Dames- en Kinder-Pullovers MAGAZIJN „DE HOOP" DOUWE EGBERTS C. J. TILROE GOES UIT BORNEO'S OERLAND. St. Elizabeth-Gesticht „FOCUS"]G06S "kerkelijk leven |~|rechtszaken|~1 Vooilflopige Aankondiging HOUTWAREN, INSPAN, Vrijdag 13 Januari a.s., Vrijdag 13 Januari 1933, Een Huis met Schuur en Bouwland Den 25en Januari 1933 Woensdag 25 Januari 1933, Een Betere Bril Fa. D. BAKKER Alles moet weg. UITVOERING Adverteeren doet verkoopen. 111 I UIT DE PERS I 1)1 ZATERDAG 7 JANUARI 1033 AF LOOP VER KOOP IN 6 EN, ENZ. Advertentiën OpWoensdag 22 Februari 1933 Openbare Verkooping van den kapitalen landbouwersinspan van dhr. J. VAN DAMME te Heinkenszand. a.s. Woensdag 11 Januari een groote partij nieuwe Houtwaren. verkoopen epenbaar verkoopen publiek worden verkocht: aan onverdeeld 1/70 aandeel In de onroerende goederen ter groot te van pl.m. 1650 HA. in de gemeenten Kattendijke, Wol- phaartsdijk en 's-Heer-Arends kerke ('s-Heer-Hendrikskinderen) met de beestialen, werktuigen, voorraden, enz., zooals ean en ander te zamen uitmaakt de Burgerlijke Maatschap „De Wil- helminapolder". publiek verkoopen 9 onderaandeelen elk groot f 1000 in de „N.V. Landbouw Maat schappij de Bathpolders", gevestigd te Goes. Minder Geld uitsluitend bij Uiterste prijsopgave gevraagd van Aardappelen, Peên en Uien ZEEUWSCH TARWEBROOD. Dames Pullover f 1,25 Dames Pullover f 2,00 Dames Pullover f 2,90 Kinder Pullovers en KinderPakjes spotgoedkoop Ganzepoortstraat 23 - Telefoon 459 Echte Friesche Heeren-Baai te geven door de R.-K. Propagandaclub „St. Aloysius" te Ovezand, op 17 en 18 Januari a.s. een Klucht in 3 bedrijven Kluchten en Voordrachten. BEZOEKT DE SCHITTERENDE MISSIE-FILM DER PATERS CAPUCIJNEN „UIT BORNEO'S OERLAND" op WOENSDAG 11 JANUARI 1933 lm I Leu. ]ïlukt olm. dett Eken tot: heli Het, gehoekt verdiepingen oorzaak va» Lhekend. I te Ceylaa» pddetmile uitga-' |tot dusver 561 jl 16 met dx»i wil de twee Pu, 150.000 hein I ndergaan. Van Ier Mg niemand l r „Aüaatiqtoe"» |ta|gfc liet aantel do Atlianfaqua k, dat er móéaq sten als verdwe* Mig door nun ikt. Het is eenj |sn diruik bevareol raakte de radio* van lalle kaai"* steven naar dia weet, dat heli l es de gezagvoer* (spelingen, ojpgeno* li sleeipihooten vaat lijk ter assistentie aluk bij1 een ojngen In passagiers aft# |e zee niet ,al tg ngen van den ka* omtrent de oor' bats kan zeggen Iden .geven weer tep kwam 'omstreek# _jet|te eemste klas J voorn inlichtingen!, ld meer punten hef) I-tijd te hebben zie» uk het commando,.? Het schip waa andblusehmatariaal Ahing schijnt, niets laniet ds er niet ge* 1 beval de kapittel» Jhip te1 verlaten. Da lig, dat de mannen, 1 waren, de mannen! Ft konden bereiken* Rn da sloepen bosHlte feit vuur tastte dg Jat, dat de vermiste» ■gestikt, door balke» De Duitsebe bootf uur ter plaatse ent I; uur. De gaza.gvosr.-t Laait in den ochtend, lier-en >en «enig© man* lel Zeven. Hij is Ihiet Ijen. - I verbijlsterd' War ds- ramp om zich beent rdt er gesproken vanl loodlot. Het noiodlo# Jbijzonder hardnokkiig loopvaardij'. Het eenq htige passagiersschip! de vlammen. Dia op* Aides van do Gieoigea Nauwelijks bedaard eni li'hilippar gingen nogt l>veree-nklo!instige Fran* vlammen op. Het is It v,an andere laniden! Ivordt; men denke aft# Tiet verschil is echter,. Ji andere lanldletn mee* fcn zelf worden aamgp-i j r waar van kw&adwil* i I Opnieuw ziet men ini Ten van commurdatiacihe prt men opmerken, dai. pais de Georges Phi* als hulpikaiuiseiris had* doen. In dlab geval I indingslijhen in die Mdd* |bben motetien IbesahjerraieB troepen ow ■die sleepibooten „Rtoode Lzee" van de firma I*. Imen met een FranScha gister op ongeveer 7 an Portland in geslaagd, pp sleeptouw te nemen* J nog. Een Franschman,|l |gd was laan boord te schip weder verlaten* de bemanning van de I razea" hebben daarop! |eens aan boord te komen thans nog op het sdhip.'j Je sleepboot „Witte .Zee" |ukkig een verbinding ■m de „Atlantique" st! ltlantique" naar Havre Hoewel dit in verband gen afstand nogal bezwa-j debrengit, heeft de sleepf (emde Fxansehe haven g6| sleepboot „Srmison", did geslaagd was vast te ma* irbinding wegens machine, n. Fransche sleephooten he n tijd verbinding met dflj ehad. 4 t, dat de verzekeringspolk tique" pas Woensdag, dusl lat d® brand' uitbrak, is van den brand noemt mer ing. "Vier valsche pirliiesfcers - politie is er in ge _ngen te arresteeren die J8y is beweerden te zijn ,en zie! schuldig hadden gemaakt ïarius Malick, Marck Chalj llo en Georg Ouchinna. Zi bekentenissen afgelegd <s ■d ook in Nederland aïtrogj ebben gepleegd. Ben Russisch ImMsdripi VCT-tmgehrfrt. Blijkens een bericht uit Helsingffons aan Berlingske Tidende ia de Riussmche luchtvloot gister door een ernsltiig onge luk getroffen. Bij een tocht van het met drie motoren uitgeruste luchtschip WJ ifini op weg van Krasnorgordeis naar Le ningrad de motoren onklaar geraakt, zjoo- dat het schip door den wind in da nabij* heid van Nowgorod in een hosoh is ge dreven. Het is de bemanning gelukt zich te redden. Het luchtschip was eenrge dagen voor Kerstmis naar Moskou gestevend, maar het aan oefeningen zou deelnemen en er later gestationeerd zou worden. Bij Krasnogordeis had -het schip wegens een machinedefect een noodlanding moeten doen en was gister na herstel' van het de fect naar Leningrad vertrokken- GOES. Parochie H. Maria Magdajenia-.) WOtENSjDAG-, 's av. 7 ,uur M- i DONDEBPfAG, 9 uur gel. Trouwmis de Kostervan Driel. .ZATERDAG, vanaf 4 uur biechmoio- ren, 's av. 7 .gum Lotf. .WPEKLIJiST van 8—14 Januari. ZONDAG, Mis H. Familie Jezus Maria en Jozef, Gloria, 2e geb. jLft Zondag na Driekoningen, 3e O-et. Driekoningen, Cre-. do. Pxaef. en Communicantes v. Drie koningen. 1 iMAANDAG, Mis v. Driekoningen, Gloria, 2e geb. la Zondag na Driekonin- gen, 3 .Maria. Credo-. DINSDAG, Mis v. Driekoningen, Glo- ria, 2e geb. Maria, 3 Kerk of Paus". Credo. WOENSDAG, als gisteren, 2e geb. H. Hyginns, 3 Maria. DONDiEiEiDAG, als gisteren, 2e geb. Maria, 3 'Kerk ,of P,aus. "VRIJDAG-, Mis Oct. Driekoningen, Gloria, Credo. ZATERDAG, Mis H. Hilarius, BisiSchop Leeraar. Gloria, 2e geb. Hl Felix, 3 Paus, Credo. De tekeerling van KonmersrvnHt. Ongeveer vijf jaar geleden veracheien to Konnei-sxeut-h inde woning van Th-eweiso Neumann een jong apotheker Braiuoi Paul Rothschild, uit Spiers, een afstammeling van de bekende oude joo|dsche familie uit Frankfort. Da indruk welke de gestig matiseerde op den jongen man maiakte, was zóó sterk, d'at hijl tot -de Kaltholdeka kerk overging en besloot theologie te gaan studeeren. In Jluni 1932 werd hif door den aartsbisschop van Bamburg tot priester gewijd. Kprti daarop vond kijm benoeming tolt kapelaan te Axberg, een dorp in da Öpper-Paltzl plaaits. Vlak voor Kerstmis overleed zijln vader en toen Rlpthsehild ,na de begrafemis op 24 De cember naa-r Aberg reisde werd hij' in het station te Neurenberg door een beroerte getroffen. Hij wa-s onmiddellijk dloold). Rothschild, die slechts 33 jaar oud is ge worden, is overeenkomstig zij'n wensch te Konnersreuth begraven. Aan da plech tigheid nam ook There-se Neumann in een rolstoel deel. Het Hl- -Jaar. Da bul, waarin het Heilige j;aar wordt afgekondigd, wordt thans tegen de tweede- helft van de-ze maand yerwaeht. Men gelooft, dat in de eerstvolgende maanden ook een geheim consistorie Zal worden geho-uden, waarin de Paus ni-euiwe kardinalen zal benoemen. Men neemt n.l. aan, dat de Paus het college van kardi nalen, waarin door het overlijden van verschillende kardinalen 17 z'etels vacant zijn, met het oog op het Heilige jaar zal willen aanvullen. Kantongerecht tc Goes. Dloor den Kantonrechter, t-e Goes zlijjn veroordeeld' wegens overtreding Te Diriewegeu des Zaterdags na tw'aialf uur op den openbteren weg mest vervoe-i ren: A. P., Driewegen, f3 b'. a. B 'djih- Vuur branden op minder dan 45 M. van den openbaren weg: A. F., P. M- K., [Wissenkerke; C. M., KapeUe lr3 b. s* 3 d h. Te Kloetinge venten zonder vengjunning F. A., Goes,, ffO.'öJOi b. s. il'd. h* - Met een jfjjwiel de veiligheid' van het verkeer in gevaar: blreugjen: J. W-, 'si-Hje^ renhoek f5 bL s. 5 d. h. Met "motorfiets des avondlq ilijjden zton- der achterlichtL. M v. B., Goes ff 3 b. e. 3 d. h. I 's Avonds fiefcqen aond'er licht: P', ÏW}. S., Kapellë ifT2f b. s. 2 d. h„ A. S.,' Kloa- tinge f3 b. s. 3 'd. h., L„ K., Goeqf ÏT5 b. s. 5 d. h. Met motorfiets des avonds, xlijTden zloindeir lichtJ. H). T., Goes iffó(|b. s. 5 d. (h. t Meineed H Ter terechtzitting van bet Kantonge recht te Middelburg bij; da behanldteJing van, een overtreding van de Vuurwapen- wet, n.l. het afleveren van ,een vuur wapen aan een minderjarige teglen S. de J., wapenhandelaar te Middelburg, heeft de Kantonrechter termen aanwezig geacht een getuige, n.l. een :Zoo.n van verdachte, te doen aanhouden omldlat hij hem verdacht een valsche verklaring on der eede te hebben afgielqg'd. De ver dachte werd te beschikking gesteld van den Officier van Justitie en na veirhoor naar het Huis van Bewaring overge bracht. i - Re moord in dien Blijdoi-perpoUer. Tegen den verdachte van den mbor'd in 1929 op een tienjarig) meisje in defn- Blïjdorpenpold'er te RótterdanL gepjfeegld heeft het O. M. bij! de rechtbank aldaar gisteren tien jaar gevangenisstraf! "ge- -eischt. i Onzte Candida ten. De „Volkskrant" wijst op de buitenge woon. moeilijke fSjHen, die wijf, -zbp gjofeid als iz'eker, nog, tegenuwt gaan. en vervolgt i „On'zte kiezers mogen dit wiel bedenken bij h-et stellen van candidate®. Die allerbesten, -en zij aften,, mogen thans tot het Kam'erlidmaaitteehaJp1 wor den geroepen: die mannen, wier veraint- woordelijkhei'dögevoel d-oor hun plichts besef' en hun kunnen wordt geëveinaaxd): de mannen, die slechts met groote mloeite kunnen worden overreed een eamdidatutr te aanvaarden, niet d'a mlannön, die zich met 'n luehthaadigheid aanbl^len of, het 'f lidmaatschap van een kegeMub off iets dergelijks giSd'. Indien straks de gjoede wil en het door zicht van aLlen noodig zsulfen ^ijn om land en yolk'*te radden van nog, diepere inzinking, dan moge onze fi-acfie of wij al dan niet in de r^eerinjgj zijn vertegen woordigd louter uit" de aUjeilbestel krachten 'bestaan, uit' krachten en uit karakters. Het is een ongunsti'g'e viieajai'ige pe riode geweest, wtelke nu ten einde spoedt; de volgende 'zal naar aft waauschijnljlk'- heid nog, slechter zijn de volksvietrtelgW* woordiging voor nog moeilijker beslissfn'- igen stellen.' tWij höbb'en te zorgen, dat 'de volksver tegenwoordiging. vooir ons deel uit m'ani- •nen bestaat, die tegen de iglrootsife mdei- lijkbeden zijjn Opgewassen en voor 'door tastende besluiten nieit terugsphrikkten. MARKTBERICHTEN Veilingsvereen. Zuid-Bevelanldi te Góes. Groenteveiling 6 Januari 19,3)2. Spruiten ff .815, idem 2e soort ,8, iWitlof (uitschot) 7; Sjalotten ff5.70, Stekuien f0.;801.50, aUes per 100 Kg.; Prei ff46 per 100 bos; Bloemkool MT5 10, 2e -soort Ü25, Rloodekojol ffi2*60 5.20, Gele Siavoyekdol ffl320 Groene idem f'1.601.70, Bdterenkboi p 1(802, Kip-eieren ff 3.40 per 100 stuks. MIDDELBURG, 6 Januari. Op- de veiling deden: Zaeuwsche blauWe aard appelen '381 c., per 25 Kg.Raksla 05 c., broeisla 33 p\., mblsHd 37 d., vefflfejtai 923 e., spruiten 618j cl., witlof! 5'I'S c.,s c'horseneeren 10 d„ koolrapen 12 c., peën 13 d., uien 15 -ö., kroten1 1'2 c., rapen 0.12 cl., roode kool 3 d., alfes per Kg.; begonia's 20 c., primula's 19 c., beide per pot;s nSjlgroen 419 c., chry- santhen 8 c., peën l1/*'Sd/è, kroten 1 SP/2 e., prei 1 6"d., selderie 1'4V2' d., k'nolselderie l}/£4' c., rammenas 21cl., alles per bos; ep,voya koo® lj/jj0 c«, roode kool 163/2', d-, boerekjpiol j/j31- d., bloemkool 12Ó.V2! andljfvie }[i2! c., alles per feituk. BURGERLIJKE STAND MIDDELBURG. Huw.-aang.: J. D. 'Helijlliger, 28j. en El. Rfijlkó, 25 j.; J. v. Kleven, 24 j. en M. J. Alleman, 1§ j. J 18 j.; G. van iWjasbeek, 64 jj'. en A. EK AVevexling, 71 j. Gehuwd: J. v. d'. Zee, 44 j. -en -Thr. A'. E. van iStehaik, 29 j. Bevallen: A. van Lu-ijkJongepisr, d. KRUININGEN. Geiiuwd: Herman Cor» nelis Polderman, 29 jaar en Poulima Pie* ternella de Visser, 22 jaar. Geboren: Jan, z. v. A-r-ie Saamau en Cornelia PolemanMartia Annai, d. v. Petrus Jrtsep'hus van der Borgt .en Adri* ana da Jonge. 'S HEER: AR'BiN DSKERKE. G'ebórenl 14, Francina J-osdna Cornelia, d.v. Jialdo* bus Traas en Jusina Boudens; 15', Tobias, z'.v. Kornelis Fraanje en Janna van (Wjes- ten; 2.3, Eliz'abbth Hjendrika, d'.v. Matthiq* wes Kopmels en Johanna MoerdÜjjk; 28, Elisabeth Maatje, d'.v. Jacob den Boer en Jannetje Meerman* Overleden: 6, Cornelia Poffliet, 23 'd'a* gen, d.v. -Pieter Polfliat en AÜiiana Gfcün1. KLGHITNGE. Donderdagmorgen werd door notaris E,. O. van Dissel te G|oeis in café van den heer K. Menllpolden te Kloetinge ten verz-oeke van de ..erven wed. S. Meulpolder-Nienwenhuijse pu|bBekl verkocht: perceel 1: -een woonhuis miet schuurtje, erf en tuin onder Kloetinge ter plaatse „Tarvate", groot 5 A. 5 c.A.'J perceel 2: een perceel bouwland aldaar aan de Daniëlsweg, -groot 41 A. 60 o.A, De perceelen werden towgew-azlen als volgt: perceel 1 aan den heer Jlb. Sinhe iW,an., klein-landbouwer te Kloetin-ge, vowr f1730; perceel 2 aan den heer O. M. Rijk te Goes, voo-r f 850 per 39,24 A< of den hoo-p 'ff 901,10. Notaris H. JONKERS te Goes betuigt met wederkeerige ge- lukwenscheu zijn besten dank voor de felicitaties bij de jaar wisseling ontvangen. 30717-13 Notaris OELE. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op A. v.m. 10 uur, aan de herberg van dhr. J. BAL te Kwadendamme (Lange Weegje) en B. dee middags om 12 uur, aan de herberg van dhr. UITTERHOEVE te Hoedakenskerke, ten verzoeke van dhr. B. PAAUWE, verkoopen P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. deurw. G. Heijboer, op des voormiddags om 11 uur, op het hofateedje- en ten verzoeke van dhr. JOH. DE KOK te Lewedorp, gemeente 's-Heer-Arendskerke (Drietal), 4 con tant, wegens vertrek 4 beste Melkkoeien, rek. resp. 16 en 21 Januari, 18 Maart en 10 Mei a.s., Wan-, Mangel- en Snijmolen, Gee- selsteen, Graanzeeften, Ladders, 6 Kruiwagens, 2 Trekzagen, Zaad- dorschzeil, Aardappelsorteerder en Zeeft, Spekbist, Meelbist, Hand- dorschmachine Fornuis (50 L.), Steek kar, Hooizaag en Haak, Slaehtblok, Stal- en Arbeidersgereedschappen, Dakpannen, partij nieuwe Planken, Ribben, Latten, enz. Voorts: vet Varken, Loopvarken, 15 Eenden, 5 Melkbussen, Ontroomer „Melotte", Tuimelkarn, Botergelte, Botermerk, Melkzeeften, Weegschalen, Kachels, Lampen, enz., partij Beestepeeën, Hooi, Stroo, Mest, enz. enz., bene vens een aandeel weegbrug Noord- Kraaijert, 30712-35 De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op 30676-17 des voormiddags 11 uur, te Niéuw- dorp, in de herberg van dhr. J. de Laat, krachtens art. 1228 B.W., in het te 's-Heer-Arendsk'erke, in den Nieu wen Craijertpolder, groot 1,86,40 H.A. bewoond door dhr. J. den Herder. n.m. 12i/s uur, zal te Boes in de „Prins van Oranje", ten overstaan van de Notarissen J. K. SADEE te 's-Gravenhage en H. JONKERS te Goes, Nadere inlichtingen zijn te be komen ten kantore van den Notaris H. JONKERS voornoemd. 30731-30 De Notarissen H. JONKERS en E. VAN DISSEL te Goes, zullen op om 1 uur n.m. te Boes, in de „Prins van Oranje", 30730-18 PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. voor Kerkstraat 9 tTan.a|' lieden, is tl drogist cu»,apo1,)ieJf£A tWe.Tel W. per wagon of auto franco Den Haag. 30719-12 AdresL. C. DEN DIJCKER, Westeinde 301a, Den Haag. PRIMA LANGE VORST STRAAT 22 BAKKERIJ GOES OPRUIMING Serie I Serie II Serie lil Op deze oprulmingsprijzen worden geen bonnen gegeven. Douwe Egberts Echte Friesche Heeren-Baai Paarsmerk, een buitengewoon lekkere tabak, de beste voor dien prijs! Bezuinigt verstandig en ga ze ook rooken! C45 ^Verschaft U ivolkm van yewt. ia* ie zaal van dhr. C. VERBEEK, Als hoofdnummer zal opgevoerd worden en daarna nog eenige andere Prijzen der plaatsen 50 cent. Plaatsbespreking 10 cent extra. Kaarten verkrijgbaar bij dhr. C. Verbeek en de leden. Aanvang 6 uur precies. Door de pracht-opnamen van woeste Stroomver snellingen, Krijgsdansen, Doodenfeesten, Hanen gevechten, enz. enz., benevens het werk der Missionarissen, is deze film uit het oerwoud eenig in het geheele land. De film zal vertoond worden: in CINEMA-THEATER „SLOT OSTENDE", GOES des avonds om acht uur. Entrée: balcon f 0,50 en zaal f 0,25 (alias Inbegrepen) Kaarten des avonds aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3