3 j rant NEST nieuwe zeeuwsche courant DINSDAG 3 JANUARI 1933 ALLERLEI Leger en Vloot BURGERLIJKE STAND MARKTBERICHTEN I reclame. Idea republic lirdeert mo-> laarschijnlijk' |met ©n-ogme sten teir we-« nj'B warden lal dar r-eis- lard oim de ogelijk ie Is vervotma- J s-ugjgestiev© |ti|ge ki-ekjea sidenti-e dér |i,da, met zij'n van M<wr, hangend aan. lelend in ds Men voert buimenten fca I laiat ,u het l'ial zien, dat IQuentin, ter in roioiater- Ptoonheid van I dona, ,de ko- lie, woirdt on, ]de gloed van de pakkende lafci-eirengevech- |loed en zand, men in de-. |;e Spaansche |ide berichten van staaiait, op dat Ibe, |rcelo-na vindt oden en het lenzweeringen, van den |dag. bch af, pf die Inden nu toch htige sommen I land vol rei, geld is, om, vaas zal zijn,, reirsnhai'f'en in I minuut zeker lien is. Is in die bran, |n bij' massa's Zoo-lang Jjdj |t aan de kant If bespeuren om Spanje schijnt Ig-ro-o-ten noinmel liren 'lust om Ivalt het geval It bij' honderden 1 landspalen uit. Indt: men blijft UITKfJK. |ergifti|gingsFer- keuringsdienst een onderzoek' de chcaoi in-/ 's-GravenhagC. len grao(thandel l-G-rjavenhag© is inbraak gej ast des ochtenda Oneel de brand- jirdine" in... een der® 'Sporen van Onmiddellijk |hu.wd, dfe een li toegang1 heb- ïimningi v'an een -nlaian ,en door Djaarna mpetea kantoor hebben noemde pakhuis, ïsnijden van. een we>rkZaia|mhed«q ■n uitvqeren. Er tc Wiuslchoteu, hulp'bes'tieller en edbiand m!dt den waren op-gesjo- op vrije voeten ■cdeji en gedood, van Krommenie naar Amsterdam n t® Kromiménjia a, juist toiein da ïting Amstjeaidiam overreden en op Vechtpiartijji wart vof-g geven Heésjenibril bij vechtpartSjf'onte éhouder en den uit Steheemda. caféhouder een stander een lange ■oe. Dje getroffene en is naar het LScihoten gebracht, esteefdl brand Ie Heil», brand die in een S|t. WilULbrordtis- g'ewoed schrijftij a'eer WijfzHndere en tewerk dat daarbij minder dan 130 in den dood in de .en no-rtnjale imlen- oortaJ^tenh'eid hete* tlijldig, in ye-il|iig- was dat wel heel a niet alleen dat indhejid de redders moesten bezielen zelf bij hun po- kige patiënten te werden bedieigjd'. Die 130 waren van de ongelukkigste vau heel het gesticht. Geheel of half lom men die zelf niets kond-en doen waren nog de gemakkelijkst Mi. Zij imto|e,rs werkten tenminste niet tegen. Maar er was ookteen aïdeeling „kwaadwilligen" die onder zoo genaamde spanlakens in toom mioeten wor den gehouden. Zoodra z'e los waren, zou den ze tot razern-ijf komen en dat moest natuurlijk voorkomen worden. Hoe drei gend liet vuur dan ook' was, zljjl moesten in 'bed Mij'ven en met ledikant cn al droeg men hen de trap'pen af naar buiten. Dan was er een aïdeeling „gevaarlijken voor zichzelf"deze patiënten trachtten EÏc'h nu te verbergen om -eindelijk 'de kans waar te nemen en onder bedden en op W-lC.'s moesten zlif' worden opges|poprd len naar buiten gebracht. Ondanks al die moeilijkheden slaagden de broeders er id in een halt' uur a (3 kwartier allen In .veiligheid te brengen. Nauwelijks had het vastgestelde elec- trische noodsein „brand" in alle pavil joens geklonken of de Bip-e'ders, 62 in getal, kwamen, sommigen half gekleed jof blootvp-ets, toesnellen naar litet bedreigde gedeelte. Ieder kénde- z!ijfn plicht en het 'parool luidde: De mensehen redden. 'Aan .laboratorium, operatiezaal, apio-t.heek' of archief dacht niemand, nog minder aan zlij'n eigen bezittingen, het gold slechts menschen te redden. Geen woord blifna werd' gesprokén; zelfs het woord brand werd niet gehoord, aoodat vele patiënten niet eens wisten, waarom z'e naar 'buiten werden gesjord! cn alle 130 werden gered zbndar liet ge ringste ongeval. Tot het laatste oogenblik bleven de Broeders zoeken naar „ver stekelingen", z'elfs tot de plafonds! op «enige meters achter hen instortten! De 40 psychopaten van het Sf. Pau- lus paviljoen dat vlak' hlijP'het' brandtende 8,t. JosCph-paviljoen lag, mochten, zoo lang het donker was niet helpen. Of schoon alle Broeders- oip één na weg Wa ren hielden ziijf rich als b'ij afspraak' rus tig en ook' toen hetlicht werd en de meesten mochten helpen, heeft geen hun ner gepoogd te ontvluchten. Uur na uur liebhen zlijf meegezwoegd om de dakloor 'zen zoo goed als het kón onder te bren gen in de talrijke andere paviljoens en de minister, die van hun -prestaties) op- de 'hoogte was gesteld, gaf telefonisch order hen op rijkskosten daarvoor te onthalen. Die Broeders Zelf ondervonden ook waardeering. De géneraal hunner Congre gatie, die gereed stond om' een reis te on dernemen naar den Belgischen Congé kwam desondanks nog. een dag' naar Hei" loo over en gaf, wat nioigCno[oit gebeurd is, aan alle broeders van het huisl een dag extra verlof voor hun hel'fdhalftig ge drag. Wat de oorz'aak van den brand betreft, daaromtrent staat ook thans nog niets vast. Wel is het onjuigt dat in de. kapel blij de kerstkrib nog,kaarsen zOu-den heb ben gebrand. Twee personen hehlb-en af zonderlijk van elkaar gecontroleerd of groote en kleine lichten -uit waren. Die brand is dan ook niet ontstaan blij de kerstkrib' en hoogstwaarschijnlijk' ook niet jn de lfapel -of' de sacristie. In het begin was de vuurhaard wel achter de kapel, maar hoe. wa(a,r of wanneer de ■brand is ontstaan weet' niemand, "Vermelding verdient nog, dat een vier tal jonge Broeders boven zioodanig d;oor het vuur waren ingesloten, dat zlijt" door bet glas van een serre moesjen springen om zich te redden. Zlijl kwamen er vrijwel Zonder kleerscheuren af Autoban elitisme. Vorige week Zondagmiddag kwam een vrachtauto, komende uit de richting, Nieu- -werk'erk op den Hoofdweg t-e- Hillegéirte- bexg e,n hield stil voor jde woning yan Öeri rijwielhandelaar L. v. d. B. aan den Hoofdweg, die daar een -benzinepomp-heelft «taan. De bestuurder Verzocht aan v. d. \B. 20 L. benzine in Zijjn tank "te doem- Toen hieraan door v. d. B. was voldaan, vroeg de bestuurde® om een emmér wa ter om het reseirvour van den auto bij te vullen. Die niets kwaadsv-eirmoddendo rijwielhandelaar -wilde hieraan voldoen, toen hEj! den motor van iden ante hojorde aanslaan en zia,g, dat 'de auto zich 'in -be- wegeng 'Zette. Hlijf h-e-eft - den auto nog weten in te halen -e» zich daaraan vast te klemmen. De bestuurder, -dit "ziende, is met bui tengewone snelheid gaan rijden, terwijl een andere inzittende met een stuk' hout den rijwielhandelaar een paa-r gevoelige klappen heeft toegediend, met het gevolg, dat lfiji genoodzaakt was den anto los te laten, waarna hïjjij met een smalf op den weg viel en zieh vrijf ernstig-heeft1 ver wond. Ooggetuigen en om'wloucn'deln hebben den man zlijhi woring hinaeng'édragen. Hjet nummer van den auto kon niet woéden Opgenomen, omdat de inzittenden de num'- taerplaat met een doek hadden omivikkelld'. De recherche heeft de heele week' e-n Uitgebreid onderzoek ingesteld met het gevolg', dat eergisteravond te Aarlander- veen is aangehouden de 27-jarige chauf- ï'eur C. H., die zich aan d'it f'eit. zou hebben schuldig gtemaak't. Later op- dien avond zlijfn te Bleiswijk' de t'w'ee inzittenden aangehouden, t.w. de 26-jaxige J. C. en de 28-jarige J. Sl. Alle drie hebben bekend. Hollend paard iiji 'n auto gcspr-'iugen, Toen iZ.aterdag een ruiter, de heer Blan ken uit Amsterdam, mét 'twee piaarden, waarvan het eene los aan den teugel wlerd gevoerd, langs "de Gooiersgracht oip 'de Igrens der gemeenten Laren en Eiemines reed, zlijfn de heide paarden op: hol ge slagen. Blij' een kruising' van den rijks weg AmsterdamAjmlers'fbort isj het paard waarop- de heer B. z-at, op een passeeiie'm j111'0 gesprongen. D]e ruiteir kwam daarbij- te vallen, brak een erm' en kreeg een zware hersenschudding. Per bTan- is hijf naar het 8f. Jansjzlekenhuisj e Laren overgebracht. Dje auto werd waar beschadigd. Het ernstige verivonde paard is ter plaatse afgemaakt. B-cdrog in den verboden opiumhamtel. Voor eenige weken werd gesignaleerd een transport opium, dat bij1 Nij'megeu o-ver de grens was gebracht en peir auto bleek getronsporteerd te z'ij'n naar Eind- haven. Bij dit frauduleus vervoier bleken be trokken te zijn eenige bek'ende smokke laars uit Nijmegen én handelaren te Eindhoven. De politie die té Eindhoven was gewaarschuwd, stelde ter plaatse O-ogenblikkelijk een onderzoek in en kon tat arrestatie overgaan van drie heeren, die op de hoogte waren van dit handels bedrijf, Na verhooa- werden zij evenwel weder o-p vrije voeten gesteld. Yan1 officieel© zijde vernamen wij' nu, dat er sinds maanden een geheimziniuigen handel bestaat in het zgn. opiu-m, da,t evenwel met het oorspronkelijke verdae- vingsmiddel, dat ook in Duitschlamd) zeer duur betaald moet worden, alleen die kleur gemeen heeft. Ter bevoegder plaatse deel de, dat dit -Zgn. smokkelopium 'n witte stof is welke- chemisch een imitatie blijkt te zijn van op-ium en van w-einig .of gee nerlei waarde is. Z-ij, die delz'a tubeS koop-en en niet deskundig -Zijn ,wordén o-p deize manier voor lionderdén ,ja bij' gro-ote hoeveelheden voor duizenden guldéns be drogen. Dit handeltje blijkt goed te gaan cn vindt nog steeds koopers -en afnemers en het Gelderseh grensgebied. Worsteling met een inbreker. Op Nieuwjaarsmorgen te ongeveer drie uur heeft er e»n tot nu toe- onbekéad persoon zieh door middel van opschui ving van een raam toegang verschaft tot de woning van den kruidenier Van Beek, gelegen o-p het afgelegen gehucht Mug!- genliol onder Zeelst. Da heer Van Beiek werd door het gestommel wakker en ging den indringer te lijf. Na een hevige worsteling wist laatstgenoemde echter te ontkomen. Er wordt niets vermist-. Ernstig aulo-eugeluk1 bij! Louncker. Zondagmiddag omstreeks 3 uur is o-p den Oldenzaalsehe-n straat te Lo-nn-eker na bij' de steenfabriek van de firma Smulders en Mulder door t-ot nu toe- onbeken-de oorzaak een personenauto- met drie per sonen, twee heeren en een dame 'tegen e-ja boom ge-botst. De botsing, yas vrij hevig en de- wagen werd geheel vernield. Alle drie inzittenden raakten bewuste loos. Spoedig was dr. van Eliijn ter plaat- se- die de eerste hulp verleende. Het bleek dat de dame een bovenbeen- fractuur had op-gelo-o-pen benevens ver schillende sn'ijwonden. Een der beide heeren had .eveneens een aantal snijwonden terwijl de -deride inzit tende ge-en verwondingen had bekomein, wel was hij- geheel versuft. Dr drie personen kwamen vrij spoedig weer bij kennis. Alle drie zijn ze op-genomen in het ziekenhuis „Ziekenzorg" aldaar. Ge-ziein.de hevigheid van de botsing kan gezegd worden dat het ongeluk be trekkelijk goed is afgeloio-pen. Die smokkelhandel aan de D-uilseh Nedcrlandselic grens. Volgens het jaarverslag van het hoofd kantoor der d-ouane- te Aken zijn aan de Dutisch-Nederlaindsche grens van Gillrath tot SiefSelimithoif, een afstand van "56 K.M. 25.000 strafprocessen wegens smok kelarij ingesteld. In totaal zijn ongeveer 60.000 perso nen met smokkelwaren aangehouden. On der de in beslag genomen goederen bevin den zich a.m.: 6.000.000 sigaretten, 74.000 Kg. Koffie, 174.000 Kg. suiker, 40.000 Kg. graan, 36.000 Kg. meel, 32.000 Kg', brood -tin 12.000 Kg. tabak. Verder zijri in beslag genomen S00 fietsen, 105 luxe; auto's, 24 vrachtauto's -en 38 motorrijwielen. Deze getallen he-wijzen wederom hoe zeer de smokkelhandel aan de Duit-soh Nederlandsehe grens nog altijd 'bloeit. Inbraak in de K.-K. pastorie te Dieincn. Zaterdgavomd had te Diemen ©en bru tale inbraak p'la-ats in de pastori®. Terwijl de -pastoor en de kapelaan tij dens het Lof in de kerk waren, z'ij'n d'e inbrekers met behulp van een ladder, die o-p het Lunapark ontvreemd was, dopi' liet raam van d-e logeerkamer binnengedron gen. 'Eerst werd de kapelaanskamer mét een bezoek vereerd. Nadat -d'e inbrekers -die gordijnen dicht -geschoven en het lielht aangestoken hadden, werd het burea-u opengebroken. Behalve 'privé-geld, was ■nag aanwezig de oongreglatiekas, reoett-e van de kerstuitvoering en geld van "de missaaltjes. 'Esn -goede 200 werd lii-er bui-b gemaakt. De wanorde in dit vertrek was -zeer groot; bureau en boekenkast' waren geheel ontruimd, -en de inhoud was over üe,n grond verspreid. Daarna werd een bezoek gebracht aan de kamer van den pastoor en uit diens bureau werd ongeveer f 400 ontvreemd. Hier werd. nadat de inbrekers het geld! .gevon den hadden, alles op zijn plaats gelaten, zoodat de koister, die tweemaal achter een o,p de kamer moe-st zijn, niets- "be* merkte. Toen d-e kapelaan iets van zijn kamer wilde, halen, bemerkte- hij d© graote wan- orde. di-e hier veroorzaakt was. Men vermoedt, dat de inbrekers zeer goed met den plaatselijken toestand op- dö hoogte waren, want tijdens 'de inbraak was slechts de huishoudster in de keuken aanwezig, zoodat de inbrekers b-o-ven vrij spel hadden, 's Nachts worden kerk en pastorie door een goed-gewap'ende altaar- wacht- bewaakt. De inbrekers hehh'en dus het jui-ste oogenblik benut. Da .recherche meent reeds een spoor t-e hebben gevonden. Eieii filiaal van het St. Ber nardsklooster. Zaterdag hebben de kanunniken 'Mielly en Cagnoiz, twee jonge monniken yan het S. Bernardsklooster afscheid -genomen van hun broeders om zieh naar "de- Chineeseh- Tibetaansche grens te begeven. Hun is de -eer beschoren op- dien pas Si-La, een klem hospitium te stichten als filiaal van het beroemde hospitium -op- d'e- Alpien. Zij worden vergezeld van etein aanbal leeke- broed-ers e-n een koppie-l van de beroemd® handen. Voorts krijgen zij den steun van üe Fransche missionarissen, in Tibet. Hét hospitium komt te lilggen -op- 3600 M. hoogte. Dat bij Btrarg St. Pierre ligt öp 2473 M. hoogte. Men zal er inwio-neirs uit de beide landen opleidlen tot monnik. Marconi heeft het aardige idea gehiad den beide monniken een radiotoestel m-ee te geven, waarmee zij vie-rbindinig kunnen krijgen met het klooster in Zwitserland. Mgr. Bourgeois, -oud-bisschopi-aht van het Zwibsexsche hospitium, 'hééft dien mon niken te Milaan go-ede reis gtewensoh-t en liuu den Pauselijken zegen overgebracht. Verijdelde poging tot brandstichting. Tijdens -eien dienst in ©en kerk' te Ara hal (Spanje) trachtten -extremistisch© -ele menten het gebo-uw in brand te steken. Zij goten verscheidene blikken benzine- uit o-p het houtwerk der ke-rk' aan den buiten kant en staken er toen da vlam dn. DeVJe- loiovigen in de kerk hieven bewonderens waardig kalm. Bij het zien der vlamm-en verlieten z-ij- ordelijk d-e lfie-rk', bluschten jnet vereende krachten 'het vuur en ter wijl een aantal hunner ,de .brandstichters in de heuvels achterna -zetten, keerden de anderen naar de kerk telrug en woonden: verder den dienst bij'. Ondcrwijlzleres do,ar wolven verscheurd. Tengevolge van de- koud© zij'n, naar V.D. uit Parijs méldlt, ain verschillend® de-eten v-an Partugal kudden wolv-en uit da hooggelegen wonden naar dei dlalen ge komen. Te Valipa.ca's werd een onderwij- z'Ej'-es door w-olvem verscheurd., In de. dale-n van d© Sierra de Ë'str-ella, jhebben Üie wolvvan eenige kudden y-ee overvallen en talrijke -sehapen en run-deren gedood. Inbraken 1e Uitgeest. Zaterdagnacht zijm te Uitgeeft twee in braken gep-leegd, één in de '.R-.-K. Kerk en één ten huize van den arts D. Boeker. De- inbraak in de kerk' is ontdekt dao-r een kapelaan die onmiddellijk aangifte deed bij de politie. Wat er vermist wopdlt is nog niet bekend. Ten huize van Tdein dokter wordt niets vermnri- Wij' ver nemen dat in verband met dez'e inbraak op het Centraal Staition te Amsterdam «en persoon is aangehouden. Brand te Heer. T-e Heer bij Maastricht zijn in de Dorps straat twee huizen, bewoond door Pile-1 ken en Pieterse, benevens een schuur met stro,o door brand vernield. Een p-aaydl ©n -eenige varkans kwamen in de vlammen om. Verzekering dekt de schade; d'e oor zaak is onbekend. Itevolvcrsmokkelaars gearresteerd. Op een der o-nbegaanbaro binnenwegem nabij de Be-lgische grens onder de' gemeen te Eo-o-sêndaa-1, hebben surveilleerende Rijksambtenaren uit Eoo-sendaial twe© i'éJ velver-smokkelaairs-aangehouden, die in het Dezit werden gevonden van niet minideii' dan 50 revolvers en 14.000 awolv'eirpa- tro-ncn. .welke fraud'ijle|us vanuit Be-lgië waren ingevoerd. De geheel»; bez'endin-g weid in beslag genomen e-n d© beide smokkelaars, .resp. 62 en 26 jaar oud, werden gearresteerd. 'Ze zijn van uit Roosendaal gevankelijk na-ar Breda, «ver- gebracht en ter beschikking van den Offi-» eier van Justitie gesteld, .die hen in het Huis van Bewaring heeft doen opslui ten. Brand in het sanatorium huize „O yer da-nek". Zondagmiddag te ongeveer twe-e- uur is door t-ct nu toe -onbekende -oorzaak brand -uitgcDroken in het sanatorium der Broe ders van Onze Lieve Vrouw van Lour- dos „Huize Overdonek,,. Het paviljoen, waarin de brand ontstond, deed dienst als noviciaat en was sinds enkele dagen ont ruimd. D-e brandweer ,die spoeidiig ter plaatse wa-s, kon door kordaat optreden erger vc-orkome-n. Slechts e-e-n gede-elt© van liet dak is door brand vernield'. Duir écu troin gegrepen cn gedood. De -sneltrein welke om 15.04 uit Gro ningen naar Zwolle verteekt heeft gieter middag het twee-jarig zoontje van den veehouder R- Klant, te Haren, op dan' CHiioewaakten overweg jjabij "het Pomp station der Groningsche Waterleiding-' maatschappij ;a,am den Öosterweg geigrepien en gedood. Een 31/2-.jarig broertje wist nog bijtijds van de rail-s te komen. Een kur-clit van den veehouder had z'idb"eiven te- voreln op weg begeve-n, om de beiide Jciudcren te halen. Hij kwaan eehter te laat bij den o-verweig. VcrduisteriiiK- Door het afgeven van een valschelijk oaiaei'teekende machtiging he-eft e®n jonge man bij de Incassp-ibank ;aa,n de- Ceiintuur.- baan te Amsterdam f1500 in óntvanigst' gemomen. Hij maakte daarbij gebruik v-aa het cheaue-boekje va,n zijn vader. De jon geman is met heit g.eld verdwenen. Treurig uiteinde. D. gerechtelijke autariteïten te- Luxem burg hebben vastgesteld, dat Go-nshan-ti- aoff. die z-ich in de gevangenis bleek t-e hebben -opgehangen, den dag, waarop hij' voor het assise-nhof moest ve-rsehijnen, als de mooxde-naar van pas tooi» Ko-ch ,de be drijver was van den aanslag, begla-an in de Kathedraal van Sofia, in 1925, bij- welke gelegenheid meer dan 100 personen door een bom werden 0|rrGér in een Hamburgsch armenhuis. Acht verpleegden van heit Hamburgsch© armenhuis Fransen waren op- tolt n-qg tbc -onopgehelderde wij-ze in het beats van alcohol gekome-n. Zij' werden rumoerig en toen een beambte- hen tot kalmte maande, vielen zij hem aan e,n mishandel den hem ernstig. De door an-dere verpleeg den gewaarschuwde opzichter iv-ei'd db-or de beischonkenen die reeds eenige taféls en stoelen hadden sjtukgaslagen eveneens aangevallen en uit het vertrek gednoinigen. Met behulp van 'liet andere personeel -slaagde me,n er tenslotte dn de )twse gangmakers van het troepje besc-homkanen te overmannen waarbij' echter nog een beambte door een messteek werd gewond. Pas toe-n de podiitde arriveerde, kon de rust definitief hersteld worden. Vier verpleeg den werden -ge-arresteerd1. De Naerdzcehoulevard Ut Duiiikerkén. D© Noordzeeboulevard die zieh nu r-eefk vau d'e Nederian-dsehe grens tot West-enjdto uitstrekt, zal tegen het volgend© seizoen tot De Panne worden doorgetrokken. D-e laatsto aanbesteding had te Ni-euwpoort plaats. Verder blijken ook de .p-ogingen, d-oor de Fransche autoriteiten van Duin kerken, Malo-Plage en Bra-yDun-e-s, in het werk gesteld, tot hief aanleggen van een „boulevard maritime" op Pransch grondgebied, met succes te zullen worden bekroond. Eien schip'persfamilie verstikt. Zaterdagmorgen waren de be-woneirs v,an het „Sas" te As-per in België tiiterst ver wonderd -dat ze ro-n|d! 7 uur nog geen die minste beweging vagen .op het aldaar ge meerd schip „Lucia". Niemand antwoord de op hun geklop, maar uit dan voor steven kwam een 17-jarige jongeling ger kro-pen. Met veel omziehtighiëid' werd het slaapvertrek geopend' 'waia-r het geheele gezin verstikt werd aangetr,often. In één zelfde bed. lag. de moield-er met -aan iedere zijde ©en zoontje, -terwijl vóóg het bed de vader op- idie-n grond lag. Terstond' werd de politie gaw,aairsehuiw[d en een geneeskundig© -ontboden'. Dez-e laatste stelde v.ais-t' dia-t de ma-n -en idia' wouw slechts bewuistelo-os w-aren, inaar dat bïjj do twee broertjes den dood ree-d-s was ingetreden. Priester vermoord te Posen. in de nabijheid van d© kathekfea-al va,n P-o-sen is de katholieke p-ri-ester Maslowsk'i door -onbekende da-dlers oveiwalle-n en dóór een revolverschot in den hals doiodelij'k gewond. Over tlicn Stillen Oceaan gedreven. De golven van den Stillen Oceaan heb/ ben een fleseh van Jlapan naar het Van couver eiland, een afstand van. 4500 mijl, gebracht in den tijd. van. 2 j-aar én tien dagen1. De fleseh was te water gelaten door het Amerikaansche hydnograplhd-sohe bureau en bevatte ©en papier met d'en datum en de plaats waar z'e in zee ge worpen was. 011 ge p a s te g r a p p-igli eid. In den hoofdingang van het ge-bouw der postspaarbank' te Weenen, w-aiair, zio,o» als men z'ieh zal herinneren, -eeinige dagcia geleden een paar rookbommen waren ge plaatst. werd eergisteren een houten kislt gevonden, met het opschrift: .„Pas op. Gevaar". Men hoorde in de kist -een uur werk tikken en een paar draden leidden naar het binnenste- gedeelte van de kist. Nadat men, wegens het gevaar voo-r ont ploffing, zeer voiorzieliti-g ©en o-ndemzloek had ingesteld, bleek', dat ida hel-sohe ma chine -als grap bedo-eld wag. Er Zaten 'steenen, een geluksvarkéntj-e en ©en nieuw jaarswenseh -aian de spialarbank in. De da ders heeft men niet kunnen vinden. Maarschalk Gérard en generaal Ohassc. Het Fransche blad „Eimanoi-piation v-an 26 December 1832 bevatte het yollgend'e, 24 December gedagteekend-e bericht nit Amtwerp-eni i I i, De maarschalk (Gér-aéd) vergezeld door- de hertogin van Orleans en Nemo-urs «n gevolgd door -zij-n staf, js naar de citaid-el gegaan om een bezoek te orengen ,aan generaal Chassé. De maarschalk beproef de wat er bitters in diens positie was te verzachten en nam afscheid v-an hem in ©e,n treffende toespraak, waarin hij' in tegenwoordigheid van vele N©derlanid!sehe officieren hun zei, dat hun daplpere verde diging hun voor altijid de achting van dé Pran-schen verworven had en dat el' geen officier in zij'n leger was, d'i® ér niet roem op- dlro-eg hen als wapenbroeders te hebben. „Ik eer overal den moed", Zei de maarschalk, ,,-e-n d'ez'e bouwvallen, mijne heeren, zijn de -schoonste bawij'zen van dén uwen." Het garnizoen van de citadel bedroeg op het oioganbHik van de overgave 3797 Onderofficieren en soldaten ©n 129 offi cieren. De lachende doadc- De echtgenoot van een -o-ud© dam© stierf -zoo onverwacht ,dat er geen tijd m-eer was -om het verzuim van een vergaten testament in te hallen. .Uit angst ,dat om d© vrij- 'belangrijke erfenis een proceis z-ou pntstaan, bedacht do oude dame een -list. Z-ij' maakte het o-verlij'den niet dadelijk bekenjdl on haalde ioc-n haar ouden schoenmaker over dia bovendien tamelijk op den overleden© -leek ziek te bed te gaan -liisjgen 'in ha-ar woning ©n den notaris gauw een testa ment te dicteeren De notaris kwam, en werd onder tee- keuen van ontroering dio-or "de oude id!am-e ontvangen en naar 'het' -ziekbed gevoerd waar -de p-seudo-echtgenoot lag. „Mijn laatste wil is," -sprak de zieke toen reutelend, „dat- mijn vrouw de helft van- mijn vermogen krijgt; de andere helft vermaak ik o, wal heb ïk1 een piij'iL aan d«n -armen schoenmaker X. van d-en overkant, omdat hij' ons ,altïjld goed bediend heof't en het geld best kau gebruiken." 1 De weduwe -stond verstomd, maar durf de geen kik te geven o-m niet door -ont dekking van het bedrog alles .te verliezen. De notaris liet den schoenmaker teeltenen! «n het testament i© later ge-ldig yerkl-aaavL -Eien uur later stond de dooldé als- zij'n eigen, lachende, erfgenaam weer pp en de oude dame mocht nu het overlijden van haar -echtgenoot bekend mak'en. WAT MENIGEEN NIET WEET. Koningin Mary van, Engeland heeft' reeds twintig, jaar gleled-'en het „juk' der mode" afgeschud. Tegenwoordig dtaagt zï| lcleeren en hoeden naar ld© modéllen vam 1'912. f -'Werkloozén te Budapest" verkooipen hun bloed aan ziekenhuizen tot den. prijjb van twaalf' gulden -per deciliter. Tn Rusland woéden thans proeven: genomen om' zteen- te f'a-briicteenem waarvan' het vet uit m'eikév-e-rs gew-o-nnen wbrdt.- Te Parijls werden een paar af^edrial- gen schoenen van Mustejelini gle-veild, waar» blij -een -certificaat' van echtheid werd aHf» 'gejg'even.' E-en Zwitsersc'he kaa'gfabi'ikant haeft een middel gevonden om kaas reukloos t© maken, óók' Limburger. r f In den Amerikaansc-hen staat New- Jersey is een „priif-jdanser'^'aan een hart slag overleden, nadat hlijP48 dag'en onaf- gehToken gedansthad'. 1William Brok', de eertiijfd's zbo ga- vierde eerste transo;ctea.anvlieglér van Ama nita naar Tokio, is In een armenhuis ta Chiéago -glestorven. In de vier jaar na zlijln w-ereldrectorfd, had men hem' reeds totaal vergeten! In Peking staakten de onderwiijters, omdat hun salaris- niet wer'd' uitbetaald'- Hdians verkrijgt men de daarvoor henooi- digde -gelden door ee-n belasting, op- d® sjp-eelcluhs'.' Een 92'-jarige wp.dulwe in -een Lotha- 'ringsich dorp- er'fdj| 420 millioen 'francs 'en,' 'ontving, daarna niet minder dan 3154 hu- weÜijjk'saan'zloéken, w'aarva-n zij er Zoow'aaj? ook een aannamt - 4-61E STAATSLQTFPU 4e klasse.. llsjte lijèfc Trekking van 2 Januari. f2000 8670 11 f1000 12975 16989 f 400 11490 f 200 1464 22l7!3i 56131' f 100 1297 1684 15268 16896 18164! 18848 1891318 I E-en commando Zeeland. Blij: Kon. besluit is de aanwijzing van de g©zé,gsgebiédlen der stellingfjcöminan- danten samengevat' met id'i-s van de ge- z'agsigelbieden dér territoriale bevelhebbers terwfijl daadtóf tévens is ingesteld' ©en coml- mando Zeeland'. GOBS'. Ge.bioren: Marinus, z!v. Hendrik Anton Mieras en Neeltje Roose; Theodqor Roelof, z.v. Eimilius van HiijjPte en Geertje iVenéma-i H[uwi.-1afk!Gasparus Kugustinus Muf- saers, 58 j. te Tilburg, en 'Anna Lo-uisp. J-ohanna Ra-ert, 4f3( j. Jd. Overleden: 'Neeltje H-aoges-feger, 57 j- eöhtgenoote van Adriaan Kareis© t© Kalpiellei i 'I GOE.SI, 3 Januari 1933. Op- 'de graan markt was do aanvoer groot, handel' kplm. Goudgerst f4.505.5fl), Kookérwten f9.50 13, Schokkérs1 f'914 Bruine boonen f 7—8,' G'OES-.„3 Januari 1933. i -Boter: p-er Kg. f,1,50, per halve Kg. f'0,75. ,aan part. f0,85; faibr.hoitea: f' 0,85, -afwijkende boter tf' 0,60 p-er halve Kg. Boter van handelaren f0,70. Eieren: per 100 stuks f'3,50. per 25 st'. f 0,87!/2- aan part. p-er stuk 41/2 ct.eend- eieTen f 3,50. poelje-eieren f 2,50 p-eï 100 stuks. GiOES 3 Januari 1933, Ei-e-rveiliuigl „V. P. Z." Aanvoer 12985 eieren, prija f 3,80 per 100 stuks. ROTTERDAM. Veemarkt. Aanvoer? 5j3'7 koeien en os-s'en. 3-05 vette kalveren, 480 schapen en lammeren, 761 varkens; Prijfz'en per halve Kg.: koeie-n 1'3I17, 24—27, (217—13|1, -ossen 15—16, 21'2l3y 2629; vette kalveren 2'5-30, 3-540,' 5055', lammeren f6f 10 p. stuk'; var kens 14,5. 15 en 15,5 ct. Zaden: karwïjfz-aaid 1819, lijnzapd wit bloei (zjaai II1:31, llijlnzaad voer 67, lij'nz'aad blauw bloei zaai 1012; blauw inaanzlaad 3i839 gld'. Vlas. 4700 Kg. blauw 0.40—0.65, 1200 Kg. H-oll. -g'eel 0.400.75. Tamellijlk" vraag naar mindere soorten.' Aardappelen. Brielsche ©igenh. 0.85 1.3-0, Zeeuwsche id. 0.75^0.90, HauWa idem 0.801, Zeeuwsche 'blaiuwto en bon te 1.401.88^ poters 0.450.70, bravo'© i' 1.401.;80, alles per H.L. j Westl. ronde 34 ét', p'. Kg. Aanvoer redelijk', handel kalm; Graanmarkt. Gerst 4.505.5j0, Haver 45, Kleine groene erwten 711.50, ex tra kwaliteit tot f 1-3, Schokkérs 1-315", verder 812, Bruine boonen 78.50, in' WijiZonder geval iets meer We-taald'. La platamais'f 67 per last. VERKOOPINGEN en VERPACHTINGEN Januari? I 10 Goes, kantoorgebouw e.a. en wojon- hui-zén, schuur en garage, Jonkers ea Van DteseL 10 Goes, woon- en winkelhuis, VerhfsjE 13 Lewedorp, in-span, D© .Wilde. 13 Ni-euwdorp, hui-s met schiu-ur ear bouwland, Beth. 16 Biezelinge, hofstede ,,'sLands Hoef je", Verbist. Hansweert, scheelplslbtou'w'werfj enz. Jonkers'. Pebruarii- T "l_l 6 Nieuwdorp, onroerende goederen, Jonkers. I Borsselen, scheeplsafbraak, De Wild«t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3