BAKHUIS' GeldersoSie Rookworst YSEHbYK-s THEE DE GOEDE VERWACHTING" ZALIG NIEUWJAAR ALLE DRUKWERKEN NIE1 Noord-Koliandsch Dagblad VAN CAFE-RESTAURANT gemengd nieuws kerkêljjkTeven DE HOFSTEDE Üoord-Hillancf JAVA THEE WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG In BILLIJK Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. Dl NS AG 3 JANUARI 1933 NIEUWE 2EEUW5CHE COURANT g€ NUTTIGE WENKEN Maandag 16 Januari 1933, ,,'S LANDS HOEFJE'' Vrijdag 13 Januari 1933, Een Huis mat Schuur en Bouwland ze geeft bevrediging aan ieder gebruiker. HYPOTHEEK in puntzak of vier kant pakje telt tal- loozeliefhebbers. Het is een verruk kelijke thee, die grooten opgang maakt. Probeert ze ookeens.Uwwinke- lier kan ze U leve ren a 30 ct. p. pakje. ANNO 1855 öie drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. groote waarde van publiciteit Adverteeren 2 1 1 12, 12 t v d li 18 J r< zij h oj Ik ii te Bi ni de YV-( K'cl J'Qi de wi kri me ree B. we vai aat wo: als Het dranken huis tc Fag-gia» Stadsverbelering te Fog'gia, zoo meldt de Romeinsehe correspondent van de Ti mes, z'al een eind maliën aan liet bestaan van een Imis, dat een dier merkwaardigste1 geschiedenissen lreel't ter wereld. Het wordt het dronken huis genoemd en is omstreeks 1850 gebouwd tengevolge van een veetie 'tnisschen een dijken wijnkoop-er, Antonio B-uoei geheeten, en don Fran cesco Sjaverio Figlïolia, een plaatsietlijk magnaat en ambtenaar van het koninkrijk der beide Sielliën. De wiijiikooper, die een klein winkeltje had in de buurt van het huis van ziijln vïjfand, kwam op- het idee hem te erge ren door een huis te bouwejn, dat zlij'tn uit zicht bederven zou. HSjf kocht aand, kalk,, talken en verder bouw-materiaal. Maar .Dion Saverio liet. toen hliji de lucht kreeg van het plan, den wijnkoop-er Weten, dat hi,1 niet bouwen mocht zonder goedkeuring van de overheid, d.w.z1, van don Saverio zeil. Aangemoedigd door een advocaat, die verklaarde ,,,als je het huis gebouwd krijgt voor het bouwen gezien wordt en voor het kan worden belet" ben je klaar, trachtte Bucci eenige metselaars te huren. Maar Don Saverio was hem voor ge weest door elk'en Werkman te verbieden voor hem te werken. Buocü wist' toen echter een mr. metselaar te vinden, die met zijn eli zonen hgt werk wilde op knappen. Toen zlijl echter op water uit gingen om de kalk aan te maken, ont dekten zij dat alle puiten bewaakt wer den. Toen had Bucci een idee. Hij, besloot de kalk aan te maken met wlijjn. Zoo ge schiedde. Dien heden nacht werkten Buc- ■ei, de metselaar en zlijfn zoons dooi'. Hoa- wel de geul', van den wlij|n hein volslagen dronken maakte, stonden de vier •muren van een huisje van tweei verdiepingen overeind en toen don Saverio den vol genden ochtend uit ziijln raam keek vond h'iji z'ijn uitzicht versperd door de af's-ohu-i weljjke roz'e wanden van het „dronken Jhuis." Die onrust in |S|ticrmlajI,idcnt In verband met de bbenenbewegingi 'in Stiermarken zlijjh Vorau en Harzb'ergi in Oost-Stiermarken dooi' olfdeelingan van het hondsleger bez'et. De .gendarmerie- hand haaft de orde, terwiijil de militairen gecbn- signeerd zlijfn. Te Vorau is in het hoofdkwartier een- militair draadloos station opgericht. Ook is een 'postduiven'dienïjt georganiseerd, D'e ochtenduren zlijfn te Vorau ien Harz- iberg gister tamelijk rustig, verloopie-n. Te gen den middag "kwam het'te Vorau op hot marktplein, waar zich honderden boe ren verzbmeld lialdden tot heftige demon straties, welke nog, voortduren. Hiet aan tal demonstranten neemt voortdurend toe. Langs de wegen ziet men vele groepen koeren, die met houten knuppels gewa pend naar de s tad 'marcheeren. Sprekers roepen de boeren op voor een topmaa-sch naar G-raz' en het gebruiken van geweld. Kien waarschijnlijk comtounistisjclie agito- lor, lliss geheeten, werd geaiirestteerd. Dte beweging! heeft zich verder uitge breid. Ook in de gemeente Poellan is het onrustig g'eworden, evenals in het grenp gebied van Beneden-Oosteméjlk- Gister werd gemeld dat do directe aan leiding tot de onrust lag' in een -cxeciuto- rialen verkoop. Dit is- echter moer .een symptoom. i Die werkelijke reden is, dat de boeren door de oe-conomisehe crisis aan den rand van den afgrond ziijjn gebracht. Ei' is blijina geen boerderij, waar de belastingen niet voortdurend door de overheid met geweld moeten Worden g'eïnd, Be politieke moord (top He-ntsdi. In .verband met de zaak-Hentzsch is op bevel van den officier van justitie te Dresden de tuinman Tenzyk uit Heinsdori' in hechtenis genomen. Tenzyk zou de moordenaars van Hentz'sch hebben helpen ontkomen. De verloofde van Schenk, den eigen-lijken moordenaar, is- gevlucht naai' Tsjechoislowakije. De Saksische autoritei ten hebben voorts tot de politie te Milaan hot verzoek gericht de drift verdachte 8.A.-mannen in hechtenis e nemen. Politieke relletjes ia Hjuiischi'and. In den Nieuwjaarsnacht hebben in Ber lijn verscheidene schietpartijen en over vallen plaats gehad, die twee clooden en eenige gewonden geëiseht hebben, Bij; politieke botsingen werden in totaal 2.8 personen gearresteerd, In Lichtenrade, een Berlifnsche voor stad, werd kort voor middernacht een Rlij'kkbannerman door ca. 15 geüniformeer de S'. A. leden overvallen, Jïfijf werdl incfc een lichte hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd, In dezelfde voorstadwerd op Nieuw jaarsmorgen een nog1 onbekend lid der Communistische parlïjf dood' aangetroffen tengevolge van een messteek. M,en ver denkt een geüniformeerd' Nationaal So cialist. Die politie heeft, 25 Nationaal-i socialisten 'in verzekerde bewaring, g'esjteld'. In het Noorden van Berllijfn is een 37- jarige vrouw door een schot in de hart streek -gedood. Die dader is ontkomen. •Eveneens 'in het Noorden is een lG'-jarig nat.i-socialist door onbekenden met een messteek levensgevaarlijk gewond. Iu het centrum der stad, in de Potsf Vlamerstrassie, heeft men een politiq-bei- amhte, die buiten dienst was, aangetroffen met een ernstige hoofdwonde.' Levend verbrand. Een oude tooneelspeelster, die sedert eenige maanden geheel is verlamd en het bed moest houden, is gisteren in haar wo ning te Padijfe om het leven giekomen. Uit de open haard in haar slaapkamer was een brandend houtblok gevallen. Het vuui' breidde zich langzaam uit en be reikte het bed, waarin de 71-jarige vrouw- hopeloos lag. Toen andere bewoners van 'het huis den rook bemerkten en de brand weer waarschuwden, was het reeds te laat. De ongelukkige vrouw was levend verbrand, Een soortgelijk ongeluk heeft zich voor gedaan te La Roebelle, waar een 60-jarig 'caféhouder en zijfn G-jai'ig kleindochtertje om het leven kwamen, terwijl z'ijn vrouw en een tweede kleinkind ernstige brand wonden opliepen. Dioor tot toe onbe kende oorzaak brak in liet café b'ijl een lab-riek brand uit. Die caféhouder en het gezin waren in een oog'wienk door de vlammen ingesloten en toen do brandweer arriveerde konden nog slechts de vrouw en een der beide kleinkinderen gered worden. Brandschade. Er schijnt achter de groot© branden, d'ei Groot-Brattamnië .elk jaar teisteren, con mysterie te schuilen. Eir gaat bijna geen week voorbij of er worden gebo.ulwén ear schepen door brand vernield. De auto, ritciteai zijn van meaning, dat er kwa.ad- willignoid in het spel is. Men vermoedt n.-l., dat e-en aantal brandstichters, die volgens een bepaald systeem te werk gaan. de branden veroorzaken. In het afgc-loopen jaar hebben deze- branden niiet m ilder clan 8.760.000 pond schade ver oorzaakt d.i. 1000 pond por uur. Wan neer men bij dit bedrag de rnld-ireUt» verliezen, veroorzaakt door bedrijfsschade enz. en de kosten van de brandweer op- feilt, koimt men tot liet fantastische bedrag van 50.000.000 pond. Dit is een ontstel lend hoog bedrag, vooral wanneer men bedenkt, dat de meest,ei branden niet het gevolg waren van een ongeluk, maar op zettelijk werden veroorzaakt. Dei negen, grootste branden in 1932 leverden een scliadei o,p van een miilioe-n pond. De schadewelke aan een kerk' te Aberyst wyth door brand veroorzaakt werd, be droeg alleen al ruim 100.000 pond. Bij dezen brand gingen kostbare beeldhouw werken verloren. De grootste branden hebben dit jaar in landelijke omgeving gewoed, waar slechts weinig brandblusch- materia.al -aanwezig w;as. De seriei bran den van het aigeloopen jaar is Zia,terdag besloten met een grooten brand nabijl Ware in Hertfordshire, waar een fraai landhuis grootendeels is afgebrand. De prachtige hal, welke geheel in eikenhout was uitgevoerd, de bibliotheek en een groots eetzaal werden gr.ooU-ndecls doioir n-et vuur vernield. Toen de brand weiriï ontdekt was het touw van d© groolte alarmklok doorgebrand. E,en der bedienden is toen in den -toren geklommen en heeft met de hand den klepel in beweging ge bracht. Het gelui rver-d echter 'niet, dooir. do bewoners uit de buurt gehoord. Op het laatsbei oogenblik, juist voordat de- fele-i foondraden doorbrandden, heeft de huis bewaarder de brandweer nog jmnnen waarschuwen. De eigenaar ya.n het huis Bevond zich op het m-oment toen de brand uitbrak met z'n vrouw te Cornwell. Toen zij' des avonds thuis kwamen was er niet veel meer van het heerenhuis en de zich daarin bevindend© kostbaarheidlen overge- oleven. Benoemingen in het Bisdom Haarlcml. Z.H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Pastoor t ei Noiord-Zlijlpe: den weleerw'. heer G. P. A. van Zuylen, thans kapelaan te Rotterdam (H. Ëlis.') tn tot kapelaan te Wassenaar (H. Will.') denw eleervv. zeergel. heer Dir. A. J. M. Kat, voorheen student te Rome, Een mocili/'i- missioncci-ing. Van groote beteek'enis voor de bekee- ring van den Islam is het oprichten van scholen, want als wlijf'bedenken, dat van de 248.000.000 'Mohamedanen slechts 8 rnil- lioen kunnen lezen, wordt liet ons eerst duidelijk', dat de Mohamedaansche we reld gi'oo.te behoefte gevoelt aau vorming en ontwikkeling. En juist het onderwijs kan liaar tevens zoo heerlijk in contact brengen met de leyensstroomen van het Katholicisme. Het is zloo noodzakollijjk haar voor alles te doen inzien, dat naast hat nationalisme, bolschcwïsjme en materia lisme ook het Katholicisme bestaat. Ook de katholieke pers kan machtig, v-eel blijj- (lragen tot haar bekeering". Dl© Islamielli- sclie pers neemt steeds in omvang en be- leekcnis toe; meer dan 900 dagbladen en tijdschriften zijn in omloop. Verder is 'van overgroote 'beteek'enis de vrouwen-1 missie. In geen enkele g'odsjdienst neemt de vrouw 'n züo lage en verned'qi'iendjc •plaats als in den I-qlam. Zonder de zeder lijlk'e, gods-dienstige en spciafei verheffing der vronw is het Chiistianjpeenen van den Islam niet uitvoerbaar. Voor alles moet do Mohamedaansche Moe-der, het hart van de familie, gebracht worden tot on der het bereik van heit Katholicisme. Ep gezien de Moliamedaanschei ,zeden en ge,: woohten, kan dit het veiligst bereikt wor den d-oór vrouwen.-. Ten slotte heeft de, ondervinding ge leerd, dat het persoonlijk contact meili de Mohamedanen '11 z'eer heilzaam mid del is tot hnn bek'eering, Die Moslemfet moet de Katholieken Ieeren kennen en begriijjpen. Deze methode wordt in Afrika z-eerin toepassing gebracht door da WSt-ta Paters. In 'n vertrouwelijk „onder ons" of onder 'n gemoedelijk praatj© tiiachtten zlijl de grondgiedachte van het Katholicisme aan hen 'bek'end te mak-en- Het is t'e 'blelgrlijf- pen, dat op dez'e wiijfze ontzaglijk' veiel vooroordeelen tegienover pus geloof uit d-e weg worden gieruiind en dat de Moliame- daan, langzamerhand' vertrouwd geraakt met onz'e godsdienst, de redelijkheid ervan begint in te zïen.- Het H. jaar. Op het oogenblik worden te R-ome vo(or- bereidingen g'etroil'en voor een bul, die binnenkort voor 't heilige jaar 19|3l3-/'34! j afgekondigd' zhl worden. Men weet, dat vele aflaten met dit 'jaar verboiiden zkl« ion zlijb. Oi ,ook de heilige deur van da St„ Pieter dit j aar geopend zialworden, is nog -onzeker. Gewo-omlijlk wordt deze deur, slechts in de algemeens jubeljaren gen op-end. V-oor liet laatst is dit in 1925 gei St'hied. In 1929, liet jubeljaar, dat in verband met liet 50-jarige p-riestek'-jubii- Icum van den Paus- afgekondigd was, is de deur gesloten gebleven, Aangezien het heilig» jaar ditmaal eek'-- ter do herdenking van het' sterfjaar van Christus betreft, neemt men aan, dat, dit' maal d'e blij! elk heilig jaar gevaïgjdto gewoonte gehandhaafd zal worden. fl.ee moet ik m'ii Clivia behandelen?, .Wie kent dez-eplant niet, m-eit haar ri-eton vormige ongeveer 5 c.M. breeds donken groene, elegant gebogen bladeren, die z-oni der zichtbaren -stengel uit de vleezige wortel-s te voorschijn komen.0 Do vermenigvuldiging g'esehie-dt door uitloopers, die men zioo afsnijdt, 'dat er eenige wortels aanzitten. Zorg yo-oral- dat deize jonge zijscheuten niet in een grooten ppt met zwaren grond' gezet woï5 den, .waardoor het overgroot deel 'n kwiji neud bestaan zal lij'den. Gebruik kleine potje-s en zandige aarde. Ook kan men oude planten scheuren,, wanneer er maar vo-or geiziorgd wordt, dat de beschadigde wortels wonden weggesne, den. Vermenigvuldigen door zaaid' is voor den liefhebber bezwaarlijk. Al naargelang de- temperatuur hooger pf' lager- is, zal de Clivia vroeger- of later bloeien. Z-e- kunnen 's winters met 45° F. volstaan, doch de gewone kamertemperatuur is ze-er gie* schikt. Warm. gehouden bloeien z-e dik» wijls- r-eeds tegen Kerstmis of Nieuwjaar, Zomens kunnen za op 'n beschaduwd plek4 '"j-e buiten -staan, doch evengoed binnenblijf ven, zoo za maar voldoend© versche- lucht krijgen. In den zomer regelmatig Jiegief ten. in herfst en winter zeer weinig, .daar ze anders geen bloemknop-zetten en bij j het verschijnen der 'bloemstengels en glef durende, den blo-ei weer vesl water' geven, D-e jonge planten moeten ieder jaar in 'n grooteren piot overgeplant worden, de oudere om do twee of du-ia 'jaan 'na (dien bloei. Nt-e-rn voedzame bladaardei of' zwar te aarde met rivier zand. Bij1 het overpof> ten den grond stevig aandrukken, in d'enl zomer veel vloeimest toedienen, vooral vloor I planten, die het vorig jaar niet verpot zijn. Door met een penseeltje gedurende dfi middaguren wat stuifmeel op den bloenu stengel te brengen ontwikkelen zich gro-ote I roode bessen, die lang duren en liaai] schoonheid verhoogen. Advertentiën Notaris VAN DISSEL be tuigt met wederkeerigen geluksvenseh zijn besten dank voor de bewijzen van belangstelling op 1 dezer ont vangen. Goes, 2 Januari 1933. Notaris VERBIST te Goes is voor nemens, ten verzoeke van zijn prin cipalen op 30647-21 de9 namiddags 1 uur, in de herberg van A. Luyk te Biezeünge, in het openbaar te verkoopen in de gemeenten Kapelle, Katten- dijke en Yerseke, samen groot 30.15.11 H A. (76 gemeten 251 roeden) in perceelen en combinatieste aan vaarden vrij van pacht 1 Maart 1933. Boekjes en kaarten verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. De Notaris L. A. BETH te Ovezand zal op 30675-17 des voormiddags 11 uur, te Nieuw- dorp, in de herberg van dhr. J. de Laat. krachtens art. 1223 B.W., in het openbaar verkoopen te 's-Heer-Arendskerke, in den Nieu wen Craijertpolder,groot 1,86,40 H.A. bewoond door dhr. J. den Herder. ZE IS ER WEER echte het 100-jarig fabricaat. VRAAGT UW WINKELIER. 1832 1932 PRIJZEN dorSt.Vincentius-Loterf] 1932 Prijs No. Prijs No. Prijs No. le 588 18e 1018 35e 1304 2e 1494 19e 948 36e 1161 3e 1347 20e 1306 37 e 1303 4e 1352 21e 1014 38e 607 5e 1263 22e 1437 39e 749 6e 952 23e 980 40e 1038 7e 180 24e 1140 41e 1366 8e 379 25e 1280 42e 323 9e 1489 26e 635 43e 1103 10e 1185 27e 1001 44e 1285 lie 256 28e 1007 45e 633 12e 1203 29e 391 46e 1257 13e 12 30e 889 47e 954 14e 252 31e 1192 48e 1455 15e 843 32e 1484 49e 265 16e 1076 33e 204 50e 1222 17e 1458 34e 319 Troostprijzen: 1402 1276 668 Loten op den Bazar verkocht: No. 17 het Kussen No. 26 het Rooktafeltje De prijzen worden na inzen ding van het lot op kosten van den winner toegezonden. Prijzen kunnen worden af gehaald in 't Vincentiusgebouw, Brouwenaarstraat 4, Zaterdag, middag van 24 uur. GELDEN AANGEBODEN voor le en 2e Hypotheken op courante pan den en landerijen, tegen billijke rente. Br. No. C 2832 ADV. BUR. v/h ALTA, Utrecht. Zoekt U esn tftaiie en succesvolle reclame in M-Hollenti boven 'I Y? Pisatst uwe eenbledingen, unvriien, bekendeuklngen, enz, In bel - - - bet meest gelezen dagblad In Noord- Hollend boven bet Y, «et editle's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- merend en provincie - - - - Asnvrapn voor ndvorMlefariaven richü men aan de AMIstraili HOFPLEIN 6 ALKItflAAR - - Telefoon 433 en 633 - - :.ér ■Ortefr. Door een abuis bij de adm, van ons blad werd onderstaande annonce Zaterdag niet geplaatst. LEWEDOHP. H tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" t 2, Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie 12, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 Bureaux van Redactie en Adminisl Telefoon Interlocaal No. 207, vo Bijkantoor MIDDELBURG, Ma is eigenlijk niets anders dan hel) afgaan op zaken, inplaats van te, wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!-'; V Het eerste verkiezing^ Uit dê circulaire van ons kringbestuur, welke wij in een vo mer publiceerden, zal men begrel ben, dat vóór 15 Jlanuairi a.s. del zingen moeten geschieden voor mellijlsl, waaruit laten* dan bij stemming de officieiele lijst mioetl samengesteld, miet welke lijist dl Staatspartij in de gji'oep' den Zeeland aan de Tweede Kamerv| gen gaat deelnemen. Daar dj kiesvexeenigingen nog moeten vel lijkt het ons gewenscht om, J algemeen© op-wekking tot het dier bijeenkomsten, het .artik'ell halen, wat in het partij -ion-gaan ol partij-discipline geschreven weoxT Discipline is wellicht een leeli| zijn minst onwelluidend wo-ord. kunnen het vervangen d'oton- „tul ooi al niet gemoedelijk klinkl bet-er misschien nio-g do-ox „orde'LL eemgs-zins. zwak de gedachte weil Hjoe men het dan noemen wil,| grijpt wat bedtoeld wordt. Niet de stugge „discipline" oude Pruisische militairi-sme, „tucht" van een tuchthuis b£ tul niet de „orde" van een klas gems -onder den b-edwingeiuidtein hnn schoolmeester. Neen, wij- bedoelen, en wij alle welwillende p-artijleden vxag discipline, paxtij-tucht of partil den grondslag van liefde en voor' het werk e-n het str-avem lieke p-artijioirganisat-ie. Paxtijwerk is nu eenmaal h| wexke-n van vele individueele het groote p-artijvexban-d. Zuil] werking i-s een onmogelijkheid, ieder individneiel eteeidls en in eigen weg wenscht t© gaan. Da,;| samenwerking in partijverband! ■en geregeld in statuut- en regleml aan- wijl ons allen, van peixtij'll partijlid, mo-ete-n houden, en vol ordentelijke naleving aan de vel bestiuirsinstanfiieS van nat|ure- c| op-gedragen. Trouwe en eerlijke naleving I ring van onze reglementair© ra aan allen worden gevraagd op- hun ti-oiuw en toewijding vopxl tholieke Staat-sp-artij. Wianneerl eigen plaats en met eiigen verl lijkheid, zich hiernaar ricjit, woal moni-sche- samenwerking verkrt?J voor het gno-ote werk onlontH Of men groot of klein wedt del of uitvoerend' werk, elk w-erkl zeil belangrijk als onmisbaar* oil het- groote geheel. Wanneer geschiedt in oprechte toewij'dinLc| goede orde van het partijve:! Deiz-e gedachte, dez'e riehtlijn voor het zuivere ve-rkiezingswil onze partij zelve, bij de verdere J der verkieizingsprocedure tot sa, va.n onze officiieele candidatenli Zieker, waar* het hier gaat ol zang, -over keuze van personenl spreekt van zelf ieder p-artif vrijheid gerechtigd een eigen personen te d-oen niet alleen,! voor zulke keuze- bij andere pa| te pleiten. Als van dit recht in vo wordt gebruik gejnaakt, jnet bedoeling daarmede het aLgeunl en daarmede tevens het pai-til deinen dan zal dit recht van uitgeoefend in volkomen corril diging van de- ordening, welk voor de uitoefening van dat vastgesteld: in goede diiscdlpJin-1 tuclit, ih go-ede. orde. Hier gelden dan de bepaling tijreglement, kiesreglement en de Kie-scomité's. Dit is „partijirecht". Daarnaa-st geldt echter el vooral in een verkiezingsstrijd! FEUILLET' In twee wereldc 28 Nu was hij' weer onder d| cn ko-n zijn visioenen kwijt hem zoo lastig waren. D-a^ \J geus inens-clien van zijn slag. zich thuis gevoieden. Daar l| voorgevoelen van. Alleen kon hij geworden, stond hij genoeg, streken noeg. Qeld had hij waars| voldoende, en indien het ®ve,n wilde meeg.aan. d-an was| ®en compagnonbrbr4 c genoeg van. .Allen hadden oadertnssche ,lno gezien, die met zijlij Bchondej.^ als een standbeelij ingang van het woud. Allen z-wegen. Dorren-s ging vooruit en 'nkelhea*berg aan, gro-ette -1 ^cn brandy, dien hij onmidldiell !|Gij zit ,er heter bij," wienl cgemoet, „dan wiji, zoo hil „Koopen en betalen zoolail

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4