iCHTÏNG" JAAR ERKEN f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND D RANT UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Stillen de hoest Maken los Jj COURANT WENKEN DONDERDAG 5 JANUARI 1933 p. >uiden Pillen. Wortelboer. FEUILLETON In twee werelddeelen. fl BUITENLAND |~1 IERLAND JAPAN BINNENLAND ■- 'i -'L -■^■agga— l.ar verbonden z*ul» deur van da Sit«. W zalworden, ia Ik Wordt deze deur; Le jubeljjaren gte- lis dit in 1923 ga- jubeljo-ar, dat 'in tuigje prieste|r'-jnbih [gekondigd was, ia ven, Je jaar ditmaal ech» Fi lieit' sterfjaar van; It mien aan, dat dit» lilig jaar gevoHgP# ld zal worden. piivia behandelen? |niet, mflt haar riem» :.M. baseed© donker- In bladeren, die Z!oo- lel uit 'de vleezigë komen.? [Ving geschiedt door 1 zoo afsnijdt', 'dat er Kitten. Zorg yooral- Teuten niet in een te ten grond' gezet wor- Irarginoiob deel 'n kwijl? lj'den. Gebruik kleine Irde. Ide planten scheuren,, lir gezioïgd wordt, dat pis worden weggesne» [en door zaadl is voori larlijk. Al naargelang Eer of lager is, zal do |,er. bloeien. Ze kunneni F. volstaan, doch dei lexatuuir is zeer ge ïnde» bloeien z;e dik- lerstmis of Nieuwjaar, lp 'n beschaduwd plek-1 Ih evengoed binnenibl'ij'» [oldoende versche lucht aer regelmatig jieigie* nter zeer weinig. .daar (lemkuop zetten en bij, 'bloemstengels en ge» veer veel water geven» n-oefcen ieder jaar- in 'n I ©rgeplant worden, do lie of dria 'jaaai "na idlent lama bladaarde of zwar» li' zand. Bij1 het o-verpot» Ivig aandrukken, in d'ea 1st toedienen, vooral vbo» I vorig jaar niet verpot [penseeltje gedurende de Ituifmeel op den bloem- I ontwikkelen zich groote lang duren, 'en liaan Igen. NUMMER 2 298TB JAARGANG |d werd onderstaande ©laatst. ontlasting, slechte spijs- koude, influenza, luste- iofdpijn, enz., de aan er niet. dan" 12, s Zalf 75 een». 85 cent. J verkrijgbaar, dan ge- angst van het bedrag door 553-50 ijk niets anders dan het p zakeH, inplaats van te tot men tot U zal komen icces op zaken af!' NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN V Het eerste verkiezingswerk. Uit de circulaire van -ons kringbestuur, welke wij in een vorig mum-, mer publiceerden, zal men begrepen heb» ben, dat vóór 15 Jjanuaffi a-s. de aiauwij» zingen moieten geschieden voor de veirza- meUijst, waaruit latei' dan bij' da piraef» (stemming de officieels lijst moet worden samengesteld, met welke lijisfc de R.-K. Staatspartij in da girae.pi den Bosch Zeeland aan de Tweede Kamervei'kiezin» gen gaat deelnemen. Daar de meesta kiesvereenigingen nog moeten vergaderen, lijkt het ons gewenscht om, naast een algemeen© opwekking! tot het bezoeken dier. bijeenkomsten, het artikel aan te halen, wat in het piartiji-lorga-an over goed» partij-discipline geschreven werd. Discipline is wellicht een leelijk, of op zijn minst onwelluidend woord. Best. iWo kunnen het vervangen doioi' „tucht" wat ook ia! niet gemoedelijk klinkt pf bet-er misschien niog door „orde", wat wee® «enigszins, zwak de gedachte weergeeft. Hoe men het <lan noemen wil, men be» grijpt wat bedtoeld wordt. Niet de stugge „discipline" van het oude Pruisische militaiirisme, niet de „tucht" van een "tuchthuis of tiulcibtschool, niet de „orde" van een klas sohaoljon» geus onder den bedwingende», blik van hun schoolmeester. Neen, wij bedoelen, en wij willen van alle welwillende portijlédfe» vragen, partij, discipline, partij'-tucht of partiji-orde, opt den grondslag van liefde en toewijding, voor het werk en het streven der kathon lieke paitijorganisat-ie. Partijwerk is nu eenmaal het. samen, werken van vele individueels personen ini het groote partijverband. Zulk© samen» werking is -een onmogelijkheid, wanneer ieder individueel eteeldls en in allee zijn eigen weg wenscht te gaan. Daarom is de samenwerking in partijverband geordend en geregeld in statuut -en reglement, waar» aan wijl ons allen, van partijleiding tot partijlid, moeten houden, en v,oor welker ordentelijke naleving aan da verschillende bestuursinstantiiesi van nature de zorg is opgedragen. Trouwe en eerlijke naleving en uifvoe- ring yan onze reglementair© regelen mag) aan allen worden gevraagd pjpl grond 'v:an hun trouw en toewijding voor onze Ka» tholiek-e Staatspartij. Wanneer ieder, pp eigen plaats en met eigen verantwoorde» lijkheid, -zich hiernaar ricJA, wordt de har» monischa samenwerking. verkregen, welfcë voor het groote werk onontbeerlijk' is. Of men gropt "pïl klein werk doet, leidend of uitvoex-end werk, - elk' werk' is pp zich zelf belangrijk als onmisbaar onderdeel in het, groote geheel. Wanneer het maa-r geschiedt in oprechte 'toewijding en in de goede orde van het partijverband. DeZe gedachte, deze richtlijn geldt óók voor het zuivere verkiezingswerk' binnen onze1 partij z-elvc, bij' de verdere uitvoering der verkiezingsprocedure tot samenstelling van onze officieel© candidatenlijfet-en. Zeker, waar het hier "gaat over a;anwij zing, -over keuze van personen, .is het spreekt van zelf iedeir partijlid in voll© vrijheid gerechtigd ©en eigen- keuze Van. personen t.e doen niet alleen, maar ook voor zulke keuze1 bij ander© partijgen-o-oten te pleiten. Als van dit recht in vol-l-e vrijheid wordt gebruik gemaakt, piet de oprechte bedoeling daarmede het .algemeen welzijn en. daarmede tevens het partijbelang, t© deinen dan zal dit recht van zelf worden uitgeoefend in volk-omen correcte eerbie diging van de ordening, welke die partiji voor de uitoefening van dat recht heeft vastgesteld: in. goede discipline, 'in 'go-eld© tucht, i'n goede orde. Hier gelden dan de bepalingen van p,ar- tijregleinent, kiesreglement en reglement °P de. Kiescomit-é's. Dit is het tormeele „paitijirecht". Daarnaast geldt echter evenzeer vooral in een verkiezingsstrijd, welke van 28 i Hu was hij.' weer onder de men-schen 40 kon zijp visioenen kwijt worden, die hem 2oo lastig waren. Da^ waren overi gens menschen van zijin slag. Hier zou, hij! zich thuis gevoelen. Daar had hij' .een voorgevoelen: v,an. Alleen kon hij geworden. Engelstóh ver stond hij genoeg, streken meier "dan ge- Doeg- Geld had hij waarschijnlijk nog voldoende, an indien het geluk heim maar «Ven wilde meegaan, dan was hij klaar, .en «en compagnon brbrdaar had hij genoeg van. 4-Tlen hadden ondartuescihen Jd'en vreeon» danig gezien, di© met zijn geweer' op ponder, als een standbeeld oprees bij! ingang van het woud. Allen zwegen. .«Men's ging, vooruit en recht op de W1'iielherbeirg aan, groette en vroeg om *«n brandy, dien hij' oinmidjdlellijk betaalde- «Gij zit tr heter hij," wierp hem eg ©en «üMioet, „dan wijl, zoo het schijnt!" „Koopen en betalen zoolang bet gaat, Zelf een personenstrijd in zich sluit, de eisch van onderlinge waardeering ©n on derlinge liefde. Vooral als Katholieken moeten wij! er ons van -bewust zijn da in ons p-artijVerband noodzakelijke keuze-pro cedure op waardig© cru nobele wijze te voeren. In onze l&ven-sprctijk, óók voor zeever die ligt op heb terrein van dit staatskundig-organiisateriiscli verkiezngs» werk, moeten wij! ons ten v-oll© laten leiden en beheerschen door ondeirlimgie waa raeering, onderlinge liefde en on/dler- ling vertrouwen. Deze eisch van chris telijk© liefde .onder elkaar is evenz'eer een onmisbaar element van onze „partij discipline" in den goeden zin van1 idtit vvcord. Op dit «tuk dragen «vijl allen, .als indi vidueel© partijleden, een «tukje verant woordelijkheid voo-r den goeden gang van zaken in onze gelederen. Zij diei -aangewezen zijn plaatselijk' pf kieiskringsgewije of landelijk', ©enige lei ding te geven, dragen dia verantwoorde lijkheid in versterkte mate, oimd-at zij, juist door hun leiderschap», Zorg hebben te dragen, dat in dezen goedten geest do,or hen, aan wie zij! leiding hebben te geven, wordt gehandeld. Dat hierbij wijs beleid en waardigheid moet worden betracht', spreekt van zelf. Hier is wel op z'n plaats een verwijzing naar de aansporing door liet Belgische Episcopaat gericht tot onze Belgisch© ge» loofsgeniopten in het herderlijk schrijVe-n over de jongste verkiezingen in België. „Aan de katholieken vragen wij bo venal eenheid en tucht. Hoa kan men ©etn gunstigen afloop (der verkiezingen) ver hopen, wanneer men dein «trij'd in om» ©enigheid aanvat?. De iileiten bewij'z'en klaarblijkënd, dat alleen een -sterke katho lieke partij!, stevig ingericht- en bezield met tucht in al haar vertakkingen, het hechte en ©enige bolwerk is onzer gods dienstige vrijheden." Deze 'aansporing kunnen ook' wij', in Nederlandsche verhoudingen getranspo neerd, ons ten nutte maken. Wïi zouden wensohen, dat in cl© ver gaderingen onzer -plaatselijke kïeisver- nenigin.geu juist nu, nu w'ij! aan het begin slaan van de sterk ■persioionlijke jihase van d» verkiezingsprocedure, door 'die be stuurders op dezen plicht van „partïj- discffiine" werd gewezen en daarover in den geest ate hier aangegeven, eon warm woord tot onzte partijleden werd gesprok-en. Dit, zal bevorderen, dat, niettegenstaian-' do de gevaren, onmiskenbaar aan ©en personen-verkiezing verbonden, onder ons wordt bewaard de goede gesteldheid' van onderling vertrouwen en onderling© een dracht. Want onderling vertrouwen en onderlinge eendracht zijn onmisbaar vo,or den strijd tegen onze principieel© tegen standers. welke ons na de p'-artijfetemming wacht. BELGIE Kalbflliek-VIaainsch auisjicinisch kartel. Te Sint-bMdaas-Wiaias, de belangrijke O-ost-V-laamsche industriestad, is pen over eenkomst getroffen tu^sehen d© katholieke fractie in den raad en het eepige Vlaiamsbh» nationalistische raadslid, dr. Verniers', ten einde «amen het bestuur' der stad' in han den te nemen. De vpi'ige raad was (samen gesteld uit 13 katholieken en 8 socialis ten. De nieuwe raad telt 11 katholieken, 1 Vlaamsch© -auto-noini-st en 11 socmliöten. Zonder de hulp van -den Vlaamscheu auto nomist was dus alle 'katholiek' beistju|ur om mogelijk geworden. Het accoord bepaalt dat dr. Verniers wethouder wordfb van den openbaren onderstand, de stedelijke hygiëne, enz., dat twee wegens activisme ontslagen ambtenaren opnieuw in dienst zullen worden genomen of gepensipinneerd zullen worden, dat in alle omst-andiigheiden gaat het een niet dan ook het ander niet," was het antwoord. „Dia dat altijd kan' is wel af," heette het. „Altijd! altijd, wat is altijidüu z»i Dar» rens en haalde de schouders op. „Wij loven op, den borg, maar eerlijk zijn w© en betalen do,en w© ook van het -eerste geld dat wij! krijgen, en dat kan niet lang uitblijven, ,dat is zeker, en dan vaart die vervloekte S;am er wel bij," Sdrn moest wel de eigenaar- heeten Van dam winkel, „want hij, veakoopt ons alles peperduur, tienmaal te duur-, wijl weten het wel, maar weten geen uitweg. Juj i® allec-n. .en helpt oms gaarne. Het' is dus welverdiend geld, al stroopt hij ons Ide huid af." Binnenshuis lachte iemand luid. „Verkoop jullie huid maar ,aan de In dianen, die zullen er wel veel hrandy -of wiskey voior geven:" klonk het uit het venster en een soort van reus verscheen lachend voor de opening". Waarlijk ee,n kerel ,als een bootn met een hoogrood gelaat,, borstelig .haar en breed rood vest. Het «cheen een verloopen matroos te zijn, zoo stonden zijn beanem soheepsoh. „He: Sam! een rare klant. Hooien dui- het V-laamsehe Kruis z'al gelijk gesteld worden met het Belgische Roode Kruis, dat de verplichting tot deelneming a:an Belgische patrio-tiseha feestien voor het personeel in stedelijken dienst (ambtena ren, .onderwijzers -e.a.) ophoudt te bestaan en dat bij het aanstellen van nieuw perso neel, één benoeming op, drie door den Vlaamseh-nationalistischen wethouder zal mogen w-oyden gedaan. Dit accoord zal -ongetwijfeld in alle politieke kringen op zien baren. FRANKRIJK Het stoomstliip' „Atlantiquc" in het Kanaal in brand- De Fransehe koopivaardij'-v-llopt wordt zwaar geteisterd; nogi leeft de: herinne ring aan den ondergang va» de „George Philippar" „het groote passagiersschipi. dat in Mei in dë Golf van Aden is verbrand en thans koant de t-ij-'ding, dat d'e „Atïan- tiqua". het reusachtige zeekasteel dat 42,512 ton bruto meet-, nabij de Kanaal eilanden van voor tot achter in brand •staat. Het schip was ledig, op, weg van Panillac »a,ar Southampton, wlajar het een reparatie moest ondergaan. In het'geheel waren er 260 man ,aan boord, .welke be manning is gered. De meest© schepelin gen zijn overgenomen aan boord v,a» het Duitscha motorschip „Ruhr", dat op weg was van Makassar np;ar Rotterdam. De „Atlantique" is n,oig een. nieuw schip: het is in 1930- te St.-Nazaire ge bouwd en behoort aan de Zuid-Atlantische scheepvaartmaatschappij! te Bordeaux. Drie sleephoot-en van B. Smit en C,o,.'a Sleepdienst, te Rotterdam, zijn, om bij stand te verleenen, naar bet bpaudemde schip- vertrokken. ITALIË Aanslag p, Mussolini?, Een medewerker van de „N. Rott. Crt." meldt: Te Belgrado verluidt, dat op Nieuwjaarsdag een aanslag .op Mussolini is gepleegd door een onbekend gebleven jongeman, die driei schoten op' 'den duoe heeft gelost. Deze zou getroffen en licht gewond zijn. Officieel wordt dti bericht tegengesproken, doch het is opgevallen, dat Mussolini zijn woning sinds dien dag niet meer heeft verlaten en dat de be waking is verscherpt. Be. p a riemen to on t binding. De opwinding o-ver de ontbinding van, de Dail i-s in Ierland buitengewoon groot. Men verwacht, dat de a.s. verkiezingscam pagne de hevigste zal zijn, die tot nu toie' in Ierland is gevoerd. De Valera zal waarschijnlijk ,als het voornaamste pun't van zijn programma de a-lgeheele losma king van Ierland v,an Engel-and voorstel len. BRITSCH-INDIE Nieuwe prnsljge onlusten. Volgens een te Delhi ontvangen berioht, zijn in den -staat- Alwa-r opnieuw ernstige onlusten uitgebroken. De landbouw-bevolking heeft aangekon digd, ,dat zij'geen grondhuur zal betalen, voordat haar eischen zij'n ingewilligd. Bij deze beweging heeft de Mohamimeidaansche» bevolking zich evenwel niet aangesloten. E-r zijn troepen ge-zonden naar de 'be trokken streken, teneinde, 'de rust te 'her stellen. Da Maharadj'a, is met èenige zijner mi nisters naar Delhi vertrokken, om met de Engelseh© autoriteiten besprekingen -te voeren. Een ultimatum van den Jjapansehen opperbevelhebber;. Een Reuter-bericht uit Sjanghai meldt dat de Chineesehe regeering den we-nsch koestert het conflict te S'janha-ikwan te lo-ealiseexen. N li".;1 Desniettemin heeft de bevelhebber der vel" en op eens trad er een plechtstatig vooruit, :en met een diep© buiging en naar liet ope,n raam en naa-r Dorrens, die daiar stond' me,t zijn glas in de hand, dë zeer eervolle heer S,am Dinddy, afwisselend gewezen matroos-, landbouwer, ko,orden- danser, atleet, thans in eer© de Rooie Sam, die dit verschil met zij'n jenever Heeft-, dat hij bet-er is- dan hij er uit z'iet, en zijn jenever veel slechter is dan hij er uit ziet." Ren schaterlach volgde op dezë oor spronkelijke voorstelling, allen bogen, klapten in de handen. „Rooie i daar st,a,ait da» zeker een gl|a,as» je extra op." j j „Zeker." bruid® de aangesprokene, want hij' kon niet anders spreken dan brullend, „als jullie betalen, anders nielt. De Rooi© is -z'oo gek niet," „vooruit dan maar p(p eigeri rekening:" klonk het in Rotor. „Neen!" zei Doorens, en dat bewees, voor Zijn Amerikaansch wezen, „Heetten, Gentlemen, ik betaal de-zen ke,er, dezen eenigen keer." 11 Eten onbeschrijfelijk hoerah volgde o;p detze onverwachte edelmoedigheild. Wh een pet had of een hoed, en beiden waren er, in wel niet ongeschonden, maar erg gevarieerden voorraad, voorhanden, «apann-ers, Nakaan-oera,, een drieledig ul timatum gesteld aan Tsj,ang g,joi©-lia,ng,. 1,. Tsjanig zelf' ©n de; Chineesehe eoim- mandant van Sjajrhaikwiap moeten excuses aanbieden. 2. H-et spoorwiagistation te Sjanhaikwan moet ouder aontrol© worden gesteld van den nieuwen staat Mantsfj-oierije. r 3. De. spooxwieigaone van "Stjangkaikwan moet neutraal worden verklaard!. Dit. beteek-ent dat indien aan dit ulti matum wordt voldaan, da autoritei/ten van den nieuwen staat Manfeijoterij© een post aan den spoorweg zullen bezette» 'npl Chin-eesch-gebied binnen den grootem muur. AMERIKA De Amlerikaansch© dollar. In ©en opgewonden debat in de» senaat deelde senator Borah, voorzitter v-a-n de senaatscommissie voor buitenlandsehe zia,-' ken mede, dat het z'ij'n bedoieling was een wetsontwerp in te -dienen voor vergroioi- tin-g van de bankbiljetten-circulatie waar door inflatie, van den dollar zou optreden. Hij' verklaarde, dit het ©enige middel te achten oma de, prijken der grondsboffem te -stabili-seere» en den Amerikaansehen landbouw, di© ernstilg te l'ijlden hajd van Öe MIJNHARDT'S SALMIAK-TABLETTEN Doozen 20 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten concurrentie der landen, die de» gouden standaard hadldlen opgegeven, te redden. Meer dan 32 .landen hadden den go,u-dein standaard losgelaten en de prijzen zould'en niet verbeterd kunnen worden,, wanneer ook d© geldpiositi-e niet beter werd. "Verschillende andere leden van het .con gres gave» als hun meening te kennen, dat inflatorisohe ma,a,tre,gelen genomen dienden t© worden, waarbij- in het midlden werd -gelaten of zulks diende 'te geschie den door invoering van den zilvereln standaard of door vangrooting van d'e bankbilj-et'ten-circulatie. Hei; conflict: in het visscherijbedrijf to IJimnideu. Gisternacht heeft het bestuur der IiJmuider Federatie vergaderd! met de ha venarbeiders van eigen en Chi'isteïijken' bond.,naar aanleiding va» het feit, dat d'a rcede-rs zich bereid hebben verklaard, het oude contract met de havenarbeiders onge wijzigd voor een jaar, t© verlengen. Het bestuur der IJtouider federatie ri&dl aan, hierin niet t© treden, aLvoriens opk de eischen vo,or zeelieden en kolenwerkera waren ingewilligd. Geadviseerd Jreild, ge zien de poging der reedej's, nu ook !die booten niet meer te lossen, die vóór 1 Januari naar zee, ware» gegaan, welk advies met groote instemming werd ont vangen. 1 i - Er waren gisteren 7 Nederlandsche treis Iers en 1 Duibsoh© treiler binn-engeka- men, welke geen van alle» „zij'n gelost. Enkele opvarenden van den Duitsohe» treiler waren ter vergadering; aanwezig, en deze rieden de Christelijk© organisatie, onder gropte instemming der vergadering aan, de zeelieden niet in den steek te laten. Het bestuur van de Christelijke organi satie, dat zich met den gang va» zaken niet kon vereeniigan, weigerde, .gecom-bi-. neerd te vergaderen en belegde hierop een huishoudelijke vergadering. DeZe verga dering bleef bij' heb besluit, da hëot-en thans niet te lossen, ea vorderde een ge combineerde havenarbeièersverg,adering,, in samenwerking met d© IJjmuider Federatie en de af'deeling van den Centrale» zwaaide er me© boven zijn hoofd met het grootsfe enthousiasme, wie er geen had, kon er op|k! niet m-ee-zWaaien, .dat is kW, maar die maakte zoo'n uni-shajar m-et de banden dat men hat gemis ervan niet bemerkte, tot vermaak v,a» alle aianwazi- gen, niemand uitgesloten. Eulk een uitbarsting van vreugde riep alle» op de been, ma,ar de Rooi© duivel begreep den toestand en had' in ©en wip Ide eerste aanwezigen bediend, en stand' met de armen over alkaaa' in het raatn, dood leuk tei kijkën. „Kom! kom! iRoioie," -,J „Niets daarvan!" „"Wel Mijnheer!" „"V oor dezen keer is het genoeg" gaf Dan Doirman te» antwoord, en sprak ate een eerste redenaar. j „Ladies en Gentlemen! ik ben niet on gemeen mij" in uw midden te vestigen, ook ik ben arm, en mo.et werk'en, maar do© e,e» beroep op u allen, Ladies .en Gentlemen," en hijl boog, als een kniptaes. Ma'ij-ken, Bertus ,en allen- uit) da „Drie Mioriaentjes'", hadifc gij! 'Meester Drorens nu eenis gezien! „om welwillend' op genomen te worden bij' mijn intrede in deze stad, en beveel mij in uwe vriend schap aan, en, «op de heer S,am Dinddy er- 1 Pesterijen, telegrafie en telefonie. Ir M. H. D|a»üne, directeurflgjenjeflaalj der P.T.IT,, heeft Maandag voor de asMeh naren van hethoofdbestuur een Nieuw jaarsrede gehouden. I iSpr. merkte op, dat gestreetffd Is naairj verdere verh|eteiring in den dienst. Door dat Zekere maatregelen genomen koude,n; worden, heeft het -bedrijf!"zich ïïnauciael] kunnen handhaven. Tevens heeft mten, het geen terug'genomte» moest worden, muien groote schokken kunnen verwijderen., Leverde het jaar 1929 een overschot' van flO millioen, 19,310 gaf er een vas f6.500.000 en 19811 van ruim' f'6.000.00() De vei'keersindex, welkla in 19311 nog Waa gesteg'en, is ©ersjt in 19!3(2' teruggeslajgenj toen de verkeersomvang ging verminde ren was het noodz'akelijik dat zekera diensten achterwege, werden gielaten. Be gin 19!3|2 zijn daarom maatregelen geno men om te zorgen dat door tijdig!© bezui niging het evenwicht gehandhaafd zou' blijven. Dë heer Darnme légde er den nadruk op, dat het uiterst gevaarlijk is eersjt met, de bezuiniging!"te beginnen als de nood a-an den man is. (Wat betreft de telegrafie, zij he-eifft, een voortdurenden strijd te voeren met -een; ernstig tekort. ;W,el wordt dit getem perd door de uitkomsten van dë radiiq- telegrafie, ma.ai' de telegtra'fie - bedr.uipiti zichzelf' niet. Bij de draadteleigraïie hewfe z'ooveel mogelijk beperking van uitgaven pla-ats gevonden. Met 'betrekking tot de telefonie is een sprekende vooruitgang! te constateer,en. Binnen weinige jaren znlleln wij een tele fonisch stefeel hebben, dat behoort toif de b'este stel'sjete van Eiuro-pa, ja van de wereld.' Steun aan de, schapenhouderij? In de eerste waek van Januari 1933, zal op verzoek" van de drie centrale land- boiuworganisatieis door de zaakvoerders de» Nederlandsche V:arkenBcentr,a]ja een scha» pentelling worden gehouden. Voor het ne men van eventueel® maatregelen ten gun st© van de schapenhouderij is noodzakelijk het- juiste aantal schapen te' kennen. Het is dus in het belang van iedere» schapenhouder als hiji zooveel mogelijk medewerkt, dat hetaantal en da $o,ort zijner -schapen -precies wordt genoteerd. Niemand blij've dus- in dit ppizicht in gebreke. Elke scha-penhoudei' bij! wien op 10 Januari 1933 de, telling nog .niet heeft plaats gehad richt© zich n-og dienzelf'den dag- tot den zaakvoerder dar Ned. Var- kenscentrale in zijh district. Wijziging van de Winkclsliiitingswel. Enkele weken geleden heeft da minister van ©economische zaken en arbeid in de Tweede Kamer medegedeeld, dat d'e regee ring het vraagstuk van de wijziging der Winkel-sluitingiswet ernstig in studie had genomen. Naar de „Tel." verneemt, zial een be slissing van da regeemig dapeï dagen tegemoet gezien kunnen worden. Is het Mad wel ingelicht, dan betreffan da wij? zigingen, welk© van regeoringszijde wen» schelijk worden geacht, in het hij'zonH&r de Ziondagsluifing, Pensioenvcrzcteriug inijnarliëiders. In verhand met dë mefnlorM va» ,a»t- Woord van den minister v.an oeco-nomisöhe kaken en arbeid, inzake het wetsontwerp 'pensjjoenverz'ekbring, der mijn.w-elr'k|e|rs, heeft het hoofdbestuur va» den Bond va» ge- pensionneerde mijnwerkers te KleffRriajdie een request aan minister Verschuur ge- konden, waarin den minister verzocht' wordt, in het 'belang, v,a|n' 0 a 40Cp g'ejpen!-: sionneerde mijnwerkers', te bevorderen, dat' ,op de -eerste plaats1 voor die "than'sl gepen'- sionneerde mijnwerkiers' 'de verzlekering, 'komt, dat in hunne nood^alkelij'këte be hoefte wordt voorzien.; Dë Bond vertrouwt op' den ministe» niet te zeer -op, tegen is, om -een- ander Gentleman de eer te .gunnen, met hem de gewichtige groots zaak, welke da hear Sam Dinddy hiel in ouis mdiidtan dï'ijtft, merkt wei oip, Ladies en Gentlemen, dat ik zeide ons, omdat flf mijf'mef trotsch als opgenomen beschouw onder het getal der inwoners dez'ea- stad, £'k herhaal wanneer genoemd© heer' Sam Dinddy niet ongenegen of mrnis verlagen is, om een helper en deelgenoot in zij'n groote zaak', zoo bied ik' imiji daartoe heden aan, in de hopp op geen weigerend ant woord te sboot-en," ook dez'e redevoering vond algemeen bijVal, en, geen de minste tegenspraak, en .alle aanwezigen luisterde» met opgetogenheid' naar da wdspr-ekémda woorden van dezfen hankomeling, di© er da» .ook kranig uitzag, in zijln Ameri kaansch costuum, waonaian pistol-e» ©n geweren niet ontbraken, evenmin als een groot jacMmas. Niemand had in dat wandelend tuig huis of idetó genoemd arsenaal, d'en vreed- emi eerzamen Meester Hari'ikë Dprrens vermoed. (Woirdt vervolgd.)' i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1