), Van der Meulen (H.;F.C.). Mol T K,F.[C.), Nagels ((En schedé), Van Nellen (D.H.C., B. J. Paau- we Felijienoord PeUikaan Longa), Van Run (P.'S.V.) én Weber (A.D.Ö.)! Vlissingsche steenkooltra ude. Tor terechtzitting, van do RoChtbank te Middelburg van 20 Januari a,-s. Zal in behandeling worden gienomen de straf zaak tegen de p'ersonen verdacht van de bekende steenlaolenfraude iu helt kolén- park aan de haven te Vlissingen. Reclitlianlf te Middelburg. If. B. de M„ 25' jaar, monteur te Oost- burg, was iu hoo.ger beroep gékloinen tegen oen vonnis van den Kantonrechter te Oostburg, waar-blijf Mj wegens het alq be stuurder vau een motorrijtuig daar-mlede rijfden over een weg op Zoodanige wljlzie on met zoodanige snelheid, dat de vrijheid en de voiligheïd van het verkeer worden belemmerd en in gevaar gébracht, weirld veroordeeld tot. "f 25 of 10 d. e.11 ontzeg ging van de bevoegdheid om motorilijituli - gen te besturen voor den tiijjd van een jaar. Eisch bevestiging: van het' vonnis waarvan hooger beroep, J. M, L.. 49 jaar, koopman te Mid delburg, had Zich te verantwoorden we gens mishandeling van H. Hultem.i, op: 19 November 1932, door dezten met een m'es te steken. Eisch: 1 !mnd. gev. -qtraf. K. v. B., 136 jaar, bode en vrachtrijder te Krabbend'ijjke P. v. S., 27 jaar, bode en vrachtrijder te Krabibendij'keJ. M„ 43 jaar, bode en vrachtrijder te Oude- landë; J. S„ 62 jaar, bode en vracht'r'ijfder te Ovezande; J. T„ 62 jaar, bod-e en vrachtrijder te Hoedekenskérke, waren al len in hooger beroep gel:amen tegen von nissen van den Kantonrechter te Goea, waarbij zij -wegens het als bestuurder van een openbaar middel van vervoer tegen genot,van vracht, brieven vervoeren wed den veroordeeld ieder tot 'een geldbael'e van f 10 of 10 d. 'Dle offier van justitie eischte voor ieder: bevestiging van bet vonnis, waar van hooger beroep. WAT MENIGEEN NIET WEET- Duitschland beeft thans 17 automobiel fabrieken, die 60 verschillende wagenty- -pen maken. In 1931 maakte men daar n-og maar 48 typen. De. prachtige troon van den Sjah van Perzië is te k-oop voor zes millioeiï pond sterling. - Amerika betrak tot versiering dej.' kerstboomen 48 milliioen kleine gloeilamp-» jes uit Japan. - Er w-o-rdt bevveerd, dat de namiddag zon meer ultraviolette stralen uitzendt dan de morgenzon. i j I De struisvogel steekt zijn kop niet in het zand. - Een enkel mensohenhaar kan, zonder tih breken, een gevvielit van 125 gram dragen. In de Londensche banken werken gemiddeld tweemaal meer vrouwelijk© dlan mannelijke bedienden. De, zeeleeuwen in de dierentuiinem krijgen dagelijks veertig pond vleeseh. In Australië worden jaarlijks vijf en een half milliard sigaretten gerookt, heit» geen uitkamt op 875 sfuik's per hoofd den bevolking. China en Japan. Woensdagmiddag aldus meldt V. D. uit Tokio - Is 'bekend geworden, dat de Cliineesche autoriteiten den comman dant van hetJa-pianscho leger te Sijan- haikwan een nota hebben doent oekra- men, waarin de Cliineesche autoriteiten ■zich bereid verklairpn, de verplichtingen vervat in hetBoxers-protocol inZake de terugtrekking van Chineasche troepen, na te komen en daarmede het geschil blijf te leggen. 1 Het Japansehe ministerie van Bnile.n- landsche E,aken verklaart nopj-ens de Chi- neesehe nota, dat de formuleering van het Chineescbe aanbod een aanvaarding] van alle voorwaarden beteekent, welke het Boxers-protoQOl Zijfn gesteld. Of de Japansehe troepen na aanvaarding, der, voorstellen Sj.anhaikwan zulUen verlaten, is niet de Zaak van het 'Japiansche mini sterie, maar van de Jap.anscha liooge mili taire autoriteiten. Vriliugsvcreen. Ziiid-Bcvelaiid te Goes. Veiling van 10 Januari 19312. ParenGieser IWildeman f 1922, Klep peer 1519, Winter Houwtjes f15, Brel- deroides f 14, Francois Borgia f' 15, Ppndsj- pieer 1'1617, Kroetpie-ren f'46, pier 100 Kg. Appels: Croud Reinett'en extra f 182'2, idem A f 17—19, B f14—16, C ®9—12j S,alomé A f 15, idem B f 13, idem' O; f 1012, 'Steraplpels f 20, Annanas -Rei)- nette f 14, Kasseier Reinetten f' 11, Zure Bellefleur f 1216, Meipipplng f 10, Rem boli r Mortier f 10, Grauwzuur f'10, Krab de Kruin f 10, Court Pendu lf'911-2, Zoete Campagner f 1516, Zoete Arm- gaarde f 1521, Zoete Bellefleur 6015-. 17, Zoete Ruster f 1316, Pomrne d'Oranje f 1519, Tuinzioet f' 16, Kroefc en Stekappels f 16 alles pier 100 Kg. Diversen: Bloemen f 10f'75 per 100 pipiot: Honing f0.50 per flacon," Kipeüerea f-34, Kropsla, f7.60. Bloemkool f8, per 100 stuks. Groenteveiling 11 Januari 19.32. Spruiten f 610, idem 2e soort f 3 5, Wortelen f2.90, Wiijjhpeen f0.50, Uien f 3.30, Pootuien f3.10, iSitekuIea f0.]401,10 'per 100 Kg.; Bloemkool f'5 f7. 2e soort El4, Roode kojol 'f 1.80^' 2e soort, f 0.60. Groene Siavoyékopl f'l,9Q 2. 2e soort f0.70. Boerenkool ï'1.70 1.90, Knolselderij; f180 Prei f0.90 pi-er 100 stuks; Prei 'f57 per 100 bos. MIDDELBURG. Aanvoer op de graan markt; matig. Kroon-erwten f 11.50 13.50. Witte Waonen 1011.50, Lange bruine boonen f 78.50, Ronde bruine 'boonen f 1214, Schokkers fll1,3,50. Aangevoerd door Wnlchersdbe Hiei'innen.' boter fO.79, kipeieren f,3.50, pxielje-eleren f2.60. eendeieren fr4. Aangevoerd door. handelaren: Hotel' f0.72V2, kipeperen fr,3, poelje-eieren f2. Part. prijs bloter1 f 0.871^ kippjeren f 4.50, poelje-eieren f,3.50, eend- eieren 'f 5. j GOES. Geboren: Cornelia,, d.v. Mairinus Oostdlijllc en Johanna Martina 'de Pa®. Gehuwd: Hubl'eeht van Dulcn, 23 jr. jm. en Johanna Cathorina Brusket, 20 jaar jd. 1 OverledenJohannes Wilfebber, '31 j. echtgenoot van Lourina Jeanette Wljjk- huisen, te Kruin'ingen. Bevolking op 1 Januari 1933: 1311 inwoners.- OverledenAdriana Geus, wed. vaffl Bastiaan de JongeCornelia Petronella, d. v. (Willem Cornelis de Jong en Petronell^ Adriana Clarijs; Apolonia Johanna, d.v. Johannes Verhteem' en Corndia Bal; Tan- netje Wondergam, eehtjgienoote van Jafl Westerweele. (12 Dlec.) VERK00PINGEN EW VEBPACHTINGEM Januari:' r I f 13 Lewcdorp, inspan, De Wil-do. 13 Nieuwdorp, huis met schuur effl bouwland, Beth. 16 Biezelinge, hofstede ,,'s Lands Hoef je", Verbist. 25 Gaas, on-deraandeelen Bathpolders, Jankers en Van Dissel. 25 Gods, zeventigste aandeel in de on- roeiende goederen Willielminapoldeir, Sade-e en Jonkers. Hansweert, scheep'ébouwwerf, enz. Jonkers. Februari: "f"l '~f"i 6 Nieuwdorp, onroerende goederen, J o.nkers. 10 Borsselen, scheepsafbraak, De Wildie/ 22 IlcinkensZand, lahdbonwers-inipan, Oele. Maart: f 1 22 rioedekenskerk'e, inspan, Da Wilde»

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3