I DINSDAG 3 JANUARI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT VLISSINGEN GOES Bij Pijnen d. Mijnhardt's Poeders GEMENGD NIEUWS IN HET KRAAIENNEST NIEUWE ZEEUWSC en onverwacht einde spr. met weemoed herdacht, waarblijl hij een terugblik wierp op de vele jaren, gedurende welke hij1 met mi'. De Veer ouder de bekwame leiding van den burgemeester in lietbelang der gemeente werkzaam mocht zlijiu. Den len Februari 1915, toon de heer Hak na een 14-jarig raadslidm-a,a,ts',chalp, .waarvan een groot doel als wethouder, tot het eervolle ambt van burgemeester werd geroepen, was he,t onder zeer be narde omstandigheden, tengevolge van den oorlog. Die voortrelï'ellijlke wijze, Waarop hlijj de ingezetenen van Middelburg in het lange tiijjd'pcrk van voedselnood en dis'tri- tie heeft h-ijjg es-taan met raad en daad, zal niet licht vergeten worden. Na den droe ven oorlogstijd heeft de heer Tak ook een aantal jaren van meer voorspoed in 'de gemeente, mogen aanschouwen en spr, 'herinnert o.a. aan den bouw van oen groot aantal arbeiderswoningen en daarmee ge paard gaande krot-opi.uiming. Ook de micldenstandswouingbouw werd krachtig ter hand genomen. Die economische voor spoed, als men het zoo noemen mag, heeft inmiddels plaats gemaakt voor een wereld crisis, waarvan ook Middelburg ruim schoots h aar deel heeft gekregen -cn zoo is de tiijjd waarin de lieer Tak geineend heeft 'zijn taak als hoofd der gemeentel te moe ten neerleggen al evenmin rooskleurig als die waarin li|ij| het ambt van burgemeester heelt aanvaard. Spr. wees er op hoe lilij ruim 13 jaar met wlijjlen mlr. de Voer het genoegen had in het college van B. en W. met den heer Tak als voorzitter te mogen samenwerken en spr. gelooft te mogen fceggen dat trots-verschil van inzicht dïo Samenwerking niets anders' dan voorbeel dig mag: worden genoemd. Djaarvoop brengt spr. den scheidende liaa"tellii|k dank' en dit geldt ook voor de raadsveir'g'adiel- ringen waarin de buicgemeiesteir «teejdsj den goeden toon wistte handhaven zlonden' het vdijjé woord aan baalden te leggen. S'pli*. 'dankt den lieer Tak voor alles wat hlijl in het "belang van de g'emleento Weeft gedaan cn blood hein1 namens' de raadsleden en den secretaris oen zilveren blad' met 'liet wapen van Middelburg, de data 1 Februari 1.9151 Januari 19,33 en een inscriptie aan. Spr. eindigde met de woor den „Burgemeester hel ga. U 'en d 1 Uwen wel." Vervolgens spraken do Weor J. F. Heemskerk als oudsite lid. van dein raad, de heer mr. W. F. E;. van dor Peltz' als voorzitter van de commissie van financiën .en de lieer P. P. Paul als voorzitter van de commissie van fabricage. !Met toestemming van den raad werden daarop de hoofden van takken van ge meentedienst tot de vergadering toegelaten en sprak namens hen de heer J. F. Var- m'eulen, directeur van den reinigings- en Tontsinettingsdiensj; den scheidenden burge meester toe. Hlijj" -weuschte hem -eeris|t ge luk met het bereiken va,n zSjjn 65sten jaardag, wat juist op lieden valt en bracht hem harteïijjk' dank voor het "ver trouwen steeds aan de hoofdambtenaren geschonken en voor de welwillendheid lieid daarbijl ondervonden, waardoor zij hun ambt met vreugde, lust en energie konden uitvoeren tot welzlijfii der ge meente. Namens alle hoofdambtenaren bood. spr. een ets van liet fraaie stadhuis aan. Deburgemeester heeft de spirek-ersj hartelijk dank gebracht voor hun vriende lijke woorden en de bedde geSdhie-nkfen gaarne in ontvangst genomen, de verzeke ring gevende, dat die blijf hem steeds aan gename herinneringen aan zlijjn loopbaan als burgemeester zullen oproepen. De laatste vergadering' 'onletr leiding van den heer Dunion Tak, die een plechtig "karakter droeg, warned dooi' vele belang stellenden. blijjgewoond. D' e w o t li o u d e r s v e r k i iel" zl i n gr De gemeenteraad had Zaterdagmiddag te voorzien in de vacature van wiethoiKlar in plaats van wijjlen den heer mr. A. A. de 'Veer (Anti-rev.). Alvoijeas tot stem ming werd overgegaan nam de heer, Port- lieine (V. B.) het woord en zteiid-e, dat do rechterzjijjde eenstemmig te kleunen heeft 'gegeven, dat ongeacht de richting van tien te benoemen burgemeester, zlijf een onvoorwaardelijk recht wil erkend zien op het bezetten van den vae,anten wet- houderszetel en niet bereild bleek mede te werken tot de benoeming van ocin Wethouder van rechtsche zlijfde die zijn zetel ter beschikking zou stellen na het vervullen der burgemee iters vacature. Daar om zouden de overige leden van den raad, waar één hunner, zdoh wel onder hetzelfde voorbehoud bereid liedft ver klaard een benoeming te aanvaarden, ge- zaniciilïjk hun stem op dat lid uitbrengen. 'Ziiji betreuren lret djajt Wiel een lid dier rech terzijde zich een zoodanige benoeming' wilde laten welgevallen, Dle heer van der Feltz (C.H.) zeide, dat de rechterziijfde meent, dat de ver houdingen in den raad, die bestaat rrit '.8 leden van de linkerzijde, plus den heer Jeronimus en daarnaast 8 leden van de rechterzijde, er op wijzen, dat de rechter zijde aanspraak kan miöken op een wet houderszetel en dat de bezetting van de opengevallen wethoudcrsztetel niet afhan kelijk moet worden gesteld van de poli tieke richfing van den nieuwen burgemees ter. Daarbij meent zij, dat de Provinciale Statenverkiezing in 1931, toen rechts on geveer 200 stemmen ni'eer kreeg dan links niet de conclusie wettigt, dat het meeren- fleel der Middel'burgsche- bevolking moet worden geacht te belmoren tot de link- sehe partijen. D'e andere nitslag. bij de raadsverkiezingen wordt verklaard dooi de eandidatuui' van den heer Jeronimus, wiens zetel klaarblijkelijk weder is ver kregen door malcontenten. Dte rechterzijde meent, dat z'oowei een linksc-he als een rechtsche meerderheid in het college van B. en "W. gewettigd is. Die rechterzijde weet, dat de linkerzijde niet de hulp van den lieer Jeronimus kan beletten dat aan den billijken eisch van rechts kan worden voldaan en voelt het 'dan nu reeds als een onrecht als haai' geen zetel wordt 'toegekend. Ziijj zal in haar geheel op den heer den Hollanders temmen. De heer Jeronimus verklaarde ditmaal met links te zullen mede gaan, omdat de lieer v. d. Feltz wel steeds Sp,ra k van links en rechts, en niet van meer of' min der vooruitstrevend of 'behoudend. Hierna werd tot stemming overgegaan en gekozen tot wethouder tden heer M. H. Boasson (V.'Dl.) met 9 stem-men tegen 8, op den heer .W. A. den Hollander (A'.jR.). Die heer Boasson verklaarde de be noeming aan te nemen, maar zich ten volle bewust te zijn van de zware taak, die in 'ilez'e moeilijke tijdein, aan hot wethouder schap is verbonden. De voorzitter wenschte den heer Boas son geluk'. Winkelpand afgebrand. Zaterdagmorgen 7 uur brak door on bekende oorzaak brand uit iii den win kel van de coöperatieve Verbruiksver- verceniging „Die Broederbrand" aan den Nieuwendijk! Toen de brandweer met groot mate riaal ter plaatse kwam, stond zijl voor oen groots vuurz'eo, doch mot acht stralen ving zïji den strijd tegen het vuur aan en mocht er in een half uur in slagen het gevaar voor uitbreiding te voorkomen. Het winkelpand is echter geheel uitge brand. 'Natuurlijk bekwamen de omliggende ge bouwen wel eenige waterschade. Pand. inventaris en voorraden zlijti verzekerd, Jaarvergadering Hanze. Woensdagavond heeft in café Verhoe ven de jaarvergadering' der Hanze plaats.' De agenda bevat behalve de jaarverslagen cn begroot,iiiig-'3(3 de voordracht van 2 nieuwe loden. Drukte in de stad. De specifiek Z-eetuwsche gewoonte om Maandag 2 Januari als Zondag te vieren, bracht gister honderden uit de omgeving naar Goes, 'z'oodat het iu de straten een Zaterdagsdhe drukte was. Gok hier lagen de meeste bfeldrlijfven stil. Feestavond Hanze-icdtraiic. Be ai'd. Zeeland van de Hanze-feldtenatie heeft tegen 25 Jan. a.s. een feestavond georganiseerd, .welke alhier in „Schutters hof" gegeven zal worden. Als spr. treeidt op dhr. Mol uit Amsterdam en als humo rist dhr. Diveié uit Bedden. oorls zijn ar verschillende attracties. 'n Sigaren-dief. Zaterdagavond kwamen twee personen, binnen bij den sigarenwinkelier S. in de .Wijngaardstraat. Toen de winkelier zijn winkel inkwam, zag hij juist een van lien met een kistje sigaren den winkel verla ten, waarop de winkelier lieni achterna rende. De. dief liep het straatje van de wasseliexij „De Zon" in, wierp daar het gestolen kistje met- sigaren neer, klom over het hek in voornoemd straatje èn verdween in de duisternis. Dhr. S. keerde verheugd met zijn bezit terug naar zijn zaak, waiair de tweede be zoeker nog stond te wachten pp veen doosje sigaretten. Deze zeide den dliief niet te kennen. Tevoren hadden zij' echter bei den al voor de etalage staan te kijken. Gevonden voorwerpen. In de maand December 193.2 zlijjn aan het bureau van politie te Goes onder staande voorwerpen als gevonden aange geven en zlijjn aldaar verdere inlichtingen betreffende deze voorwerpen te bekomen: Twee zilveren hroche's, een beiteltje, een springtouw, z'even portemonnaie's met inhoud, een paraipluie, een boor, een dub beltje, een heerenpantalon en een sleu teltje, een gouden sierspeld, twee pakjes* inhoudende manufacturen, een schort, een reticule met inhoud, nen heeremlijfwiel, vijlt' handschoenen, vier rijwielbelusting- merken 1932/1933, twee ceintuurs, een 'pantoffel, drie huissleutel^, twee vulpen houders, een étui met 'passer en toebehoor ren, twee koralen halskettingen, twee bankbiljetten van f'10, een slijllap,. een damesrlijjwiel, een bolletje zijde, een paar kinderkousjes, een gouden armband, een rlijlwiclhandbescheimer, een tasclije met in houd, een rieten koffertje, een goulden broche en een gulden. Centrale Verwarming reedis voor f450, Installateur: J. M. Polderman, Goes. Telefoon 129. (Adv.) Ki'uiiiiugeii. Vrijjdagavond vergaderde de gemeenteraad voltallig. Ingekomen is een brief' van J. Féij'tel ais werkloos op- tieiën om steun. D,e voorzitter zegt, dat dit verzoek spoedig behandeld zal worden door de Commissie. De verzoeker J. Fey- tel op de publieke tribune aanwezig, wil liet woord nemenzulks wordt door den voorzitter niet toegestaan. B. en IV. vragen evenals de vorige maal machtiging 'om 53.5 roeden grond in Welhoek "te verkoopen van t' 15 per ipede aan de woningibouwvereen. Dhr. .Witte meent, dat het perceel te klein is voor vier of vijf behoorlijke woningen. Dlur. Siuke (voorzitter woningbouwvereen'iging) zegt, dat de inspecteur juist op soberheid heeft aangedrongen. De voorzitter zegt, dat de Zaak nog' eens kan onderzocht worden. Z. h. st. wordt besloten een geldleening aan te gaan, groot f 17.500 met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten tegen een ren te vajn 5 o/o tegen een koers van 100 o/o. Z. h. st. wordt overeenkomstig dieni^ verzoek onder dankbetuiging' eervol ont slag verleend aan dhr. M. van Vliet all's keuringsveearts, hoofd van diens); van den Keuringsdienst van vee. en vleasph in den keuringskring Kruidingen. De jaarwedde van den nieuw te benoe men keuringsveearts wordt vastgesteld op 12000. Benoemd wordt daarna met alge meens stemmjan no. 1 der voordracht, dhr. W. J. L. de Groof' Tot gemachtigde naar de vergadering dei' N.V. Waterleidingmaatschappij1' Zuid- Beveland wordt herkozen dhr. A. v. d. Straat en en 'in de plaats van dhr. Van Ilootegem, welke zlij|n plaats ter beschik king stelde, wordt gekozen bui'gcmeestqr B. C. de Mul. Rondvraag. Dhr. Witte vraagt hoe het met het delfwerk zit. Die voorzitter zegt, dat overleg, is gepleegd met het Polder bestuur en dat getracht zal worden zoo spoedig mogelijk" daarmee te beginnen.' Dlir. Bnvkunlé wfijjst op de inkrimping der publieke vermakelijkheden welke de voorzitter toepast. Sipr. keurt, dit af. D.e voorzitter zegt, dat. hoewel hlij hierop niet behoeft te antwoorden, als behioorende tiolt dc bevoegdheid van den burgemeester, luijl Igemeend hoeft deze regeling, in het belang der gemeente te moeten nein'en. Dhr de Bat vraagt een andere regeling bij aangifte der huissladhting, nu dhr de G roof' 'benoemd is, welke nogal ver van de kom der gemeente woont. De voorzitter zegt toe. dat de aangifte b.v. ter secreta rie kan geschieden. Dlir. de Groof' vraagt of het bericht in de bladen waar is, dat besloten is gas uit Goes té betrekken. De. voorzitter zegt, dat dit een voorbarig bericht Is. Wel is cle gasioommissje in onderhandeling, doch een besluit moet in dc verschillende 'gemeen teraden worden genome®. en vele ongesteldheden, zullen U de hier genoemde genezende en pijnstillende U spoedig helpenMijnhardt's Hoofdpijnpoe- ders. Kiespijnpoeders. Verkoudheids- poeders. Hoestpoeders. PJieumatiek- poeders. Maagpjeders. Pijnstillende poeders. Op poeders en doos staat de naam Mijnhardt. Let bij het koopen hierop! Prijs per poeder 8 ct. en per doos 45 ct. Verkrijg baar bij Uw drogist. Lewcdifli'|i. Op den tweeden en dienden Kerstdag heeft onze jonge tioio-ne'eiclub „Ons genoegen" in het café van dhr. v. d. Dries twee welgeslaagde uitvoeringen ge geven van helt blij'spel „De gemeenteraads verkiezing van Wadorp" en twee kluch ten. Met groot© toewijding hebben de spe lers zich van liun taak gekweten en de volb zaal iederen keer kostelijk veirmaiaikt. „Ons genoegen" beschikt over goede krach ten. waaraan de reglsseuer ,dhr. P. de Baar. de juiste leiding weet te geven. De rollen zaten er bij: alle-n goed in. Beide avonden heeft pastoor Boos een hartelijk woord ter inleiding en tot besluit ge sproken. Wanneer do club zich zoo ontwikkelt als te verwachten valt, z'al men heit vol gend jaar me:t 'n wat Zwaarder st.uk komen. Woltaartsd'ijjk'. Toen Zaterdag, j.l. de vrachtauto-ondernemer J. van den Berge zlijln garage uitreed en den weg, naar het Wolf'aartsdlijfeche veer insjoeg, naderde met gi-oote vaart de mofoinrliji'der van Leeu wen, alhier woonachtig Door de gro|ote vaart en den glibberigen wieg kon de mo torrijder geen vaart verminden-en, zbodat hij de vrachtauto iu den flank aanreed en een zijruit van de Cabine verbrijzelde. Het gevolg was, dat v. L. kwam te vallen en vanwege den schrik en zSj|n kwetsuren de woning van v. d. Berge moest worden 'binnengedragen. Blijf"geneeikundige onder- zoele bleek, dat Mjf een verwonding liad bekomen aan den hals door glasscherven en 'n gekneusd beetn. Ziijh toestand was gister redelijk- Ovezaml. In het ziekenhuis St. Joanna te Goes is opgenomen een dochtertje van (len landbouwer v. d. Dl. te Ovezland, dat een speld had doorgeslikt. Die speld is nog niet verwijderd. Wel zijn photo's genomen. Waarde. Ged. Staten hebben aan P. van Koeveringe alhier ve|r;gUnning ver leend voor een busdienst van W,aarde over Krab'bendijjke en Kruiniiigiem naar [erseke, alleen op Woensdag. Koudcfcerke. Naan aanleiding van een raadsbesluit om ook aan 'de werklooz'en, gejilaatst bij' de werkverschaffing! if 2 ex - f ra uit te keeren, wendde de burgemeester zich telegrafisch lot den minister mot de vraag of 'dit toelaatbaar is. Eveneens telegrafisch kwam bericht in, dat de minister z'icli met znlk een uitkeeriiug. wan deze personen niet kan vereenigen. Oostkapelle. Door de Justitie te Mid delburg is Zaterdag: j.l. aangeho'uden zb- lcere J. C., landbiouwersknecht alhier, die er van venldcht wordt in den loop der vorige week aan een landbouwer eein schrijven te hebben gericht waarin be dreigingen voorkwamen 'tegen het leven gericht. Biervliet. De heer P. W. Maarleveld, sedert 1892 seorelarisl en sedert' 190(i burgemeester van deze gemeente heeft in de raadsvergadering' van gisteren af scheid als zoodanig.genomen. Wethouder Verplanke heeft den schei dende dank gebracht voor alles wat hiij in liet belang van de gemeente heef't ge daan. De nieuwe secretaris, de heer Kosjtense, is als zoodanig, beëedigdi 'Sas van Gent. In een spoededsjihende vergadering', waarbij de heer Versdhaffel afwezig was, besloot de gemeenteraad tot- storting van f'400 oji '4 hnadeeletn in de N.V. Zeouwsch-Vlaamsche Waterlei ding Maatóchapplijj. en dit'op 3 Januari IS 33. De voorzitter gaf' eenigen uitleg, over dit voorstel en liet hierbij! uitkomen dat zoodra de oude N/V. ïs ontbonden, de nieuwe practisch werk kan doen. üb wa terleiding z'ou eerst worden gelegd in Tri neuzen, Hulst en Sas van Gent, terwijl liet plan voor 6 gemeenten strekt waarvan (le andere 3 in Wcst'-Zieeuwsch-Vlaande ren. Clinge. In den Prosperpolder aan de grens dez'er gemeente is de boerderij/ van J. de Block afgebrand. De geheele oogst, alle landbouwwerktuigen en acht koeien, werden een prooi der vlammen. De ooir- zaak in onbekend. Verzekering dekt de schade. De veerdienst VlissingenTe 'neuzen. II. van P. schrijft daaromtrent in liet „Bott. NwsM." het volgende: D'e directie van bovengenoemden dienst heeft om voor ons duistere rédenen, op de lijfn VlissingenTernenz'etu, een boot ingelegd, welke maar drie. auto's kan ver voeren. Om te voorkómen, dat het onze collega's vergaat als onsj, geven Wijf hier onder het relaas van hetgeen ons vorig'o woelt Vrijjdag is overkomen. Wij kwamen dan dien avond t'ijfdig genoeg in Terneiu- ven aan, om onze auto te bevrachten nagr Vlissingen. Ons werd meegleldeeld, dat ér geen plaats meer Was, aanglezien er al drie wagens ingeschreven 'Stonden- Nood gedwongen moesten w!ij| toen wel over Bresltens naar Vlissingen, wat oen extra- rit van pl.in. 25 K.M. heteekende en ons 2 uur later thuis bracht. Prettig als je zooiets overkomt on dan te weiten, dat een bekendmaking van bovengenoemde wijlzi- •ging ons deze teleurstelling, had 'kunnen besparen. Waar het ons bekend i»( dat vele. collega's uit Brabant en Holland, als zlijl Zeeuwsch-Vlannderen bezocht hebben, over Terneuz'enVlissingen gaan, om in Vlissingen-Middelburg nog enkele, relatiej te bezoeken, hopen w!ij', dat zij met boven staande rekening, lioulden om teleiuretellimg! -te voorkomen. Imlmlers verhaal is er niet op, wanneer men niet mee kan, Want het reglement, van den Prov. Stoombootdienst houdt o.ra. in, dat: 3e. 'Het vervoer van auto's ye® en. goe deren facultatief js, en Zoo spoedig, moge lijk zal plaats vinden. 5e. Die stoombootdienst noemt geen en kele verantwoordelijkheid op zich. Nog maken wljfgëwag van het feitdal wegens te lage waterstand dien avond ook TerneuzenHoedek'enskerko geen auto's kon vervoeren. - l'liOV. STATEN VAN ZEELAND Diverse voorstellen. Ged. Staten stellen voor afwiijfzeud te beschikken op een verzoek van het hoofd bestuur van den Algemeenen Ned'erland- 'sclicn ChristelijPcen Amlbtenaansjljjond, dat do iSjtaten hulp zullen verljeenen tot heit doen instellen van eiem couimis-'je .van ge organiseerd ovca-leg blijf do N.V. P.Z.E.M., wier raad van bestuur een dargelijjkë in stelling in 1931 van de hand wees «n ook nu aan Ged. Staten heeft geadviseerd dit niet te bevorderen, omdat zijl, wel vea-re van in georganiseerd overleg, oen middel te zien, dat de eenheid tusslchen d'e ver schillende belangengroepen bevordert, ge lijk de Bond stelde, daarin een instituut zien, dat de tegenstellingen in de belangen van het bedrijjï eenor -on hetpmrsoneel anderzijds zal verscherpen. Ook Wij-ft die raad van bestuur eir op dat 'heit pcrsoneiel of' z'ijln organisaties ook nu sjteeds wen- sthen of' bcz'waren kan kenbaar maken en zbo gewenselit mondeling kan toelichten. Nog stellen Ged. Staten voor aan dei gemeente 'Nissei oen rcnteloosj vooji'sbhot van 1 4175.50 te verleenen voor veirbete- ring van 585 M. tertiajren weg af te lossen in 20 jaar. Oh (vlucht, Uit de Heldringgestiichten ie Zctiten zijn drie meisjes van 13 a 14 jaar ontvlucht. Verkeersongevallen. Tc I ecokloiostcï is de 44-jarige onge huwde D. Bierma, van Buitenpost, dia per iiets huiswaarts keerde, dooir een op hol geslagen paard omver geworpen. Do man liep een schedelbreuk op1 en is aa,n dei gevolgen daarvan overleden. Zondagmorgen 8 uur is de arbeider Jori-saen uit iteckheim, die van ziju werk kwam, te Smeermaes bij' Maastricht, even Oiver de Belgische grens ,doior een auto va,n Lagroi uit Beek (Limburg) doodge reden. De auto werd zwaar beschadigd'. Oude'jaaxsavond is op' den Graaf- schenweg te Nijmegen de 21-jarige J„ v. d. Brink door een aufco, be.sfcujiw'd idjotoa.' J'. Jansen uit I-ent, aangereden. Met, een hersenschudding is hij in ernsitigen toe stand in het St. Canisius ziekenhuis óp- genomen. Fm vreemd geval te Groningen. De, 27-jarige B. v. d. L., v»cnende bij' zijn ouders in de Snikkevaardersgang te Groningen, werd gistermorgen door zijn vader dood in de gang van de ouderlijke waning gevonden. Het bteek, dat eenige kameraden hem des nachts thuis liadidlen gebracht en hem in de gang hadden neer gelegd. in de meiening, dat hij beschon ken was. Door de Groningsche recheriche is een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken, dat v. d. L. eergisteravond om half' twaalf reed® in bewusfeloozien toestand in de Gel- kingestraat is gevonden. Het lijk' vertoon de geen uitwendige teekenen van verwon ding. Het is door de politie hi beslag genomen, terwijl de offïciier van justi tie) in kennis is gesteld van dit vreemd geval. Eon nauwkeurig onderzoek wordt inge steld'. Poging UI brandstichting? Te Broekheurne, gemeente Jjonneker, is o.p Oudejaarsnacht, toen de bewoaers, af wezig waren, een beigin van brand ont dekt ten huize van den caféhouder G. N. Dei buren verschaften zich toegang ,<m bliischten den brand. Aangezien er een petroleumlucht hing en bij' den vuurhaard eenige kleedingstukken e.n voorwerpen met petroleum doordrenkt gevonden werden, is de eigenaar, die m;et zijn gezin na mid dernacht terugkeerde, als ven-dacht van poging tot brandsticht,inig aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld. Vergiïtiginjg. Te Glanerbui'g zijn in drie gezinnen aa .Vreemde reclame. Spanje, de jongste loot aan den republi-. kaanschen statenboom, bombardeert mo menteel de E|ur,oipeesohe en waarschijnlijk ook de Amexikaansche penis met enorme advertenties, waarin alle t0|Uris|tetn bar we reld, tot een bezoek aan Spanje worden uitgenoodigd. Het foto-arsenaal der reis bureaus is letterlijk geplunderd .oim de invitaties zoo aanlokkelijk mogelijk te maken en de beste kunstenaars vervolma ken een ©n ander nog dooir suggestieve teekeningen. Man ziet prachtige kiekjes van Cordoba, de antieke residentie dór Arabische vorsten; van Granada, met zijn Alhambra en andere wonderen van Moior- sclie kunst en van Malaga, hangend aan. de wijnbergen en zich spiegelend in de blauwe wateren der zeebaai. Men voert v. langs de Rameinsche monumenten ie Tarragona en Meridan of' laiat ,u het geweldige, grijsgranieten Eiscorial zien, dat Philips II, na den slag bij St. Queutin, ter ter eere van St. Laurentius, in roositer- vorm liet bouwen. De schoonheid van Burgos, Avila ein van Barcelona, de ko ningin der Middellandsche' zee, wordt on weerstaanbaar uitgestald eu de gloed van het Spansche bloed slaat uit, de pakkende illustraties van de woeste silierengeveeh- teu, 't wreede festijn van bloed en z'and, Doch strijk en zet vindt men in de zelfde couranten, die deze Spaanscha reclame brengen, ontstellende berichten van uitgebarsten opstanden, van straat gevechten en -platbrand-arijle®, ojp' dat Ibe rische schiereiland. Te Barcelona vindt iue.n de bommen bij duizenden en het dynamiet bij' kilo's. Samenzweeringen, muiterijen lijken aan de orde van den Idlag. het gist en woelt- overal. E,n nu vraagt men ziieh toch ,af, pi' die Spaansclie vreemdelingenvrienden nu toch niet begrijpen, dat de reusachtige sommen welke zij besteden, om heit land vol rei zigers te krijgen, weiggegoioid geld is, om dat waarlijk niemand zoio, dwaas zal zijn,, zich duur amiuseimemt te verschaffen in een land, waar men geen minuut zeker van zijn leven of' eigendommen is. Er steekt meer zonderlings in die bran dende begeerte om menschen bij massa's over de grens; te trekken. Zoolang .bij normale lieden de boel niet aan de kant is. zal men nooit de neiging bespeur,en om visiteb mneuit 0 halen. I11 Spanje schijnt men trcitsch te zijn op den grooten rommel thuis. Uit eenen onbedwingbar-en 'lust om gastvrijheid te beoefenen, valt het geval ook niet te verklaren, want bij honderden jaagt het eigen zonen de landspalen uit. Hoa men 't draait of wendt.' men blijft voor 'n raadsel staan. Vreemde reclame! I UITKIJK. het gebruik van cacao vergiftigingsver schijnselen vastgesteld. De keuringsdienst van waren te Enschedé zal een onderzoek naar de deugdelijkheid van de choao in stellen. Inb'raal£ te VGravcn liagri In het kantoor van een groothandel nan de Zusterstraat te 's-Gjjtvenhage is 'Vrijdagnacht een brutale inbraak ge pleegd. Blijf hun -binnenkomst des ochtends vonden leden v,an het personeel de brand kast opengebroken „a la sardine" in... ieen pakhuis, terwijll diverse andere 'sjporen van inlbra,ak werden ontdekt. Onmiddellijk werd de politie gewlaarschuwd, die een 'onderzbek' aanving.( D'e inbrekers moeten zich toegang heb ben verschaft door overklimming: van een schutting aan de S.chapenlafin ,en door verbreking van een ruit. D|aarna mojeten zij/ de brandkast uit het kantoor hebben weggesleept naar heit genoemde pakhuis, waar zlijj de aau het opensnijden van een brandk'astwand verbonden Werkzaamheden ongestoord hébben kunnen uitvoeren. E|i' is 1'770 gestolen. Die postdiefstal te Wiuslelioten- De p,»;tamJbtenaar, de hulpbestejler en de werkvrouw', die in verhand m]et den postdiefstal van f20.000 waren opgespo ten, zijjn gistermiddag" op vrije voeten igesteld, D.oor een trein ovei'reder en geldood» De 74-jarige inwoner van Krommenie II. ISchotte, die dagelijks naar Amsterdam reisde, is Zaterdagmorgen te Kiummenjie van het perron gevatllen, juist toen da trein van 7,59 uit de richting, Amsterdam naderde. Die man werd overreden en op slag gedood. Vechtpartij. Zaterdagavond om kwart vooir z'even is in liet café Koning, te Hes^enlbril bij '.Winschoten een ernstige vechtpartij/'ont slaan tussjchen den caféhouder en dein k'ippeiikoopman Tiggelaar, uit Sbheemda. Tijjdens de twist trok' de caféhouder een mes en bracht zlijfn tegenstander' een lange snede over het gezicht toe. Dje getroffens verloor zeer veel bloed en is naar het ivk. ziekenhuis te WKnachoten gebracht. -Do caféhouder is gearresteerd/ Die brand te ifeilo. Iu verband met den brand die in een der paviljoens van het Sj. WillibTordjUS- gesliehl te Ileiloo heeft gewoed séhr'ijjBf men ons nog over het z'eer bijfzojidere en ook gevaarlijke redding'swerlk dat daarbij is verricht om de niiet minder dan 1-3Q ernstig zwakzinnigen aan den dood in 4e vlammen te ontrukken. Zou het met volkomen noitafale jnlen- schen reeds beleid en doortal^tenh'eid heb ben vereischt om allen tlijdig, in veilfigl- heid te brengen thans was dat wiel heel blij&onder het geval. Ein niet - alleen dat moed en opofferingsgezindheid de redders in niet geringd mate moesten bezielen daar zlij'- steeds door zelf bij1 hun po gingen om de ongelukkige patiënten te redden door den dood werden bedgeigdt Die 130 waren van de on van heel het gesticht. Geheel c men die zelf' niets kond-en doen de gemakkel'ijksten. Zij immli tenminste niet legen- Maar er nfdeeliug „kwaadwilligen" die ■genaamde spanlakens in toom 1 den gehouden. Zoodi'a ze los den ze tot razernij! komen en natuurlijk voorkomen worden gend het vuur dan ook' was, in bed blijven en met ledil droeg men iien de trappen af Daii was er een ai'deeling voor zichzelf'; deze patiënte zic'h nu te verbergen om leind-el waar te nemen en onder bei W.'C.'s moesten zij1 worden jen naar buiten gebracht. Ondi moeilijkheden slaagden de bro in een half uur a i3i kwart] .veiligheid te brengen. Nauwelijks had liet vaslgd Irisdie noodsein „brand in joens geklonken oi' de Broed getal, kwamen, sommigen hl oi' blootvpets, toesnellen naar lu gedeelte. Ieder kende, zlijh pl: parool luidde: D'e menschen .laboratorium, operatiezaal, ap archief dacht niemand, nog 1 zlijn eigen bezittingen, liet menschen te redden. Geen woord biij'na werd zelfs het woord brand werd ui izooilat velé patiënten niet 'éi waarom ze naar buiten were en alle 130 werden gered zon ringsle ongeval. Tot het laatst bleven de Broeders zoeken etekelingen", zelfs tot de. eenige meters achter lien ins Die 40 psychopaten van h lus jiaviljoen dat vlak' blij! 'he S.t. Joseph-paviljoen lag, mi lang het donker was niet schoon alle Broeders oip één ren hielden ziijj 'zich als 'bij ai tig 01 ook toen lietlicht meesten mochten helpen, heeft ner gepoogd te ontvluchten, hebben zlijr' meegezwoegd om zen zoo goed als het kon one gen in de talrijke andere pc de minister, dïe van hun pres hoogte was gesteld, gaf teleflc hen op rijkskosten daarvoor Die 'Broeders z'elf' ondeirvo waardeering. Dé generaal hun: gatie, die gereed stond om een 'dernemen naar den Belgisch- kwam desondanks nog een da loo over en gaf, wat nog iioj is, aan alle broeders van lie dag extra verlof voos' Iran heli drag. Wat de oorzaak van den br daaromtrent staat ook thans vast. Wel is het onjuisjt dat blij! de kerstkrib nog,kaarsen ben gebrand. Twee personen e'onderl'ijlk van elkaar gecont groote en kleine lichten uit De brand is dan oohf niet de kerstkrib en hoogstwa.nrslé niet in de kapel of' 'dc sacris begin was de vuurhaard wel kapel, maar hoe. waa,r of' brand is ontstaan weet niema Vermelding verdient nog, d tal jonge Broeders boven zo het- vuur waren ingesloten, i het glas van een serre moes) om zich te redden. Zlijl kwamej zonder kleerscheuren a£ Anti Vorige week Zondagmiddag vrachtauto, komende uit de ril werk'erk op den Hoofd weg t| berg e.n hield stil voor üe w-on rij|wielliandelaar L. v. d. Hoofdweg, die daar een benziil elaan. De bestuurder Yerzoch| 'B. 20 L. benzine in zïjin ta fT-oen hieraan door v. d. B. v| vroeg de bestuurdar oni een ter om het reseirvour van dl te vullen. De niets kwaadsT fij-wielhandelaar wilde hiera-i| toen blij! den motor van den aanslaan en z|a-g, da,t de auto I wegeng' ziette. Hlijj heeft den I weten in te halen -en Zich di| te klemmen. De bestuurder, dit'zieude, tengewone snelheid gaan nij|l een andere inzittende met eeil den T'ijjwielhan'delaar een paal klappen heeft toegediend, met f dat lilijl genoodzaakt was den laten, waarna hïjij met een sil weg viel en zich vrijf ernstial wond. Ooggetuigen en om'wlon; den man zlijln won'ng, binaeng'i nummer van den auto kon il opgenomen, omdat de inzitten.! inerplaat met een doek hadden 1 De recherche heeft de heel uitgebreid onderzoek ingesteT gevolg, dat eergisteravond tal veen is aangehouden de 27-j| ï'eur C. 'H„ die zich aan hebben schuldig giemaakl. L| avond zlijfn te Bleiswijk de twe aangehouden, t.w. de 26-ja.rig'(J 28-jarige J. Sl. Alle drie hel] Hollend paard oji 'u auto Toen Zaterdag een ruiter, ken uit Amsterdam, mét "tv "waarvan liet eene lo-s aan denl gevoerd, langs de Gooiersg grens der -gemeenten Laren] reed, zlijn de heide paarden I slagen. Bij- een kmising vaJ \veg AmsterdamAmleréf'oortl waarop de heer B. zat, op etj den auto gesprongen. D|e daarbij- te vallen, brak een el een zware hersenschudding, f «"•d is Wijf naar het St. jJ te Laren overgebracht. Del Iz'waar beschadigd. Het ernstil jpaard is ter plaatse afgema.ill

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2