F V i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND V DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ^~BÜ1TENLAND I DINSDAG 28 DECEMBER 1926 mil Bericht Over politiek en politieke organisatie. FEUILLETON 't Zigeunerkind. VAN OVER DE GRENZEN JAPAN CHINA NUMMER 153 22SX* JAARBAK9 K NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureau* van Radactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 por drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R00TEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op den Nieuwjaarsdag*, zal Donderdag a.s. onze courant niet uitko men, maar gecombineerd met ons Zater- dagnummer, Vrijdagmorgen verschijnen. Onze correspondenten maken wij er op attent, daj. Nieuwjaarswenschen uiterlijk morgen Woensdagmiddag in ons be zit móeten zijn. In de eerstkomende maanden zal uwe bijzondere aandacht worden gevraagd voor de Politiek. Dat woord politiek is veelal genoeg, om do meesten onder ons, een gezicht te doen trekken, of ze in een zuren appel hebben gebeten. Men hoort al spoedig mompelen, daar moet 'ik niets van hebben, daar be moei ik me niet meê. Zelfs menschen, met een zekere mate van ontwikkeling, hoort men verklaren: „Politiek, dat is een kliek!" Hoe komt het, dat er zoovelen zijn, die zich in ongunstigen zin over de politiek uitlaten? Hoe komt het, -dat' degenen, die in het politieke leven, een eerste, tweede of derde viool spelen met wantrouwen e>n achterdocht beluisterd worden; dat zoo- velen bereid zijn, de eerlijkste bedoelin gen van onze voormannen, zoodanig te verdraaien, dat zij er een streven naar eer, naar macht of geldelijk voordeel in meenen te zien? Hoe komt het, dat dezulken zich niet schamen, om hun leugenachtige,^ ja soms lasterlijke geruchten te verspreiden aan ieder die het hooren wil, tot schade van eigen partij? Zoo zou men nog dozijlnen vragen kun nen stellen, die allen met een en dezelfde zinnen zouden kunnen worden beantwoord. Dat komt omdat zij zich niet bewust zijn van de ontzaglijk groote waarde, die een Christelike politiek heeft voor een land. Indien zij er slechts de helft van beseften, zonden zij, als goede katholieken, zich be ijveren, om onze politiek, de Christelijke politiek-onzer R.-K. Staatspartij! te steu nen, zooveel in hun vermogen ligt. Wat is nu eigenlijk politiek? Mr. Aalberse in zij'n boek' „Christe- lijke Politiek" wil die vraag aldus zien beantwoord „Politiek in den zin van staatskunst en staatswijsheid, is de juiste keuze van de middelen, waardoor in een bepaalden tijd, de doeleinden van een bepaalde staatsge- meenschap, het best kunnen worden _ver- wezenlijkt. Men kan ook zeggenpolitiek is met kennis van het verleden, op heden, 'die maatregelen te neimen, die leiden om de belangen der aan hun inzicht toever trouwde gemeenschap zoo goed mogelijk te dienen". Deze definitie kan toch voor nie mand een aanleiding zijnom zich daarvan afkeerig,te houden. Integendeel, zij houdt zelfs zoo nauw verband ra et uw plicht als burger of burgeres, als Katholiek, dat men het u zelfs tot jjsn schande aan k-an reke nen niet aneê te leven in onze politieke actie. Hoe komt men dan aan al die scheeve voorstellingen over da politiek en deszelfs beoefenaars Vooreerst; omdat wij' (menkchen met vele en groote gebreken) geneigd zijta, om' er nog veel meer en nog veel grootere ia anderen te zien, vooral in diegenen, die in' het openbare leven vooraan staan. Vervol gens spruit het meestal voort uit afgunst of nijd. Men kan of wil zelf niet op den voorgrond komen, maar andexen gunt men dit ook niet. Al is er een persoon, volgens het oordeel van ter zake deskundigen, nog zoo geschikt voor een ambt, altdjld vindt men groepen, die er hun werkman maken 22) -O— i Twee of drie maanden later was Bosina van den nachtwacht overleden. Ik ben een keer bijl den ouden man ge weest, maar hijl was heelem'aal in de war en ten einde raad. Ik kom juist tehuis. Beat» is alweer uren lang op het dorp. Bij wie ze is ,§n wat ze uitvoert, weet ik niet en wil ik ook naderhand niet vragen, omdat de uitleg ging te verwikkeld en niet minder lang dradig is. Ik heb er ook geen haast mee, dat ze terugkomt, want ik wil liever een beetje met Katharina praten. Daar ligt wel is waar, tussehen ons beiden eene zejkere onprettige stemming, en ik voel mij onge lukkig over het feit, dab Katharina niet genoeg vertrouwen in mij stelt om kaar aart voor mijl uit te storten. De kamer binnenkomend bespeur ik a?r. ai®t> en dat verwondert me niet weinig. Daar klinkt eensklaps hare stem door de stille kamer, en wel zóó wanhopig ongelukkig, dat 't me door merg en been „Vader, o vader)'-' j Nu zie ik haar. Tn een hoek acihter de sofa ligt ze op hare knieën met 't hoofd) op een stoel. Dat Is dezelfde hoek, waarin om eerst in alle stilte een vaag valsch ge rucht te verspreiden, dat als een lawine steeds grooter wordt om dikwijls ten slotte iemand politiek onmogelijk te maken. Mr. Kropto'ans schreef daaroVer in „De Nieu we Eeuw": De wijze, waarop men zijn eigen voormannen becriticeert, is dikwijls verre van Christelijk te noemen. Het is daarom niet te verwonderen, dat er hoelanger hoe minder hoogstaande man nen onder ons, bereid warde® gevo®lc!|f}D|, omj zich aan de politiek te wijden, men be dankt er voor om' tob voorwerp van spot en smaad te dienen. In geen enkele partij is dit zoo erg, als juist onder ons, "Kjatlhoj- lieken" Als politiek vuil genoemd móet worden, dan is dat van toepassing, op deze afbre- kers van onze goede gerechtvaardigde, ja noodzakelijke Christelijke politiek. En toch, men houdt vol, daar zit een luchtje aan, en waarom? Omdat er ook onder de menschen gevonden worden die de politiek als middel hebben gebruikt om hun eigen ideaal verwezenlijkt te zien. Die zich louter op de politiek hebben ge worpen, om! hun zudht naar eer en aanzie® te bevredigen, die het gedaan hebben om een goed gesalarieerde betrekking te beko men, die er aan meedoen, alleen om hun eigenbelang en niet om de belangen^der ge meenschap te behartigen, Het kanzijta 1 Maar is dit dan een redten, om zich a'fikela lig van alle politiek te houden. Man gooit toch ook niet de geheele mand met appelen weg, omdat er een enkele) rotte in zit. j i Men verandert toch ook niet van geloof omdat er gevonden jyorden, dli'e den naam Katholiek oneer en sohajije aandoen. W'el'- neen! Zoo ook moeten wij trachten, niet oto! de zaak- op z'n kop te zetten door. 'zich Wan a-Iles laifzijHig te houden, maar door mede te leven als lid der B -K. Staatspar- partij in georganiseerd verband, de- laak der leiders te vergemakkelijken. Er is nog plaats genoeg in onze partij, Voorlde stuur lui V. d. wal, eu gelegenheid te over om. hun wijsheid ook aan anderen mede te deelen. Men kan de politiek ook beschouwen, als eeu groote ingewikkelde machine; wanneer enkele onderdeeltjes niet goed functïonee*- ren, zal zijl geen aocluraat work i kunnen! ajfïeveren. De Katholieke Staatspartij', <Ia,t is onze groote politieke machine; waarvan iedere Boomsohe kiezer oï! kiezeres een onderdeeltje uitm'aakt' en ook zij1 kan al leen perfect, wierk verrichten wanneer er niets weigert of! hapert. Werk mede en steunt uw partij Kathol- lieken! j' j 'f j Steun in dein vorm van het aanvaarde® vian een bestuursfunctie in uw! plaatselijk kies vareeniging, in kten vormi van afge vaardigde naar Provincialen en Bijkskies- of Partijraad. Steun door aanneming vha een zetel ia Göm'eentaraad', Provinciale Staten enz.; maar vooral (en hier zullen wiji met na druk op wijzen) steun door uwe geldelijke bijdrage; dat laatste vboral is bedroevend). KiesVereenigingen, 'die 600 leden konden hebben, kunnen niet mtoer dap) 200 leden! opgeven, omdat de overige 400 nog geen kwartje per jaar over hebbiep voor hlun politieke organisatie. Onbekendheid met het doel en streVjen, onbekendheid met! die gunstige resultaten, die die Christelijke Politiek ons reeds heeft gebracht, kan daarvan .allen de ooTZaalt zijn. Heeft toen Wel pens ooit nagedacht, Shoe, het er in ons land' zou uitgezie)u heb ben, Wanneer wij' geep politieke organisatie zouden gehad hebben'?, Ik geloof het niet, w'anti als me® dit goed besefte, betaalde men gaarne een nog hoogere contributie. Heeft men wiel eens nagedacht, bij ?t ze neerzat op den dag, dat ik haar zoo ruw had afgestooten. „Katharina, mijn lieve kind, wat scheelt er aan? Kam) vertrouw mij je leed toe. Mijlne arme Katharina. Zachtjes til ik haar op en breng haar naar de sofa. Zelf neem; ik' plaats op een stoel tegen haar over, en vat hare hiandep in de imtij'ne. Andermaal zeg ik Kaïtharina, mijne lieveling, vertrouw je leed aan mdjj toe!" Op eens barst ze in tranen .uit. Ik stoor haar niet en laat ha-ar weenen vela mi nuten achtereen. Eindelijk begint ze te spreken. Uit den toon, waarop ze spreekt, be speur ik imet grond te hebben vermoed, dat er altoos nog een vonkje Zigeunervuur in haar hart gloeide. Np haar gevoel los barst, begint de vonk op te vlammen. Zijp helle, vreemdsoortige gloed verandert het geheele voorkomen van het hartstocihjtef hjlke meisje en doet den liefelijken gods- dienstigen weerglans, die de christelijke opvoeding .over hare trekken had neerge- ademd, verdwijnen. Daar vaart een ste kende pijn door mïjin onder wijzer shart, na melijk de bittere ervaring, dat alles, wat de liefde van den opvoeder in tal van jaren heeft opgebouwd, door eene verliefdheid! in weinige «ogenblikken kan worden, neer gehaald. i j Ik herken Katharina niet meer, terwijl ze zoo spreekt over hare liefde tot Chris- lezen der berichten over de katholieken ver volging, in Mexico, hoe dit toch1 mogelijk is in een land met eene in groote meerder heid Katholieke bevolking? Dit komt in hoofdzaak daardoor, d&t! de Katholieken daar zic'hi nooit de moeite; ge- troos thebben om' een het geheele iapd omvattende Boomsche Pölïtiekei organisa te stichten. Een organisatie steunend' op Boomsche beginselen, op staatkundig ter rein. Er is daar gevoerd een strijd om [per sonen, zonder zich omj beginselen te bekom)- meren. De plaatsruimte Verbiedt ous, om daar dieper op in te gaanallee® dit nog willen; we er van zeggen tot dege®en,i die hef he neden zich achten om! aan politiek mrie te doen. Spiegelt u aan de Mexicanen, of als dit Voor u nog tej veraf) is. Spiegelit U dan aan Brankrijk. Ooik daar is de vei)' dèeldheid tussehen 'dje Verschillende stroo- mingen als republikeinsch ofi monarchis tisch, de personenstrijd onder dp Kuhito- lieken de oorzaak gewieest dat de Kdtlho- lieken vervplgd en Kloosterlingen, ver bannen zijn. Een duidelijk voorbeeld, wat men met het voeren van Christelijke Politiek kan bereiken is toch zeker de volgende vjergei- lijking tussehen Frankrijken Nederland. In Frankrijk verbod van geestelijken! oml onderwijs te geven. i In Nederland Vrijheid vjan ond|erWijk. In Frankrijk verbanning vian klooster lingen. in Nederland volle vrijheid van verblijf. In Frankrijk de eigendommen der ker ken en kloosters verbeurd' verklaard. In Nederland de bezitting dier Katho lieke instellingen ongerept. Men moet o'f! men wil ofi niet, daar da iconelusie' uit trekken, daf wij Katholieke Nederlanders in hoofdzaak onze godsdien stige vrijheden te danken hlebben aan onze in eenheid verbonden Katholieke Politieke Organisatie. .W. De keizer van Japan. De vorige week Zaterdag werd hef doodsbericht geseind van den Japanschelf keizer. Gelijk bekend was de keizer reeds lang geestesziek en sinds 1921 besfaatl er in Japan een regentschap. Met dat al is Yoshihito een vorst ge weest, die altijd heel veel voor zijn land' heeft gedaan. Hij! werd 31 Augustus 1849, te Tokiq geboren als zoon van keizer Mutsuhito en zijn gemalin Haroeko uit het huis Isjijo. In November 1889 tot kroonprins be noemd, heeft hijl als kind de geweldige ver andering beleefd, die zijn land onderging. De ontwikkeling van zijn land tot een staat met Europeesch uiterlijk, heeft hij gedeeltelijk zelf beleefd. In 1867! voltrok zich de revolutie, die den sjogoen ver wijf- derde uit de regeering, zoodat de keizer niet langer als goddelijk, maar machteloos heerscher ver van zijin volk verwijderd leefde. In 1877 verhieven de daimio's en sa moerai, de leden van den adel, die hun rechten hoopten terug te winnen, zich tot een opstand, maar deze werd onderdrukt en sedert gold de nieuwe toestand (pis definitief geregeld. In 1889 werd da grondwet uitgevaardigd, waarbij! de troon opvolging werd geregeld en tevens het be stuur van het land ingericht op Euro- peeschen voet. Onder Mutsuhito heeft het rijk zich ver der modern ontwikkeld, zijin macht uitbrei dend naar het vaste land, eerst over Korea-, daarna over een deel van Mantsjoerijje. Wat Japan na den oorlog met Korea niet kon behouden, heeft het veroverd na den tofl'elzij) komt mij: den koelbloedigen Duitseher, ten eeneumiale als een vreemde voor. Dat laait en gloeit in hare woorden, dat loeit en flikkert, en 't spreekt van een verlangen naar het bezit van een gedroomd geluk, dat alle grenzen te buiten gaat. Pene Duitsehe vrouw zou onmogeJiijk zó.ó kunnen spreken, omdat ze niet zoo too- mleloos is in hare verlangens. Katharina is nog, wat ze geweest is een Zigeuner kind. Mijlne gelaatstrekken dreigen een strenge uitdrukking aan te nemen, maar ik bedenk, dat ik hier zit als vader en niet als réchter. Chrdstofi'el is, nog geen half uur geleden, hier geweest. En vandaag heeft ze ,do kracht niet gevoeld om hem! af te wijzen. Zij! heeft zijne wilde, hartstochtelijke woor den aangehoord en verklaard ham weder- keerig te beminnen, en ze heeft dat be tuigd met al de heftigheid harer Zigeuner- natuur. „En ziet u, vader dat is nu ge beurd, en als een meisje voor hare liefde is uitgekomen, don moet ze trouwen mbet, vader andera is ze rampzalig. Hij! wilde me een kus geven, dajt heb ik nirt geduld, maar ik heb heml gezegd dat ik hem' wilde en moest trouwen, en den eerstvolgenden keef.m)ag hij! mij ookeen kus geven." Ze glijdt van de sofa neer en valt mij' te voetI „Help mij1, vader, help mij I" oorlog met Busland. Het bondgenoot schap met Engeland verschafte het eilan denrijk groot aanzien in de wereld, vooral omdat men verwachtte, dat de Groote Oce aan steeds meer beteekenis zou krij'gen in de wereldgeschiedenis. Op 30 Juli 1912 overleed Mutsuhito en de kroonprins volgde hem op. Hij! was 10 Mei 1900 gehuwd met prinses Sadako;,, een dochter van prins Koego Misjitaha, geboren jn 1884. Yoshihito heeft gedu rende de twintig jaren van zijh bewind zi,n land zich verder zien ontwikkelen, imaar ook kennis zien (maken met da schaduwzijden der moderne beschaving. Onder Yoshihito's bewind heeft Japan aan den wereldoorlog deelgenomen, als gevolg van het verdrag met Engeland,, ofschoon (h et volk niet anti-Duitsch' was, evenmin als de regeering, en het veroverde do Duitsehe nederzettingen op Chineet schen bodem. De afloop is echter onbe vredigend geweest in zooverre, dat Japan geen belangrijk, voordeel heeft kunnen be halen en verarmd uit den oorlog kwam! terwijl door het afloopen van het bondge- nootschap met Engeland en de animositeit in Amerika en Australië een onbehaag lijke toestand ontstond. Door de Marine-ontwapening is een zekere ontspanning ingetreden en- op het oogenblik schijnt de toestand veel gunsti ger te zijn dan onmiddellijk nad den we reldoorlog en hrt oorlogsgevaar, dat toen dreigend leek', is vooreerst weer verdwe nen Zoo .heeft het regentschap van den nieuwen keizer reeds een gunstig begin gemaakt voordat 'hij! nog zijn regeering aanvaardde. De troonopvolger is in 1901 geboren en draagt den naaim! Hirohito. Hijj werd in 1912 als kroonprins aangewezen i heeft een zeer zorgvuldige opvoeding genoten in het bizonder wat de studie: Ser vreemd etalen betreft en de groote' buitenlandsehe reis, die Yoshihito zelf had willen maken, deed zijn zoon in 1921. De reis gaf aanleiding tot het aftreden van twee conservatieve staatslieden, Ya- magata en Matsöehata, die wilden, dat men zich hield aan den ouden regel, dat de kroonprins het land niet mag verla ten. Bekend is, dat kort na zijn terugkeer uit het buitenland een aanslag werd ge pleegd op den kroonprins en nogmaals in December 1923. Beide aanslagen misluk ten. In Januari ,19214 is Hirohito in 'fr huwelijk getreden met prinses Nagako, een dochter van prins Koeni Yoshi, hoofd van het geslacht van keizerlijken bloede Köeni. ENGELAND De vrijhe'd der Katholieken. Bij de ontv'angst van het Heilige Col lege, dat zijn kerstwCnschen kwam! aanbie den, heeft de Paus gesproken over de af schaffing Van de beperkend® bepalingep voor de Katholieken in de Kngettsabe wet geving. Hij gaf blijk Van zijn ingenomen heid' daartaee en sprak den wenschi uit, icljat 'gebaar op ruime schaal navolging zou vinden en dat de geheele wtereljdCzou. beigiriji- pien, Idat de Wetten, geinUakt tegen de kerk Van Gcd', de geesten VjertwUrren, de zielen) jverdeelen en de gezondste kraehten ver zwakken. I r t' AMERIKA Een complot tegen den president van Pern. De Matin heeft een telegram) ontvangen uit Lima, meldende dat het hoofd van de politie een complot tegen het leven van den president der republiek heeft ontdekt. Dezer dagen wachtte een voormalig sol daat tot middernacht voor het paleis op Ik buk naar haar toe, en ze legt hard handen op mijlne schouders. 'Zoo kijken we elkaar in de oogen. 'Hare tranen zijin ge. droogd, maar haar gelaat trilt en haa« geheele lichaam! siddert. Eene herinnering uit lang vervlogen dagen schiet me voor den geest, hoe ik naimehjk mijne eigene ho- pelooze liefde onder taÜooze smarten heb overwonnen. Zal ik dit meisje woorden van vermaning toespreken en mijl zelve® als toonbeeldt er navolging voorstellen? Neen; ik was een man en Duitseher, en zij! 'is vrouw en Zigeunerin. „Ge wilt hero trouwen vroeg ik werk- tittigelïjlk. „Ik moet vader," fluistert ze. „Zijt ge op 't oogenblik in staat na te denken, Katharina?" „Ja, vader." i „Katharina, wilt ge den veldarbeid lee- ren, en kunt ge er toe besluiten oml ifl den koestal door den mest te baggeren?'-' i „Ik zal 'f doen!'! „Zult ge er mede tevreden zijh, Wanneer ge den geheelen dag moet arbeiden als eene dienstmeid, en nooit meer een noot op de piano spelen en nooit meer een oog in een' boek kunt slaan?" „Ik ben er mee tevreden!" „Katharina, zult ge 't kunnen verdra gen, als de schout een norsph gezicht tegen U zet, u met zijn tallooze grillen kwelt, en u voor de voetelTgooit, dat ge armt Zijt ge- weert?" i i de thuiskomst van den President. Toen pas vernam hij dat de president dien gan- sehen dag niet was uitgeweset. De man had een bom bij! zich en trachtte die nu te verstoppen in een bosc'hje bij het paleis. Maar de hom ontplofte en doodde den dra ger op de plek. Volgens de politie was deze man een werktuig van politieke eomplo fcteurs in hooge politieke kringen. De burgeroorlog in Nicaragua, Op verzoek van het dept. van Staat heeft de minister van marine een Amer. oorlogsvaartuig naar La Ceiba, de Hondu- ïeesehe haven gestuurd, teneinde het le ven en de bezittingen der Amerikanen te beschermen. President Diaz is nauwelijks ontsnapt aan een aanvjal welke twee met ,mlesseu' gewapende mannen deden op het rijtuig 'van den president. De president was ech ter juist aan de andere zijflel gezeten toen) de beide mannen zich op het rijijtuig Wier pen en bleef ongedeerd. De bestuurder van het rij tuig echter, die ''tussche'nbeide kwatal kwam oml den president te .beschermen. Werd letterlijk aan stiukken gesnedende oqgen waren 'hem' uitgerukt, neius en Jifeu- d'en afgesneden. Zoo lipten zijl hem! ster vend achter. j i j i De Kerkvervolging ia Mexico. Volgens reehtstreeksehe berichten uit Mexico is de pastoor van Puello Nuevo,, in het aartshisdlm1 Durango, door de aan hangers van president Calles vermoord. De naaim van den ijiverigen priester Ia Pietro Lopez. Eenige dagen voor zijin dood waren zijh zusters in Durango gevangen gezet, omdat zij weigerden de plaats te noemen waar zich hun broeder ophield. Eeii der priesters van mgT. de la Mora,, bisschop van San Luis Potosi, was) ge vangen genomen en aan martelingen on derworpen om hem1 te dwingen te zeg gen waar zich zijn bisschop bevond. Toen de bisschop zulks ervoer, stelde hij zich terstond ter beschikking van de re geering, welke hem naar Mexico-stad lief overbrengen. De bisschop van Chilapen, mgr. Carnjpos werd gevangen genomen, omdat hij da misdaad had begaan, in zijn privé-kapel da H. Mis te lezen. i Keizer Josjihilo f. Een.officieel telegram uit Tokio meldde, dat de Keizer Vrijdagnacht om' 1 uur 35! overleden is. Nog altijd onrust, i In Woetsjang, Hankou en Hanjang Zij|nl op Zondagmorgen demonstraties gehouden, die een zeer gedecideerd anti-Christelijk eu anti-Britsch karakter droegen. Een groo te menigte van menschen, waarbij iedere afdeeling van de civiele regeering en het leger van Kanton vertegenwoordigd was, demonstreerde gedurende eenige uren dooji de straten der genoemde steden. Op Kerstavond zij'n anti-christelijke Ohi- neezen in de lokalen van de Iberische mis sie te Hankou binnengedrongen en, hebben er alle voorhanden zijhde bijbels, gezang boeken en religieuze tractaten vernield of verbrand. De missie die zich in de Ghinee- zen-wij'k bevindt is nu verlaten. KORTE BERICHTEN In de Belgische diamantnijverheid' dreigt een nieuw conflict. In Joègo-Slavië is een coalitie-minis terie gevormd met ,8 radicalen en 4 Ba- ditsj-mannen. - Het congres der Belgische socialis ten heeft besloten aan de regeering tet ,,'t Zal zeer moeilijjk zijn, maar 'k Zal' 't verdragen." „Katharina, zal 't niet uw ongeluk (Zijjn, als ge beimerkt, dat Chrisltoiff'el niet de held is, waarvoor ge hem' nu houdt, maar een saaie boer, die nu wel in zijjn hartstochte lijkheid „Ho, vader, Christoffel ia een heldj dat geloof zult ge, mij/ niet ontnemen- kunt ge ook niet.-O, wees niet booa op mijl, beste vader!-" .Een poosje bleef 't stil. „En hoe denkt ge, dat alles in orde zal' kolmen, Katharina?" „Vader, beste vader, och, 't is wel eeni groot verzoek, maar u u u zoK eens met den schout daarover spreken' en dat spoedig „Wie zegt dat?'-' „Christoffel." „En waarom doet hijl dat zelf niet! dia held?" Het meisje verbleekt bij mijne vraag J dan brengt ze er stamelend uit: „Toch wel daarom omdat 'f zoo 't Eest zoui wezen.''* Nieuwe stilte volgt. Dan zeg ik: „Ga naar uw kamertje, kind. Ik bent je vader en zal ja trouw ter zijjde staan, kome wat wil. Ik wil op 't oogenblik naait imijne kam® gaan en daar, niet gestoord! worden, en van avond ga ik! naar deöl schout, in dezen toestand kan ik u nieti laten blijven". (Wprdt vervolgd.)! 5 TXLOT

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1