ZATERDAG 7 JANUARI 1933 NIEUWE 2EEUW9CHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST Kmipsre lt-je. 'n Deur slaat apen; het tocht -en. plot seling warrelt er' een papiertje er-geas vaa- da.an dat nemsbrijfct op het sohrijfbureaiut 't Blijkt -eem krant,enklnipseltj'e, dat, wie weet hoe lang begraven in vergetelheid, tnanis aan het daglicht is getreden, 'n Bron van herkomst vermeldt het niet. Het handelt ©ver da politiek, da veel en dik wijls terecht gesmade politiek. Dit knipseltje is echter eien gloeiende apologie daarvain. Gloeiend niet alleen; ook overtuigend. E|n na dit jaar de poli tiek zlao'-n belangrijk deel der publieke belangstelling vraagt, lijkt het ons ge- werscht, het onbekende knipseltje even te laten spreken.: i I i „H.oe zouden wij! in Nederland zomdter de politiek aan ,de vrijheid, en gelijkstel ling van het bijzondere onderwijs zijïx ga- komend i Hoe waren de sociale misstanden, welke Paus Leo- XIII zijn wereld-schokkende encycliek Reruim Noivarum ingaven, zon der de politiek uit den weg gleiru-imdiJ! H.oa zou zander de politiek in moeilijke omstandigheden kunnen worden tegemoet gekomen aan den nood van zoioyel-ein-.S De politiek is nietj slecht en do poli tiek is onmisbaar. r Er zijn andeirc vormen denkbaar, maar zonder politiek zal men het nooit kun nen stellen. i En daarom is het verkeerd, bijl dien grootenhoop .afkeer van de politiek' als het ware stelselmatig aan te kweelden en hem diets te maken dat wij|s doiet wie da pcjlitiek mijdt en zich daarv.a.n af wendt. 1 .Wie zich van de politiek afwendt ver hindert daarmee de politiek nirat in haar actie uit te oefenen, laait (aia,n anderen hak veld vrij en is schuld dat dloor de politiek dingen tot stand komen of ongedaan blijven, welke men anders had gawensoht ol gedaan had. willen izien. i. Wij willen goede politiek; welnu, in deze richting moeten wijl onzen jinv'toiqd aanwenden. Dan kunnen en ,z|ullon wij iets bereiken niet door van liet publiek kwaad te spreken en genqrali'searend, te Zeggen dat de politici eerzuchtig, o,iibetï|0|uwbaa,r ien onoere-ke-nba-ar zijn. i Da politiek zal ten ,slot|te zijn Zooals wij' zelf ze maken." Wijze woorden, welke- dit nietigs knip seltje Spreekt. Wijze woorden1, vooral vopr ons katholieken, van zoo'n voornaam bes lang. Was Louis Veuillofc höt' niet, die. het de Fransche katholieken voortdurend an de ooren schreeuwde.: „Als gijl nipt aan politiek doe't, zal de politiek ;aani U doen." De Fransche katholieken hebben niet geluisterd of deden slechts aan .politiek© tweespalt. Zij zijn religieus en maatschap pelijk onder den voet geloopen. In Italië, Spanje, Portugal en de La-tijnsohe landen van Zuid-Amerika dito), dito. Laten wij' wijzer zijn. Wel aan politiek doe.n e,n daarbij' één l'ijn trekken go éen kant uit. - j 1 Knipseltje, we kunnen U dankbaar zijn, net. ge te voorschijn- wilde waaien! EITKjITK. dez'er, een kapitein, kon zich maar niet losrukken van het bevallige persoontje, dat Anne-Marie was. II "Sjiiet haar alles teien, en telkenmale liet Wijl zich door haar 'fotografeeren, waaiiblijf hij Snaar steeds niet bemerkte, dat' alfiijd een stuk geschut of eeuig ander belangrijk' militair punt den achtergrond van de foto vormde. Anne- Marie was het, die ,op ideza wljfze te Weten kwam en met do documtenten in de hand kon bewiijlz'en, dat de Franschen voorbe reidingen tro'fïen voor Hen loopgravenlo-or- log. Toen zlijl er in slaagde dit te Berlijn te vertellen, wa she verwondering -en be wondering niet minder gnoot dan tpien zijl haar eersten dienst verrichtte door de aanteekeningen, diet men in de zakken van Wynanky had gevonden, geheel in lees baar schrift om tezletten. Later ging "zlijl naar België, naar Beverlo. om er d« stel lingen en forten te varkénnem. Dlaar ble- leëfde zlijf haar eerste ernstig© avontuur. Een jong Belgisch luitenant, Austin ge naamd, geraakte op huiay verliefd. Ziij kocht een klein autotje «n samen trokken rij) ©en week' lang België 'door. Op een voor haar kwaden dag wilde het geval, \iat rij', naar het kamp van Beverlo- in alle richtingen te zlijln doorgëfcrokken, stilhiel den, om'dal er iets aan de motor tnlan- keerde. Anne-Marie zeide toen precies te willen Weten hoeveel kilometers waren afgelegd, dat wilde zlij! noteeren. Bené zeide het haar, maar het blaadje uit haar opschdijjfboekje waaide weg. Hij holde liet- na om het te giftj'pen; wat zij ook zeide, dat het niet noodig was, Wijf gaf 'niet toe. Anne-Marie holde mee; hoopte Zelf het papiertje te kiïjfgen. Eindelijk verdween het achter een bosehje; René was de vlugste er ging erheen, maar kwam na een oogenblik 'terug met- de mededeeling, dat het in het' water gevallen en verloren was. Bet Was niet juis|t; het papiertjfjé echter bevatte Anne-Marie's aanteekenin gen, waaruit een officier als Bené 'on middellijk kon zien, 'datzij niet het on schuldige meisje wasi, dat Hij! iu haar ge zien had. Hlij' zette Zich. aan het stuur en reed, zWijtgend v.oor zich uitziende naar liet naaste dorp. Toen hlijf den gendarme, die daar stond, wenkte, begreep Anne- Marie wat er ging gebeuren., Zlij-jschoof zich .onmiddellijk' óp zijn plaats-, gaf vol gas, en rende, vöordat de heide mannen ler op verdacht wairen, Weg. Al spoedig' daarna bij' een bocht van den weg, fcwiam haar auto tegen een boomviel om en ver brandde. Anne-Marie wist zich te tfed- denholde wat zlijf hollen kon, slaagde er in op een Nederla-njdsch schip in het kanaal nalar Terneuz'en te komen en was Zoodoende veilig. René: en de gendarme dachten haar verbrand met de (aul,o, en ,toen z|ijf'tot liet resultaat kwamen', dat dit niet het geval was, Was Anne-Marie |de grens reeds over. j i .Vele waren de avonturen, Idie Anne- .Marie, gegroeid tot een der voornaamste krachten van den Dluitsohen iSpionnaga- dienst, medemaakte1. Merkwaardig is wel, dat, schoon men haar in steeds) wisselende gedaante .aantrof', men nimmler dei pom-, binatie maakte, die hapt' wellicht noodlot- tig zou zij'n geworden. Aan den bril, dien zij', mede om niet te gelmakkelijk herkend te worden, droeg, dankte zlijf al spoedig haar blijhaam van Fraulein Doktor; dia 'bril ga'f haar een g'eleerd uiterlijk1.- Zij vertoefde, toen Idie oorlog uitiblrak', in de heerlijke omgeving van Marano, waar Zij nieuwe krachten hoopte -oiri tei doen vop,r haar moeilijk' beroep. Zonder' zich te be denken, slaagde zljf er in naar Mila,an te komen, en vandaar Frankrijk met een valscli paspoort binnen te dringen. Geen wonder, dat de Parijfselie agent van het Duitsche Naclirichtehbureau uitermate ver wonderd was toen hlijf Fraulein DiokVui' herkende. Heel wat moeite heeft het haar gekost om uit 'Farljfs weg te komenwieg te komen met de gegevens, die zljf op do gebruikelijke wijze had verzameld. Slaan alweer dank z'ij' het geluk, dat ha,ar meer 'dan eens diende, vond zlijf Hein plaats in een der auto's, die Officieren vau den Franschen Generalen Staf naar het Bel gische 'front brachten. f Deze officieren konden achter haar bril- leglaz'en moeilijk de schrandere deskun dige oogen vermoéd'en, die elk gegeven technisch opnamen. Meer dan eens hoeft Anne-Marie zich op dezen tocht moeten afvragen, ,of zlijT wel ooit in staat zoiu zljj'n om haar vrienden te Berlijn ld© we tenswaardigheden .aan te brengen, die zlijl, bijkans 'uitsluitend in haar hoofd, had verz'ameld.: In Brussel bracht zlijf moeilijke dagen door, maar eindelijk via Luik en de Bel gischDuitsche grens slaagde zfijl er iu te ontsnappen. Zlijf liefpj in handen van een DuitSehe patrouille, ,aan welke zlijf z-eido honmiddelffijk voor den bevoïvoerenden of ficier te worden geleid. Schoon het haar moeite k'ostte haar bevel ingang te doen vinden, slaagde zlijf er tenslotte in Men tele'fonneerde naar Berlfijta en binnen liet uur was een auto vah den Geiwra-letn jS|toif daar om liaar, zoo spoedig, mogelijk, vei lig naar Berl'ijln te brengeno Gedurende een niet gering gedeelte van den oorlog werkte Anne-Marie pp het Bureau te Berlijnde oorspronkelijk klei ne organisatie was plotseling' gewleldlg uitgegroeid. iSleehts een paar keeren, wan neer noodzakelijke verbindingen moesten worden hersteld, trok" zlijf er zelf op uit. 'Onvermoeid, onverschrokken, sleedt) den dood in de oogen, bezield dopr de Zucht naar avontuur en 0111 de nagedach tenis van fVVynanky waardig te sdijln. Te Parijs wist zij' zich het vertrouwen van een sergeant-majoor, ,aan den g'eheimein dienst verbonden, in te dringen; dooi' hem vernam zlij', dat een Griek, 'dien zij; in haar dienst, had genomen, ibezig was haar te verraden, ondanks zlijl deze inlichtingen wist 'zlij: den Griek tijdig.haar eigen plaats te doen innemen. E|ein anderen koer trok zlij', via Londen, opnieuw naar Parjijls; op deze reis moet 'hot geweest zlijfn, dat zlij,t rouwens niet. voor tien eersten keer, ons kleine Holland heef't bekocht. Zijl liet ook met eenige moeite, zlijf slaagde er dn zich te Parlijb als schoonmaakster, zooge naamde 'boerenvrouw uit Normandiö, to laten aannemen in liet Bureau van den Franschen spionna.gediensjt. Arm als zlij z'ich voordeed, ham zij!" van de andera werksters- de nachtel'ijk'ei uren over. Zij was er niet langer dan een maand, 01 zlijl had een betrekking, aangeknoopt met. een der waclitd,bende onderofficieren, djen zlij',t oen het oogeniblik' gekomen was om haar grooten slag te slaan, bedwelmde 011 van zlijln sleutels beroofde, waardoor zijl b|ij,V. de lïjfst van de Fransche ^pionnen in I) uiischland in handen lilon krijgen. Men had mooi telegrafeeren geheel Frank rijk door; de vrouw, die men zhcht, be stond allang niet meer, en was pen schaapherder geworden, die, toen men hem nabij' de Zwitsers'che grens| Wat .al te zeer op zlijln identiteit ondarzboht,' drie kogels van zlijfn revolver g'ereed ha'd v-oor de drie soldaten van de grenswacht, die men later dood aantrof. En nog een keer ging Fraulein Doktor Frankrijk 'binnen, omdat het moest, om dat alle verbindingen, die baar dienst had waren verbroken en omdat de Duitsche Generale iStaf' dringend behoefte had aan berichten. Ditmaal was zlij' een Ziiiid-Amei- rik'aansche dame, die met tal van andere rlfjke landgenooten vanuit Spanje een reis ondernam om Fransche ,am|bulanoes te steunen en te bazloeken. Dat ziij! daarbij' haar eigen werk verrichte, haar eigen informatie verkreeg, wie z'al het betwljfflef- len?, Fm toch, dete zoo goed' vojorbtereide reis, die .schijnbaar makkelijk scheen, was haar blijlna noodlottig gewonden. Want het toeval wilde, dat zlijf "zich, als belangstel lende, in een dier ambulances heenboog ©ver een z'waar gewond Belgisch officier, juist binnengedragen, 'die zich op richtte, en volkomen bijl kennis, haar her kende en zlijfn omgeving toeriep, .dat zij in hechtenis moest worden genomen, opdat zlij,' een gevaarlijke spionne was. Het wad René Austin, haai' vroegere vriend. Zijl mocht al haar koelbloedigheid bewaren, niets bleef haar over dan de vlucht. Met- één ruk had zlijf dén naastbijslaopden FranSclien officier van gezondheid van zlijln revolver beroofdmet een sprang was z'ij! over de hekken, dia haar van de om'- geving scheidden hoe-n, 011 weg Was' zlijl, in het donker, in het bos'c-h, waar zfijf al loopende van kleeding wist ta verwisijeljeni Op den vroegen ochtend' van den volgen den dag waren het de Duitscha m'ansehap1- pen in de loopgraven, die tot lmnna ver wondering met kalmon tréd een soldaat; de jas1 licht om z'ich heengeslagen, zagen naderen. Men riep ham toe de handen omhoog te steken, hetgeen h'ijf deeld'. Vast genomen door een Duitscha patrouille ver langde hij' zoo spoedig mogelijk vopr den craninandunt te worden gebracht. D'aa|il ontpopte do soldaat zich als Fraulein D;okJ tor, aan wio alle hulp werd t'efn bleischikt king gesteld, en die "binnen 24 uur In Berlij'n gelegenheid had haar aanteekenin gen uit te werkeh. Wanneer het waar is, Wat ons verteld wordt, leeft Fraulein Doktor npg. Althans als men haar voortbestaan leven lc'an noe men. De voortdurende spanning, waarin zlij jaren achtereen verkeerde, brak haar gestel, toen het ocgeniblifc kwam1, dat zlij haar werk' kon opgeven. Het overmatig gebruik van cocaine, waarmede zijl zich al de jaren had1 opgehouden, had' haar gozlondheid (Ondermijnd. Nu is zij iu een Zwitsexsch sanatorium, en 's nachts, als de bergwinden tegen de muren van het sanatorium razlen en beuken, begint zij! poltseling te schreeuwen en te gillen. NjaJ- men z'onder tal schreeuwt z'ij! uit; som's wil z'ij! uit de handen der Franschen een Griek redden, 'andori© keeren vecht zïjl met soldaten die haar door een hojsldh vervolgen en wear andere kfeeren huilt zlij stil voor z'ich, zittende op een graf, dat voor haar het ggaFvan Wynanky is. Dat is het einde van Fraulein DjoHtorJ Galimatias de stijfkop. Op. behoorlijken afstand v.an de geivaar;- lijke Westkust v.an Afrika lag, ter hoogte van een broeiden riviermond een Fransche kruiser voor ankea\ 1 Aan boord heerschte gropte opwinding. Die „Clovis." zion bez|oek ontvangen van den zwarten negerkoning' Kalj-Madia, die door de bemanning tot Calimatias pim'ge,- doopt was, Die Galimatias een stijfkop, van den eersten rang weig'erde hardnekkig, de overeenkomst te teekenenj waarbij Frank rijk de vr'ijle hand weird gelaten ©y den rechter oever van den stroom, waardoor do verbindingen met het binnenland' op be langrijke wijlz'e vergemakkelijkt zonden worden. 'Dit verdrag, opgestptd door <len commandant, lag goed en wel gereed op zfijn schrijlttafff'el. E,en eenvoudige handteej- kening van Zijne Majesteit en de comedie was gespeeld. Maar nee de hoofdrol toonde zich weerspannig en de ontvangst aan boord bad ten doel hem da kracht en grootheid van Frankrijk te tonnen en hem op die manier tot da verlangde bereid willigheid te brengen, 1 J „Zes man bij de trap aan stuurboord." luidde het bevel van den dienstdoenden pffleier. j Die soeverein kwain aan in z'ijn „surf- b-oatj" zlooals men daarginds die tegelijker tijd solide en liclite .booten noemt, die uitermate geschikt z'ijn 0111 door de gevaar lijke branding te komen (surf beteekent branding). Men komt langszij. Iedereen aan boord'"stelt zich in het gelid en de koning', omgeven door z'ijn hoogwaardijgheidsbekleeders, komt de trap op. Voorstellingen, complimentjes en de'ge bruikelijke plichtplegingen waarbij' do komische kant niet ontbreekt. D.e bezoekers nemen plaats in 'n kring op het achterdek. De commandant zit naast den koning en keuvelt in het neger.-Fransch over poli tieke z'aken. Vervolgens toont lrij hem', vplgfens het van te voren opgestelde programma, de superioriteit van de wapienen, om hem het gegronde van Frankrijks rechten te bewijzen. De kanonniers manoeuyreeli'lcil ■met hun stuiken en de fuseliers; presen teeren hun glimmiendei w;aplens. 1 Galimatias kijkt toe, raakt hier 011 daar het een en ander aan en is. vol bowdpejep De commandant noefmjt ham) vervolgens mee naar z'ijn salon, waar de nageirkoniing1 zich vol laat stoppen met lekkernijen en zich rijkelijk laaft met likeuren, v/oofta! met ,,rack de 'Ciamlbjuse", die op bijzionder aan gename wijzfe ^ijn verhemelte sch'ijfnt te streelen, D© commandant ac'ht het juiste oogen blik gekomen om het chapiter van het ver drag ter 'beride te brengen; maar zijn gast is de kluts niet kwijt geraakt, 'blijf 't eersjte woord het beste, schudt hij liet 'hof>,fd en zegt: I „Kali-Madia niet willen!" Verbluft vertrouwt de commandant lie|mi maar aan den eersten stuurman toe. Probeer jij eens hem' te overtuigen," fluistert hij hem in. Glimlachend stolt deze den koning voor zijn hut te beaoeken, Allo ministers haasten zich den koning te volgen, maar opi den drempel van z'ijh particulier vertrek houdt de officier hen tegen en laat slechts twee of drie zwiarten uit het gevolg, die naar hun uiterlijk te oordeelen tot de voornaamsten "beh|0|0rein, met den koning binnenkomen. Zij'n lint heeft veiel weg Van een klein museum en hij houdt dan ook den gopd oogje in het zeil, öpidat kijn beiz|o©kers niet in een onbewaakt oogenblik' het ,een of ander zullen laten verdwijnen. Nauwelijks binnengetreden, neemt de koning een kleine., .uit ivoor g'psnedejn, olifant in handen. „Mooi!." zegt hij, 't hop'f'd schuddend. ,,Jij mij' geven." 1 ,Nee", antwoordt do officier, „dat is niet voor jou." Heel 'beleefd, maar gedecideerd neemt liij' het kostbaar kleinood oen juweel'tjfe van ivoorsnijkunst 1 weer in zij'n bezit. Galimatias schijnt erg teleurgesteld. Na een oogenblik nagedacht te hebben, laat de officier, die slechts aan de eer van zijn vlag denkt, er op volgen: ,Je moogt het lieb'blen, als jc het ver drag teekent." De mond van den nikker vertrekt zich tot een grijns, maar hij' schudt liet liooftL „Kali-Madia niet willen!" herhaalt hij' nog eens. Evenals de commandant onllmloedigd, 'ztat de officier den olifant wieer op z'ijn plaats terug en verwijdert den koning! met zijn ministers z'onder verdienen omhaal uit zijn hut. I f - 1 I 1 r ,,Als jij som'sf eenige kans ziqt," zégt hij tot den tweeden stuurman, „gang! je gang 5 De aldus toegesproken©, in de hoop ge lukkiger te z'ijn dan zlijin meerderen, laat op zijn beurt "den 'koning zijn domein binnentreden, aan welk© Wianden z'ich verp scheidene wapenrekken bevinden. Zijn liefhebberij! is bet vetz'amelen van wapenen en in alle landen, welke hij aan-i deed, trachtte hij eenige Zeldzame exemJ plaren machtig te worden^ De .oogen van Zijne Majesteit' richtten zieh oumididellijk' opi een yatagan, éen pirachtig wapen met g'edajnasöeerd handvat en met edelsteentjes ingelegd, dat zijn eigenaar van een kruistocht iu Turjiije meegenomen had, li' 1 f I Zonder toestemming te vragen nam| ide koning, den yatagan van dein) muur en st|a|ki hem in zijn ceintuur; vervolgens zich op richtend, keek hij zlijjxi ministers aan, die vol bewondering naar hem opkeken. „Mooi," zeide hij ten slotte. ^Kali-Madia dat hebben wil." „Ik ziou het je niet 'kunnon aanbieden, het is een kostbaar Éjpuvenir voor mij," „Maar ik het houden will 1 1 Do jonge officier ducht; Ll j 1 „Hij WijltHet gaat'gloedI" I 'Fn dezelfde taktiefkl van zijn meerdere volgend, nam hij rustig het voorwerp', dat de begeerte van den koning had opgewekt, weer van hem' af J 1 Ziou hij eindelijk' het genoegen smaken den koppige de baas te worden^ Een verontwaardigd, stilzwijgen volgde. „Kali-Madia liem hebben wil^" her haalde Zijne Majesteit met zjijjn breeden stroohoed zwuaienid.; ,Neo neo je krijgt hom niet." 1 t „Ik hem wil]" 1 „Ik herhaal je, dat 'hij' van inJIj'f is cn niet van jon," luidde hot antwoord, ter wijl Wij! het wapen achter zijn rag, yqr,- horg. I J j „Ban ik henr nemen „Eerst het verdaag teekenen!"' 1 ,Neen neen..." schudde de zlwarte prins zjoo heftig, dat de pluint_ die zijn hoed versierde, op] den grond viel,' D.e ministers haastten zich $jei op tera pen en de hoogst© in rang bracht z]e weeg opi zijn plaats terug.) 1 J Zij verlieten de hut van den tweeden stuurman. „Er is niets! aan te doen," zeide deze tul een jongen stuurmansleerling', Roger. Loriae, die opj.de brug gebleven was. ,sHij is koppig als een jonge «zei."; „Zal ik het eens probeereni" stelde de leerling, voor met 'een ondeugden gl|ans in zijn .oogen, j „Ga je gang! En mijn beste wenschen vergezellen je ik wensch je reeds van tevoren geluk, als ja er in sla.agt den prijs te winnen." 1. I Met een handbeweging noodigde Ro ger den koning' uit hem te volgen. Zijn hut behelsde niets van waarde: fotografieën en schetsen, waar liij zelf de maker van w,as'. Portretten van zijn vader, moeder, broers en z!ustaris[ .prijkten naast de verschillende) ty.pes^ die hij) op ,zlij|n reizen ontmoet had: "Marokkanen, bewo ners van Madagascar, Annapomiten, enzt, en verder landschappen, uit alle hemel streken, ziooals hindoetempels), oases en z'ee gezichten, .Volbloed artist, teekende Roger vaD olies, wat heml onder dei oogen k'vvlain, met zeer bevredigend! resultaat.] Toen hij nog op> schopt was, I^oesiterdlE) hij den wensch zich geheel aan id'e edhil;- devkunst te kunnen wijden, maar ziij|r; vader had Zich daartegen verziet, 1 „Wij hebben een uitgebreide familie en zjjn niet rijjk," luidde zijn redeneering niettegenstaande je kunst zpu je vrjljwel gebrek lijden!" En als voorzichtig vader had hij zlij(n zioon aangespoord dienst te nemen bij de marine een loop)baan wa,aa- mien Wel kwaar geen fortuin maakt, maar die iemand tenminste een eervolle positie ver- zekért en «en pensioen, als de ouderdom padert. 1 Maar iu het binnenste van z'ijn hart bleef Roger steeds betreuren zijn talen ten niet verder te hebben kunnen ont plooien, i Diezen dag vroeg hij zichziall1 'laf, of hij zij'n talent niet zpu kunnen aanwenden om de situatie te redden, die nu al heel kritiek leek, Bovendien gevoelde liij toch al gropten lust het portret te maken van koning Galimatias, zlooals hij hem. evenal|s| d'e ove rige bemanning, betitelde, Denk eens a,an, zloo'n afgestompt ge;- zicht van een ouden z'eosPhuimer met 'dilsrlse lippen, zeegroene aloohol|oog;en en weeke hangwagen, met zijn kroeshaar en rooden mantel, terwijl de stroohoad met onmopg- lijk broeden rang en de grappige pluim zijn hoofd versierde. H|et geheel was on betaalbaar. 'Nauwelijks de hut van den iadelborst binnengetreden, bleef hij in verwondering staan voor de verschillende portretten aan den wand'. „Ik wil gezicht Kali-Madia op); papier hebben!" riep- hij' pit. „Goed,, -dat kan gebeuren!" luidde het antwoord van Roger. „G,a -daar zitten en beweeg je niet!" Hoogst verheugd nam de souverein plaats en bleef 'onbeweeglijk zitten een ebbenhouten standbeeld gelijk. 'Nadat hij de eerste ministers] z'onder don minsten eerbied builen de deur had goz'et, toog Roger aan het werk, Per slot va-n rekening is zijn model niet zoo leelijk als het op het eerste ige)zleht lijkt; er z'it karakter in den kop m-et zlïjjq hoekige omtrekken, dia de gedachte aan hot uiterlijk van den orang-oatan opwekt. Om den hals draagt hij een mas^iaf gouden ketting', waaraan onderaan c-dg hanger is bevestigd, di-a een fantastisch beest voorstelt «en sjoort tijgerkat meyt een geweldigen kopi en den staart) in de lucht. 1 1 1. Zijn handen zlijln bedekt mei gouden sieraden in verschillenden' vorm met Isjteei nen van aUe mogelijk© -kleugen, I Eindelijk is na verloop; van een|haj£riuur de studie v-oleindigd; 1 Roger is z'eer voldaan; het portret' in evenals het origineel zloo jzlwarfc als roet hier en daar oplichtend1'als dq glans van goed gepoetst© schoenen.| j D'e monarch strekt de hand' 'lirit, j „Voor mij!"- z'egt hlij), j |"_t1 1 „Neen." - 1 j I „Ik het hebben wilj" f I „Als je teekent, kun je het krijgen,f antwoordt Roger vastberaden, ,i iG.alimatias rolt op afschuwelijke wlijjzle met zijn oogen. .1 Li Oh, die Franschen.!.! 1 j 1 Zooiets heeft hij nog. n-opit meeg!emaakt, „Ik dan vertrekken!" ^pagt hij. Fn gev-olg'd door zijn ministers begeiei'fc hij zieh op weg. naar de tr,ap buiten boord'. „En, ben je ook niets verder gekomen]," vraagt hem de kapitein.; ,.Nbg even geduld, commandant! zullen zien."; j Galimatias keert inderdaad op; a'n schr-q- den terug. i i d „Ik het nog. zien wil!" Roger begeleidt hem tot z'ijn hut, waar hij hét waardevolle portret veilig weg gesloten heeft, Die koningj bekijkt" het' nog aens en vergelijkt er zich vervolgens meq in den spiegel. I I Hij vindt z'ich mooier gewofden 'ejnp lajcjit zijn -evenbeeld in den spiegel toe, „Kali-Madiardiet hebben wil," herhaalt' h«-- i „Toeken hqt verdrag .tfanl"1 |_- ,.Nee, ik niet teekenen, wil!" „Wjeliiu, dan Wrijg, je lopk j'e portret nieti" „Als jij inlijf niet geven wilt ik 'zhl laten gooien kwaden gwst over jO|U^' „Oh, jawel,, door je too,vena.ar Üaai1. Maar ik ben een veel grooter too,ven,aar -dan hij. P|at moet je wel zlij|n, om op papier een figuur tq teekenen, die zoo sprekend op jq dijkt, alsof 'jjei het jaejpi fenÜ" .1.1' li I i I 'M il..' G.alim'atias, in de war géb-naoht-, lü(a|t nogmaals het wit zijner oogten zliea ©n begeeft zieh, als door sicjhrik bqvangen, naar zijn boot. 1 „Ah, nu vrees ik,j dat allasi in h'qt water 'gevallen is," verklaart dq commandant, „Nog even geduld, kapitein. Ik geloof, dat we juist op'den goeden; weg! zijn. Geeft) u mij het verdrag ma,a]r. Een vulpqn heb ik." .1 1 De koning heeft rqeds den voet' op de eerste tred© van de b|ruig geiz'et, maar plot seling keert hij wejer om, 1,1 11 „Kali-Madia het nog eens ziein wil]v W.eer terug, in da hut, 1 - f Dfez-en keer blijft Galimatias in verruk king op ziijlii zbo gelukkig geslaagd qonter- feitsel staren, t i - „Ik het meenomen "wili'f - T Met een sneüen greepi heeft Bjogter hem zlij'n werk afgepakt. 1 t „D;an ziai ik het nog. liever verscheuren; De gedachte .alleen, dat zlijfn evenbeeld verscheurd zpu worden, geielt den koning een schok. I 1 Het scWijfiit hem tpe, alsof dan iets) van hem sterven zlou, I 1 -i II „Nee, neej...'i! r-oapt Wijf wanhopig [uit. „Wielnu, teeken dan!"- luidt het ant woord van Roger, pnver'bijddelüjlk1, Eindelijk is Galimatias overwonnen. Hlij' neemt da vulpen aan, die hem aan geboden wordt en na ze eenige malen boven het verdrag rondgedraaid te hebben, besluit Uijj rijn koninklijke hand te zletten eenige vreemde, haast onleesbare tee- kens zloo ongeveer wat een k;at te voor schijn zou brengen, die zlijn poot in den inkt gedoopt had. 1 .1 Met het portret op zlijln borst gedrukt verwijdert z'ich de vorst tan slotte en begeeft zich naar di© liang'trap. De fuseliers zlijfn op hun po^t. „Eau!" fluistert de commandant, „Hel is iu orde, kapitein] Hier heeft u het geteekend verdrag'!" ,|- Laatste handdrukken; 1 „Uwe Koninklijke Hoogheid is nu, da bondgenoot van Frankrijk." De s;urf-boat verwijldqrt zich snel. Galimatias houdt nog steeds) het portret aan zlijln borst gedrukt.; j „Nou,!"- riep' Roger uit, toen Wijf zich weer in da officierskaimei' bevond, ^dat heait moeitte egkost." Gelukwenscht, ouwe jongen] Je hebt den prij's verdiend 1 Roger kreeg' dq gelukwenschen van iziij'n meerderen in ontvangst te nemen en do matrozen kregen ieder; een extra-portie. Zes maanden zlij'n voorbij' gegaan sqdert liet merkwaardig exploot v.an Rogier Lo riae, waaraan Wijf o-ia. een langdurig verlof te danken heeft, die Wijf in zijn ouderlijke woning is komen doorbrengen, - Als wijf heml terug vinden, is Wij' zloo juist aangekiomeu en gebruikt in vroolijka stemming Wet middagmaal tq midden der zijden, j t „Alles goed en w-al1,"- roept zlijfn vader uit, maar je Zult toe moeten gqven, dat je nu een eervoller 'loopbaan Webt dan een arme kladder zonder ihoapiers.V' 1 I „Misschien," luidt zlijfn. lachend anlj- w-oord, maar papa. u Zult op ju!W beuirt tjoe moeten geven, dat ik dit buitenk,ansja aan miij'n teekenkunst te danken heb'!." „Zeker, maar om daar ftenig, voor-déel van te trekken, heb je eerst de iSjcheep'-: va-artschool door moeten toppen." Het was moeder Loriae. die een einde' maakte aan de discussite, „Kijk -eens liier, mlj'n jongen," zeide zij „alles, waarin men uitblinkt,1 geeft ons een overwicht, dat ons te zijner tSjSi nuttig, kan 'zlijd, als wij' het nfaar altijd ten goede aan wenden." Roger bevond Zich dicht bijl"""zijde moq- der. Hij! nam haar hand en drukte «r een kus op C „Moeder," mompelde Wijl, „geloof mlaar gerust, dat ik' dat nooit vergeten 8al."f (N. Boll. D;agh'I)r -

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6