enaan! O REST iorgd adres! DER HELL in prijs NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VDDR GEHEEL ZEELAND pegaaistraat 12, Gons Nicolaas-Geschenken JTHEKER diohuis. stroom- en Radio-Artikelen .-Cadeauxj PE GLASWINKEL r St, Nicolaas-Gadeaux Idelen, >ffen, len, isartikelen, voor Toilet, Ir en Bronzout Borstplaat 'kt - Goes St. Nicolaas-cadeau rtraat 41, Goes. italage! lufacturen it 16 - Goes i DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ÏHE COURANT DINSDAG 30 NOVEMBER 1926 leste adres Buitenlandsch Overzicht FEUiLLETON 't Zigeunerkind. BUITENLAND DE BALKAN BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG NUMMER 142 22*ng JAAR6ANB leclala St. Nicolaas-Etalage!) enz. adkoopste adres voor inkoopen :colaas-Cadeaux. Ie concurrentie. Aanbevelend schitterende collectie goederen [EE- en ONTBIJTSERVIEZEN, :- en INKTSTELLEN, VAZEN, lOKSTELLEN, BLOEMPOTTEN |TJES, BRIEF- enCOURANTEN- EKKEN, NAAI-, ZAKDOEK- en SN, SCHEMERLAMPEN, BARO- Irachtsorteering NIKKEL ELICHTJES, THEEPOTTEN, Komt zelf een kijkje nemen, orijsd, zoodat ge makkelijk uw ?.S. Denk s.v.p. om de LUNA- -VORKEN, behoeft nooit ge- J. NI. BROEKSTRA. 5 en 6. Telefoon 240 opt men bij OSTERS NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van Itotö regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 0ROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De Provinciale Staten. Behalve de verkiezing voor de gemeen teraden, wacht ons het volgend j'aan den stembusstrijd voor de Provinciale Staten. Du candidaat-stelling voor het laatstge- bestuurslichaam- imoet reeds op j 22 Februari plaats hebben, waar- aS Gefep.uteerde Staten den verkiezings dag bepalen. Het wordt dus zoo langzamerhand tijd', dat met de noodige voorbereidingen een aanvang gemaakt wordt. Aan de werkzaamheden der Prov. Sta ten, die gewoonlijk slechts tweemaal per jaar) vergaderen, pleegt men over 't al gemeen niet veel aandacht te schenken! en bijgevolg is de animo voor een fikschen verkiezingsstrijd heel moeilijk op te wek- ï™- Da bevoegdheden der Statenleden zijn weliswaar zeer beperkt, maar onbelangrijk zijn ze geenszins en bovendien danken ze veel beteekenis aan het feit, dat Gedepu teerden nit hun midden worden gekozen en da Perste Kamer door hen samengesteld wordt. Dat onze Senaat d|e laatste jaren rechte-clr is, is dan ook te danken aan de gelijke samenstelling van de Provinciale Staten. Do eerste plicht van ons kiezerskorps i'U dus handhaving van de verworven! po sitie. Vooral nu de Tweede Karnen op het extra-parlementaire kompas vaart, is het van groot gewicht, dat de Eerste Ka mer, waar de samenwerking nog niet ver broken is, als reehtsche corrector' kan blijven optreden. Als aansporing om deze verkiezing ernstig op te vatten, kan ook gelden da omstandigheid, dat tegenwoordig de Sta ten voor vier jaren volledig samengesteld worden, precies als 'de Tweede Kamer. Vóór d'e grondwetsherziening! w!as er altijd nog kans om bijl periodieke stemming of tussekentijdschq verkiezing, geleden scha de) te herstellen, doch dit is nrt nit; is eenmaal de stembus gesloten, dan wordt ze in vier jaar niet meer geopend. .Wie nn zijn plicht verzuimt, zal de gevolgen moeten aanvaarden voor 'den g'e- heeleu zittingsduur. Men, mag daarom met rede verwachten, dat.er voor de Statenverkiezing onder ons veel belangstelling zal blijken te bestaan en dat die zich direct zal uiten bijl het werk in de kiesvereenigingen. Al brengt het nieuwe kiesstelsel wat rompslomp mee, goed beschouwd is da moeite welke van de kiezers gevierghl' wordt, niet zoo heel groot; met een paar vergaderingen en eenige stemmingen is men er van af. Onze kiezers hebhen een gxooten in vloed op de candidaatstelling clank zij! de democratische opvattingen der R.-K. Staatspartij; Hun rechten zijn veel grooter dan bij' sommige andere groepen. Hechten brengen echter verplichtingen met zich mee; ook die moet men nakomen. Nu komen de zetels vrij,nu krijigt men ge legenheid om de beste candidaten naar vo ren te brengen. De keuze is geheel vrij'; langs organisatorisch en weg kan ieder Aangewezen worden. Het parool voor deze dagen is: aan den slag, opdat de samenstelling van het pro- vineiaal college zoo goed mogelijk wordt. .Wie nu zijn medewerking niet verleent, verbeurt voor later .heb recht op critiek. Een vreedzame omwen teling. Zonden dat er een druppeltje bloed' vloeide, zonder dat er één scherp woord werd gesproken voltrok zich de vorige week in een der grootste en machtigst:? rijken van Europa een ware omwenteling. We^ doelen op de Engelsehe rijkscön- ferentiq te Londen, waar zonder slag of stoot, de verhoudingen tusschen moeder land en bezittingen radicaal werden ge wijzigd. 0 -0- t Is weer herfst geworden. Nu, heb dorre loof en de grauwe dagen zijn gekomen, zij|n de aangrijpende tooneelen uit 't voorjaar rij zon der krachtig geteekend voor mijne ziel opgeleefd. Of 't met Karja eveneens is gesteld Ze zit dikwijls doodstil aan 't raam, kijkt naar buiten in den kalen tuin, en buurt naar de wolken, die langs den hemel voorttrekken. Ze zegt evenwel niets, ze keefti sedert vele maanden geen woord meer gerept, noch over haar volk, noch over hare moe der. Mij hevalt dat stille mijmeren volstrekt niet; dat is geen gezond teeken bijl helj tod. Toehi is 't (wel te verklaren. Ze moet ?oo dikwijls te blijs blijven, want daar uiten op straat ontmoet ze niet anders an scheels gezichten, en 't is ook zeker, at ze, wanneer ze alleen uitgaat, spoedig: weer eene aanklacht op haar dak krijgt. an hars „ondeugden" heeft ze een aan- Vooi" zooiets moet men alleen in Enge- land Zijn Wo weten wel, dat de buitenlandsché politiek van genoemd land vaak tegen volkenrecht en menschelijkheid indriüSch- te, maar we moeten toegeven, dat thans de door de Engelsehe veroverde gebieden, een idealen meester hebben en do z. g. dominions, Canada, Zuid-Afrika,, Au stralië, Nieuw Zeeland, New-Foundland en sinds de conferentie ook Ierland ver gaat het nog beter. Hoewel vóór de bedoelde conferentie de vooruitzichten op overeenstemming niet schitterend! waren, wist men in veertien dagen tot elkander te komen en kregen dq dominions wat ze begeerden: de vol komen zelfstandigheid. Voortaan worden alle deelen van het Britsche Rijk als zelfstandige gemeen schappen beschouwd, gelijk herechtigd en in geen enkel opzicht aan elkaar onder geschikt) slechts één in de gemeenschap pelijke erkenning van den Engelscheji ko ning en vrijwillig vereenigd in een soort van Britschen Statenbond. Da positie van de verschillende gouver neurs-generaal is mede hierdoor gewijzigd. Za zijn nu niet meer vertegenwoordigers van Engeland maar alleen vertegenwoordi gers van den koning. De plaats, welke deze inneemt in Brittannië, zullen de gou verneur-generaal! vervullen in het Domini on dat hun toegewezen is. Merkwaardige gebeurtenis! Vooral ook voor Ierland dat thans geheel vrij van zijln ouden verdrukker is komen te staan. Heeft koloniaal Nederland van dit jong. ste Engelsehe voorbeeld niets te leer.en? Typeerend! voor de autonomie, welke in Engeland) bestaat-, is ook een bericht, dat dezer dagen in de pers versoheen en van den volgenden inhoud was: De wet,waar bij de regeering van het eiland Man be sluit 760.000 pond sterling bij, te dragen tot delging van de Engelsehe oorlolgs- schnld, is door het wetgevende lichaam van -dia-t eiland thans in alle instati'IÜte goedgekeurd. Men was het» er algemeen over eens, dat de bevolking van Man zich' deze opoffering moest getroosten, doch' sprak daarbij de hoop uit, dat voortaan Üe Tynwald (Regeering en Kamer) meer zeg-, genschap zou krijgen over de financiën van het eiland.. Man ia een eiland" in de Iersche Zee met een oppervlakte van 572 vierk. kilo meters en een bevolking van tusschen de 50 en 60 duizend zielen. Het is in poli- tieken zin bijna geheel zelfstandig, zooals ook uit bovenstaand bericht blijkt, en heeft een rijken bodem aan ertsen, en me talen. Een ander deel van het eiland is zeer vruchtbaar en heeft een overvloedige groenteteelt. Er wordt een dialect gespro ken, dat aan het Iersche is verwant. De- hoofdstad heet Douglas. De Regeering wordt gevormd door een gouverneur en een Staatsraad, die beiden door de Kroon wor den benoemd, terwijl de gekozen Volks vertegenwoordiging den naam van „Hause of Keys" draagt en 24 leden telt. Van ver schillende belastingen en dit is ook een merkwaardigheid van belang zijn deze eilandbewoners vrijgesteld. De Belgische franc, In België houdt men zich druk! bezig met het overzien yan d'e gevolgen der stabilisatie van den franc. Natuurlijk is niet iedereen over den uit slag te spreken. Daal' zijn de spaarders, die trouw hun francs op de banken lieten staan en nu onherroepelijk ruim 80) °/o, van, hun bezit kwijt zijn; daar zijtn de in-dustrieelen en middenstanders, die niet meer zooveel aan het buitenland kwijt kunnen als ze willen en bovendien- zijn Ide gouden dagen van «Ie speoulateurs' en windhandelaars nit. D;eze allen mopperen. Maai' daartegen staat het.groote voordeel voor 'die breed© massa, da t het nerv-eus- jachtigd heeft plaats gemaakt voor be-' stendigheid en rust. Ze beloopen dq kans niet meer, dat iedere lo.onsverhooging toch merkelijk deel afgelegd, 'ééne evenwel is, treurig genoeg, ernstig toegenomen, na melijk de neiging om in boomen te klim men. Over eene bergglooiïng loopt een oude rijweg, aan beide kanten met lindeboomen begroeid en door een smalle strook braak land begrensd. Nu beweert Beata, dat Ivarja in al de lindeboomen dier laan reeds is geweest, en dat Zijn er toch bijl de twee honderd. Ze klimt in de zwaarste boomen naar omhoog, want ze klautert als eene kat, en darj springt ze van den eenen tak op den ande ren als een eekhoorntje. D'aar is geen bij'- houden meer aan, om1 de kleederen van Karja te herstellen, en de lui op 't dorp zijn ten zeerste ontstemd over. Karja'd Ik sprak daarover met het kind. „Beata zegt, ge zij.t in al de linden der| laan geklommen. Is dat waar?" 't Meisje knikt, van ja. „Doet ge dat voor pleizier, Karja? Vindt ge daarin eenig genoegen, Karja?'-' „O ja!" Dat zegt ze op gerekten, weifelenden toon. Daarom vraag ik verder weer op schade uitloopt door de vermin derde waarde van het gelid! dat Ze ont vingen en ze behoeven 't piet meer aan te zien, dat de vreemdeling, met zijn machtig) betaalmiddel, profiteert op huii kosten. DUITSCHLAND Militair gedoe. Da stemmen in de Duitsc'he pers, dio de positie van den Rijksweerminister Gessier gevaarlijk achten, worden talrijker. De sociaal-democratie heeft tegen do toestanden in de Rijksweer zeer ernstige bezwaren en zij is van meening, dat de Rijksweer eindelijk eens zoodanig behoort te worden geleid, dat zij ophoudt een ge vaar te zijn voor de binnen- en buiten- landscho politiek. De sociaal-democraten wenschen tusschen het Rijksweerministerie erj den Rijksdag, tusschen leger 'en volk een verhouding te scheppen van klaarheid en waarheid, dus een situatie die ongeveer het tegendeel 'is van den thans bestaan- den toestand. Het Centrum-orgaan de „Germanïa" uit zich! ongeveer in dezelfde bewoordingen. Volgens „Die .Welt aan Abend" is| aan Gessleil door de rsgeeringspa,rtijen te ken nen gegeven, dat zijn werkzaamheid voor, de buitenlandseh-politieke situatie een ernstig gevaar vormt en zou, inzonderheid Stresemann op het aftreden van den 'Rijks weerminister hebben aangedrongen. Tot overmaat van ramp worden juist thans weder bijzonderheden bekend over optreden van zekere Rijksweerofficieren in Silezië. In ieder district zouden daar verkapte troepen zijn georganiseerd in den vorm van gymn. vereenigingen. Be ontwapening en Engeland. Dq. Britsche regeering wenscht zoo spoedig mogelijk de opheffing van de militaire controle-commissie voor Duit-sWh'- land en heeft met dit doel een memoran dum rondgezonden hetwelk volgens de „Times" „een minimum-program bevat, waaraan Dpitsebland uitgenoodigd zal' worden te voldoen." Verder onderzoek dat daarna noodig mocht blijken, zal dan toe vertrouwd kunnen worden aan de com missie uit den Volkenbond. Op het einde van de vorige week heeft de gezantenraad de zaak eveneens over wogen en de pogingen waren gericht op het effenen van bestaande moejlijkhedenJ tep voorbereiding van de gesprekken van' komende week te Genève. AMERIKA Be Kerkvervolging in Mexico. Na 'het Verschijnen yan da pauselijke Encycliek over de kerkvervolging in Mexil- co hebhen de te Rome vertoevende aarts bisschop van Durango en de bisschop-pen van Leon en T-ehuantepeci Mexico de vol gende Verklaring' gejp-ublnicteerd!: „Door het Mexicaansche epjsebpaat, de 'geestelijkheid en heele -geloovige volk daar toe aangespoord, zijn wij naar Rome ge komen om! onzten H. Vaider te danken voor do bijzóndere liëfd'e, welke bijl stoelde voor Mexico getoond heeft. Dadelijk na onze aankomst hébben wij be tnood.ige in dien g'eest gedaan. ElChter, nu Zijtie Heiligheid zich verwaardigde, zijn heerlijke Encycliek uit te vaardigen, waarin voor de heele Katholieke Wereld duidelijk de gruwelijke Vervptging dier Kerk in [Mexico wordt geschetst, en Wa.arin 'ook de heldhaftige -houding der geeste lijkheid en v'an het h'eele volk vol bewonfj Wering Wordt erkend, heeft onZe djankl- baarheid, jegens den Plaa-tsbekleedar van Christus geen Igïenz-en meer. Zijn Vaderlij1- ke woorden zhllen alle trouwe Katholie ken verdei' aansporen, Voor de MexicUan- sche broeders te bidden en hun steejcEd we^r trouWe deelneming in hun lijden te toonen. Deze echt Katholieke solidariteit zkj! Voor d-e bisschoppen, de geestelijkheid ep de geloov-igen in Mexico een groote aa-n- „Dat pleizier zal toch zeker Zoo bijt zonder groot niet wezen, ig 'b wel?''! I 't Meisje schudt het hoofd. „Ikh eb niet graag, dat ge zoo iets doet, daarom zult- ge niet meer iu de boomen der laan klimmen." „Neen, ik heb ze toch ook allen gehad." Daarmede stel ik mij tevreden en Dcht tevens beata in. Den volgenden dag even wel deelt het oudje mij meê: „Karja 'is vandaag alweer 'in boomen geklommen,"imaar nu aan den rand van het hoseh'. Ik ben uit mijn humeur en zit den gehee- len avond, zonder een woord te spreken, tegenover Karja. Voortdurend ziet ze mij vragend aan, en ten laatste zegt ze, dat iÖ nu. toch! „erg stug" tegen haar ben. „Ja", geef ik ten antwoord, „want go zijt vandaag weer in da boomen geklau-' terd, hoewel geweet, dat ge mij' daardoor onaangenaam stemt." Meteen ga ik de kamer uit en ga voor; de huisdeur 6taan om eens naar het weer te zien. Na een poosje schrik ik op door) het gevoel van lets warms op mijne hand. Karja is mij nageloopen en heeft hare brandende lippen op mijne rechterhand ge- mtoedjging zijn, Voor tte gaan met da ver dediging 'hunner heiligste rechten, in de zekere hoop d,at de Kerk onder besdheïj- ming der Goddelijke Voorzienigbeijdl ein delijk toch Zal triomfeeren." De, crisis1 in Griekenland. De politieke toestand' schijnt op te hel deren en naar een bevredigende oplossing} te sdhrijdien. Alle partijleiders 'zijn bijeengekomen om! d'e beste oplossing te zoeken. De beslissende factor is 'de houding van Metaxas, die ab soluut besloten is om' een kabinet van na tional e eenheid; te steunen. Be opstand! in Albanië. Naar de „Wreme" meldt, heeft de Alba- neesch e minister Van oorlog persoonlijk het opperbevel over de regeeoingtstroepen oZ- zich genomen. Het offensief dier regeeririg'stroepen is met succes bekroond). De rebellen trekken zich in die bergen terug". KORTE BERICHTEN Uit Hankow (China) wordt gemeld, d,at aldaar -ernstigd troebelen zijn uitgebro ken. Br openbaart zich' ee# anti-vxeem'dje,-; ling'en beweging. De Jaicanneez'en worde® min of Sneer geboycot. Naar Sauerwe-in in id© „Matin" mee deelt, Zal opi da a.s.. vergadering v,an id'en raaid van den volkenbond nog een conferen tie Van Mfe 4 groote mogendheden Duitsoh- land, Frankrijk, Engeland en Italië vol gen. D-e mijnwerkers van Schotland! en Northumberland hebben de oVereenkota!- sten met de mijneigenaars goedgekeurd-. De Engelsehe bladen spreken van een komende kolenoorlog tusschen Duitsch- land en Engeland. - Cremonesi, goeverneur van Rome, heeft ontslag gevraagd wegens verschil van meening met de regeering over de toe passing van de jongste wetten en veror deningen. Naar aanleiding van het volgens de berichten te Hankou, bestaand terrorisme in een telegram der Britsche kooplieden aldaar onthuld, beschrijft de „Timesi" den toestand in een hoofdartikel uitermate' donker. Het Duitsche rijkskabinef keurde het wetsontwerp tot bescherming van den arbeid en regeling van den werktijd! goed. De inhoud van het ontwerp. - Vit Tokio wordt officieel gemeld, dat de gezondheidstoestand van den keizer, snel achteruit gaaf. Algemcenei R.-K. !Ii(ldenstaniLlx d'rijf sra ad. 23 November vergaderde het bestuur vau den Algem-eene R.-K'. Middenstandkf-, becljrijfsraad te Utrecht: O.-m. werd; aandacht geschonken aan het wetsontwterpi. opi de burgerrechtelijke" regeling van -de C. A. O. In een Volgende 'algemeene vergadering Zal dit ontwerp •aan d'e orde komen; da Btedirijfsraad zal dan tevens een standpunt bepalen betref fende de binde®d!v'erklaring der O. A. O. Besproken werd voorts een leerling- regeling, gelijk deze bereids' door een Van de aangesloten Bedrijfsraden i-s behandeld en door de betrokken vakbonden aan vaard is. Het ligt in de bedoeling1 v'an het be stuur deze leerlin'g-regteling iu de e.k. Vergadering nader te bespireken om1 te zien of en zoo ja in hoeVerre die regeling ook in andere bedrijven uitge voerd kan worden. Werkgevers en werknemers. Van het R.-K. Werkliedenverbond ont vingen wij' een uitvoerig communique be treffende de kwestie van het gepubli- eeerda rapport over de mistoestanden bij patroons in het Zuiden. Hef hestuur van genoemd verbond be strijdt het Zaterdag ook door ons! opgeno- drukt. Tegelijk druppelt een warme traan langs mijne vingers. Een wonderbare trilling vaart doof mijne ziel. Teeder liefkoozend streel ik het wil de kind over het hoofd en zegt minzaam'1 „Ga naar bed, Karja; alles is weer ver geven!" Den volgenden dag was ze wéér in de boomen geklommen. Ik word erg boos, als Beata mijl dat me dedeelt. Eerst geloof ik 't niet, maar dan ondervraag ik het kind toch op strengen toon. Treurig knikt ze „ja", k-omt vol angst naar mij toe en tracht mijhe hand te vat ten. Akelig ontstemd keer ik mijl olm1. Bittere wrevel vervult mij. Ik hield het meisje voor eene in den grond edele natuur, en> ten' slotte hbjkö ze eene komediante. „Blijf van mij! af," zeg ik op bevelende» toon; „denk aan gisterenavond 1 Je tra nen en kussen waren leugens!" Ze geeft geen antwoord. Dezen keef laat de kalmte mijl heeleouaal in den steek. ,Jk verbied je nu eens voor altijd," zeg ik streng, „waar ook in een boom te klim- I men; en doet ge 't toch weer, dan .zaj men schrijven van de A.RIK. W; V. -oini met het volgende resumé te besluiten:, le. dat de goede verstandhouding tus schen de Katholieke groot-werkgevers-ver- eeniging en do Centrale der Katholiek} georganiseerda arbeiders reeds lang ern stig was geschaad door de werkgevers organisatie 2e. dat de vraag gewettigd is of de Raad van Overleg zijn ontstaan wel uit sluitend of in hoofdzaak dankt aan heil verlangen der R.-K. Werkgeversvqreenï- ging om met de B.-K; arbeiders een goeda verstandhouding te bevorderen, zooals -de oningewijde uit de twee eerste alinea's vau het werkgevers-communiqué zou opmaken 3e. dat de Raad van Overleg nooit hij het Rl.-K. Werkliedenverbond protesteerde 4e. dat het R.-K. Werkliedenverbond nooit een belofte deed tot niet publiceereni- van het Rapport. Het ongeluk bij de Vink. i Berispingen uitgedeeld. Naar wij v'arnefaen zijn, naar aanleiding van de ramp bij „de Vink'-' de ingenieur van weg en werken Panthaleo-n b,afon vlajp Eek, de hoofdbo-uwkundige Leith en da opzicht-er -van weg en wlerken Berghu'ija door de directie dter Ned. Spoorwegen ge straft met een schriftelijke berisping. Een iaergeliike straf wordt door, het spporw'agl- personeel steeds lala Zeer zwaar beschouwd, en er is dian ook Voorzien in de mio-geilijlk)' hcid. om' Van zulk een straf in hooger bet' reep te gaan bij een scheidsgerecht. - W!y vernemen voorts, dial deze bestraf fing ten aanzien van da heeren Eek ehl Berghuis gegrond is op onvoldoende zorg vöor de Veiligheid en he fniet 'genoegzlaaml acht slaan op ingekomen klaé'hten. Ten aanzien van den heer Leith vjindt de berisping hierin haar grond, dat/hij niet zou hebben [gehandeld naar het voorschritfli v'an artikel 13 R. D; V. Dit artikel ver plicht den spoorwegambtenaar om1, wan neer hij een bev'el ontVangt waarvan hij' die uitvoering strijjdigi acht mteifc Waf)j;elij[k,a of andere bij' de Spoorwegen geldenldie Voor schriften, dit bevel niettemin opi te Vol gen (tenzij daaruit gevaar vloor den dienst zou kunnen ontstaan) doch' tevens Vain! het bevel kennis ife geven -aan kfen öhOfi vau hem die het hevel gaf. Do directie 'den Spoorwegen stelt zich dus op het stand punt, d,at de heer Leith, die de werk)-1 methode Van ir. van Eek hij de vernieu wing van het ballastbeld, bedenkelijk adh- te, de directie Van zijn bezwaren in ken-l nis ha,d moeten stellen. Conferentiisn. Vrijdagavond hield de zeereerw. pater I>. van der Geest zijn 3e conferentie oven 't -onderwerp: „Onze Levensbeschouwing'-'. Sprak! de gewijde redenaar do vorige: maal over de onsterfelijkheid der ziel, nul be handelde Z.eerw. de vraag: „bestaat er, een God". Hoewel velen in onzen tijd! meenen, dat de wetenschap zou hebben} be wezen, dat er geen God bestaat, toonde! pater van der Geest over tuigend aan, dat er zonder eenigen redelijken twijfel een God moet zijn. En hoewel in het korte tijdsbestek eener Conferentie niet alle be wijzen Voor het Godsbestaan kunnen wor den uitgewerkt toch zal iedere kerkbezoe ker en het waren er velen, naar huia teruggekeerd zijn met de overtuiging, dat het hoogst onredelijk is het bestaan vau God te ontkennen. Vooral de bewijsvoering van den redenaar, -ontleend aan de orda en regelmaat, die overal in de natuur, heerscht, sloeg in, zal niet alleen de ge- loovigen hebben gesterkt in hun overtui ging, maar ook hen, die door, allerlei in vloeden aan twijfel onderhevig zijn, tot nadenken hebben gestemd. Het bestaan of niet bestaan van God is trouwens eea vraagstuk vau zoo enorme beteekenis, dat het niet aangaat daaromtrent geen zeker heid te verlangen. Een zeer leerzame avond. ik je ernstig straffen. Voorloopig zet gé tot aan het eind der week geen voet meer) buiten." Met gebogen hoofd sluipt ze heen, e® kruipt in een hoek van de kamer. Daar zit ze onbeweeglijk als een beeld; Ik ga aan mijn schrijftafel zitten, maan ik voer niets uit. Mijne ontstemming ia al te hevig. Zonder een vin te verroeren} zit ik voor mijn lessenaar, zonder een lid: te verroeren zit Karja in den hoek. Geeni zuchtje wordt in de kamer vernomen. Na een poosje staat Pluto op en loopt langzaam door de kamer. Hij blijft voor, 't ineengedoken meisje staan, kwispelt m'efi- zijn zwaxen staart en kijkt vragend naar zijne speelgenoote. D'eze echter beweegt zich niet. Dan stoot hij! ze 'met (zïjta breeden snuit aan, en bromt allervriende lijkst onf te laten merken, dat hïj( 't (is. Karja evenwel beweegt zich niet. De wrevel komt andermaal in 4nij| op. „Hier, Pluto, laat het koppige ding al leen 1" i Ik ga met den hond eene wandeling doofl het dorp maken. I I (Wprdt vervolgd?.,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1