NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Complete Sorteering ci: 3 li BUITENLAND |~1 CHINA JAPAN BINNENLAND NUMMER A DINSDAG 10 JANUARI 1933 29sth JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het nieuwe economische plan van de Columbia Universiteit door JOHN. L. WILCOX. „Wat denkt U wel van Technocraioie Kan Technocracde de malaise beëindigen?, Kal Technocratie een ongekende wel vaart inluiden Hat zijn de vragen die uulliociien ma len per dag in die Vereenigde Staten wor den gehoord, terwijl voor November, dat is tien weken geleden, dat vreemde woord! elertits door een paai- honderd ingewijden werd begrepen. Hoc en waarom is tech- nocracie dan ineens zoo populair ge worden?. Voor 1920 was Mr. Howard Scott een der .bekendste in dn strict le ingenieurs van de nieuwe wereld, die voor den oorlog aan de on d e rzo ek - a i'deeii n g van d'e Duit sehe Ani-line-Industrie was verbonden en laiter naam maakte als adviseerend inge nieur aan zulke groote werken als do 600 duizend paardekiracht centrale1, die, te Muscle Shoals door bet Ameirikaanseha gouvernement weird gebouwd enz. Ho eb als practisch man keek bij met bezorgdheid naar de .toekomst. De ma chines waren wel heel mooi, maar zij verjoegen te veel arbeiders. De wereld loopt vast. Berekeningen bevestigden zijn vermoe dens, de economische wereld met baar steeds maar voorthollende mechanisatie moest onherroepelijk vastloopen en dat niet in de verre toekomst, doch schrik barend gauw. Hij vertrouwde nauwelijks zijn eigen cijfers en zond zp daarom aan Dr. Wal ter Rauteustrauch, de profesjsoï die aan het hoofd van cla afdeeling indjustrieele economie aan de bekende Columbia Uni versiteit te New-York was en trouwen? nog is. Deze geleerde rekende £ien en an1 der na en kwam tot de1 zalfde conclusies, die hem zoo belangrijk toeschenen, dat hij Ing. Scott terstond' verzocht om deze hoogst belangrijke economische studies aan de Columbia Universiteit voiort te Zetten. ,MiScott nam dit eervolle verzoek aan, Ae knapste ingenieurs, economen en statistici werden ter zijner beschikking gesteld en zoo had hij weldra een legertje van 38 getrainde experts, dia dag in dlag uit de invloed van de machine op 'die Industrie en de samenleving bestudeerden. In 1921 hadden deze mannen reeids be rekend, dat in het voorjaar van 1930 de climax van voorspoed zou zijn be reikt en dan door een .uiterst diepe en lange depressie zou worden gevolgd, die in 19-10 tot een algemeene chaos ziou lei den, indien d;e mensehen zich althans niet voor dien aan de machines .zouden heb ben, aangepast. I Maar wie geloofde in die dagen van voorspoed dezle zwartkijkers? Iedereen sprak vau de wonderlijke machine-weli- v'aart, de liooge loonen en prachtige divi denden'. Wijselijk publiceerde men toen niet alles, doch met onverdroten ijver werd diw deze wetenschappelijke men schen i'J deziellde richting doorgewerkt, zoodat zij' heden de meest uitvoerige data van meer dan 300 Amerikaia-nsche indus trieën bezitten. Een verkeerd» koers. Dat de technocraten, zooals deze tech nisch onderlegde koppen zich noemen, op het oogenblik wat meer vertellen komt omdat zij met den grootsteu angst zien, hoe de stuurlui van bet schip van staat in alle landen zich blind staren op de alles beheerschende geldkwestie en op on mogelijk uitvoerbare methoden tot werk- vermewrdering. Laten we eerst de geldkwestie be schouwen. Wat zou er gebeurnen, als we op een goedkoop» wijze water in goud zouden kunnen veranderen of met andere FEUILLETON In twee werelddeelen. - 30 I)- rma n en Dinddv Co. Zoo heette de nieuwe zaak. De deelgenooten hadden gedacht dat de twee kamers zoo bij1 elkaar een beteren indruk van soliditeit zouden maken, en dus Ladies en Gentlemen van deze stad' meer ontzag zouden inboezemen, en voor- hevige bekoringen om andermans goe(j te hegeeren en krachtdadig; te begeeren, en voor die begeerte bezwijken, en werkelijke overvallen er opt© doen, vrijwaren. Bekoringen en begeerten waaraan de aav me mensch in deze streken van A nrenik a nog onderhevig i«j 611 dikv/ijfe voor be zwijkt. Er lagen dan ook altijd, tot verschrik, king een paar pistolen gereed, dia den geopenden vuurmond naar de Ladies en Gentlemen der bevolking gericht hielden, ter beschikking van de Heeren gebieders i Ti- r1A7P wp crp Onze twee heerschappen waren het m*t elkaar eens geworden, om, na elkander zooveel mogelijk bedTOgeu te hebben, t» zamen hun klanten af te zetten, en tq dit eerzaam handwerk elkander te stop woorden voor haast niets goud zouden kunnen fabrioeeren. Velen vinden dat een malle vr.aag, maar tegenwoordig kunnen we met de machine bijna pile dingen be halve goud voor „haast niets" prpducee- rein. Dat goud een uitzondering vormt, komt alleen omdat we dit edele metaal practisch nog steeds met handp-rodu'etie winnen. Gaan we nu bij de industrie kijken, dan realise eren we pas goed, dat die goud- productie bij de goederanproöuctie is moe ten achterblijven en dat werkloosheid in onze gemechaniseerde tegenwoordige maat schappij van geen voorbijgaanden aard kan zijn1, doch vanze-lf sprekend moet toene men. Hier volgen enkele voorbeeld-en ,uit di» duizenden gekoizee, diie door de tech nocraten zijn verzameld. In de staalfabrieken produeeeren 80 mam evenveel als 225 mam slechts vijf jaar geleden. De. snelste sigarettenmeisjes jollen niet Ulcer dan 12 van die dingetjes per mi nuut. Een paar ja,ar geleden werd de ma chine, dia er 250 per minuut maakte, als con wonder beschouwd, doch op de Lucky Strike fabrieken draaien nu dag en nacht onvermoeibare automatische machines, die 2600 sigaretten per minuut maken en bovendien verpakken! 'Een sterke man met een grooten steenen steenen vijzel kan per dag anderhalf vat meel uit graan fijn stampen, maar de grootste meelfabriek te Minneapolis pro duceert. 30 duizend zakken per arbeiiferl In Kansas doet een reusachtige, graaf machine het wark van 15 duizend polder jongens, moderne schoenfabrieken in Mas sachusetts hebben een productie van 1250 paar schoenen per dag en per .arbeiden', een clectrische centrale wekt met 226 man personeel de kracht van één millioen .350 duizend arbeiders op! Een honderd jaar geleden maakten da «tecnenbakkers 450 steenen per dag en per man, in Ohio staat een fabriek waar iede re .steenenbakker met behulp van ma chines 400 duizend steenen kan maken. Gaan we bij z'ulke massa, artikelen als spcklen, spijkers en naalden kijken, dan gaat ons hoofd duizelen van de gr opto cijfers. Wat voor hoop is er voior de werk- loozen, als we bedenken, dat de mecha nisatie nog slechts in het, babystadium verkeert en juist in de tegenwoordige depressie harder is gegroeid d'an ooit te voren? Is de geheele wereld niet vleel dichter bij een industrieel» ineenstorting, zoo, vragen de technocraten, dan regeerin- gen en publiek wel vermoeden? Is de machine ons zoover over het hoofd ge groeid, dat zij' onze verdelging z'al worden? (Slot volgt) DUITSCH LAN D Sehlciehicr en Ven Papen- De Rijkskanselier heeft gisteren Vpn Papen ontvangen om nogmaals1 diens ont moeting met, Hitier te bespreken. Uit het onderhoud bleek de volkomen onhoujdj- baarheid van de in sommige persorganen uit die ontmoeting gedistilleerde ge-voIn trekkingen. Voornamelijk' nopens1 geschil punten tjussehen den rijkskanselier- en Zijn voorganger, integendeel ie de volkomen overeenstemming in de politiek» doelstel lingen Tan Schleicher en Vou Papefn opnieuw vastgesteld. Goebbels togen Schleicher- In de Berlijnsche uitgave van de Völ- kische Beobaehter heeft, dir. Goebheis een artikel geschreven: „Schledeher ouder kruisvu.uir". Hij critiseeirt eerst de plannen van den rijkskank'selieir inzake werkverschaffing nen, zooveel mogelijk. Het was een offensief en defensief, maar vooral een .offensief verbond. Alles Amerikaansch. En het gingvan een leien dak, het ko,n met beter. Zij1 waren alleen en door kleine voorschotten hadden z'e weldra d'o geheele bevolking in de hand. De zaak in alles floreerde en dei heer Sam Dinddy, anders genoemld die Rooi-e Duivd. was niet minder gelukkig, al werkte hij met iets minder kapitaal dan de heer Dan Dorman uit Kilkenny in Ierland. Hij had den koopprijs ontvangen en goed bewaard. Hij voelde dén groot- sten trek om, naar meiqr beschaafde oor den te trekken'. Zijnei persoonlijkheid meer waardig oor- deelende, en alleen het gezelschap waar mede hij nu verkeerde, goed achtend) om voor goed geld, zijn slechte dranken te drinken, maar voor het overig» zag hij. -ej: met volst age,n minachting op neer. Onze lieve lezers zien, hoe ver dat het met Meester Darrens reedis gekomen was. Eens op he t hellend vlak ging het. de diep te des afgronds in. God is in het leven als het kompas op ^ee, eens God vergeten en verloren, is do mensch geleverd, een speelbal dier gol- teu en der winden, en waar de afgropjd ®eh openen zal om hen te verslinden, is en ook de maatregelen der rijksregteielring lot, steun aan den landbouw om ver volgens te verklaren dat „Het onderhoud tusschen V-on Papen en Hitier niemaind iets aangaat." Zoolang von Schleicher aldus Goeb bels achter de schermen bleef en die poppen kon laten dansen, had hij het ge makkelijk. Nu sta.at hij' echter in het volle voetlicht en dat schijnt hem1 ze nuwachtig te, maken. „Van een tolerantie van het katónet- Schleicher door de nat.-soc. kan geen sprake zijn. Wanneer wij het kabinet zul len laten duikelen staat nog niet vast, want eerst moeten wijl het volk, dat' toch de eindbeslissing moet vellen, de oogen openen. Wij hebben er geen belang bij den heer Von Schleicher ulit de klem, waarin hij zlit, te, bevrijlden," BELGIE De uitwijzing van kapelaan Gilles- De uitwijzing v.an kapelaan Gilles te Elupen, welke in de Duitsehe pers tot veel commentaar aanleiding heeft gegeven en ook nog tot gevolg had dat de Duitsehe gezant, .tot tweemaal toe, in oipdracht van zijne regeering, een stap deed bij1 dén Belgischen minister van buitenland- sche zaken, zal in de Kamer, kort na, de hervatting van de parlementaire werk zaamheden, te berde worden gebracht:. Het Vlaamsch-nationale Kamerlid1 mr. Roinsée., heeft aan het KamerpTesidiiuUi laten weten dat hij1 den minister van ju- stiti-e wenscht te interpelleeren over de omstandigheden der uitwijking van d'en in het district Eupen geboren kapelaan en .over de feiten die deze) uitwijzing zoiuidbn mctivecrem. SPANJE Pogingen tot revolutie- Uit Barcelona wordt gemeld, dat er Zondag in den loop van den avond' en nacht op vele plaatsen van de stiad is gevochten. In schietpartijen met de poEtie zijn zes personen -gedood en velen ge wond. Eerst trachtten de «xtremidten zich van het Centraal-Statioin meester te maken, doch zij werden door dia be- vakingstro-epen afgeslagenvervolgens vic-len zij1 de artlillerje-kazerne aan, doch deze aanval werd eveneens afgeslagen. O,ok de pogingen om het hooofdbureau van politie en het- paleis van justitie in de lucht te laten vliegen zijn mislukt. De autoriteiten zijn van mecning, dat d» opstand door de monarchisten wordt gesteund'. Te Madrid zijn ingrijpende veiligheids maatregelen genomen, aangezien ook da,ar extremistische elementen optraden. De toestand in Catalomië is ernstig. ITALIË Belastingvtonlusfeh. Er- ziijta hevige onlusten uitgebroken! te Monte S,an Giacomo in de provincie Salerno. Verscheidene burgers en politie agenten werden gedood en gewond. Nadat een aantal belhamels' waren ge arresteerd kon dei rust worjden hersjteld. 'Niet alleen te Monte San Giacomo, maa.r "ook te S'assaao waren ongeregteldhefcljei1 uitgebroken, die het noodigl maakten sol daten en carabinieri te, zenden.; 1 De onlusten waren ontstaan, tengevoh van ontevredenheid wegens de hoog'e plaat selijke belastingen. slechts een vraag deis tijde. Hij wilde niet meer nadenken. Hij, sloot de o,ogen en zoo holde hij voort, steeds voort, ten ondergang1. Eln toch alles scheen hem toe te lachen. Met. het getal inwoners, groeide ook het debiet van zijn zaak in alles. Hij) had het .zoo, weten in te richten, dat, hij alleen, meester en gebieder bleef, in de stad, die al heele vijf groo.te en kleine straten telde, was de vriend dier kleinen, voor wie ook altijd licht iets afviel, en had de gunst der moeiderS, omdat de. weg tot hef hart der moeder, altijd door de kinderen gaat. In één woord, hij1 was slim. Hij1 had zelfs invloed. Men duldde niet dat er iets tegen den heer Dan Dorman gedaan of gezegd' werd. Hij hield er een ruilhandel op na, die hem' groote winsten opleverde, de huiden van vreemde dieren stapelden zich achter een houten beschot aanmerkelijk' op, en vertegenwoordigden een geheel kapitaal. Kon hij die aan den man brengen, dan was hij, wel af. En dat gelukte. Hij1 deeid ze allen van de hand. Maar zij'n welvhart ontging zijn lieven vriend' en compagnon, do heer Sam Dinddy niet, hetgeen hij1 vooral toonde door steeds grootere vriend schap en dienstvaardigheid. Ook waren jd'e toestanden geordend gewordener heersch- Iïe Japanners vallen wter aan. Naai' de blijizondere vertegenwoordigétl van de Japansehe regeeringl te TsjangfsH joen, Moeto, .mededeelt, hebben Japiansche hom'bardementsvliegiuig'en Zaterdag da Chineesche stellingen op, tfen mlijlil van Sjanhaikwan aangevallen. Het optreden der Japanners is te verklaren uit het feit, dat ondanks de Japansche waar schuwingen aan Tsjang-Hspeliang de Chj- ueezen sterke strijdkrachten hebben sa mengetrokken in de buurt van Sjanhai kwan en in de provincie Jehol. Militairistischc uitspattingen, Het Japiansche leger zal dit jaar ïucM- manoeuvres houden, zpo grolpt als nog nimmer hebben plaats gehad. De geheele militajre, luchtvloot z|al wor,-i den gemobiliseerd en de leden van de luchtvaartscholen zbllen deelnemen aan de oefeningen, die boven het dichtst bevolkte gedeelte van Centraal-Japan zullen wor den gehouden- De militaire autoriteiten, aldus Reu ter, zullen de bevolking oproepen aan de oefeningen deel te nemen door hun huizen en steden te beschermen tegen de aanvallen van „Vijjandelijke" vliegtuigënj die brandende bommen zullen neerwerpen. De Japiansche oorlogsmarine z'al in het begin van den zomer da speciale manoeu vres houden, die - eens in de vijf jaiar plaats hebben in het',W|esteli!j!k deef van den Stillen Oceaan. Bijl "deze oefeningen zullen de nieuwei maxine-vijiegtuigén ei^ de nieuwe kruisers' aan sjpecïale proef nemingen worden onderworpen.! Een tegenspraak). Ten einde onjuist voorstellingen te kun nen voorkomen en om den vorm' waarin de mededeelingcn gegoten zlijh, deelt ke,t hoofdbestuur der R.-K. Arbeideïspaïtlijl mede, dat een samenwerking tusschen dez'e partij, 'en de groepj Veraart "tot stand zou, kunnen komen, indien daarbij da voor waarde in vervulling, zou g'aan, da,t van een eventueele samenwerking, met c'.e Ry,-K. Volkspartij! zbu worden afgezien.' Het perscommuniqué door prpf. Ver1- aart verstrekt, heeft bij)'de R.-K, Arbeit dersparfijf eenigei bevreemding gewekt, om'- dat daarin naar hajar meening dq veiron'det- stelling liigt opgesloten, dat zlij! tot dje samenwerking zich wel bea-ejd zbu vern klaard hebben'. Zal de Ei verdwijiacn? Dfe minister van Eoonomisicbe Zaken en ArbOid heeft, naar de ,jNed. .Wprji;- gever" medeideelt, aan den Niijlverheid'sraad ter fine van advies een voor"0|ntwarp eener nieuwe ÏJkW'et toegezbnden., f Daarin wordt o.,a. vpoirgesteld (het g(e- biuik van verouderde Maten en gewicht ten (als blijlv. de El) te verbieden en voorts om ook automatische weeg- en mteetworkf tuigen als gas!-, water- en electric!itei%( meters, snelwegers)benzinepompen enlz'. aan den lijlk' te onderwerpen.' Dleze behoeven echter niet stuk voor stuk te worden gekeurd, doch volstaan kan worden met keuring van het stan!-' daardmodel van een b'e.pa,ald felbrikhat. Be wijziging; van de Tarwcwet. Aan het voorloopige verslag der Eerste Kamer over dit ontwerp wordt het vol gende ontleend: Eenige leden verklaarden, dat zlijf fegen de voorgestelde wijjziging overwegende bb- zwaren hadden. In de eerste plaats ver-, wachtten zlijf van de vërhooging van hef maalpercent-age een vermeerdering van deto reeds 2 a 2r/2 cent geistegOn brgofdprfjp ta orde en tamelijk gezag, eigendom en leven werd beter ^eëerbiedilgd! Sam Dinddy aan het Werk. Meester Dorren® echter sliep, maar met open oogen. Hij, voelde iets komen. Daar echter in de eerste tijden, nadien niets kwam, werd hij1 geruster. E.ensdaags lagen beiden in hun respec tieve vensterlokalen, en slurpten de heer lijk© avondlucht op, die van d» prachtige bosschen op eenigen afstand tot hen kwam. Zij rookten hun pijpjes, en Sam zag er veel netter uit. dan vroeger, meer Gentle man. Zelfs het roioie haar had een-meer beschaafden plooi aangenomen, en h.a,d zijn weerbarstigheid tegen alle kult.uur, waar van liet vroeger zooveel koppige bewijzen had gegeven, afgelegd, en gail inderdaad doorslaande blijken van steeds toenemende beschaving in River City. Zoo heette dendeuwe stad. En een stad was het en een burgemees ter had ze ook en die heette de lord Mayor. En die Mayor was niemand moer oi' minder, dan de eerzame Meestea: HarriVe Dorrens van de kleine Gracht' in Maastricht. Uoo een dubbeltje rollen kan, zjou men niet zéggen! - i En dat was wat anders als een majoor met ten minste 2 cent. D|eize toenémjllig komt, zbo betoogden zlijjj uiteraard vjooral ten laste dergenen, die in armelEj[he om standigheden leven en van de .groote ge zinnen, die bovendien reeds worden ge troffen door de crisiBi-'zUivelwest en da erisis-varkenswet, tengevolge Waarvan da ppijlzlen van boter, Margarine en varkens- vleesch, volksvoedsieil1 blijf uitnemendheid, op kunstmatige wij)zb worden verhoogtdi In stede nu van d'ecrisi^lasben over da geheele bevolking' te verdeed'en, leggen da drie genoeMde wetten den last voorname- liijk op de zwakste schouder4 zulks in striijld met de beginselen eener rechtvaar dige bëlastingpolïtiek'. Naar aanleiding hiervan betreurden de- z'e leden, dat" de minister in de Tweeda Kamer als zfijjn voornemen had uitgei- sproken, de hoeren een pdijfs van f 12 per .100 Kg. te verz'ekeren. Djaar nu de jm'oi- ductiekosten in den landbouw steeds lager worden ook door 'de daling der op zich' zélf reeds lage loonen in het landb'ouwi- bedrlijif, achtten deze leden het onraad zaam, dat thans als het w:are een prtijfs voor da komende jaren z|ou worden vast gelegd. Een gioote fout van de TarweWet acht ten dezé leden voorts, dat er een prikkel in is gelegen, bijf verwezenlijking der in dit ontwerp neergelegde voorstellen in nog meerdere mate, tot eenzijjdige uitbreiding van den tarwebouw, in strlijfd met da kennelijke bedoeling van den wetgfever. Vooral nu de werking dier Wet gei'uimeü tij)d z'al worden verlengd, en daardoor dat euvel min of meer 'dreigt te worden' bestendigd, werden de beswaren daarte gen des te ernstigér gevoeld. Die verten-1., ging' tot 1 October 19317 wekt bovendien' het gevaar, dat' Nederland den weg' in slaat, welke leidt tot autarkie, het stel sel, waarbijf de voortbrenging) geheel na tionaal wordt geleid', teneinde zboveel mogelijk den invoer van artikelen uit den vreemde te weren. Eenige andere leden, die 'in beginsel geenerlei bezWaar hadden tegén het ver;- ieenen van tijjdelïjjken steun aan dien tak) van landbouw, waarvan hier sprake is, opperden hoofdz'akellijk bedenkingen tegen,' den vorm, waarin zulks wederom zal ge schieden. Zlij! "beschouwden den huldigen toestand als zéé ingewikkeld, dat men, moeilijk met eenige zekerheid kan gis sen, of het wel noodig is, den verhouw; vau tarwe nog gedu.rende een viertal jaren van rijkswege te, begunstigen. Deze leden wenschten voorts den sjteun te zien aangewend in den vorm eener teeltprjei- mie, alleen bestemd voor hen, die het dringend noodig] hebben, met beperking der bebouwde oppervlakte, Teneinde 's rijks sphatkist niet al ta ae.er te belasten, zou men. zoo betoogden' ï.'ij', desnoods de hel'iing van een invoer recht op buitenlandsöhe tarwe en tarwe meel, alsmede van een acdijSas op de ia- heemsche tot brood 'verwekte tarwe kun nen bevorderen, teneinde daarmede een deel dier premie te bekostigen. Op de^a wijlz'e zon de administratieve omslag, ver bonden aan de uitvoering der wet sterk verminderen en ook lang, niet zboyeel „verdwijnen tusschen wal en «jdhip." als thans het geval is, Tenslotte werd de aandacht gevestigd op het gevaar voor vermindering dey kwa liteit van het'brood, Verscheidene leden juichten de indie ning van het onderhavige ontwierp toe. .Eenige andere leden ontkenden bepaal delijk dat de hoedanigheid van het brood sinds de invoering, der Ta,rwe)wet 2eeï fiijh verminderd.! .Wat betreft de mogteljjkhei'd van sta ging' van den hroodpilijfs, werd de 'aan dacht gevestigd op een beclij[fexing, voor komende in de melmjoiie van antwoord bij de Tweede Kamer, Wfaaruit blfijjkt', dat de prijfsverhoogingl van de bloem, indien van de schutterij' in lateren tijd, en toch had! Harike toen ook al iets dergelijks gozieu. Mr. Dan Dorman uit Kilkenny in Ier land was een allerdef'stigsta burgemees ter, t,oeh niet trotseh, neen, geen zier, maar voorkomend en dienstwillig, want het gold zij'n eigenbelang, want Mr. Dan Dorin.an uit Kilkenny bleef de eigenaar va» den bazar vooa- alles en wist goed waar Bartel den wijn tapte, die in zijn, beurs moest te-recht komen. In weerwil van dat alles, was Mir, Dan niet geheel gerust. Hij' sliep, maar met apen aogen, zei den wij. En zoo was het. i En 's avonds dus staken de twee be wuste eigenaren, vennooten, kompagnjona of zoo als gijl ze noemen wilt, lyulni res pectieve hoofden door de hun in respec tief eigendom toebehoarenda vensterra men e» bliezen ongelijkmatige rookwol ken uit hun respectieve pijpjes. Br hing iets in de lucht. Beiden waren slimmerikkën en aan el kander gewaagd. Beiden wilden spreken. Geen wou beginnen. Niemand wou zich verraden. (Wordt vervolgd.).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1