ng. rde- len. - NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND r ES I S (ZEELAND) Eerst© Blad ipelH DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS binnenland Ruwe handen >URAttT REUKELMARKT 7-9 UIT zeeland MIDDELBURG GOES Doos 30 en 60cL 5 „Bemint Ui dan op voor tan Fernanda |eilige Maagd zal da zo,n- i.W-at de twea 1 jongetje Vol- 1 betreft, mieer leiden zij niet 1 rast van heli Ld alleen voos pigte vernam pr zon terug- en eien grootfl- 1 I B. In ,3 Jan. 1933, I gfheden isj het liigd- 1 Jan. 19,33. 1 |mgf 2i/2 uur; terrein Vol-* I/2 uurscheids-* t-e(i|rein Eobuit 1 Jan. 19(33. ■g. 21/2 uur; 1 lam-; tan-. Viosj, "4vanig! 21/2' uuir llggieiruionttecr-i and 0 24— 4' 9[ li 9—12 N 2. 8—11' |3 11—18 \3 3—10 3 |6 Dlec. '32. pereenigingen Is ingelascht. IPACHTINGEH e.a. en. woon- [rage, Jonkers eis, I keihuis, Verbisj:-, I )e [Wilde. |net schpux en ,'s Lands Hoef» |m) uw werf, enz. |)i-aak', JJe pWildiel fdhouwers -i nqpara, 1'—i'"t i'rr Lpan, He [Wilde,. es wijn. WIJNEN p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 ie p. 12 fl. f 16,80 fl. f 18,00 fl. f 18.00 fl. f 18,00 leheai Nederland. NUMMER 3 ZATERDAG 7 JANUARI 1933 2gs™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnernsnisprijs f1.9Ö per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen I V«s OVER DE GRENZEN Weekr evut. Dadingen buskruit zijn op den eersten klokslag van het nieuwe jaar aangewend voiov vreugdeschoten, ladingen buskruit rijn ook, maar in bitteren ernst gebruikt .door de Japanners, die het nieuwe jaar openden met een geniep-i-gan aanval op Shanhaikwan binnen den Chineesah-ea muur Deze eerste opu-lcgsdaad in 1933 wekt herinnerniigen orpl aan de moord dadige beschieting van Shanghai. Ze js gelukkig iets minder bloedig geweest - 3000 Chineesche burgers vonden thans den dood dtaöh. haar politieke bet-eeke- nis is nog grac.ter. Shanghai is altijd mjn of meer internationaal terrein; Shanhai kwan is zuiver Chineeseh grondgebied. Voor de ziooveel-ste maal schond Japian dus allo doior dit land aangegane vredes verdragen en de brutaliteit waar-mee dit geschiedt, wordt immer groeier. Aanlei ding tot dezen georgani-seerden en oifï'ici' e-elen. roofoverval heette een spoorweg-1 aanslag. Zeer waarschijnlijk is dit Oostar- sche. i'antasie. Voor 't geval dait Totkiio nu eens waarheid spreekt, kan echter terstond aangevoerd worden dial dat mo tief zinneloos is. De z.g. spoorvvegaan. slag is immer iets- wat China alleen aan» ging en deerde. Ja-p-an had daar ni-ets mee te maken en was zeker niet gerech tigd cm eerst een stad plat te schieten en naar daarna, in te nemen. Volgens deskundigen is de regeering te Tokio onschuldig aan het .gebeurde, wat dan uitgelokt en geprovoceerd heet door deu Japansehen general en staf. 'u Frissche boel! Ons dunkt, dat wanneer een re.geering niet aansprakelijk geisteld kan worden voor zulke internationale misdaden, zij dan plaats behoort te maken voor autoriteiten die wel verantwoorde lijk zijn en hun gezag kunnen handhaven. De Amerikaansehe regeering is, naar ofl'eie.us te Washington wordt meegedeeld niet voornemens troepen of oorlogssehe» naar liet gevechtsterrein bij S.janhaikwan te zenden. Zijl bepaalt, zich toib een af-, keuring van het .optreden van Japan -en zal alleen overleg met buitenlandsehe mow gendlieden overwegen, als de buitenland- sche nederzettingen te Tientsin -an Peking zullen worden bedreigd. Misschien hopen de Amerikanen nog dat Japan zijn eigen vergapen zal aan het te groote brok, dat China voor zijn honger is. .Naar Peuter rit Moskou meldt-, heelt daar de inneming van Sjianhaikwiap- do-or de Japanners gevoelens van ontstemming gewekt, welke ten deele zijn toe te schrij ven- aan de weigering van Japan om een met-aanvalsverdrag 'te sluiten. He Prawda z'egt, dat de inneming, een stap is in de Japansehe plannen om zich in Jekol e.n Noordl-China van de markt meester te maken. Het blad acht het' zeker dat hierdoor de tegenstellingen, tus- sehen Japan en Amerika en tusscfien Ja,- pan en Engeland zullen worden ver scherpt. Ja, twijfel hieraan is niet mogelijk! 'in Euro-pa ook nog geen nust! De Valera heeft balsturig het parle ment ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Hij1 hoopt daardoor in bei de Kamers een meerderheid te'vinjdlen vooi- z'ijn streven om den eed van gehoorzaam heid aan Engeland af te .schaffen. De zware economische slagen welke Engeland den laateten tijd heeft uitgedeeld1 zullen wellicht de Ieren wat tammer stemmen, wanneer er althans geen wanhoopsstem- ming is gekweekt welke tot het bittere einde durft te gaan. Op dit punt zijn de Ieren .onberekenbaar. Het zou de eerste maal niet z-ij'n in de geschiedenis, dat zij' liever alles opofferen, dan zich aan Epge- land overgeven. Duitschland verkeert nog iu vrij rus- .tigo stemming. Het aftreden van von Pa pen heeft gunstig op de gemoederen ge werkt. Bovendien blijkt von Schleicher mee te vallen in de praetijk. Evenals Wilhelmll sprak von Papen tienmaal te veel. Zijn opvolger is zwijgzamer, wat veel blunders voorkomt en meer vertrou wen inboezemt. Hitier raakt zijn vat op de massa kwijt. Men begint den fraseur n.u te doorgronden. Stormachtige taal heeft wel tijdelijk succes bij' de o-pipervlakkigen, itoch op den langen duur eiseht iadér tool: daden. Die daden heelt Hitler niet ge steld; zijn glans verbleekt. De menschen worden Kritischer en ontdekken plotseling zooveel klein -inerischelijkheid in hun af god, dat ze beschaamd de wijk nemen. Hitler trachtte deze week, om tenmnista nog iets van zijn prestige te behouden, den post van rijkskanselier te bemachtigen ■en riep- daarvoor de bemiddeling van von Papen in. Indien wijl ons niet sterk ver gissen ondergraaft de leider dier Nazi's zijn positie nog meer met zulk armzalig gewurm. Volgen-s die laatste belichten heeft von Pap/en, die anders toch Voor elke domheid te vinden is, Hitier afge poeierd. De Jouveuel is door die Fransche xegee- ring tot gezant te Rome benoemd. De ■politicus behoort tot de weinige figuren vau beteekenis iu de republiek van Mari anne, die werkelijk vredesgezind in vex- ■standigen zin ziju. Hijl heeft het steeds gelaakt in Frankrijk dat dit alleen met woorden de vreAesgeidlaehte diende en d'aar juist Mussolini altijd van Frankrijk da den vroeg op ontwapeningsgebied, zien optimisten in dezen stap- van de Fran sche regeeringi veel licht. Laten wij' hopen dat het waar is. De dood heeft ook zijn cijns reeds geïnd in het nieuwe jaar. Dr. Ouno, v,an de HamburgAmerika-lijn, die in het meest bewogen tijdvak der jongste geschiedenis van het Duitsche rijk, het rijkskanselier- schap bekleedde, is door 'n hartverlam ming getroffen eu Donderdag 'stierf plot seling in den staat. ^lassa-chusetts, Calvin Coolidge, de vroegere president van die Vereenigde Staten. In Augustus '23 volgde Coolidge pres. Harding bij diens onlijdigen dood- als president op en een jaar later werd' hij' herkozen met de grootste meerderheid, die ooit een president behaald had. Coolidge was vooral bekend om zijn groote Zwijgzaamheid en zijn verkies-ings- program van 1924 was een uiterst korte politieke, geloofsbelijdenis. Onder Co-olidge's bewind hebben-dé Ver- eenigde Staten een tijdperk van gr-oioten bloei beleefd, al kondigde zich tegen het einde de voorteekeneu van de nadlerende crisis ook reeds aan. Coolidge heeft in liet bijzonder voor de delging van die schul denlast gezorgd, voor verbetering van liet lager onderwijs en voor bezuiniging in de takken van openbaren dia-rist. Aan het einde van zijn tweede ambts periode in 1928 werd Hoover toen al-s zijn opvolger aangewezen en voor een g'oed deel als gevolg van Cloplid.ge's voor treffelijk bewind, ook herkjozen. Coolidge. zelf trok zich naar zijn tweede vaderland Northampton als ambteloos- burger terug 'en leefde hoofdzakelijk voor studie. Hij' is 60 jaar geworden. Bic salarisk rtiug bij de S-j w u-wagcu- De Directie- van de Nedexlaudsehe Spoorwegen heeft, -teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren van het spoor wegpersoneel tegen de vo-oirige|st,eldic sala riskorting van 5 op 10 pet., zich bereid verklaard haar- voorstellen aldus te wij zigen: le. de verlaging van 10 pet. wordt te ruggebracht op 8 pet. 2e. de maatschappij! is bereid de bijdra gen vo-or het zieken- en ondersteunintg^1- ionds voor hare rekening te nemen; 3e. deze maatregelen treden niet voor April 1933 in werking; 4e. de directie zal toezeggen, geien na dere voorstellen -tot verlaging ta doen in verband met de bedrijïsuitkolmsten over 1933 en 1934. De organisaties zullen zich over deze voorstellen nader bepalen. Bie gr ia (c vakcentrales. Van de drie groote vakcentralen (N.VJV. B.K.W. en C'.N.V.) waren op 1 October j. 1. de. aantallen leden als volgt: Ned. Verbond van Vakvea-eenigiugea 333,932 tegen 333,359 op- 1 Juli, R.K. Werklie denverbond 198,395 leiden tegen 194,841 op 1 Juli en Chr. Nat. Vakverbond 116,555 ledeu tegen 116.046 leden op 1 Juli. De ledentallen van N.V.V. en C.V.v. zijn- dus in het derde kwartaal 1932 vrijwel ongewijzigd gebleven; het ledental van he-t B'.K.W1. :zou zelfs met 1110 zijn verminderd, indien zich niet r k- bond van postpersioneel met 4405 eden bij het verbond had aangesloten. 'risisbstermerk- 1 De Crisis Z.uivel Centrale maakt be- voor de week van. 8 tot' en w Januari, de prijis van het criisis- o ex merk op fO,85 ,per Kg. en de prijs yalt, y "y^voer-Vergunning van buiteöi- iesteld16 f °'75 K§- is vast" Hicxctenking van Ptbls willcm v. Oranje. Gistermiddag heeft in het graoifc-auditoe rum van de Leidsche- universiteit een plecht:ge herdenking vail Pjins WiUeffl van Oranje piaats gevonden, die door dte Koninklijke familie bijgewoond. Na e-en openingswoord van den rector-magnifious, proL dr. J. Huisrnga, heeft prof. dr. H T. Colenbrander een herdenkingsrede uitgesproken. Prof- Veraart in actie. öemeld wordt aan de bladen: Door de besprekingen welke proof.-Var, aart in de laatste dagen heeft gevoerd is t komen vast te staan, dait een" volkomen samenwerking van alle roomsch-katholieike democraten voor da verkiezing vau 1933 mag worden: verwacht. Dit heeft heit voor- loopig comité, dat aanstonds na het uit treden van prof. Veraart uit de B.-K, Staatspiartïj1 is opgelicht, aanleiding ge. geven to.t de vorming van den Kabholi-ek- Democrat.ischen Bond over te gaan. 'Genoemd comité heeft zich als volgt sameugesteld: prof'. Veraart, vooirzitteir mr. André Peteris, secretaris; F. Evtrs, penningmeestermi*. W. Buve, M. Gelauf, J. Gerrebrands, drs. W. Snitker, leden. De bevolking. Op- 1 Januari 1932 bestond' da bevol king van Middelburg uit 8699 mannen en 9720 vrouwen, totaal 18419. .Er ves tigden zich 414 mannen en 549 vrouwen en geboren ziju 128 mannem en 153 vrou wen, een toename duis met 542 mannen en 702 vrouwen of' 1244 personen. Vertrokken zijn 416 mannen ©n 571 vrouwen, en overleden 86 mannem en 102 vróuwen, totaal 502 mannen en 673 vrouwen, of in het geheel 1175 perso nen. Er is dus een totale vermeerdering met 40 m. en 29 vr. of' 69 personen, en bedroeg het aantal inwoners op .1 Ja nuari 1933: 18488. Het aantal geborenen overtrof het aantal overledenen met 93, het aantal ingekomen personen was 24 beneden het aantal der vertrokkenen. „Bit Bornee's Ocrland.'' Op- initiatief van de K.SI.A. en aange sloten organisation zlal hier .Woensdag0 avond in „Slot Óstend'e" de 'prachtige missieiilm der paters) Capuciijtnen „THt Borneo's Oerland'>, vertoond' worden. De filmavond is voor iedereen tcegari- keliijlk en tegen uiterst billijken prijs, waar voor wijl'naar de annonce in dit nummer verwijden. Het toelichtend woord1 bijl deze schit terende rolprent zal d'001- piater Venantius gesproken worden. Hanze-vergadering. Woensdagavond vergaderde de Hanzje. De voorzitter opende de vergadering pp de gebruikellijtkie- w'ijzla en hiel-d wegens intreding van het Nieuwiejaar een kleine toespraak. In de eerste plaats wensehta hlijl allen een Zalig Nieuwjaar. Hïjl vond het jammer dat de geestelijk-adviseur niet aanwezig kon zïjin wegens ziekte en spoor de de leden aan, elkander in d: 2:11 z'waren tij'd Zooveel mogelijk' 'te steunen.; 1 Het jaarverslag over 19312 werd voargeb leZen, waaruit bleek, dat in deu loopi des jaars één lid .bedankt heeft wegens ver trek, doch Zeven nieuwe leden zJijlu toege treden. Hierna volgde het jaarverslag-! van den penningmeesterdiens rekeninig sloot met een batig slot van f 57.'A8%. De secretaris werd met algemeene stemitn'en herkcZen. In de maand Februari van dit jaar zouden „Handelsbelangen" en „Die Harizefii een etalage-wedstrlijld van Nederlandse!; fabrikaat willen houden. Vele op- en aan merkingen worden gemaakt. Eene com missi e is benoemd oml deZe z'aak te be hartigen. Hierna kwam de Weleerw-, Ka pelaan binnen, die ilink werd toegejuicht. DeZe vroeg bijl de rondvraag het wqotrd., In de eerste plaats wensphte ZiiEierw'. alleli een Zalig .Nit-uwjaar, ook' namens den- 'geestelijken-adviseur. Hïjl hoopte dat de vereeniging in ledental en nog meer in goede harmonie en samenwerking mioge vooruitgaan en bracht hartelijk dank' voor de H. Mis tot herstel van den Pasjtoor en voor de mooie bloemen, talet Kerstmis ge geven, om dit kerkelijk' feest'op te luiste ren. Dé rondvraag, levert verder niet veel op, waarna dé voorzitter met dén chr. groet de vergadéring sloof, Bevolking. Toestand per 1 Jan. 19.3)2 4393 rnjm"! nen, 4860 vrouwen, totaal 92531 personen. Vermeerderd' door geboorte met' 94 m1., 72 vr., totaal 166 pers.vestiging met 240! m„ 305 vr., totaal 545 pers. te Zamen jdus 334 rn., 377 vr., totaal 711 piersonen. Verminderd door: overlijtdee met 38 m. 41 vr., totaal 79 pers..; vertrek met 222 m., 303 vr., totaal 525 pers. Te Zamen dus 260 m., 344 vr., totaal 604 personen. Totale vermeerdering 74 m., 33 vt., to taal 107 personen. Toestand op 31 December 1932: 4467 m., 4893 vr., totaal 93:60 personen. Bevolking. Ingekomen: P. M. de Kunder en gezin, Zonder beroep, van Borsselen, 's-H. Hendrik'slün'derensti-aat 20; Wied. J. A. A. Marcussen, Zonder beroep-, van Den. Haag, Kamiperf'öeliestraat 27J. J. Trim- pe eu gezin, landbouwer^ van KLoetinge, Ruïjiterlaan 30; H. J. Gulikers, schoenma ker, van Amersfbort. Voop-stad 33 AJ. ,W. Husson, bakkersjknech^ van. Vlissinj- gen, Trompstraat 13; N. J. van den Voi-ïn, koopman, van Botterdam, Boeht-van-Guié nea .5'L. J. Adriaansen, ambtenaar P. T.T., van Kloetinge Sltaionsplein 2; C. J. Lulijk, reiziger,,, van Souburg, s-Hesr- HendrikskinderendÈijk 34; C. Brupl g.eb. Ringelberg, van Schiedam'. Matth.-'Smal- leg.angesb'u.'urt 11; J. C. Brandt' en gezin, veldarbeid er, van Kattendiijke. St--Jaeob- straat 40D'. Pellis, religieuze, vau Etteu en Leur,, Stalstraat' ,3!; J. M. Bjijln^ .arbeider, vau Piijkakk'er, Séhieldestraat 2 .C. A. .Weststrate, diensjtbode. van Katten- dïjke, Groote Markt 24; C. Dieleman, winkelbediende, van Borsselen, Spiegel straat 15L. Scherp, dienstbode, v,an Ko,rt- gene, Oude Vischmarkt 4; A. Ei. C. J. Stappa-erts, apoth.ase., van Boxtel,, Voor sta Bill; H. J. G. Holthuis, beajmbtbi N.S. van Zwolle, Bommers'wal'estr. 2M. Siustronk en gezlin, koopman, van B|0|tter'- dam, Kloetingscheweg 14M. M. de Hulliui, dienstbode, van Séhoondiijlke, Gr. Markt 1L. J. Adriaansen en gezin, timiniea-jnlaou, van Middelbui-g, Stationsplein 2W. van 'Wouwc, onderwijzer, van Stad H,arden- berg, Zaagmolenstraat 1- Vertrokken: P. van der Ploeg, en gezin, reiziger, naar Leeuwardeirjtdeel,; Bosboomstraat 32W. van der Slikke, schilder, naar Tholen; W', A. Stuirm', dienstbode, naar Wisslenkierké A 66C. G. J. Boonaeker en gezin, off. koopvaardij!, naar Haarlem', Parklaan 94B. M. van Berge, surn. Ei. Dl. naar den Haag', Laan van N.O.-I. 160; W. D'. Ldij&, diens!,bride, naar Kapelle A 87; D'. C. Vermafa(ej,, filiaalhouder, naar Dordrecht, Voorstraat 192rood; J. van Lu'ijk en gezin, pa,khfds- .knecht, naar Kloetinge B 12; Dl Feleus', dienstbode, naar Kattendijké A 37A. Fondraine, banketbakker, naair Bmeldaj, L. BrugstraatJ. Kesqelaar, dienstbodie. itaaT 's-|G ravenpolder A 19; G. Geplhoeld1, dienstbode, naar C'olijfnsplaat'A 199; C. NieuwenhuJijlse, Zonder beroep, naar Kloe tinge A 104; C. Réïjferse, telefenist-, naar Zeist, Louise de Colignypleïn 27N. Paauwe, dienstbode, naar Niss|a 34; J, Hirdes, geh. Kole, Zonder beroep, naaf Krabbendijke, A 193; M. K. Sipermon, bankwerker, naar Botterdam', Nieriwé Bin nenweg ,3'84; A. F. de Jopgfe, "dienstbode, naar Heinken.'Zand A 208 H. A. Riouw ■en geZin, boekhouder, naar Alkinaar,. Leeghwaterstraat'33; F. A. M. de Vocht cand. notaris, naar Oirschot Markt; P. van Znnderen geh. v. d'. Dorpel, Zonder! beroep, naar 's-Heeirenhoek. Korte Keï|kf- str. 13; C. van Zweeden, kant'oorbfejd1. naar Kloetinge B '158A. P. Le Coq, smid, naar Hilversum, Eikbo?|seherweg 2.3; C. de Jager, dienstbode, (naar Nisse1, Lan- geweg 1.16; A. A'. M. Poggemann, kin-' derjuff'rouw, naar Medemblik', Bagijkhof 18; P. A, van Oosten, dienstbode, naar lerseke A 122. AAN 39 AGENTEN in Zuid1 en Noord Beveland kunt U een gratis demonstratie van de nieuwe N. Si. F. eu Philipls Radio toestellen vragen. Hoofdagent: J. M. Polderman, Goes. Tel. 129. - (Adv.) Kapelle. Gedurende 1932' ging "de be volking hier met 29 zielen vooruit en be sta,at thans uit 1455 mannen en 1375 vrouwen; totaal dus 2830. Geboorten 54 en sterfgevallen 25. Vertrek en vestiging 100. Aantal huweËjjk'en 12. Ki-uiningen. Dé bevolking dezer ge meente steeg iu 1932 van 3909 tot 3953 inwoners. Geboorten 72; sterfgevallen 315. Vestiging 174 en vertrek 167. Aantal huwelijken 31. Er wïmen hieir 99 man nen meer dan vrouwen- Hanswcei-t. EeigiaternacM is t© Vlake getracht in te breken. Omstreeks half twee hoorde de- alleen: wouenidiei 83-jarige J. v. K. eeniig onraad, door dat een dei- ramen aan de voorzijde van zijne woning werd opgeschoven. Hij! verliet zijn bed en- posteerde zich onverschrokken meit een broodmes voer het bewuste raam. Toen de onverlaten bemerkten, dat de bewoner ernst mat de zaak maakte, hebben zij! de vlucht genomen; een en ander duurde ongeveer een half uur. De politie abelt' een- onderzoek in. Rilland'-Batb. Woensdagmiddag hield da commissie ter behartlgingf" der belangien van jeugdige werklooZan in dezfe gemeente een openbare., vergadering^ onder'leiding van den burgemeester m!r. P. A. Sjchwartzi, voorzitter. Medegedeeld werd'- doon* hem! dat a.s. Maandag, des v.m. om halfffl tien, de cflrsusilspn zullen aanvangen in het St. Jeaefgebbuw. 'Dte morgenuren Zullen worden bestemd, voor ontspanning, figuur- Zagen enz'., onder leiding "van ds. J. He;- leb'liijj. Voorloopig. Zal des namiddags eien keer pier week! "een onderWea'pi door een der commissieled-en worden behandeld. Twintig deelneimters gaven Ziek °P- KwadcTutamme. Dcie week had de 2e on* wikkelingsavond plaats, vanwege dé Landarbeidershond ,,-St. Dfeus D:e'dit". Dé voorzitter, na de vergadering ge opend te hebben, heette allen hartelijk' welkom en gaf' daarna 't woord' aan den heer Uniek, lid van 't hoofdbestuur van „-St. Dleus Dedit'", die dis spreker optrad met 't onderwerp^: „Quadfagésimo'f Anno". Sp-r. begon met in 't kort eeniga punten van „Rerum Növarum" te bespre ken. In de 40 jaren, die verloopen Zijh, nadat -de Ze wereldberoemde Encycliek de wereld wérd ingestuurd, is er gélukkig in de maatschappelijke toestand, dank zij' genoemde Encycliek, veel veranderd tcü goede. Jammer genoeg bleven er évenwei toch! nog mistoestanden bestaan, en daarom werd 'n tweede, niet minder beroemü geworden Encycliek geschreven, dé „Qua- dragesimo Anno." Na bliji de inleiding terloops het socialisme besproken te heb ben, bleef spr. 'n oogen-blik stil' sjaan bSJ de toestand in Rusland. In korte 'trek ken schetste spi'- bet beruchte 5-jairenplan der sowjets, nu het ten uitvoer w'or-dfi gebracht, om vervolgens over te gaan tot do uitvoerige bespreking van de Ency cliek. Volgens deZe Zendbrief naoet er 'n maatschappij!" komen, waarin de w'etten Gods meer naar vo!ren komlen en beter, worden nageleefd'. Gebéurd dit niet, dan zal zeker de communistische idee meer en meer veld winneu, en ten slotte gilea overheerschen. Sipir. drong er ook nog pp aan, dat alle leden deze twee Encyclieken Zouden koop-en, waarmee hiij! ztjh prachtige uiteenzetting, besloot. De ZieerEerw. heer Pastoor, ook ter vergadering' aanwezig, bracht 'n woord van -dank a,an den heefl v. Uniek, enkele greipen uit Zijh mooie rede nog eens onderstreep-end en dpooirde de leden aan, om de volgende keer weer in groot aantal op je komen. Dlaaana sloot de voo-rzitteï de vergadering. De vol gende lezing wordt gehouden opi 18 Jan. a.s. in de Zaal van deu heer M. Gf. Ver-i beek. Als spreker zal wederom optreden de heer v. Uniek, met als onderwei-jp-i! „De Bedtfijïsraidenwet.'-" 'n ZeldZaam- jubileum, dat zélfs uniek is in Nederland, viert wel de heer W. Maartense alhier op 24 deZer. Op dien datum n.l, hoo'pt hljl" den da.g to herdenken -dat hlijl voor 60 jarein ,werd benoemd als grafdelver. Dé heer Maarten- se, thans 8' ljaren oud, heeft die taak [al'- tijd trouw vervuld', en is Zelfs niet- één: keer in die loop-baan Ziek geweest. Op zlijB verzoek is hem eervol ontslag, verleend' op 24 Januari a.s. I11 Zijln. plaats 'is be noemd dé heer A. Maartense Wz. Ovcz-amle. De bevolking de-z-ex gemeente be-dro-eg op 31 Dec. j.l. 1325 personen! (656 m. en 669 v.) Er we-rden in 1932. ge-boren 12 jongens en 15 meisjes vesti gingen 12 m. en 19 v. .pers.orverleden 7, m. en 7 v. pers.; vertrokken 17 m. en 43 v. pers. (Bevolking einde 1932 '1341 personen). Die B.-K. Propagandaelub ialhier, zal op 17 en 18 Januari in de -z'aal van' dhr. C. Verbeek een vrooliijlk' tooueelpro- gram afwerken. Behalve een klucht in drie b-'edrïjfven, sta,au er uog, eenige klei nere lachnummers op het repertoire. Men zie .annonceI 's Heer A.i-endsïüei-ké, Op| 1 Jan. 1933 bedroeg de bevolking! '4008 zjelen en een jaar later 40831 zielen (2042 m. en .2041 vrouwen). In 1932 werden 44 jongélnls en 53 meisjes gebéren. Aantal sterfgeval len 27. Naai- elders vertrokken 142 perH sonen, terwtijl 147 ménSeh-en zich hier vestigden. Huwelijken 18. K-ortgemé. Woensdagmiddag ree(d) de bo-erenkneoht P. S. van Ko-ntgen© met een sp-an paarden maar de hofstede vagi den heer M. de V os. In d-en Lange weg gingen de paarden op hal. De wagen kwam in deslootterechf, terwijl de voor wielen over het lichaam van d-en kn-echfc gingen. S. kon zich met groote mo-eit-e naar huis begeven, waarna, hij! zi-eh onder geneeskundige behandeling moest stellen. Terncuzén. De bevolking deizer gemeen te 13 in het afgeloopen jaar geslfggen met een totaal van 209 inwoners-, n.l. vam 10.506 ojpi 1 Januari tot 10.715 op 31 Dec. 1932. Het aantal' vestigingen bedroeg in tolt,aal 639, dat der gehoo-nten 182. Ook' uit deIZe cijfers blijkt de ïiegelmaitigie groei van deze gemeente. Groede. Ti.j|dens een dikken mist .ge raakte W-oensdaglmbrgten da visiqcherbot- ter Br. 24, schipper P. 'de la uit BreiZ- kens haar koers kwiijjtmét' gevolg1, dat de botter op- paalhoofd no. "9 |naWijr"„Kruis(- hoofd" alhier terecht' kwam1 en circa 9 palen afvoer. Den botter, dien liijj" dé aan varing een paar lekten klreelg1 en veel1 water maakte, Zetet men zoo spoedig, mloj- geffijlk op het strand. Zoodra het tij! "dit toeliet is men begonnen mét'de lektón te dichten, hetgeen des avonds in Zoover was gelukt, dat' men den terugtocht, naar Breskens kon aanvaarden. PRÖV. STATEN VAN ZEELAND Win terzitting. D'e Provinciale Staten van. Zeeland kwa men Donderdag blijéen ter voortzetting1 van de tweede Zitting, van 19*32. Dé voorzitter, de Commissaris) dieir Koi- ningin, wensehte alle Wen geluk met het nieuwe jaa.r en Zeide, hoöwtel niet t'e behoo- ren tot de optimisten en nieb tot -de pessi misten ten opzichte van dein algemeenen.' toestand, toch te m'eemen, d!at men gereed moet -staan als de duisternis ov-eir gaat en dat met Gods steun en onder de regeerinigl van de Koningin een betere tlijtlyak' tege- l- r S 3 I.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1