NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND itsloten v. 1888 ie-loten v. 1904 leening v. 1918 15 DECEMBER A.S. II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad CHE COURANT RLIJKE STAND 'BERICHTEN staatsloterij"' bgen en Verpachtingen VING imieiotenGroepB: no f 120.000 Ichts 5 gulden. van publiciteit BUITENLAND china BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG Gesprongen handen Kloosterbalsem VLISSINGEN GOES NUMMER 147 ZATERDAQ 11 DECEMBER 1926 JAARGANG Singel groot 1.09.42 HA'/ i der Weel© en WjiUeU Ite Goes, voor f 10010. IR.G. De hoofd-ingenieur. Ilen rijkswaterstaat ailhie^ Igen aanbesteed: Het on. Lt kanaal dool- Zuid-Bjaview do jaren 1927, 1928 «n 23.000 per jaar. InsdhHj- Gasse te Koudekerk© Ma,egt *te 'Hantenigsa bsteu Czn. t© Wemelddaga Gekker te Veer© !fl 23.300- lourgraaf te Wjemeldiitage d'. Straat©» Jr. te H,a;ns- alles per jaar. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT tleden6. Neeltje Kok, ,4-jj ■Van G. A. Breker te Klrab- oba Pieternellar Stuik, 3$ december (Graantaiarkt). l.rwe f 13,50—ïi 14,70, Goud,. 1.75, Zomei-gerst 11, Hayes okel-Wten 'fi 16f23, Kroon. 524, BTuine Boonen 4! 12—t Iza-aid, $58, alles per 10Q I goed, (handel kalm. eaigiag „Zuid-Bereland" te Gees. van ,8. December 1926. J 211, Kroten 111.301.70,. J901.20, Koolrapen 111,(Roo- I..30, Uien ï'2, Aardappelen Wagenaarsboonep fill, ajleg I.; Bloemkool fl13, Rcode- 1-2.40, Wittcikool f 1.20, Sa. —2.10, Apdjj'vie 110.702, F 0.70, ajUes per 100 stuks; |l00 bos. 2 e lijkt, g Van 7 December 1926. IOOGE I'RIJZBN 13 >5 9842 10005 |25 15889 ■96 1 56 4104 6269 9010 1140? &8 18788 19446 '20459 .tvrachtrijidiersinspan, Pilaar, lalmeboomen, Pilaar, ld, Ittmann. dorp, hofstede met bouw- ei l'linge, een hoefje, Pilaar, [.aartsdijk, .47. per©. land en Pilaar. vendutie, D© (Kok. nelkkoedien en inspan, De Kok. Ige, woonhuis en tuin, v. Dissel. 4 woningen en tuin, Va» Uitknippen! wettig geoorloofde net volgende prijzen )00 f 72.000 100 f 60.000 100 f 48.000 100 f 36.000 000 f 30.000 B00 f 28.800 200 f 7.200 180 f 14.400 240 f 14.400 |120 f 28.800 48 t 23.616 36 f 43.200 24 f 57.600 15 f 113.400 f 697.416 ling- in contanten. Elk lot een prijs voor deze Groep is na iedere trekking. s Gratis-Franco jiden door de :T- EN CBLIGATIEBANK. LKoninkl. goedgekeurd 1911» HO - P. C. Hooftstraat 165 knippen en opzenden aan de tatielianM'dam,*^ ede tengevolge advertentie in j gatiën Groep B n f5,welke in postzegels*), uen worden voldaan en verzoekt origineeie Nummer, daar bij :king van 15 DEC. wenscht 12911-16» R0SPECTUS GRATIS-FRANCO. S.v.p. adres duidelijk schrijven. Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No.207. voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2: Telefoon No,474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiSn van Hot 6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. gftöOTE WAARDE WORDT BELEDEN IN ALLE KRIH6ÉN Dit nummer bestaat uit twee bladen Rusland, hoe men 'trïet en hoe 't is. i ni. Slot. „Aan de arbeidsbemiddeling wordt de grootste zorg besteed". D© werkzaamheid der arbeidsraden laat veel te wensehen: het aantal bemidde lingsbureaus is sterk afgenomen en men houdt niet op ze te verminderen. Zoo ■waren er op 1 Januari 1924^ in de 59 gouvernementen der Spvjet-Unie 149 be middelingsbureaus en in 1925 waren er rog maar 99. Door geldgebrek wordt het personeel steeds ingekrompen, terwijl het aantal werkloozien, en dus werkzoekenden, hij den dag vermeerdert. In de eerste helft van 1923 waren er nog 1600 aam de be middelingsbureaus verbonden, in de twee- do helft van datzelfde jaar waren er nog maar 1281, en in 1924 nog maar 1004, en nog steeds houdt de inkrimping van jersoneeï in dien tak van dienst aan. De gebouwen, waar de verschillende bemidde- lingsbureaux zijn ondergebracht, zijn tech nisch en hygiënisch onvoldoende. Sommige staan zelfs op instorten, o.a. in Stalingrad en Nowosymbirsk. Soms ook kweekt inen een bandietenbende zoo als in Jaro&sar, ■^nolensK en Nisjni-Nowgorod. Het sala ris van de ambtenaren in dezen tak is absoluut onvoldoende, ja ellendig slecht. Da slechte arbeidsvoorwaarden en onvol doends salarissen drijven de beste krach ten tot een zoeken, op andera plaatsen, naar een beter bestaan". I 1 „Troed", Centraalblad van de Al- russischa vakbonden. Z6-9-'26. „Overal voelt zich de arbeider: de meester". „Wij verzoeken, dat het personeel van dienst ons, arbeiders, beleefder behandelt. In het „Dsersinskibedrijf" in Dnjeprofin het Oeljanofski-bedrijf en in een menigte anderd werkplaatsen, heeft het centraal- eomité van den metaalarbeidersbond, vast gesteld, na onderzoek, dat de leiding de arbeiders en vooral de vrouwen schande lijk behandelt". „Arbeiderscorrespondentie" in 3e „Troed". (Zie boven )l-10-r26. Dn redactie voegt erbij: „Helaas, men moet talrijke voorbeelden van het boven aangehaalde vaststellen; de voorzitter van een der grootste afdeelingen van den me- iaalarbeidersbond beschrijft de. verhouding van de leiding tot de arbeiders als volgt: "Noch de directeuren, noch de boekhou ders geven de arbeiders ook maar ant woord, als zij om hun achterstallig loon vragen zij' jagen ze eenvoudig weg. Als de arbeiders ziek bij hun collega'© daarover beklagen, antwoord men hun: „Als wij wagen zouden om nader, uitsluit sel te vragen, zou men ons op 'de keien smijten". De voorzitter van een andere afdeeling schrijft: „De arbeiders buigen zich voor den rooden directeur, omd'at .deze ben vrees aanjaagt en voor zich' doet sidderen",. „De arbeiders hebben een onvoorwaarde lijk vertrouwen in de tegenwoordige regeering". Op 6 October was door de vakbonden een samenkomst van werkloozen bijeenge roepen. Het verslag luidt als volgt) Slechts 230 werkloozen van de 9000 der Moskousche textielindustrie vexslche- nen op de vergadering, die reeds tweemaal was uitgeschreven, maar door gebrek aan belangstelling moest worden uitgesteld. Hoa zóóveel onverschilligheid te verkla- ren? Ia den loop van het onderzoek bleek, •dat de werkloozen verklaarden, dat zij alle hoop op de mogelijkheid verloren hadden, om door middel van de vakbonden -ook maar tot eenige verbetering te kun nen komen. Zij1 hebben ons een heele partij mooie leuzen mee op weg gegeven, maar ze hebben niets voor ons gedaan, ver klaarde hun woordvoerder Oewanof. Een werklooze, die op verzoek van de vergadering meermalen het woord nemen moest, werd telkens levendig toegejuicht. ■Hij klaagde de bondsbesturen aan, dat zijl allerlei luxe uit het buitenland betrok ken, terwijl er geen geld was, om de tex tielindustrie er weer boven óp te helpen mee de noodige machines en ruw materi- sal. Hij eischte dat de Ioonen der hoog ore beambten zouden worden afgebouwd, in dier voege, dat de te lage loonen er door konden worden opgebouwd. ,Dez<? gevaarlijke(domime(?) demago- gie(werd door de werkloozen met ge- jmcR begroet'. Wierkloozen, die trachtten mem het zwijgen op te leggen met andere voorstellen, werden uitgefloten en gedwon gen de zaal ta verlaten. Troed, Dagblad van den Centraal- raad der Alrussische vakvereeni- gingen. 7-10-'26. ^Veel aan dit alles toevoegen mag over- wxug heeten. Uit déze onverdacht getui- Semssen blijkt duidelijk genoeg, dat de afschuw tegen het Sovjetstelsel goede gronden heeft en 'dat iedereen om zdjn geestelijke zoowel als stoffelijke belangen te behartigen, verplicht is, dien afkeer levendig te houden en metterdaad' dit weerzinwekkend communisme te bestrijden. HONGARIJE D« éptposifie verpletterd. Volgens de heden bekendis resultaten der verkiezingen is de oppositie Jn d© provincie geheel Weggevaagd. Van de 6 sociaal-democraten is geen enkel© herko zen. Drie hunner mandaten zijn door de tbristelljjk-sociialen, de drie andere door de regeerings partijen verovtard. De 9 ste kels der Rassenschutzler gingen even eens verloren. Alleen Iv,an Heijas zal een barstemtning moeten ondergaan. ZWITSERLAND Do Volkenbondsraad. Overeen stemming inzake het Saargcbied. Do Fransche en Duïtsclie delegaties zijn ook inzake het Saargebïed tot overeen, stemming) gekomen. Alle Fransche mili taire troepen zullen uit het Saargebied' verdwijnen, terwijl de zorg voor het on gestoord spoorwegverkeer aan enkele Fransche burgerlijke personen zal woj-den toevertrouwd. AMERIKA De Kerkvervolging in Mexic». Uit Mexico komen steeds ernstiger be richten. In Guadalajara zijn 90 Katho lieken, bijna alle ridders van Columbus, en een aantal leden der Katholieke jeugd- vereenigingen, gearresteerd. Een groot aantal seminaristen had zich, nadat alle seminaries gesloten waren, in een particulier huis gevestigd om hun studies voort te zetten. Zij geloofden! niet, daarmee een overtreding te begaan, want bij de Mexicaansche wetgeving is het niet verboden, te studeeren. Het bleek echter, dat zij' zich' vergist hadden! D'e studenten werden door spion nen verklikt, de politie drong heb huinr binnen, waaruit de seminaristen met bru taal geweld, ja met geweerschoten, waarbij eenige hunner zwaar gewond werden, Ver dreven werden. Ook de Katholieke arbeiders worden nu streng vervolgd. Ziji werden deels verwond deels in de gevangenis gezet. Terwijl weer een aantal brave arbeidegs als gewone misdadigers door de straten van Guadaljara gevoerd werd, trad een jongeling, Juan Lopez Calderon geheeten, naar voren en riep den arbeiders toe, in da vervolging voor hun geloof trouw nit ta komen. t II' Dit was natuurlijk voldoende om de soldaten tob een vreeselijke uitbarsting van woede te brengen, waarbiji da held haftige jongeling ten doode toe gemarteld werd. In ACquaacalientes werd een jongeman zwaar mishandeld en in de gevangenis ge worpen, wijl hijl den rozenkrans in zij|n ouderlijk huis gebeden had. In dezelfde stad werden alle seminaris ten op barbaarsche wijze verjaagd. Ge- ëscorteerdl door brutale soldaten, moesten de jongelieden meer dan 50 K.M.. te voet gaan naar ZacateCas, waar zijl op een dak kamer acht dagen lang opgesloten werden, eer men hen weer vrijliet. In San Luigi Potosi hadden zich '40 leden der Derde "Orde verzameld, oo» ïn een afgelegen particulier huis het feest van den H. Francdscus te vieren. De auto riteiten kwamen dit te hooren, lietenl alle 40| Tertiarissen arresteeren en in de ge-. vangeniS werpen. De gevangenen waren' echter (allesbehalve droevig gestemd on der deze behandeling, integendeel, zij1 zon gen en baden in de gevangenis nog inniger en vuriger ter eere vun hun heiligen Patroon. I Ellende en hongersnood. De verschrikkelijke toestanden, die in Sianfoa heerschen worden nog nader be vestigd door een Bauter-correspondent in de provincie Sjensi. Een uit de stad ontsnapte Chinee© heeft aan den bewusten correspondent verteld, dat de straten van de stad vol liggen met lijken. De soldaten berooven de mensehen van al hun levensmiddelen. Het is onmo gelijk voedsel te verkrijgen; echter wordt wel menschenvleeseh ten verkoop aange boden. Alle honden zijn verdwenen. (jd.w.Z. opgegeten). De soldaten voeden zich 'met paardenvleesdh, maisafval Schillen e.d. KORTE BERICHTEN 1 Het Engelsche Lagerhuis heeft de labour-motie van wantrouwen tegen do regeering verworpen. Terwijl de geruchten over da beslui ten van den gezantenraad te Parijs be treffende de opheffing der militaire "Con trole pessimistisch luiden, is te Ti enève overeenstemming tussehen de geallieerden en Dmtsehland over het opsporingsrechti van den volkenbond bereikt. i De Fransche kamer heeft de begroo ting voor 1927 goedgekeurd. 1 D*> nobelcommiesie heeft den nobel- P.rijs Van 1926 voor den vrede toegekend aan Stresemhnn en Briand en dien van 1925 aan Chamberlain en Daw'es. V— Tussehen (Noordelijk en ZuideJijpC China zouden vredesonderhandelingen be nen zijn. Er worden tal van nachtelijke aanval len op de nieuwe Spiaanscha ..stelling in- Marokko gemeld. TWEEDE KAMER. Overzicht. Donderdag heeft minister De Geier een benauwden middag gehad. Zoowel baron Van Wijnbergen als de hieer v. Dijk, hebben met krachtige bewijzdn aangetoond, da.t de behandeling die de Ijanzehank! van minister De Geer, minister Colijn en de Nederlandsche Bank heeft ondervonden, treurig is geweest in vergelijking met de hulp die de neutrale middenstandsbanlé welke er ongunstig) schijnt Vóór te staan toegeworpen wierd met millioenen. 'Zielig was de figuur die de miniislter sloeg. Hij wist nauwelijks een wöord van verweer. Tot driemaal vroeg de heer Van Dijk naar het wharom', jnaar evenveel ma len zWeeg de minister; ook baron Van Wijnbergen kreeg geen antwoord op zijn Vraag of er nog niet iets goed te maiken was aan de Hanzebank. Treurig, en treurig is het feit dat er meit züo'n groot gemlak onrecht bedreven wordt wanneer het katholieke instellingen geldt. In nog ongunstiger licht kw'auï de regeering te staan, door de mëdedeeling dat er onlangs a an een andere bank Weer steun verleend is. De naam van die bank wordt geheim1 gehouden. Fraaie toestanden! Tenslotte is 'de begrooting Van financiën Zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De avondvergadering; w^s gewijd aan Waterstaat. De serie spoorwegongelukken KWald ter Sprake en 'de heer Van Braambeek dien de de Volgende mbtie in: „De Kalmer, Vaji oordeel', dat een gron dig onderzoek naar den algemeenen Veilig heidstoestand bijl de spoorwegen door een deskundige cbmtoissie, Waarin ook de Vak- vexeenigingen vertegenwoordigd zijn, ge- wensch t ie, gaat oVex tot de orde vpn Hen dag." Naldiat gister in de Kata'er de mbtie Van den heer Braambeek was aangenomen, kreeg „Onderwijs, Kunsten en Weten schappen" een beurt. •'i Voornaamste hierbij! wiaö een betoog Van den heer van Wijnbergen waarin hij het goed' recht van onze Universiteit! te^en den heer Langlmam (C.-H.) verdedigde. Dut dit in 1926 nog noodig is steant niet tot vreugde. H©t mijnveld Vlodropc Naar de „Ldtab. Köer." Verneemt is thans die exploitatie Van het mijnyeld on- Idler Vlodrop en Herkenbosóh Verzekerd. Er worden door het cbnsortinni' onderhan delingen gevoerd over den. aankoop van de gebouwen Van het Godlshuis te Roermond, waan de bureaux voor ingenieurs en teei- kenaars zouden worden gevestigd, terwijl gemeente Roermond' dan een nieuw: zie kenhuis zbu bouwen. Het NederlandscA-Relgisck verdrag. De afdeelingen van de Eersfcb Kamer hebben -Donderdagmiddag bet onderzoek over het Nederlanldsch-BelgisdK verdrag beëindigd. 1 Klecrenvgrslrekking. Evenals v.orige 'jaren (heeiflb het dalaxvoor gevormde damescomité het pjan opgtevjaf 'geiden bijeen te ta-engeii voor het Ver- strekken v aj Meeren aan kim deren bene den den leerlijpjchtigen leeftijd'. Het aantal daarVoor in Aanmerking komende gezinnen! ,zal zeker dioor de steeds toenemende werk- loosheid, niet minder groot zijn dan. andere jaren, ja eerder grootex. en het Comité z|al dus over een flinke somi gelds mbeten kunnen besehikkken, wil het zijn zoo sym- etiek plan goed kunnen uitvoeren. Daar voor en ook omdat het hier geldt een gïoó- te persoonlijke opofering der dames in dgn vorm v aa tij'd1 en (moeite, wekken wijl op totb het brengen van flinke offtars, als d'e daj- mes a.s. Maandag of een der volgende da gen met een bus beztoeken brengten bij' hen, die wel iets voor het goede doel zhllen kunnen en willen missen. Uit het (Volk(Voor het Volk. Dondterdagavond werd in de Bakkers- kamer van het Sehutjersh'of eene buiten gewone algemeene vergadering gehouden van de vereeniging „Uit het VolkVoor het Volk" daar het noodig was gebleken op nieuw Koninklijke goedkkeuring op da statuten aan te Vragen. Door de heeren J. A. Tavenier en mr. J. Adriaanse beide lid van het bestuur was een ontwerp eenigszins gewijzigde statuten gemaakt en dit werd tij-lens de Vergadering op enkele onderdeden nog gewijzigd en daarnai m«t algemeene stemmen Vastgesteld, Zoodat nu <3e Kon. goedkeuring zal worden nange- St. Petrnskring. Och, de wereld' is zoo slecht nog niet als de grooten door het bedenken van ver rassingen van allerlei aard zich weer een oogenbliK met den speelscihen en onschuldigen geest van hun kinderjaren weten te bezielen. Diat het ijveriga Wef- stuur van den St. Petuskrringl dit begijpt bewees Donderdagavond;, toen weer dia heerlijke avond was aangebroken waarop de Goede Sint vergeze'd van Zijn Zwarten knecht een bezoek bracht aan het V'inden- tiushuis en daa,r aanrtof een ta'rijke schare kinderen, vergezeld door pujders vrienden en kennissen, ui'.deelend. Medina geschenken, weer eens 'echt gemeend, on schuldig en hartelijk genoegen deed bele ven. Men moet wel een echte Nurks zijb om. zich niet in-gelukikiig te voelen op het anopient, dat men kinderoogen ziet staren op datgene wat 't kinderhart zoo lang reeds begeerd maar als 'n onvulbare Wenscb beschouwd bad. En als die oogen dan nog naar ons opblikken olm! op ons gelaat een antwoord ie lez'en op de stomime vraag hoe zoo iets ter wereld toch mogelijk en bestaanbaar is, dan spitokt het bestuur toch wel 'n intens genoegen in de wetenschap', welke vreugde en dank baarheid in dat kinderhart bereddi heeft door een oogenblik de stille roll van goede heilige man op zich te nemien. Verder werd de avond afgewisseld doof zeer aardige tooneelstukjes die meniggnhai de lachlust .opwekte en waarvan aj3le ear toekomt aan den heer Diezendonk, dia tiji1 ,noeh moeite ontzien heeft dit ,alles in het geheugen van het hupsdhe volkje ta prenten. In een woord een prettige en welgeslaagde avond die iie hand dor leden weer nauwer aangetrokken heeft en voog ,'de kinderen elk jaar een dier aangenaam ste is. helpt direct Gemeenteraad. De .raad behandelde Vrijdag verder de begrootingen der gemeentelijke instellin gen en die der gemeente zelve, althans wat de laatstle betreft, de algemeene be schouwingen, de artikelsgewijze behande ling werd uitgesteld tot Vrijdag a.s. Bij de aanneming van de begrooting vooó het gasthuid werd tevens aangenomen het voorstel! tot wijziging van de jaarwedden der verpleegsters en werd bepaald, dat ge diplomeerde verpleegsters zullen verdie nen f700f1000 en de eerste verpleeg ster f 800f 1100, beide met 6 jaarlijk- scha verhoogingen van f 50. Ook de ba- grootingen voor, het burgerweeshuis, het burgerlijk armbestuur en de gezondheids commissie werden goedgekeurd. Da heer Haxts (V. D.) wethouder yan onderwijs, zegt dat het bijlzonder onderwij|s met hetzelfde geld meer doet dan het openbare en zet nader de posten voor oni- derhoudi der openbare scholen uitleen. Da heer Berger hield inzake het( verbod van de Potemkinfilm' een uitvoerig juri disch! betoog omi aan de hand o.a. van Oppeuheiiu aan te ioonen, dat de burge meester! zijn bevoegdheid te huiten ging. Het ging er bij deze bespreking zeer scherp naar toe. Spr. wees er opxdat deze film hoog in kunst staat), veel hoo- ger dan vele films die voor kinderen wor den gedraaid met goedkeuring. Oolj meende epr. dat het niet toestaan van de vertooning een gevolg is van een angst, hiji had een dergelijk optrede» van een vrijheidsbonder niet verwacht. D-a motie van afkeuring werd verwor pen met 13 tegen 5. stemmen, die der S. Dl. en S. D. A. P.ers. De heer Andriessen had' de vergadering tijdelijk verlaten. E® verbinding met Engeland. Met ingang ,van 1 Januari zal de route der mailbooten Van de mdatsdhappljj Zee land thans Varende vjan Vlissingen naar Folkestone, worden iverlegd naar Harwich. Bunkerstation. De SjteenkolenhaudelsVereeniging ta •Rotterdam zal alhier een bunkerstation aan de buitenhaven oprichten. Gemeenteraad. Donderdagavond vergaderde de Gemeen- ■teraad. Aanwezig waren alle leden behalve da jieeren De Looff en Eókhardt. Na opening gaf de voorz. kennis van de volgende ingekomen stuiken: Goedkeuring van het raadsbesluit ddl. 21 October 192*6, houdende vaststelling van een verordening regelende de samen!- stelling en den werkkrng deri Commissie van Bijstand, dat betreffende het toeken nen van een hooger voorschot ingevolge de Woningwet aan de Woningbouwveree- niging „NieuWi Goes" voor den bouw van 30 woningen in Bouwiplan Hl ea dat in zake het aangaan eener jjeldl-eening ail f 112.500,—. Bericht van ontvangst van Gedeputeer de Staten van Zeeland van de op 21 Oct, 1926 vastgestelde wijziging der motor- en' rijwielverordening en die op stralen, ste gen, enzf. Inlichtingen van B. en W. inzake een door hun College aan de arbeiders ge zonden circulaire, waarin werd aangerak den zich tegen werkloosheid te verzeike!- ren. .Verzoek van Ged. St. van Zeeland om bericht of er eventueels bezwaren bestaan tegen verandering van de veemarkt ta Oostburg. Verzoek van de Vereeniging voor Chris telijke Gezondheids- en Vacantfe-Koloniëni in Nederlaïid, om een bijdrage voor het Koloniehuis „Zonneheuvei" te Seppe. Naar aanleiding van de door B. en W. aan de arbeiders gezonden circulaire ba- treffende werkeloosheidsverzaxering, prof- testeerde de heer Crucq nogmaals tegen deze handeling en bovendien teekendö hni ,veirzet aan tegen 'het n» ingediende! rapt- port, waarin allerlei scheeve voorstellin gen voorkomen. Spr. zjet er in een aan slag op de vakorganisatie. B. en W. moei ten zich niet bemoeien met een particu liere zaak. Weth. v. d.B out beweerde, dat veld arbeiders van geen bond lid wenschlen tel zijn, daardoor ontging hun do werkloos heidsverzekering en de bedoejde particui liere maatschappa kon daar in voorzien, Bovendien hebben zich slechts 2 men sehen als lid opgegeven. D'e heer Crucq: Dat pleit voor de ar beiders. Ook mr. Goed bloed protesteerde te gen de handelwijze van Bi. en W-; Begonnen werd daarna met de behandö- ling van de agenda. De verzoeken van de pelroleumnuï. Wór- den inegwilligd, eveneens diiie van dia gVda- nastiekver. en van den heer G. Kr<icp. De agenda-punten betreffen de voor- loopige vaststelling der gemeenterafcening en eenige wijzigingen Èn de bagrootins1 vonden geen bezlwaren. Ook het voorstel om met d'e Ned'. Bank een rekening-courant-overeenk'omst aan ta gaan en de wijziging van een raadsbesluit inzake gTondverkoop werden aangenomen- Daarna 'kjwlainl aan de orde het voorstel tot wijziging der motor- en rij wie! verorde ning. De heer C r u c a vroeg de aandacht voor de Voorstraat, die hij ook agarne' voor het verkeer zag sluiten. De voorzl. zei overweging! toe. De heer Buijs wenschte de vierwielig© rijtuigen eveneens in het verbod! opga- nomen. Be heer v. B o mm e 1 was daar tegen. Na eenige discussie wer-I het voorstel ongewijzigd aanvaard'. .Voorstel tot wijziging der verordening op het beheer van het Gemissnte-Gasbek drijf, naar aanleiding van een niet aart Ged. Staten beantwoordde vraag betreffen de rente aan het reservefonds, wordt goelJ- gekeuTd. 't Voorstel tot nit.bejding d'er straajt- .verlichtjng met 5 straatlantaarns nJ. f aan den Wesfch'avendijk!, 2 aan den Oosthjak vendijk (omgeving Roosjesh'of) en 3 aan' den 's-H.-Hendfrik'skinöerendrjk, wordt goedgekeurd'. Voorstel tot wijziging der verordening op de indeeling der gemeente. Betreft het pleintje voor de nieuwe woningen aan denl Westhavendijki B. en W. wensehen het Pieter Jasperse-plein te noemen. Goodgö- Keurd. 't Verzoek van het bestuur der R -K. Jongensschool om beschikbaarstelling va» gelden ingevolge art. 77 der Lager Onder wijswet 1920, tot een bedrag van f 116,50 voor aanschaffing van een nieuwe reken methode, wordt goedgekeurd). ■t Voorstel tot rooïing en verkloottf van' doode en zieke boomen en tot beschik baarstelling van hoogstens f 650 voor nieuwe beeplanting langs Stationsweg en; gedeelte van den Oostsingel, wo*df goed gekeurd. De voorz!. zegt. dat het in 't voorno men ligt om behalve iepen ook! andere boomen, zooals eschdoorns en linden ta planten. Voorstel betreffende bij wijize va»' werkverschaffing uit te voeren weïken, als_ effening van het haventerrein, verbe tering van diverse wegen, enzl De heer Cruea heelt geen bezwaren' tegen het stukwerk. Medelijden met del luie werklieden heeft hij, ook niet, doch! hij wenscht er alleen de aandacht op te vestigen dat een grondloon van f12 tö weinjg is; hii stelt f 15 voor. Spr. opperde bedenkingen tegen het mis kennen der organisatie, dat 'hij meendet W constateeren. De heer Simons heeft niets tegen! werkverschaffing maar hij vindt 't niet ta den haak, dat de gemeente allerlei beïangf- rijke werken in eigen bebear uitvoert; daar, wordt 't particulier initiatief door on derdrukt. i Verscheidene bedenkingen worde» tegen verhooging van 't grondloon ten berd© gebracht. Het voorstel van den heer Crucq (grond* loon f 15) Wondt in stemming gebracht ea met 8—3 stemmen verworpen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1