FRISO BAAI DOUWE EGBERTS DONDERDAG 5 JANUARI 1933 NIEUWE ZEZUWSCHE COURANT UIT ZEELAND VLISSINGEN GOES GEMENGD NIEUWS en zijn beleid, opdat 'alsnog recht'gedaan worde aan de thans gepensionneerde mijn werkers. De Kamerverkiezingen. De ,.Utr. Crt." verneemt, dat dr. A. J. B. Oomen, geneesheer te Utrechtt voor zitter der R.-K. fractie in den Utrecht!- schen gemeenteraad, in de Rijkskiesjkrin- gen candidaat zal worden gesteld voor het lidmaatschap! der Tweede 'Kamer en daar bij den steun zlai erlangen van die R.-K. Artsenvereenigingl en de organisatie Het Wit-Gele Kruis, Verdrag van Genèvc betreffende den gedwongen of verplichten arbeid. in de memorie van antwoord inzake het ontwerp van wet tolt goedkeuring van het ontwerp-verdrag betreffende den ge dwongen of verplichten arbeid voert de Begeering den leden die het over bodig .achtend, mede te werken aan .tot standkoming van tractaten, waaraan an dere staten geen uitvoering geven zieli met deze wetsvoordracht niet kouden ver eenigen, tegemoet, dat Nederland door de aanvaarding van het lidmaatschap der Internationale Arbeidsorganisatie de ver plichting pp zich heeft genomen, naar vermogen mede te werken aan de ver wezenlijking van de doeleinden, omschre ven in de inleidnig töt het XMe hoofd stuk van het vredesverdrag van Versail les betreffende den arbeid, t.w. die vor ming over de geheel© wereld van een wer kelijk mensohwaardig arbeidsregime. Bijl de beoordeeling van verdragen als het onderwei-pelij'ke behoort niet uitslui tend te rade te worden gegaan met ide practische waarde voor het eigen land doch moet in het algemeen een breeder standpunt worden ingenomen. Gezinsverpleging van voogdij-kinderen. Het Tweede-Kamerlid Drop heeft tot den minister van JustjOie de volgende schriftelijke vragen gericht 1, AVil de minister doen onderzoeken a, of het waar is dat op 24 December 1932 door de politie te Eindhoven een jongen is aangehouden, in verzekerde be waring is gesteld en t erugge bracht naar het gezin te Zevenaur, waar hij krachtens rechterlijke beslissing, was uitbesteed; b, of het waar is. dat'bedoeld© jongeD méér dan een maand'vóór den beidoelden datum verlof had gevraagd om de Kerst dagen bij zlijtu vader te Eindhoven, dia op grond van onmacht ontheffing" 'van liet ouderlijk gez!a.gi "had gevraagd, te mogen doorbrengen, zonder daarop antwoprd te ontvangen; c, of het waar is dat deze jongen in het gezin, waar hij gezinsverpleging ont vangen moet, gedurende ongeveer 90 uren .per week in een bakkerij arbeid moest .verrichten? XI. Indien het' voorgaande bevestigend moet worden beantwoord, is da minister 'dan niet van ooi-deel, dat een uitbesteding rtals onder e gememoreerd, afkeuring ver dient en dat het minst genomen van de politie te Eindhoven onmensehkundïg was dezen jongen gedurende de christelijke (feestdagen nietin hot gezïn, waaru.it hij afkomstig, was, te laten Geslaagd. Die heer J. Kamermans alhier slaagde voor het Mercuriusdoploma Nederlamdsche Handelscorrespondentie.". Nieuwe Vereeaiguig. Na een lezing van den heer dr. Joli< H. van Burkom, algemeen voorzitter van de Nederlandsche, natuurhistorische ver- eeniging, is alhier een aldeeling Goes e.o. van deze vereeniging opgericht. Zij telt reeds 20 leden. Voorloopig secretaris! is de heer H. Th. Nieuwenhuysen. Bevorderd. Mej. M. Rottier Cd., telefoniste le kl. is benoemd tot t oezichthjoudster bij den interlocalen telefcondiemstalhier. .Voetbal-lezing door dhr. K. J. J. Lotsy. Diank zij de bemiddeling van den Zeeuwscheu Voet-halbond zal dhr. K. J. J. Liotsy, <bestu!urs|lid van den K.IN.V.B. op Dinsdag 10 Januari ia,.s. in heit @lo(t Gstende een lezing houden over „Voet bal." Dieze lezing die dhr. Lotsy reeds met groot succes in vele plaatqen heeft ge houden, verdient zeer zeker aller be langstelling1. Toegang wordt alleen verleend op ver toon van een vooraf aan te vragen gra tis toegangsbewijs^ Ieder belangstellende kan een derge lijk gratis bewijs aanvragen blijj 'dhr- J. M. Meijler, Ejversdljkstr. 3 te Goete^,secreta ris der voetbalvereenigiing „Goes", aan welke veraenigingi de verdere .regeling van dien avond is opgedrag'en.j Spoed 'is met het aanvragen echter noodzakelijk aangezien nog! slechts enkele ■plaatsen beschikbaar z'ijn. Leden van voetbhlvereienlgingen moe ten katarten aanvragen bij hun secretaris. Dfe lezing zaï verduidelijkt worden met lichtbeelden. Zonder overdrijving, „u zult genieten als bij een spannenden wedstrijd.;" EERST KIJKEN naar de volmaakte „NILPISK", voordat .U een stofzuiger koopt. Demonstraties bij J, M. Poldenman, Goes. Tel. 129. (Adv.) Kattcndijkc. D;e bevolking detz'er ge meente bedroeg op '31 Dec. j.l. '1229 personen fr630 m. en 599 v.) Er Werden in 1932 geboren 13 jongens en 15 meis jes; vestigingen 1'3 m. en "18 v. pfersf 'overleden1 2 tail [en 6* vr. plers.vertrokken '2G m. en 25 v. personen; Bevolkingfeinde 19311229 personen)'., 's-Heerenkoek. Wij verwijzen naar de annonce in dit nummer waarin een be langrijke vergadering van de kiesvereeni- ging op a.s. Zondag wordt aangekondigd. HoedckenskerKe. Betreffende liet ge beurde ten huize van G. H. verneinejn wij nader Inbraak was niet geschied zoodat het vermoeden bestaat dat men zich den toe gang heeft verschaft door gebruik te maliën van een valsehen sleutei. Aange zien eenige personen op het tijdstip, waar op de diefstal moet hebben plaats gehad, de gebrs. B., nit 's-GravenpoMer, in de nabijheid van de woning hebben gezien, lieeft do politie teritaen gevonden beiden aan een verhoor te onderwerpen. Een hunner is aangehouden om'dat tegen hem ernstige vermoedens zijn gerezen. VHeer AMskerke. Bij Kon. bes}, is opnieuw benoemd tot burgemeeslter d'ezbr gemeente de heer W. van Liere.j Schare. Bij Kon. besl. is opnieuw be noemd tot burgemeester cleZir gemleente de heer J. G. van Nieuwenhuijzlen.) Wemeldinge. Bij Kon. besl. is benoemd met ingang Van 15 Januari a.s. tot burge meester dezer gemeente de heer P. J. Key zer. De 'heer Keyléer is in 1905 te Nieuwe Tonge geiboren en thans com mies ter gem.-secretarie te Altén/Rijn. Serooskerke. Dinsdagmiddag heeft on der deze gemeente een ongeval plaats gehad met een auto van de gasfabriek te Vlissiugen waarin o.a. gezeten vvasi do directeur van die fabriek de lieer v. d. Jagt. Die auto slipte en reed tegen een boom. D:e directeur werd uit den wagen geslin gerd en aan het hoofd gewond. De heide andere inzittenden, een op zichter van de fabriek ion de chauffeur kwamen met den schrik vrij. De auto was Zwaar beschadigd. 'Del heer v. d. Jagt is aanvankelijk naar het R.-K. ziekenhuis te Vlissjingeu overge bracht doe'h kon na verbonden te zijn. naar huis terug keeren. Hij moet evenwel het bed houden. Kerkwervc. Bij Kon. besl. is benoemd tot burgemeester dezer gemeente, met in gang van 15 Januari a-s., de beer C. J. Boogerd, thans seoretarisj alhier. Biervliet. Bij Kon. besl. is benoemd met ingang van 15 Januari ,a,s.>- tot burgemeester dezer gemeente de heer W. P. Verplanke. Dhr. Verplanke is .in 1868 geboren en thans wethouder, alhier. Tcrnetizcn. Bij Kon. besluit van 31 December is a,an M. Klok, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend ais tijdelijk leeraar aan de B.H.'B S alhier en is tijde lijk benoemd tot leerares aan die school mej. M. H. van E,ek, te 's-Gravenhag-e. HoiilcnissC. Aan de O. L. School in de Molenstraat alhier, is tot onderwijz|ei- res benoemd mej. M. Geillis uit Snq van Gent.' De drinkwatervoorziening van Zeeuwsch,-Vlaanderen. In een Dinsdagmiddag onder voorzitter schap van mr. P. Dieleman te Terneuzen gehouden alg'emeeue vergadering van aan deelhouders in de Zeeuwsch-VlaamS|ohe Waterleiding Mij., waarin vertegenwoor digers van 21 deelnemende gemeenten uit Oost- en Wesl-Zeejuwsjeh-Vlaanderen en oja. de heer Krull, directeur van he't Rijksbureau voor drink watervao|rziening te 's-Gravenhage, aanwezig waren, is op voorstel van de commissarissen der maat schappij met olp| één na algemeeae stem men tot ontbinding der maatschappij be sloten. Er is een liquidatie-commissie be noemd om de zaken verder af te wik kelen. Onmiddellijk na afloop van deze ver gadering" is een nieuwe maatschappij op gericht onder denzalfden naam, eveneens ten doel hebbend geheel Zeeuwsch-Vlaan- deren in de toekomst van drinkwater te voorzien. In deze maatschappij wordt deelgenomen door de gemeenten l'erneuzen, Hulst en Sas van Gent uit O. Zeeuwseh-Vlaanderen en Breskens, Oo4bburg en Aardenbiulig uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De aan- deelen zijn bij' het passeeren der akte volgestort. Als commissarissen dei" nieuwe maatschappij treden ojpj de heeren B. A. ■Th. M. Truff'ino, burgemeester van Hulst, voorzitter; L. Wi. G. Hoefnagels, burge meester van Sas van Gent, vica-vaotoiti- J. Huizinga, burgemeester van Terneuzen; Th. M. Overmaat, burgemeester van Aai"- ■denburg en mr. P. Dieleman namens Ged. Staten van Zeeland. Als statuair directeur fungeert de lieer B. I. Zonnevijlle, gemeente-secretaris van TerneuZen. Voorloopig zal worden getracht een waterleiding tot standte brengen voor de gemeenten Ternenzen en S,as van Gent, 'waarbij met uitbreidingook tot de andero gemeenten in Oost- en West Zeeuwsjih- Vlaanderen rekening wordt gehouden. Bestrijding van stalhranden. Die ernstige brand te Grijpskerke (Wij) op 9 April 1932, waarbij' een groot aan tal stuks vee omkwam, gaf de afd. Zee land der N»d. Ver. tot "Bescherming van Djieren aanleiding een vergadering „te be leggen, ter bespreking van middelen tot bestrijding van stalbranden- Op die ver gadering is besloten tot de benoeming eener studie-commisqre. Deze is tot "stand gekomen en haar rapport is' uitgegeven.' Deze commissie 'besjtond uit dei heeren 'H'. Bierman, commlandant der brandweér te Middelburg, voorzitter; Ir. J. Slebfeng'a te Goes, later vervangen door den "heer C. Zwagerman te Middelburg; J. Kr,aa* 'nier, rijksveearts, KoudekleirkeL. Melsle, Serooskerke; K. Francke, Oostkapelle; C. Ouwehand, dir. gemeentewerken,, Vlissin' gen. Secretaresse was, mej. H. C. van Jloek te Middelburg.) 1 'De commissie formuleert "de volgende Conclusies 1. Op Walcheren komen in de bestaan de stallen nog te veel brandgevaarlijke toestanden voor, waardoor 't vee zéér pu'. voldoende tegen ba-and bteschermd is. 2. Het is van het meeste belang, dat voortaan zulke stallen niet meer worden gebouwd. S3. Wensclielijk is, dat hierin ook door de bouwverordeningen wordt voorzien. 4. 'Het bouwen van brandvrije stallen kost slechtsl 8 0/0 meer dan bij gebruik van hout. 5. In de bestaande stallen kunneta vela verbeteringen worden aangebracht, zelfs zonder noemenswaardige kosten. C. Van bijzonder belang, is het maken van meer uitgangen. 7. 'Het aanbrengen van bliksemafleiders wordt aanbevolen. 8. iSiUelblusscherq dienen in ruime mata ten platten lande verspreidte zijn. 9. Een goed doordacht waarschuwings systeem, zoowel voor de naaste omgevlhg als voor de in de nabijheid gevestigde brandweren, is uoodig. 10. Blusehwater moet ten allen tijde 111 de nabijheid aanwezig, z'ijfh. 11. D'e stallen moeten vrij van spjnrag gehouden worden.' 12. Rooken, stoken en gebruik van open vuur moet in stallen verboden zijn. 13. Op naleving, van die verbodsbepa lingen moet door of namens de overheid gelet worden. 14. Het verdient aanbeveling, alle huis- genooten een taak op Ia dragen, die z'ij bij brand moeten verrichten. Zij moeien ai' en toe 111 het snel vervullen daarvan geoefend worden. 15. Brandvrije stallen en maatregelen om branden te voorkomen en te beperken zullen moeten leiden tot premieverlaging bij verkokering., 16. Het maken van brandvrije stallen moet bij de belanghebbenden gepropa geerd wofden. 17. Waar inrichtingen tot het losmaken van vee worden aangebracht, is voortdu rend eentrole noodzakelijk.! 18. Het gebruik van hooib'roei-ne'ilïj'zfcrs is van veel belang. PROV. STATEN VAN ZEELAND. Wegsverbeleringea. Ged. Staten van Zeeland hebben nog een viertal voorsbellen aan de Provinciate Staten gedaan, alle betrekking', hebbende op wegenverbeteringen. Zij stellen voor rentelooze voorschotten te verleenen aan do gemeente Bosclikapelle van f27.000 voor den weg, Ruisehende.-GabCathari- napolder; aan de gemeente Westdorpe i'5000 voor den weg, naar Zuiddorpe; aan de gemeente Baarland i',3850 voor den Baarlandschen Zandweg. Al deze, gemeen ten hebben heit plan, de verbeteringen in werkverschaffing, te doen uitvoeren en verwachten dan een rijksbijdrage in de '.arbejidsloonen, weikei bijdrage dan in min dering vau het voorschot z'.il kómen. Het vierde voorstel omvat een kleine wijziging in het Provinciaal wegenplan om het mogelijk te maken voor den weg !N pilz -liAxelBelgische gtaens de zeer gevaarlijke traverse ijoor den kom dei- gemeente Axel te ontloopen en de ver binding buitenom' die plaats aan te leglgen. HET SIN'DTHOMAS-IvLOOSTER TE ZWOLLE DOOR, BRAND VERWOEST- Een ontzettende ramp heeft niet alleen Katholiek Zwolle, maar geheel Katholiek Nederland getroffen. Dinsdagavond heeft namelijk een vreeselijke brand gewoed in het Uominiean,erkloiOisfcer te Zwolle. Des avonds 7 uur bevond zich het ge heels convent in het kooir vo(or het bid den vau de Completen, toen een Broeder door ©en der ramen van de kerk een eigenaardigen lichtschijn zag. Hij1 maakte hierop een der Paters, Pateir Hagemans, opmerkzaam, die zich terstond uit het koor verwijderde. Zoodra hij het koor had verlaten, vermoedde hij reeds iets heel ernstigs; hij ijlde in de richting van waaruit een sterke brandlucht hem te gemoet kwam, n.l. naar den rechter ach tervleugel, waar zich de cellen der paters bevinden; het bleek hem, dat op deu boven de cellen gelegen zolder een brand was uitgebroken, die zich reeds met een angstwekkende snelheid uitbreidde. Pater Hagemans snelde terug naar het koor. Het gebed werd terstond gestaakt. Brand weer en politie waarschuwen, w:as het werk van een o-ogenblikintusschen poog den de, paters, frater» en broeders met vereende krachten het vuur te beperken, doch met een ongelooflijke snelheid breid de het zich uit over de zolders. Reedfe na tien minuten te 7.10 uur sloegen de vlammen uit het dak. De politiebrandspuit was omstreeks den- zelfden tijd aanwezig en tastte met twee slangen het vuur aan. Tegen 7.20 uur arriveerde de autospuit der Zwolsche brandweer en even later nog een niotorsipuit. Met alle beschikbaar ma teriaal werd nu gewerkt. Het klooster zelf was toen één vuur zee. Intusschen waren de Paters, geholpen door politie, marechaussee en rijksveld wachters en verder vele tientallen 'om wonenden begonnen, met het redden van alles wat te redden viel. In ellei'iji wer den zooveel mogelijk vrachtauto's en wa gens gerequireard, waarin alles geladen werd. terwijl de kostbaarste- voorwerpen iu een tegenover kerk en klooster -ge legen particuliere woning ^erden onder- ge,Dracht. Het eerst werd bij liet reddings werk gedacht aan het tabernakel. Ons Heer. .cibories en1 monstrans werden tij delijk binnengebracht in -een tegenover de kerk gelegen woning. Verder mocht het gelukken alle zich in de kluis bevin dende kostbaarheden en kerksieraden te reuden. Inmiddels waren anderen begonnen aan het redden van de bibliotheek. Ook hier van kon een gedeelte in veiligheid worden gebracht, al is thans nog met geen moge lijkheid te overzien Wat en hoeveel. Ook de kerk werd van haar luister ontdaan. Het graote kruis van het hoofd altaar werd naar buiten gebracht. Kande laars, misgewaden, beelden, schilderstuk ken volgden. Het electrisch licht was inmiddels uit gegaan en men moest zich behelpen met kaarsen. Overweldigend was de vuurgloed van het brandende klooser, gezien door de ■prachtig gebrandschilderde ramen van de kerk. Begrijpelijkerwijs waren alle leden van de zoo zwaar getroffen kloostergemeen schap zeer onder den indruk, doch de overgroote meerderheid werkte onver saagd en kalm aan de redding der bezit tingen mede. Wat de oorzaak van den brand betreft, deze is tot nu toe totaal onbekend. Om 9 uur werd van alle kanten 3e u'tgeoxaide vuurzee dooi" tientallen wa terstralen aangetasttoen evenwel de vlammen waren overgeslagen, na.ar een van de kerktorentjes en het kerlkdak, werd bijna al het bluschmateriaal gecon centreerd op dit eene- punt om de kerk te behouden. Om half elf' woedde de brand naar alle kanten nog fel, doch de brandweer was toen het vuur in zooverre meester, dat met zekerheid kon worden gezegd, dat de kerk behouden bleef. Intusschen waren door talloos vele hel pers uit het met enkele kaarsen verlichte groot© kerkgebouw nog d? voornaamste altaarstukken en schilderijen in veilig heid gebracht. Van belangrijke beteekenis is de om standigheid, dat in bet voorgebouw eu den vechter-zijvleugel van liet klooster de be tonnen vloeren boven de eerste verdiepitog hebben stand gehouden. Hierdoor werden do verblijven dor professoren en overige paters niet aangetast en bleven kostbare werken, manuscripten en studiemateriaal behouden. Ëvenzoo werd de bibloiitheek niet doof liet, vuur bereikt. Wol is het archief verloren gegaan, bolioudens de meest belangrijke worken, die ternauwernood aan het vuur werden ontrukt'. Alle misgewaden, paramenten, schilde rijen misboeken enz. konden woirdem be houden'. D© ongeveer 35 fraters zijn, nadat zij een belangrijk aandeel hadden ge-h-adl in bet reddingswerk, naar Nijmegen vertrok ken. waar z'ij' in liet Collegium Alberti- num een onderkomen vomdetnl. Do paters ziijta deels gehuisvest in het Rl K. ziekenhuis en in de (pastorieën. De kerk' en het klooster der Dominica nen. die door dezen Ointzettemd'ein- brand verwoest werden, zijn een schepping van den Maastrichtsehen architect Jl. Kaiser. De kerk is ontworpen in neo-gothidkën stijl, het klooster in 13-eeuwschen stijl. Uit Zwolle meldt men: Een trieste morgen met zwanen mist onthulde «lechtq stukje voor st|ukje de verwoesting, die in den vorige» nacht was aangericht. Van buiten iaf is de in druk nog niet zo,o erg. Wel staan daar de gapende ramen met daarachter slechts ledige ruimten, maar de hechte, dikke muren zijn, behalve plaatselijke afbrok; kelingen, overeind gebleven. Ook de be nedenverdieping vertoont betrekkèüijkj wei nig sporen van brand. .Wel staat alles blank van het water", en dit stroomt nog overal, waar het in gewelf of plafond maar een zwak plekje vindt, met stralen naar beneden. Nog is op de gnoiote bin nenplaats niets te zien door den dikketo rook, die er hangt, vastgehouden door den mist. Eerst op de eerste verdieping wordt de ruïne in haar vollen omvang zicht baar. Overal hier ingestorte plafonds, door puin versperde trappen en gangen, eu nog steeds stort hier st.uk na stuk naar bene den, verzadigd van water en eindelijk bezwijkend onder den druk. Als men ein delijk over puin, verkoolde spanten, groots stukken door de hitte versplinterd© hard steen. de tweede verdieping bereikt, staat men meteen onder den blooten hennel. Slechts enkele scheidingsniuurtjeis staau als trieste blokken steen zonder doel overeind. A.1 lret overige is volkomen neergebrand. Nqg smeult en brandt het hier, en is de brandweer voortdurend in actie. Hier ook kan men er zich reken schap van geven, welk eeu buitengewoon geluk het was, dat de brand is ontstaan, toen allen in de sacristie wareu. Op de tweede verdieping van den rechtervleugel aliepeu een dertig frater-studenten. Op den hoek van dezen vleugel ontstond de brand en gezien de snelheid, waarmee hij zioh over den geheel-en vleugel uitbreidde, en de toestand ter plaatse, moet men wel aannemen, dat als de brand 's niachts was ontstaan, vrij zeker niet allen zich meer '*u veiligheid zouden hebben kunnetn stel ten. Nu liggen er alleen nog d'e verwron gen resten van ledikanten, en als de brandweer een van de smeulende matras sen oplicht, slaan de vlammen weer uit. Intusschen valt bij een eerst, uiteraard vluchtig, onderzoek, de aangerichte schade mee. Naar het zich laat aanzien, z'al het opgaande metselwerk over een hoogte van twee verdiepingen weer bij' herboutw gebruikt kunnen worden, en zijn, ook' de spitsbooggewe.lven van den kruisgang! in tact. Echter zal eerst een 'deskundig onderzoek kunnen uitwijzen, of de muren en gewelven ook ontzet zij'n. Van de roerende goederen zijn de bezit tingen van de frater-studenten volkomen verbrand en heel veel persoonlijke eigen dommen van de paters, en hetgeen voor het vuur gespaard bleef', werd door het water ernstig beschadigd. Een groot deel van de bibliotheek schijnt, van eenigen afstand giezien, onbeschadigd. De paters zijn allen diep onder den in druk. maar toch is de .stemming onder lien Veel beter dan eergisteravond, toen mien niet anders verwachtte, dan d'at klooster ■en kerk geheel in de vlammen zouden op gaan. Men is zeer dankbaar ,da,t nog zoo veel van het gebouw behouden gebleven is Probeert ze onzeFriso-Booi van 30 ct. p. half pond, 12 cf. per ons, 6 ct. per half ons, ceo en de kerk in haar geheel. .W-el heeft 00E deze waterschade geladen', vooral in ,en bij d'e koren, maar dez'e zal vrijspoedig te herstellen zijn. Het groota oilgel pehijnt g'een noemenswaardige schade te hebben geledon. De oorzaak vain den .brand ombekend. De oorz'aak van den brand js nog steeds onbekend en zal ook wel onbekend blijven. Het deel van den rechtervleugel, waar d'e brand is ontstaan, js volkomen uitgebrand, zopdat zelfs niet meer is na te gaan, of de brand pntsfaiasn is iin het scheikundig laboratorium of' in de warm watervoorziening. 1 Li- i Van andere zijde meldt men nog: 'Eenige dagen geleden hebben loodgie ters aan het dak v.an liet klooster her stellingen verricht. Het klooster wordt zon spoedig mogelijk herbouwd. 1 i lil een gisteren gehouden conferentie, waaraan deelnamen de pafer provinciaal ■en de prior en sub-prior vau het klooster te Zwolle en pater Van Breda, die het kloosteï te NijiiMgen, heeft gebouwd, als adviseur, is besloten tot zloo spoedig mo- gelijken wederopbouw van het Ztvlolsehe klooster. Gisteravond vertrokken op vier na alle paters naar Nij'megen om daar de lessen voort te zetten. Moord te Numansilorp. Numansdorp, de gemeente in de Hoek- sche [Waard aan het Hollandsch diep tegenover .Willemstad is in groote op schudding gebracht door het bekend war den van een Dinsdagavond giqpleegden. moord op den 36-jarigen landhojuwer J, de Reus. D;e wildste geruchten en de meest ver- 'sehillende lezingen omtrent" den moord, de motieven daartoe, roofmojai'd en stelen van een groote som gields, circuleaqden gistermorgen onder de bewoners. Het justitioneel onderzoek is nog- ia vollen gang. Positief staat momenteel het; volgende vast: Genoemde landbouwer, die aan een der vrij eenzame dSj'ken der gemeetate Numansdorp, dngeveer dirie kwartier van de bebouwde kom gelegen, woonachtig was, moet eergisterenavond omstreeks 10 uur in ,of nabij 2ij'n woning, een boerderij! vermoord zijn. Enkele buren hébben om streeks half elf Jiet lijk van den ver-J slagene ontdekt. In een onderhoud! "Inet den burgemees ter van Numansdorp vernam „Dje Maas bode" de volgende bijzonderheden pver den moord. Gelijk reelds gereleveerd ligt de boerderij van de Iteus wijl eenziam. Gis terenavond omstreeks 10 uur vertoefde het slachtoffer in de sdhu,ur, toen. hij werd aangevallen door vermoedelijk ftves personen die per rijwiel Waren gealpi- veerd, Aldus is het vermoeden van da echtgenoote van den verslagene, die op het rumoer der woesteling, k'vvam toege sneld en bij het Zien van dé vechtendeh ij'lings vluchtte ,0in bij' de buren hulp te halen. Onmiddellijk begaven zich drie moedige jongelui, twee Zoons der familie Ha velaar en een zoon der familie v. d'. Helt naar de boerderij van de Reus. D]aar deden zij do ontstellende ontdekking van een moord. Die Retus lag, op den gropd reeds overtelden, getroffen door een schot wond in dé horst en een ingeslagen sche del, waarschijnlijk door een knuppel ver oorzaakt. Terstond wefd' 3e politie van het droeve voorval in kennis gesteld, die te üjameaj' met de rijksveldwacht een onderzoek' in stelde. Ook het parkiet van Dofdfeteht kwam ter plaatse.- f I U' [1 Het onderzoek had echter tot gister middag nog geen resultaat opgeleverd. Omtrent motief tot de daad bestaan nog geen positieve gegevens. Mem kan al leen het vermoeden hebben, dathet den moordenaars of 'inbrekers in eeaïslte in stantie, om geld te doen i® gowees|ti, Omtrent een mogelijke andere oofZaak voor den overval, twist oif v©©te_ tost men absoluut in het duister. Ook het juiisjte signalement is nog niet Vastgesteld kun nen wordeil. Het stoffelijk' overschot va.n het qladht- ol'fer zal voor sectie-ondi6r'zoek naar Dordrecht wofden vervoerd. Gisteren is den 'geheelen dag het onder- Zoek in de zaak' betreffende den moord op den landbouwer De R-eus te Nutatang- dorp voortgezet. In den loop vam den middag werd een stuk van het maéker gevonden, dat eeu van de daders heeft gedragen. Politiehonden waren ontboden

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2