Tei. 468 istr. 12, Goes s Levertraan O ct. ZOON Tweede Blad COURANT ZATERDAG 7 JANUARI 1933 NIEUWE ZEBUW8CHE COURANT WEEK LNUARI THIEME Gepeinzen bij de klok. FEUILLETON In twee werelddeelen. VAN HIER EN DAAR MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 75 ct. Laxeer-Tabletten 60 ct. Hoofdpiin-Tabletten 60 ct. ONTSPANNINGSLECTUUR srandert i 14 cent luimen 25 cent puimen 17 cent 10 cent 18 cent 22 cent l'JO Rijst lag lrspek Ham l'St Irst 18 cent 17 cent 14 cent 16 cent 25 cent Ijkende artikelen Jlade Pudding of Aanbevelend, (lovers voor iets meer (ioenen aan spotprijzen. 49 cent 49 cent 11 cent 9 cent 19 cent 39 cent 59 cent 98 cent 50 cent 29 cent 6 cent 49 cent 25 cent 19 cent 14 cent. 39 cent st. korting. ir SCHOOLPETTEN en ster(ren). Irertuigt U. Uit- litzendingen. he reizen. Billijke tarieven*. Rijdt rustig. TELEFOON 416 TA94, MIDDELBURG is de :hen voldoet, ent'. 3 men tegen 15 cent Periscoopjc. In allo huiz'en hangen Mokken. Vanzelf sprekend kifn er ook1 staande klokken.', Maar 'dat doet niets ter z'ake. 'b Feit w.a|a|r- om 't gaat is, dat er in alle huizen klok ken zijn. Ook dat is van Ijetreikikfelijk weinig helang1. W;at Wel yan belang is, is dat die klokken altijd doortikken, be- ïhalve wanneer -ziet stil staan, ma-ar dan gaan in ieder géval de uren door. En dat is van buitengewoon grofst btelang. Wie houdt er niet van soms bij sS.jp klok te zittoji luisteren stil voor zich uit. Die oude tik'-tak1 'is zeer wijsgeerig en heeft veel te vertellen. Hij ziet veel, weet wat, .behalve God. niemand landers ziet. Hij denkt! er 't zijne, van en tikt, on verstoord verder.; Hij taiejkt er géén ge zicht bij', behalve voor kinderen iu 't half donker, die altijd in de klok een gezicht zien. i 1i Bij het eind van het jaar ga je onwil lekeurig even bij de klok zitten en je luis tert naar zijn eentonig, varhaal: „Tik'-tak Eigenlijk 'Zegt Wijf! biets en eigenlijk! pi egt hij alles. J e wordt 'zbo buitengdwioon ern stig er van. Vermaant hij Hei'innart hij aan iets Geeft hij een oude bezbnken wijz'e les 2 H|ïji-Zegt niets .anders; dan„Tik'- tak." Maar 't maakt 'jejjedroefd, angstig. Met zijn eeuwig, terugkeerend tik'-tak registreert hij, iets, en h'ijf maakt je iafel duidelijk, 't Is ïöff hij met eiken klagt iets wegtikt, voor goed. van je af. Ja wilt 't grijpen, je wilt "t vasthouden. tarug|r|oé- pen. ,,Tik-t,ak" Zegt'hij 'onverbeterlijk. ,','t Is weg, mannetje! Jjo w,ou grijpen naar die kostelijke seconden, lieve jon gen, beste vriend maar dat Zal. je niet lukken. Bij eiken tik Knipt ik automatjiscli een stilkje, 'n heel klein stukje van j:j|e .af. Ik heb nu al 20, ,30, 40, 50, 60,, 70, £01 jaar aan jo leven geknipt. 'Er is niet veel meer over, vriend. Beid! je tijd". Je Zit hij de klok en ja peinst. 'De wij zer gaat geluidloos voorbij en circ'-elt van 0 naar 12 en van '12. na.ar 0. Dfat doet! hij .al zooveel jaren, D]at rondje heb j'e in het stadion des leven'si al eenige duizfen- den malen gedaan. Je hebt pas ,365 van die'rondjes achter .den rug. Dlat is lieel wat anders dan de zesdaagslche. Djat was dood-tr.appenmaar deze 365 rondjes heb je misschien opi je -sjofïen afgemaakt. Erg sierlijk was idle rit niet', hé 'En die 365 dagen zijn voorbij! V-o-bj-r-bi-ïjl. Doe eens oven een klein onderzloelk. E-en jaar is een jaar! Natuurlijk! Mag-r 't stelt eibchen. Alles; stelt een eisWh. Ook een 'jaar. 'Eien jaar wil fatsoenlijk behan deld worden. Je zou er -b.v. niet een spel letje van kunnen maken. Je hebt een jaar niet gekocht iiï de Bijenkorf, .afdéelini!? speelgoed. Een jaar wil minstens! gelijk staan met geld. 't .Wil berekend worden. Het verlangt met klem een Zekere ad ministratie, en een 'Zekere .boekhouc&ng, want een jaar is het huishoudgeld van je leven. Je m-o.et er 'mee rond komen. Die uren moeten een beetje verdeeld worden: Zooveel voor slapen, zooveel voor eten, zooveel voor toilet, zlooyeet voor ont spanning, Zooveel voor werken, 'zopyeel voor spelen, zjowveiel voior bidden. E|r is natuurlijk een zékere speling, maar al te groot mag' die niet zijn. Nu, tel maar eens op; reken even na; het is niet z!oo moeilijk! Verleden week na de nachtmis 'ging ik de kerk uittusschen da kerkó glangers door en ik hoorde twee menschen met.! elkaar praten; die e ene zei: „W-eet je, wie voor me zat.?," DJe ander, heel nieuwsgierig: „,Nou, iwie dan.?," D!e eerste „Die en die. Hiet schijnt daar thuis met die twee hnmtafele® te Zijn; 't Zou me niks verwonderen, ,als ja-t boeltje uit elkaar gaat." Die ander, nieuwsgierig: „Zoo?," Dje eerste: ,,,JaiHèm ken ik.alleen va.n aanzlien, 'n echte opsrihleplper(En Zij, nou die ken ik' van nabij; die sm'ijlt het geld met' handen-vol over de balk! Tuig is 't.l" Die drie minuten van 'dit gesprek zijn volslagen tijd. Waars«MjjhÜj|k i-q het leven van al dergelijke klapi-eksters wel verlo ren tijd. „Vrede op aaide'.!' ,'zjongen de engéle®. „Tuig, is 't I" krasten cte klapi-eksjters. „.Verloren tijd!!" tik-takt de klok. Ér gaan vele duizenden uren ver loren. Straks is 't jaar voorbij klok slag 12. Je Hij-kit 't na!; f Niets van over? Wat goed was-, blijft. De rest.? Wreekt zich. Zoo is 't: Je neemt ja hoofd tussolien je handen en je denkt. Verleden jaar 19,32 begon ik 29 Sam Dindd.y stond ondextusschen op een zeer beteekenisvodle wijize miet zijn handen in zij'n rood haar te wroeten, alsof daar tot nu toe ongekende schatten op- ta delven waren, en zij'n eveneens ro-ode ooge® gingen onderzoekend rond. Klaarblijkelijk wist hij niet hoe hij het had, en de Ladies en Gentlemen jdlia daar voor zijn venster stonden, boezemden hem even klaarblijkelijk' weinig vertrouwen in, hetgeen de meer dan 'primitieve plunje delz'er dames en heeren dan toch ook vol strekt wettigde. Velen onzer 'Gentlemen hadden betrekkelijk' weinig pan hun voe ten ,wat op schoenen mocht lijken, en niet minder wilden Velen dar d'ames voor de heeren onderdoen, en zo-o- opk was het met alle andere stukken van hun uitrusting of equipe-ment gesteld, terwijl de jongere leden van het gezelschap zich' met het allerhoogst noiodige wisten te opnieuw. Ik begten te bouwen aan een stuk werk'. Wat' bracht ik ervan teraehti? Veel is 't niet!, Wéinig] regelmaat, weinig systeem. Decoratie.? niets 1 "Fundamenten.? niets! Gebeden? Niet'veel slordig, weinig! Gewerkt? Hard, maar Zonder r!oe|- ping Liefde voor de naaste? 'n Beroerd beetje Gepraat'?, VééU Gelasterd.? Heel graag en mot sucj- ees! De tien geboden? Als Ze er een paar van afschaffen, Zou ik 't zbo erg niet vinden1 I 1 D'e vijf geboden dér H. Kerk Nou, prettig is anders! 1 1 Plichten van den staat? Vooral niet tè nauw nemen! Een ruïne dat bouwwerk van mij van 365 dagen! Ja, jaf koon' meer voois Op de ruïne van een ouide Afrik'aaiv sche stad stonden do volgende wqorden „Venari, lavari, luderej ïidére hoe est vivere." „Jagen, baden, spelen, lachen dat is leven." Wat staat er op de ruïne van 1 Sf32 „Wein, Weibi und Ges-ang,, D|at- is l'q- ven?" of Kino,, Wjeito und Gesang. Dat is leven'?" of' Wein, Weib'und Kino. Dat is leven'? Of iets a-ndér'sf?' !|l; Ga zitten bij de klok en ond'eyZoek Wat wordt 1933? H. D|E, G REEVER J. "Wannéér precies is Christus gestorven De jongste Kerstrede, door Z.H. Paus Pi us XI voor 'de raid» uitgegprioken, heeft opnieuw het nog steeds onopgeloste vraagstuk naar voren gebracht, op wel ken datum Christus is overleden. In den loop der eeuwen is reeds een bibliotheek vol lectuur over dit onderwerp versche nen en steeds dacht men den "juiste® d'a- tum eindelijk te hebben gevonden, hetgeen echter achteraf telkens weer aan twijfel onderhevig bleek. In 1920 juichten de Ned. Kath. Stemmen (p. 246), dat het betreffende vraagstuk definitief' was op gelost. Het laatst verschenen werk over deze kwestie is van den Brabantschen pastoor J. M. v. d. Ven, getiteld: „Dag en Jaar van Christus' Kruisdood", in liet najaar van 1930 bij! G. Mosmans Zoon to Den Bosch uitgegeven. Deze publica tie was de vrucht van een 30-jarige studie over dit onderwerp, waarbij' alle beschik bare bronnen en gegevens werden na gegaan. Men zal begrijpen, dat een cou ranten-artikel te beknopt moeit zijn -om dit gewichtige vraagstuk, straks o-ok van groot belang bij een eventueel© kalender hervorming, met het oog op .een meer vasten datum voor het Pa-aiscbfeest, in zijn geheel te behandelen. Dit wordt nog des te moeilijker, waar Z. H. de Paus zoo pas verklaard heeft, dat de geleernjen het hier niet over ee-ns zij'n. Intuissohen willen wij onzen lezers toch eenig inzicht in deze kwestie- trachten te geven. Wij' laten hier dan zeer beknopt .de jongste berekening volgen van Prof. Dr. ,Oswald Gerhardt te Berlijn, die over flit onder werp meerdere werken het liobt deed- zien, o-.a. „Das Datum der Kreiulzigung" (1914) en „Der Stern des Messias" (1922), terwijl zijn jongste berekening, welke ,wtij hier laten volgen, eerst van verleden jaar dateert. Pro-f. Gerhardt -dan meant idloor ver schil] einde astronomische berekeningen den juisten datum van de kruisiging van Christus te kunnen vaststellen op Vrij dag 7 April va,n het jaar 30. E-e-n leek kan zich geen voorstelling maken, svelk eein -ontzettende®, arbeid deze berekening me-t zich brachten e,n welke pio-eilijkhed-e'n hierbij! moes-tem wou-den overwonnien-. Bij de vaststelling van den juisten dat,Um ging de professor van de volgende pun ten uit. Christus begon zij'n openbaar levén .na het optreden van Johannles de do Deo, hetgeein, zooals Lucas schrijft, plaats vond „in helt vijftiende jaar van Ide re-geering van keizer Tiberius". Diens voorganger, Augustus, was op, 19 ,Ahgt va.n het jaar 14 n. .Chr. gestorven. Het vijlt.emQ'e rege-eringsjaar van Tibierius moet aldus het jaar 28 of 29 z'ijlnl Een andere mogelijkheid om de Tiberiusjarem tie jtel len, was ook nog het fait, dat deze tij dens het leven van Augustus door gen wet in de -provincies en in helt leger met den keizer we-rd gelijkgesteld'. Uit (tien tijd zijn nog enkele munten bewaard ge bleven. waarop het jaartal 12 jils het eerste rege-eringsjaar van Tiberius wordt aangeduid. Tot dez'e telling van de Ti- beriusja.ren was men in de provincie wiat- telijk gerechtigd; ook de autoriteiten der eerste eeuwen liiel-den hi-enaan Vasf. Vol gens deze telling trad (Johannes -de Doo- per in het jaar 26 n,a Clrr. ,op en viel behelpen, met ware spartaansche verach ting van alle overdreven we,el de on ver wijfdheid. Dat alles zij gezegd om de vOiOrzörgen van den eerz-amen heer S.am Dinddy', koopman in alles, te verklaren, die niet dan door een hoog breed raam verkocht, cn steeds zoo, wat speelgoed als een piaar geladen pistolen onder de hand! had, waarmede hij' elk oogenblik -gereed was, zijn rechtmatig eigendom te verdedigen. Iets was aan de aanwezige d'a-mies en hee.ren een allergunstigtet© gedachte van 'it karakter van den eigenaar den heer S;am D-indd.y en van de solidlile.it Zijner zaak inboezemde, zoo-dat het niemand waagde onverhoedsc-he aanvallen -oip genoemde ziaak te willen doen. Ondertusschen zette de, lieer Sam Dindidy de bovengenoemde oipdelving, van de on bekende- schatten, in het aangewezlen ri vier voort, zond'er zichtbaar tot een ge- wenscht resultaat te- komen. Hij wilde wel een deelgenoot er bulten hebben, maar in zij'n slot en heerlijkheid dat kon hem niet behagen. Iets van de doop van Christus duls waaitschijnlijk in in de jaren 26 oi' ,27. Dit komt overeen met de woorden in het eyanglelie van Jo hannes, „dat Christus na zijn doop voor- da eerste maal te (JiMUZalem kwa,m, toen aan den tempel 46 j,aiar wa,s gebouwd" d i. in het voorjaar van .27. Het lopnn- baar leven van Christus duurde ongeveer 31/2 jaar, hetgeen zich uit d'e evangeliën van Johannes en Lucas gemakkelijk' laat berekenen. Als men aan dia opgaven van den bijbel, zonder andere mogelijkheden onder het-oog te zien, wi-1 vasthouden, dan blijkt toch, dat de kruisiging moet heb ben plaats gehad in een der vijf jaren' tusschen 29 en 33. J'ezuis stierf Op een Vrijdag in den Paaschtkj'd. Dijt feest be gon <*p 14 Nissan. In den namiddag va,n d-eZen dag zette Christus zich met Zijrf leerlingen aan het Paiasohmaial, dat tot in den avond' duurtte. Den .volgenden dagi, Vrijdag den 15en Nissan, had die krujisii-' gingi plaats, (De bewering, dat de kruip sigingop 14 Niisisan zou hebben plaats- gel- vonden, is re-eds vroegar geiblek-en onjuist te zijn). Na de vaststelling van d-ezo punten bleef nog slechts de .groote vraa-g over: Welke datum van de tegenwoor dige tijdrekening komt overeen met Vrij', dag 15 Nissan? Zooals waarschijnlijk wel bekend' is, w-erd de eerste dag van d'e J;oiodséhe maaind bepaald! lal-s nia, -.d© nieuwe maan het -eerste kwartier zich wieex in tl'a avondschemering vertoonde. Dit gpld als ■e-en door G'od ingesteld teeken, -zooals blijkt uit Psalm 104 19. De- berekening van den datum van de kruisiging van Christus was, na de vaststelling; van dez-o feiten, dus alleen nog maar »an Zuiver astronomische kweSti-e-. H-et ging, ler dus alleen nog maar om te kunnen nagniain, .in welk v.an de jaren 2933 na 'do nieuwe maan 1 Ni-ssan-z-oodaniig viel, dat -da 15a een Vrijdag was. De eerste astronomiischo hu-lp-middelon werden geleverd1 door prof. F. K. Gin-zel, daar hij de nieuwe ;en volle maan voor elk jaar Voor Jelruzaletn vol gens onze kalend-er zeier juist op den dag, uren -en miniuiten berekende. H-et tweede astronomische hulpmiddel, de berekening van de nieuws ma,an, w-as de methode van Fotheringham, waarbij! men voiotr den -ear- sten en twe-eden avond van d© nieuwe maan de hoogte -en den afsta,nd; to,t dte zon aan den westelijken horizon bereken de. Met behulp van d-eZe astronomischs data gelukte heit aan pro-f. Oswald Geit- hardt de Joodsohe kal-endfer van dia jlaaieu 29 toit 33 te reoonsit-ru-eeiren. Na een Zeer nauwlseu-rig onderZo-ek, waar-bij' all-e feitien en data aan eikalal' werden getoatst:, bleek (altijd volgens de reid-enaerin-g van prof. Gerhardt), dat de kruisi'gin-g van OhrisittuiS heeft plaats gehad' -op Vrijidiag .7 April -van het jaar 30. Wie nu ook meenen mocht, dat hiermede h-et vraagstuk voor goed was opgelost, weet inmiddels-, dat hij' zi-oh vergist. VerschiUend'e geleerden viiel-en dio bewijsvoering van den prof. aan en wi-stdu haar c,p' verschillende punten mii-n of meier ta ontzenuwen. Zoo wijdde p:.a. Pater A. V. d. Meyden ,m.s.c,, -een Zezr desliuniüge op dit gebied, -een beschouwing hieraan in „De Koerier" (22 April 1931), aan welk artikel wij' hieronder hét! .een cn ander ontleenen. Ieder ,die die chronolo-giie van Christus' leven tracht o|p te lassen, geheel of gedeeltelijk, krijlgt te mak'en m-eit Lucas HI, I, waarin dez'e schrijft, dat Christus Zijn openbaar leven begon na het optreden van Johannes dan Doopier, hetgeen plaait-s vond „in het 15c Jaar van de regeerinig van keizer Tibarius". Nu is het de vraag: oip wanneer moeit mem heit begin van Tiberius' regeer-img plaateen? Was het pas na den dooid y.an zijn vooi^ ganger Augustus, die stierf op 19 Aug. 14 n. Chr„ of was het vreegea-, nj. bij! hot begin van zijn meidei-regentschap In hot eerste geval val-t het 15a jaar van zij'n re:ge,ering in, 28 en 29, in het -tweede geval vlat het misschien in 26. Ik ze;g; misi- schien, omdat hat begin van dit medei-rcr gents-chapniat zqoi historisch vaatat'aait, ja zelfs men kan aan de kistorrcitei-t v,a,n het geheel© meda-regemtsehap twijfelen. Doch deze, kwesties nog daapgela-tenw,a,t over trade munten me-t het jaartal 12 als eerste regeerin)gsjaar van Tiberius wogdf' aangehaald in een zeer dubieus argium-ent. Het .gaat hier -over muntstukken, beschre ven in den Thesaurus Mloirellianmis van Haverkamp (1734). Op de 3 eerste mun ten zou staan: De Grieksche lioo-fdie;titer alpa le jaar van Tiberius en ïeqp. het jaar 43, 44 en 45 van de Arctische Area, die wel begon op 2 Sept. 31 v. Chr. 'Op da 4e munt staat de Grieksche hoofdlet ter gamma 3e jaar van Tiberius plus het jaartal 47 van de Arctische Aam. Maar dit klopt niet allemaal. Ho,a kian het le jaar .van Tiberius gelijk zijn met 3 verschillende jartallen? Trouwens, da 2 eerste munten zijn nergens meer te vin den. Ja, reeds 100 jaren geleden wend er vergeefs naar gezocht. En toen reeds werd aan de waarachtigheid erVau getwij feld. Volgens numismatische studies van den vijand in huis te halen, onder d'e Heerlijkste Amerikaansche vergelijkingen, die wij voor i-ets gevraagd beschouwen, om ze op dezen grooten dag mede te dealen, want ook de vergelijkingen, zijn van een bijkonder slag Amerikaanseh. Maar het opdelven duurde erg lang, te lang, Dan Dorman hield den heer Sam Dinddy, anders genoemd! de Rboie duivel, steeds in het oog, erg verlangend het re sultaat zijner verdere opdelvingen te ver nemen. .maai- geheel geduldig in schijn, dus geheel Amerikaanseh, cn, wie weet hoe lang die opdelvingen n-oig zouden geduurd hebben, de heer Sam, die interes sante .operaties had besloten, e-n onzen Meester Dan Dorman uit Kilkenny, Ier land van zijn aanhoudend gadeslaan, van genoemde werkzaamheid had ontheven, wanneer niet het middaguur gekomen was. De kleine blootvoeters hingen aan de rok ken dei' dames en hadidlen honger, zoodat dezen het beter vonden in hun beérek- kelijae woning, min of meer -gc-ed inge richt te retireeiren, hetgeen do aterkeiro helft natuurlijk verplichtte de zwakkere le klas-muntenkenners, 01. a. A. v. Kerkj- wijk, directeur v.h. Kon-. Kabinet van Munten te 's-Gr,avenhage, prof. dr. Prick, Ecgierungsrat Münzlkabinett te Goitha ;en G'. F. Hill, kooip-er of Coins in the Bri-t-sch Museum W. C. I. London, heeft Morelli e. a. vóór 200 jaar verkeerd' gelezen, cn droegen 'die 2 eerste munten ook oen gam ma en geen alpha .hetgeen trouwens nieit yo neel veel verschil geeft in uiitteeke- niug. Uit die oude munten (3 en 4) kan meu dus veeleer besluitenhet lo jaar van T:beri.us 45e jaar van de Arctische Aera 14 tolt 15 na Chr. Aldus valt het 15e- jaar va.n Tiberius' legesring!, dit is- het begin van Jezus' Openbaar leven, samen met het jaar 28 en 29 na, Chr. Het volgende argument van prof. Ger hardt is Toes. Ii, 20, „dat Christus na Zijn doop voor de eerste maal te -Jeru zalem kwam, to-en aan den te-mpel 46 jaar was -gebouwd". Ook deze tekslt ltan Ger hardt niet definitief in het! gelijk Stel len, -omdat wij niet meit -zekerheid weten, wanneer met den tempelbouw is begon nen. Dit zou men moeten halen uit de gesehriiten van Flavius Josephus. Ma.ar deize geeft in zij'n „A'utiqui-tatês" een an der jaar dan in zijn „Bell. Jud". Vervol- Bij Apoth. en Drogisten gans-gebruikt hij een Gri-ekfech woiord, dat mcr betec-kein-t: hij' (Heroid©s) „maakte zich -op" om den tempel 'te gaan bouwen, aan wel: hij „begon" den tempel te bou wen. 'Tenslotte gebruikt Johannes het wo-ui'dje ,,-naos". da.t alleen hat heilig dom beteekeut zonder heit „hiënom"; de vcórhioveu enz'. Zoo- zou de Hoillaindscho vertaling van Jtoes. II, 20 wel eens au- d-exs kunnein zijin, dan -tot dusverre ga-nig- Daa-e. n.l. z-es en veertig jaren geleden' werd dez'e tempell afgebouwd ent gij! zpui® hem wóllein afhouwen dmie dagen hierna? In alle 'geval; voor een ziekere tijdsbepa ling, zelfs niet als argument-urn oonfinma- torium kunnen de 46 jaren van Joes'. II, 20 niet in aanmerking komen. Als groiat- ste bewijs vóór de stelling van G-erhaaHt gelden de verschillende- astronomische be rekeningen. Hiieriin kan men voiligeins de 1-aatwt-e oinderzoekingen Gerhardt volgen, oim aan t-en-slkiitte nog, tot een andere coiM'lusia te k-oanen. Z-oowel volgens de methode van Ginz'el als volgen-s dii© van J. K. Po-tber-inigham berekende Gerhardit dein (Joodschen kalender van de jaren 29 t.t 33 Waarschijnlijk heeft hij liet weil mi's, als hij de jaren 28 en 31 voior gewone jaren (geien ischrikk'elljaren) houdt, maar de berekening in kwestie- komt- hier door niet in het gedrang,. Gerhardt viini® dan, dat de- 14e Nisan {a-angen-omen Ide probabi'liior sententia, dat Chriatus op den I4cn Nisan e-n niet op 'den 15en gestorven is) van het jaar 30 op een Vrijdag viejl'. Ergo: Christus is op den 14en Nisan ,7 April -1 ul. Kal., in heit jaar 30 gestorven, Do -o-ude mujiït-en Jioies. II, 20 höbbein hem ee-r-st prachtig op, weg 'ge-hoilplen1dei ast-noi. n-uni-e brengt de zekere, condlulsiie. .Wa-i hierop te a.nit'woiorde.n Die -theo-riei, der-o-udfl munten en Jio-es. II, 20 kan volgens bo venstaande ipteensetting niet alls ernstiga argumenten worden beschouwd. Dat 14 Nisan 30 -op -een Vrijdag viel, kam Ime-n al? zéker- aannemen, volgens den hui-diiigein stond der astronomische wetenschap. M-a-air velgen-s d-e ze-er nauwkieiUrige berekéniiingen van de twee Duitischersi Kugler SI. J). (1922) -en S-cho-ch (1928) en nog na hen van den Oxfbrder astronoom Potharing- bam, viel de 14e Nisan van het ja,ar 33 óók op een Vrijdag en zou Christus dus evengoed op den 14e® Nisan 33 3 Aprüll 33 Jul. Kal. ku-nnen Zijn gestorven. E® daar tegen deze opinie noch p-ude- munten, no-cn andere archeologische vo-ndstem; naah Joes. II, 20, -noch and'ere teksten van ge- wijdte of ongewijde schrijvers ernstige be zwaren inbrengen, teïwij! integendeel deize datum in goede overeen-s-temiminig is met da chronologie van den marteldoioid! van Jacobus -en de bekeerin-g van Pajilus, zelfs, aoia m-e-n daar wiaarde -aa,n hecht, met het jaar, wa-ari-n Phl-egan d-e wondea-ibare zicme- v-erduistering laat plaats gtrijipen, kunnen wij' aldus besluiten met een grnoit-e waar schijnlijkheid; de nieuwste astro-uomische and-erzoekingen versterken de toch al' ste vige argumenten voor aanname van heit jaar 33, 3 April als den juisten datum va-n Christus' Kruisdood. Van spionnen en spionnage. IV. - De avonturen van Pranlein D-oktor, ds zoo bekende Duitech-e spionne, in de geschiedenis- van de sipionnagie ko- dadelijk te vo-lgen, gezien dat' d'e sterkere helft gaarne eet, en de Zwakkere .haar kracht bewust, regeert met lepel en vork over de heeren der schepping, ook etende!' een woord te -spreken, dewijl het hloots- voete gedeelte in staat was, het- rechtma tige aandeel van de Heeren, der Schep ping. niet te eerbiedigen, maar z'elfls! en welke ondankbaarheid, hoe snood, zich eigenmachtig toe te gigenen. Zoo st-ond dan op eens Meeister Dan Dorma-n alleen voor het, geopende venster van Sam Dindd.y. Deze laatste Gentleman lxad zij'n ve-el belovende opdelving thans -gestaakt, en zag strak Meester Do-rman. iaan. Deze bleef niet in gebreke- hetzelfde tie doteni. Uit dit duel kwam de vrekfo en z'o-nider bloedvergieten. „Alles!" vro-eg de heer Sam achter het venster. „Ja!" antwoordde hij voor het yenste-r. „Neen! dat niet." i „Hall' -ook goed." „Welke helft.?," N „Om 't even." men als in elke geschiedenis persoon-' lijkheden voor, flie in het bijzonder pp den voorgrond treden. Wie .van Idle spion-. naga-literatuur dea- laafeite Jaren kennis .neemt, -zal onder de madew-erfceirs yan fl8 Intelligente Service bepaalde figuren ken nen; -evenzo-o onder diegene®, di-a 'hetzij hét Pransche, het Euslsisdhe of heit Oasj. teni'ijksche leger hebben gediend. Onder de Guitsohea«, die spionnage verrichtten; zijn er ook verschillende, diei zich bepaal den naam of verdienste hebben .verworven. Maar geen dezer heeft het tot d!e bijkans mythische hoogte gébracht van FrauMn Doktor die zonder vrees vpoir degen- spraak de meest be'k-ende en door file® vijand meest gevreesde spion van Duitech- land in den oorlogstijd, kan wbiidlan ge- heeten. - 1 - i - Het toeval heeft haar tolt spionnage gebracht. Zif heette in werkelijkkheid Anno Marie Letsser, en het huis van haar vader was in de Tiergartenstlrassei .te Berlijn 'gelegen, niet v-er verwij'dead van de Centrale van den Duitschen Nachricli- tendienist. Zij' kwam. in k'ennie met den Garde-officier v. Wynanky, die wegens schulden in dienst ging bij' da Duitebhe spionnage. -Zijn eerste optreden maakte -al direct grooten indruk', H|ij! was naar Fajtfjfa gestuui-d am plannen ta onderzoeken, die aan den Duitsehen agent te Parijfei zouden worden aangeboden. Hij ha,d een omjdler- Houd met den Fransohman, dia hem idle ge heimen van een automatisch kanon wilde vérkoopen en méende onmiddellijk! te zien, dat zij technisch niatts waard waren. .Om zekerheid te verkrijgen, eisehtte hij van den Duitsehen agent te "Parijs, da-t deze hem een 'Zwitsersch p-aspoort Zou be zorgen daarmede gewapend ginig hij' dlooid- kalm den officier van da betrokken -af-dee- ling van de Fran-sche artillerie oip z'ijn bu reau opzoeken, en v-ernam v-an dezen -even eens „dat die plannen niets waard waren, omdat bij' de tweede losbranding het ge neric automatische kanon uit ell^aar zo® springen. Men kan zich d'e verwondering 'van Zijn chef 'te Berlijlh v-oorstellièn toen hij als de gewoonste .zaak ter wereld ver telde, dat hij aldus gehaudleldl had! Hij werd nu naar d'e Maasvallei gezon den, maar ditmaal ging hij niet alleen. Anne-Mario kon zoolang niet alleen bl'ijr ven.-en noodgedwongen naim hij' ha,-ar mee. Maar hij bem'erkte al spoedig welk' een kracht hij 'in haar had. Niet -alleen kóm Anne-Mari'e aardig teekan-en -en schilderen, maar zij sprak Fr-amsch als e'en Fran-gajise, gevolg van haar opvoeding gp1 een Zwit- sersche kostschool en- zijl had den juisten slag om met alle soort van menschen óm te gaan en deize dingen te ontlokken,, lelk op zichzelf geen geheim, maar tezamen een keten van wetenschap vormend. Zoo trokkken zij' door h-et Maasdal én zoo kwamen zij samen iu de buurt van Char- levill-e me-t bepaalde Opdrachten om ten aanzien van d-e strategische spoorwegen iets te vernemen. Zij; volbrachten hun zending op de juiste wij'ze, maar op den dag, dat zij' des ochtenldls het Station te Charleville betraden, bemerkten zij, dat zij werden -gevolgd. Zelfs zagen zij- duide lijk „dat een heer met een -groiot moizleit in het knoopsgat aan énkele -agenten orders gaf, waarop deza agenten zich bij! de verschillende ingangen posteerden. Dank zij! het feit, dat zij; toevallig a-chiter een postwagen stonden, werden ,ziji niet be merkt. AnneyMarie redde de situatie want met von .Wynanky ac'hter zich aan, snelde ziijl op èen der agenten toe en fluistojifde 'dez'en in het oor, dat zlijl door den chief! w,as geztenden om hemi te ztegjgen, dat lilijl 'zlijln 'makkers m-oest verzain'elen en zlic-h onmiddellijk' naar een bepaald plint moest begeven. Zoo kregjetn Anne-Marie en haar vriend gelegenheid' per rijltuig te ontsnafpj- pen; zlij! namen ergens- anders den trein naar Brussel en voordat de telegrafische orders haliden gewerkt, war-en zfijf -veilig over de grens. Maar "toen zlijf dies avondd in Keulen aankwamen, kon Wynanky nauwel'ijfc gaan. Reeds Hes; ochtends had 'h'iji zich ziek' gevoeld, maar er zich telgen verziet; het bleek' pu een 'buikvliesont- steking, 'die -ondanks een operatie den volgenden idag 'met zlij|h dood eindigde.- De toestand, waarin Anne-Marie zich bevond, te bes'chrijjven, is niét -mogelijk'. D-te familie van Wynank^ wilde ha,ar noch tot het sto'fféllijk ovbrsc-hptj noch tjót dc begrafenis toelaten. Tóen werd zlijf gehol pen door denztelïden officier, die -Wy nanky blij1 de spionnage had' gebracht en haar leapaciteiten kende. ''Zoo kw(ajmi izlij in dienst van het Djuitsche -qplonuagei- bureau, en zóo vroeg, zlijf-"steeds nieuwe avontuurlijke reizen om' haar gedachten te verzetten. Aanvankelijk ging zij als kostschoolmeisje naar Genève; .na daar ©enigen tlijfd ve-rtoeifla. te hebben, ging. z'ij als leerlinge van een schildersschool in Ida Fransche Vogezen. Diaar schilderldie zlij en toekende zlijlj dgjt het een lieve luist was; later maakte zljjUkennis met officieren, die aan de manoeuvre deelnamen cn een ...i i „Winkel of herberg?" 1 j „Winkel dan.?" j I 1 i „Goed, winkel dan." - - Na dit zeer gewichtig) onderhoud dat o-ver veel besliste, schoof een he.ele «malle deur o-p-en op- z'ij. i I i I L I Met moeite perste zich Meester Dorman door de opening, en legde -z'ij'n haridl in de hand van den Rooien Duivel. I En werd onderhandeld! en gesproken achter het gesloten venster, want de heer Sam had zij'n uren, en zijn kla®te|n waren verplicht op- die uren te komen, wilden ze klaar komen met hun inkop pen. i - Het einde wa,s dat men tot een over- .eenko-mst kwam, het huis werdl jn tweeën gedeeld. Het bijna grootste ge deelte bleef aan Meester Do-rman, .en ©en smalle gang voor den heer Sam, en beiden waren tevreden, de heer Doirman omdat hij meende den heer Sa-m .beetgehad te hebben en de heer. Sam amdat hijl over tuigd wa-s aan den heer Donuan denzelf'- den liefdedienst bewezen te hablbken. i 1 - (W-ordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5