NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Griep [Abdijsiroop ERK TRUS i ATI ES DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad Oud en Nieuw. 't Zigeunerkind. SCHE COURANT VRIJDAG 31 DECEMBER 1926 loo. OLIJKE STAND »n en Verpachtingen en f 100.-- OH nummer bestaat uit twee bladen BUITENLAND FEUILLETON CHINA BINNENLAND- UiT ZEELAND MIDDELBURG J ons leedwezen niet ala idigend worden NUMMER 154 22sm JAAR8AN6 |denen zal er o. i. ook' mi „meer licht" in deze ver- k moeten komen, an nn niet meer omj dtf te meer om' het spel erf (chts een middenstkn^a) het is er dan toch earf I lang. CHRIS JANSEN, rkoop/ngen en*. |P. Donderdag werd alhier publiek verkocht: pvuis, schuur en erf, op Aren 18 centiaren aan,' Dignuszoon te Borsseeln lin de gemeente Borsselenj |n West-Kraaij.e|rtpold«r( 1 centiaren aan Nie. Vetlté joi 'f2481.45. aldaar groot 78 aren 90 Huige Mz. te Nieuwdorj}, aldaar groot 40 aren IQ. Raas Mz. te 'sHeeir lir «1492.12. aldaar groot 82 A. aam Nieuwdoip voor f2939.10. ildaar, groot 46 A. 80 IciA. llje te Nisfetd erf D-' Hoon- pe voor f] 1711.01. Samen Rij! de gehouden aan- It plaatsen van reanimings- enz. aan de derde schut- Peldinge was de laagste inn I van der Straaten Jz. van len: J,an Pieter, z. v'. An- I en Elisabeth) Sdhjefrjp);' larinus Christiaan Olivjiér ihaagen. Homme Donwe Siebén- Koudekerke en Catiharina |ieternella Snoek, 24 d. I en Adriana Jacdba Bot- pheffers, 13 j., d. v. Leem- en Helena Pie tern ellrf Marinus Magielse, 80 j., Iba Verhage. i -■ I woonhuizen, Van Dissel, idijk, Vraehtrijdersinspan, en Heijboer. |er toezicht van jofs. JM) PAUSELIJK ld te BREDA. een, Amsterdam beperkende bepalingen ij voor Kerkelijk Crediet rolgende kantoren AMSTERDAM, Benbosch |en, antoren Se alkmaar 'end, roermono, luist, Axel, Oostburg, en naar volgorde ;iën. toren verkrijgbaar, uselijk Liefdewerk Rome e Stichting in H. Petrus". 12073-240 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Radactie en Administratie: Wes^'ngel 75, GOES; Telefoon Interlooaal N°. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentibn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meerfO.tS; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. BROOTEWAARDE VAR PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een week geleden vierden wijl het hoog heilig Kerstmysteriéhet feest dat naast zijn groote godsdienstige en zedelijke waarde, het feest is der lieflijkste poëzie en der meest verheven stemmingen i waai'tl er is, in den gulden ring van het Kerke lijk jaar, geen vreugdegetij, dat zoo tref- fend-innig werkt op 't gemoed van ieder, die nog. niet geheel en al verstoker) is van christelijk geloof en goeden wille. Nu, na zeven dagen, terwijl we nog rik zijn aan kostbare indrukken van de herbeleefde gebeurtenis, zoo grootsch en verteederend tegelijk, noodt ons de stonde van heden tot heel andere zaken. Ze dringt ons tot een bedachtzaaml over-» wegen, van al wat bet vervlogen jaar bracht en narn en tot een onderzoekend peilen der eigen gesteltenis. - Jong en oud, mannen en vrouwen van iederen staat 'en stand, dienen rekenschap van en aan zichzelf te geven op den dag, die, als een ontastbare schakel tus'- schen Oud en Nieuw, de gedachten voert naar de geheimnisvolle eeuwigheid, welke wijl allen tegemoet gaan. En in het gebied der nooit-begrepen on eindigheid, treedt men niet naar voren met balansen, zwart 'van cijfers, want daar vallen de voor- en nadeelen, die men in getallenreeksen aanduidt, verloren. In het inatelooze, on-omvaambare, gelden an dere waarden, dan bankbiljetten en be zittingen, waarvoor de do-lenae verdwaas den strijden in de beperkte ruimten der aarde; wat hier winst lijkt, blijkt daar vaak verlies. Mochten allen, die de jaarwisseling beleven, in dezen geest zich even be zinnen. Dan zouden ze, hij het gezicht' van het ontstellend verschil tusschen den maatstaf van God en dien der menschen, allicht bevangen worden door een vrees, die hen tot heilzamen inkeer dreef. I Maar velen "helaas, zullen de oogen sluiten, den vermanenden roep van jjet ontwaakt geweten, overstemmen met grof gerei of holle toasten; en verspillend ge- bras zal misschien het sinistere symbool zijn van het nutteloos leven dat zij' leef den in het oude jaar en voortzetten Izulleni in het Nieuwe. i Morgen bestoken de menschen elkaar, via de post, m'et papieren wenschen, of treedt de een den ander tegemoet, met uitgestoken hand en van veel geluk en voorspoed of heil zal er sprake zijn. Ook wij gunnen ieder een ruim deel var» datgene wat als het vette der aarde aan geduid wordt, maar op de eerste plaats schuiven we dit toch niet. Diever geven wij1, hoven hei éompli,- ment van den dag, waar dikwijls zoo veel banaliteit 'in schuil gaat, de voor keur aan die onvervalseht christelijke heilbede, die de traditie bij ons voor den eersten Januari bewaard heeft. Doch deze bede zal dan alleen kïacht tot uitwerking bekomen, wanneer wijl den waren zin der woorden bedenken. Daten wijl daarom morgen de oude en goeds gewoonte getrouw en bewust van de be doeling, elkaar van harte toewenschen een ZALIG NIEUWJAAR DU ITSCH LAN D Die werkloosheid. "Volgens bericht iuit Berlijn is het aantal werkloozen in Duitsehland in de eerste helft van December verder gestegen; in dezen tijd is het aantal ondersteunde wer- loozen namelijk: toegenomen van 1.369.000 tot 1.464.000. 23) 0— De Novemberstorm striemt me in 't ge zicht, en in de boerderij van den schout, waar ik ben geweest, blaffen de honden. 'Een juist beeld voor den toestand van bui ten en binnen. Ik draaf tegen een boom aan, en wel juist met mïjh hoofd, maar ik voel geen pjn. Ik zon 't niet eens voelen, als iemand imij! 't hart uit het lichaam rukte. ,Wat een schoft I Aan de sc'hoolwoning gekomen, hen ik er voorbij geloopen. Ik was bang can er binnen te gaan. Ik ben volstrekt geen laf aard, maar iemand vernietigt toch niet gaarne de hoop in het hart van een goei kind. Ten slotte keer ik toch ooi en ga de drie treden van de stoep voor mijn huis op. Wat voelt die klink der deur kond en scherp aan! Ze lijkt wel een mes! Ik laat ze weer los en leun dan tegen de deur. Ik wil mijne gedachten hij elkaar halen, en overleggen, wat ik het kind zal zeggen. FRANKRIJK Het bevolkingscijfer. De jongste volkstelling wees uit, dat de bevolking van Frankrijk in Maart van dit jaar 40.743.851 zielen telde. Daarvan waren 2,5 millioen vreemdelingen. Sedert de volkstelling van 1921 is de bevolking van Frankrijk met anderhalf millioen zielen toegenomenmaar ook hier speelt het vreemdelingenelement een groo- te rol. De Fransche bevolking is met 500.000 zielen, dat wil dus zeggen met 100,000 pel' jaar toegenomen. In 1923 had Frankrijk, zonder Elzas-Dotharingen. 39 millioen inwoners. ZWITSERLAND Bic Ontwapciiings-conicrentfe. De „Evening Standaard" meldt dat de cöimmïssie tot voorbereiding van de ont- wapenings-conferentie haar werkzaamhe den op actieve wijze heeft voortgezet, zoo dat het vooruitzicht bestaat, dat in Febr. het program der conferentie kan worden besproken. De conferentie zou nog voor de aanstaande bijeenkomst van den volken" bond in September a.s. bijeenkomen, ver moedelijk in Juni. AMERIKA Be burgeroorlog in Nicaragua. Beu ter meldt uit Managua, dat de ge- heele achterhoede van de regeeringstroe- pen, die na een vierdaagschen slag had den moeten terugtrekken, ih de pan is gehakt door de achtervolgers, "dus door de partijgangers van Sacasa. Deze achter hoede bestond uit ca. '400 man, welke al len óf gedood zijln óf gevangen genomen. Verder hebben zestig man regeerings- troepen de wijk genomen naai' de door de Vei'. Staten neutraal verklaarde zone van El Bluff. Deze zestig man zijn door Ame- rikaansehe marine-troepen ontwapend. In den grooten slag, die volgens sommi gen drie, volgens anderen vier dagen had geduurd, werd het regeeringslegej- dat 1500 m'an telde door een geringere macht macht op de vlucht gedreven. Een ontzette stad. Toon Feng joe sjang's troepen de stad Sjenfoe, de hoofdstad van de provincie Sjensi, ontzetten, stroomden duizenden menschen naar de stadspoorten om met tranen van vreugde fu de oogen de karre- vraehten voedsel in ontvangst te nemen. Meer dan een maand lang had er honger snood geheerscht en er stierven gemiddeld 500 man per dag van honger en ellende, wat op soimlmïge dagen, als het weer bij zonder koud was, tot wel 1000 steeg. Vol gens matige schatting zijn er bij' het beleg 15.000 a 20.000 menschen omgekomen. De vreemdelingen bleven ongedeerd. KORTE BERICHTEN Terwijl de Engelsche pers de door haar regeering voorgestelde nieuwe poli tiek tegenover China goedkeurt, publi ceert de Fransche regereing een médedeé- ling, waarin zij verklaart een afwachtende houding te willen aannemen, tot de po litieke toestand in China zelf opgehelderd is. Biusland is voornemens Karachan als gezant naar de Cantonregeering te zenden. Het Indiseh-nationale congres heeft het Swarajistische program goedgekeurd. In het Belgische grensdorpje War- telinge onstond eergisteravond twist tus schen verscheidene Luxemburgers en Bel gen. Een Belgisch douanier heeft daar bij! een Luxemburger met een revolve»: doodelij'k gewond. Getuigen beweren bo vendien dat. de Belg zijh tegenstander op Luxemburgsch gebied gevolgd is en hem' daar neergeschoten heeft. EERSTE KAMEK. O v er zich t. Nu de Eerste Kamer de vorige weekje tegen de verwachting in haar stugge fcou- Ik weet heel goed, dat ik op een echten dwaas gelijk, die alles kan behalve verstan dig denken ,maar ik beproef 't toch telkens op nieuw. i Juist gaat de kamerdeur binnenshuis open en een voetstap trippelt door de gang. Ik blijf roerloos staan; ik heb een gevoel, alsof alles mij onverschillig is. Zoodra Katharina evenwel de deur open doet, vat ik hare hand en zeg, dab ze niet moet weeklagen, want dat Beata een oude schaapskop is, en dat ze dadelijk moet mee gaan naar het prieel, 't Is toch volstrekt niet kond buiten. Midden in dne tnin moet ik Katharina opvangen. Ze is niet zwaar, maar ik kan haar ternauwernood tot aan 't prieel dpa- gen. Daar leg ik haar op eene bank en dek haar toe met mijin mantel. De storm' schudt het bonten priëel, en ik ben bang, dat bij! ons zal opnemen. Ik ben onlangs zoo verstandig geweest, en heb een timmerman laten komen en de oude kast een beetje vast laten zetten. Hoe wijb! „Vader vertel mij' alles." „Aeh, Katharina, rijt ge wakker! Ik heb je reeds alles meegedeeld, en zie je, ik kan nu niet helder denken, maar morgen ding tegen de belastingverlagingen (sudces- siebelasting en personeele belasting) op gaf en de regeeringsvoorstellen aannam, schijnt de ware ijver opeens gekomen te zijh. I Met ongekende vlugheid heeft zij zich' deze week door de wetsontwerpen heenge- wefkt en Woensdag haar 14 dagen vaCan- tie verdiend, door het ontwerp wegen-be lasting aan te nemen alsmede het wetS- ontwerp dat de gewenschte wij'riging bracht op het gebied van de tandtechnici,. die het vorig jaar al te gemakkelijk hun bevoegdheden verworven hadden. Emancipatie-. Ingediend is een wetsontwerp, strekken de tot het toelaten van vrouwen als getui gen bij akten. Wegverbéfcerhig. De Prov. Staten van Zuid-Holland heb ben het voqrstel van Ged. Staten om aan de gemeente Delft een subsidie te verleu nen van f 300.000 voor verbetering van den Delftweg, aangenomen, nadat verwor pen was de motie-Verhoeven tot aanhou ding van het voorstel en een amendement ten Hope inzake verlaging van de tol tarieven. Ook zijn er plannen voor verbe tering van het Noord-Hollandsch gedeelte van den weg Haagsche SchouwJHaar- lem. Een onteigeningsontwerp is reeds ingediend voor perceelen onder de gemeen ten Bennebroek en Heemstede. Tweede Kamer. In de plaats van wijlen mr. H. C. Dires- selhuys is Dinsdag benoemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer de heer S. E. B. Bierema te Uscjuert. Be bnrgrmecsffir van Leiden. In verband met een te verwachten be noeming van mr. A. van de Sande Bak- huyzen tot burgemeester van Deiden, deelt men mede, dat hij de Christelijk-Histori- msehe beginselen is toegedaan. Nat. tentoonstelling voor Handel en Industrie, Kunst en Nijverheid. Met een enkel woord is er in de pers reeds melding van gemaakt, dat in dan zomer van 1927 Brabant's hoofdstad D'en Bosch een grootsch ge'beuren te wachten ling voor handel en industrie, kunst ep. staat, namelijk eene nationale tenitoonstel- nij!verheid, welke belooft te worden een wapenschouw van onze Nederlandsche in dustrie en nijverheid en van onze vader- landsche kunst. Nu reeds zijln bij het actieve cotaitje, dat deze Tentoonstelling krachtig voorbe reidt, tal van inschrijvingen voor deel name van vele Nederlandsche ondernemin gen op' onderscheiden gebied binnenge komen, terwijl Jiet zich laat aanzien, dat nog talrijke volgen zullen. Onderhande lingen hieromtrent zijin nog gaande. In het Comité hebben o.m. zitting ge nomen de heeren Alphons Houtman, wet houder; D. Meuwese, voorzitter der Bi.-K'. Middenstandsvereeniging; Jos. E. A. M. Meijiring, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; F. M. Kouppe van der Voort, industrieel en voorzitten van de B.-K. Werkgeversvereeniging eni Alb. Stokvis, secretaris van 's-Hertogen- bosch' Belang. Binnenkort hopen wij onzéh lezers na dere hijizonderheden mede te deelen. B|e telefoon in, regie- IIct blijkt thans vast t|a staan, dat, naar, het voortfeeld van de spoorwegen, ook de telefoonnet in het heele land binnenkort aan 'efen nationale maatschappij zal wor den ovtergedragen en in regievorm) zal worden gfeëxploiteerd. Autobus! eiLt iff der Spoorwegen. De directie der Nederl. Spoorwegen, hééft aan Ged. Staten van Noord-Brabant aangevraagd' de, volgende autobustl'ienstteni in werking te mógen brengen le. Grave over Zeeland) naar Uden; 2e. Uden over Volkel, BoekeDGepuert, Beek, Lieshout en Gerw'en naar Eindl- boVen zullen we verder praten, al was T ook den heelen dag." „Maar hijl vader hij C|hïïstof£ejI, wat zei en wat deed hij?" Ik lachmaar dat lachen klinkt erg min achtend. „O, hij was eerst zeer dapper en troefde den ouden heer. Toen de schout van outer" ven sprak, toonde hijl zich nog al bij de hand en zei leukzijh kinder lijk deel moest hijl toch krijgen. De oude evenwel, moet ge weten, Katharina, is een duivel. Ja met! recht een duivel, maar geen domkop, verre van daar! Hij rekende den jongen voor, dat hij nog een 25 jaren dacht te leven, en dat hij alvast zou beginnen met Christoffel de deur uit te gooien. Kwam; fb eenmaal tot doodgaan ,dan zou hijl, vóór dien ttjÜ, zijne hofstede voor drie duizend thaler hij had ook kunnen zeggen voor 50 pen ningen aan zijin broeders zoon verkoo" pen, en wat er dan verder, na betaling van dokter en vqm begrafenis, en dat zou een klein sommetje bedragen, mocht overhlijt- ven, dat kon Christoffel voor zijh erfdeel krijgen." „Vader, zoo kan toch niemand spreken." „Ja zeker, kind, spreken wel, want dat heb ik gehoord; maar of de kerel, die toch' 3e. Gembrt owe! Bake! naar Helmond; 4e. GraVe over Gassel en Beers naar Cuyk; 1 J i 5e. Grave over Mill en St. Anfchonis naar Boxmeer; 6e. Grave over Beek, Sdliayk, Berdhem. en Oss naar Heesclh; 7e. Heescli ov'er Nuland naar Den Boscthf i ,8e. Heesdh over Nistelrode naar Uden. B.-IC, Volkspartijl cn K'-K. Staatspartij. De heer W'. Verpalen, hoofdbestuurs lid van de R.-KT Volkspartij, schrijft: Naar aanleiding van de berichten, die in de pers de ronde dbeïi omtrent d« kan sen tot terugkeer der B.-K. Volkspartij' tot de B.-K. Staatspartij', mioge ik eerlijkheids halve en om geen verwachtingen té wek ken, die Vooralsnog ongemotiveerd rijn, opmerken, dat de bespreking, die id(e voor zitter en de waarnemende sedretaris derl B.-K. Volkspartij! hielden met' den voor zitter der B.-K. Staatspiaxtij', buiten de B .-K. Volkspartij' otn' rijn gehouden. De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, siijmoplossende en genezende werking van Akker's Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van griep, influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigen hoest en de meeste ziekten der-luchtwegen. AKKER's zuiverend, verzachtend, genezend. .Alom'verkrijgbaar in kokers van 230 grairt 1.50 550 gram 2.75 en 1000 gram ƒ4.50 Franciscusarond. Zond'algf 2 Jianupri des avonds 8 uur zal m het Vinc'entiushnis een Franciscusavonld' worden gehouden. De zeereerw'. pater Bpr- rom'aeus zal zijne H. Vajder komen ver heerlijken len het kerkkoor zal mét1 gewijde liederen de feestavond kom'en opluisteren. Als wij weten dat een hoofdredacteur van ïeen 'der meest verspreide dagblad|en ver telde dat hij pater Borroinaeus nog nooit zoo heeft h'ooren spreken .als óver Sü Francisous, zijh onze verwachtingen 'hoog gespannen en zijln we overtuigd dat er geen plaats zal onbezet' blijven in het gebouw. 'W;aar overal in Nederland, over den ge- heele wereld de grootste Wereldfiguur wofdt gehuldigd', zal geloovig "MicHI'elburg 'dezen avbnd mlaken tot een machtige be" tooging' en wij' ftvij'f'elen niiet of men zal zich de spijt willen besparen bij zulk, ,-6en eenig en nimmer terugkeerend feest' afwezig te zijh gebleVen. Kaarten a 49 vent Verkrijgbaar bij; de leden der Pro paganda club. Vijftig jarig bestaan der Rijkskweekschool Dinsdag werd het 50-jarig jubileum! der Rijkskweekschool voor onderwijzers en thans ook voor onderwijzeressen herdacht mét een feestVergadering, waarin met 1 (schillende autoriteiten aanwezig waren di vader is, rijn bedreiging ook zou ten uit voer leggen, dat weet ik niet. Christoffel echter geloofde van wél." „Heeft hijl 't geloofd? En wat zal hij doen „Hijl zal doen, wat zijn vader eischt, en je niet huwen." „Dat kan niet, vader, neen, neen! Dat is vast gelogen, schandelijk gelogen, 't is onwaar, 't is onzint, 't is heel leelijlk van u. Hare vingers nagelen zich in mijjn arm'. „Kind, als je mijl nog kunt verstaan, dan moet ik je nog eens zeggen ,hij| trouwt je niet. Eerst waggelde hiji de kamer uit, zeer aangedaan en zeer indrukwekkend, dat moet ik hem nagevenen toen ik heengingj. kwam hij imïj' op de hofplaats tegen, en zei ik moest je den afloop maar voorzichtig mededeelen, hij kon toch niet anders doen. Toen heb ik "hem gezegd: „Neen je kunt niet anders!" Daarop heb ik hem een draai om' zijh ooren geven, misschien wel twee of meer, dat weet ik zoo juist niet, toen ben ik vertrokken." Het meisje rukt zich los en stormt het huis in. Ten laatste volg ik haar. Ook na eene groote opgewondenheid wordt 'n mensch toch weer langzamerhand kalm. Dat is maar goed ook, want, als recteur, oud-direC-feur, leeraren, oud-leer-' 'aren, onderwij'zers en oud-onderwijzersd(er leerschool, oud'-kweekélingen en ook de kweëkelingieii. Na een welkomstwoord van den dired 'teur dér se'hool, den heer 'A. ZuiderVeWj» 'Voorzitter der cOmfnissie van voorba-pei! i ding, werd door 'die kweekelingen het eer ste couplet Van 'het Wilhelmus gezongen, dat staarde werd' aangehoord). Hierna, hield de 'heer ZuiderVeld| een de over de geschiedenis der school, totf de oprichting waarvan bij' K'. B;. Vjah 7 D'éq 1876 werd besloten. Nu in dé school zijh ppgenomén dei nor-' inlaailscholen te Vlissingen en te Goes is de school gemengd géworden. B.a%eigd' is zij een oogenblik met overplaatsing1 naar Goes en later mist opheffing maar beidia zou spr. ten zeerstb betreuren. De .heeT J. N. Pattist uit dén Haag hield als oud-leerling een feestrede, Waarin hij allereerst hulde bacht' aan de leeraren en leeraren, die door den (l^ad rijt* ont vallen aan de school en hun vrienden'. Door op te staan, brachten de aanwezigen eeni stille hulde aan de nagedachtenis Van djet overledenen. Spr. gaf da.arna een vaak humoristisch, historisch! overzicht Van 't' kom'en op de kweekschool, het leven der kweekelingen, om' >d!an te gétuigen, dat het nog steeds een aanbeveling en eetai eereWé- toon is, als mén van iem'and zegt „Diet komt Van de Middelburgsche kweekschool! Spr. Wees er ten slotte op, dat zijhi l^esti' rede eigenlijk een herdenkingsrede is ge worden, m'aar Vria'agt hos het ook feitelijk anders kan. D'e herinneringen! zijh immers juist het feest Van den dag, zijl moeten on-, gebreideld naar boVeU kom'en, tot een' "festijn Van aller geest, dat door leeft tot dc Volgende samlenkomst. De heer Rie.nka, hoofdinspecteur in da derde hoofdinspectie, vertegenwoordiger van den minister v,a. nO. K. en W'. getuig-i Id'e Va,n zijn liefde voor de kweekscholen, die z.i. moeten blijven bestrtah e teniet moe ten word'en samengesmolten met andere scholen, alleen moesten «ij1 zich aan passen. 1 De heer Hartmhn, griffier der Staten van Zeeland sprak namens het prov. bestuur, de heer Dumbn Tak, burg. varf hier namens hét gemeentebestuur en de heer J. de Jong uit Zwolle namens dé kweekelingen, die later het onderwijs heb ben verlaten ,m'aiar toch dankbaar zijin vjoor het onderwijs op de sdh'ool gienoten. Al dezé sp'rekers uitten de beste wenschen Voor dep! bloei der school. Behalve deze redevoeringen, werd op-' gevoerd de cantate „Een halve eeuw"' waarvóór de heer Jdh'. Vorrink, gemeente lijk inspecteur Van het li. O. te Den Haag) de zeer toepasselijke woorden schreef, ter wijl de heer 'Joh. H. Caro, leeraax aan de kweekschool, onder wiens leiding dg cantate werd gezongen door de leerlingen1, er zeer in geslaagd is die Woorden op goéde mtaziek té zetten. D'e uitvoering) 'der cantate stond in aanmerking gietno- men 'de nog jeugdig® zangeressen en zali gers oplh oog peil. I Ten slotte zongen koor «n alle verder aanwezigen opgewekt hef Biaklied, Het bekende kweekschool lied, Waarop de goed) geslaagde fejestVergadering werd gesloten. Zij' werd geVolgd door ean feestd)isch' taf diens welke ook nog Weinige hérinmeriinlg uit het kweeksclhiool leven wierd' opgehaald'. VerlotiDg. Woensdagavond tegen 8 uur Vulde B|a Rijschool, waaruit nu de kippén konijnen!' en duiven waren verwijderd zich' met een! ■groot a'anthl bezitters Van loten vpor dé Verloting verbonden aan dé 7de Naitiomale) tentoonstelling, welke gedurende de Kérst- dagen gehouden wlerd dpor dé M. T. V. Met' groote belangstelling wérd het trek j ken dér 112 prijtenumtaérs gelVolgd en 'het was zeer spannend,omdat dé hoofdprijs een toom- kippen, eerst' op eén tnai Uet ïalaSf- sta uit de bus kwam' en wéj( 'f43. Niet- on-' ■verméld mag bAjven, dat om 8 uur nog! spoedig daarna, zooals dat menigmaal in 't leven gebeurt, een nieuwe slag je treft, zou 't met 'fc beetje verstand, dat je bezit, gedaan zijn, als je geest niet van te voren: een ziertje tot rust was gekomen. Dat geldt ten volle in betrekking tof dengene, die anderen moet opvoeden! Ver liest die zijhe kalmte, dan is 'f met zijné taak' al even slecht gesteld als met een' schip, waarop een kapitein staat, wiens hoofd op hol is. Of ik op dien verschrikkelijken avond goed heb' gehandeld, weet ik zelfs nu nog niet. Ik heb toen hoog spel gespeeld! Daö wil zeggen, van eigenlijke waaghalzerij ia er geen sprake, want ik volgde als werk tuigelijk den drang, die mij had' overmees terd. Ik denk evenwel, dat 'f zoo toch1 maar 't beste is geweest, 't haalt imWera toch niets uit, of je iemand al eene dikka muts over de oogent rekt, als 't bliksemt Ten slotte zet ik' mij over alle bezwaren! van opvoed- en zielkundigen aard heerf imet de gedachte, dat er oogenblikken zijin; waarin alle wetenschap als lorrenboel vai je afvalt, en alleen 't vurige menschenbloed1 de baas is. i (Wordt vervolgd.) T -LIT

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1