ÏHE COURANT aiennest, 'gemengd nieuws LAATSTE BERICHTEN ALLÊRLË! KERKNIEUWS SPORT EN SPEL BURGERLIJKE STAND 445E STAATSLOTERiJ marktberichten' Land ver r»'ad. Èd iWbrdt gewoonlijk h»f Kan van den man 0f I van. geldelijke of stof-, de miljlbaiire belangen Iw'ansel't aam eein amdieirie t I eng opgenomen toch ook andere beland |I ik ook geen lan.dv^e^Ta|ad,, maltiioinale- Indus We met |n dia bujtefflkundslchle te ■ill •ingtfc zich on/wlilleikeuïig ér eens op maleeist waf Ier ite verhandeld' oVer- dé 'jEotterdamtedlie gtdmleenfa Koningininieibrug, die nu firma zal gebouwd wor} het bijna wlaf mimister |rtelde. voor de 'aanlb'esfeidiiag, Indsehe commissie Voor ingingen in kat werk iuitengewocm belangrijks |T©deriLa«d te béhoudleti, pie ondervond niets dan larking. De technische Imieëntfe Rolfferidam' leek Ir© banden verknoch t aan I l'wéepte mlet een Duiitsdh® ligsdhattend' tegenover de listri©, niéttegenstaaindla Iveteren naam op gebiedl heeft dan Nederland- aan dei krug o-va'r d«ni |?an ons v'ermiaard WprW- rna zelf op uit'. Hij hsetffc laan Rotterdam' ©en dag-. 1 en daar las dei minilsfeb voor: Itvangst zeer beleefd wajsi, evoe.1, dat Wnrkkpoor opl ld als technisch m'inder- ■tschouwd en ik zeilf als lie min of meer oagelpias- |f wilde doen. om' lasiigg den buitenlander er uit bgelijk, datf ik, als cUxfejcL iderlandsche ooariea-tneming 1 als Werkspoor, zoo lang te zorgen, dalt een Ne- Irnieming op dezelfde w'ij'Ze I als iaën buiténla.ndsflhé [Weeft 'de technische. dienst Sop deze zW'are: - besdhuldi- |wd. Ze berusten dus, wat nu ©ein miitaistar z'a uit leid. pn:feh[estuur kreeg er Van [latex v;an den heer Polak i r- |che firma de laagste inJ wil de de- Rofteridam'solba om datl motief,, aan 'himaat i echter op1 hun neus tóen. rgument' uit hun hamdeS» irkl'ariein, diat' de regecring 1de bijpassen. Overbluft' pden zé eerst toe, zóchten, 'n uitvlucht; büiervein mót 'den Duifeher. vernam, had da Duïi- I'oces gedreigd en de tecih- t 't geMaentehoStuur, scire-3 ïde redenen, daar zoo bte- ze daardoor tot hun Ver- ameta. t zal .menigeen niet duid©- ro-m of gedoe' als hét in ?.ls geschetste, geen land- d wondt. <t ie zoo stpele.n m:etl belanlgen stenen verdienden 'n even de siergaant-majoor, die vain een oud fort aan een spion verkwólnsfild. UITELTE. ng aangenomien en over f 500.000 beschikbaar te ernamen van plaatselijk©» tech-Vlaanderen staken de voor en 19 tegen, de 6 leden Van G-ed. Stt rasmus, Van Dixhooro eni V.-B.v. W|aesbWghp/ an. .Dumóleijn, Heindri-ks» Sonke en La.ernoes van de Geref. Tegefy 5 S. IX A. V.-B.; 5 C.-H.[2 A.-Bl ■ring van Dinsdagmiddag1 de het voorstel inzake het rbii de Weer Wlalldmlan an Ged. Stf. voor het vrij zij hebben voorgelegd. Spr. Bijksplan primair, helt secundair is. Er zijn nog uit verschillende deeleto alles moet gedaan worden, zooveel mogelijk één ,ta moet er het' Rijk op wijfc d reeds gedaan heeft voor at hef daar reeds aan tem gd. Een twieede Rijksltaef Zeeland en wel naar Zie- Philipsland ïnoetf e<r kó- ïaar de belastimgópbireingfeltf Ir. da.t het duidelijk is, 'dat r opbrengt dan de provlin- groote steden liggen. Men ster nog ep een en andieir» ih gezagd heeft nog eens 1st Rijksplan te overwagjen. (R.-K.) pleit vóór het op-- n bestaanden Wég dVf jddel- en in het Rijkslplan. Pau'wi (S.D.A.P.) heeft'te- opig plan bezWiaar .omdat iief zal worden. Hij wil het noodig tof een buitejageH ing. Hij' wijst er op, da't plapt-Biervliaf heelemhal ir. (Vrpia|gjt[ hóe1 het bijrnieu-i pian aanleg zal gaan bij «awfllfee «fete- %een heer CO-H.) is -ook Voor beheer Van Dixhoorn (V.-B.) plait voort /inname in het Rijksplan van den weg 'Axel-Drie S-chouwén-Roodeslui-s, die een hoofdverbinding met België en llle 'sTzeer slechten toestand verfeee». i De heer Erasmus stelt' een motie voor, „m W de regeering ®an -te drjngen dteh KCmlngsweg in Z.-Vl. rijksweg te ma.- en de ^ensdlielijMieid demwug S.esbens-Hoofdplaat-B.iervhet in het Wo- „eaphn op te nemen. Ook wijst hijop den Sten toestand' van den w'eg Aaild(eh- St. Kruis. Verschillende heeren uitten nog wien- Bdhen, waarop de beer Walhen eene mótve Sent om aan te dringen in het BM» L te nemen de wegen gchoondijte-IJzeln- ffike; Ponsebrug-Drielcwart (werWmgs- w*„)ALxel-Driesehouwien-Roodesluisi en Eii'pe-Brabantsche grens. WDe heer v. d. We#e (V,B.) zegt na mens Ged. St. dat'er met veel kante is het- Riiksplan uitgebrejd te krijgen, het prov. toni voorbopig. Tegen uitstel isi geem fewr, al lean men nltet a,au alle weh- öhden voldoen. Ged. St. nemen de moties jQrasmus en Wiallien over. Aldus werd besloten, r Het voorstel om aan te houden een Ver« Boalf van de gem'eenteb'esteren van Wbst- kanelle, Zoufelande, Biggekerlde en Klou- dekerke. wierd aangenomen, nadat mevr. Bergsma (V.-B.l had aangedrongen op» •een nieuWlen weg naar Vlissingen langsi de "v-ulal. enkele leden er bezlwlaar tegen ge bakt hadden, dat' Ged. St. 'do,or Voor den iwe» Zievikaae-Brouwershaiven. een hpogen bedrag clflin aanvankelijk Was toegestaan,- worn- te stellen, van eten regel zijn afge- iweïen, werd dit voorstel aangenomen met 132 tegen 5 stemton, die der Vrijz.-Dem! en den heer Dumóleijn "(RI.-K3.). Ged, Stalten hadden voo-rgqsteld af te twiizen 'liet, verzoek Van ite vereeniging [Rijwielpad Walcheren om f 500 subsidïs voor herstel van het rijiwiielpiad van Zoute- lande naar Vlissingen. i De lieea' Laiernoes (A.-R.t stelde voor1 wel f 500 te verkenen en dit' werd' aange nomen met 28 tegen 8 stomen. Het voorstel van Ged. St. om' aan den A'.K.W.B. voor de jaren 1927—1930 een taaximium van f 2300 of f 7,70 per te plaat pen gem-eentenaiaïnbord' tee te kptirten, wierd met 30 togen G stamtalen .alan'genlotalen. Z.li.s. werd aangenomen het voorstel tot afwijzing van het verzoek om' subsi-dia' van het bestuur der Central© Ver. ter be hartiging van de maatschappelijke belan- jgen Van zenuW- en zielszieken en ook diat van bet Centraal Archief e-n InlichitiaiejeuP bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon vorvr Nederland om subsidie. Het Voorstel om voor 'de jaren 1928 11930 -weer een crediet tie openen Ivan f 3000 voor de verwniej-ng tof verbetering van het Rundvee in Zeeland, werd z.W.s. BiaUgenomen na e°nige bestrijding en nadat! Imet 22 tegen 13 stetatafen, een voorsffel iwas verworpen om dit ta'aaT voor een jaar te verleenen. Ook hét voorstel om aan de Zfteutatedite IlandboiTOimlaatsc.-liappïjl voor de jaren 1928 «n 1929 een nrédiet 'té verleenen vanf 2500 ivoor 'aanmoediging der paardenfokkerij on dervond bestrijding o.a. op .grond, Id'at' men Iele uitgeloofde médailles te duur vonid, Bodh een voorstel om' -er f 1500 v'an te lm!a- Iken, Werd verworpen met 28 tegen 10 fetemtaën. Z.h.s. werd daiarna hlett voorlsitol Ivan Ged. Staten aangenoinlan. Nog wérd aangenomen hielt voorstel om' óver 1927 een subsidiie Van f 100 te ver leenen aatn cte ..„Vereen, tof verbéfcijrfn.g IVa.n het Sdhapenras in Zöelaud". 'Hierna w'erd de vergia|deiri-n'g Verdaagd Sot Woensdagmorren 10 uur. I In de Woensdagmorgen voortge|zette "B.tting van de Staten van Zeeland doelde, Sde voorzitter mede, dat Ged. Staten hun Voorstel om f 500.000 beschikbaar té stel len. voor overname van d® eledtrische neit!- ten -.n Zeeuwfech-VXaandieren door de P. V'. E. M., waarover Dinsdag de stemtalen Btaakten, terugnemen. Op een vraag Van den Keer Wallien «roegde hij er aan toet, dat Voor de winterl; Izittuig dus geen netten' znttea <<w0rdén bWerigenomen. i i' I -| Aan 'de orde 'wias daarop het voorstel Ó-m ten behoeve van 'den steomhootdijKnall ftp de Westersdhëlde bh de Nieuw'e aan legplaats té Breskens de noodige di'enst- lotalen te doen stSdhtan; te Vfesingen «en nieuwle ponton voor de bestajalnd** booten te doen bouwlen, aldaar een steein- Ikoletibergplaate met toebehooren en eena ftUebergplaats te doen maken en de Weeg brug bij de aanlegplaats té Vlissingen to Rocn plaatsen. i Na nog enkele opmerkingen werd bet (voorstel z.h.s. aangenomen. Hétzelfde gebeurde na de beantfw'oor- tkng van een enkele vraag met heti^voor- Btel ep hot uitbaggeren van de zwlaapi- [plaats ,te Zierjkzee en het havenkanaal üldaar voor rekening van d-e provincie te tremen met bijdragen der gemieenté. Ook teerden z.h.s. aangenomen de voorstellen tot vaststelling der rekening over 1925, aanwijzende in ontvang f 6.839.200,79Vo »n in uitgaaf f 7.221.398,90i/o, alzoo met een kwaad slot van f382.198,11. i Hierna kwiam de begrooting voor 1928 tean de orde. Bij de algomeene beschouwingen zeido üe beer Walken (C.-H.), dat de ^rovihede Ekecand de -eenige ,s die aan het maxiimlum tter belast-.ngheffang is en zuinigheid dus tnoodig is, men moet hij iedere nitWaif' uok voor eledtrJfeatSe enz. dit iu gedaoh- »en houden, spr. hoopt edvter dat heb n et ttai gaan ten koste der volksgezondheid. t*pr. bepleit eene regeb'ng der rechtspositie wan het personeel in dienst der jróvSncfe «n dient eene desbetreffende motie medé Jnaaaens enkele geestverwlant'ein. De heer Ondexdijk (S.D.A.P.) hou,dt een uitvoerig betoog, waarin hij aleereerst eau de hand van den verkiezingsuitslag w'ijst op de vooruitgang van de Vrijz. Dem. en de S.D.A.P., niejt alleen da,t zij eon zetel wonnen maar ook in stémtan-cw percentage, toch zijn zij bij de samenstel ling van Ged. Staten evenals d© St. Geref. buitengesloten. Men moet rekening hou den met spr.'s partij die «®n kwla,rt der ka merzetels bezel. S'pr. bepleit ook het school iWitsenlnst|ituut. Ook spr. had een motie 'inzake de reclhtspositie willen indienen, maar sluit zien aan bij die van de Chr. H'ist. De heer Welle man (V.D.) wijst er ook op dat de V. D. buit'en het college t-Fiajn Ged. St. zijn gehouden en zij' zullen dan ook alce voorstellen van nun standpupt bez-'en. Spr. uit een klacht' over late in diening van de voorstellen en komt dia,n tof de ZeeuwBch-Vlaamscb-ei waterleiding. [Ten opzichte daarvan is helaas den laaf- sten tijd een w'antrouw-en gewekt en spr. roept daarom den ra.a,d van bestuur toa „doet zoo weinig mogelijk acihtter de scher men'''. Spr. juicht de tot standkomling van de Zuid-Bevelandscfe© spoorwegen toe doch wijst op de vaak slechte aansluiting imE.t de prov. booten en trouwens is' er op het verkeersgebied nog veel te vejf beteren. Spr. eindigt daarom nog na,dier de door zijn fractie ingediende 'motie tot instelling van een v-erkaerSelotm'mlisisie. De heer Kodde (St. Geref.) iW'il .geen politiek bespreken, maar ktam'ti op -tegen 0-yer.heidsbemoaüngen op hét gebied van schoolartsen en zuigeling-embesich-ermS|ng, dit is onnoodig. Men moet Ua-ouwens op de kleintjes letten. Ten opzichte van de saimenstelling van Ged. St. m'eient fpr. dat er een scheidingslijn blijft, die moet loopen langs de reformiatie: en niet als bij de coalitie moeten Rornle ,en 'Dort samengaan. l De lieer Van 't Hof \'(A,'-R.) zagt 'dat evenredige vertegenwoordiging niet moet wurden toegepast op de bestuursro'lleges en dit bleken de- V. D. in Nooitdi-Hoüan'd «ok te vinden. Spr. komt er tegen op, dat de heer Welteman in de vergader,ing van 6 Juli deed als of alleen bij V. D. en SD, A.F'. de democratie veilig is. Spr. waar schuwt vooral niet op 'n terrein tq kotn|en, dai eigenlijk bij hef huisgezin behoort. De heer De Pao,u'w (S.D.A.P.) dient na,- tuens zijn fractie een motie in cm er bij' Ged. St. op- a,an te dringen all-es te doen om te voorkomen, dat de Zeeuwsch.-Vlaam1- eoho Waterleiding in gevaar komt. De heer Adriaanse (V. D.) meent, dat de bootdienst NeuzenHan,9'wB,ert kanwexr den gemist met behoud van den .dienst NeuzenHoedekenskerkie. De heer Wallien (C.H'.) adviseert den heer de Paauw- zijn motie terug te nemen, beter dan dat zij zou worden veffjworppn. De heer Lae-rnoes (A.-R:.) bepleit -in ■ake het verkeer overleg m^f de Kalmlexs Van Koophandel. De heer Van Dusseldorp (C.H-.) wdl als lid der Ged. St. nietf op hun samohsjt^ïïing ingaan. Wat betreft de xecilitsp,osi|iie. Wdl'- leu G-ed. St. de rijks regeling nog een jaiap afwachten en als zij er dan nog nieitl fe met voorstellen koto'en. Z,ij' staam stymlpa- Vek tegenover schoolartsen en het >gaa,t er alloen om1 of 'de iprovinOife niet té vèx 'eaat als zij- zioh daarmede ook weer be moeit. W;aitf betreft de inrichting 'de,r be grooting zegt' spr. dat het'doen van bu-i!- tcnge'wone uitgaven u-üt gewone inkom1- sten soms voordeeliger is voor 'de pro vincie. f In de middagvergadering wiaren slechts 24 leden van de 42 meer aanwezig. Bij de replieken trekf deheer Wiallien eijn motie inzake de rechtspositie .in, en dit doet' ook de heer de Paauw met zijn tnotie inzake de Z.-Vl. wiaitérljsiding. De V. D. hadden reeds op verzoek Va,n den voorzitter goed gevonden hun m'otite in zake een verkeersoommissd© in hianden van Ged. St. -te stellen om' advies. Bij de artikelsgewij'ze behandeling der begrooting Wordt alleen geispxoken over de bootdiensten, waarbij kon wonden mede gedeeld, dat de- dienst' Hoedekenskerkie! Étans'weert waarschijnlijk reeds mof 1 Oct.. wordt stop gezat, m.a,ar dat opheffen^; van de lijn VlissingemNeuzen te -gek zb-u zijn om alleen te loopen, daar dan de Z.-Vl. tram wellicht f 50.000 voor dubbeJ spoor zou moeten hebben. Inzake hef ver« leenen van vrijlcaarten aan de -leden der Staten Werd met 15 tegen 9 stetato'en eett 'daartoe strekkend voorstel van den heer de Paauw' aangenomen, nadat m'elf "17 te gen' 7 stemmen -een amOndeta^mf wlais .ver worpen Van den heer Kodidie om' die kaart ten nief op Zondag geldig te doen zijin. Na nog enkele opmerkingen wierd de begrooting vastgesteld op een eind'elijfer van f 1.940.269,25 en een post onvoor zien va-n f27.531,25. De op'centen op de Rijksbelastingen wiér- 'den als volgt vastgesteld50 op da grond belasting (ongebouwd en gelbbuwd) en op- de personeele belasting en 20 op de ver mogens -en 'de inkomtetenbelasWipgen. Hierna wierd 3e zomegzittóng idoor den voorzitter in naam' der Koningin gesloten. Die moord in de Riemlerstraat te 's-Gravenliage. Eergistermiddag is door een inspecteur van politie van de afd. E. te 's-Graven- hage aan boord van het s.s. „Volendam'" te Roterdam aangehouden de 40-jarige va rensgezel L. H. S., verdacht van den moord op 24 .Tuli 1924 op den heer van der Stijl m de De Riemerstraat te 's-Gravenhage. S. was aan boord als „opstapper" (hier mede wordt bedoeld iemand, 'd(i-e zijn over tocht ver-dient met het verrichten van werkzaamheden aan boord). Hiji Werd des tijds reed's door de politie verboord. In Idlen loop der jaren heeft de politie verschil lende aauwijzigïngen tegen hem' gekregen, welke haar voldoende toeschenen om tot zijn in arrest-stelling over te gaan. Kort na den moord: was 8. naar Aimie- rika vertrokken. Hij bevindt zich thans m het arrestanten-lokaal aan het Alexan der veld en zal dezer dagen aan de justitie worden overgeleverd- Nader wordt gemeld: S. was eenige dagen na den moord reeds door d-e recherche aangehouden. Dpor een geval van overlijden was de familie S. «en erfenis ten deel gevallen, waarin stak een post van een hypotheek, welke de overle dene op het huis van den heer v. d. Stijl gegeven had. Toen de erfeniszaak uitge zocht was, bleek -evenwel, dat de hoer v. d. Stijl de hypotheek reeds' geheel afgelost had. Die post was door een verzuim! open blijven staan. De notaris bevestigde d'ezo verklaring- Het thans gearresteerde lid dc.r familie S. bleef echter aan de juistheid! van deze opgave twijfelen. Hij had daar geen enkele reden voor, anUar het feit dlat hijl b'ij| de Marine in Indiö afgekeurd! was wegens geestelijke afwijkingen, verklaart niet al leen dit onbegrijpelijke feit. Bij het onderzoek in 1924 werd! 'bekend dat S. den lieer v. d. Stijl over deze kwes tie nogal eens lastig viel. Er was toen dus voldoende aanleiding om' ham! te verhooren. Temeer daar een in de kamer van den ver- zlagene gevonden tramkaartje, een kleine aanwijzing tegen hem1 was. Het kaartje was n.l. den avond' van den vorigen dag afgegeven op een wagen van lijn ,8 naar Sc'heveningen. S. werkte destijds als b'or- denwasscher in een groot hotel op gSche- veningen. Het 'lag voor de hand dat men dén chef van iS. gipg vragen of de verdachte den dag van den moord op- zijn werk geweest was. De dhef. verklaarde pertinent dat S. op tijd te werk gekomen was en den geil ce len mórgen het hotel niet verlaten had. Hij had ham! meermalen aan het werk ge zien. Op deze verklaring liep het sppor dood'. Maand na maand! is voorbij'geg-aan zon der dat m'en eenig houvast aan de zaak vond. Daar kwam' in Januari van dit jaar een rechercheur 'uit Sicheveningen terug m'et de boodschap, dat de chef, die idles- tij'ds- verhoord) was, Ontslagen werd, om dat hij zijn personeel nooit Controleer de. Onmiddellijk wer,d de m,an aangehou den. En nu hij toch ontslagen was hekend© hij maar, dat hij destijds gelogen had. Hij'had geen idep of S. op zijn werk ge weest was. Hij had hem' d'ien morgen niet gezien. De argwaan steeg. „Wjaar zit S. nu", was' de volgende vraag. „In Amerika", rapporteerde al spoedig ■een rechercheur. De argwaan steeg nog meer. Men zocht en zochten vond, hoe langer hoe meer aanwijzingen. De verslagene was gevonden met een koord om: den héls. Yischkoord werd aan vankelijk gezegd. Deskundigen hadden evenwel vastgesteld dat het beliangjera- koord was va,n een soort, die zeer zeldzaam geworden was. Het bleek dat S., nadat hij', afgekeurd, uit 'Iwdië terug kwam, een beetje behanger gespeeld haeif't. In het touw lag een zeemansknoop, f». had -gevaren Men vond in Februari twee koffers, die S. achtergelaten had toen hij naaf Amerika ging. 'En in die koffers vond mén: een klu wen tou!W van pres'ies' dezelfde soort als aan het lijk -gev.on,den was. Yerd-er den sleutelring van v. d. Stijl en eenige sleu tels. Toen in 1924 kwam1 vast te -staan dat de sleutelbos van v. d. Stijl verdwen-en Was, heeft comlmiis'saris Krajner, rustig weg, het -eene slot na het and-ere uit v. d'. Stijl's (huis op verscheiden manieren mee naar het politiebureau genomen. I.n de koffers vond men de sleutels, welke opi deze sloten passen. Al inform-eerend vernam mien verder- dat S. voor zijn vertrek' naar Amerika een gouden horloge te fcoop had- aangeboden, dat volgens de besCbrijiving het horloge van v. d. Stijl m-oet zijn geweest. S. was na zijn -eerste reis1 al in Amerika gedeserteerd. Hoe moest men "in Am'erika S. vinden? Het geluk dien-de. Hiji werd ontdekt als hotelportier in New-York. De eerste gedachte was: uitleveren. Maar deze omslachtige imanier bleek gelukkig niet noodig, want S. mónsterde al spoe dig -op de „Volendaml". Poging tot doodslag. De politie 'heeft eergisteravond in die Anna Paulownastr.aat te 's-Gravenhage aangehouden den 23-jarigen fabrieksarbei der I,. R., wonende te Delft. Deze hleefti verkeering met de 23-jarige J„ O. T., ©en Oostenrijksch meisje, dat in dienst is bij een familie in de Anna Paulownaslbraab D'e twee geliefden hadden nogal eens ruzilC en toen Zondagavond» R. bijl haar -op bezoek was, ontstond op-nieuw ongenoegen, dat iu een vechtpartij! eindigde. Rj. heeft zich daarbij zoo opgewonden, dat hiji «en scheer mes trok en zijn jneisje een tamlelijk' ern stige wond in den hals toebracht. De jon geling is hierop naar Delft vertrokken en vertoonde zi-dh! eergisteravond! weer in de Anna-Paulownastraat, waar hiji aangehou den werd,. Hij zeide, daar te komen <jim( te weten hoe het zijn slachtoffer maakte. Hij had in drift gehandeld, naar hiji zeide en had het mes in den vijver van het Haag- sche boseh geworpen, Het mes is nog niet teruggevonden, iMej, T. was, hoelwel zij veel bloedverlies had, gewoon naar bed gegaan. Den volgen den ochtend' kwam! de daad echter aan het licht en werd geneeskundige hjulp ver leend. De jongeman zal aan de justitie overge leverd worden. - Twee locomotieven op elkaar gleredeu. Gisternacht om half twee zijn op- heit spoorwegemplacement bij de Ontvanglaan te Leiden twee locomotieven op- elkaar gereden, waardoor deze dwars over den weg kwamen te staan en het opgaand' ver keer HaagLeidenAmsterdam! geheel versperd werd. Het verkeer ondervond den géheelen morgen groote vertraging. Per soonlijke ongelukken zijn niet gebeurd. In afwijking met het tot heden door deu stationschef te Leiden, d-en heer van den Born, ingenomen standpunt werdi jp dit ge val aan de pers d-e gelegenheid onthouden zich ter plaatse te begeven. Over de oorzaak van het ongeluk' verna men wijl nog van andere zijde, dat dit ge weten moet worden aan ee.n verkeerdb manoeuvre bij- het rangeer-en. :D-e eens ldcomiotief trok een impntagewagen van de electrische geleiding, terwijl d-e andere lo comotief een goederentrein achter zich had'. -Onweer. Men meldt uit Hoogezand: Tijdens' eeu hevig onweer trok gistermiddag een wind hoos over het naburige Wiesterbroek. Ver scheidene hoornen werden ontworteld. Een geweldige hagelbui vernielde land- en tuin- bouwgeWassen. Vee in de w'eide Werd doodgeslagen. Uit .Weesp: Om' vijf uur gistermid dag is een windhoos over Weesp'erkarspel -gestoken, die zeer veel materieéle schade heeft veroorzaakt.. Te Born bij! 8-ittard is gistermiddag omstreeks 1' uur bij- een hevig onweer de de 14-jari-ge A. Mekels, die.jpp het land werkte met een paard, door den bli-ksam gedood. Ook het paard is g-edooid. Een oom van den jongen, die in de nabijheid •werkte, Werd bewusteloos geslagen. Men meldt uit Doetincheimi: Tijdens een hevig onweer sloeg gistermiddag de bliksem- in de boerderij van 8. De woning brandde totaal af, -vijf varkens kwamen in de vlamlmen om. Palmolive-zee]!' vnor Vlaannlsiilhhaters. Onder bovenstaanden titel schrijft da Brusselsche „Standaard" „Een recht merkwaardig geval, dat het vermelden loont I Een West-Vlaaimisch ham delaar bestelde onlangs bij de firma „Mai- son Louis Sanders" (Prodluits Pharmaoeu- tiques et parfumeries en gros, ru© de la Glac-ière, 2e, Bruxelles) een hoeveelheid palm-olive-zeep en kreeg 'die dan met ©dn aantal reklaam'-briefjes voor dat artikel, uitsluitelijk in de Fransche taal gesteld. De handelaar behield' de waar, m-aar zond de briefjes terug met vermelding, dat de menschen in zij-ne streek Vlaaimscli spreken en die dingen dus van 'geen praktisch nut waren. Daarop ontving onze handelaar volgend merkwaardig epistel in het En- -gelsch gesteld Waarde Heer. Verontschuldig ons laattijdig antwoord op uw postkaart, die in een ons onbekend© taal gesteld is. We zullen trachten uit te maken in welke taal ze gesdhéeven is, thans is ze in handen bij onzen Ohiinee- schen vertaler. Gelukken we niet, dan zouden we ze kunnen zenden aam den oud gouverneur van België, Dr. von Bissing in Diuitschland. Hoogachtend'! Over den -eerbied' van dezen handelaar voor de taal van zijn klanten en'de Vla mingen in het algamieen zullen we hier niet uitweiden. Stellen Wij alleen vast, dait d© heer Sanders een Hollander Van geboorte is, die met groote «moeite de Beligli'sdhe naturalisatie verkreeg en gehuwd is met een landgenoote van Dr. von Bissing-, oud- gouverneur van België. MIDDELBURG. Boter f 1f 1,10, ki-p- éi-eren f6f7, eendei'eren ff 6.7 p'er 100 stuks. - -f D[e ferryboat. '"Naar aanleiding vanTiet bericht, d'ali de terryboot voor 'den dienst Vlissingen. Breskens nog niet zou voldoen wat betreft de stuurinrichting, dient er op te worden ■gewezen, dat eerst ,m,ongen d-e officieeljC proeftocht met de campiissie van toezicht op de Prov. Stoomjbootd'iensten en'desk'un" digen wordt 'gehouden en Zaterdag! een tocht met .genoodijgd-en. Bijl deze tochten zal móeten blijken of de boot aan de ge stelde eischen voldoet. Bij 'het bericht werd ook gemeld; dafi de indienststelling weer is uitgesteld, ojj- gem'erk't zij' edhter, dat nog! gpeu dia|tuim| van indienststelling was vastgesteld. De gaper bij den drogist.- Een drogisterij' is meermalen herken baar aan een mannenkop met g.q.pend|elni inland. Volgens den 'histopiclus en -oud'- h-eidkunctóge G. Vain Hasselt, Iwlas 'dcej gaper hét portret 'Van den „8chial)knar'f' of „fWlillénsdWaaBV, ddten de groote iheererr er op nahielden. Da apothekers plaatsten- deze afbeelding bftvem hun kleuren als een uitnoodiiging om maiar binm-en tie gaan1 en een likeurtje té drinken. Jiaidob v'an Lein- mep deed' in zijn met J. ter Gouw uitge geven -werk over de uithlangifeekens en opschriften opmérken, 'diait mpjeffc pile ga pers een zotskap mlat) 'bellen dr,a.gen. De eenvoudigste VerkLariing zou dus zijn: gia,- p-en is noodjfg bij vele g'eifegenheidle.n, 'waar bij arts en mtedicüj'n befeokk'ejn czijfn: het bekijken v.an de tong, hie|f sliMkfen van! een drankje en ook zelfs van ©en le(k|ker drahlk'- je als hippoftnaB- of kruiild'enMijln, «dat de ajpofth'e-kers wisten te beredden. In den oudteren tijld' kwlamlem er Voorial gapers voor mét maylrenkap ien bellen en met een aap op- den stehoud'er. 't Isi 'du[s zeer wel mogelijk, dat de „gaper" in veat- baind staat mét den „Kooteentolakeir'-' (grap penmaker), die nwtens den aap de metge zel was van den kwakzalver etn goochelaar. Bij -de véxtooningen sin h'elt'op-elnbaar be hoorde ook vboral deze, dia-t dein nar quasi oen ki.es wierd getrokken, waarbij' Jfij na tuurlijk gaaplte en dan iallariie|i griijmasesen) mlaa.kte tot vermaak vian 'd-e omStaSpidiers-. M-en beeft wtellicht' naar deze .vertioomilng het beeld Van dén gaper gemaakt! DONDERDAG 28 JULI 1927 at hij' ook zijn vreetaidBsoorffigen lepel opf en zei to-t den gastheer.: JWi© zijn lepel milCfe opoef{, is e©n ezeHTf1' D-e zelfde gasttoer vroeg ©enige dalgea later aian den geldexdie:' „Is Cook niet op zijn eensitfei reilSt rondom d© wer-eld' vexmkxinjd1 „Ik geloof ja'i', wlig het anitfwioord, ,y(!naax hij' stoorde er zich nfetTaan teu ging spoed|ilg voor de I2cy!e(ejdiei miaal op retst'. 1 Mgr. 'Clenneiis v. d. Pas, O. Carml. Werd 27 April d'e missie der paters Car- melieten in Oost-Java en Madoera tof? apostolische prefectuur verheven, een tetó' -gram uit, Romie en uit Batavia meldt thana dd. 26 Juli, dat tof eersten apostolisdhen prefect dezer missie is benoemd! pater Clemens van der Pas, overste der missie. P. Clemens van der Pas werd 13 Jun.il 1885 te Heeswijk geboren en heeft dus den leeftijd van 42 jaren bereikt.: Bij d'e stich' ting van het klooster te Aalsmeer in 1920 werd hij' tot eersten prior van diit MoositeK benoemd en bijl d'e overname der missie in Oost-Java en Madoer-a dfoor de paters Cars melieten in 1923 aangewezen tot eersten overste dezer missie. 'De m'issie mocht zich onder zijp en-er- giek bestuur in -een grooten groei en bloei verheugen. 1 De nieuwe President van het Seminarie Culclinhorg. Z. D.H. Mgr. H. van de Wlefering1, aiartsbi-sslchop van Utrecht, heeft beriotom'd! tot president van hét &Cm|inarie te Cu-» tem borg, den ze-e'reedw. -hee-r H. - J. Koop-' mans. pastoor 'der parochie Van de 0. Barbara te Culcmborg. Boctp!r,«cessie tiei Vcurnc. Zondag 31 Juli -ai.s. na heit gebed van 40 uren zal de boetprocessie eva® Veurne (België) haar jaarlijksehen omlmcgang doet* Deze protcéssia. ©oniig im haren aard, dag- teeken't van 1644. Zij' bastaat uit mlaeli dan 40 groepen, die bet'Oud'- en NdéU^-! T-estaiment verbéélden. De deeilneim'ers' spe-' l«n hunne nol gelijk in dan ouden tijd oni de boetelingen van boidie geslaicht. in' bruin boetekleed of mét Zwlaxten i sluiter, helpen m'edia iets ias'ti-gsi vólgens hun krachten te dragen. Die mlelcéten itoréen' kruisen en gaan barvoets. Een groot aantal speciale treinen 'dnI trams v-ervoeren die- buitengewóón talrijke deieln-eimiers. HANSiWiEERT. J.l. Zondag hield! de „P.V. De Blauwe Doffer" een wedvlucht van Ottignies (B.) 94 K.M. De prijzen vielen als volgt: 1, 10 en 21, E. Moddé; 2, G. Verstraeten; 3, 13 en 15, M. Krota!- heen; 4, J. v. Ertvelde; 5, 6, 17, 18, 23 en 24, Geb. de Visser; 7, 11 en 12, Joh!. Griep-; 18, C. -Bogaerd; 9, 19 en 22, J, Pieterse; 14 en 16, J. P. Theenaart; 20, Geb. de Munck. Eerste duif 11-05-14 uur, laatste 11-27-10 uur. _i GO-EiS. Geboren: Elisabeth, d. v. Johan nes Pred-erik Otto Huese en Gertrude Sa- san Laming; Cornelis Johannes, z. v. Cor nells Johannes Adriaanse en Saartj-8 Bieiferse. Overleden: Mardelid Job Ver-hoek, 76 j., weduWtnaar van W.illemïna Joppa van dé Graaiï- i - Wisselkoersen D-e arme geleerde M-ensohgai dince(rid-ej eens bij- eiftn rijk heer. ,Om hém' een paeüsi te sp-elen had men geen lepel naast zijjn bord gelégd; men diénde soep romd en ieder tastte toe, d-e geleerde toéEdd© even. „(Kom' a,an, vriend.'-', riep de •gastil!e|e|r,, „'eet nu 'ns flink; .wie geien soep- 'gebruikt! is mijn vrjend niet'i'. De gast Itolde ZijU broodje jiitf ten n.t zijn soep daarmee op;. Tpesi 'hij- klaar wös-, van circa 11 uur. Berlijn Weenen Londen Parijs Brussel New-Yèrk 59.34 35.15 12.12 9.76 34.68 2.49 28 Juli Rome 13,57 Bazel 48.05 Kopenhage 66.75 Stockholm 66.85 Oslo 64.45 Praag 7.40 TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Afnemende Zuidelijke tof Westelijke wind, half tot Zwaar bewól-kt of betrokken, tijdelijk opklarend:, waar- ech'ijnlijk eeni-ge regenbuien, weinig, ver andering in temperatuur. Trekking van 26 Juli 19.2T. Ié klasse 2e lijkte 1000 16946 J 400 3437 14776 18128 f 200 1403 12196 1 100 288 1432 2924 8570 11285 Trekking van 27 Juli 1927. Ie klasse '3e lijkt, f20.000 12144 i f 2000 ,1472 i I f 1000 3622 l f 400 15724 f 200 16683 i f 100 11753 15729 17786 19731 Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland" te Goes. Groote veiling van 27 Juli. R.oode Bessen f 17,2018,60 p. 100 Kg. •Kleine veiling. Roode Bessen f 1617, Witte Bessen f 10; Peren Westfries f 612Appels Ma- deleinen f 1016; Kersen zure Morellen f' 24, klerken f 32Pruimen vroege Oxanj-etf f 24—26, Prince £20—23, Okkelanen f25 27, -Eingelsche krozen f25, Kouwelijaen fll, Afval f5; Groene boonen If 18.47$ Aardappelen f 4,20—7 Sjalotten f l'[f alles per 100 kg. Bloemkool f 5—9; Roode kool f 13 g Meloenen f 41; alles per 100 stuks Uien f 3,80 per 100 bos. Eenden f 0,35 per. stuk. j I j

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1927 | | pagina 3