FRISO BAAI DOUWE EGBERTS NIEUWE zeeuwsche courant KERKELIJK LEVE! Advertentiën INSPAN. KEBKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS nieuwe zeeuwsche riNHET KRAAIENNES DINSDAG 10 JANUARI 1033 morgens om half elf was dhr. Lotsjy niet het Ned. elftal verzocht om tegeiriwotor'- dig te ztljjn. bij, de oftïcleele ontvangst op het stadhuis in Uiusjseld-orff. doch pertl'- uent had dhr. Lotsy hiervoor bedankt, hfyi wou zijn jongens geen afleiding be zorgen. blij- wilde zijn jongen: niet ver moeien, hiji wilde ajlteen cn dan ook an ders niets dan dat die éétte gedachte in. hun hersenen voortleefde: „Wijt moeten vandaag, voetballen cn well tegen DuitseW- Iand -en we moeten de eer van ons land verdedigen en dhr. Lotsv ging met de elf een boottocht maken langs den Riijln en daarna op een bocrde-rijltje in den afflf- trek het diner gébruiken dat een paar weken te "voren daar reeds was bepteld. Met verschillende, wenken en raadgevin-f gen besloot dhr. Lotsy ziij|u eersjte gedeelte en gaf hierna een kwartier pauZe. Het tweede gedeelte bestond uit t'i lezing met lichtbeelden over 't voetbalspel Januari voorgesteld heeft aan de le en j,ep tvainon in het bijzonder en spr. E;cnkt 1: 'er aanV lW(a,araan?, Wel ag-n onze jaarlijks internationale Bidweek'Lie wordt Jiouden van .Woensdag lit tot en i (Woensdag, 25 Januari, van het leest feit. Petrus' Stoel tot en met het leest 1 St. Paulus' bekeering. Het doel is: door die algemjeene a daagsche gtebedsoetfening over de wereld, zoowel van Katholieken als niet'-Katholieken, van God te vorkriijl dat het menschdom één worde in Cl tns. Op den laatsten avond van zlijln li bad onze Zaligmaker het ons Zelf v ,,0;3t allen één zSjlnJ" 1 i t" Het doel van deze bidweek valt heel óamen met de Algemeene Inte welke Z.H. de Paus in deze zelfde ma 'van het Apostolaat, deal'ébedsj. pot)n(je mpt KCherpe en duidelijke plaatjes vrede van Christus m het R# van Chi m wat pen opstellin;^ on rf<,chta *us' afwerking, Was. Dlaarna, kwtam het eind» Hk jaar moet deze bidweek meer de yan dezc vool. voetballers 011 supporters 11 mef ?^cer leerz'am-en en gcnoegéltijken avond. 200.000 Katholieken van om vaderla slotwoord sprak dhr. Van Bel Verleden jaar 19|32 ongeveer275.000. 1 \rjjs^ngen ,i;e hoopte dat, hetgeen dhr. 10»» -Vul rlo Mlifl 0(10 li 'l i (1 1 - 7 I.otsv verteld 011 vertoond had. het vo-ett- in 19,33' moeten Wijl de 300.000 hale Geen enkele goede Katholiek moge ai'z'ij'dig, houden. (Welnu, denk er zelf aan yin me< 'doen.! Spoor ook uw familie-leden, huisgenooten, uw vrienden en kenui aan Leekenapostolaat! Hoe meer bidt des te machtiger ons gebed. lw at u bidden moet?. Acht di lang een eenvoudig- gebedje, dat u den kunt op de bid weekbriefjes, die het Apostolaat des Gebieidsj Bestell 'Hertogstraat 47, N,ijlineg"én, voor niet prijs in den handel gebracht worden 100 ex. 50 cent, 500 ex. f2, 1000 1'3, 10.000 ex. f25. Op die briefjes v .U ook de intenties voor elkjen dag het gebedsoctaaf. Voeg dit gebedje bij uw morgen avondgebed of bij het gezamenlijke ro •hoedje in uw huisgezin. Of loop eens extra, een kerk binnen en hid liet voor tabernakel, waar Christus Zelf tcgenw dig is. En verg'eet ook njet om voor heerlijke christelïjjke doel een keer te C munie te gaan Dénkt U 'er aan? Loyola, Vught. .WILLEM KEA, S.jT Directeur van het Nationaal Bui van het 'Apostolaat des Gebed x. Het 75-jarig Eourdes-jubilé. De „Osservatore Rbmano" deelt in lUtivoerig. artikel ovör de As. pllechtii den in Lourdes, Waarin ook de beide zloekén van den H. Valdter aan Lour voordat HSjTPaus was, gememoreerd den, mede, dat Z. H. ter gelegtenheid het plechtige trigluum1 en de andere pi tigheden, welke den elfden Februari len plaats hebben, een kardinaal' leg wiens naam echter eerst later bekend maakt zal worden, naar Lorrrdes den. De gebeurtenissen te Beauraing', Nadat de „versehlijtning" te Betauri Dinsdagavond j.l. aan de kinderen P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op Geslaagd. Voor het in Roosendaal gehouden exa men in boekhouding Mercurius slaagde d'lir. .Jan Vermeulen, alhier. Collecte Crisisciomité. De collecte voor het crisis-comité heeft' vorige week f 110-G9 en deze 'week 1' 74.83 opgebracht. Autorongeval. Gistermiddag is onder Goes^ op den s-Heer-Hendriks-'kinderenlijk de Sïngeii- auto, waarschijjnlijk door een defect aan de stuurinrichting, waardoor de wagen pdotseling ging si.'ingercn, over den kopi gestagen. Ze kwam terzijde van den dijk terecht. De beide inzittenden, de bestuur der dhr. D. en zijn reiziger, kwamen er wonder boven wonder ton Ier eenig. letsel al'. De .auto was beschadigd en werd teut de Ford-garage gesleept. Lezing K. Lotsy. Dinsdagavond had in „Slot Ostenle' do aangekondigde lezing met lichtbeelden door dhr. K. Lotsy plaats. De groote biosooopzaal was haais|t te klein 0111 de belangstelden len, die oolk uit den Wijden omtrek waren komen op dagen, te bevatten. De voorzitter van den Zeeuwse-hen .Voetbalbond, notaris Dele. leidde den spr. met een geestig 'spcechje in en de'1de mee dat dhr. Lotsy zou spreken over do con centratie in den K.N.V.B., en over le- venswIij'Zc en training van dom voetballer. Het zou ons te ver voeren watnnter we allés wat dhr. Lotsy gezegd had, hier moesten neerschrijven en willen we ons bepalen tot een verkorten inhoud van zijn causerie. Spr. zedde dat Wij' en nog twee andere lieeren van de technisch© commissie tot de concentratie zlijjn over gegaan omdat Wij! nog zooi ver ten achter staan bij het, buitenlanl en door samen werking onderling in de voetbalvereetnt- ging, het trainen, de leiding der captains enz. enz. on< voetbalspel hierdoor zoo hoog mogelijk is Op te voeren. Spr. licht dan toe hoe de verhouding! moet ziijln tusp schen bestuur. icohnistehe leiding, en spel lers; hoe de spielers' moeten worden bezig gehoudenhoe het elftal uittrekt, en dhr Lutsy haalde hier een voorbeeld aan hoe hSj| deed mot zijn 11 jongen: op den Zon dagmorgen dat de wedstrijd Dlurt-sehland- Nederland moest gespeeld worden. Des halspel in dit gewest zoo zou opvoeren, dat Zeeland niet meer op dit "gebied een zoo genaamde siaiihun';|-provin"ie van Ne derland zou fciijjh. maar een provincie die met de andere op, dit terrein kan wedt' 'ijveren. Jacob a van Hrijercii. De Koninklijke Handboog-Sociëteit „Jaooba van Baijieren", in 1819 -opgericht •en op initiatief van enkele lieeren ■sport liefhebbers, 21a ces-rust,periode van jaren, «enige weken gelodan gereorganiseerd, heeft thans reeds 30 leden. Zondagmiddag: wert} tie eerste weddtjufl (Koringischieten) gehouden achter het- clublokaal i-n de Voorstad alhier, waar, bij 25 schoten, d'e volgende punten wor den behaald F. Loemhout 64 p.. P. Baarends Jr. 55 p., M. F. Goediamondt 48 jr.. F. Budjb- rogg-e 28 p. 6 NfEjUWlE R A DIO -TO ElSiTBLL EN (N.S-. F. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoof'dageptJ. M. Polderman, Goes. Tel. 129. (Adv -Schorr. Eergistornadht zlij-h dooeen, Lot dusver onbekend gebleven honl een vier tal schapen, weidend© in de Iersek-\ 'he moer. afgemaakt. Eén der schapen is ver dronken. terwijl de drie anle-e door bo ten zlij'n gedood. Wemcldingr. De bevolking' lezer ge meente bedroeg op 31 D|ec, j.l. 2339 per sonen LI67 211. ear 1172 v.) .{Er wer den in 192 geboren 18 jongen 2 en 18 meisjes; vesjfglng'eu 33 in. cm 51 v. pers.; overleden 1'3 rn. en 11 pers vert;rok(. ken 41 nr. en 56 'vr\ pers. BevioJhSsDtj: begin 19'3'2: 2340 personenL IersCke. Gedurende 19.32 is de bevol king hier vermeerderd in aantal van 4181 tot 4221. Geboorten 66 en sterfgevallen 33. Vestigingen 109 err vertrokken 102. Aantal huwelijken, 25. Killaml-Iinth. Eergisteren overleed al hier jdotseling de heer V. Gr'iep. secre taris en ontvanger dez'er gemeente. Die overledene bereikte den leeJIijd van ruim 62 jaren. Borssclcn. 't Aantal bewoners op 1 Jan. 1932 bedroeg 1434 en op 31 Dec. j.l. 1443. Er waren hier 37 geboorten en 18 sterfgevallen. Er vertrokken ,39 inwo ners en 29 vestigden zich hier. HuweLijp ken 8. Woltaartsd'ijk. De bevolking belroeg op 31 Doe. j.l. 2564 fl>ersonen, 1253' 111. en 1311 vr. Er werden Ln 1932 go-; boren 2 i jongen - en 25 meisjes,vesiiesnt- gen 28 m. en 3®vr. jiers.overleden 10 m. en 8 vr. jiers.vertrokken 318 in. en 46 vr. pers. Bevolking einde 19.31 2553 personen). VHcermhiirk. Op Zondag 8 Januari vergaderde de R.-K. Kiesvereenigiing al hier tot eandidaat,stelling der ladlen van do Tweede Kamer-. De-voorzit,ter ©pe,nt 'de vergadering mei den clvr. groet, heet de aanwezdigien wel kom en betreurt de slechte opkoons|t dei- leden, vooral in verband met de belang rijkheid dezer vergadering). Na het voorlezen der notulen, welke zonder op- of .aanmerkingen worden gioedL gekeurd, deed id'e penningm. verslag van den stand der kas waaruit bleek idlat een kassaldo van f 80,56 aanwezig was. Vervolgens deed de voorzitter ©en uit eenzetting van de verbinding der Rijks- kieskringen 's-HertogenboiSdh en Middel burg en gal zijn meening teu beste over de candiidatuur-Lioickeleer, altradend lid der Tweede Kamer on zeide dat, wil men een Ze'euwschc zetel behoudén mat eeti specitielc Zeeuwsche. candidaat. eenheid ten deze noodzakelijk was, liij stelde dian persoonlijk den heer Ei. Lockeieoi' t,ot can didaat. Uit de vergadering werd nog opgegeven dr. A. J. B. Oomen en mr. J. H. vau Maarsevoen. Aangezien alle drie genoemde candida te n voldoende werden Oiiulersteund, werden zij als candidaat ojj-genomen. Bij de rondvraag werd (Overal éten nadruk gelegd op de stemtechniek. D001- den burgemeester werd de noodza kelijkheid nader toegelicht ojn voiorlich- t:ng te geven bij het atemuiifcbrengen, ter wijl dr. W. Luijkx het thans geldende stembiljet psychologisch onjuist achtte. Dhr. Favejé vraagt om daarin te vbo.r- zien daar medlewerkinig van de pers en acht© het wenscheHjk dat- oolf door de pers gewezen moet worden op de noodza kelijkheid van één stem bij de komende Tweede Kamerverkiezing, daarbij op het oog hebbende de actie-V©raagt. De voorzitter mieent dat de R.-K. Staats partij alle belangengroepen dient, wat zijns inziens waarborg is voor uenheid. Dhr. Kr. de 'JJoinge. vraagt mm icen betere regeling hij het ophalen der conitrlibutie. Do voorzitter deed de toeizeggjing dat .nader te zulten be.zicn. wauTflip een voor st'! van het bestuurslid A. de Jonge, om beraad in handen Van het bestuur gesteld werd. De voorzitter sloot de vergadering met dank te zeggen voor den aangename® Loon welke er op de vergadering had goheerseht en met den gebrui kei ijken t'hr. groot. Zierikzeo. De bevolking nam hier in 19,312 toe met 41 'Z i, f ii. en bedraagt thans 68,3'3 inw. Geboorten 129 m slierfgevaltnn 72. Gevestigd :22'2 en vertrokken 2385. 11 uwel'ij'ken 36. Clingf. Aan de Belgische grens alhier hebben de douanen een vrachtauto met 20 vette varkens in beslag genomen. De bestuurder van hel voortuig', dat uit het Land van Hulst kwam, is gevlucht*. Eveneens werd aan do Belgische Grens onder IJ zendtjke een vrachtauto door de douanen (uingeslaigrii. De eliaufl'eur wenl aaugehouncn. Aiii'dvnb'nrg. De bevolking dezer ge meente bedroeg- op 31 Dec. j.l- 2107 personcni (10313 m.-tn 1075, v.) Er w'erden in 19'32 geboren 22 jongens en 15 meis jes; vestigingen 15 .111. en 32 v. perst,. overleden 7 nr. on 8 y. pers,; vertrokken 53' m. en 43 v. pers. (Bevolking einde» 1931 2101 personen). l.Jz'i'iul'ijkf. D.e bevolking bedroeg ein 1 1932 in aantal 2791 inw. tegen 2762 bij 't begin. Geboorten 40 cn sterfgevallen 2!. lEr vestigden zich hier 172 mie.nsoheri cn 162 vertrokken naar elders- Huwellij4 ken 29. I'ns(hka|ielle. Het aantal inwoners liep in 193.2 alhier op van 1213 tot 1:226'. Ge boorten 29, sterfgeval tan 16. Vestiging en vertrek wogen legen elkaar op. Huwe lijken 10. SD-Janstceii. D,e bevolking is ier in 19;32 hpo 28 kielen vei mci-rderd en be draagt thans 3421 inw. Geboorten 54 en sterfgevallen ,37. Er vestigden zich hier 167 mcnschen terwijl er 156 vertrokken. Huwelijken 22. Groede. Door de polite te Brussel is aangehouden cm in afwacht,jngi van zlijin uitlevering aan de Neiderlan Isehe Regee- r-ing in arrest gesteld zieker© J. L„ die er van verdacht -wordt 111 Maart van liet vorige jaar ten nadeede van zlljii \.,.le.r rvonende alhier, ei«u bédrag, van ongeveer 11200 aan bankjiapjer en f3000 -rtin Nederlandsche S.ta al spa pieten te hebben ontvreemd, door met ecu valsehen sleutel de secretaire te op 'iien en liet ge'd daar uit te nemen. G roede. Die b1 vol lang dezer gemeente bedroeg op 34 D|ec. j.l. 2283 piersonen (1144 in. en 1139 v.) Er werden in 1932 geboren 16 jongen ett 22 meisjes;; vesti gingen 71 m. en 64 v, pers.overledeln. 12 111. en 15 v. pers.; vertrokken 65 pi. en 72 v. pers. (Bevolking een Ie 19315 2281 personen). St. Kruis. De bevolking dezier gemeente bedroeg op 31 Dcc. j.l. 682 p|erson©n (362 111. en 320 v.) Er werden in 19;32; geboren 5 jongen- en 6 meisjes;; vesti gingen 14 m. en 10 v. pers.; ovterledejr 2 in. en 2 Vr. personen; vertrokken 20 m. cn 18 vr. jiors. (Bevolking virile 16)31 675 'personen). Korting jaarwedden wethouders. Ged. Staten van Zeelanl hebben be paald, dat, ingaBiude I Jaminari 1933, voor den tlijld vau drie jaar. eein tijdelijke kor ting iOj' de jaarwedden van wethouders die niecr dan f 100 ontvangen, moet worden toegepast en wel voor gehuwden 21/2 '®/o van de eerste f2000 en v,oor ongchuwlden 2l/s 0/0 van de eerstel f 1000 en 5 0/0 van het meerdere der bezoldiging1. De Tweede Ku reverkiezingen. In iZeeuwsch-Vla anderen herft reeds in verscheidene onslee kiesvereen'igingen tie aauwlijiz'ing der can lidaten plaats gehad. 'ALIij'vvel 'werd overal één lijn getrokken, wat voor de handhaving van onzen Eeeuwschen 1 Candida at, dé methode is. Tc Hulst werd de. heer Lockefeer als renige candidaat gtmaemd en op de vol gende plaatsen als no. 1: Sf. Jantteen, Terneuzen, Graauw Kloosterzan le, Ter- hole, Nieuw Name», tlinge,. Philippine en Hoofdplaat. Alleen .Sas van Oren' nam ©en afwlijkende houding aan en stelde het Statenlid Kalle caiulidasif. Die Zceuwsflie 1 uriitlijlu. Wij!"taeldtden reed- de ernstig© moeilijk- lieden die ontstaan zijn over het vliegveld te Haamstede en die tengevolge zouden hebben, dat de Zeeuwsche luchtlijn in 1933 niet meer door de K.,LM. zou war den geëxploiteerd. Oj) initiatief van den burgemeester jhtr. 11 J. H. Q. Roëll, hehiben nu de laatst© weken te Haamstede verschillende bespre lcingen plaats gehad tus?chen de belang hebbende groepen, welke besprekingen thans tot een gunstig .rer-jult.aat hebben ge leid, zioödat het behoud va» de Zeeuwsche luchtlijn zioo goed a.l's' ve'iiz'ekieind is. De gemeenteraad van Haamstede heeft n.l in ziijn Zaterdagmiddag' j.l. gehouden vergadering. 11a uitvoerig© besprekingen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen liet voorstel van B. en W, om da egali- seei ingswer.kzaamhedcii van de nitbrei- ding van het vliegterrein als wejrlkven"" schaft'ingsobject en met iiij,k^st«un uit te voeren, een en anter onileir de naodige garantie, terwliijl de gemeente vorder om het behoud van het vliegveld vaar een aantal jaren te verzJekaren het over- groote vliegveld tier ga-ante van pl.lm. |30 IT A. met parkeerterrein, inbegrepen 200 M. bouwverbod om het terrein, van |de K.Y Nieuw 'Haamstede zal huren vaor zes jaar met mogelïikheid van verlenging en -optie van koap:. voor de tpijimia. van f 1000 iper jaar. onder voorwaarde da,t door de medebelangJreiHrénden: gemeiein.'- ten. V.V.V.'s K. van K. 'en anlerenj een bijdrage in de jaarlijksche huur wordt verleend. De gemeenteraad r an Zierikzbe nam de zer dagen een gunstige beslissing cn stond een bijdrage van f250'toe; Hef. laatste woord is thans aan de overige 'gemeenten V.V.V.'s en verdere belanghebbenden en belangstellenden in de Zeeuwsche luchtlijn op Schouwen cn Diuiveland- Met de werkzaamheden zal zoo spoedig mogelijk worden begönn -u. Hef vliegveld zal dus in 'de eerstvolgend© jaren door: de gemeente Haamstede worden, geëxploi teerd. Ver. Melkveehouders op ZuiiüBevelainl. Dinsdagmiddag 10 Januari vergaderde in de melksakm ..Flora'- le Goes, de ver- eeniging* ran Melkveehouders op Zuid- Beveland, onder voorzitterschap van dhr J. Wisse Na ojrening deelde de voorz. mede dat het lodental thans 55 bedraagt en dat de melk en rjoomlevei'antie.' aan da Goöp. ..'Walcheren - bereids een aanvang li-eeit genomen. Waar echter meerdei© deelname, do vervoerkosten welke thans nag vrij hoog* z'ijn, aunnentijk ao-u druk ken, wekt de voorzitter de leden tot ern stige 'propaganda voor tie uitbreiding van hel. ledental oj>. De voorz'. vermeldt nog. een en ander omtrent een vergadering, met de sliijjtei's, in Goeê, gehouden betreffende samen werking aanga;al le de verkoop van neven producten. welke voor de vereeniguigi zeer bevredigende vooruitzichten opende. De leden van liet definitieve bestuur werden daarop op vqorstcl v,an dhr Eden- baas b'ij! acclamatie benoemd. Na, vei- deeling der functies is de samenstelling van het bestuur J. Wis'sje. voorz'.T. de Roo, vice-voorz; S. A. N. van Oeveren, secr.welke tevens'het dag besltuur vor men, beneven- de lieeren P. Dekker, P. Dielemau. P. Drijd'ijk, A. v. d. Drie», A. Glcriun. H. Hoeve. A. de Jager, J. Meeuwse, J. J. Mol, S;. Mol, M. Steiijn, Q. Trimpe. O. de Winter en D. Zoeter. Tenslotte wordt nog het fe.ifc besproken dat sommige 'personen wel m'elk of room willen leveren, doelr bezlwaar maken zich voor 3 maanden te verb'ndcn. Bedoten wordt idit toe te staan, 'doch hieraan de voorwaarde te verbinden dat dez'e perso nen voor élke Kg. igelcverd bot.crvet 2 cent extra afstaan ten brut© dor verceni- ging. Hierna sluiting. Hel lichtende kruis. Oj: de Penna della Verna, bij het Fran- ciseaner klooster aldaar, zal ter gelegen heid van heit Heililge jaar, een lichtend lcru's worden opgericht. Raule-r meldt »u dat de Paus op Pu-aschmaia-ndag draadiloos liat licht in het kruis zal ontstaken. Di-t zul geschieden met hetzelfde toestel, waar mee de Paus verladen jaar cle verlichting van het Christusbeeld te Rio de Janeiro heeft ontstoken. Het Heilig Jaar. Dl- „Osservatore Romano meldt, dut op Zondag 15 Januari a.s. in het atrium van de St. Pieter-basili-ek de Pauselijke Bul zal worden voorgelezen, waarbij iiet H. Jaar wordt afgekondigd. De voorlezing der bui vindt plaats des morgens om 11 uur. Omstreeks dien tiijld zal de, H. Vader zich naar de troonzaal van het Va,tdcla,an begeven, om daar, omgaven door zlij(n geheeleu hofstaat, uit de hand van den regent der Apostolische kansplarliji, -de bul in ontvangst te nimeor. De vice-éamerlengo dor II. Rooinselie Kerk. de auditeur-generaal van de Eer waarde Apostolische Kamer en de Deken van de apostolische protonotarii, benavenr verdere hoogwaardjglieidsbekleeders der curie-ambten zullen bij die jile Mlghei-d tegenwoordig- zlijtn. Z-oodra Z. H. de Paus de bul in ont vangst genomen heeft, z'al Hüjf haar aan den ideken der protonotarii pverhanligen, die dan de openbare voorlezing ervan -gelast. Nadat de H. Vader vervolgens naar Zijn particuliere vertrekken is terugge keerd, begeven hooger genoemde prelaten zich in processie naar het atrium dar S-t. Pieler, waar zij) door het dom-kapittel zullen worden ontvangen. 1 Do deken -der protonotarii beklimt dan een speciaal voor dit doel aldaar opge richt spreekgestoelte, van waaruit de voorlezing plaats vindt. De pauselijke ceremouiarii ontvangen tenslotte afschriften van de bul, welke in de andere patriarchale basilieken zullen werden voorgelezen. Naar een H.N,-bericht uit 'Rome nog meldt, zaf de Pauselijke bul o.a. een op roep van den Paus tot de geloovig-en be vatten, om door het gebed nader-tof God te komen en den geest van het heiden dom, die thans overal dreigt dooir te drin gen te bestrijden. LAND- EN TUINBOUW Aan <lr kweekers van nie m e aardajiijii'liasseu. Die plantenZiektenk-undigen dienst schrijft ons Die N. A. K. stelt zich op het stand punt. dat 111 het algemeen slechts (die nieuwe aardappelrassen voor keuring worden aangmimen. welke onvatbaar zljdi voor wratziekte. De uitspraak of een ras onvatbaar wordt geacht, dus „erkend kan worden te behooren tot de voor wrat- ziekte onvatbare soorten'', geschiedt, na gepleegd overleg, door De- Oortwlijtn Bot jes en den Planten tiekenkundigen Dienst. Het onderz'oek,4 da.t nodig is om tiot deze erkenning, te geraken heeft zöowel te Oostwold als te Wagenin-gen plaats en is dus een combinatie van ve.ld- ?n labora torium -onderz'oek Voor ,een goeden gang van'Zaken stellen ondergeteeke Kb n de volgen le regeling kost een half pond Friso- Baai (Geel- merk). A Per ons 12 ct. p.ons 6 ct. Héél goedkoop! Héél best! Voor liet verkrijgen van „de ei-'kennuigi van onvatbaarheid voor wratziekte'' is het noodzakelijk, dat de kl Weekér van een nieuw aardappelras gedurende twee op eenvolgende jaren respectievelijk ten minste 40 en» 100 knollen ziendt aan het adres van Dr. J. Oortwlijfn Botjes te O-ost-wold C-Óldalnbitj. De toezen ding moet franco in M a a r t geschieden. Het -onderzbek tei Oostwold geschiedt kosteloos. Van de 40 knollen, die het eerste jaar gezonden worden, worden door dr. Ojort- w'ijlu Botjes 10 knollen gebruikt ivoojr een 'zeer voorloopig. orieuteen-en 1 irndekrioek' omtrent de cultuurwaarde van liet' nieuwe ras. De opbrengst van deze 10 knollen zal ten deele aangewend wtorden voor liet. door den PlantenzSiektemk-u'ndigen Dienst te verrichten laboratoiimn-onleir- z'ook. \*oor -oiiderzoek' van die mjonrtars, die hiervoor ln aanmerking komen, is een bedrag van '10'cent per monster aan den P.D. verschuldigd. Naast dit "onder zoek, dat dient 0111 te kiom»n tot >ferkcn- mng'' van onvatbaarheid voor wr-afziek!- te. bestaat de gelegenheid voor een „vooi- onderzoek met betrekking tot de vat- Ij a a r h e i d der nieuwe rassen voor, w'eat- 'z'ickte. Dit voor-onderzbiek geeft klua geen uitspraak omtrentdie- onvatbaar heid dez'er rassen. Het kan echter den ltwoeker iceu aantal z'a-ailingen annvvijlzlen die vatbaar zlijlu en die dus niet ver der in cultuur behoeven gommen te woti'- Hel voor-onderzlo-ek is daarom 10.1. zieer 'gowenscht, daar het den k'weéker werk! 'bespaart, maar elit is niet veirlpülchtend gesteld voor kle „e-rkenning1 van onvat baarheid voor wratziekte'. Indien de kweelkér een vooronlefzloiél? wenscht 'zendt Wij! vóór 1 Dj e e. ©en drie- lal. indien een'igszins mogelijk, groote knollen, aan den Plantenzi-ekleakunlEgen. Dienst. Het onderzbelf lieefl dan in den loop van den winter -plaats en vóór den planttSjS wordt medegedeeld wélke rassen vatbaar 'zlijlii gebleken. Voor dit voor onderzoek is ee.n bedrag, van 10 cent pefr ln,onster verschuldigd. Het vooronderzoek kan ook -plaats lïêb- ben te Oostwold. Nooidig, is dan, dat ïn' Maart -aan Dr. Oortwlijlii Botjes 10 knollen 'gezbnden woéden. Die- kwéekfer ontvaniglf alsdan in don nazlomer of herfst bericht welke rassen v a. t b a a, r géb-lek'en zlijin'. 't Onderz'oek te Oostwold geschiedt g"rati% liet is wenschelijlk. da.t het vooronder zoek, Zoowel bülVien P'Ianfcenziekltënkulii'dfi- gon Dienst, als door Dr. Ooriwlijk Bo-tjed 'plaats heeft. Is het aantal basjchikbare knollen te klein dan kan het vooroin'der- zloek te 'Oost wold achtei-Wleige blijven. W!ij 'hopen, dat in bovemtaande regey liug voldoende duidellijk is aahgieigeve-n', welke wërkwiijfzie voortaan dooir de- ldweei- kers van nieuwe aardappfelrias'jeii z'al moer ten -gevolgd wonden, om 'tot de. erkenning van voor wratziekte, onvatba-alrheid hunnen' rassen te geraken. Zoo noodig'- wOrdieW gaarne door Onldergéteeken len nadere in lichtingen verstrekt. J. OORTWIJN BOTJES, Oostwold. 'N. VAN POETjEEEN, Wage 11 ingen. Verkeersengévalle Eergisteravond is op- den Groninger Straatweg te Assen mevrouw- Timto'ers) Van iDfam, eohtgenoote van den bekem's den motorfietsrijldei- Timm-:- s, doo-r een. luxe-auto uit Groningen aangereden, en ernstig gewond maar het ziekenhuis gel- bracht, waar 'dij' gistermorgen aa-n de -bei- komen verwondingen is overleden. Do be stuurder van den auto. R. K, garagehqu- der te Groningen, moet veel Le harid heb ben gereden. Hiijp.liad vooraf al eeni|g(a hoornen en een lantaarnpaal aangereden.: K. is nau-r het politiebureau, -geleid en de auto is in beslag genomen. 1 Eergistermiddalg omstreek^ 3 uur heeft de heer De R., die met ztiju luxe wagen op Wog" was van Groningen naar Baarle-Nassau, o-p den rijjesstr-aatweg nalbliji iNieuwend;ij;k liet Si'^-jarige zoontje van den heer .1. van Daalen, dat opeens vlak voor den auto den weg, wo,u oversteken, overreden De. kleine kreeg een heraen- sohuad'ng en is ongeveer een uur na liet pngeluk overleden. Aut» r'ijlt spelende kindere.i aan,. Te -Obdarn is- eerg-is-te-rrnjddalg vier uur ecu brandstoffenauto uit Amsteirdam biij! het uit wijken Vioo,r een voor den auto lioo- ipcnd kinld -ingereden op: -een1 igroep spelende 'kinderen. Het vijfjarige, dochtertje van den slager Knijp werd "direct gedood. Een dochtertje van Iden •caféhouder Dekker liep- een hersenschudding op en vermoedelijk Vragen die ietis zeg liet. socialistisch Eerste Kamerlid mans, die dn de rebelsche jaren der A F. te Arnhem het schendblaadje roode duivel" redigeerde, is reeds lan: deftige senator, 'n waardige wethou-d 'n ze-lfv-oldaan geizeten burger. Dat er nog iets in hem gloort va ®ude vuur, scheen hij -laat'st te bewijzen door aan den minister va nenlandséhe zaken een briefje te ven met de- v-olgende Vragen „Is het den minister bekend, datl 1 cn 10 Dece-mber j.l. aan een groot -1 steuntrekkende werkloozen, w-oonac-hl da gemeente Huissen (Gelderland),! van stempelen is gegeven, opi'dat zif dagen gingen doorbrengen im het Retl huis te Amersfoort? Zoo ja, is -de minister dan niet- vanl ning, dat hiervrijistelliug van stemp-el verleend, omdat terecht kon w-oirden| geumneh, dat deze mensolien geien uenden arbeid zouden verrichten j Acht de. minister het niet onreich dig waar du® in dit gleival v;J jursti denkbeeld is uitgegaan, da et-einp-i-len be-seh-o-uwd moet w-ordd oo.ntróli- op het niet arbeiden dol steunt rekken-den dat de- gevi vrrj-stelling van stranpelen niet ia leend aan die- werkloiozen, welk'e| wenschten te neanen -aan de demo®! op S Novpmber j.l.? Wil die minister m-aatragelen nemil voortaan ,vaor alle we-rkloozen he recht z'al gelden Laten wij', voordat we op deze ingaan, even vastle-gge®, dat -a-arl katholieke werkloozen geen vrij;| van -stempelen is verleend. R-agJ hebbben zij gedurende de retraite meldingislijsten van hun werkl-oozeij het bijzijn der bestuurders, geteek-eij hebbben dus niets goed te praten, I dedigen -of' te verontschuldigen el ..ten one alleen bezig houide® met optru-ste gemoeid van den heer HerJ Dat is wel da moeite waard! Wl liolve dat d-it- ro-oule- kopstuk mat zijl vragen in liet anti-popisme ontsl verried liij er tevens d-o-ou-, hoe eerl list den godsdienst beschouwt. Tof zijn vo-or de katholieken bcleedigenden vorm van informal I kwam dhr. Hermans- alleen, oimd liem de geestelijke afzondering; in I trait-ehur-s precies hetzelfde is i nemen aan een agitatie-optocht tl regeering plet 'op-roerig roepen om meer vo-or den geestelijken vtader vaj rooden duivel" net eender .als het| zoeken naar ziiele-v-oedsel. Zonder het te willen liet dezl senator het volle licht vallen op J die gaapt tusschen <le katholieke e| listisché 1 evens-beschouwing. IJverend .om zijn partij aan verplichten. heeft hij daardoor I grooter dienst bewezen. UI een schedelbreuk, z-oodat voor lil wordt gevreesd. Een tweede kindl heer Dekker en een kind van s Neefjes worden minder ernstig 'Dó chauffeur van den brandsty verkeert 111 overspannen toestanf X Het 10-jarige dochtertje van hou-der J. Dekker is thans ook ii| komen verwondingen over-leden. De- enauffenr II. Uriot. nat dam, die aanvankelijk was apge.s op last- van den oft'iciar van ju vrijhe'd gesteld, omdat (lood 'do4 niet- kon worden vastgesteld. Vol chauffeaux moest hij uitwijken kind,, dat rechts van den weg zwenkte «nel. met het gevolg', datl banden van zij® auto spaiongeal 3-nkarband van het wiel liep. daardoor den wagen riet meer heed op de kin-deren in. Maori De 34-jarige losse werkman Vl dae gearresteerd is wegen-s moo.| Zondag j.l. te Berkel-Rtodeniijs' ol M., die levensgevaarlijk Werd en we-gens mishandeling van zij noote,. van wie hij gescheiden gister voor den officier van ju leid en daarna- in het huis va-n| in Den IIaa.g op-ge slot en. Wiegheni-en vl ln de laatste maanden ve-rJ Apeldoorn herhaaldelijk auto's! eigenaars onbeheerd* en ongerio* wa-g hadden laten staan. 'Z-oo- het -gehec! 22 auto's weggen-. kwamen echter alle na verlaoj weer '11 het -bezit van de w| rug'; rn de meeste gevallen verlaten teruggevonden langs wegen .of buiten de gemeente, li rijke, verkeerspolitie en de rechf een nu in verband hiermee nege| aangehouden, die hebben beken» deze diefstallen schuldig" te I maakt. Enkelen van hen heibb-J Bcliu-ldig gemaakt aan diefstal] werpen u-it 6e auto',s. Do in- vallend pain Eergisteren waren arbeiders van het afgebrande DominieaL te Zwolle bezig stu-klccn stabl naar beneden te werjren. D| J. Mestenbeld .die langs den L kreeg een der stukken op- het li schouders. Ernstig gewond i-sl man naar het R.-K. zickenhi| bracht. Drie jongens van -Jiq G-isf-'-i-msVldag' is het Duifcsl ech p Wlitrarn, gesleept doorl Z-ee- en de Lauwej'zec, den Nil te.rweg binneiigeloopen. Aan f laatstgenoemden zeesleejue-r he

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2