P. A. PIETERS, Seissingel, Telefoon 206, Middelburg j KLUBERG S Schoenenmagazijn Fa.A. A. MESGz. Groote voorraad belegen Wijnen Prima Port en Madera Advocaat (zuiver uit dooier). OLD ENGLAND practische Sint Nic.-Cadeaux. Brandstoffen W. P. PIETERS De Kleine Bazar en Citymagazijn A.G.VEREST's A. FRAANJE Meubelmagazijn [Stofleerderij I Ruime sorteering Sint Nicolaas-Cadeaux bij H. D. MEULENBERG - Goes I Luxe Verhuur-inrichting. JACOB SNOODIJK, Goes Ziskenverplegings- Artikelen: Sigaren voor Sint Nicolaas Gadeaux WEO. 0. FOKKEN, Groote Markt, Goes Firma J. A. PIETERS Koopt bij hen, die in deze Courant adverteeren r 1926 DERDE BLAD St. Nicolaas-nummer „N.Z.C." van 27 November 1926 Sint Nicolaas-Cadeaux: Firma DE JONG Co. Firma H. SPAAN Sint Nicolaas-Cadeaux, is en blijft het voordeeligst en baste adres. CALJOUW& BLAAS Auto-Accessoires, zeer geschikt St. Nicolaas-Gadeau. J. VERHAGE, Wij garandeeren VAN DAMME'S Hoofdvertegenwoordiger voor Zeeland: Walsfraaf 50 Vlissingen Distillateur Wijnhandelaar Lange Delft H 4 Middelburg Heeren-Mode-Magazijn. Wij brengen U een rijke sorteering Sint Adriaanstraat 4 en 5, Goes Gravenstraat - Middelburg. M. ROTTIER Papegaaistr. Goes T. FABERIJ DE JONGE Fa. BARTELSE REMIJNSE Eerste Zeeuwsche Aufogarage Groote Sorteering Pijpen. Schitterend Bezoekt de Sint Nicolaas-Etalage W. F. DEN HERDER ZOON, Vlasmarkt K 150, Middelburg levert U prima Sigarenmagazijn „Insulinde", Goes A. B. VAN LUUK j Zoekt U een geschikt Sint Nicolaas-Cadeau Kameelhaar- en Fantasie-Pantoffels, Heeren-Slobkousen - Overschoenen, Avondschoenen in fluweel, satijn en brokaat, Heeren Balschoenen, enzoovoorts. Dam G 29 Middelburg Korte Delft F 22 Middelburg het best gesorteerd in Enorme keuze in Speelgoederen, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen, Fijne Lederwaren, Damestasschen, Portefeuilles, enz. Zeer lage prijzen. SCHOENHANDEL is toch veel goedkooper. Onze vakkennis is onze waarborg. Zorgt voor warme voeten! Ruime sorteering Vilt- en Kraagpantoffels met wol. Nuttige Lange Vorststraat 64 GOES. Alpima Geschenken van blijvende waarde. Mag. 30 L. Kerkstraat 30 GOES. St. Jacobstraat No. 48 achter het Postkantoor. Bloemenmagazijn - Goes - Lange Kerkstraat heeft weer een rijke sorteering van bloeiende Planten en Kamerplanten en Snijbloemen voorradig Noordstraat C 19 Telefoon 141 Middelburg. Korte Delft G 21. MIDDELBURG. is dit jaar onze nieuwe collectie Sint Nicolaas-Artikelen. J. STEKETEE, GOES P.s. Groote keuze in kleine kistjes Sigaren in diverse prijzen. dat onze Piano's en Orgels prima zijn en onze prij zen billijk. Stemmen, repareeren, verhuren, inruilen Piano-en Orgel handel Vlissingen M Violen - Muziek Mandolinen Bedstof, Wind- b|m kussens, IJszakken, Glycerinespuitjes, Lavementspuiten, Irrigatoren, Oogbadjes, Ondersteken, Neusspoelers, Koorts-Thermometers, enz. Breukbanden met en zonder veer. Brillen en Pince-Nez. Y oghurt JAC. DE LANGE Port a Port (roode en witte) f 1,00 en f 1,30 per liter-flesch Sancta Maura per fiesch f 0,75 Bloedwijn 1,00 Samos „....-1,00 Malaga -1,25 Sint Nicolaas-Cadeaux. Goed en goedkoop zijn de gesneden Geldersche Vleeschwaren van Kade - Goes fee treinen ontsjjtoordle, eenigen tijkl gtoote -vier de ran d& dieple duislo.r- l sjHoedïg ter ]ïhui(Lse, gidsen naar plaata de» [deid worden door d'en >ek vónden de geneeshea waar gewonden, die naar woerd werden. JVih gereii'. werkers, die oipl 16 te Haaleton (PennsyN werden, tengevolge van ïijii nog levend terug- uaée riinge veroordeelin» rdt gemeld: aar was onlangs over liet anz naar Rosdhacih ge had aan boord van c^e jen, welke zoo hoog liep, ,e partij een revolvier- geiieide door een edhot licihit verwondde, welken atrcgel hij! ook op zictoeftf iden de twee trou'wïus- Niettemin had de aan- >m zich voor den straf- twoorden. De toekomstige :n zee van tranen zwom, overtuigde en temlpera- :ale voor haar beminde pp. veroordeelde daarop dei) n jongeling tót 9 Waanden voorwaaxdlelijk. erd gesteld, tot als dje Ver- 5 jaar het vdorWerpl zij- rde, het vbnnis niet vól- rardlen. Het paartje trok lijk naar den burgerlijken LI' i Priester doodgereden, org wordjfc getafeld riedermat, is abbé ;ZilmWeT. idermat, door een auto ge- groote kracht tegen den d. vterleed een uur na1 het on- beixomen inwendige kwfets- boerenwoningen afgebrand. annsdorf, in de nabijheid passiespelen bekende Bo- Höritz zijn zeven boeren- prooi der vlammen gewor- v kwam in de vlamlmen om, m zulke brandwonden op- denzelfden dag stierf. Men e brand door spelende kin- zaakt. n aardverschuiving te Nice. aardverschuiving in de Noorden van Nice melden bladen, dat het dorp JRó- hoofdplaats van het gelijk- ten deele verwoest is, door van een deel van de helling waarop het gebouwd is. end om 3 uur kwam de ge- aassa met donderend geweld n sleurde de huizen mee, die eg kwamen, tótdat Zij in heit oie gestuit werd. De bewo- slaap opgeschtikt, vluch bted de helÜng van den rechter- afdeelingen gfendarmerie da- reddingswerk begonnen, dat er een 40-tal Blaóhbof- Er Zijn reeds 22 dooden on'- popen vandaan gehaald,. De Nice en 2200 man troe- het opruimingswerk gezet. correspondent van de Quo- ce zou 'de omvang van de hebben kunnen worden, als ig was ontruimd. Dingdag- uur had n.l. de burgemeester e ziju collega te Roquebil- ohnwd, dat de kloof zich ver- Ie aardverschuiving toenam, raad van Blocpiebillière stelde iderzoek 'in en besloot toen de rust te stellen. Te midder- weer een waarschuwing, in acht op is geslagen. Om toen de ramp. ien schrijft deze ramp toe aan ing van de hellingen in de pen, waardoor het water niet de wortels en bet blader- en 5»poelt, doch in den bodem' en deze tot een papachtig4 t, die door de geringste oor- ve.ging kan worden gebracht, bare siddering van ae aard- die zoo vaak door de zeismo- ïstituten opgeteekend wordt, M voldoende. ®n visioen scheen hem] de roo- i meusehenbloed iber Voorgevoel, waarvan hij ekenschap, kon geven1, was over ien. vroegen zijn vrienden, naar van zijn treurigheid, vergeefs hear^ op| tq vroolijiken. ie den dans verliet hij ong®" Vroolijke gezelschap. Sppedpg liet Thomas de Daily, Parijs feB en Fransch regiment naar 'In<V® 3 35 jaar na, dit feest bij den begf te Pakijs. erd de luitenant-generaal graat ToUendal, de goeverneur der bezittingen in Indië, den ~cn op] d,on doodskar, gekneVeld! naar plein gevperd. wegens verraadiaiang'eklaagd veroordeeld. averneur van Fransch ^ost-Ifl' ij zich' in den oorlog rntet Bnge" ie ovórm|aicht móeten overgeven. is zijn misdaad, elfde man, wiens gast hij dien reest was hief het beulszwaar1)1 iet hóófd afsloeg. :.s as mónsieur Sanson, d® g11)29 iter Van Parijs. N. 'B. I Buick-, Citroën- en Oldsmabiel-Automobielen U vindt bij ons ruime keuze in: ELEC. STRIJKIJZERS, hoogfijn vernikkeld, ELEC. WATERKETELTJES, MELKKOKERS, BROODROOSTERS LUXE LAMPJES, GAS-SALONTAFELTJES en -KETELTJES, GAS- eh ELECTRISCHE LAMPEN, (PYREX) VUURVAST GLASWERK. Zie Etalage Zie Etalage. Levering van prima kwaliteit Anthraciet, Eier-, Kachel- en Industrie-Kolen, Bruinkool briketten, Turf, Hout, enz. Serisstraat en PottenmarkU Telefoon No. 441 Middelburg Sint Hic.-Geschenken. Leuke surprises. Engros en detail. Hoek Papegaaistraat en Lange Vorststraat, Goes Het is een dwaasheid van sommigen te veronderstellen dat goed schoenwerk duur moet zijn. Ons schoeisel, dat in prijs be slist het laagst is, doorstaat iedere vergelijking met het beste en duurdere schoeisel. Ieder paar schoenen wordt door ons (wat kwaliteit en pasvorm betreft) volkomen gegarandeerd. Heden noteeren wij onze fijne Vleeschwaren Prima Ham p. ons Prima Rookvleesch Leverkaas r Boterhamworst Plockworst Tongworst Gerookte worst Haagsche Leverworst Presworst Knakworst per paar Zultn n Zure Zult Rolpens p. pond 35 ct. 35 ct. 22 ct. 16 et. 22 ct. 16 ct. 18 ct. -14 ct. 16'ct. 30 ct. 14 ct. 12 ct. 90 ct. Beleefd aanbevelend Rund- en Varkensslagerij Telef.no,. 65 O o 5" UNION HORLOGÈRE O ir> p Tafelzilver, Schepwerk, Soeplepels, Sauslepels, Groentelepels, Vaasjes, Aardappellepels, Dienvor ken, Manicures, Naaigarni- turen, Taartvorkjes. Zaanlandsch Zilver Servetbanden, Theelepels, Theezeefjes en Lekbakjes enz. Voor de feesten vindt U in het honderden duidelijk ge prijsde artikelen geëtaleerd en voor dadelijke aflevering in keurige verpakking ge reed. Aanbevelend Beleefd aanbevelend. Sigaren, Sigaretten en Tabalc, in eenvoudige en luxe verpakking. Alles zeer geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. Groote sorteering LUXE DOOZEN BONBONS, MARSEPAIN, BORSTPLAAT, CHOCOLADE- en SUIKERFIGUREN, LETTERS in verschillende soorten. Prima fabrikaat, concurreerende prijzen. Aanbevelend Opril van de Markt 3. van Keizerstraat. Walstraat 74 Ass.-Apotheker, KADE GOES Origineele Homoeopatische middelen van Dr. Voorhoeve aanbevolen door HH. Doctoren voor lijders aan maag- en Ingewandsziek ten, is steeds versch verkrijgbaar bij Langeviele 208 Middelburg in alle prijzen en verpakking. Van ouds goedé kwaliteit en heerlijk droog. is JE adres voor het koopen van Sigaren vanaf f1,00 per kist van 25 stuks. Sigaretten in alle prijzen. Alles van eerste klas fabrieken. Komt eens kijken, beslist wat moois voor Sint Nicolaa s-C a d e a u x.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 7