geeft deze maand op alle artikelen 10 pet. korting. Een mooie gelegenheid om linnenkast en garde robe eens terdege na ie zien en aan te vullen. Drukkerij N.Z.C. St. Eiizabeth-Gestieht „Fermitan" „Fermitan" IHEEREN-GONFEGTIE, ULSTERS en COSTUUMS JOOST BALJÉ WIJN-IMPORTEUR GOES (ZEELAND) DONDERDAG 5 JANUARI 1933 KERKELIJK LEVEN HSPORTENSPELH OP ZONDAG 8 JANUARI A.S. zal na het Lof bij de Erven VAN OEN BULCK te 's-Hee renhoek door de R.-K. KIESVEREENIGING een ALGEMEENE VERGADERING worden gehouden, ten einde de leden gelegenheid te geven voor het stellen van candidaten voor de a.s. Tweede Kamer-verkiezingen Ais gij Worteiboer's Kruiden Worteiboer's Pillen aan te besteden De verbetering van een ge deelte van den weg voor komende op het Provinciaal wegenplan onder no. 13f, gelegen binnen de kom der gemeente 's-Heerenhoek, lang ongeveer 320 Meter. Halsteren bij Bergen-op-Zoom, Wormpoeders MANTELS MAGAZIJN „DE HAAS". jJAPONNEN? MAGAZIJN „DE HAAS". MAGAZIJN „DE HAAS" ZAAK GPGERIGHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT D.c Heiligverklaring van Bernadette iSiaubirous. Naar uit Rome wordt medegedeeld is liet proces dor Heiligverklaring! van de Zalige Bernadette Sjoufoirous reeds Ver gevorderd. 'Beeds heeft de H. Congregatie der Biten eenigo wonderen gb-edgekeu-rd, welke zullen dienen tot haar heiligver klaring. Ook thans nogl heeft "de Congre gatie der Biten eenigfe mirakelen in on- derzbek. Indien dit onderzoek eveneens een gunstig' verloop1 heeft, gullen deze wonderen worden onderzocht dop'r d« ge zamenlijke kardinalen van de Congregatie der Biten en tenslotte nog, eens door een college van Consultoren, Prelaten onder voorzitterschap van Z. H. den Paus! Hierna z'al dan de plechtige hieilïglverMia- ring volgen. Het is dus niet onmogelijk, dat de heiligverklaring van Bernad»|tte S-ou'biro-us in 1933 z:al worden uitgeslpnof ken; tevens is het in dit "jaar 75 'jaar geleden, dat de Heilige Maagd aan Bern-a|- 'dette te Lourdes verscheen. Bernadette Sonbirous werd den 7en Januari 1844 te Lourdes geboren. Haar ouders F-ran-s Sloubirous on Louisa Cas^térot bewopnden den molen van Boly en waren toelhtef'f tijd welgestelde burgers. Ttoen Bernadette z'es maanden oudwas werd zij wegeng haar .aamborstigheid a,an de zorgen van Maria Avarant te Bairtrès toevertrouwd. Hier bleef' 'Bernadette totdat zij ongeveer twee jaar oud w'as, waarnia zij weer na,a]r 'haar ouders terugkeerde. Juist in dien tijd waren de zaken van haar vader zeeir achteruit gegaan en moest die familie we gens huurschuld den molen Boly ver laten. Steeds meer geraakten zij aan lager wal en eindelijk werden zijl gedwongen hun intrek te nemen in een ellendige wo ning, dat met den weinig aantrekklelijklein naam „cachot" werd bestempeld. Dje, ge zondheid van Bernadette, die nog steeds zwaar van haar aamborstigheid te lijden had, werd er in dez'e vochtig» omgeving niet foeter op. Toch dödien de ouders, hoe arm z'ij ook al waren al het mogeH lijke hun kind in hetleven tie houöJen. Do winter van 1855 w'as 'bijzonder streng en de familie Soubirous: had veiel te lijden, Tante Bernardina, Beimadettie's meter, wilde het arm' gezin ter 'hulp komen en nam Bernadette geTduyende de wintermaan den bij zich. In 18,57 nam vrouw Aravamt van Bartrès, die veel van hetmiais'jegj hield, omdat Zij haar voedster was ge weest, Bernadette in dienst om een kleine 'kudde schapen en lamineren te hoeden. Hoewel Bernadette: "toen reeds 13 jaar- oud was, was zij' nog nimmer op school geweest. Zij was z'eer traag1 van begrip en z'elfs Op de eenvoudige vragen van de cathedhismus bleef' 'zij het antwoord schuldig. Enkel leende zij het rozenkrans- (geb-ed, maar dat bad zij gaarne en met 'de diepste godsvrucht. Den lOen Januari 1,8,58 keerde Bernadette weer naar haar ouders terug om haar voorbereiding' voior haar eerste H. Communie aan te vangen. Enkele weken daarna den llen Febr. op '.Witten Dbnderdag kreeg' zij de eerste verschijning, Den llen Februari 19.33 is het dus de 75e verjaardag, van do ver schijningen te 'Lourdes. Die geschiedenis der verschijningen en het stol', dat deze deden opwaaien is genoegzaam bekend en behoeven wij dus niet uitvoerig te verhalen. 16 Juli 18.66 trad Bernadette iSopbiroue in het klooster der D-ame-si vsu> Nevers; zij nam den naam aan van zuster Maria-Bernard. Geduj-endo de dertien ja ren, dat Bernadette in het klooster ge loefd heeft, beeft zij zeer veel van aller lei kwalen en kiekten te lijden gehajd'; hierbij kwam nog de kwelling van de (ondervraging door de autoriteiten betref- lende de Verschijningen, welke steeds; nog .worden voortgezetBernadette verdroeg echter al het lijden en de vernedering, welke haar werden aangedaan, met het grootste gedulden blijmoedigheid, Zooals zij die ook blij1 "de ondervragingen tipems de verschijningen aan den dag had gelegd. Bernadette was nog, slecht^ korten tijd in het klooster, toen zij door eiem zware ziekte werd overvallen; men dacht niet anders, of 'de dood was nabij. Dte oversfua betreurde heften z'eerste, dat Bernadette zou sterven zonder den sluier te hebben ontvangen en haar gelofte te hebben af gelegd; terstond waarschuwde zij den bisj- sehop van Nevers, die "toestemming, gaf, de zieke in het 'klooster op te nemen. Na de plechtigheid trad geheel buiten verwachting de beterschap in. Dleze beter schap was echter niet duurzaam, want de eene ziekte volgde nadietn op de andere'. Zü overleed den 6 April 18.79 op 3!5- jai'igen leeftijd. Het lijk van Bernadette werd op een praalbed neergelegd. Een groote menigte bezocht haar stoffelijk overschot; ieder wilde lve,t lichaam aan raken, dat z'oo dikwijls van gedaante ver anderde bij het zien van de Onbevlekts Ontvangenis. Mgr. Belong, bisschop van Nevers was bij haar lijkdienst tegenwoor dig. D'e "bisschop ztelf hield ee.n lijkrede. Overeenkomstig de wil van Maria werd er bij da Grot van Massabielle, waar 'de verschijningen plaats hadden, een Kapel gebouwd, waarmede in 1862 werd' aan gevangen. D|e altaren en de krocht der ondaraard'sche kerk! werden op 19 Mei 1866 ingewijd. Die inwijding, der Rozen kranskerk had plaats den 7en Augustus 1889. De 75e verjaardag der "verschijnin gen van Lourdes het volgend jaar zal op plechtige wijzle Worden herdacht. Het co mité der Limburgsehe Lourdes-bedevaajr- ten z'al dit feit in Bimbiirg op meerdere plaatsen vieren; zóo zal te Maastricht op 12 Februari een groote flêiestver-1 gade ring in d'e voorm'alige DbminicaneiB kerk worden gehouden. Be Godsdiensthaat in Mexico. De „Osservatore Bomano" publiceert nog een aantal bijzonderheden over de kerkvervolging in Mexico eu wijst erop; dat president Rodriguez al evenzeer in godsdiensthaat uitmunt als) de sulbaltiern» autoriteiten in de afzonderlijke staten, die zich blijkbaar den beruc'hten Tejeda, president van Veracruz1, ten voorbeeld heb ben gesteld, in wiens staat d'e geloofsver volging haar hoogste triomfen viert. Dlezer dagen weird weer een proclamatie uitgevaardigd, waarbij in de staten Vera cruz, Tabasco en Yucatan pile kerken worden geeoni'iske-erd, om in scholen ta worden omgebouwd, in staatsscholen na tuurlijk. Bodriguez wil bij zooveel ijfver niet achterblijven. T)p z'ijh bevel zijln in Mexico talrijke Kerkten voor den eeircidiensjt gesloten, speciaal die welke in de volks,- wijken gelegen zijn. Immers vóór alles moeten de eenvouJigen aan den invloed ,van God en godsdienst onttrokken word»|n. Die, regeering heeft'echter de pira;chtigo kathedraal van de .„Dame du Sp,cré Coeur" in de hoofdstad doen sluiten. Die kerken en kloosters' der Paters, Passionis- ten Taeub-ayo ondergingen hetzdlfd'e lot. 'D|e „Osservatore" herinnert weder aan zijn vroegere berichten oven- de toestanden in de scholen van Verac'ruz, waar allo onderwijzters hun leerlingen voorgaan in communistme en atheïsme. Tegen de nog bestaande particuliere scholen wordt thans een felle actie ge voerd. Dtrommen inspecteurs worden erop losgelaten en deze heeren spieden overal rond, teneinde een of andere reden te ont dekken welke sluiting, der scholen moti veert. Wanneer onder het onder wijspe-riSo- •ueel een congregatielid wordt aangetrof fen, of wanneer ontdekt wordt, dat in de school over godsdienst gesproken wprdt, is het lot der bijzondere school bezegeld: sluiting volgt dan onmiddellijk'.1. Ook in ander opzicht is de atheïslisfdhe regeering vindingrijk in haar strijd tegen het bijzonder onderwij's. Die: leerlingen der nog bestaande Katholieke! scholen folv. moeten wanneer zij tot het voorgeschre ven examen, dat ook voor hen aan de openbare scholen moet worden afgelegd, willen worden toegelaten, een flinke som golds storten, terwijl voorts de; examina toren order hebfolen, er voor te zórgen, dat van die Katholieke leerlingen zoo weinig mogelijk het "diploma halen. Toch blijven de Katholieke oudei's hun kinderen liever naar Katholieke scholen zenden, dan uaar de staa.tssjcholen van Veracruz en Tabasco, waar reehtstlneeka tegen God en den godsdienst wordt ge ageerd. 1 D'e regeerders zijn er thans op uit nationale „Mexicaansche scholen" te stich ten, welke natuurlijk geheel anti-gods dienstig georiënteerd zijn. Het program ma dez'er onderwijsinrichtingen verkon digt o.m., „dat de dogma's moeten ver dwijnen", daar zij de voornaamste oorzaak zijn van Mexico's zwakheid! Door de dog ma's wordt de staat een vazal van het Vatioaan en dat moet met alle middelen worden bestreden.Dies moeten alle mid delen, wetenschappelijke vooral,, worden aangewend, om den „onzin" der dogma's te bewijzen en deze voor goecl hij 'het Mexicaansche volk uit te roeien. De pries ters hebben steed- in Mexico naar de heer schappij gestreefddoor hun heersffoaplplij' is liet land in ellende en nood geraakt.' Door een absolute vernietiging" van hun invloed, door gezhnd onderwijs, meer spjoa't, meer gymnastiek, zal eindelijk óók iii Mexico een gelzbnd en vrij volk kunnen opgroeien".' De „verschijning" te Beanraing. Het gerucht ,te Beauraing eu elders in omlocp gebracht, als zou de Heilige Maagd Diusdag. voor de. laatste maal, in den puim der kloostercel aldaar-, verschijnen, had een ontzaglijke menigte, welke door som mige couranten op 25.0U0 personen wordt geschat, naar de plaats doen samenstroo- men, waar de vijf kinderen, sedert een maand, bijna dag aan dag, het wonder bare en door velen bovennatuurlijke .vi sioen hebben gehad. Beeds in de ochtend uren hadden een aantal mannen en vrou wen, van vouwstoeltjes en proviand voor zien, plaats genomen in de onmiddellijke nabijheid van de plek waar de verschij ningen zich blijken voor te doen, teneinde aldus niets van het ophefmakende schouw spel, dat eerst tegen 7 uur 's avonds werd verwacht, te missen. Lang vóór het ge stelde uur- was alle verkeer te Beau-raan-g onmogelijk geworden. Duizenden geloovi- gen stonden op de wegen, tot op -een vrij grooten afstand van den kloostertuin, zon gen het eene canticuni na het andere of baden luidop in het Franseh, het Neder- landseh of het Latijn. Toen de kinderen verschenen ein zich, in de duisternis, een weg, baanden door de ontzaglijke, donkere menschenmassa, be reikte de spanning haar hoogtepunt. Nau welijks hadden de kinderen eeni'ge malen het „Wees gegroet Maria" gebeden, of zij ploften neer, als het ware door den bliksem getroffen. Af en toe braken de kleinen hun gebed af, terwijl ook nog ge constateerd werd dat het meisje Voi'sin het langst in den extatischen toestand bleef en tot tweemaal toe „Jia" antwoord de op eene, blijkbaar door een onzichtbaar persoon gestelde vraag. Toen het visioen weer verdwenen was en de kinderen in het kloostergebouw, werden- ondervraagd bleken zij zeer uitgeput te zijn. Drie hun ner barstten in snikken los. Eern- der meis jes Degeimbre verzekerde dat de verschij ning gezegd had: „Vaarwel. Ik ben de Moeder Gods, de Koningin der Hemelen. Vergeet niet te bidden!" Met de kleine Fernande Voisin zou de „verschijning" het volgende gesprek hebben gehad: „Be mint U mijn Zoon'?." Ja. „Bemint Ui mij Ja. „Offer U. dan op voor mij. Vaarwel". Het zusje van- Fernande Voisin, Gilberte, zou de Heilige Maagd hebben ho-oren zeggen: „Ik zal de zon daars bekeèren! Vaarwel!". Wiat de twee overblijvende kinderen: -een jongetje Voi sin -en een meiisjje Degeimbre betreft, meer dan het woord „Vaarwel!" zeiden zij' niet to mogen herhalen daar de rest van het' gesprek met de Heilige- Maagd alleen voop hpn bestemd was. To-en de wachtende menigte vernam- dat de verschijning niet meer zou terug- keeren, maakte zich van velen een groote ontstemming (meester. I I R'.-K. Z. V. B. I Officieels m-edeideelingen vau 3 Jan. 1933. Wegens terreinomstandigheden is, heli wedstrijdprogramma gewlijziigd. Wedsti-ijidprogramhia 8 Jan. 19,3i3. VolhardingVios, aanvang 21/2 uur; scheidsrechter: C. Verhaar"; terrein Vol harding. BoburDleto, aanvang 21/2 uurscheids rechter: Jos. -E|. Eiggermontl; tepijrein Bobuh Wedstrijdprogramma 15 Jan. 193,3. ViosPatrijzen, aanvang 2x/2 uur; 1 scheidsrechter: N. Nagtztiairiteirr. Viosj. BoburVolharding, aanvang 21/2' uur scheidsrechter: Josj. Ei. Eggeimïontter rein Bobur. Competitiestand Patrijzen 5 4 1 0 244 9( Vios 4 2 11' 9—1,2 '9 Dieto 4 112 8—11 3 Bobur 5 1 1 |3i 1118, '3- Volharding 4 1 0 ;9 310 2| W-edstrijduitslag. van 26 Dlec. '32. ViosDteto 4-2. Op verzoek van beide vereenigingeu is bovenvermelde wedstrijd ingelascht. VEBKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN Januari: 10 Goes, kantoorgebouw e.;a. eu woon huizen, schuur en garage, Jonkers ent Van Dissel'. 10 -Goes, woon- eu winkelhuis, VerbisjL- 13 Lewedorp, inspan, De Wilde. 13 Ni-euwdorp, huis met schuur ent bouwland-, Beth. 16 Biezelinge, hofstede ,,'s Lands Hoef je", Verbist. Hansweert, scheepSfoouwwerf, enz'. Jonkers. Februari: 6 Nieuwdorp, onroerende goederen, 'Jonkers. 10 Bor-sselen, scheepsafbraak, De Wilde- 22 IleinkensZand, landbouwers-inspan, Oele. Maart: L r - 22 Hoedekenskerk'e, inspan, Da Wilde- DE BIJENKORF, Lange Vorststraat 42, Goes De Heer en Mevr. VERBIST WITKAM zeggen hartelijk dank voor ontvangen Nieuwjaars wensehen en bieden weder- keerig de hunne aan. Goes, 5 Januari 1933. Met wederkeerigen geluk- wensch mijn dank voor de betoonde belangstelling op 1 dezer. JOH. PILAAR. Goes, 3 Januari 1933. Zondag 8 Januari a.s. hoopt onze geliefde Vader f C0RNELIS WESTDIJK t zijn 90sten geboortedag te herdenken. f 1 Zijne dankbare Kinderen, i J. PIETERS i A. PIETERS— i J WESTDIJK i 's-Heerenhoek, Jan. '33. ongesteld zijt, neem dan 's morgens, 's middags en des avonds een weinig van de van onds beroemde, genees krachtige of i a 2 en gij zijt spoedig hersteld. Beter en goedkooper huis middelen bestaan er nu een maal niet. Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen. De Worteiboer's Kruiden en Worteiboer's Pillen verdrij ven gal, slijm, koortsigheid, verstopping, maag- en hoofd pijn, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, regelen den stoelgang, zuive ren het bloed, maag en inge wanden enz. Worteiboer's Kruiden 60 et. p. pakje, Wor teiboer's Pillen 60 et. p. doos, drie doozen f 1,70. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer, Postgiro 17039, Oudepekela. Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag. De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! DOOR AQVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. Burgemeester en Wethouders van 's-Heerenhoek wenschen Bestek en teekening zijn ver krijgbaar, zoolang de voorraad strekt, ter secretarie der ge noemde gemeente, tegen be taling van f 1,50, franco per post f 1,60. Aanbesteding op 26 Jan. 1933, des namiddags om 2 uur, in de herberg van de Erven Van den Bulck te 's-Heerenhoek. Aanwijzing ter plaatse op 23 Januari 1933, des namid dags ten twee uur. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN HORSIGH, Burgem. J. REMIJN, Wethouder. Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes PENSIONKAMERS TE HUUR, ZALEN VOOR OUDEN VAN DAGEN Zeer billijke prijzen. Brieven aan de Eerw. Overste. Door wadarkeerlg ta koopeit bij onze Adyerteerdars, staunt men ook zijn 8lgas zask. genaamd werken BETER dan alle an dere wormmiddelen en mo gen nietgelijkgesteldworden met wormpatronen, worm koekjes, bonbons, torentjes, enz., daar al deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt. Wormpoeders genaamd bezitten een bijzondere vin dingrijke samenstelling en verdrijven zekerSpoel-, made-, maag- en andere in gewandswormen, zoowel bij volwassenen als bij kiDderen. Wormpoeders, genaamd „Fermitan" kosten 85 cent per doos, 3 doozen f2,40. Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer Postgiro 17039, Oude-Pekela. Fermitan wordt door de Ne- derlandsche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als namaak be schouwd. Men wachte zich dus voor namaak. eerste klas kwaliteit, vindt U in het hiervoor is uw adres UIT SLUITEND ruime keuze. GOES m iim imn nr—imt— WITTE WIJNEN ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes 12 fl. f 15,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,00 12 fl, f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en KosBi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18.00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. Bureaux van Redactie en Adminis Telefoon Interlocaal No. 207, vo Bijkantoor MIDDELBURG, Ma GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Dit iittnttngr bestaat uit twee VAN Week' cadin-gen buskruit zijn op- den klokslag van hot nieuwe jaar a,a,i: voor vreugdeschoten, ladingen 1 zijn ook, maar in bitteren ernst ,j -door de Japanners, die het ni-e-u openden met een geui-epigleu aap Shanhaikwan binnen dein Chine- muur Deze eerste oorlogsdaad i wekt herinnerniigen óip aan de dadige beschieting van Shanghai, gelukkig iels minder bloedig gew 3000 Chinees-olie burgers vond-ei den dood dloieh liaar politieke nis is no-g gruoter. Shanghai is alt of meer internationaal terreinSJ kwan is zuiver Chineesch griouc Voor de ziooveelste maal schond dus alle dioor dit land: aangegane verdragen en de brutaliteit, waa.r: geschiedt, wordt immer gpociter. ding tot dezen georigaui-se-erideji er e-elen roofoverval heette een spi aanslag. Zeer waarschijnlijk is dit ®che fantasie. Voor 't geval da: nu eens waarheid spreekt, kan terstond aangevoerd worden d'at r tief zinneloos iis. De z.g. spoor «lag is immer iets- wat China, alle ging en deerde. Japan had -dia-a; mee te maken en was zeker niet tigd cm eerst een stad plat te scli naar daarna, in te nemen. Volgens deskundigen is de re te Tokio -onschuldig aan het ,ge wat dan -uitgelokt en ge-prov-oceei door den Japanschen gener-alen Frissehe boelOns dunkt dat v een regeering niet aansprakelijk .kan worden vo-or zulke interna misdaden, zij dan p-laats behoort te voor autoriteiten die wel verant" lijk zijn en hun gezag kunnen ha.n De. Amerikaansehe regeering i: oil éis-lis te Washington wordt meé niet voornemens tr.oepen of' oorL naar liet gevechtsterrein bij Sj-arnh te zenden. Zij be.paalt. zich toit: keuring van het optreden van J-a, zal alleen overleg met buitenlandse gendlteden overwegen, als de buit sche nederzettingen te Tienitein e,n zullen worden bedreigd. Mï-sschien de Amerikanen nog dat Japan ziji vergapen zal a-an het te groote dat China voor zijn honger is. Naai Reuter uit, Moskou meldt daar de inneming van Sj-auhaokwa de Japanners gevoelens van ontste gewekt, welke ten de-ela zijn toe te ven aan de weigering van J.apan met-aanv<dsverdra,g te slui-ten. De Prawda zegt, dat de innemi stap is in ie Japansche plannen o, in Jekol en Noord-China van de meester te maken. Hat- blad ac zóker dat hierdoor de tegenstellin schen Japan en Amerika en tusscE pan en Engeland zullen worden scherpt. Ja, twijfel hieraan is niet moge 'in E-uro-pa ook nog geen rust! De Valera heeft balsturig het ment ontbonden en nieuwe verki-e, uitgeschreven. Hij- hoopt daardoor de Kamers een meerderheid te vinidle zijn streven om den eed van gehoo: heid aan Engeland -af te .schaftfer zware economische slagen welke- En den laatsfen tijd heeft uitgedeeld' wellicht de Ieren wat tammer -ste- wanneer er althans geen wamhoo ming i-s gekweekt welke t,ot het einde durft te gaan. Op dit punt Ieren .onberekenbaar. Het zou de ma,al niet zijn in de geschiedenis, liever alle-s opofferen dan zich aan land overgeven. Duitschland verkeert nog in vr .tige stemming. Het aftreden van v pen heeft gnn-stig op de gemoede" werkt. Bovendien blijkt von Sch mee te vallen in de practijk. -Wilhelmll -sprak von Papen tien veel. Zijn opvolger is zwijgzame veel blunders voorkomt en meer v wen inboezemt. Hitler raakt zijn de massa kwijt. Me.n begint den nu te doorgronden. Stormachtige ta "wel tijdelijk succes bij de op'pervla dóch op den langen duur eischt ie-d daden. Die daden heeft Hitler ni steld; zijn glans verbleekt-. De me worden ciiti-scher en ontdekken plo zooveel klein-mensehelijkheid in h god, dat ze beschaamd de wijk Hitier trachtte dez-e week, emi te nog iets van zijh prestige te be den post van rijkskanselier te beana en rie-p- daarvoor de bemiddeling v Papen in. Indien wij ojis niet she gissen -ondergraaft de leidetr dier zijn positie nog meier met zulk a~ gewurm. vtelgen-s de laats-te be heeft von Papien, die ander-s tool

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4