gemengd nieuws kerkelijk"" ZATERDAG 7 JANUARI 1933 NIEUWE ZEEUWS Advertentie OpWoensdag 22 Februa Openbare Verkooping v I kapitalen landbouwers van dhr. J. VAN DAM Heinkenszand. HOUTWAI a.s. Woensdag 11 h verkoopen een groote p« nieuwe Houtwi INSPAI Vrijdag 13 Januari verkoopen Vrijdag 13 Januari] openbaar verkof Een Huis met en Bouwiani NIEUWE ZEBUWSCHE COURANT moet gaat, wat voor alle taJfk'en vaa volksbestaan too zeer te wenschen is. Die beer DwnioMjn wensehte namens de statenleden dein heer Quarles van Ui'förd met ^ijjn familie een goed jaar 1938 toe en hoopte, dat z^ijj'<üt jaar voor onheil :en ongelukken mogen worden behoed. Hierna twain aan de orde' het voorstel tot wtij'atging1 van de verordening .inziabe de rei^- en vier bUïjJfïfosten van de leden van die Provinciale en de '(Ged. iSltaten en wiel pm de vergoeding te bepalen op f10 per etmaal, w.p verstaan 'wordt een afwesjighleid' van 12 uur of 'meer en i!5 blijf mindler dan 12 uur. .Voor een reis diia te 7 uur aanvangt en niet later dan 1_§ uur eindigt. zal f'jj (worden vergoed, j tWel waren in de aftteelingen enkele opt merkingen gemaakt, doch nadat ook nu verklaard was, dat het vooral Ged. Sitateu trelt en dat het in overeenstemming js met het reisbesluit, vereenigde de vergadering xich z'.hls. met het voorstel. Blij! het voorstel om1 voor het gebruik der p r o v. s t e i Iglex s door mechanisch voortbewogen vaartsui* gen 10 cent te heffen v,oor iederen reizi ger, betoogde de heer Hamelink (Slpl.) da wenschelijikheid om voor gjesieteclhajppen van tenminste 150 personen het halve ta* riet in rekening, tie brengen en hajf deed een voorstel in dien geest. 33» heer Stiisger JR-rff Ged. Si.) meen de ,o.|a. dat men dit voordeeltje yioor de provincie njet mjag; laten sdhSeten.f, Het voorstel-Hameling werd in han den van Ged. Staten gesteld om' prae-ad- vies en daarna is het .voorsjjei van Ged'. ,Staten Z.h.s. aangenomen. Hiet voorstel tot wijziging van het reglement vanhet watersch,ap „Dle vriij(jQ p o 1 d e r\' onder Tholen, waardoor de polders Oud* 'Stifijfen en Sehakerloo poik pier H.A. even veel zullen biijtiragfen als de andere pol ders vond o.a. bestrijding bïjl mir. Adriaan^e (VJDlJ, die meende dat men de bestaande overeenkomst als een „vodje papier' gaat behandelen, waartegen mr. Dielaman (A. IR., Ged. Staten) 'betoogde, dat men biiji een publiekreehteüjlke overeenkomst tot wiijlziging kan overgaan als het algeméén belang zmlks vordert. Het voorstel werd aangenomen met 3(f tegen 5 stemjmlefnt Een voorstel tot f i 1 afkoop, van den tol op den weg van Goes naar Kats'ehe Veer van de maatschappijl „D|e Wilheiminaipio]|- der" voor i' 1500U en onder topzleggimg, dat als het rtijfk ten deze aan de provincie uitkeert, de maal.scha.pi bovendien f 2000 zal kilijigen, had in de 'aidaalingen well bezwaren ondervonden, doch nadat de heer, Kodde (St. Ger.) had verklaard zich niet tegen de som van 1' 2000 te zuilen bijijlvon verzetten, omdat het gaat om afschaffing van de laatste tollen, vareanigde de ver gadering zich zji.s. met het voorstel. Dit was ook het geval met het voorstel tot afkoop van den tol opi den weg. vair -Aardenburg. over Heilla naar de Belgische grens voor f 260(3. Over het voorstel om heit gedeelte van den Hieuwen Vlissingsphen weg van Mid delburg af totde tramhalte Abeele in beheer en onderhoud van de gemeente Mid delburg over te namen, onder voorwaar'-, de, dat de gemeente jaarliijlks f 7,8,4.80k in de provinciale kas stort had gqen diseussje plaats en de vergadering ver- eenigde zich aha met dit voorstel. L e e n i n g, e,a. voorstellen Dit was ook het geval met dia volgende vier voorstellen, dat tot aangaan van oen leening van f 1.00(3 00(3, rentende 5j/2, pet. ten bate v,an het Provinciale wegènibnds tot het voeren van een rechtsgeding met J. Huilaert, te Uzandlijk©_ in verband met de verbetering, van den weg tnsschen Oostelijlk en .Westelijk Zeeuwsch-Vlaan deren; tot overneming, van het laagspan ningsnet te Graauw en Langeadam en tot .overneming van dat te C'adzand, rasp. door aan de N.V. P.Z. P.M., crediten ta verleenen van f5000 en f12.600. Aanschaffing van drie motor boot© n. Uitvoerig, werd besproken het votoir- fitel om het crediet voor de aanschaffing van drie motorbpoten voor d'e Provinciale stoombootdiensten te verhcwgen van f 175 'tot f 178.000 per schip,. Met dezei ver hooging Zal men deze schepen aan de Kon; de Schelde kunnen gunnen. Tegen de verhooging op' zichz'elf w,as in de afdeelingem gieen beZwaai- gemaakt, omdat het in den geest is van een aange nomen motie-iSitaveitalan wn1, 2jo.o moge lijk, de schepien aan d'e Zeeuwscihe werf te geven, maar wel was aangedrongen op het noemen van de inschr'ijhnn o-s-nmmVin van andere werven hetgeen Ged'. Sitaten pertinent weigerden; ook nu volhardde het college blijt dit standpunt. Maar boven- 'dien was er op, gewezen, dat de ondervin ding met de motorveerbooten Koningin Wilhelmina en Prinses' Juliana voor den 'dienst VlissjngenBreskens en de Prins Hendrik voor ,den dienst Ham® weert Walsoorden het vertrouwen in het scheep^- Jbouwkundig bureau Cornelissen deerlijk geschokt heeft. Die drie nieuw te bouwen ischepen zlijln ook weier door dit bureau ontworpen. De heer de Paauw (fëlD.) zteide gaarne de meerder© f 3000 per schip toe te staan, maar stelde een motie voor, waarbiijt Ged. Staten verzocht worden, alle relaties met genoemd bureau te verbreken. Namens^ Ged. Staten Zeide de heer van ffibmpu (R.-K.) dat de Koningin Wilhell mina het eerste schip van dit model waq en dat er wel fouten aan kleefden, die 'ffifjln verbéterd. Hief! schip is nu eehteri om zoo te zéggen volmaakt. Blij1 die Frin ges Juliana hapert het aan die motoren, Hie door 'Werkspoor geléverd Zijlh; de Sabriek heeft verzekerd, dat de motoren in orde moeten en zullen komen. Dia Prins Hendrik werd! ontworpen volgens den wensch van Ged. Staten en nu blijkt dit schip niet stabiel genoegen Zullen er in overleg, met de Seheepvaartinspeic|-i tie wlijlzigingen aan wJorden aangobiracht, Deze inspectie adviseert trouwens, ook bijl den bouw dèr drie nieuiw© booten. Dé motie van den heer de Paauw werd om advies in handen van Gedl Staten gesteld en het voorstel Zelf Z.h.e. aangenomen. Ged. Sitaten steldén voor de subsidie aan de Ri. T; M. voor den stoonibo|oitdienst SitaveniapéZlijl- pe—Anna Jaoobiapolder te verlagen van i'5000 tot f2000. Dé heer Moelker (Lib.) stelde voor het bedrag te bepalen op f 3000, omdat de dienst vooral in hqti belang is van de Zich ontwikkelden Ififitj- teelt op een deel van het .eiland' Tholenl De heer Boender (St. Geref) stelde voof te bepalen dat dé boot op Zondag niet mag varen. Het voorstel-Moelkèr is verworpen met 04 tegen 7s temTtién; het voorstel-Boender aangenomen met 21 jjegém 20 stem(mé(h. Met de iS|t. Geref stemden voor de anti- xev., de ehr. hist., de heer Eidelman (R.-K.) en van Dlalsuml (vrSjl TUK.) Het voorstel •van Ged. Staten is claarop Zonder h.s. aangenomen. Zulks geschiedde ooki met het voor stel om gedurende 5 jaar het uitbaggeren van het havenkanaal en die zwaadpl»a<ts te Zierikzee pier jaar f1000 betaalt en na* 'derhand' f'1500 als de nieuwe motorbcoft in dienst is gesteld opi die llijfh. Zjieriktiee Wolphaartsddjksche .Veer. Als laatste. punt werd Dénderdag, be handeld het voorstel om af 'te wpzlen het verZoek 'van den A.H.Wi.B. en ido KJN.A.C. om op den dienst Vlissjngein Breskens het aantal reizen gedujreiiide het Zomerseizoen op Zon- en feestdagen van 4 op tenminste 6te bmsngem en opa' da laatste afvaart gedurende het g'eheele jaiatt op alle werkdagen ongeveer twéé uuZ later dan thans te doen plaats hébben. De heer Erasmus (Libj i^telde voor, gedurende da maanden Juni tot en met September het aantal vaarten v,aai 4 op 5 voor de Zondagen te brengén.; 1 Die heer Hamelink! "(SijD.) deed' ,twea voorstellen. Het eerste, om op Zondagen 6 reizen te maken en het tweede om op werkdagen 2 uur later to varen dan thans het geval is, alleen gedurende het zomerseizoen. Het voorstel om 6 diensten o,p Zondag in te voeren, is verworpen met 26 tegen 15, stemmen; dat van 5 dienstan mét 21 tegen 20 stemmendat tot uitbreiding van den dienst op, werkdagen aangenomen met 26 tegen 15 stetofmten. Hierna werd de vergadering! geschoust en gingen de lelden in de afdeeJingen ter behandeling van de voorstellen, die op '24 Januari in openbare behandeling komen Zitting van Vrijdag. Bestendiging dienst V1 i ss i n g e n-N e u Z e n. Ged. Staten stelden voor den dienst te handhaven, hoewei 't Rlijik ziijki subsidie introk. De heer Diominicus was in de zomerzjit- tiug tegen het handhaven van deaen dienst .Vooral komt spreker Pp het verschil neefl in berekening s ettert de zomer zitting. Toen een winst van l'il.OUO; nu door den wijf- zore, den minister, is dit gekomen tot een tekort van f6500 en het staat niet vast/, dat dit niet meer veranderd. Het is te begrijpen, dat do minister niets voor de zen dienst voelt. Sipr. wit échter wel' het voorstel steunen, maai- dan bepalen, dat de dienst op, Zondag stil ligt. Voor hen, die bepaald op Zondag moe ten reizen, blijfven de andere veeren nog, Dé heer Kodde sloot zich daar bijl aan, maar daarbij vraagt bij) dl! 'de dienst in zyn geheel kan worden voortgezet, zulke uit financieel oogpunt. Spr. stelt een motjie voor, waarin een onderzpietk naar de moge lijkheid van 'n voordeeliger verbinding tusschen Z. VI. O. D. en Walcheren ftan Ged. Staten verzocht worden. D» heer van Rompu zei dat vele over deaen dienst praten, waarmede zij nooit iu aanraking, komen. Sipr. verdedigde het behoud van den dienst. Stel dat, op den dienst f.S.ÜOQ zou vei'loren worden, dan koist hij die provincie nog niet meer dan in 1932. Als uiuu de oijlt'ers leest, 'blijkt dat in 193(1 50.000. mensehen opi deze lijjn zjjm vol voerd en dus behoud alleszins! gerecht vaardigd is. Men moet bezuinigien maar niet op dezen dienst. Tegen de motie-Kodde heeft spr. geen bezwaar. Zondags zijjn in 1932 nog 5&00 mensehen vervoerd en spr. wil ook op. dien d.ag, den dienst behouden. Men moet de mensehen Zondags niet dwingen een langja reis te maken. D;e voorzitter nam namens Ged. Sta ten de motie-Kodde over. Dje heer Kodda dankte Ged- Sjtat©n voor de overneming van Zij|n miPiti'e, en zei tegen het voorstel te zUllén zlij|n, als het. amendement-Démanicus verworpen wordt. Over het amendement-Dlo'jninicua staakten de stemmien (2020). Voor rechts behalve de R(-K. opi dien heer v. Dalsum na. D'e verdere behandeling wordt aange houden tot de vergadering! van 24 J,an. De vergadering vereeniigde zich z.h.s. met de rekening van het, provinciaal we genfonds over 1931, die aanwijét in ont vang f824.311,48 en in. uitg. f541.509,8.9, alzoo een goed slot van 1300.801,59. Aan de orde waren daarna, de rekenin gen van de Prov. stoombootdiensten over 1931, die voor de .Westerschelde met een kwaad slot van f 229.469,39 en die voor de Oostersehelde met een van f 10.781,61. Dhr. Overhotff (S.D.A.P.) bepleitte bij herhaling vervangen van de tram Haas- weertVlake die f 13.109 tekort oplever de; door autobussen. Dhr. van Duin ;(C.-H.) vroeger langer geldig zijn van retourbiljetten, die nu, maar voor een dag gelden. Dhr. Stavexman (V. D1.) invoering van 10-vaartenkaaxtjes. I Een motie van dhr. Overhoff «m Ged. Staten uit- te noodigen -voorstelle-n inzake genoemden tramdienst te doen werldi over genomen door het college en daarna de rekeningen z.h.s. goedgekeurd. 'Wijzigingen in de begroeting en 1931 en 1932 keurde de vergadering goejih In de laatste is f 4000 begrepen voor het moit- vriji maken van de statenzaal en herstel der. reeds door dé motten aan meubels enz. aanegrichte schade. Hierna kwam de begroeting voor 1933 aan de orde. Hierbij kwam tegelijkertijd in behande ling het voorstel om alle subsidies met 10 pet. te verlagen. Dhr. Onderdijk (S.D.A.P.) meende, dat vrcegeï de- toon van de bqgrootingstoe- liehting veel somberder was dan thans. Spr. heeft de instelling van een speciale commissie voor de werkloiosheidbestrijding toegejuicht eu vraagt eens te mogen ver nemen wat in de,z'e reeds bereikt is. Hog meent bij, dat het indertijd voor den dienst, VlissingenBreskens aange schafte mistbootje een „mis" blijkt tie zij'n, als het mist durft het personeel de risico v,an overvaren niet aan. Dhr. van Rompu (R.-K.) antwoordt na mens Ged. Staten, dat de een-ei kapitein- wel de andere niet durft, averstekein bij mist, het, bootje is .goed', maar wellicht had men er beter een nieuwe dan een reeds gebruikten motor in kunnen plaat sen. Dhr. de Baare (S.D.A.P.) bestrijdt met kracht de subsidiaverlaging, het. is niet noodig en vooral geioindheiidsziorg en on derwijs zullen er dooa- getroffen worden.. Spr-. stelt voor niet tot verlaging der subsidies over te gaan. B:t werd verworpen met 24 tegen 12 st. Dhr. v. Dusseldorp' (Ged. St.) zei dat de toestand in de provincie financieel wel degelijk soinber is, want ieder jaar teert zij belangrijk van de reserve in. In 1938 zal de reserve opi zijn. Ged. Staten zagen eventueéle salarisverlaging wel on der de oogen, maar kwamen tot de over tuiging dat er niet aam. getornd mocht worden. De. subsidie wilden zij! eerst in klassen verdeelen, maar dit leverde moei lijkheden op en toen is besloten van allei 10 o/o verlaging voor te stellen, w,at spr. krachtig aanbeveelt. Daarna werden de subsidies een voor een aan de orde gesteld. Daarbij wend' gestemd over die voor de paand'enfokkerij en werd de verlaging met 26 tegtem 10 stemmen goedgekeurd. Dei verlaging voor de verpleging van behoeftige blinden en die voor die be strijding der t.b.c. werden verworpen met 19 tegen 17 stemimen; die; voor de drank bestrijding aangenomen met 24 tegen 12 «t., terwijl da stemmen staakten (18 tegieu 18) over de. verlaging van de subsidies' voor behoeftige doofstommen, voor het Groene. Kruis, voor de Kinderheirstellings- oorden, en voor de commissie voor dé hygiène van het kiind. Dei begroeting gaf bij de axtikelsgiewij- za behandeling geen aanleiding meer tok discussies en weird z.h.s. vastgesteld met een eindcijfer in ontvang eu uitgaaf van f 8.2,39.968,07 met een post onvoorzien van f33.557,79. Dé moord te Kumansdsrp. De te Rotterdam aangehouden chauf feur B., die er vau won-dt verdacht, melt den eveneens aldaar gearresteerden va rensgezel L. dien moord te Humansdoirp to hebben gepleegd, is thans .teruggekoi-i mem op zijn aanvankelijke verklaring, dat üijl in hiet geheel niets m.e|t; deze zaak Bom hebben, uit te aftaan. Bijl zijp. verhoor heeft nijl erkend, dat hij met L. naar Humane" donp is glefietsft en dat zij, daar samen die schuur van den landbouwer De Reus zijn binnen,gedrongen. Toieu de landbouwer in die schuur kwam kijketn en daar- L. Zag staan, mret wien hij ie gaan vechten, heeft B., zooaJö hij thans toegeeft, osn Zijn ka meraad te helpe®, een schot uit. Zijn. re volver gelost. Hij zegt in het donker in hot wilde weg te hebben gescheten en niet de bedoeling te hebben gehad Da Reus te dooiden. Zooals men weet, is het' slachtoffer gen voindien met een ingeslagen, schedel. Het is dus nog niieit opgehelderd, wie De Reus den zwaren slag, welke mogelijk met ©en ploegijzer is toegebracht, heeft gegeven. B. en L. hebben hierover tot dusver het stilzwijgen bewaard. Haar mem ons voorts meedeelde, zou den de verdachten naar Numausdloirp won. dan gebracht, om daar geconfronteerd te worden met de weduwe van het slachtof fer. Het onderzoek -wordt voprfgeizafc. Ilsar cléctrische stroam gedood- .Eergisteravond was men te Hensbnoek (H.H.) in de schuur van den veehouder iWL hezig ratten te verdejgen met elaaüri- sehen sti-ooim. Da 17-jarige knecht J'. B. kwam. met den istrooim dn aanraking. Deze werd onmiddellijk uitgaschakelidi, maar de dood bleek reeds te zijn ingetreidén. Van fén balcan gestart- Doordat de balustrade het plotseling be gaf', zijn twee bedienden van d-a fa. v. d. B. ,'n de Voorstraat te .Woerden van ,een acht meter hoog balcan ,opi straat gestort. Bewusteloos werden beiden opgenomen. Eten hunner, de 20-jaidge G. K. uit .Utrecht had een schedelbreuk bekomen, da ander, de 16-jardge J,. V. bleek een zijner armen en ©en schouder te hebben gebroken. Nadat K., wiens toestand zeer ernst-g was, van de laatste H.H. Sacra menten wae voorzien ,zijn beiden naar het R1. K. Ziekenhuis vervoerd. Tragisch geval aan 't .station Rotterdam- Danderdagmididlag heeft zich opi het D.P.-station een tragische geschiedenis .af gespeeld. In den trein die te 1 uur uit Amster dam aankomt bevond zich ©en geestelijke die vergezeld was van zijn vader «n 'broers. j i Tijdens de reis heeft dezen geasbeKjka plotseling* teekenen van verstandsverbijs tering vertoond. Bij' het verlaten van den trein verloor de ongelukkiga alle ba- zinning en daar hij voor zijn lomgerviinig gevaarlijk werd' heef'fc men ham met vier man overmand en naar ean wachtkamer gebracht. Vervolgens heeft men den Ge neeskundigen Dienst gewaarschuwd dia dien ongelukkig© opi een brancard hoeft gebonden en naar het .ziekenhuis aain den Coolsingel heeft gebracht. Nader vernemen wij', dat de geestelijke hierboven bedoeld is, da zeieraerw. pater JL M. van Eigmond, Minderbroeder Con ventueel en Laeraar aan het Juvenaat „Christus Koning" te .Wijnandsrade (Lim burg). De ongelukkige is 33 jaar oud. i l ln verband met het tragisch voorval, dat eergistermiddagl op1 het D.P.-«fta!tioh te Rotterdam plaats vond, melcüt inen uit Heerlen, dat het hier geen geval van krankzinnigheid betreft, doch een zenuw toeval wegens overspannen toestand. Pater van Eigmond had' den laatstan fijld veel van ovenspanning te lijden. M«|n hoopt, dat Z.Eierw. .spoedig geheel tot rust zal' komen. Zoo spoedig mogelijk zal Pater van Egmond naar het klooster te Urmond worden overgebracht. Oplichting door een verzekeringsagent* Ben deizer dagen .(Sitvin,g de ambtenaar vaa het belastingkantoor te Hilvei&um van een Rotterdamsche verzekferings-, maatschappij' het bericht, da.t een) zekere V aaisen te Hilversum tengevolge v.an een auto-ongeluk om het leven gekomen was en' dat de: maatschappij! in verband dlaiar- mea een bedrag van f 500 had .uiftgekeiewd aani haar agent te Hilversum, zeker-en ,M. Bijl het treffen vau maatregelen voor sue cess i credit e i). bleek ©venwel, dat V. met overleden was en ook in de registers van den burgerlijken stiand w.as hij' niet als zoodanig ingeschreven. De verzekea-ingamaatschappij: wias echter in bet bezit van de overl'ijdensaete afkom stig van den burgerlijken stand te Hil versum, welke evenwel valsoh bleek' te zijn. De verzekeringsagent had nl. 'de acte laten drukken en ook de handteakemingem enz. van den ambtenaar nagemaakt. De machtiging; tot bet ontvangen v.an de gel den had hij eveneens vervalscht. M. is in hechtenis genomen. Spiegelruit ingewiorp'en* Eergisterio.chtend is in de particulere woning in Den Haag vqn den particulier ren secretaris van de Koningin een spie gelruit ingeworpen met een grooten steen die gewikkeld was in een papier, waarop h,et acres van dein dajdter stond. M-en bleek hier te doen te hebban met ©en laffe wraakneming atan een verkeerd adres. Da steen was afkomstig van een werk- loioizia, die zich won wreken over een weigering van geldelijken steun door het crisi'-comité, waarmiee ba>ron Van Geen eeftter niets heeft uit ita staan. De dader, zekere V. O., is ter zake hier van door die politie aangehouden en na verhoord te zijn, weer op vrijfe voeten gesteld. Ongeluk in een clcctrisehc centrale- Omstreeks kwart vóór acht gisteroch tend is de stnoomafgifta op hef eleotrische stadsnet te den Haag ernstig gestoord. Het bleek, dat op het gemeentelijk© elec- trische bedrijf een ernstig ongeluk was gebeurd. De 38-jarige Diuitseha taontenr K. L. B. was aan het werk in de afdee- ling hooge spanning, toen hij, plotseling getroffen werd door een spanning va.n 10.000 volt. De man was onmiddellijk dood. Zijn lijk is .overgebracht naar het ziekenhuis aan den Ziuidwal. Auto ie water gercdfln, ■Op. den Haarlemmerwieg te Amjstelrldalml, blijl het Nassauiplein, is) gistermiddag* éen auto, waar-in alleen de bestuurder Zat, tengevolge van sterk remmen geslipt en in de Haarlemmervaart 'geirtaakt. Dé waigén schoot door tot 'midden in de vaart. Eenïge voofblijjgangers zijn te wateff 'gespg-ongen onr te trachten den inzittende te bql vrjjlden, maar- 2Üjl slaagden 0r niet 'in, de portieren open te klrlij|gen. Dé wagen lag op. zlijln -zïjide en z&nk verder wegj i De reddings-wagén van de brandWéer, dia gealarmeerd was, heeft den veron gelukten auto eerst naar den klant gte- Eleept, en toen eerst ia het gelukft dieor 'bestuurder eruit te halen, die intusslchen reeds verdronkén was. Bllijjken1^ de num merplaat van den auto was hiijj afkomdtig uit Euid-Holland'. Nader wofdt gemeld, dat hét slachtoffer een 4g-jarige inwoner van Dén Haag1 is. Huis uitgebrand- Gistermorgen had een ontploffing plaats in.1 een vertrek achter den winkel in cèllu- loid-artikelen van den heer B. gevestigd in het perceel St. Anthoni© Breie-straat te Amsterdam. Direct na de ontploffing sloegen de vlammen den winkel uit. Öok de beide bovenverdiepingen van het smalle ouder- wet-sehe huis, lagen vol met voorraden en in een oogwenk zaten de vlammen dan ook door het geheele- huis en sloegen over naar de bovenverdieping van het naast gelegen pand waarin de stoffenzaak is gevestigd van de farma K. Het huis zelf was niet meer te redden. In nog geen kwartier tijds brandde- het als een fakkel. De brandweer wist te voor komen, dat d.e huizen aan den overkant gevaar liepen en trachtte zooveel mogelijk uitbreiding van den brand in 't aaaefi gelegen perceel te voorkomen. Het is de brandweer gelukt om de» brand in hoofdzaak te beperken tot hek peroeel, waar hij! ontstond. Het geheeld perceel, bestaande uit drie verdiepingen is totaal uitgebrand. De oorzaak va» de ontploffing is nog onbekend. Pokken te Ceylojn Op Geylioiu is een pokkenepidemie uaftgea broken. Er hebben zich tot dusver 561 -gevallen voorgedaan, wiaiarvjap 16 m«t doon delijken afloop. De; ©verheid wil de twee mdllioe.n inwoners vacineeren, 150.000 heb* ben die bewerking reeds ondergaan. V,are de 'Europeanen is tot dlujsver noig niemandl door d'e ziekte besmet. Die ramp der „Atlamtufae"* Op; het oogenblik bedraagt het aantal vermisten van de ramp vara, de Atlantiqua 19. Het is evaniaeer mogelijk, dat er méé» dooden zijn al® dat idte meesten als veridwa* oen opgegeven opvarenden nog door ann dcre .schepen wieirden opgepikt. Het. is een! .geluk, dat de brand op een druk bevare» route is uitgebroken. Al raakte de radio* inrichting dadelijk onklaar, vain alle kam"1 ten wendden .schepen den steven naar dia kameraden dn nood. Men weet, dat hek NedeTlandiSohe is.s. Achilles de gezagvoer* der e.n vele andere schepelingen ojpgeno* men. heeft en dat .©enige steephooten va» L. Smit en Co. onmiddelijk ter assistentia aanwezig waren. Elen geluk bijf een ongeu luk is ook, dat ©r geern passagiere aa» Doord waren en dat de zee niet- .al tg woe.:® was. i Uit d« eerste veteklariingen van den ka* péteiLn is bekend', dat hij omtrent do oor* zaak van den brand niets kan zeggepi, Verscheidene bijzonderheden geven weer to denken. Een dichte rook kwam oinstireeika half vier uit een: nieb-beze.tjte eetrsfte kla-3 hut ©n uit het bureau vowr dnLiehtingen, Anderen meenen oip veel meetr punten he^ vuur ongeveer tegelijkertijd te hebben zie» oplaaien. Terstond klonk het eomimandaj „Alle hens aan dek!" Het sahip wa.a overvloedig van- bmndblnsohmateriaal voorzien. Aan de werking schijnt nieta gehaperd te hebban. Paniek ie er niet ge* we-est,. Tegan zes uu.r beval d'e kapitein! den opvarenden het schip te verlaten. De brand woedde zóó hevig, dat do mannen, die op den voorsteven waren, de manne» op het achterschip, niet konden bareiikén. Het te water laten van de sloepen kosltfei grooie moeite want Kelt; vuur tastte de touwen aan. Men vreest, dat de vermiste» in het schip zelf Zijn gestikt, doo;r balk'e» gedood iof verdronken- De Dluitsche boot} „Rabr" was om ze® uur ter plaatse de „Achilles" .om acht uur. De gezagvoer* d'er bleef tot half twaalf in den ochtend), op het wrak met officier en en ©enige1 man* schappen, in het 'geheel zeiven. Hij is Ihieft laatst in zee- gesprongen. Opnieuw staat men verbijsterd' over d-a snelheid waarmede dé ramp om ziich heenl j ■greep. Natuurlijk wordt er gesproken vanl kortsluiting -en het noodlot. Het noodlofi keert z'ch dan wel bij'zonder hardnokkSjg tegen de Fransche koopvaardij'. Het eenei i na h'et andere prachtige; passagiersschip! wordt ©e,n prooi van de vlammen. Die op* I winding om bet verlies van de C Philippar is nog nauwelijks bedtaaTd em j vóór de Georges Philippar ginlgen nog l kort. geleden twee overeenkomstige Bran* sohe schepen in de vlammen op- Het ia waar dat de vloot van andere laajdén: evenmin gespaard wordt-; men dienke ami de P. C. Hooft. Het verschil is echter, F dat de schepen van andere landen mee- j r.endeeLs in de haven Zelf worden aamgia* i, tast. Ook wordt er wear van kwaadwil- ligheüid gespreken. Opnieuw ziet men ia[S deze ramp het teeken van commiuiiistiaohQt, agitatie. Voorfs hoort me.ni opimeirken, datH da Atlantiqua evenals de Georges PIuhI' ld'ppar in den oorlog als kutpfcquiisers had-, d,en moeten dienst doen. In dlat gevalc zouden zij de verbindingslijnen iin dé Midi* dcllandsehe Zee hébben moeten beschermen! en de Noord-Afrdkaansehe troepen over")) orengen. De Nederlandsehe sleepibooten „RGodol Zee" en „Lauwerzee" van de firma L'.i ■Sm.'.t en Co., tezamen met ©en Fransohaji sleep-boot, zijn er gister op pngeiveer 7| mijl ten Oosten van Portland in geslaagdf; do „Atlantiqua" op 'sleeptouw te nemen.n Het schip brandt nog. Ben Rranscbman,| die er in geslaagd was aan boord tel komen, moest het schip weder verlaiten.F Drie leden van de bemanning van de| sleepboot „Lauwerzee" hebben daa kans gezien eveneens aan boord te kon en bevinden zicli thans nog op het sehipJ De Nederlandsehe sleepboot „Witte .Zee'1 was ook zoo gelukkig een verbinding toil stand te brengen. De reedefij' van de „Atlantique" staal erop, dat da „Atlantique" naar Havre Za worden gesleept. Hoewel dit in verband o.a. met den langen afstand nogal bezwlal ren met zich medebrengt, heeft de sfeej koers naar genoemde Fransche haven gel zet. De Duitsche sleepboot „Simson", dil er eveneens in geslaagd was vast te mal ken, moest de verbinding wegens maöbinej soha.de verbreken. Eien tweetal Fransche sleepbooten heefj eveneens korten tijd verbinding met d| „Atlantique" gehad. m sjc Gemeld wordt, dat «fe verzekeringspoli! van de „Atlantique" pas Woensdag, dmfl op den dag dat de brand) uitbrak, geteekend. Als .oorzaak van den brand noemt me| thans kortsluiting. Vier valschle. priester De Luiksehe politie is er in gaslaag vier vreemdelingen te arresteeren die JRjj risehe pTiesters beweerden te zij'n .en zi-oj aan .afzetterij! schuldig hadden gemiaa Het zijn Zacharius Maliick, Mai'ek Cha lo; Tavir Ohallo en Georg Ouehinna. hebben allen bekentenissen afgelegd o. m. verklaard ook in Nederland aftro! gelarijen te hebben gepleegd. Een Russisch ludrtscinpi Blijkens een bericht uit aan Berlingske Tidende is luchtvloot gister d,aor een luk getroffen. Bij; een tocht drie motoren uitgeruste luel kij'n op weg van Krasnoxgor ningrad de motoren onklaar dat°het schip door den wini heid van Nowgomd in een dreven. Het is de bemannin te redden. Het luchtschip was eenige Kerstmis naar Moskou gest' het aan oefeningen zou deel later gestationeerd zou word Bij Krasnogordeis had -het een machinedefect een noodk doen en was gister na herst; feet naar Leningrad vertrok GOES. Parochie H. Maria Mi! WOENSDAG, 's av. 7 DONDERDAG, 9 uur j de Kostervan Dnel. ZATERDAG, vanaf 4 u| xen, 's av. 7 uuir Dof. vWEEELIJiST vau 8—1] ZONDAG, Mis H. Family en Jozef, Gloria, 2e geb. Driekoningen, 3e Oct. Drie. do. Praef. en Communiea| koningen. (MAANDAG, Mi® v. Gloria, 2e geb. la Zondag gen, 3 Maria. Credo-. DINSDAG, Mis v. Driell ria, 2e geb. Maria, 3 Kj Credo. ■WOENSDAG, als gistere| Hyginus, 3 Maria. DONDERDAG, als gist| Maria, 3 'Kerk .of Paus. VRIJDAG, Mis Oct. Gloria, Credo. ZATERDAG, Mis H.Hil Leeraar. Gloria, 2e geb. f Paus, Credo. Notaris H. JONKERS tl betuigt met wederkeer) lukwenschen zijn besteij voor de felicitaties bij d| wisseling ontvangen. Vooflaopige Aankom 30717-13 Notaris P. DE WILDE te Goes, I deurw. G. Heijboer, op A. v.m. 10 uur, aan de heq dhr. J. BAL teKwadendamn Weegje) en B. des middags om 12 uurl herberg van dhr. UITTEf te Hoedekenskerke, ten verz dhr. B. PAAUWE, P. DE WILDE te Goes, I deurw. G. Heijboer, op des voormiddags om 11 uil hofsteedje- en ten verzoek I JOH. OH KOK te Lewedorp, h-Heer-Arendskerke (Driq tant, wegens vertrek 4 beste Melkkoeien, rek. 21 Januari, 18 Maart en Wan-, Mangel- en Snijmij selsteen, Graanzeeften, H- Kruiwagens, 2 Trekzagl dorschzeil, Aardappelsort;* Zeeft, Spekkist, Meelkiif dorschmaehine Fornuis (6(5 kar, Hooizaag en Haak, tl Stal- en Arbeidersgeree; Dakpannen, partij nieuwe Ribben, Latten, enz. VI Varken, Loop varken, 15 Melkbussen, Ontroomer Tuimelkarn, Botergelte, Melkzeeften, Weegschalen Lampen, enz., partij B Hooi, Stroo, Mest, enz. 1 vens een aandeel weegb; Kraaijert. De Notaris L. A. BETH zal op des voormiddags 11 uur,l dorp, in de herberg van Laat, krachtens art. 1228 J te 's-Heer-Arendsk'erke, i wen Craijertpolder,groot) bewoond door dhr. J.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2