NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS buitenland binnenland"^ ütf zeeland 't Zigeunerkind. middelburg IE COURANT ran humor. r,WOOED. 1 Kentering. FEUILLETON LITHAUEN INE. bonk. Komi nu. eems e, laat me even uit- llaat ik maar op uw llat niet 'gezien ,dat NUMMER 151 DINSDAQ 21 DECEMBER 1926 22s™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSE Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon tnterlocaal No, 207, voor Redactio en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No,474. COURANT Abonnomontsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advortentiën van ItotG regels f0,90, elke regel meerfO.té: Contractregelprijs,te beginnen bij 5Q0 regels, beduidend lager. souper geweest, en kwam werd dean st was. Als de soep. zoo de wijn, en de wijn i de gans zoo dik als het zeker een mor- l'eest. ftd is discussie over It schoolbestuur voor |.en wiereldglobe. Ivaderen vonden zbo'n Tptibaar. en de goed» oplossing eerst wiel eens be- Ivan.Nederland. 0ROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN |TBAAT. i is paal.?." 'el waarom het eene ire vrouwelijk is ei-paal en zijl-straat" SENS. aat terecht wegens) oeite waard geweiesitJ, bij|. Het iwos eigen- bgstens een brandje. J.uge.Ge zult dan Hoogstens een paar "iet thuis.?, een weduwe is ge Iouw heeft het steed? nxau! ij dood is! -UCHH.T. ken in twist met een voor den <Kg haakt !1 ijlen ze weg en zoe- adn veilig voelen, omt- de gesprek; „Hebt ge, iten.?," zelfs!" |e is dial mogelijk,?" hij langs jnij heen [en Zeeg, (|oen ik hem' Ill van Engeland was en verwachtte dat ook H. nu was de meesit g Van. den vorst. Op. 'n t twaalf uur bij den ontboden. Toen hij in i kwiaffi, sloeg de klok, If uur. Lord H. werd raar hij misschien een bij den koning zou ko Oajn wandelstok het k sloeg. rnde audiëntie vr«cg de nnd: kwamf u er toe de hal- het eerst, Majesteit."!' ■merken, en plotseling Hij verveelt zich stellig |iet vermoeid. Maar; on- i onvCTsdhilligiheid be- te kloppen, de in:wend hg! sneller, hij kon niet idem en of van vreugde r at hij bij voorkeur zou et intredend gebrek aan or het geeuwen opgc - Iiiet wijs... ld Jean Marie stil. Ziia gericht op een com- Iijn kant intkwam, pra- er. kan vanmorgen met werkelijk, is dat niet he, gelukkig en glim- hr witten sluier: haaf Ion, die uit 't muisje lien gaven als een gou- ian, een F ra Angelico taan h:iar was eenvoud jje verbleekte toen ze |c naar ze meende op *t sij een beweging ge- ouischuldiging had uit- ïaar in zijn armen ge lde hij haar m'et een tranen liepen langs die mannentraner» die iep in 't hart. Ive kleine Yvonne, wat ieder gelukkig zijn ge- vlug; even rniin Zon- ekken en dan volg; i'k' je! e -uerkje vol licht, vol Jemen was er geen kind lag, aan de kleine De Liturgie, de kerkgebruiken bijl on- aen H. E,eredienst, is lang door de anders denkende landgenooten miskend. De groote schoonheid van de ceremo- sieën scheen hun te ontgaan, de zinrijke beteekenis der handelingen werd ornmee- doogend een ijtiel® vormendienst geheeten en zoo ze zich betvust waren van de kilheid hunner godsdienst troostten ze el kaar met de zuiverheid van hun leer. Wetend welke verheffing en voldoening van onze Liturgie uitging, hebben wij die troost altijd te gemakkelijk, te onafdoende gevonden en koesterden we gerechten twij fel, of ze de protestanten zou bevredigen ep den duur. D'e laatste jaren brachten reeds ge beurtenissen, die op een kentering der ideeën inzake onze Liturgie wezen en feiten van reeenten datum leggen daarop een nieuwen nadruk. Zoo is in do Biuinoordkerk te 's-Gravm- hage op den eersten Zondag in November van dit jaar, onder groote belangstelling een liturgische dienst gewijd aan de her denking van de dooden en in eenigo nieü- katholieke bladen is warme instemming fciemee betuigd. Zoo schreef een onbekende o. ro. in de „N. Ebtt.":' 1 „Indien het tot een algemeene kerkelijke doodenjherdenking komt, schijlnt het ons *ïiet beste, die te plaatsen op den eersten Zondag van November. Men blijft dan, zonder er geheel van afhankelijk te zijn, toch met Allerzielen in verbinding. Te genwoordig worden zeker in allo gods dienstoefeningen, welke men houdt op den Oudejaarsavond, woorden van herdenking gewijd aan de gestorvenen. Die avond is daarvoor ook buitengewoon geschikt. Men kamt er vanzelf 'toe, evenals met dien avond in huiselijken kring, als er in deo loop van het jaar iemand is afgevallen, niet nalaat, de herinnering aan hem' te verlevendigen. Er valt echter nie.t aan te denken, dien avonddienst uitsluitend aan de herdenking der dooden te wijden. Daarvoor d,ringen zich 'dan te -veel ,ge- dachten aan den mensch op, en het zou niet aangaan, die alle te bannen. Voor een afzonderlijke herdenking is dus een andere dag noodig. Maar er is geen enkele redeD, waaraan men aan den eénen Zon dag boven den anderen dag" de voorkeur zou geven. Het doen van een keuze zou niet anders dan willekeur kunnen zijln, en juist daarom séhijint ons de eerste Zondag van November, in de nabijheid van Aller zielen, het meest aangewezen. Dat de Protestanten daardoor te veel eer zouden bewijzen aan Borne, of zich van haar afhankelijk zouden toonen, moe ten wijl ontkennen. Het samengaan met Bbme zouden wij! in dezen eerder als een voordeel dan als een bezwaar willen be schouwen. Indien de Protestanten van de zen tijd over het algemeen tot de over- tuiging zijh gekomen, dat indertijd het los laten van den eeuwenouden Allerzielen dag een fout is geweest, waarom zuEen zij) dat dan niet erkennen En zie, nauwelijks is dit voorbij) of eergister bracht de „Msbd." het bericht, dat een der predikanten te Botterdam bij zijn gemeente het voorstel in rondvraag bracht, om> in den nacht van 24 op 25 December te vijf uur een kerkdienst te houden ter viering van het Kerstfeest. Het zou in de bedoeling liggen, de plech tigheid met het zingen van Kerstliederen op te luisteren. Zeker we overschatten dezen omkeer in de gedachten niet, maar het mag toch wel 21) —O— Als ze hem nu toch eens liefhad. i heb mij tegen deze gedachte verzet «met de kracht, die men aanwendt, om de vrees voor een groot ongeluk te onderdjruk- ken. Nu gelukt mijl dat niet meer. Al de smarten, die ik om1 wille van het kind heb geleden, al de zorgen, die mij! des- tijde hebben vervuld met het oog op 't Bla gen van mijln arbeid, al de zielsangst, die ik eenmaal heb uitgestaan, maar nu reeds lang was vergeten, ze zij!n ontwaakt, ver dubbeld, verdrievoudigd. a lijd schrikkelijk en moet alles geheim1 houden. iWaar moet die liefde op uitloopen? 't as'tech volstrekt onmogelijk, dat Katharina eens de vrouw van Christoffel kan wor den. De schout zou dol worden, als hij) ware 't ook maar eventjes, er de lucht van kreeg. Hij!, die zijn zoon indertijd kas- tijtde, omdat hij met 't „zigeunerveT' in kinderlijk spel zich vermaakte, zou nooit ti)oe toestemming tot een dergelijke ver tot verheuging stammen, dat de pogingen tot een Protestantsdie Liturgie, de erken ning brengt, dat de Katholieke Kerk ook in deze weer gelijk had en ieder voor oordeel minder, beteekent bovendien toe nadering. VAN OVER OE GRENZEN Storm' uit het Oosten. In 'DuiiscUand is het' mis geloogen. Op het punt dat de groote coalitie jób en vorm scheen te krijgen, kwamen ds| socialisten met den eïsdh, dat de regie ring eerst moest aftreden. Die eisch was gegrond op het wan trouwen tegen de Duitsche maoh'^hielf- bers inzake de ondergrondsche handdinj gen van de Bijksweer, die er naar streeft! een staat in den 6taat te worden en di^; tot nu toe vrijiWel ongestoord kon doen. Ernstig® beschuldigingen tegen de Bijksweer werden uitgebracht door Scthlei- Idemann, die o.m. vertelde, daf dfcj leiding van deze veiligheidstroepen, de laatste ja ren in 't; geheim! voor 70 millioen mark jajani oorlogstuig van Busland hebben gekocht. De regeering zwteeg na deze openbaring, wat in dit geval een srthuldbokcnltenis beteekende. !i Is een kras staaltje Van knoeierij1, want de gelden moeten toch op; een lis tige wijze in do begrooting zijn verwerkt. Met dit al verkeert Duitsehland vöor de zöoveelste maal na den oorlog in een crisis, die het niet ten voordeel zal zijn. Ook het Litauseh' kabinet is afgetre den, maar op een heel wat hardhandiger manier dan dat van Mars. 's Nachts om 3 uur doken soldaten op voor. het parle mentsgebouw te Kowno, waar de heen® n. b. nog aan het Vergaderen, war®. De militairen stormden de vergader zaal binnen, joeg® de veelpiraters uiteen, verklaarden de regeering namjems het leger, afgezet, ontbonden den Landdag arres teerden den voorzitter. Wat later iwtewden de ministers te pakken genomen icn den staatspresident sloot men op; in zijn paleis. De oorzaak Van deze onbloedige revio- lutie is, dat het leger de regeering een tikje te bolsjewistisch vond en daar de zelfde regeering in haar onbedwingbare®! lust om; soldaatje te spelen veel te veel militairen onderhield, kunnm dezen mu den bc-as spelen. De teugels v.an hef btfwind zijn nu in 'handen genom® door een. zeker® Smetona lid van de gematigde PaZanga-partij'. Het is opmerkelijk dat Busland ge loofd dat er fascisme cn Polen dat er Duitschgezindlheid achter steekt. Geen van beiden is natuurlijk waar, maar Stalin en PilsoedSki fabriceerden dit fantasietje om' legerversterking® te netehtVaardigen. Er zijn mensch® die nooit wij'zar Worden! Een vi redespoging! De bekende poging van paus Benedilctus in den zomer van 1917 ondernomen, is 'de vorige week weer ter sprake) gekomen, bij het verhoor van d® Duitsohen oud kanselier Michaelis voor de parlemen taire commissie tie Berlijn ingesteld, omi de oorzaken te onderzoeken van den nood lottig® .afloop van den oorlog! voor het Bijk. M® Wleet dat' Z. H. Ida Paus de toe zegging Van de Entente had wet® ta ver krijgen, da.t er toegestemd' zou worden' en vredesonderhandelingen, wanneer de Duit- sclhe regeering onomwonden wilde verkla ren, dat ze afstand wilde doen Van België. Hoewel Duitsehland' er toen reeds hope loos Voorstond Was de Duitisohe keizer verblind.1 genoeg om' niet dadelijk toe ta grijpen. weerzinwekkend lovie® ea bieden begon toen van Duitsche zijde. Hindenburg wilde. België prijs geVen mits Luik in DuitSche handl® bleef; Waf later eischte men de economische aflhan- kidijpdheid van genoemd land aan Duitseh!- hintenis geven, nooit! Afgezien nog van hem, ik zelf zou ook mijne toestemming tot zulk een huwelijk niet verleen®. Katharina e®e boerin dat zou vlakweg e® ongeluk zijn voor alle partij®, maar toch 't meest voor haar zelve. Ik ben geheel t® einde raad. Ik voel, dait die liefde is binn®geslopen, zonder dat ik er iets van bemerkte, maar ze zou toch ook ingedrongen zijn, al hadde ik mijne voorzorg® genom®. Nu zal ik ze niet meer kunnen uitbannen, allerminst door spotternij' of gramstorigheid, niet eens mie® door de grootste vaderlijke toewij ding. Vandaag heb ik eene wandeling ge maakt en ben, bij! mijn terugkomst, door de tuindeur naar binn® gegaan. Afgemat ga ik in het dichtbegroeide prieel zitten, 't Eentonig gebrom, van vlieg® is 't eenige, wat ik hoorik dommel bijkans in. Daar komit Katharina in d® tuin. Ik verroer mij niet, alleen mijne lipp® ver trekken zich tot een. matten lach. ,Wat voert ze uit? Ze snijdt de prachtigste ro zen en de mooiste bloemen af en legt ze voorzichtig in e® mandje. Waarvoor doet ze dat? O. 'ja, precies, morgen is 't mijln land dergelijke onzinnige Verlangens meer. Het eind was, daf Z. H. de Paus zij'n bemiddeling op, moest gevlen Voor zooveel halsstarrigheid' en dat de oorlog) 'ten. koste .van millioenen m'ensdhielnjlieyteins, nog eeiü| jaar gerekt werd'. Michaelis sloeg een erbarmelijke figuur bij zijn onderhoud'. Op; een desbetreffende vraag moest hij' toegeven, voor de commis sie v,am zeven te hebben verzjweg®, daf hij een brief Yam den pauselijk® nutius had ontvangen, waarin Werd meegle'dleeld, daf het oflïöieele antjwoord' van de DuitSchid regeering op de pauselijke, nota tie Bome als waardeloos en als een gevaar voor detn vrede werd' beschouwd. De regeering, zoo verklaarde hij, had het destijds niet wen- sdhdijk geacht de Belgische quaestie' nog maals ter sprake te brengen' en had daar om' .aan do commissie Van zeven niets om- trenf dezen brief! van den pauselijk®; nun tius Meegedeeld. Zij had ook om! andere redenen, die Michaelis zich! niet \preCi|es inteer herinnerde, dte commissie onkundim! gelaten van het! antwoord van Paccdli. Von Kuhlm'ann zbu daaromtr®t w'el meer kunn® meedeelen z'eide de oud-rijkskan) selier. In hot verdere verloop' <ler 'ondervraging bevestigde hij' nogfnaals daf Duitsehland) zich Voorstelde om België ocbnomiscihi af" hankelijk te maken. Als comlponsatie Voor d® af stand van België en de ontruimingi der VlaamSche kust bad 'd'e keizer Van Enge land steunpunten in de Middellan'd^eho Zee (Valona of Borfoe) willen tedsdhein. !W'at een staatkunde! DUITSCHLAND D* kabinetscrisis. President Hindenburg heeft gisteren, ■na overleg met de partijleiders en eenige endere politici, besloten, de vorming van het nieuwe kabinet uit te steil® tolt na 'bet rijksdag-reces, dus tot 19, Januari. FRANKRIJK H«t geloof! dat bergen verzeh In een klein dorpje in de buurt van, Saint-Malo, nawelijks 730 inwoners tel lend, allen arbeiders, die in het zweet d'eso aanschijns kun brood1 verdienen, hpd m® vorig jaar bemerkt, daf het onderwijs aan idfet 'kinderen der parochie moer dan verj- OaclMl 'fwas. Op hef eindi des jaars hadi- den een zevental jongeps do openbare school verlaten en legden voor taan eiken dag den lngen weg, af'naar qen naburige gemeente om he t bij'zöndar onder wijs deelachtig lt«e worden. De pastoor droomde van een bijzondere school vpor db parochie-kinderen, daar het openbare on derwijs, d® ouders niet kon voldo® en 'hij deed een beroep op zijn parochianen. En zij hebben geantwoord. Drie en der tig duizend' francs werden bije®gebraeht ,140 karladingen werden gratis vervoerd; vijftig, dagen lang w'erd zonder loon gear beid' en zoo stond in twee maanden, f ijds» «te school gereed om' de kinderen te ont vangen. J i i Alle, kinderen, Zondter eerfenkele uitzon dering zijn thans van de openbarei naar de bijzondere school over gegaan. B« staatsgreep. Volgens de berichten, die uit Kowno doorgelaten [worden, zou de staatsgreep' in Litau® zich zonder bloedvergieten hebben voltrokken en zou de nieuwe regeering kien toestand volkomen meester zijn. blinder optimistisch zijh de berichten van den cor respondent van de Vossische Zeitung te Riga. Deze deelt mede, dat' leen aantal regi menten zich nog niet' voor die nieuwe regee ring hebben verklaard'. Mariampol zou het centrum' van verzet l^gen het nieuwe regim'e zijn. Te Mariampol bevinden zidh dfe minister van binn®landédhe zak® en' verjaardag! Als het kind er niet was, zou je zoo iets heelemaal vergeten. Ik zit doodstil, en een weldadig gevoel doordringt mij, terwijl ik daar moe neef- zit ik voel in mijl zoo iets, wat op vredo gelijjktden eerst® keer sedert tal van we ken. Daar knarst de tuindeur Christoffel komt binn®. Met e® wip sla ik over eind. Katharina is over de komst van Christoffel even ontsteld als ik, en heeft daarom de beweging, door mij gemaakt, niet opgemerkt. Christoffel gaat daarop zonder te groeten en erg opgewond® naar Katharina toe, die hij) zoo overvallen heeft. .Katharina," zoo gooit hij er, plompverlo ren uit, „ik weet, datl uw vader niet te huis is ,en ik moeti u, sprek®, en wel al leen." „Maar, mijnheer Christoffel!" „Niet mijnheer Christoffel! Katharina, kan ex niets aan do®, maar ge rijft zoo mooi m m ikzal't Maar dadelijk zeggen, Katharina ik! heb ja lief dm. razend te worden." Ze slaakt een lichten kreet, wordt van ontsteltenis zoo bleek als de dood, en laat de rozen, die ze voor mijl had geplukt, op den grond vallen. Ik sta als aan mijln* de minister van oorlog, die er in den nadhf van do omw®teling in g®slaagd) rij® uif Kowno te vluchten. Zij" concentreer® te Mariamfpol alle regeeringsgetronwe troa pen en het Yerluiidf dat ze voornemjejis zijln! een militaire adfie, tegen Kowno te be ginnen. I Antoine Smetona., de nieuw gekozen pre sident is onmiddellijk in functie getreden en heeft den eed van trouw aan de grond wet afgelegd. De oud-president StuLginskis is geko zen tot voorzitter van het parlement. De stad is kaliml en vlagt. j SPANJE Een nieuw complot Naar de „Chicago Tribune" uit Bor deaux verneemt, moet 18 December te 'Santandar een Complot der communist® en anarchisten tegen primo de Bivera zijn ontdekt. Het hoofd der samenzwering was de chef van de politie zelf. Hij; is afgezet. KORTE BERICHTEN Veertig hoogleeraren van de Colum- bia-universiteit bepleiten in e® manifest een herziening van het probleem der Euro- peese'he oorlogssehulden aan de V®, Sta ten. In Oostenrijk dreig® hooge school- leeraren zoo hun eisehen niet word® ingï» willigd, in staking te gaan. Uit Boekarest wordt, aan de „Times" gameid: i De uitslag der verkiezingen is, dat- er 208 leden gekozen rijn, die de regeering zullen steun® en 37, die de oppositie .uit maken. Naar de eenheid? Eergisteren had onder leiding van het Tweede Kamerlid Kuijper een bespreking plaats van den voorzitter van het bestuur der' Bl.-K. Staatspartij1 met den voorzitter der Bi.-K. Volkspartij en den secretaris! dier partij. De Vrijdag voor Kerstmis. Het bestuur van den Bi-K. bond van! overheidspersoneel „St. Paulus", heeft de regeering bij: adres verzocht om aan alle dienst® en bedrijven op Vrijdag voor Kerstmis de. werktijden als óp Zaterdag te doen geschieden. Bie Eerste Kamer en het Verdrag. Naar de Bes. bode van personen, die ter zake volledig op de hoogte kunnen rijn, verneemt, zou na de behandeling van het afdeelingsverslag in de Eerste Kamer mul reeds met vrijl groote zekerheid kunn® worden gezegd, dat op aannaming van dit verdrag door den Senaat ge® kans be staat. Beeds een groote meerderheid zou heb ben verklaard haar stem niet te kunnen geven voor goedkeuring. Ook voor een terugzending van dit ver drag aan de Begeering, met verzoek op de ze basis nieuwe onderhandeling® te gaan openen, zal ge® meerderheid rijn te vin den. Men zou alleen op een volkom® nieuwe basis met België de onderhandeling® w®- schen heropend te zien. Uit die Communistische Partij. Uit Moskou wordt aan de Tribune ge seind', dat de uitgebreide executieve dlpr Communistische Internationale een reso lutie der Nederlandsdhe oommissie iMeff aangenomen, waarin het royemtof vatn de heeren Wijnkoop en Bavesteijn uitf die Com' munistisdhe Internationale definitief word bekrachtigd,. De resolutie verklaart, aldus de Tri bune, dat Wijnkoop en Van BavesteüjM Voor hun z.g. partij; zich; den naam Comfi munistisdhe Partij onrechtmatig toeëigë- nen. De arbeiders, die deze misleider^ ®og volgen, worden uitgenoodigd, tot de Comt „Katharina, ge moet 't reeds lang gele den hebben opgemerkt, maar nu houd ik 't niet lang® uit), en ik moet weten, of ge mijhe liefde beantwoordt." Het bloed schiet haar naar; hoofd verft haar purperrood. „Gij! hebt mij; zoo doen echrikk®j en ik ik kan uwe vrouw niet worden uw vader en bovendien ik versta niets van de boerderij en ik heb ook geen geld." „Maar praat nu niet van trouw®," geeft de lichtzinnige knaap t® antwoord, „als ge me maar Ëefheht, ben ik gelukkig, overgelukkig!" „Dat mag nietï" „Wat mag niet? Moet de oude grijskop dan alles weten? Ge moet mijl liefhebben, Katharina, anders besterf ik -'t.'1 „Ga heen, Christoffel, ik verzoek 't u vriendelijk." „Neen» ik ga niet, 't oogmblik ia mij gunstig, ge moogt zoggen, wat gij wilt, „maar ge hebt me toch lief, en nu nu dadelijk moet ge mij een kup geven 1" „Neen! ga weg, Christoffel, ga weg!" „Ge moet, Katharina, ik houd 't niet munistisdhe Partij en daarmede tot de LoMmtern terug te keeren. f Do resolutie werd' met algemeione stom'- ntoen aangenomen. Genreeiteraad. In de gister gehouden vergadering van den gemeenteraad, werd medegedeeld, dab het Algemeen Mijnwerkersfonda heeft ge» meld dat de leening door de gemeente hij dat fonds togen f>% o/0 aangegaan niet eer. der dan m 1938 "kan worden geMmveri teerd m eene leming met lager rentetypë weken Van met wordt afge^ Tot klokkenist van den Abdïj'toren werd! benoemd met 9 stammen de heer Th. C. F er werd a te Leeuwarden, die met ingang L 1?27 beBoemd is tot orga- nist bij de Neder], Herv. gomeente alhier. Op den heer J. Wagenaar te Middelburg waren 5 stemmon uitgebracht. Met algemeene stemmen werd beslate» aan de werldoozen deze week een kerst- gave te verstrekken ,al meend® sommige leden dat de gemeente dit niet geregeld moet doen of het anders in de verordmina op^de steunregeling moet word® opg®<? Na, langdurige discussie werd met 10 te gen 4 istemtmen, die der S. Di. A. P era ver worpen een voorstel van don heer v. d. W eel om aan de werkloozen gedurende 10 wekeii oO cent toeslag per week op 'de brandstof toe tc kennm P te het voorstel om., de gemeente garant ppup I Jn V0°r rente en aflossing vaw aan gaan doOT het U'stuuc der Godshuizen voor verbouwing ver' betenng van het Gasthuis werd door den! keer Boasson de vraag gesteld of het niet bet® is, dat de gemeente zelf eene k#ninK aangaat en door een commissie van bar- worden 'm hoc do g6lden besteedf ,„"D™r de? iefr Mes (B'.-K. )werd het he-' tieurd, dat ook met voor de verbouwing van het Oude Mannen- Vrouwenhuis, waaroor f52.000 noodig wordt geacht op dezelfde wijze wordt gehandeld. Het voor stel werd z.h.st. aangenomen. Ook het' voorstel tot vaststellen van een verorde- mng houdmde voorwaarden voor waier- ievenng en e® tariefverordening voco- do waterleiding gaven stof tot uitvoerige be- sprekingen. O.a. werd het vastgesteld! winstmarge voor de levering van materia- door het bedrijf en voor loonen van resp 30 en 50 o/0 door vele leden te hooa geacht, terwijl andere er juist een waai- borg in zagen tegen concurrmtie me'i particuliere installateurs. Een voorstel omi te lezen 20 en 30 o/o werd metl 8 tegen H stemmen aangenomen. Een voorstel om te schrappen de artikels die slaan op verkoop door het bedrijf werd verworpen met 14! tegen 1 stem, die van den voorsteller, den k!8' ,rerd overgenomen te lezen dat abonnes alleen aan person® wat®; mogen geven, die ook rijn aangesloten, dus bijv. regenwater met aan niet-aangeslota- Afgewezen werd het verzoek on* ateun voor verlxniw en inrichting van het kolo niehuis te Seppe der V®. voor Chr. V"a- cantie-kolomes, nadat een voorstel-Mes om -n i keimen verworpen. w - W®od 'ran wedkver- eohaÖmg den Poeledale-Singel te verbrce- A i f1 subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur met Ï4000 werd verhoogd gebracht op f 100.400. tr,tT°,n WCrd behandeld het voorstel tot vaststelling van de 3-jaariijköho v®. ekemng met de bijzondere sohol®. Doon en K waren v®schill®de posten ge- nu vnn en \Vle versadering kwam) heb nu voornamelijk over de volgende punt® tot langdurige debatten. Of er moet wor den VeSed tG ,k0Sten van de "".deravon- don in het geheel met of alleen die van da "a Hij echter grijpt haro hand en trekt haar naar 't priëel toe. Maar op dat oogenblik kwakte mf;a dikke eikenstok geducht op zijn rug ne®. dï i-SCfee?T Van en woed,: laat de hartstochtelijke vlegel het meisje 1®. Ln nu ziet hljl mij. Zijh gelaatstrekken staan verwrongen, rijn oog® met bloed betoopen, als een getergd beest wil hil zich op mijl wmpen. Ik blijf echter staan als een paal. „Als ik tot drie heb geteld," zeg ik met SL?6 mfte' "tref,fc de tweedo slag, en die gaat midden over je gezicht." h J^amerW ^u. ml dat deze bedrea^ng ernstig is geme®d. Hij verlaat dan ook den tuin, waggelend als eon drom ken man. Katharina barst in tranen uit. ,Baap uwe rozen van den grond ov" ®gsto'ï° -r" IM^°P «a naarj binZ* en sluit mijl in mijn dakkamertje op. En morgen vier ik mijn verjaardag. 1 (Wiardif vervolgd). J

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1