I >urant nieuwe zeeuwsche courant donderdag 5 januari 1933 MN HET KRAAIENNEST ri RECHTSZAKEN 1~| LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND 461* STAATSLOTERIJ MARKTBERICHTEN léél loedkoopl léél tl I .Wel heeft ook I vooral in en bij 1 vrij; spoedig .te Ita orgel schijnt Ihade te hebban brand' onbekend, brand is nog lok wel onbekend In rechtervleugel, |iian, jis volkomen niet imeer is na ptstjaain ia in het of in de warm» i '£- i dt men nog: hebben loodgiie» liet klooster her» lerdt zoo spoedig vd. i i [ouden conferentie, pater provinciaal |r van het klooster lm Breda, die het l.eeft gebouwd, als It zloo Spoedig uw» pan het ZWlsche |en op vier na alle daa.r de lessen [d te Numansdorpj. leente in de Hoek» 1 Hollaudseh diep I is in groote op» Ir het bekend war» lavond gqpleegdea ren landbouwer J* Fn en de meest ver» I ntrentden moord, l.'Qafmoloird en stelen geld®, circuleeU'iden 1$ bewoners. Itderaoek is nog ia lenteel liet volgende awer, die aan een [l'ken der gemeehte drie kwartier van «legen, woonachtig avond omstreeks 10 loning, een boerderij buren hebban om» lijk van den ver» net den burgemees» veruam „Die Maas- I Sonderheden pver den gereleveerd .ligt de Is wijl eenzaam'. Gis» Is 10 uur vertoefde lie schuur, toen hij lor vermoedelijk twee Ij wiel waren geargi» vermoeden van da |i verslagene, die op. [steling, kwam toege- van de veehtendeh bij' de buren hulp te begaven zich drie lee zoons der Familie pn der familie v. d'. [ij van de Reus. Haar ende ontdekking van lag. op den grojnd lofflen doar een schot» i: een ingeslagen sjcha» [boor een knuppel ver»" j politie van het droeve jesteld, die t'e éamda' Icht een onderzoek in» |arkiet van Dbrdxebht f \A ',.l lad echter tot gistefc» resultaat opgeleverd, f tot de daad bestaan jegevens. Mem kan al» hebben, dathet den jfrekeT® in eerste in» dioen is goweeöjty felijke andere odrZaak rist of veete_ tast men ister. Oolc' het juilsjbe niet Vastgesteld kun» ersehot van het qlacht» ïctie-ondarizoek naar vervoerd» ;eheelen dag het onder» ;r«ffende den moord' op Die Reus te Nubians» In den loop van den stuk van hot' maéker van de dader® heeft onden waren outbade» Schade. Chesterton heeft -eens geschreven dat de rubriek „Gemengd nieuws" voor hem het voornaamste deel eener courant was, Niet omdat die rubriek zijn nieuwsgie righeid of sensatie-lus# bevredigde, maar omdat zij voor hem zop'n getrouwe weer spiegeling was van het volle feven, dat Voor den geoefeuden beschouwer zop. on eindig veel leerzaams in heeft. Ook in deze paradox van den imtelli- genten 'Enigelseben wijsgeer zit een kern van waarheid. Althans wij ervoeren .va lige week, dat de moreele ontreddering, welke de materieel-' crisis op den voet volgt, nog niet zoo. scherp tot uitdrukking was gekomen, dan in het gemengde bei- richt over de „brandstichters pp provi sie," die iu de omstreken van ,VenIa opereerden en daar betrapt zijn bijl hun luguber bedrijf. Drie personen, twee mannen en een vrouw, die zich er voor leenen willen om tegeu tien procent van da 'door de assurantie betaalde verztekeringsjsom, ovelr- al „den rooden haan" te laten krajaien. (Eu naast dit triestige trio versjcheidema burgers, die op 'n dergelijk duivelsch aan bod willen ingaan of mogelijk zélfs liet misdadig iS-tal daartoe geanimeerd hebben. .Wrik een geweldige achteruitgang der mentaliteit! Want wat zeggen bijvoorbeeld dé ex cessen der smokkelarij (dat andere crisis» verschijnsel) 'in het algemeen beoefend door menschen van den, zelfkant idér miaatslcthalpi- ip'ij, tegen dez'e georganiseerde brandstichi- tarij met voorbedachte rad!®, waarin deel genomen wordt door lieden, 'die zich tot voor kort respectabel machten achten, Voor 'n. bankoverval 'zouden deze Zelfde bur gers terugschrikken. Langö 'n omweg, en welk 'n omweg, bedrijven ztji levenwiel pre cies hetzelfde. Voor het verWranld'en van hun vee, v,oor 'n boer Zooveel als tijóuwe huisdieren, deihZen ze niet terug. Het ri sico, dat door de onvoldoende brandbej- strijding, te plattelands, uit. het onltkeife- nen van het vurig, elemlcnt, een algemeene ramp ontstaat, aanvaarden IZe zonder vdc|q- Jbeboud. In de malaise, die onz'e samenleving teistert, heeft de zucht' naar wat gelid, deze vroeger eenvoudige en brave dorpe lingen tot het peil van struikroovers en erger teruggebracht, 'Er woi'dt gejammerd over het terug- loopen van het kapitaalbezit in Nederland, im'aar valt een millioenen-vorlies' niet weg tegenover de schade welkfa de ecbnomische m'isére indirect voroarZaakt? Dat een ieder zich 'op dit' laatste eens hezlnne! f UITKIJK. en op het erf en in de hoeve was het) een drukte van belang. Eir werd Zóó dikwijls opgebeld, de Johanna,-hoeve heeft een telefonische aansluiting dat m'en ten-' slotte de bel maar liet luiden. Hoewel dit aan den eenen kant. 'te begrijpen is, Is het aan den anderen kant 'toch wHl jammer geweest, want had men naar de telefoon geluisterd, dan had mCn reeds lomstreeksl 5 uur de mededeeling, gehoord, dat te Rotterdam' twee vermoedelijke da ders waren gearresiteeird' en dat een van die twee mannen een volledige bekentenis 'had afgelegd, dat een masker en de roode Zakdoek', !die als masker zo-u hebben dienst igedaan, benevens een revolver in beslag ■waren genomen en dat men zich veel moeite had kunnen besparen. Van de bruiloft geprofiteerd. Terwijl de bewoners naar 'n bruiloft waren, .is Vrijdagavond tusschen 8 en 12 juur ingebroken bij den heer J. R. in die -Hamburgerstraat te Doetincheim. De die ven zijn door het achterhuis binnen geko men en hebben alles ovieirlio.cyp gehaald. Vermist wordt een bedrag, van circa f 400. In de igeldlade bleef een beidlrag van ongeveer f70 .onaangeroerd hetgeen lts merkwaardiger' is als men' weet, dat net meegenomen geld in een busje in de» zeilde lade lag. Staking in het kltedingbedrijf. Bij de N.V. Confectiefabriek Emii Hayn te Amsterdam is Maandag de arbeid] ge» staakt. De firma had ia|an haar personeel meegedeeld, 'dat met ing|a,ng van, 2 'Jan.; de Ioonen met 10 pet. verminderd zouden warden en bovendien enkele werkzaam- aeden, die extra betaald werden, in het vervolg niet meer zouden wordien betaald. In een zeer druk bezochte vergadering ward met algemeene s tecum en besloten, ■dit voorstel af te wijten en van 2 (Januari af voor ombepaalden tij'd 'den arbeid! neer te ^leggen. De staking omvat ongeveer 125 personen, onder wie "12 mannen. Smakkcl-avantuur. Ia den Nieuwjaarsnacht hebben douane beambten van het district Geldern een gepantserden smokkelauto iu Inslag geno men. Even na middernacht reed een auta bü het Hollandsche grensplaatsje Well over een veldweg in de richting van de Duit» scne grens. De auto sloeg een weg in, die slechts zelden door auto's bereiden wordt, en die op twee plaatsen is afge sloten met slagbocmen. Langzaam reed de auto tot den eersten slagboom. Een der inzittenden sprong uit den grooten luxe wagen en opende met een valschen sleu tel den slagboom. Nauwelijks was de boom echter geopend, of' uit het. struik gewas langs den weg .sprongen vier doua nebeambten naar voren en sommeerden den auto tot stoppen. De bestuurder van den auto zette de beide schijnwerpers in werking, gaf val gas en reed op de douanebeambten met hun roode waarsehuwingsjichten in. Deze moesten snel terugspringen, daar de auto hen anders overreden had. Hierop, schoot c auto met een razende snelheid vooruit'. ■Ie beambten gaven den vluchtenden auto verscheidene karabijnschoten na, die echter geen doel troffen. Onmiddellijk seinden, die beambten om assistentie en zij namen de achtervolging van den smokkelauto per motor op zich. Intusscken had' de smokkelauto den tweeden slagboom bereikt. Juist toen een der smokkelaars de.n hefboom wilde ope» nen, rverd hij door beambten overrom» peld. Over een anderen weg was intusschen da gealarmeerde motorbrigade gearriveerd, die met alle mogelijke voorwerpen hin dernissen opwierp om den smokkelauto den weg te versperren. 'Een van de auto'® der beambten be schikte over een bijzonder stea-ken schijn werper. De beambten plaatsten den schijnwerper in de richting van den na derenden smokkelauto. Ofschoon de smokkelaars hadden gezien, dat hun kameraad gevangen genomen was, probeerden zij weer door vol gas te' geven de beambten te intimideer.en. Door het sterke 'licht van den schijnwerper van den auta der ibeambten, werd de: bestuurder vau den smokkelauto echter dermate ver blind, dat hij in volle vaart tegen den slagboom .opreed, waardoor de wagen kan telde en in een sloot viel. De beide inzit tenden trachtten nog te vluchten, dowh nadat zij door enkele waarschuwings schoten in de lucht begrepen hadden, dat een vlucht onmogelijk was, gaven ze zich over. Beiden waren nog ongedeerd. Het bleken twee beruchte groote smok kelaars te zijn een Pool en een Hollander, die reeds geruimiea tij'd in die Hollandsche grensplaats Well wonen. In den gekantelden smokkelauto vond mem eenige legerpistolen en een voorraad dum-dumkogels. De wagen, die met dlubbe» lei staalplaten gepantserd was, bleek ver scheidene geheime, bergplaatsen te bevat ten. Men vond aan smokkelwaar ongeveer 1000 kilo tabak en koffie en ongeveer 2000 sigaretten. I Vcchtipartiij te Öiss- iu het café Kerkhof aan den Heeschan» weg te Oss. heeft Maandagavond «pn ern stige vechtpartij plaats gehad. Omstreeks tien uur kwam v. V., een bekendu vech tersbaas, in beschonken toestand het café binnen ..waar hiji de vrouw van den kaste lein lastig viel. Hiji verweet Jen kastelein dat hij in het' café van zijn beurs, in houdende f 40 was beroofd. Daarover ont stond een hooglaopende twist. lusschem dte boidei mannen; v. V. trok daarbij een mies en bedreigde daarmep den kastelein. Deze nam een bijl ,ea bracht den vechtlustigen bezoeker 'daarmee twlee slagen toe op het hoofd e,n een iop den rug. Vervolglans wierp niji z'ijn tegenstander naar bhiten. Da man was Door de bijlslagen erntsig gewond. Da inmiddels gewaarschuwde politie vond hem hevig bloedend en in .blewusteloozen toestand, o'p den weg. Zijn toestand is ernstig, maar niet levensgevaarlijk. Uit het politie-onderzoek is gebleken, dat de bewering van v. V. ap een on waarheid berust, daar hij' z'ijh beurs met inhoud bij zich had. Den kastelein is. een veiriioor afgenomen. Hij verklaarde uit noodweer te hehbeu gehandeld. Er is proces-verbaal tegen hem opglamaakt. Diefstal in ecu juwclrerswiiifeel. Ten nadeele van aan juwelier jn Den Haag is een witgouden armband met 7 brillanten, ter waarde van angeveiar 1' 430. .gestolen door een -onbekend geble ven man en vrouw van vreemde, nationa liteit (vermoedelijk Polen)/ die in den winkel van dezen juwelier sieraden op zicht vroegen. Oplichting Je Amsterdam- Deu laatsten tijd zijn verscheidene boekhandelaren te Amsterdam helt, slacht offer geworden van een optlichterstruc. Een 19-jarige jongeman, hotelbeilainde, vervoegde -zich bij' boekhandelanen en be stelde bij hen voor ongeveler flOO aan artikelen. Hij gaf dan een valschen naia.m eir adres op. verzocht het gekochte met de rekening thuis; te Sturen en nam vast een- paar artikelen meie. Daiarnia bleek' hij onvindbaar. Dat deze jongeman nog al brutaal te werk is gegaan moge blijken uit het' feit ..dat hij zioh eergisteren voor de twee de maal bij een boekhandelaar in 'die Kal- verstraat ve.rvoe.gde. Deze winkelier, ge dachtig pan het spreekwoord van den ezel en den steen, liep ier piet voor de tweede maal in en waarschuwde de politie. De jongeman werd aangehouden. Ondanks ■zijn jeugdigen leeftijd heialf't hij: reeds eenige malen gevangenisstraf ondergaan. Zwendel met prikplanken- De politie te Groningen heeft ©en. vier tal koffers in beslag genomen, afkomstig van zekeren S., wonende in de Baanstraat aldaar. In elk dier koffers bevond zich een prikplank met een z.g. puzzle, doch deze was zóó ingewikkeld, dat van op lossen ervan geen sprake kon izijn. Het publiek, dat mocht prikken voor een dub beltje werd gelokt met het itoonen van enkele mooi uitziende prijzen, Zooals acte» tasschen en damestasschen, benevens een grooter aantal vrijwel waardelooze kleine prijsjes. Een 4-tal colporteurs werd aan gesteld om de prikplanken in gtad en pro vincie huis aan huis te exploiiteeren. Zij deden de teleurstellende, ervaring op, dat Ó9 mooie prijzen nooit geprikt werden. Hoogstens werd men en dan neg slechts zelnen de bezitter van een der onbetee- kenende .prijsje- Dit stuitte dezen colpor teurs, die gemeend hadden tijdens hunne langdurige werkloosheid de kans te heb> ben een eerlijk stuk brood' te verdienen, tegen de borst, vooral toen izij' zagen, dat de dubbeltjes veelal moesten komen van de- arme menschen, terwijl hun op drachtgever S. van de opbrengst goeden sier maakte. Toit overmaat van ijamp werd hun met de toegezegde provisie Afgedra gen, waarom aangifte bij de politie volgde II t het door de politie ingestelde onder zoek ;s reeds gebleken, dat de zwendle] met de. uitgeloofde prijizen vaststaat. Tegen S. wordt pr.oces-verbaal opger maakt wegens overtreding van de |La>- tcrijweit, terwijl de mogelijkheid overwo gen wordt of' terzake oplichting een straf vervolging .kan worden ingesteld. Twee boerderijen afgebrand* Dinsdagmiddag omstreeks vier uur is een felle brand ontstaan in de boerderij van den landbouwer J. van Tuyl aan dein Papendijk te Geffen. Het vuur ivoind gretig .voedsel in helt rieten idak. In een oogwenk stond de hofstede 'in lichte laaie» Het vuur greep zoo «nel .om zicli heen, dat van den inboedel niets kon wordieln gered. Een paard en eenige kippen kwa men in de vlammen om- De boerderij met stalling -en schuren zij'n 'fcoife .den grond toe afgebrand. Ook de landboiuwinventari? en 'n partij'hooi en sltroo gingen verloreln.. Tengevolge van den feilen wind sloegen da vlammen over naar een naastgelegen boerderij van den landbouwer en ibrand- stoffcnhandelaar Schuurmaas. Da;ar heeft men het vee en een gedeelte van den in boedel in veiligheid gebracht.. Ook deze boerderij met schuren ging in ylammén op. Een igrooto partij! brandstof' welke in een van de schuren esvas: opgeslagen, is verbrand. Het Icrach'tdadige optreden vaD de om wonenden kon de tegenovergelegen boer derij' van v. d. Doelen, svelke. eveneens door het vuur aangetast dreigde Je wor den behouden. Deze liep veel water» schade op. Do brandweer die met /een .handspuit o;p het terrein van den fcrand aanwezjig was, ko-n tegen de vuurzee ni|ets wtrich- ten. De oorzaak van den brand is onbe kend. De boerderij'en wapen slechts laag verzekerd. 20.000 Mark verduisterd. Die gcmeente-ontvang'er van Zeven (dis trict Bremen) heeft Zich ter beschikking gesteld van de justitie. In een aan den burgemeester gericht schrijven deelt liiji mede, tot het jaar 1928 20:000 marl» te hebben verduisterd'. Hij kan het niet met zijn geweten in overeenstemming" brengen ook in het nieuwe jaar in fümetjie te blijven en stelt Zich deswege ter be schikking. Vierlienjarige knapen plunderen een wapenhandel. Een ongelooflijk voorval heeft Zich Dinsdagmiddag afgespoeld iu een wapen handel iu de Chasseesjtrassei te Essen. Vijf jongens van ongeveer 14 jaar kwamen een wapenhandel, die op ongeveer .30 M'. afstand van het raaicthujs, waarin een ipplitieposthu-is is> gevestigd, ligt, binnen en vroegen de winkeljuffrouw1 oïn fcnie- beschenners. Terwijl da verkoopster, die alleen in den winkel was, het gevraagde opzocht, lichtten de jongens een glas plaat van een vitrine en namen eenige revolvers eruit. Die verkoopster trachtte bij de deur de jongens tegen te hou|den, doch zij werd neergeslagen en mishan deld. Op straat zette 'de worsteling rich voort en zij wist "een der jongens een ge stolen revolver te ontrukken. Voorbijgan gers, die de juffrouw handgemeen Zagen met de knapen, trokken voor de laatsten 'partij. De politie was echter spoedig ter ppuM' se en arresteerde een der jongens, terwijl Zijn vriendjes wisten te ontkomen. De ramp der werkloosheid- Aan het rapport van het internataoi- naal arbeidsbureau, dat werd toegezonden aan de leden van da conferentie, die op 10 Januari a.:s.. in Genève. zal bijeenko men, ontleenen wij 'de volgende cüjjffers betreffende de uitgaven, die door de re,- geeringen der verschillende landen ten behoeve van de- werkloozen wpirden ga- daan. ïn België stegen de uitgaven van het (Nbodtoestandsibnd'4 (uitsluitend ter on dersteuning van de huisgezinnen der werblooZe arbeiders) ,van ,32' millioen ffrs. in 19|30 tot ruim 3'65 millioen fis1., in 19311. In Diuitschland stegen de totale uit gaven voor werkloOisheidsvte/rZekering1, cHï- siszorg, gemeentelijke steunregeling enz'. ,van 1151 millioen Mark in 192^ tot 2973 millioen in 1931. In Groot-Brittannië, waar de uitgaven voor verplichte wepiklaoisheid reeds in 1924'25 ruim 57 millioen pond sterling bedroegen, werd dit bédjrag in de vol gende jaren meer dan verdubbeld en de minister van arbeid heeft deze uitgaven voor 19.32'33 ibegrooit 'op 120 müli(opn pond sterling. Iu Italië zijn de totale uitgaven voor Werklooz'ensteun sinds! 1925 meer dan ver viervoudigd. Zij bedroegen 23i millioen in 1925 en 115.;6 millioen lire in 1930. Ook in Nederland aijn de uitgaven voor vrijwillige veirZeken-iag!' in de laat ste Zeven jaren meer dan verviervoudigd. Hetzelfde geldt, voor de verplichte ver zekering in Polen. In .Zwitserland stegen de uitgaven van 2.G millioen in 1925 tot 4.3 millioen in 1926 en in 19.31 bedroegen deZe cijf'ërs bijna <3fl millioen» Ondanks hun onvolledigheid werpen dezé cijfers toch een schril licht op den ontzettenden noodtoestand, die er over de wereld heerscht. In Groot Brittannië .bedroeg, het Voik's- inkomen in 1931 naar schatting 3332 millioen pond en het totale bedrag, dat aan arbeidsloon en salarissen w.erd uitge keerd 1709 millioen. Voor da werkloozen ondersteuning moest dierhalve 3.7 pro cent van het volksiiikbmen en 7.,3 procent van het totale bedrag, dat aan Ioonen en 'salarissen werd uitgekeard, wprden opge bracht. Voor Duitschland 'bedroeg, het volks- inkomen in 19,31 ongeveer 57.000 millioen mark, terwijl aan arbeidsloon 33 mil liard werd uitbetaald, Zwdat ongeveer 5.2 pTocent van het Volksinkomen en on geveer 9 procent van het uitbetaalde loon voor werklooz'mzorg werd uitgegeven. Familie-drama. Een familiedrama, dat vijf personen het leven heelt gekost, heeft zich Dinsdajg, afgespeeld in een villa te Versailles). Dlanr woonde een notaris met zijn vmiulw, Zijn schoonmoeder en zijn heide kinderen. He vrouw van den notaris, die reeds sinds eenigen tijd zwaarmoedig 'wasj, be gaf zich Dinsdagochtend' naar den kelder, waar haar man de verwarming verzwijgd'e. Zonder een woord' te zeggen, doodde zij hem door een schotin het hóófd', ging vervolgens naar de slaapkamer van haalr moeder en joeg, déze eveneens een kogel door het hoofd. Nadat zij haar jongste kind vermoord had, schoot Zij haar 10- jarig zoontje dood'. Hierna schreef Zij een afscheidsbrief aan dé nabestaanden en sloeg de hand aan zich zelf. Toen de politie ter plaatse verscheen, vertoonde geen der slachtoffers nog eenig, teeken van leven. De uitwijzing van ile'i kapelaan Gilles uit Èupen. Dó Duitsche gezant te Brussel heeft Dinsdag namens zijn reg'eering, geiprotösl- teerd tegen de uitwijzing van den kape laan Gilles uit Eupen, die zich Zoo alls bekend aan anti-Belgische 'propiagiand!a schuldig zou hebben gemaakt. Die geZant wiees op het gevaar van een verscher ping van de betrekkingen met. "België door den invloed, dien deze maatregel op de Diuitsche openbare meening zou hebben. Missionaris mishandel®. Naar de „Tribune de Moukden" ver neemt, is pater Julien Roland, zoon van kolonel Roland, uit Rïjssel, in de omge ving van Tsjang' Tsjoen door Chinee-sjche bandieten gevangen genomen. Nadat de bandieten hem' geheel had den uitgekleed, brachten zij hem' ver schillende slagen toe. Zij dwongen hem, ondanks de ontzettende koude, hen door de sneeuw te volgen naar het' kamp' van Lère, waar hij' getuige was van vreese- lijke foltertooneelen. Die bandieten sneden verscheiden Chi- neezen, die zij in het kamp gevangen hielden, flë ooren af. Dien vierden dag van zijn verblijf in het kamp profiteerde hij van 3é verwar ring, welke onder de bandieten' ontstond ten gevolge van een aanval van geregelde troepen, om' te ontvluchten. Gekleed in lompen, welke hij onderweg had" opge raapt, slaagde hiji erin na, 'n vermaeianden tocht Tsjang, Tsj'oen wederom' te 'bereiken. Die ijsbreker Malygin" zinkende Met betrekking, tot het, ongeluk van den grooten Hussisjihen ijsbrekfer „Ma lygin" in de Noordelijke IJsZee wordt 'gem'eld, dat de ijsbreker in volle vaart des nachts op een ij'sfberg is gestootén en' daarbij een groot lek' heeft gieikregen. Direct na de botsing werden SO'.(Slj-sieiD,eii uitgezonden, die door de radiostations langs de kust van de IJsjZee Werden op gevangen. Gedurende den nacht hébben de radiostations voortdurend met de Malygin in verbinding gestaan, doch Dinsdagiocih',- tend hielden de seinen plotseling op'. Men vreest daarom', dat de ijsbreker Zinfcén'do is. Aan boord van de Malygin bevindt zich een bemanning van meer 'dan 100 kibppien. Katoenindustrie in Zuiif-Afrika. Iu October heeft de firma M. Mauer;- Iberger te Johannesburg, een nieuwe fa briek voor het vervaardigen van katoenen garens iu 'bedrijf gesteld. Diezelfde Tfema heeft reeds in Êqarl een kleine dergelijke katoenspinnerij in werking en verschaft daar werk aan 100 a 150 arbeiders.., De nieuwe JpahnneSblurgsche fabriek kan, werkende op volle capaciteit, '300 arbei der-s aan het werk houden. In verband hiermede overweegt dé raad van handel en nijverheid de heffing, van een invoer recht .op katoenen garens. Djaarbij wordt uitgegaan van de volgende overwegin gen: le. dat de nienwe indnst'rie alle "ka toen van de Unie zöu kunnen verwerken en 2e. dat daardoor tot '1500 a 2000;Eurtoj- peanen rechtstreeks en 'tot 3000 Europe anen in door dergelijke spinnerijen op te richten of! uit te breiden bedrijven werk ziouden krijgen. Lugubere vondst. Een duiker heeft in die haven van Valparaiso een lugubere vondst gedaan. 'Hij heeft n.l. tien Ejkén opgehaald, welke aan spoorrails gebonden waren. Men ver moedt dat hier Sprake is1 van een politie- ken moord op groote schaal, daar een van de slachtoffers de in de maagd! Juni vermiste comlm|unist.iis|cihe leider Anahlaïon zon Zijn. Anabólon had een krachtige tomtounistisidhe 'propaganda gevoerd' tij dens de bewindsperiod» van Dlavila. Van het oude iu het nieuwei. Tijdens het Nieuwjaars week-end1 zljln in 'de Vereenigde Staten hondetédzóstag personen om1 het leven gekomen hij auto- ongelukken, schietpartijen en overvallen met roof', branden en door vergiftigde alcohol. Meer dan de helft van d/eize 160 zijn bij' verkeersongevallen om het leven gekomen. Door niet gebruik van vergiftigden alcohol zijn ten minste acht 'personen overleden. Faillissementen. iD/e Arr. rechtbank' te Middelburg, heeft failliet verklaard M. "de Dóeu, 'kóüjeinhandei- laar te Nieuwdorp (gem. 's Heer Arendsh kerke). IRéchter-eOmmissaris; im'r. J. W. Zijlstee. Curator rn'r- P. H. R,. Hugenholt'Z. Valsche munters. De Haagsche rechtbank heeft gister vonnis gewezen telgen de drie verdachten, die op 20 December j.l, hebben terecht gestaan wegens het vervaardigen en uit geven van valsche rijksdaalders). De kooplieden J. B. en ,W;. F. L., wien het vervaardigen en de uitgifte van valsche muntspeciën ten lasjte waren ge» logd, werden veroordeeld leden- tot '5 jaarf gevangenisstraf. Die eisjch was resp. ftYxJ en 2 jaar, terwijl de 45-jarigg kóopl- man A. C. M. J. Ei-, tegen wien 1! jaar was géëiseht, wegens opzettelijke uitgifte van valsche muntspeciën, werd vteroorkleeldi tolt! 2 jhar en 6 maanden gevahgtenisstraf. MIDDELBURG. Gisteravond had ia den Schouwburg, de opvoering jplaats v.an da kinderaperette „De Kaboutea-s van dea Berg ..,Jokjo" van G. Veen,, zulke ter versterking van de kas van de St. ELiisa* bcthsvereeniging, welke vereeniging Lie® ter stede reeds zooveel goed werk heeft verricht. Mevrouw J. LambermontMes, die te® zijde gestaan door den heer Lainbeiimoat, zich er voor gespannen had, het traeipj» aardige jeugdige dilettantjes die aaridiga tooneeltjes te djeen spelen als groote men* echen, de echte kinderzang,, begeleid' door mevrouw Lambermont zoo Bei ïf diaea hooren, als dit het geval wias, heeft alle eer van dit werk. Maar ook de keuze van het sprookje, dat een leerzame les voor kleine jokkens in houdt, wasi een zeer gelukkige. Eu als wij dan nog jnelding maken van goede verzorging yan tooaeel en kleeding, van aardige dansjes) op vraa* lijke wijsjes, dan begrijpt ieder, dat d-a opvoering in alle opzichten is geslaagd. Dit is tevens een goede propaganda ge» weest voor de kindervoorstelling op a.s. Zaterdagmiddag. 1 i Tijdens de pauze zorgden vriendelijk» Homes, dat door verkoop van versnape» ringen ook nog geld voior de kas bijeen kwam. De presidente mevrouw Schiftte®da Nijs, was zeker niet alleen da tolk van de vereeniging, maar van ieder aanwezige toen zij onder aanbieding van eeim ge schenk en bloemen den heer en mevrouwi Lambermont dank bracht, miaa® ook aan alle andere, grooten en kleinen, die hunl medewerking verleenden. 1700 ChineeZen gesneuveld. Het aantal Chineezjen, dat in dén slag hij Shan Hai Kwan gesneuveld is, zou Zeventien honderd bedragen, Be „TAtlautique". Havas meldde gisteravond dat men op 30 vermisten van de „Atlantique" rekent. De lijst der bemanning, moet 200 na'mlenl tellen. Te Cherbourg, Zijn 127 geredden aan land gezét. H;et s.s. „Allegro", dat eveneens leden der „Atlantique"-'beai,an- ning aan boord mtoet hebben, is naar Brest onderweg. Een vuurtoren heeft een radiobericht opgevangen, volgens hetwelk het Dfuitscha schip „Siërra Salvada" gewonden en zie ken van de „l'Atlantique" aan boord' heeft genomen en naar Cherbourg - vervoeirt.. Ook het schip .„Ford Castle" zou 80 leden ider bemanning aan boord hebben genomen.' GOE|S'. Geboren:' .Wilhelmus Cornelia, Z.v. Alberta's Johannes Wilde en Henrica Adriana Zweegers.' 4e klasse 1 "2e lijsjjr» Trekking, van '3 Januari. f25000 (3!S5'6 f 5000 12491 l f 1500 17997 I f' 1000 7642 16jg!86 f 400 12992' 1 1' 200 5365 5384 f' 100 1767 4541 9981 4e klasse. |3e lijs|fc» Trekking, van 4 Januari. 1 T1500 2 682 r I f 400 19882 I i 1' 100 1:928 8771 12056 13903 18137!" GOE|S, 3 Januari 1933. Op 'de graan» markt was de aanvoer groot, hanldel kalm- Goudgerst f 4.505.50, Kookérwten f9.50 1!3, Schokkérs f' 9——14 Bruine boonen 78, Veilings vereen. Zuid-Be velab® te Gors. Groenteveiling 4 Januari 1 'Spniiten f1417, idem' uitschot f5, Wortelen f,3, Kroten f 1. 40, Stekuien 1,301.(40, per 100 Kg.; Prei f68, p. 100 hos!; Bloemk'opi f 68 2te sojort f25, per 100 stokss; Groene Siavoyékioioil f2.10! 2.80, Bloemkool ffl.40, per 100 stok» MIDDELBURG. Op de graanmarkt was de aanvoer matig: Kroonerwten f 12 14, Schokkers f10141/2, Witte bjoo- nen f 1011.75, Rpnde bruine boonen t'1314, Lange bruine bioonen ïf 8;9» Aangevoerd door Walcherseh© boerin'» nen: Boter ir079, kipeieren f ,3.1871/2, poelje eieren f,3, eendeieren f 4. Aangevoerd, door handelaren: boter f0.77V2, kipederen ,3.75, ■poelje-eieren f2.50, eendeieren f4, pajrti- culiere prijs: biotar fr0.'8:7V2, kipeiea'en 'f5, per 10 stuks fO.471/2, poelje-eieren [ff 4 eendeieren f5. MIDDELBURG, ,3i Januari. Opi de vei» ling deden: Zeeuwsche Mautve aard» appelen 23 c., pier 25 Kg.; veldsla. 24S 25 c., spruiten 1120 et, witlof'""121 cl, schorseneeren 10 a, koolrapen 12 p., wijnpeen 1—2 c., peen 1—,3| c'. uien 1—4" e., kroten 1,3 rammenas 1 c., j-oodef kool .3- c., rapen 2 cl„ alles per Kgi; begonia's 20 c., primula's maljorde^' 7 ft, beide per pot; pieen 3 c., rapen 21/2' c., prei 45*/2 c., selderie ,3131/2 et, knol» selderie 2J1// c., alles per 'bo4; savoys' kool I1/25V2 c., raëde kool 3— 5i/i hoere kool 2Si/s' c-, bloem'kWol 2118. r).r andijvie 1/2'-23/f c., alles per stuk.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3