NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De komende Kamerveikiezing. Complete Sorteering Man en vrouw zijn één DINSDAG 3 JANUARI 1933 feuilleton" In twee werelddeelen. n BUITENLAND |~j CHINA BINNENLAND UIT ZEELAND middelburg NUMMER 1 298TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een circulaire van het Riijlks- kicskring'Bestuur. Het bestuur van den R.-K. BijkskieE- kxing Middelburg heelt aan de Eb-Kv Kiesvereenigingan iu den Blijlksk&eéjkring Middelburg een circulaire géXtonden waar in een uiteenzetting wordt gegeven van de procedure welke< ingevolge het kies reglement moet worden gevolgd.. Candidaten voor een 'Kamerzetel moe ten aangewezen worden op' een vergade ring van de kiesvereenïging, welke uiter lijk 15 Januari 19|3'3 moet plaats hebben. Die voorzitter van de kiesvereeniging stelt de aanwezige leiden in de gelegenheid Candidaten te noemen en aan te bevelen. Wanneer tenminste Yj0 der aanwezige lei den en, indien er minder dan 100 leden aanwezig, ziijh, tenminste 10 aanwezigs leden, een genoemden eandidaat onder steunen, is dez'e aangewezen'.1. I Ook het bestuur kan candidaten a,an- •w'ij'z'en. Het bestuur z endt uiterlijk op 15 Jan. aan den secretaris van het' Kringbe^tuur (Dr. A. Mes, Heinkensz'and) de mededea- ling, welke aanwiifzingen zijn gedaan, in dien eenigs'zins mogelijk, onder opgave van naam, voornamen, beroep' en woon plaats der aangewezenen, Candidaten kunnen worden: gesteld' voor de omschreven 'zetels voor financiën en defensie en drie vriijfe zetels1, waarvan ten hoogste een vrije 'zetel voor een Zeeuw- schen eandidaat kan worden aangewezen als geadviseerde eandidaat.. He leden der kiesvereenigingen kun nen buiten de vergaderingen der kiesver- eenigingen, eveneens aanwiij'zlngen doen. Deze aanwijzingen moeten bevatten op gaven van naam, voornamen, beroep §n woonplaats der aangewezenen, met aian- duiding van een omschrijving1 (Financiën, 'Defensie), waarvoor de eandidaat ge steld voor een niet-oinschrevcn z'etel. Deze aanwijzingen moeten ohderteek'end - zijn 'door ten minste 50 léden indien zijl meer candidaten en 25, indien ziijh één eandi daat betreffen. Aan de aanwïjZSng jnttet een opgave aiijfn gehecht, welke .alpha- hetisch vermeld de namen der onderteek'e- naars, met voorletters, wconplaatsj en kies- vereeniging', waarvan Zijl l:id zijn. Een lid mag, slechts een aanwiijZing of ■groep van aanw!ij[zin[gén onderteek'enen.; De eandidaat mag z'elf niet onderteeké- nen. De aanwijjzing moet uiterlijk 15 Januari blij] den Secretaris van Jiet Kring- bestuur zlijjn ingediend.: Hn 'de eerste helft van Maart vaH gadert de Biijjkskie^kring. over de ver- z'amellijfst. De voorzittel' stelt de aanwezigen in de gelegenheid uit de verzamellijÈ-t cand'i- daten te noemen en te bespreken. In de 2e helft van Maart vaardigt de Kringvergadering Zeeland' af' den voor zitter cn Zes afgevaardigden. Déz'e afge vaardigden worden door de Kringver gadering gekozen al of niet uit haar midden. Ook' plaatsvervangende afgevaar digden kunnen worden g'ekoziein. De gecombineerde' vergadering (afge vaardigden nit 's-Hertogenbosch en Zee land) kan besluiten, 1. geen advies voor een zétel uit te brengen 2. door stemming uit te mlak'en wie der candidaten geadviseerd zal worden voor een zetel. Proef stemming. In Mei wordt in de Kiesvereenigjingen de proei'stemming gehouden. Aan deze stemming mogen uitsluitend deelnemen de leden der Bl.-K, Staatspartij!, die het lidmaatschap' reeds "bez'aten op: 3'1 Dfec. 1932. Indien candidaten ziijin geadviseerd worden deze duidelijk ondtarstreépt. 27. Hij was bedrogen, en bedroog op zijn beurt, een grootte bedriegerij .3 Diep de wildernis in ging een reiziger. Hij1 sprak veel in zic-h zeiven. Nu. dat kooi in de. eenzaamheid' niemanjd] hinderen, of het mocht een vogel of een stuk wild zijn. dat schuw en nieuwsgierig den kep naar heim toekeert. Van tijd tot tijd blijft hij staan en spreekt luide-r. grijpt zijn geweer en legt aan. alsof hij het op: iemand! gemunt ha,d, maar cirn dat met een vloek en een later schaterlachen weer op den schouder te werpen. Heeft hij het op iemand gemuntj Hij Zet zijn reis verder voort. Het hoofd hangt op .de borst-, dieper en dieper zakt het neer. op wien wil hij zich wieken W at heieif die man misdaan, dat hij! H&h geweer onwillekeurig op helm anlegt?, Eu hij' heeft hij niet zelve uitgevoerd, veel erger nog? Lage vemrader! Kan wel iemand plichtvergeteoer han- vaflen?gemeeile'r Stl6k<ïa dieper Hij heeft zijin kinderen verlaten, aan hun lot overgeleverd, vader zonder KiescSomite's'. Iu de samengevoegde! kringorganisatfed hebben de leden dei' Kiesvereenigjingén het recht kiescomités te vormten, ten be vordering van de veikiezlhgj van m|et ifemo aan te duiden candidaten.' Andere actie ten bate van éandida,te!n is verboden. Dlez'e kiesoomjité^ zlijjn aan toezicht onderworpen. U wprdt aange raden om eerst inlichtingen blijf het secre tariaat in te winnen, ind&en u een kies- coiuité wensét te vormen.* P i' o p ,a g a n d a, ïen slotte een enkel woord over die propaganda. In de vergadering van het Kringlbéstuur is dit onderwerp1 b'es!p|rpkén •on algemeen was het béstuur van mee ning, dat de propaganda beter plaatselijk kan worden gevoerd, dan door den Blijlks- liieskring, daar het onmogelijk' is om allo plaatsen gelijkelijk' te 'beschouwen en op de eene 'plaats een geheel ander soort propaganda zal moeten worden gevoerd, dan op een andere.. Mocht het t.z.t. noodig. blijken, daifj som mige propaganda middelen oentra.al inbe ten worden geregeld en aangepakt, dan Zal het bestuur dit niet nalaten.' Mocht u over eenige propaganda mid delen inlichtingen verlangen, dan zijjn wij gaarne 'bereid dez'e te, verstrekken. Voor Zoover in het gebied uwér kiesvereenigling propaganda noodig* *of wenschelijjfc" mocht zlijii, wekken wij u ten zeerste op dezfi propaganda met' kracht ter hiand te nemen. DUITSCHLAND Nicuwjaarsbeseliauwiiigen van partipcidcrs. Hugenberg, de leider van de Duitsch- nationale partij! publiceert, bij' de wisseling des jaars een artikel waarin hij1 5p,ai. schrijft: Het jaar 1933 zal nieuwen strijd brengen. .Wat in hét afjgeloopen jaar ver overd werd moet verdedigd worden tegen ieaeren achteruitgang #n worden uitge breid in den zin van een reorganisatie van het Duitsche rijk Da oeconomische en sociale nopd van het Duitsche volk veroorzaakt door de onzalige politiek van het vroegere sys teem moet door een organischen en uni formen opbouw van het oeaoinomischa stelsel worden verholpen. Het afgeloopein jaar heeft daar ©en begin mede Jja- maakt. Het bleef echter onvoldoende daar eenheid van wil ontbrak. Prelaat Kaas, de voorzitter van het centrum, publiceert een artikel, .waarin nij! o. a. schrijft: Duidelijker dan voor do laatste verkiezing van 1932 staat thans voor den nuchtéren waarnemer vaist, dat geen extreme richting jn Duitischland kans heeft. „op de verovering yan een meerder heid. Het is zelfbedrog, wanneer een politieke burgerij' de redding van Duitseh land als een monopolie beschouwt en denkt dat de politieke Messias dér Duit sche toekomst slechts uit haar leger te voorschijn kan komen. Zoolang -gieeu bege, alle positief gerichte krachten op Zich nadigd leider, die het vertrouwen van vereenigt, is opgestaan, mogen wij', niet vergeten, dat bij! goeden wil ook thans mogelijkheden tot redding bestaan. De leider der Duitsohe volkspartij schrijft: De verkiezingen hebben ons die pe wonden toegebracht, de laatste verkie zing heeft echter getoond, dat de weg weer vooruit en omhoog gaat, dat de ge dachte der nationaal liberale: staatsopvat ting .opnieuw iu het Duitsche volk aan kracht wint. Ons werk gaat verder, nie.uwe strijd staat voor de deur. Wij willen geen strijd om den strijd alles kan er slechts op gericht zijn da politieke bezinning te bevorderen en het scheppende liart en geweten echtgenoot Zonder trouwe,z' ijn lieve vrouw heeft hij ten doode toie gekweld ein vroeg, djoan sterven, gevoelloos stond hij bij haar sterfbed, en toen is bij gr vandoor gegaan, zijn plich ten met voeten getrapit, alles verloochend, alles alles! Klonk het daar niet onder de machtige kruinen van de woudreuiz'en, in het rui- soheu der takken„Wat hebt gijl met uw kinderen gedaan?, Vader! vaidier!" Weer kwam het visioen voor zijn oioigjen op uit den storm, weer ziet hij zijme drie kinderen, zijn arme vrouw, het haar dooreiengeretlen .druipiend van het' .water, plakkend op de slapen, de hanidlen uitga- strekt naar hem, weergalmt hem in zijin oor, als de stem van een middernachtelijk: spook, „wat hebt gij! met uw kinderen gedaan.?. Vadert vader.?," En hij ziet verwezenlijkt in 't rond, bijl wil niet meer in de eenzaamheid, zij heeft te ve'el stemmen, hij' kan die niet tot zwij'gem brengen. Hij' zoekt ineinschen, om zich te bedwelmen, om tte vergeten. Vergeten! vergeten! dat' is hem alles, en hij ijlt voorwaarts langs dfe woudpaden, liet hoofd schuddend!, kwaad opi zich zel- Vcn. Dat wist hij:, nog een paar dagreizen en dan een nieuw ontluikende, stad, een nie|u|w werken om rijk' en spoedig rijk' te wor den, want meer dan ooit brandt in hem burgerdom weer een vasten grondslag .in het politieke spel van krachten te ver schaffen. BELGIE Hu.ysnians burgemeester van Ant werpen. Het benoemingsdecreelt van ond-minis? ter Camille Huysmans tot burgemeester vani Antwerpen is door den boning ge- tcekemd, doch zal niet voor Woensdag ja.©. in de „Moniteur" geplaatst worden. De heer van Cauwelaert die na, eien. elf-jarige bewindsperiode aftreedt', zal nu als gewoon Katholiek gemeenteraadslid optreden als leider der1 oppositie'. SPANJE De hommen tc Barcelona. Uit Barcelona wordt nog gemeld, dat er in het geheel 1600 bommen gevonden Zijh, waarvan er 1400 waren geladen. Bovendien zlijjn er nog eenige machinege weren in beslag genome®. Met Madi'ileensché avondblad „Voz" 'publiceert in dit verband nog berichten uit Sevilla, volgens welke ook d!e pplitie ook daar zékere revolntionnaire vojorbe- reidingen van anarchisten en syndicalisten heeft ontdekt, welke in verband staan met de beweging!'in Barcelona. Er zou den te 'Sevilla tevens verscheidene ar restaties1, waaronder van twee onderoffi cieren van de luchtmacht, zlijrn verricht'. De officieele instanties bewaren een streng stilztvaj'gen over deze g;eheurteniss|en. ;D'e Madrileensche Nacion verwacht voor Zaterdag het ppoclameeren van de spoorwegstaking* door de Slpaansiche vak- vereeniging' van spoorwegarbeiders. Opnieuw gevechten. Uit Sjanghai word't gemeld, dat eer gisteravond te Sjanghaikwian een 'geweer- duel is ontketend, dat 'den gebeelen nacht voortduurde:. j i .Uit Tientsin en Peking komt heif nog aanvullende bericht, dat gisterochtend heit schieten nog voortduurde. De Japanners hadden om onbekende' redenen het vuur geopend; de Ohineezten' hadden de beschieting beantwoord! om hun ppsmes te verdedigen. In Japansche kringen ta Tientsin is het gerucht in omloop, dat in he,t station bij het, spoiorwegknooppunt twee bommen waren gevonden. Dat station is, gister avond door Jia.pansche gendarmen bezet, dia naar Srjanhaikwaa waren geizomdalii om daar de Japanners te beschermen. De poorten dor stad zijn gesloten en de' tele fonische verbinding met Sjanhaikw.an is verbroken. Het is nog piet bekend of men hier te do,en heeft met cgn Japansche actie in verband met het conflict in Jehol of met een misverstand. I i L-. I Een V. D.-berieht uit Sjanghai meldde gisteravond: Te Sjanghai-kwan zijh o,pr nieuw ernstige gevechten gaand© tussohea Japanners en Chineezen. Da Japansche troepen zijn het versterkte' Sjanghai-kwaa binnengerukt, wciar Maandagtavond bloedi ge straatgevechten1 hebben plaafe gevon den. H et aantal dooden en gewondten is nog jiiet bekend. Waarom de nieuwe vijandelijkheden zijn Uitgebroken staat nog niet va/St. Volgens een bericht van het Japansche hoofdkwar- die dorst, die alles verslindt, die zijn leven vergalde ein verpestte, die hein bij'na tot een misdadiger maakte. Ilij 'Zial voorzichtiger zijn, hij' heeft leergeld genoeg giegeven, hij''had «ok wij zer moeten zijh, eens was toch genoegi geweest, een «izel stoot zich maar eens aan ©en steen, - waf aoiudlen ze hein in Maastricht ujitlacheini ,in de „Drie Mari- aentjes" en de lange Amerikaan dan, en nu had hij zijn huis verkocht 'en het gloed enhij durfde het zlich niet bekennen, ©n het geld en gtoied der kindleren, ziji- n'er kinderen, hun eigten goied, alles was weg, alles, aUe®. En hij sioieig bijna tot wanhoop over, rukte aam zijh ha,ar, sbampte op den girond en: vloekte in' zich zelvem. i Weet gaj', Harrike, wait 'goed voor u was. als gij' ©eins opi u zei ven stampen kpndet, dat' was even goed aianjgebraichf, want gij zijt die eUend'elinlg;, gij, en bij u vergeleken is Schleicher nw goedé Vriend, een halve heilige. Maar ze zullen hem! geen tweeden keer er bij krijgen, dat belooft hij stellig, en om die toch waarlijk interessante stamp- operatie op zich zelven, loffelijk nit te oefenen, daar heeft hij' den minsten zin niet voior. Opi reis heeft hij zich echter vooh de voorzichtigheid nieuwe papieren aangtaJ schaft. Het kostte wel enkel© dollars, tier zijin de militaire maatregelen dea* Ja pansche troepen getroffen, omdat Maan dagochtend drie Japansche splldlaten en een officier door Chineeizie® gedood 'Zou den' zij'n. j 1 Volgens Japansche berichten hebben Chineesehe troepen «ïen spoorbrug in d© buurt van Sjanghai-kwan opgeblazen. De Japanners hebben een eskader vliegtui gen naar Sjanghai-kwan gedirigeerd. Invaliditeitswet cn Ouderdomswet 191U- O.p 1 December werden 22.384 wedu- wenrenten en 13.422 weeiZenrent'en krach tens de Invaliditeitswet genoten, terwijl oip genoemden datum 'krachtens artikel' 373 van de wet 99.280 personen in het genot waren van e©n alle vrucht van hun verzekering verkregen ouderdomBirente van drie gulden per week. "V ©orbs genoten 38.923 personen een invaliditeitsrente, als bedoeld in lapt. 71) va.n die wet. Krachtens artikel 24 van dö' Ouder domswet 1919 waren op vorengenoemdan datum 132,224 personen in het genot van een als vrucht van hun verzekering, vier- kregen ouderdomsrente van drie guüjdien per week. I f in hun lof over „Zij"-crême. Zij is inderdaad even onmisbaar voor de verzorging van huid en teint der vrouw, als voor den man die op pijnloos, spiegelglad en onberispelijk scheren gesteld is. In prijzen van 2075 cent. Uit den middenstand. Dezer dagen: heeft da commissie van overleg uit d© drie Nedeaianldlsche Mi*fe denstandsbondeu te 's-Gravenhage onld'er. leiding, van den heer ,W. fir. Scheeres ver gaderd. i i Het secretariaat heeft naipporf uitge bracht omtrent de ondernomen stapipen ten aanzien van da werkzaiapiheiden vain van da commissie-Lambooy. Bereikt is, dat voldoende voorlichting ^loior de vak- groepen, welke betrokken kunnen zijp bij! een eventueele stieunverlcening in natiura aan behoeftigen, gegeven kan worden, zoo dat verwacht mag worden, dat d© belan gen van den middenstand niet in het ge drang zullen komen. Aangeizien blijkens recente ervaring Je radio-propaganda voor de verbruikscio'öl- peratie voor de Y.A.E.A.-miclriofoion, on danks herhaalde klachten,, geen ©inde neemt., is besloten nogmaals de aandacht van den minister van waterstaat hierop te: vestigen. Uitvoerige besprekingen werden gewijd a.an de werkwijze van het Nationaial Cri sis-comité en de plaatselijke crisis-comité's, in verband met de van verschillend© zij den ingekomen bezwaren ten aanzien van den steun in natura. Hieromtrent heb ben de drie bondsvoorzitters onlangs re-eidis een conferentie gehad met het werkcomité uitliet crisiscomité, waarbij! werd toege- :zegd,.dat van de diensten va,n den aniddlen!- stand bij de distributie van goederen zoo veel mogelijk 'gebruik'' zal worden ge maakt. Verschillende practistehe moeilijk heden blijven echter bestaan. Het, komt ook voor, dat het crisisoomité gtoederen' aankoopt..welke door den winkelier tegen la.gexen prijfe in den vrijten handel kun,1-. nen worden geleverd. Besloten is terzake dliigent te blijven. Het door de bonden gevormldfe federatief! comité ter behartiging, van die belangen van middenstanders, idie op .afbetaling, ver- koopen, zal worden uitgenopdigd,van aid!-, vies te dienen omtrent het rapiport der ccmmissie-van der Heyden inzake d'& wet telijke regeling van den afbetalingskandel. maar nn is hij! ook stellig steker, niemand zai kern achterhalen, en in den vlotten J'ager Dan Dorman, Harrike Dorrens van Zaliger 'gedachtenis uithalen. Zoo ging hij! door het woud. Op eenigen afstand troffen bijl-, en ha merslagen zijn oor. Ilij stond' Stil. Het woud' werd dunner, lichter, hier en daar schoten reeds zonnestralen door het gebroken loof. Mensehen moesten in de nabijheid zijn- Hij hoorde dan ook weldra verward: ge- druiseh van stemmen. Barst tast hij: naar zijn geld dat hij in een zak geborgen liad op zijn borst, .to,en trad hij uit het woud en bevond zich op den rand van een open plaats. Een wonderbaar schouwspel bcod zich hier aan hemt aan, i i i 1 I Enkele huizen, blokhuizen, waren klaar anderen werden gebouwd, voor Weer an deren werden de hoornen geveld' en tuïti of meer gevierkant, teneinde alsdan pp: el kander te kunnen worden geplaatst- Want zoo' bouwde men de eerste huizen iu de wildernis. Ill i Het vee liep vrij roind, onder geleid© evenwel, op' den grond waar de boomen stonden en waar hoog en madsch gras opschoot van all© zij'den. Hier en daar was men bezig den boideïn te ontginnen voor den akkerbouw. Allee Besproken werd voorts de steunver- leening .aan middenstandsbeplrijven, di© overigens levensvatbaar zijn, maar door d© crisis in moeilijkheden 'zijn geraakt. Ooi.a. nit Wést-Friesland en Twente zijn; verontrustends berichten hieromtrent- inge- kom'en. Eien overbruggin'gscmediet, mét re* géermgswaarboirg te verleenen door be* ■staand© middenstanidiscrsdietinstellingen, werd bepleit. De steun, wélke ©enige Ka* uiers van' Koophandel in samenwerking met de crisiscomité'is verleenen, blijkt, on* toereikend te zijn. Algemeen was men) dan ook van meening, dat deregeering behoort over te gaan tab het w.edeir1 instel len van de in 1919 in het leven geroiepielni commissie voor het middenlstandsicreidlLete Daar de minister van oeconomische zaken) en arbeid inmiddels het ajllvies van den Mid'denstandsraa|d! omtrent hafe onderhavige vraagstuk gevraagd heeft, is beislaten dit) advies af te wachten, om daarnia te ov.er-i wegen, wat eventueel verdier 'nogi gedaan' kan worden. „Weg met de tolmuren". O.ud-minister dr. F. E|. Posthuma pui- bliceert in het Berliner Tageiblafct van 1 Januari een artikel „Weg met de tol muren". .Wij ontleenen er ket volgend© aani Neder land moet in ruime mate leven van zijn uitvoer, zijn inkomen uit handel mi scheepvaart en de opbrengsten uit; buitenlandsehe leeningen. Het is wel niefi noodig nader te bewijzen, dat Neldlerland', het land van het principe van vrijhandel en van de meestbegunstiging .,doior da oeconomische verwarring zeer* zwaar g©4 troffen wordt. Het is duidelijk, dat dei strenge oieeonomische logica ook ons ten slotte zal dwingen niet, te koop-en waaoe men niet vexkoopen kan. .Wij! 'kunnen hier slechts de hoop uitspreken, dat da naburige staten onze oeconomische fnöed- lij'kheden zullen begrijpen, aangezien zij hun producten op den duur slechts kunj nen verkoop-en aan een Nederlandscke be volking, welke in staat is, ha,ar eigen producten uit te voeren. Het is eenvou dig onmogelijk, achter enorme tolmuren op kosten van den uitvoer yan andere landen- een schijnbaren welvaart ta scheppen Mo,ge 1933 het -einde beteekenen van het internationals wantrouwen en tevens liet begin van een krachtige internaitionala toenadering, met uitschakeling .van een val sck begrepen eigenbelang. Slechts dan Zal van een duurzame verbetering yan den toestands prake kunnen zijh. Moge de politieke openbare meening er in 1933. toe bijdragen, den verantwoordelijken ■staatslieden' het voeren van een derge lijke .constructieve oeclono-mdsehe politiek te vergemakkelijken. Indien we met dit doel voor oogen het nieuwe jaar be ginnen. .zullen da gunstige resjuftatep: ze ker niet achterwege blijven. Men verlieZa nimmer uit hat oog, dat all© nieuwe oom- mercieele moeilijkheden wederom een stap achteruit beteekenen. i Gemeenteraad. j A f s c h eid v. d. burgemeester^ In de Zaterdagmiddag gehouden verga dering van den gemeenteraad heeft na af handeling van een korte agénda, het af scheid plaats gehad van den hurgemieestes den Jileer P. D)umon Tak', aan wien met ingang' van 2 Januari op' zijp verzoek! eervol ontslag als- zoodanig! "i'sl verleend. Djé keer J. Onderdiijk', wethouder, heeft er eerst met weemoed aan herinnerd', dat' de taak om den vertrekkende toe te spre ken bereidwillig op zfeh was genomen dooi' wijlen mr. A. A. de Veer, wiens tragisch - werkte, zwoegde, roste, rende door ©lkan- deac.in aanhoudenden koortsigen ha,ast. Mannen werkten en schreeuwden door een, vrouwen zorgden ©n ijlden bedrijvig heen en weer, uit eenige meer dan een voudige boven rookende, vuren opgehangen ketels, dampten allerlei geuren van spij zen, kinderen speelden in het zand,voor dén ingang d' er tenten, hier en daar keek lusteloos rond. een man uit een hangmat, aan de takken der boiomen bevestigd, ter wijl hij groiote rookwolken nit een houten pijp blies. 1 i Votor een blokhuis stonden vele der be woners van de plaats, die gemoedelijk een pijpje xoiokten en wien door een open venster van binnen een glaasje werd aan- gereikt,, dat ze met igrooit behagein ledig den en weer terugreikten. I M Dit alles gipg bijl vroiolijk gelach en gescherts, .waaraan ook de vrouwen deel namen. .die door een gangetje in- en uit gingen, gewoonlijk pakjes in de hand of in den voorschoot dragend. Aan den zoiom van het wond' bleef Meester Dorrens staan en overzag met ©en blik het toóneel. Zijn oog bleef op di© huizing gtaan, dia half wink'el, half herberg scheen ta zijn, en het middelpunt vormde van liet volksleven. Dat was nog wat voor hem. Li:. i (Wordt vwvolgd.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1