n NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 't Zigeunerkind. I? j* SHE COURANT e middel bij ntervoeten, ruwe huid at is PUROL .Tube 80 ct. feuilleton BUITENLAND BINNENLAND 1 11 - - Janse, 32 jr. en Pokja r. onie Aeda, 65 jr. ecihtg, latharina Nieuwcnhuij- van A. Mier.ae; JaeoW echtg. van P. Matur; z. v. J. Janse en O» Donker, 77 jr. echtg. Josephus Theenaart, 73) iolonia van Anker. jerichtenP ■mber 1926. stuk* f9, eieren mid* tuks f! 2.25, eieren aan :ocht f 0.10, eendeieren. f0.06. Boter per KG. l|denplijs pea- 1/2 K.G. particulieren Verkocht, ter J 1.15. Aanvoer ia. nd,. Aanvoer ruim. Tarwe- 2, haver i 9,50, gerst f 12» ne boonen f14. 13 Dec. Op da de aanvoer van tarwe was echter flauwf ge- voor f 14,50f 15, voeij evaliergerst f 11,50f 12, 1.0,25, Heine groene erw- puike daarboven. Schok' ngeboden, puike gezocht; 1 onverkocht; Bruine boen ïarkt, slechts gedeeltelijk belangrijk lagere prijzen» ijzen per halve Kg.Koei- ossen 33, 40, 46 et., kaf- 90 et, schapen f172$ ren f 1621 per stuk, var- roerd uitsluitend schoon 86 st., prijken 0.851,35,. 3500 et., prijzen 0,70— L. geel 1750 st., prijlzeri wit Zeeuwscb 1620 st.,. >,80; van dauwTood 346Q 0—0,75. er f1618, zaal 20211 ;eel 2628, blauw maan- koolzaad 22—25, KarwijV Canariezaad 1415, boek' irijisehe) Nov.-Deö. afleve- L6.20. Zeeuwsche blauwe .4,40' che bonte f 4,505,10, Po- 0, Zeeuw. Eigenheimers Luwe id. 3,754,00, Briel- -4,00,Bravo's 3,704,00. en en Verpachting»f y: hoisted a met bouw- en ge, een hoefje, Pilaar. •tsdgk, .47 pert'. lanti tar. t, inboedel, Van Dijke. idutie, De Kok. kkoeaien en inspan, De Kick, p, woonhuis en erf1, acht iwland en inboedel, Pdaax.' woonhuis en tuin, v. Dissel. 4 woningen en tuin, VaC. NUMMER 149 DONDERDAG 16 DECEMBER 1926 22«t> JAARBANB ogisten Per week [ieuwsblad voor Zeeland' rllen s.v.p.) 3 maanden de NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie; Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDÉLBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 4-74-. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend tager. 8R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Een beter middel. In een vorig artikeltje hebben wijl dei beslissing Van de Zeeuw'sdhe Landbbuw- jaaaitsdmppij inzake die productiel-premie jroor suikerbietenteelt .btesrpokten en gewe- izen op het Verstandig besluit v)an de verga dering om' in deze netelige kwestie nog 'n afwachtende houiding aan te nemen. .'tWias toch iminers zoo goed als zeker, idjalt 'de regeering niet op dit vérzoiek! 'eöiu uigaan, daar ze dan zedelijk verplicht Was «eweest dm! de nog noodlijdender tuinbouw ,en andere slecht ïloreerende bedrijven, evlen eens geldelijk bijl te staan en dit laiten de rijksmiddelen nog niet toe. iWanneer het onomstoptelïjk vast' stond, dat de bietendultuur door het ontberen van staatssteun tén gronde zou gaan, dan zou de zaak natuurlijk veranderen, maar over de mogelijïjkheid van dit gevaar kan een groep Van deskundigen beter oor- .deelen dan een gemengde Vergadering. Afgezien van dit alles willen we nog wijzen op een andere zijde. Al 'werji in den loop der tijden een pro- duchs-preimie toegekend, dan was hlei nog (twijfelachtig of dit afdoende zou helpen. Vergeten mag niet worden, dat de crisis in de suiker-industrie Van internatfojialen aard! is. Voor alles zal m'en djaarom móeten zoe ken naar een .internationaal geneesmiddel, b.v, in den vorm van een conventie, gelijk aan de oude Brusselsche. Bat lijkt ons een beter middel. Met instemming, lezen we hierover het Volgende in de „Botterdaanknier''. De ongeordende positie van den suiker teelt roept om regeling. Alvroeger was het in Europa sppak geloopen. f I Staat nfastaat, die van het nut der sui kerproductie binnen zijln grenzen overtuigd .was, zöclht zijn nabuur te overtroeven door subsidies aan de suikerpïodUctenten te geven of irilwoerpretmies te verkenen. Concurrentie van een land, diat weiger de dergelijken kunstmatigen steun toe te staan Was daardoor uitgesloten. De misstand'en werden zoo groot dat liet besef groeide dat internationale rege ling hier ordp móest scheppen. Dank zij! ook de medewerking van Ne derland, die in Prof. d'Aulnisss die Bou- .rouel een voortreffelijk kenner dezer mate rie bezat, tradi 1 Sep,t 1903 de Brusselsche buikerconventie in Werking. De verdragsluitende staten kwjaimen overeen, dat de suik.eraanvoe.ren uit de niet toegetreden staten, voorzoover deze een premie Voor uitvoer verleendjen, konden worden geweerd of ten minste belast met /een aan de genoten premie! iajequiyaleerend redhfc. Zoo werden Vooral Duitsohland en Oos tenrijk tot verlaging hunner surfaxen, wen- nietiging hunner suikerkartels en tot het. sluiten der suikercOnventie gedwongjem. Heilzame werking is van deze interna tionale regeling uitgegaan. Door dien oorlog kwamf zij te vervallen «n weer is het oudje spel van overtroeven en kunstmlatige concurrentie begonnen. Een nieuwe conventie (moet komen. Da tdaarop vó..ójr alle dingen moet wor den aangestuurd staat Vast'. Of in afwachting djaarvan needfe aan stonds onze suikerprodjucenten dienen ge holpen te worden is een vraag die in de kringen der deskundigen verschillend be oordeeld Wordt en die zeker niet mtet enkele algemeene machtspreuken kan beantwoord worden." Het aansturen op de herleving v|an een internationale suikerconventie, zoo merkt het blad' verder op, bteteekent erkenning Van een beginsel, dgfi door al te vel'ep in Nederland wordt miskend. Het beduïldt waardeering vjan het we- tekeerigheidsbeginsel. He algemeene sympathie, dje) aan het streven naar een internationaal saamltref- mn ten deel Valt, berust op de overweging '19) -0— iet voor 2 ets. worden verwond8® Staande op een stoel had Karja mijl 'dit sprookje verteld. Geestdrift laaide uit nare oogen, vermetele stoutheid sprak uit aar gelaatstrekken, hare hooggekleurde wangen gloeiden van zegebewustzijn en van trots. „Hoe komt 't, dat ge dit sprookje zoo, nauwkeurig kent?" vroeg ik. „O, dat heb ik wel honderd keeren door 6 Zigeunermoeder hooren verteUen," ant woordde ze. ,,'s Avonds, als we bij' het vuur lagen en de oude iets verhaalde, ver engden de knapen altoos opnieuw dit spookje, en dan grepen zei naar, hunne essen, en als 't sprookje uit was, hievent dreigend en juichend de handen omhoog ze worstelden met elkaar." „Weet ge ook, wie dat sprookje heeft erzonnen?" vroeg ik verder. Verbaasd, dat ik zulk eene vraag kan zegt de kleine meid: ,,'t Is in t geheel) niet verzonnen, 't is er. altoos ee-t ^eeat, en 't is waar.T Iy zoek het gesprek ongemerkt op een "W» onderwerp over te brengen, em kort dat de handelspolitiek vlan het eene land ten nauwste sanjnhangt met' die Van een ander land. Het gaat hier niet ömj een interne aan gelegenheid, als de binnenlandsche rechts- bedeeling. Die kan ieder land naar eigen speciale behoeften en nationale ontwikke ling, los Van de regeling in andere landen', inrichten. Zoo kan Nederland; zich de weel de veroorlooven, om; in afwijking van de wetgeving in alle an,d.ere landen, de jury taf bannen. Geheel andiers is het mtet de kwestie der handelspolitiek. Die draagt een inter nationaal karakter, die wordt mee be- heerscht door de gedragingen Van andere mogendheden. Daar komt aan de orde het over en weer uitruilen van vooi|d|eelen, het op gemeenschappelijke basis Bepalen der betrekkingen. In het aansturen op gen tweedy editie der Brusselsche suikerconventie triomfeierjt het Wederkeerigheidsbegdnsel. ^/an over de grenzen De levensloop van een staatisümlan. Pasjitsj, de bekendste staatsman uit Joego-Slavië, die reeds in bet vroegere Servië de eerste viool speelde, is de vorige week plotseling gestorven. Terwijl hij op 't punt stond omi een op dracht als kabinetsformateur in zijn door ministercrisis geteisterd land aan te ne men, verraste hemi de dood. Zijn levensloop' is interessant genoeg om hier te laten volgen. Nioolaas Pasjitsj werd in 1846 te Za- jetsdar, dicht bij! de Bulgaaxsche grens, geboren als zoon van een koopman. Hij studeerde voor ingenieur, eerst te Bel grado en later, met behulp van een stu diebeurs, te Zurich, waar hij en andera jonge Serviërs onder den invloed van Ba- koenin kwamen. Op een punt verschilden zij echter grondig van hemi, n.l. waar zij aandrongen op het nationale en op natio nale bevrijding als essentieele voorwaiarda voor eiken socialen vooruitgang. In 1878 werd hijl parlementslid en in 1881 een van de stichters van de radi cale partij. Het veelomvattende program ma van grondwettelijke en administratieve hervormingen, vrijheid van drukpeys en van vereenigingen, nationale eenheid ei) een Balkan-verbond bracht deze partij in een echerp conflict met de regeering van koning Milan. Ken opstand die in 1883 uitbrak in het district Timjok, leidde tot de arrestatie van de meeste radicale leiders en re presaille-maatregelen. Pasjitsj ontvluchtte over den Donau en werd bij verstek ter dood veroordeeld'. Hij bleef in balling schap tot aan den troonafstand van ko ning Milan in 1889. Bij zijjn terugkeer werd hij voorzitter van de Skoeptsjina en twee keer burgemeester van Belgrado Hij was voor het eerst premier van Ke- bruari 1891 tot Augustus 1892' en verge zelde als minister van buitenlandsche Za ken den jongen Alexander op diens eerste bezoek aan den tsaar. Wegens zijn sterke Bjussische gezindheid werd hij benoemd tot gezant te St. Petersburg, maar trad af bij wijlze van protest tegen den onrwet- tigen terugkeer van koning Milan naar Servië in 1894. D*e radicalen voerden toen een hevige oppositie en toen er in 189Q een aanslag werd gedaan op het leven van den koning, werden zij door, opgeblazen beschuldigingen daarvoor verantwoordelijk gesteld en velen van hen veroordeeld. D'ank zijl vertoogen van Eusland kreeg Pasjitsj slechts vijf jaar dwangarbeid en onmiddellijk amnestie op voorwaarde, dat hij het land zou verlaten. Hijl keerde niet terug voordat Milan voorgoed weg was. Na den val van ^het huis Obronowitsj in 1903 dreef de radicale partij boven en Blasjitsj was minister van buitenlandacha zaken in 1904 en premier, in 1906 en wóf daarna zit ik in gedachten verdiept aan 't raam. Uit Karja is eene Katharina opgebloeid. 't Is drie jaren geleden, dat ze haren Zi- geunernaaiml heeft afgelegd, en negen ja ren, dat ze bij, mijl is gekomen. De naam van Karja was voor. haar niet passend' meer. Daarom liet ik hem weg, al was 't dan ook, dat ik, met een beetje: weemoedigheid in het hart, hem zijn af scheid gaf. Karja was een wild Zigeuner-- kmd, en Katharina is een christen-maagd. Daarmeda is alles gezegd, 't Is opvallend hoe gemakkelijk eene reis wordt verteld, die toch onder tal van moeielijkheden is afgelegd. Te begrijpen. De verhaler slaat alle» over, wat eentonig, onverkwikkend en vervelend is, en deelt slechts 'de be- teekenisvoUa of aangename of smartvolle gebeurtenissen mede, die in zijne herinne ring Voortleven, -'t Eentonige „een-en-het- zelfde" kan niemand zich juist herinne ren, 't vervloeit in nevelvormen. Negen jaren! Is op stuk van zaken alles nog nieif eendeii als voorheen? Eigenlijk toch nietJ Ik heb in plaats van peper-en zoutkleurige enkeli grijze haren, en Beata is zoo ver- geetachtig''geworden, dat ze all-es, wat ze aan het eene eind van 't dorp heeft ge- deröm van 19081910. Hij1 was minister gedurende de twee Balkanoorlogen .en droeg veel bijl tot het verbond met Grie kenland en de toenadering tot IJbemenië. Hoewel zijn buitenlandsche politiek zeer Russisch gezind was, heeft hij tweemaal in 1912'13, gepoogd, toenadering tot Oostenrijk te zoeken, echter tevergeefs. Toen kwam spoedig daarop de oorlog, welke in het conflict tusscihen Servië en Oostenrijk zijn onmiddellijke aanleiding vond. Servië werd bijl den vrede aanzien lijk vergroot en kreeg den naam van Zuid- of Joego-Slavië. De eerste twee jaar van den nieuwen staat bleef hijl op den achtergrond, maar toen bij1 de eerste verkiezingen na den oor log (November 1920) geen partij; een meer derheid had gekregen, kreeg hijl, de erva ren tacticus, weer een kans. In Januari 1921 werd hij weer premier, en dank zijl de onthouding van de Kroatische boe renpartij!, slaagde hij erin, een nieuwe oentralisatische grondwet door het par lement te laten aannemen (28 Juni 1921) en,a Is represaille voor de pogingen tot moord op den prins-regent en hemzelf, de communistische partij! te laten ontbin den Den volgenden winter slaagde hijl erin, zijn democraiisieihe collega's uit de regee ring te werken en een zuiver radicaal Kabinet te vormen. (De politieke namen hebben daar ginds een ietwat andere be- teekenis, dan bij; ons.) Bij! de verkiezingen van Maart 1923 kreeg hijl geen meerder heid, maar werd wederom' gered' dooft de weigering van Rdditsj en de zijften om) in het parlement te verschijnen en zich bij de rest van de oppositie aan te slui ten om Pasjitsj omver te werpen. Van' Juli tot October 1924 moest hij wel het veld ruimen voor een coalitiekabinet on der Davidowit-sj, maar 'toen kreeg hijl het bewind terug en was sterker dan ooit. In Februari 1925 ontbond hij het par lement weer, liet Raditsj en zijln aanhan gers arresteeren, waarna deze zich.' onder wierp, zijh republikeinsch-federalistische principes afzwoer, zijn medestanders ver gunning gaf in het parlement te verschij nen en zelf minister van Onderwijb werd. De geschiedenis der laatste dagen leer de, dat de rol van Pasjitsj, niettegen staande diens hoogen leeftijd, nog lang niet was uitgespeeld, integendeel. De dood! heeft thans plotseling een einde gemaakt aan zijn veelbewogen leven, en de politieke) wisselingen en herneringen, welke het mJet ziuh bracht. Een der belangrijkste figu ren op den Balkan is met hem meegegaan. DUITSCHLAND Miciiiaelis Voor die commissie De 'vierde sub'-oommissie van (ten onder- zoekings-cominissie van den rijksdag, welke zich bezig houdt met het nagaan van de oorzaken, welke tot het mfalukken van da beraadslagingen over de mtegelijkhedien tot helt sluiten van den vrede hebWeu geleid, hield Dinsdagmorgen een openbare zitting, Waarin dr. MichaeJis, de vroeger rijks kanselier, als getuige werd; gehoord. Ook de leden van de vroegerei Zg. rijksdag-dom(- misxie van zeven waren uitgenoodiigd te viersdhijhen. i De Voorzitter, Philips, deelde ünlede, dat hij' den getuige Midhaelis Vooral omtrent de volgende vragen wenschta te hooren: waarom zijn dei rijksdag of de dommfesie van zieven of da vertrouwensmannen van de partijten niet op de hoogte gebracht' Van de bezwaren der Curie tegen de radactie Van het antwoord op de Vredesnota van den Paus Waarom is het antwoord van nun tius Paoelli van 24 September ,1917 niet ter kennis gebracht vkn de commissie vjan zeven van den rijksdag?, Midhaelis hield een uitvoerige rede oml het standpunt, dat de regeering diestijic\s heeft ingenoan'en, te v'erklarein en verde- hoord, aan het andere eind heelemlaaJi' ver keerd en nog slechts bij! brokstukken! ver telt. Dit nu is de eerste verandering. Ver der Pluto is dood en de eik vóór mijn huis is door den bliksem: vernield. Dit id de tweede. De derde en voornaamste ja deze Uit Karja is eene Katharina opgebloeid! Terwijl ze zedig bijl het venster zit en eenig naaiwerk verricht, sla ik haar gade. Over vrouwelijke schoonheid kan ik niet meepraten, omdat ik daarvan geen greintje verstand lieb; maar één ding weet ik toch', dat ik mijl een schooner meisje, dan Ka tharina is, zelfs in verheeldnig niet kan voorsteUen. Haar gelaat is rond en teer van vorm en nog slechts licht getint. Hare, oogen zijn als de zomernacht, zod donker/, zoo warm, zoo wonderbaar-innig en zacht», en zulk een weelderige rijkdom van^lan- zend-zwartd haren, als zij bezit, is zeker eenig op de wereld. Iets eigenaardigs, ongewoons omzweeft haar ook nu nog. Ze draagt altoos spre kende kleuren, een zwaar parelsnoer, en grooto cirkelvormige oorhangers, een ge schenk! van mij'. In haar spreken, ia geen vreemde betoning te bespeuren, maar wel eena zoete weUuidendheid, ons volk nieif eigen. i Wat hare ziel betreft? Als ik aan de Üdgde zich tegen de Verwijten, dia af gevaardigde pjrof. de Bredi hem heeft ge daan. Hij Verklaarde, da|t de rijksregeering; des tijds niet Van pjan was geweest een verkla ring omtrent de teruggave Van België te weigeren. Zij' heeft alleen om' jpplitieke redenen een dergelijke verklaring; nog wil len uitstellen. Bevredigend werden ook zijn Volgendel antwoorden niet gevbnden. ENGELAND Be oncenigheid dér liberalen. Lord Grey heeft eergisterenavond open lijk de politiek van Lloyd George verloo chend. Hij en zijn liberale aanhangers, 'ziei'de hij, konden niet langer gemteene zaak maken met Lloyd Georgezij zouden in de toekomst de liberale taak op hun eigen ma nier volbrengen. KORTE BERICHTEN Het besluit van den Turkschen'- gouverneur van Trebizönde, waarbij nan vrouwten verboden Iwbrdt, gesluierd overi Straat te gaan, wordit uitgestrekt tot het heele land, zelfs dé Oostelijke! Vilajetz-, die voor zeer conservatief gelden en in den laatsten tij'd zich' stérk hebben ver zet tegen de Wjestelijba hervormingen. Deze 'herVorming blijkt echter geen verzet te ontmoeten, behalve! bij enkele hodja's (professoren). De kardinalen, aartsbisschop en bis schoppen van Frankrijk hebben naar aan leiding van de Kerkvervolging in Mexico een schrijven gericht tot het MexicUanscjhe episcopaat. Verscheidene Joego-Slavische gezan ten zijn naar Belgrado geroepen, naar verluidt om een nieuwe Balkan-politiek vast te steHen. Kerst- en Nienwjaarsverloven voer militairen. Aan 'het verlofspersoneel, dat, ten ge volge van d,en groeten afstand' van de .Woonplaats Van hun gezin, hunne ouders of naaste familieleden, nimmer of1 nage noeg niminer gebruik maakt Van Bewe gingsvrijheid op; Zon- en feestdagen, kan, 'voor zoover het niet gestraft' is en da dienstbelangen, naar het oordeel van den korps-commandant, zulks toelaten, verlof worden verleend van 25, Ttedeniber 1926 (vertrek *bp 24 December op zoodanig uur, djat de haardstede uiterlijk 11 uur name kan 'worden bereikt) tot en mét' 2 Januiari 1927 (terugkeer per eerste reisgelegen heid Op 3 Januari). Hetiaiantal werkdagen, in dit vérlof begrepen, moet voor zooveel mOgtelijk in minderingl wbr'den gebrachjt Van het aantal werkdjagen, waarop aan- .spraak beöba|at. j Het Nederlandsth-Belgisch verdrag. De cominissie van rapporteurs uit de de Eerste Kamter over het wetsontwerp betreffende het Nederlandsdh-Belgischei Verdrag heeft een eerste bijeenkomst ge houden, verband houdende met het uit te brengen voorloopig verslag. Wijziging Ziektewet. Het door. (Ék?n Minister van Arbeid, Handel en Nijfverheid in uitzicht gestelde ontwerp van wet van wij'ziging der Ziek tewet, is, naar wij! vernemen, thans aan den Hoogen Raad van Arbeid om advies toegezonden. Het wetsontwerp bevat vooreerst een aantal voorsteUen tot wijlziging en aan vulling der Ziektewet, welke en pp ge richt zijh om! die wet aan de sinds' 1913 gewijzigde economische verhoudingen aan te passen (weistandsgrens) en de wet: "in overeenstemming te brengen met sinds 1913 tot stand gekomen wettelijke rege lingen en internationale verdragen. Voorts 'bevat het ontwerp voorsiteUen, welke beoogen meer plaats in te ruimten, kroon denk, waarmede God mijiie zwakke pogingen heeft beloond, dan klopt mijh hart van geluk. In het paradijs harer on schuld is nog geen twijgje geknakt, en tocli heeft ze de wereld leeren begrijpen en kan ze deelen in hare vreugde en in hare sinart. De christelijke beginselen heeft ze in zich opgenomen met( de voUe liefde van haar vurig minnend hart. Za heeft zich -ook nuttige kundigheden eigen gemaakt,' en ze toont 'besef en hart ta hebben! van en voor aUes, wat' haar om ringt, van de gewichtige menstehenzorgen af, die, nu hier dan daar, ons dal bezoe ken, tot aan de_ nietige behoeften van 't kevertje in onzen tuin. Ik bedrieg mij niet. Ik verbloemt voor mezelven niets. Ik weet, dat een mensch! evenmin als een boom zijne innigste na tuur verandert, ik weet, dat iemands per soonlijkheid! gewijzigd en als omgevormd, inaar niet naar willekeur door eene andere kap vervangen worden. Ik weet, dat in het binnenste van Katharina's hart nog een vonkje gloeit van 't Zigeunervuur, en dat 't door niets zal worden uitgedoofdf Een ruiter komt de dorpsstraat afgere den Christoffel. Sedert hiji van de hu zaren, onder wie hij zijln dienstplicht als vrijiwiUiger heeft volbraohtl, terug is, zit hij altoos te paard. Hij kap zich dat vep- dan de Ziektewet doet, aan voorzieningen, welke uit het maatschappelijk leven op komen. De ontworpen regeling komt in) hoofdzaak hierop neer, dat als gelijkwaar dige voorziening in geldelijke gevoljge» van ziekte naast de verzekering 'bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid wor den erkend verzekering bij bijzondere kas sen, opgericht door de verzekerden zelf, bij ondernemingsziekenkassen, opgericht! voor de verzekering van arbeideps in dienst van een of meer bepaalde onder nemingen, verzekering bij een bedrijfsver- eeniging en ten slotte de ziekengeldvoor- ziening, opgenomen in coUectieve arbeids contracten. i De arbeiders, voor wie op een der vorengenoemde wijzen een voorziening te gen geldelijke gevolgen van ziekte is ge troffen, zullen niet verzekerd zijh bij ds ziekenkas van een Raad van Arbeid. Het ontwerp bevat verder verschillende voorschriften, ter waarborging dat de ar beiders, die onder een bijfeondere zieken- geldregeling vallen, met betrekking 'tot hun aanspraken op ziekengeld, niet ach terstaan bijl 'de overige arbeiders. Bepaald! is, dat de bijzondere ziekengeldregelimg niet minder gunstig mag zijln dan de wet telijke regeling. Voorts worden voorwaar den gesteld inzake de zeggenschap der ar beiders over de toekenning van ziekengeld! en wordt 'de eisc'h gesteld van onpartijdige beslissingen bij geschillen over aanspraken' daarop; tevens wordt het steUen van ze kerheid gevorderd voor de vephaalbaarheict van de aanspraken van 'den arbeider op ziekengeld: D'e Minister van Arbeid, Handel en Nij verheid heeft den Hoogen Raad van Ar beid verzocht zich bijl zijn advies te wiF len bepalen tot bet uitspreken van een! oordeel over de technische zij|de van het voor-ontwerp en niet te treden in princi- pieele beschouwingen inzake de wensche- li0kheid van de invoering dep Ziektewet 1913. Protcstvergadering. Te Nijimegen is eergisteravond op initia tief van .verschillende vooraanstaande Ka tholieken aldaar e«n protestvergadering gehouden tegen de kerkvervolging in Mexico; 1800 personen hoorden de gloed- voHe rede van pater Molkenboer aan. Metaalnijverheid. Te 's-Gravenhage heeft de algemeene le denvergadering plaats gehad van de RUK. Vereeniging van wierkgqv|eTS in dsa mtetaul- nijlverheid. TWEEDE KAMER, Overzicht. IVeel schot zit er niet mteer in. Betrgud- te.r wist m'en noch met onderwijs, noch mtetf waterstaat klaar té komen. De mïddagzitting was 'hoofdzakelijk •aan 'het Nijlverheidsondérwdjls gewijd. Yari meer dan een zijde werd aangtëdrongen op intrekking van hetartikel der wet vjan 1924, Waarbij' de sublsidieering van nieuw opgerichte nijverheidsscholen werd stop gezet. De minister .deed etenige vage toe zeggingen. In dé avbndvergadering kwam' eerst het mijnwezen ter sprake. De socialist Drogl hield een onbekookte réde over wantoestan den in onze mijhen. Genoemde hieter had <echter veiliger een toontj.d lager kunnen: zingen, Want dje heer Hermans (R.-K.) die 'het mijnbedrijf hier en eldeTS door en door kent, verklaarde rustig, dat de toe standen in ons land! verreweg het beste) z!jjh. Bij scheepvaart bracht d,e heer Bran- tiigam' de verplaatsing van de route der Zleeland-booten ter sprake en 'hij Yoor- apeldie op somberen toon, dat Vlissingem opj den duur zijn verbinding met Engeland ge heel kwijt zou raken. De minister stelde hem gerust. Behalve de reeds door ons gemelde spoorwegkwes tie met de South-Eastérn, schijnt ook het ■Hngedsche invoerverbod, van vleesch' een.' oorloven; zijn vader toch heeft een echt riddergoed, en daarop speelt hij de rol van) opzichter. Christoffel is een flinke jongen gewor den. Hij draagt een nauwsluitende jas van; nieuwerwetschen vorm en zit erg kranig op zijh gitzwarten hengst. Als hij) voorbij het raam van ons huis rijdt, groet hij Kja4 tharina) aHerbeleefdst en geeft dan zijn: zwart de sporen. y „Christoffel verbeuzelt toch eigenlijk te veel tijd met die wandelritten", zeg ik!^ '0 is vandaag zeker al wel den tienden keer, dat hij! hier langs komt." t Geen antwoord. Heb ik soma zod zachtjes gesproken? „Mij dunkt, dat Christoffel zeer dikwijl)* hien langskomt." Dit zeg ik nui vrij luid. V Als uit eeu droom schrikt Katharina op. „Ja, ja," zegt ze en "buigt zich.' dieper) over haar naaiwerk. Zal nu op slot van zakenmaar dat ÏB toch doflamanswerk! „Zijt ge vandaag al bïjj Rosinai van deffl nachtwachter) geweest?" Vraag ik een beetje later. „Neen, vader, maar ik zal aanstondp! gaan, de soep staat al klaar." „Goed, dan ga ik meê." t .1.1 tWurdt vervolgd.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1