aai 20, Goes L J. Quist DDELBUR6 Sinterklaasfeest. IJN Cadeau. garetten, 'E,Goes ilder* en mingen. nboedels. k iiacieaux. 'koop IANK 3AREN als Ster", Goes Middelburg Heinkenszand Ken uw tijd. te laten ieau bij tJzaam aanbod. lelburg rCadeaux oote mode) deren, idschoenen Lousen >rsages n den >ot en klein, Horloges voorhanden. 08. Surprise-avond. pullovers, sjaals, hand schoenen, mantels, Jassen, a. HILLEN. Voor onze vrouwen. Spit in den rug? Kloosterbalsem jj In 't kraaiennest, Nuttige wenken. Ingezonden Stukken. MEMBER 1926 GOES ïlefoon 44 ien, IIJ x. IS voor 20 guidon, 10, 12,50 on 18 lassen, Bonkers irijzen beneden Sodden, Dekens sn aan fabrieks- ie onze Etalages Middelburg. •int-Nicolaas >te partij IE COLOGNE fabrieken te re artikelen. rSilkt voor ■delburg. -25—50 stuks. uze f GS SINT-NICOLAAS 1926 Tweede Blad, behoorende toil de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" van 37 November 1936. Lijst van aanbevelenswaardige adressen. JVervolg van de vorige week). F. H. KöSTRBiS. NUTTIGE ST. NIC.-GEjSCHENKEN- Fapegaaistr&at 16. LBTEIJN, Az. BOTERLETTERS GEVULD' SPE CULAAS— BONBON- EN MAR|S|E- P AINDOOZEN. Firma WED. FADERJJ—DtE JONGE. SPEELGOEDEREN NIKKELWA- RiEN AARDEWERKEN. Lange Kerkstraat 2426- KÖCH. SCHORRS® I.' IN ELKE, UITVOERING Hoek Lange Kerkstraat 47. WITKAM. ZILVERWERKEN IN ENORME VHKSCHEI EENHEID. Kerkstraat 3. SINKE. SIGARjENMAGAZLJN RUJME SORTEERING ,5T. NICODAAS[CA- BEAUX. 'Markt 26. Bi. W. REN HERjDjEE. SPECULAAS BOTERLETTERS LUXE BOOZEN. Korte Kerkstraat 11. „DE VLIJT". MODE-ARTIKELEN LINGERIES HAND WERKEN, ENZ. Opril Groote Markt. C. RUSTRA AN. ,LE GOESCHE MELKSALON". Opril Groote Markt 8. A. J. POTTER. TAAI-TAAI LUXE DÖOZEN BORSTPLAAT, EN FONDANT. Lange Kerkstraat 48. J. P. RE WINDT. HANDWERK WOL IN BETERE KWALITEITEN, HAAKZI.1DE, ENZc ■'s-Heer Hendrikskinderenstraat 52. «L J. ADRIAANSE. LUXE MANDJES FRUIT. ÏWatte Paardestraat. Tel. 252. TILRGE. SPECULAAS), WIT EN GEKRULD. Bouwplan H. R. P. VAN DiER HEEL. NUTTIGE ST. NICOLA AS-CADEAUX' Lange Vorstetraaï 41. FIRMA P. I. SOMER. SIGAREN EN SIGARETTEN IN LUXE EN GEWONE VERPAKKING. Groote Markt 36. ©OEMAN. SPECULAAS. A. C. VAN DER REST. GENEESMIDDELEN VERBAND EN VERPLEGINGS-MATERIAAL, TOILET-ARTIKELEN. GEWAAR BORGD ADRES. Groote Markt. DE BRUIJNK. iWESSANENS' LIJNKOEKEN. Voorstad- 1 Hij had het al begrepen en zien aanko men 't was om herni te doen, hij moest er luit. 't Ging eüendig slap in de zaken; de magazijnen boven zaten vol goederen, over schot van do drie of vier laatste seizoens, ibehalve de rest, het overoude, dat allemaal juit de mode was en geen prikkie waard.... De patroon was lastig, vitterig en maar zelden in z'n humeur. Je kon best snappen dat hij 't niet goed meer kroppen kon, de boel ging zienderwijlze verloopen. Maar toch hield ie zich groot, die oudealthans voor zijn ondergeschikten. Met de reizigers was 't begonnen. Die „mijnkearen'i'' hoeMen voortaan geen pakkendragers meer tot hun dispositie te hebben; dat was maar niks gedaan! Hij, de baas, was vroeger ook niet te lui geweest om met 'n paar zware kof fers te sjouwen ais ie van den trein kwam en de klanten afging.... Daarna had ie op ruiming gehouden onder 't' winkelpersoneel. -.Jullie Jh ehben voor den heelea dag geen iwerk," had ie gebromd „dat er zoo'n twee lof drie nietsdoeners komen toeschieten, met geeuwerig „Wa-blieft-n-meneer", dat schrikt de mcnschen af om voor 'n tweede keer te komen. Toen moesten er een paar JOS. BITTER. MANUFACTUREN TRICOTGOE DEREN NUTTIGE ST. NICO LA ASCADEAUX. Lange Vorststraait .84. HENDRIKS® Co. BANKIE RS- EN EFFECTENKAN TOOR. Beestenmarkt 8. ,W. SCHIPPER. WENDPLOEGEN BIETENMO- LEN ONTROOME® „MELOTTE". Voorstad- I. PIK. FIJNE WORSTSOORTEN HAM ROOEVLEESOH. X SINKE. PARAPLUIES TOMFOUCES WANDELSTOKKEN^ Klokstraat. WED. M. DE JONGE. HANDWERK-ARTIKELEN BOR- BUURZIJDE HAAKGARENS, ENZ. Lange Kerkstraat 52. *J. E. VAN ANROOY. DAMES- EN HEFRENKAPPER SCHEER-ARTIKELEN EAU. DE COLOGNE, ENZ. St. A|<Maanstraat. fX GEENSE. I MODERNE OPTIEK KIJKERS BAROMETERS, ENZ. Lange Vorststraat 49.' M. VEENIS. CHOCOLADE BORSTPLAAT SUIKERLETTERS. Kreukelmarkt. FIRMA A. HOOGEiNROOM. ZIET DE ST. NICOLAAS-ETALAGE. Lange Viele-214. MAGAZIJN „DE iMAJAN". SERVIEZEN, GERO- EN ALPACCA- ZILYER. i Lange Delft. Tel. 551'. M. VAN LOÖ. 'ENZ I Korte Noordstraat. SIGAREN- EN SIGARETTENMAGA- ZIJN. Lange Helft. MAGAZIJN „DtE DUIK*. MANTELMAGAZIJN CONFECTIE HOEDEN. J. ALMEEINDERS. SPEELGOEDEREN ALLERHAN DE ST. NICOLA ASCADEAUX.. Er is een tijd van komen en gaan. Geldt deze zegswijze in het dagelijksch le ven, waarbij de beteekenis voor ieder dui delijk is, ditmaal zou schrijfver dezes hemi .willen toegepast zien op hen, die ons volk vertegenwoordigen, hetzij! in gemeenteraad, provinciale staten of andere bestuurscol leges. Dun schijnt dit begrip vaak wat moeilijker door te dringen. Vooral betreffende de beide eerstgenoem de regeeringslichamen is het misschien niet ondienstig, eens op het bovenstaande te wijzen, nu het volgend jaar de verkie zingen voor raad en staten weer aan de orde zullen zijn. Voor ieder volksvertegenwoordiger komt eens de tijd van gaan, de tijd, dat etj jon gere frissehere krachten in zijn plaats treden, dat er nieuw krachtig, bloed aan vliegen; maxsch! de 'laan uit.... Op het kantoor zou ook wel verandering komen. Stellig was nu de beurt aan hem, den twee den boekhouder. „Ik heb het wel in de ga ten", redeneerde Bruisten als hij ?s aVonds met zijn vrouw alleen was „nou is 't om mij te doen. De „eerste" is al vijftien jaren tcbij 'm, dus die kan ie zoo gamakkelïjlk niet uit z'n zadel wippen en de andere is nog een kwajongen, die voor een schijhtje heel wat afpent, adressen en etiketten; schrijft, zoowat prulwerk doet. Maar mij kan ie tegenwoordig wel missen, zie je. Iedere dag verwacht ik z'n Jobsberisht, let maar ïs op, 't komt er van.'f' j De slag was gevallen. Om 'n kleinig heidje 'n fout in 't adres van. *n worst- fabriek was hij met 1' Dec. tegen 1 Januari ontslagen. 't Was onder dat vooruitzicht geen pret tig Sint-Nïcolaasfeest, dat ze zouden vie ren. Het verveelde den man dan ook dat de kinderen op den vooravond van dien dag in' luidruchtige vroolijkheid al maar aanhiel den met hun deuntjes. Eindelijk waren ze gaan slapen en droomden, droomden van al het moois en het bestuurscollege moet worden toege voegd. Een wijs man, die dan zijn tijl kent. Piëteit speelt nog vaak een te groote rol bij iedere nieuwe verkiezing: het ,Jaat- ritten-wat-rit-systeem" leidt nog dikwijls hiertoe, dat er vaak menschen voor den raad of de provinciale staten worden ver kozen, die van hun welverdiende rust alreeds lang moesten genietan. De bedoeling mag natuurlijk geenszins zijn om personen, die veel voor de partij hebben gepresteerd en nog de kracht en He bekwaamheid bezitten een zetel in een of ander collega in tenemen, te verdringe.nl en daardoor iemand te lanceeren, die mis schien, meer spreekvaardigheid of handig heid heeft, maar den noodigen helderen kijk op zaken en toestanden mist. Maar het belang der partij mag nog veel minder opgeofferd worden om een- persoon te spa ren, die door ouderdom of onbekwaamheid! niet langer geschikt is in zijn functie te worden gecontinueerd, al valt het! dan soms nog zoo hard, dat onder iemands oog te brengen en hem zoo noodig met zaehten! drang te beïnvloeden uit eigener bewe') ging heen te gaan. Zeker behoort er veel tact en menschenkennis toe, dat aan som!- migen duidelijk te maken. Strëelende ijdelheid, persoonlijk belang, verkeerde trots en domheid belet nog menigeen te bedanken voor een functie, waar hij misschien bij vergissing in ge plaatst is, terwijl het voor ouderen vaak zoo moeilijk is heen te gaan, daar zijl dik wijls aan hun bestuursfunctie te zeer ge hecht zijn en zelf niet inzien, dat de tijd! van gaan voor hem is aangebroken, de tijd van welverdiends rust. Van groot belang acht ik het voor de kiesvereenigingen bij de a.s. candidaat- stelllngeu te overwegen, of misschien de tijd van gaan voor hun vertegenwoordig ger(s) ook is aangebroken. Al zijn 'goede krachten in ons Zeeuwsch-Vlaanderen niet bij de vleet te vinden, toch woTden nog al te vaak bekwame en ontwikkelde perso nen gepasseerd, dikwijls alleen door de toepassing van hpt „laat-zitten-watiziij- systeem" met al zijn daaraan verbonden nadoelen. Wij zullen hopen, dat alle kiesvereeni gingen in den komenden belangrijken strijd een goede keuze zullen doen, zoodat bij de aanstaande reeds in 't zicht rijnde ver kiezingen werkelijk het beste wat onze partij bezit naar voren wordt gebracht, wat niet anders kan strekken dan tot bloei en zegen onzer Katholieke zaak. 'I B. O NG HAAR. Zuiverheid en reinhouden van 't hoofd is van het grootste belang voor eeu ge- wenschten haargroei; ook zorgvuldig kammen en borstelen is een verëischte. Men ga iherbïj' echter niet te ruw te werk, want zeer dikwijls trekt men met de haren tevens den haarwortel uit. Om den haargroei te bevorderen en het haap tegelijk krachtig te maken, is het nuttig niet al te spaarzaam met de schaar te zijn. Het ïs niet goed kinderen reeds op 4 a 5-jarigen leeftijd lang haar te laten dragen; integendeel moet men zorgen, dat het haar van tijd tot tijd afgesneden en kort gehouden wordt, want daardoor groeien de haren beter in lengte en dikt». Laat men dit na, dan worden de haren dun en week en groeien slechts tot eeu zeer middelmatige lengte, omdat de haar wortels geen voedsel in zich zelf be zitten. Zijn kleur heeft het haar voornamelijk te danken aan een min of meer donker gekleurd vet, gedeeltelijk gevormd in bij zondere kliertjes, die in de haarwortel.! zakjes uitloopen. Dit vet maakt tevens de haren zacht en lenig en verhindert aldus het uitdrogen en afbreken van het haar. lekkers, dat ze morgen vinden Zouden. Moeder legde voor ieder wat neersnuiste rijen in schreeuwend bonte kleuren, spe culatiemannetjes en een poes van taai taai met 'n rood strikje om den hals. „We hadden het wel mogen uitsparen" morde de vader we zullen het al gauw voor noodzakelijker dingen noodig hebben." De vrouw antwoordde niet, maar pinkte stil tranen weg, deels van medelijden met haar man, deels van medelijden met hunne onbewuste kindertjes. Och, hij meende niet die harde woorden, die haar, om de klein tjes zoo gevoelig aandeden. Immers ze hadden samen overlegd, dit jaar maar eens in de vijfcentsbazar hun gading te zoeken, uiterst zuinig, maar er moest toch „iets" zijn van Sint-Nicolaas voor de kinderen Een geweldig rukken aan de bel, deed beiden hevig schrikken. Bruisten ging zien, doch niemand wachtte aan de deüralleen een ongewoon groote mand stond daar voor hem, als verzoekend om te worden bin nengebracht. „Van Sïnt-Nioolaas" las hij in reuzenletters op een papder dat ter overheen was gebonden. De boekhouder sleepte de kolossale vracht de voorkamer in. Wat zou het rijn? Ze deden niet aan surprises, nooit; ze hadden nimmer zoo'a Het grijs worden der haren komt daar vandaan, dat er tussehen de blaasjes en het binnenste van het haar lucht dringt, die met een witte kleur doorschemert, wanneer er, aan de oppervlakte geen ge noegzame hoeveelheid vet voorhanden is, om dat te bedekken. Zeer nuttig) is het, het hoofd nu en dan eens flink nat te maken en weer af te 'drogen, waardoor het haar dichter en glanzender wordt en tevens gevoeliger voor uitwendige invloeden. I verdrijft de pijn ONZE SCHOOLKINDEREN. In een Amerikaansch tijdschrift maakt de opvoedkundigo Rtuth' Peck eenige be- hartenswaardige opmerkingen over de le venswijze der schoolkinderen in verband vooral met hun slapen en hun voedsel. Zij beweert, dat in het algemeen het schoolkind, in Amerika althans, veel te laat naar bed gaat en daardoor op school niet in staat is zijn werk naar behooren te doen. Zoo'n kind zit op school met open oogen te slapen en geeuwt onophoudelijk. Haar ervaring is, dat de goede leerlin gen alleen die zijp, die op tijld .naaf1 bed gaan, d. w. z. voor negen uur. Vol gens haar is dit hoogstens zoo met 1210 pOt. van alle leerlingen. Een tweede punt, waarvoor ze belang stelling vraagt, is de voeding van hef kind. Er zijn kinderen, die, doordat ze veel te laat naar bed gaan, 'smorgenö zoo laaf opstaan, dat er veelal van een behoorlijk ontbijt niets komt. En een kind, dat 's morgens, voordat het naar school gaat, nïefl eet, is niet in staat om Voor het middagmaal onn! twaalf uur van hef onderwijs te profiteeren. Zorg dus, dat uw kind vroeg opstaat, Iaat het desnoods voor het ontbijt nog wa| sjoelen. In ieder geval moet men gedaan zien te krijgen, dat hef kind, voor, he® zijn taak begint, eet, al is het weinig. Geeft het vooral veel goed rijp fruit, raadt ze aan. Vele ouders mogen zich' weieens af vragen, of bjjl de opmerkingen van de schrijfster ook een en ander ïs> dat op kinderen van toepassing ïs. Weet ge dat ge bij heb gebruik van een slijpplank om messen te polijsten, dit werk kunt verhaasten door de plank even warm te maken. Weet ge dat bij' het verslikken soms helpt, evenals bij hoestbuien, 3e armen» flink omhoog strekken. Weet ge dat over een Fransche roe de dn ringën beter schuiven, wanneer men! ze een paar malen met was inwrijft. Wieet ge.dat slaolie niet dik wordt wanneer men wat zout onder in de flesch' doet. Inktvlekken verdwijnen uit bonte en katoenen stoffen, door deze met glycerine in te wrijven en in in 'warm water mei wat zeej> uit te wasscbeu. Kan de stof er tegen, dan ïs azijnzuur een uitsteken^ middel, doch' somjmige kleuren kunnen er, niet tegen. I Oni vergulde lijsten te reinigen, bestrij ken wijl ze met een sponsje, gedrenkt in wijparijn, dit weekt de onzuiverheid van het goud los eu geeft het zijn glans en kleur terug, sjxiel 'het na Vjjf of zeg minuten met schoon water af. Met lijpi- waad mag men niet afdrogen, anders zou de politoer er afgaan. De lijiet moet bïj een matige warmte van zelf drogen. Is de lijst erg vuil, dan moet de behandeling eenige malen herhaald worden. verrassing gehad, wat moest die mand dus beteekenen? Hemel! wat 'n gepen,tal oxh dat los te krijgen... zeker breekwaar Met groote krachtsinspanning gelukte Bruisten iets, wat prachtig verpakt was. omhoog te tillen. Voorzichtig legde hiji den vracht op den vloer en begon de mooie! bandjes en strikjes voorzichtig los te ma ken. Z'n vrotuv hielp zenuwachtig mee. Een kei! niets dan een kei, 'n ding dat wel 40 pond woog! Wat 'n nare grappen makerij! Maar wacht, die kleine pakjes... daar zal 't inritten. Haastig het papier er af. Jasses! pok al zoo'n sekure ver berging. „Hoe!" en verontwaardigd smeet hij' een doosje weg, „woretvelletjes! Ha! nu be grijp ik het! Bah! wat 'n laagheid! Nojg niet genoeg, dat je haast zonder eten ge raakt scheren ze den gek nog met je! Ze hebben totaal geen gevoel, nogal 'n mooie geschiedenis om daar zoo'n grap van te maken, 't Is leelïjk misplaatst, hoor! 'n valsche streek!^ Terwijl de vrouw ontnuchterd stond toe te zien, laadde haar man nogal me^.v uit: prijseoulranten, uitgeknipte advertenties', strooibiljetten alles betrekking hebbende op de „Machinale Woretfabriek." Van Sterren. Sinds monsieur Viviani in het Eransche parlement, uit naam! van al wat „verlicht" was, de Sterren doofde aan den hemel, M de moderne tijd met rijn onenoderne slaaf jes, naai" sterren gaan speuren op aarde- Ze zijn verbazend gelukkig geweest bijl dat zoeken. 't Werd vondst op vondst! Ze konden nu voortaan de vaste-, losse-, staart-, j»ol-, avond- en morgensterren missen want hun geheelen dag wa9 bezet om in bewonderingszwijm' te liggen vood voetbalsterren, rijwielsterren, boksbeugel- sterren, hardloopsterren, cabaret- en opera sterren, filmsterren, tennissterrenj'a! vul maar aan, tot al die sterren voor ja oogen dansen. Daar was de oude wichelarij in dat artikel nog een beestje bij eu wani- neer men geen critisch oogje in reserva hield, zoui men waarlijk, door al het ge- fonkel aan het uitspansel der menschelijka ijdelheid, verblind worden. Millioenen hebben dit reeds aan deui lijve ondervonden. Men moet ze inaar zien rennen de dui zenden, naar de gelegenheden, waar 'n paar brute vechtersbazen met gepolsterda knuisten elkaar tot marmelade trachten ta ■meppenmen moet ze hooren brullen!, wanneer een rolprent-cowboy, met 'n hoed als 'n paraplu en 'n lasso om z'n nek, een reclame-rondreis maakt voor rijn film maatschappij. Arme dwazen! Sterren-enthousiasten e* sterren zelf; Want ook de laatöten rij!n te beklagen. Gelijken ze niet op de kiezelsteentjes dia een jongen in de hoogte werpt? Even Btöj- gen ze met 'n vaartje boven alles uati aai dan vallen ze terug in het slikworden zp vertreden en getrapt i Vallende sterren zijn het, de best vooq de best! Nooit gehoord vau Suzanne Lenglen, d9 Fransche tennis-ster ?f Natuurlijk wel. De faam vloog haar voor, de wereld rond. Haar roem was weergaloos. U moet weten, 'dat ze mof een raCket- vergroeisel aan haar hand, als een tijgen grijnzend toespringt op ieder balletje, daf men haar toegooit. Dat is toch enorm nietwaar? Al wat zich dan ook op dit aardbollet#lf tot de upper ten, demi-monde en de hauf- levée rekent, moest 'dit wonder zien enl vereeren en Amerika, dat de dollars heeffy kocht dit juweeltje Europa af. Helaas! 't Is gebeurd.Suzanne is getui meld. Ze is n. b. met een fotograafje, dat haar wilde kieken toen ze ontstemd waa, slaags geraakt. Daar gaat haar naam! i Die menschelijke sterren blijken niet vad al te beste kwaliteit. 1 't Is precies als met de abdijsiroop^ Namaak geneest nooit. 1 UITKIJK- 1 Zeep wordt door het lange bewaren beter, dus men doet er goed aan, grooterd kwantiteiten ineens op te doen. Voop Jmishoudaeep, die soms in lange reepen tó krijgen is, verdient het aanbeveling, da roepen eerst in stukken te verdeelen, daan de zèep dan nog zacht ïs, terwijl) ^ij| door het liggen hard wordt. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Gedenkteeken voor Juliana van Stolberg. Bij geleigehheold' Van den a.s.. 18en jwav dkg Van onzle PrinseS Juliana, zal de eerste steen gelegd' worden voor het in Iden Haag op het Louise de Colignyplein op te richten 'monuin'efnt voor de groote Stammoeder van „O, nog 'n enveloppe! zeker 'n rijmpje d'r in, want dat hoort er altijd bïj|!?3 Zonder het couvert nog te openen, wmdi voorts heel de rommel opgeruimd. Maar in haar eentje moest de nieuws gierige vrouw toch' eens even snuffelen „Zou het waar rijnman, kijk eens!" blozend van opgewondenheid reikte ze een' brief over. 't Is 't handschrift van den eersten boek houder neen, hij leent zich zeker, niet tot een laffe grap." Het schrijven bevatte het jjericht vaa Bruistens aanstelling als boekhouder bij een der eerste firma's'u Beter salajds wajj er aan verbonden Weer ging de bel over maar nu met 'o bescheiden tikje, 't Was Bruisten's collega. Met veel overleg en in alle stilte had hifi met Behulp van een invloedrijken vriand, bewerkt, de mooie betrekking voor kern ia te palmen. Alles was berekend geweest op een Sdnt-Nicolaas-verrassing. Hij' kwam: m* een en ander nader ultaau zetten en bespra ken en tegelijk zich overtuigen van. fielt heerlijk welslagen der „eerste sonwjifle".

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 9