RING I.", GOES s/ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEI f! BUITENLAND H 'I' DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS [REKKEN j aan herinnerd! opgave is A.S. jrleden, contrei 'EKOT Cz., Goes >or het bureau DONDERDAG 12 JANUARI 1933 ïA5w|f kruiden Pillen. fortelboer. FEUILLETON In twee werelddeelen. CHINA BINNENLAND ATSTE BERICHTEN Bij Griep 4. Mijnhardt's Poeders £en- MARKTBERICHTEN VLISSINGEN tURAttT [duizendvoudige likstofhouden'd'e aas en eieren, |re ananas ver- sterkste mate* Iverstóhe ananas In. sneedje biet- worden dez'e Itigte mase|a offi- kt is, om door «assimileer d te du 4 als eert [©vordering van v<i wonien- Zoo .Wanneer hij J.itting geconser* lit de bromeline li door de ananas liet' voordeel, dat lrel in alkalische is dus( een zeer Itino en daar zij lid in de ananas Inde kvaelit van ndighcdeii- beschuldigd, dat znoals ga weet, gestraft. Bekent schuldig ti?." als de boete drie gulden is!" vanavond eeruge ml avondje. Zorgr I je, dat ik 'm vaa i wil je wat of ik I Bjaaimsdionk, pf Of lijdt met' zijn kar! Vaar een verkeera- iet zijn kar door, zijn hand het stop- leeft die agent het 5 alles rijllt ,te lt op hem ;»an en jij wel, dat je der Lem onnopzel aan en iie man, ik heb ze lie van vijf zijn uit* man, kan die nieu- |*fen W(orden?. NoiU', dan neem ik let haar dochtertje te [ge van teen boekhan- eentsklapls uitriep: I nou eenis, daar sftaatt Jen Tante mat een Q zei de dame, „dat is een man, een dichter." ae uitroept: „Maar, ze er toch oome op 30734-40 NUMMER 5 29st» JAARGANG het" vast\ RREERENDE PRIJZEN lasting, slechte spija- ude, influenza, luste- dpijn, enz., de d er niet. «2,- ^alf 75 cent. 5 cent. verkrijgbaar, dan ge- ïgst van het bedrag door Lela. 553-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COI IG 12 JANUARI 1933 ien 48 milliioen kleine gloeiLamp- "apan. 1 wóndt beweerd, dat de namiddag- r ultraviolette stralen uitzendt Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie, Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT morgenzon. I ,i i struisvogel steekt- zijn kop niet zand. 1 1 enkel mensolienhaar kan, zander een gewicht van 125 gram de Londeusche banken werken Abonnementsprijs f w tweemaal meer vrouwelijke dan Advertentiën van 1 like bedienden. Contractregelprijsi te& zeeleeruwen in d© diierentdiiingin dagelijks veertig .pond vleesch. Australië worden jaarlijks vijf en milliard sigaretten gerookt, heit< koimt. op 875 stub's per hoofd den Het nieuwe economische plan van de Columbia Universiteit door JiOHN. L. WILCOX. (Slot). Neen, zeggen de technocraten, er be hoeft geen cnaos tie komen. Ce maphine behoeft ons niet t'a verdelgen en er z'aj zeilfs geen ti-aglisehe werk'lioosfieid Mij!- ven. Ce machine kan en zal ons met een ongekenden welstand en economische vrSjf- heid beloonen. Doch dan m|0pten we ons eerst van de goiid'-traditje weten los te rukken, die een goede standaard voor de bepaling van menschelajte kracht was, doch ten eene male niet deugt om m)a.i chine-krachten te waardëeren en wat de reden is, waarom de wCireld in een onge kende armoede? leeft te micfden van eein nog nooit aangetroffen overvloed van goederen. Omdat ware rfijlkdom al lang niet meer in bezit doch in krattht schuilt willen de teehnoc'raten de goud standaard vervangen door een kracht-standaard. Cc dollar of de gulden der toekomst zal niet meer een bepaald aantalgrapfmen goud, doch mogelijjk 100 Paardekiradht Uren voorstellen. Goud kan men bewaren doch kracht heel moeilijk. Vandaar dat de technocraten voorstellen, dat de regeering kracht-geld uitgeeft, doch dat dan net als somïoigje couponboekjes na verloop! van biijfv. ieen jaai- vanzelf waardeloos wordt. Ingenieur Soott en Prof. Bautenstrauch waarsohuf- wen echter, dat een en ander nog niet geheel uitgewerktis en eerder als vage ideeën z|ijjn te beschouwen, die echter op een heel gezond fundament zlijjn: gkbbuwd. Men is overtuigd, dat er'ongeldig wordend krachtgeld zal komen, doch proefonder vindelijk zal moeten worden aangetoond, hoe een en ander opiVlat gebied z:al moeten worden geregeld'. Dloch het idee om geld na een zekeren levensduur ongeldig ~te verklaren is .zeen' z'eker ingenieus, want zoodoende forceert men de bevolking om het tegen geprodu ceerde goederen te verruilen en belet te vens het oplpkiften van geld of bezit, met al de daaraan klevende bezwaren op economisch gebied. IWïlt u .een voorbeeld Do spoorwegen hebben duizenden mil- lioenen in obligatiën en aandeden uit gegeven, doch nu de snelle technische vooruitgang het railvervoer voor een'groet deel een economisch onding heeft gemaakt', eischen de fin a wie el geïnteresseerden, dat. de overheid hun bezit op oneconomische wijze zal beschermen. Obligaties, leeninglen en tal van derge- IjliC instellingen werkten prachtig, toen de wereld-vooruitgang1 op laksehe wlijfee geschiedde, doch in onze eeuw van elek triciteit en motoren gaat alles zo» vlug en kunnen we met machines zoo snel mèuwe waarden produoeeren, dat het vit den tiijfd is om aan betrekkelijk' - bezit te blijVen hangen. De technocraten stellen daarom voor, dat de staat zooveel munteenheden drukt als de industrie kraehteenheden benut. In de Vereenigde Staten produceert men als alle machines op volle kracht werkfen, waarbij' de menschen op het oogenblik maar twee uit elkë driö dagen zbuden ar beiden een hoeveelheid van 200 gulden per lioofd en per week aan ware gebruiks artikelen en vaste: goederen. t Tn een technocratisch en staat, zbu de overheid beginnen om de industrieën jje .subsidieeren maar het aantal Paarden krachten hetwelk' 'in iedere fabriek Werd' gebruikt en eischen, dat de zoo verkregen kracht-gelden voor het grootste 'gedeelte naar de werkers gingen. Inplaats van machines te weren, zouden arbeiders, zbo- wel als fabrikanten er voor zlji om' er meer te gaan gebruiken, want daarmee zouden zfij(- gTootere subsidiés, krijgen, en iedereen een hooger inkomen, meer vitjfen 31 Einde-lijk begon Sam, en uit een rook wolk zoc. dik, alsof hij' zioli in, dei dampen dei- Delp'hisehe Pythia wilde hulle.n, be gon hij, 1 Haltelu! hoor ik onze lezers en goede lezeressen uitroepen, wat is dat voor een dier? Pythia? Is dat het wijfje van die groote slaag 'in de mana,geriesi of in de boeken, die ze' Python heteten? Toch niet! dat was een arme mensteli, die ze orakelspreuken lieten verkondigen in naam van een heidensohen God, Apollo genaamd, te Delphi, maar het is erg lang geleden, en die ze omderaarldlJ scne dampen deden opsnuiven tegen wi'l en dank, waarmee en waaruit ze da toe komst moest voorspellen. Nu weet ge 't, lieve vrienden! wat de rookwolk' van den eerzamen Meester Sam Dinddy, genoemd Hooien Duivel, betee* kende, en waaruit hij dn orakelspreuken ging spreken. „Meester Dan Dorman, gaan uw zaken goed Hit een andere rookwolk klonk het tijd, enz. Omdat liet zoo gedistribueerde geld moet rollen, daar het bij! oppotten waarde loos wordt, zal er een welvaart koimen, die vele malen grooter doch eenig'szïns te vergelijken Zou zijp met die van de laatste jaren van den oorlog. D'bor dat kracht-geld zou op ongekende wlijjze dc productie zoowel als de distributie worden bevorderd, machines zouden van onze we reld een Utopia maken en voor goed het gezwoeg van' de menschen overnemen. Volgens de technocraten Zouden wij weldra bezit en geld op de Zelfde wijze gaan beschouwen, zboals de stedelingen dit tegenwoordig met de vroeger ongekende hoeveelheden ztdver drinkwater doen. Die stadsbewoner kan er zoo goiedkbppi over beschikken, dat hiijjx er niet over denk't om het op te sparen, want morgen en. overmorgen en eiken daal "in de toekomst weten zlijj immers, dat dijI er mteer van kunnen krijgt n, dan waaraan zijf behoefte hebbën. Iedereen Zal op die manier over geld als water kunnen beschikken en het mooiste is, dat het geen inflatie'gtehl rej, d. w.'z1 geen te gfcootei verhouding van munij- aenhedfen ten opiziebte van goederen, want' krachtgeld wordt alleen gemunt voor ge leverde goederen en wordt even snel inge nomen, als de goederen hun nuttigen le vensduur beëindigen. Het lijktalles te mooi om waar te zlijfn, doeh tot op heden heeft geen econoom of technoljooig een fout in Technocratie khunen ontdekken' en mocht U er een vinden.s chrlij'f «r over naar de Columbia Universiteit te New- York. H4 Hoewel er in het hier naair vlVenge.- 'braehte nog veel vaags sohuilt, wat de ontwerpers trouwens z'elf "toegeven, meen den wij een en ander toch onder het oog van onz'e lezers te moeten brengen, omdat het althans een poging is om een der grootste fouten van pus te'gfenwqordig prof- ductie-stelselbat ontstaan van arm'oe'di door overvloed', te herstellen. Bed. DUITSCHLAND De wcrklmishcieb Aan het einde des, jaars waren bijt de arbeidsbeurzen 5.773.000 werkLoozen in geschreven. De vermeerdering in de 2de helft van December heeft 169.000 be dragen, wat dus inderdaad' zpoals da mi nister van arbeid eergistea'en in zijn yede te Bielefeld vporspeld heeft o-nigeveer de helft is van de vermeerdering in. hetzelf de tijdvak van 1930 (400.000) en 1931 (320.000). Op het ©ogenblik bedraagt het aantal werkloozen ongeveer 105.000 meer dan aan het eind van 1931. Als men na gaat dat er eind Jjuni 1.700.000 meer werkloozen waren dan in den pvereeu-, komenden tijd van 1931 is er dus het laatste halfjaar van 1932 inderdaad een merkbare verbetering te oonstateiqren. m den vrijwilligen arbeidsdienst waren aan het eind des jaars nag 242.000 jonge mannen werkzaam. Dat wds 43.000 min der dan aan het eiud van November, wat wel in hoofdzaak op rekening van het jaargetijde zal moeten worden geschreven. SPANJE Dc hernieuwde onlusten- m verband met een doior de syndica listen te Se-villa uitgeroepen algemeen© staking is het behalve in de stad ook in den omtrek tot sohietpartij'en gekomen. In eenige dorpen trachtten de landarbei ders het raadhuis te bezetten, waarbij' zij in botsing kwamen met de politie. In auto s toegesnelde iJiolitieversterkinglen werden door de rebellen beschoten. In dien loop van. den middag gelukte het .de orde weer te herstellen. Ook te» Castellon en Murcia kwam het tot ongeregeldheden. In de provincie Mur-t terug: „Mijn zaken ga,an go.ed, Meester Sam Dinddy." „Met genoegen", kwam het uit de eerste wolk, en na eenigeu bedenktijd, weer de woorden„Alleen bij! die drukte, is no.g al lastig, Meester Dan Darman, Het antwoord luidde uit |de andere rook. kolom: „Nog al vrij' lastig, Meester Sam Dinddy, dat is waar." Er volgde een groote stnlte, begeleid van aanhoudend nieuwe rookwolken «n rookkolommen, alsof het donderwolken moesten worden, die elkander in 't lucht ruim 'zouden beoorlogen. Eindelijk lieette bet op langzaam over legden toon: „Gij' moet- een hulp zoeken, Meester Dan Dorman." De rookwolk, waarin deze aangespro kene persoon zich hu'lde, bleef stom. De persoon in kwestie wist niet hoe hij het had. Na lang dralen: „Hulp'? een hulp.? welkt een hulp En de andere wolk antwoordde, met lichten spot: „Hulp? wel hulp. cm te helpen," iets dat de eene wel erg klaar en helder moet voorgekomen zijn, want zij' zweeg op merkelijk'. Een lange stilte heersehte, de twee tra deden anarchisten aanvallen op ver- «cniilende dorpen en poogden zich mees ter te maken van een kruitmagazijn. Te gelijkertijd sneden zij de telefaonverbin- bindiagen do.or eu zetten zij de straten al' öok hier slaagde de politie er in, de aanvallers op de vlucht te drij'v%»i. Daden van sabotage op de spoorlijn Murcia Cartagena zijn tijdig ontdekt, zooda.t a.l leen vertraging ontstond. fn de dorpen Betera en Beineguacil in da urovincie Valencia hebben de anarchisten liet gemeente-archief verbrand en de toe gangswegen gebarricadeerd. Ook is een trein beschoten, waardoor de machinist gewond werd. Verder zijn in Spanje nog drie aanslagen op spoorlijnen geconsta teerd, die echter- zonder resultaat bleiven. Te Barcelona blijiven v'ooiloioip'ig de- buiten gewone veiligheidsmaatregelen, de. politce- rorsterkin.g, de voortdurende verlichting der straten tijdens den nacht, fouilleering van verdachte personen naar wapens, vian kracht. Japajischc aanval op Jchol ingezet- OJlieieus wordt medegedeeld', dat Dins dag de militaire actie van het Japansche leger tegen de Chineesche troepen -aan de grens der provincie J.ehcl is ingezet, nadat des ochtends de termijn was af'ge- loopen, welke den Chineesehen g'eineraals door den Japanschen generalen staf was gesteld voor het staken der troepentrans porten in Jehol. De Japansche troepenbeweging geschiedt in de richting van de.- hoofdstad! Tsjaujan. De Japansche troepen hebben bevel ont vangen de Chineesolie grensplaatsen iin lener geval te bezetten en iederen Chimce- scben tegenstand te brelcen. De Japansche vliegers hebben een aanvang gemaakt met liet bombardement der verbindingswegen en van de spoorlijnen. De fortificatie-' werkzaamheden in de» buurt van Sjanhai- lrwan zij'n geëindigd. Het Japansche gar nizoen en de pioniers zdjin opgerukt in Noordelijke, richting ten einde een om trekkende beweging, der 'Chineescbe troe pen 'te verijdelen. Eerste Kamer- Dc Eerste Kamer heeft z. li, s. aan genomen he»t wetsontwerp aangaande op richting van die N.V. Haven van Vlissin- gen en ontwerp tot regeling van demi invoer van rund- ,en kalfstvleesch. Die grot; tere snelheden bij dc Spgorwegen- Het Hdbl. meldt nadere bijzonidfefhed'en omtrpnt de wij'ze, waarop de Nederlankl-. sche Spoorwegen de snelheid op sommige hoofdbaanvakken tot haven 100 K.M. den ken1 op te. voeren. Het ligt n.l. in de be doeling over te 'gaan tot invoering van een Diesel-eletrisebe tractie op groot a schaal1 ten einde tot een beteren dienst voor hiet reizende publiek te komen. Zpo moigelijk zal dit ïfteuwe verkeersmiddel ingaande zomerdienst 1934 in dienst wor den gesteld, voorlop'P'ig .op de lij'nen Bot terdamUtrecht, Den HaagUtrecht, AmsterdamUtrechtrnhem en Utrecht Den BoschEindhoven. Met behoud van d.e: internationale treinen en enkele stoom treinen voor groO't-afstandsverkeeï zal met de D.'esel-electriscihe treinen op de'ze baan vakken in uurdienst worden gereden. De snelheid zal vooi-loiopig 100 K.M. .per u,ur bedragen; ook door het gropte aanzet- vermogen gelijk aan dat der electrl- «ebe treinen zal' de ïij|du,ur worden bekort. De. treineenheid zal bestaan uit een dr!ewagentrem_ (drie vastgekoppelde rijtuigen op vier draaistallen) met 160 zitplaatsen (48 tweede klas1 en .112 derde klasse plaatsen). Voor drukkere treinen worden twee eenheden geoombineierd (ze»s- wege n trein). wolken spraken een stomme taal. ■Meester Dan Dorman brak het eerst het stilzwijgen. „Dank voor de goede meening, Meester Sam Dinddy, maar het kan alleen," zoo kwam het van zijn kant. „Dubbele zaken, dubbele winsten!" rol de bet aan in een waarlijk ontzaglijke rookwalm, die klaarblijkelijk een» voor stelling van de dubbele winsten moest geven. „Dubbel zaken, dubbele winsten," her vatte Sam, „gij' blijft niet lang meer alleen, dat weet ge, en dan is het met de groote wins ten gedaan, men is be gonnen met bosehhakken." Er ging een trilling door de rookwolk van Mees ter^ Dan Dorman. „Een uur verder de rivier af puf dat is onraad puf ik heb geen zin puf zet wat anders op. touw, ik ga heen, gij. vertrouwt mijl niet, wel, gij kunt ook nog mijn win kel en debiet hebben, van mij heibt gjj' niets te vreezen, dat is klaar, ik! zeg u dat, omdat het voorzichtig is steeds iedter- ee,n' en allen te wantrouwen. Zooi pufte Sara Dinddy voort. Dat doe ik ook'. Ik wantrouw u, ik vertroUiW» ju. niet alleen slechts zoover als ik u z-ie, maa,r ook dan nog n:et. Gij doet zulks jegens mij'. Best. Nu weet ge het, nu weet ge alles wat ge Do rijtuigen zullen volgens het stroom- Jij'ntype zeer licht worden gebouwd. Ge zorgd wordt, aldus hef blald1., voor oam- fortabele, ruime zitplaatsen, een rustigen zoo geruischloios mogelijken gang, voor kunstmatige ventilatie in de rij'tuiige'n en warmwater in. de 'wiaschgelegenheden. De verwarming zal door voorv'ejrwarmdelucht met automatisch werkende jeimpieratitur-- regelaar® geschieden. Op de vraag waarom niet tot uitbrei ding' v.an de. electriffeatie kon worden be sloten, antwoordde men op het bureau vain .de Spoorwegen, dat de kosten van een bovenleiding o.p lange trajecten talrijke moeilijkheden opleverden en te hoog zou den worden, terwijl uitsluitend een zeer druk verkeer op bepiaalde baanv,alkben eleetrifioatie zou wettigen. Dit -verkeer valt b.v. niet ta wachten opl de' route Utrecht'Arnhem, om er slechts een te noemen, terwijl men bij' de nieuw-onflwior1- pen plannen toch aan de welnöchen vaa liet publiek naar graotere snelheid en meer comfort tegemoet koim.t. en ziek gevoel door gevatte koude, als mede bij pijnen van veler ei aard, zullen een van de hieronder genoemde U spoedig helpenMijnhardt's Grieppoe- ders. Hoestpoeders. Hheumatiek poe ders. Hoofdpijnpoeders. Kiespijn- poeders. Maagpoeders. enz. Vraag Mijnhardt s Poeders en zie toe dat de naam Mijnhardt op doós en poeders voorkomt. Prijs per poeder 8 et. en per doos 45 ct. Verkrijgoaar bij Uw Drogist. Om honderdduizend speenvarken-. Sinds eenigen tlijjd is de Nederlapd'sfihe Varkenscentrale bezig met de voorberei ding om honderdduizend speenvarkens opj te koopen. Zpoals men weet, worden dooi de Varkenscentrale merken beschikbaar gesteld voor de biggen. Deze merken worj- den echter nief in een'ongelimiteerd aantal uitgegeven, züodat men op. het oogenblik voor het feit staat, dat er bjggf&n zlijjn waarvoor de 'boer g&en merken kian krjij|- gen. Teinde nu dei boeren van dezte over tollige biggen te ontlasten, heeft de Var- kenscentrale besloten, tot aankoop van honderdduizend stuks over te gaan. De varkenscentrale heeft zich gewend tot het Nationaal Crisis-Comité met de vraag, of dit Comité de beschikking over deze big gen wenschte ta krlijfgfen om zie, w'ataf noodig, uit te ideelen. Het Nationaal Crisis Comité heeft over deze aangelegenheid het advies ingewonnen van de directeuren der abattoirs in onze grootste gemeenten. Deze adviezën waren voor het meerendjeel afwijfz'end; in de eerste plaats omdat, het in het algemeen een minder geschikt voed|- sel werd geoordeeld, en voorts, omdat het keuren, slachten en opslaan van het vleesch naar verhouding ta groote kosten met zich zou brengen. Het Nationaal Crisis-Com'ité heef tdan ook besloten, het aanbod van !de 'Varkensoentral'e af te wljlz'en, doch heeft da plaatselijke ctomité'is volkomen vrijfgelaten om wanneer zlj|(een andere meening zlij'n toegedaan, zich met de Vark'enscentrale in verbinding, te stel len. Gisterenmiddag heeft de Vark'enscen- trale over dezte aangelegenheid ten lang durige vergtadering gehouden, waar bei- sloten is, alsnog, te zloeken naar andere wegen om het vark'ensvleesch voor de werkloozen beschikbaar te stellen. Mocht dit echter niet gelukken, dan zal tot vernietiging der biggen moeten worden overgegaan- Prol'. Veraart en de ll.-K. Arbcidcïfipartij. In een te Utrecht; gehouden vergadering van de E.-K. Arbeidersjparfcij.1 heeft de partij-voorzitter, de heer 'Vogt uit Ami sterdam, het. woord gevoerd ie»m o.a. ge sproken over 3 e beqpuekSngen, die het weten wilt, Meester Dan Dorman uit Kilkenny, en doe wat gewilt." Er volgde een vreeselijke rookwolk', een overgroiote puf, en Sam Dinddy was uitgepiuft. Een kolossale rookwolk ten afscheid en Meester Sam Dinddy was verdwenen. Lang staarde Meester Darrens in dien avond, en prakkeseerde wat hij! kbn, en wist niet ho»e hij! het. had. Vertrouwein nat.uiurfijk deed hij niemand, wantrouwen iedereen, maar Sam had ge lijk. Hij wist het; ook, Verder da rivier af stond! reeds een blokhuis, en verder .de rivier* op, begon men «ok ta bouwen. Het was een beste gelegenheid, de ri vier. Voor vlotten en schepen best be vaarbaar; een uitmuntenda handelsgelesen heid. Dieni nacht kon hij! niet slapen. 's Morgens zocht hij' vooral Sam niet te ontmoeten, hetgeen gemakkelijk' geschied de naar wensch, want Sam liet zich! niet zien buiten z'ijtn verkooptraam. Enkele dagen verliepen. Meester Darrens was, wij weten het, ■n:et min hebzuchtig, vreesel'ijk op het geld1 u:t. Dat Sam veel verdiende, dlat had hij' met verbeten jalouzie dikwijls ge noeg gezien. Dat zaakje wilde hij dus wel overne- China en Japan. nsdagmiddag aldus meldt V. D. jkio Is 'bekend geworden, dat' ineesche autoriteiten den comman- van het'Japianscho leger te Sjan- an een tnota hebben doent oeta- waarin de Chineesche autoriteiten rereid verklaren, de verplichtingen in hetRoxers-protoool inZalre de •ekking van Chineesche troepen, na nen en daarmede het .geschil biijf Japansche ministerie, van Buiten- ie Kaken verklaart nopens de Chi- nota, datde formuleering van lineesche aanbod een aanvaarding |le voorwaarden beteekent, welke pxers -protOQol zlijfn gesteld. Of de tche troepen na aanvaarding, der, dien Stjanhaikwan z'ulllen verlaten, de Z'aak van het Japansche mini ma,ar van de Japansche liooge mili- lutoriteiten. gsvcrecn. Zuid-Iïeve'a1'»! te Goes. citing van 10 Januari 1992. ■en: Gieser Wildeman f 19—22, IClej,- 15—19, Winter Louwtj.es f 15, Bra ss f 14, Francois Borgia f'15, Bonds)-' f 1617, Kroetlperen f46, pen Kg. (pels: Goud Keinetten extra f 18, 22, A f 1719, B f14—16, C jf 912,) jé A f 15, idem B f 13, idem' Q -12, Sterapipiels f20, Annanas Eeic i'14, Kasseier Beinetten f' 11, Zure Steur L1210, Meipigplng ffllO, Bems- Mortier f 10, Grauwzuur f 10, Krab Duin f 10, Court Pendu tf'911-2, Campagner f 1516, Zoete Ana le f 1521, Zoete Belleileur B15— Zoete Kuster f1,3—16, Poinmie mje f 1519, Tuinzioet f 16, Kroet tekapp'cls f 16 alles per 100 Kg. versénBloemen 1'10f75 jrer 100 Honing f 0.50 per flacon; Kipeiereil |4, Kropsla f7.60. Bloemkool Ü8, per Istuks. tr-oente veiling 11 Januari 19.32. muiten f610, idem 2e soort f3 'Wortelen f2.90, Wiijjiipeen f0.50, f 3.30. Pootuien 'f'3.10. Siteku'ieffl 3—110 per 100 Kg.; Bloemkool £5 2c soort fl4, Roodo kojol f 4.80^' >ort f0.60. Groene Savoy,ökopl f'1.9Q 2e soort f0.70 Boerenkool F1.70 Knolselderij fï.80 Pvrei f' 0.90 per stuksPrei 'f57 per 100 bos. IDDELBUEG. Aanvoer op de graan- ft matig. Kroon-erwten f 11.50 jO, Witte boonen 1011.50, Lange ne hoonen f7—8.50, Bonde bruine ion f 1214, Schokkers f' 1113,5Ö. gevoerd door Walcherscfhe boerinnen' (vorige jaar f 1727.57) en aan briéfisaflir- ien, per serie f 0,35, tot een b'edr.ag van f 190,75, n.l. 545, series (vorig, jaar 800. series). Met het oog op de tlijldsiomstandigjhedeni mag dit resultaat van de gevoerde actie ten bate van het hulpbehoevende kind Ze ker bevredigend heeten. Het comité Ibrengt gaarne z'ijh grooten dank aan allen, die door koop en verkbpp hebben mefdegel werkt om tot dit gunstig resultaat ta' feraken, inzonderheid aan de dames, dia et tentje wilden bedienen. Een rekest- De afdeeling Middelburg, van bet Ne- derla.ndisch Onderwijzersgenootschap heeft eien adres gericht tot den gemeenteraad, waarin zij vraagt insfandhouidiing van het Openbaar "Veirvoiligionderwijs te Middelburg, E* werkloosheid. Voor het eerst bereikte het aantjah men, maar alleen kon hiji z'e volstrekt niet besturen. Nu. had Hij' alle moeite om alleen met zijn eigen zaak klaar te komen. Maar als Sam nu toch eens weg wilde, dan kon hij toch zoo- gloed alg een ander de .zaak overnemen, maar die hulp, die onontbeerlijke hulp, waar zou, die van daan komen. En hij moest er toch pok! opi kunnen vertrouwen in tijd' van nood, want hij had een heel nieuwe speculatie in 't oog. Het was er toen de echte tijid' toe, de echte tijd voor een echt Amerikaansche speculatie. Het was handel in gronden, iin bodem.. Wa.ar eens de trek was, steeg da grond ©ogenblikkelijk' in prijs en kon men dui zenden groote sommen winneln im korten tijd. Dat w.as iets vaar Harike, rijk worden in korten tij'd 1 ha! zo» met Zijn zaak. Daarom was hij! naar Amarikja gekomen, enj had hij de eerste lessen van den langan. Amerikaan gehad. Daarop speculeerde hij sinds lang- .Maar niet één vogel in de hand' prijs geven voor v'elen in de lucht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1