li P. A IKLIJBEI Groote vo Primi Advocaat Ruime Luxe Kooi VIERDE BLAD St. Nicolaas-nummer „N. Z. C." van 27 November 1926 iïlT^EELAND MIDDELBURG DERDI Sint Nil Firma I CAL Auto-Accessoin J.ï I Buitenlandsch Overzicht Van hier en daar KERKNIEUWS GEMENGD NIEUWS Kameelt Heeren- S Avondsc Heerei Walstra Distillatei Dam G 2' Fa. BAR' Bloemenmagazijn Eerste Z< Groote is dit jaar onze J. ST P-S. Groote keuze Uit M idd e n-A m er i ka. In Centraal Amerika is het van oudsher altijd hommeles. In de kleine republiekjes, die daar hun domicilie hebben, verdrij ven de ingeborenen de verveling met staat kundige omwentelingen. Doorgaans hebben deze revoluties weinig om het lijf, omdat de „generaals" die er een rol in spelen, meestal heereboeren zijn, die met hun boerekneehten de zaak uit-knocten. In een van deze dwergstraten, Nica.- rag.ua, schijnt het ditmaal echter bloe diger toe te gaan. Tot goed bqgrip dienc, dat opgenoemd rijk, bewoond wordt door 950.000 inwoners, die voor 't grootste deel kleurlingen, Indianen en Negers zijn. Het gaat nu als steeds om een presi dentszetel, bezet door „generaal" Diaz', maar evenzeer, begeerd door een anderen generaal, die de naam Moneada draia-gt, en het sehijnt, dat deze Moneada. een aan hang van beteekenis heeft. Generaal Diaz voelt zich althans zoozeer bedreigd, dat hij de hulp heeft ingeroepen van de Ver. Staten, die hem als Staatshoofd hebben er kend, De regeering te Washington is hierop ingegaan. Uncle Sam bemoeit zich wel graag met die Midden-Amerikaansche aangelegenheden, waarover hij; een zekere voogdijschap pleegt uit te oefenen. En hijl vond dit geval bovendien nog een "uizon dere aanleiding zich mét den strijd te bemoeien, daan die zich niet tot Nicara gua scheen te beperken. Het is n.l. ge bleken, dat. er in Mexicaansche havens expedities werden uitgerust tegen Nica ragua en ook tegen Guatemala. Het gaat naar het schijnt ook hier om „coimlmnV nistisehe" propaganda, die men ook waar nemen kan in China em in Oost-Indië. De Mexieaansche regeering zelf wordt niet. beschuldigd, de hand te hebben in deze ondernemingen. Maar zij' is niet vrij van communistische allures, en het heeft er wel iets van, dat zij niet alles doet wat zij zou kunnen doen om de ex pedities het .uitvaren te beletten. Dus neemt de Amerikaansehe regeering deze taak op zich. Het verzoek om interventie van president Diaz is de aanleiding toli het nemen van maatregelen, waarvan een der eerste is, dat men den smokkelhandel in wapentuig tegen zal gaan. De beteeke nis van het kanaal van Panama voor de Unie laat niet toe, dat men werkeloos kan toezien, hoa uit Mexico een communisti sche onderneming op touw wordt gezet, met het doel, onrust te verwekken in de republiekjes, die in de nabijheid liggen van dat kanaal. Gevaarlijke vaderlanders. Even onrustig als de Midden-Amerika nen zijn de D-uitsche officieren. Zijl kun nen het nog altijd niet verkroppen, dat het met hun afgodische vereering uit is en trachten op allerlei manieren hun verloeren invloed terug te winnen. Hun jongste streek is geweest, dat zij. eenige patroonsvereenigingen hebben om|ge'- praat om steun aan hen te geven voor heft oprichten van gymnastiekverenigingen, zoogenaamd tot het kweeken van flinke jongemannenin waarheid om verkapte kazerne-dril in te voeren. Het is best mogelijk, dat deze officie ren uit louter vaderlandsliefde op zulk een verkeerde en verboden wijze voor het* milita.irisme ijlveren, maar zij moesten toch inzien, dat Duitsch tland, wat in het bui tenland zpoveel vertrouwen moet terug verdienen, nog dieper in de verdenking komt, wanneer dit ondergrondsch bedrijf! aan het licht komt, zooals nu weer heit geval is. Voor dr. Stresemann, die zooveel moeite doet om Frankrijk en Engeland van den goeden Duitschen wil te overtuigen, is het wel verdrietig dat zijn eigen heethoofdige, landgenooten telkens weer ineentrappen, wat hij opbouwde. Eleelra. Reeds geruimen tijd zijn onderhaaldelin gen gaande tusschen Gedep. Staten van Zeeland en het gemeentebestuur van Mid delburg om de voorziening van het platte land van Walcheren van eleetrischen stroom te doen geschieden door het ge meenteiijk eleetriseh bedrijf alhier, dat op zijn beurt den stroom betrekt van de cen trale en de trammaatschappij te Vliasingen, die ook des tad Vlissingen van stroom! voor licht en kracht voorziet, Thans is in beginsel overeenstemming verkregen tusschen Gedep. Staten en het gemeente bestuur; in de toekomst zal bedoelde cen- Een ontzettend wederzien. Het was in het jaar 1731. Een heete zomeravond) daalde over het vroolijke Pa rijs, waarin levenslustige, jonge ad;el ini allerlei djwaze avonturen de hoofdTol speel - dje. Door dei stille straten van leen vjerafge- iegten stadswijk trokken joelend drie jonge lieden die Van een uitgelaten! drinkgelag kwamen. Zij waren in de eenzame rue Sainifc Jean gekomen, toen ee.nl. der drie oplet tend, luisterend bleef| stil staan. Hoort gij, Thomas, liep een jonge slanken eer met een hoejdi mlet schitteren de veeren op, daar boven wordt gedanst. Gij hebt gelijk, Marctel, zei de aan gesprokene, een officier ,het is een teel oudie dans, die ten tijde Van Mazarini tie die mode was. Laten we eens onderzoeken vanwaar dliie verrukkelijke tonen komen, zei de dterde. De drie jongelieden hieven hu.ni oogen naar bovten en .z'agen in een oud huis de vensters d(er derde verdieeing helder ver licht. Daar boven, riep de jongeman, die m'en Tjtemlas genoemd had. trale dus voor geheel Walcheren afroom; kunnen gaan leveren. - Donderdagavond werd in het Grand Hotel Verse,put een druk beztechte vergade ring gehouden van de Vereeniging Han- 'dtelBbelang. Een viijuitvoerige discussie werd o.na gevoerd in verband met de aanvrage van iemand buiten de stad om een 'kiosk op. de iMa.rkt te plaatsen. Vooral door helt zieggen, '.dat er verkocht zullen worden couranten, tijdschriften enz., otjh'te men voor vele winkeliers een groote Vrees gterechtvaao*- dat hen op deze wijze concurrentie wordt aangedaan, door iemand, dlie een goedkoopte •kiwsk neemt omj geen diuur huis te moeten huren en exploiteeren. Er kan van alles in zoo'n kiosk worden bijgenomen, ook kan hij later vergroot worden. Naast Zakelijke bezwaren Wenden ook aesthetdsche naar voren gebra-cht, te meer als er ook andere personen toestemming vragen om een kiosk te mogen plaatsen. Het bpstuur zal reclameeren tegen het plaatsen van den kiosk. Mocht men wer kelijk een kiosk op de Markt willen plaat sen dan dienen in de eerste plaats, de Mijd'- delburgsehe winkeliers alleen of gecom bineerd in aanmerking te ko-men. 's-Heercnhoek. In verband met de .op handen zijnde verkiezing voor de Provin ciale Staten zal de R -K. Kiesvereeniging' 's-Heerenhoek op Woensdag 1 December 's avonds te 8 uur een algemeens verga dering houden bij de Erven van de Bulck, met de volgende belangrijke agendapunten Behandeling van een ontwerp-reglement van de plaatselijke kiesvereeniging, idem van den Statenkieskring en een kiesregle ment voor den Statenkieskring; candidaat- stelling voor de Provinciale Staten verkie zing van een nieuw bestuur en afgevaar digden naar de op 5 December te hou den vergadering van den Statenkieskring. Dat ieder lid der Kiesvereeniging dus present zij! Weincldinge. Bij Kon. besluit is herbe noemd tot. burgemeester dezer gemeente, de heer F. .Wabeke. Oclijlusplaat. De. gemeenteraad alhier had verleden jaar, toen er een leerkracht over compleet was, een gehuwde onderwijzeres, dio oudere rechten had, ontslagen en een gehuwd onderwijzer gehandhaafd. Ged. Staten van Zeeland hadden dit besluit ver nietigd en meende dat de gehuwlde onder wijzeres moest worden gehandhaafd. Thans heeft de Kroon in deze zaak uitspraak' gedaan en de gemeente in het gelijk ge steld, zoodat het ontslag aan de onderwij zeres gehandhaafd blijft. Zierikzce. B. en W. hebben inbdiegedle'el'd' geen vrijheid te geven om de gehedimihbul ddng, over heit- rapport over het! behleeri diert gasfabriek' op te heffen, waarop- dB raadfel- ledien Calshoek en Versteeg hadiden a.ang'e- dii'ongen. PROVINCIALE STATEN. JSIecAriciteihsvoorzijening. Ged. Staten leggen aa,n de Stelten over een bericht did. 19 Nov. van Hen Raad van 'Bestuur dier N.V. ,,P.2.E.M.". Wat de electrificiatie van het gewest aangaat, wördt het vblgende aangetekend Zuid groep. Dei stroomvoorziening te Axel» en te Oostburg kwam) tot stand', in beidie gemeenten wordt thans stroom- gelevérd. Ook te Draaibrug (gemeente Aardien- burg) zal stroom' worden geleverd, even als aan d-e Zandstraat in de gemleente Sas viin Gent, deze Voorzieningen worden zoo spoedig mogelijk gereed gemaakt. Middengroep. Op 15 November was Van alle gemeenten in deze groep herklit op een rondschrijven ontvangen, waaruit blijkt datl 16 gemeenten in begin sel bereid' zijn, tot electrifidafje over te gaan, hetzij al of niet teelt dejlfioevoeging, dat ten aanzien Van de bepalingen vginf bet. garantaecontracJt nog' nader oVerleg wordt gewenSdht, 9 verkeeren in een aparte po sitie, Ihetzij wegens de. aanwezigheid van een gasbedrijf' (7), hetzij wegens de aan wezigheid1 Van een plaatselijk electriri.- teitsbedrpf (2), 3 zijn niet bereid, ten aan zien Van ihet aangeboden cbntralelt de ge vraagde beginsdvierkla-ring [af 'te geven. Noor-dgroep. In deze groep zijn 17 gemeenten, die in beginsel zi-cih voor eleo- trilïcatie verklaarden, 3 verkeeren in een aparte, positie Wegens de aanwezigheid Van dectriditetUsbédrijven, tderwij'l 4 een ge heel gereserveerde houding hebben aange nomen. .Zooals reeds vroeger is aangeteekend vallen onder deZe gemeente niet Gobs, Zierikzèe en Titelen; omtrent de onderhan delingen met deze drie ge-mleenten, kan hog niets na.deirs worden medegedeeld. Wat -dte aan de gemeente Middelburg! -eventueel uit te reiken concessie voor dia voorziening van 'het platteland Van W;al'- En avant! Vooruit, naar boven, wij- dansen intee, BravoMarcel heeft steeds goede invallen. Zij snelden in het oude huis, w.elks deuren openstonden- en belden aan dectercSe verdieping. E-en man met ernstig gelaat opendp de deur. Mijnteer zei Thomas de Lally tot hem, stelt u gterust, wij-1 breken wel in uw' Wo ning in, maar wij- zij.nl geen dieven. -M'arc'el viel -hem' in dte rede: Zoo is het mijnheer,, wij 'rijn jongemls die van dansen houden. Het toeval' bracht ons in uw woning. Wij hoorden muzielk en wij konden er .nliet aan weerstaan. Thans verzoeken wij' ji om' v-erlofl bij u te mogen meed-ansen. Wijs onst bezoek niet af, 'zei de derde toen hij bemerkte dpt het ernstige gezicfbt van den huisheer- v-oor een lacihje week. Ik sta, u borg voor 't gedrag mij'ner kamara'r d,en; wees Verzekerd dla,t wij! u igeeai aanlei ding tot klagen ziullen gevemi. Het zal mij een genoegen zijn, ant woordde de gastheer maar eerst zult gij toch wel willen weten, bij wien gij-' u bevindt. W<at geeft Jat miijtóheer, aak uw m!a- nier van spreken erkent men den faiin van Oberen aangaat, werd' nog eenige correspon dentie gervteertl, waarna bij' een gehouden bespreking met 'het gemfeentebestuur d(a nog overgebleven punten va-n verschil kon den worden opgelost, zbodat thans itusseheu hot Dag. Bestuur dier gemeente en Ged.. Staten en den Raad -vjah Bieskuur dar P.Z..E.M. ten aanzien van de voorwaarden (dte concessie overeenstemming is bereikt- De aangelegenheid- bij den gemeenteraad v-an Middelburg aanhangig worden ge maakt, terwij) tevens de besturen der betrokken plattelandsg-emeeniten zullen inoe t«n worden gehoord. Subsidie Handelsscholen. Naar aanleiding van de verzoeken der vereeniging voor Handelsonderwijs te Mid delburg, 'heit testuur der Kuth. Miidld!elba.rd Siteol'vereenigiu'.' te Hulst en van die vereeniging voor Handelsonderwijs te Goes, ote subsidie voor hare handelsscho len voor 1927 en volgende jaren stellen Ged. Staten voor aan alle genoemde scho len een subsidie te verleenen van 4i o/i voor het jaar 1927, onder voorwaarde 11 et rijk 60 o/o en de gemeente van vesti ging, cmliglgende gemeenten en belangstel lenden minstens 3/5 van de rijksbijdrage alles betrekking hebbend op de netto uit gaven. Algemeen reglement polders of water schappen In art. 4 van het Alg. reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland wordt bepaald, dat de verplichting tot het beheeren en onderhouden van werken, be stemd tot waterkeering, zeewering of oever verdediging, rust. op de polders of water schappen. Daarvan rijn echter uitgezonderd die werken, waaromtrent door eenig voof- schrift der overheid van vroegeren of late- ren tijd, door cene overeenkomst of ten ge volge van den historisch ontstanen toe stand anders is voorzien. Omtrent die bedoelde overeenkomst wordt echter verder niets bepaald, zoadajt de overdracht van beheer en onderhoud! van genoemde werken niet aan de goed keuring onderworpen is. In verhand met het groote belang, dat er bij een behoor lijken toestand der bedoelde werken be staat, achten Ged. Staten het zeer ge- wenscht, dat deze leemte in heit bovenge- de reglement wordt aangevuld. Van de hiertoe noodige reglementswijzi ging zouden Ged. Staten gebruik willen maken, om eene verduidelijking aan tebren gen in de bedoeling van hoofdstuk IV, aan gaande het recht van doortocht van -het polderwater. Ten slotte zouden vo-lledigheidishalvB on der ,3rt. 19 genoemde kosten ook vierm-eld be-hooren te worden die van eenigen 'kunst- miatigen uitslag van poldo-rw,alter, waar mede bij do bepaling van de 'bijdragen' der birinenpoiders rekening wordt gehouden. Ged. Staten stellen miltsdien voor, in het Alg. Reglement voor de polders of water schappen in Zeeland. (1e hier bedoelde wij zigingen aan te brengen. Op dien eersten Zondag van den- Advent. Epistel van den H. Paulus tot de Romeinen XIII 1114. Broeders! wij weten dat de tijd en de uur is gekomen om uit «ïen slaapl te ont waken; want nu is omls dte zaligheid! na der. dan toen wij, 'het geloof eerst aamn-a,' men. De nacihb is Voorbij1, en 'd!e da,g Teeds aangekomen. Lga.t ons dan de wierken der duisternis afleggen, en de wapenen des liidhts aantrekken. Laat ons, als bij diag, eerbaar wandelen, niet in. bxasserijen en dronkensclhappen, niet in slaapkamers en onzuiverheden, niet in twist en afgunst; maar trekt aan den heer Jezus Christus. Evangelie, Lucas XXI2533. In djen tijde zeide Jezus aan zijne leer lingen; in zon, en maan, en sterren .zullen teekenen zijn, en, op de aarde onder de vol ken angist, uit verbaasdheid vjan het ge- ruisch dar zee en baren; de menschen zul len bezlwijken Van vrees en verwachting Van hetgene der g'eheele wereld zal over komenwant de krachten der hemelen -zul len beroerd worden. En dan Zullen! rij; den Zoon des menschen in eenie wolk zien ko men, met groote m'aeiht eu heerlijkheid. Als Jan deze dingen beginnen te ge schieden, zoo riet omhoog, -en heft uwe -hoofden op, omdat uwe verlossing qabij Hs. En hij zeide hun deze gelijkenis: Be schouwt den vijgenboom en alle boomen als zij schieten, dian weet gij- 'dat. de zomer nabij is. Zoo ook, als' gij! deze dingen 'ziet geschieden, weet dan, dat het rijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg het u, dlait dit ge slacht ni-et zal voorbijgaan, voor en ial( goede opVoeding. -Zondier u iets te Vragen, gelooven w'ij bij u de reclhto plaats to zijn en gij zult in ons flinke dansers vinden. Nogmaals taijne heeren ik moet u zeggen, wie het is, met wien gij spreekt. De jongelieden keken Verbaasd op. iNu, wie rijlt gij dan? Is dat een zoo groot geheim Indien gij het wilt weten: Ik ben (ie scherprechter Van Parijs'. Mijn dochter is met deai zoon Van een mijhei: collega's getrouwd en Wij' Vieren vandaag d'e brui- loft. 1 De jongelingen schrokken. Ze bezonnen zich een oogenblik. Maar daarna verkreeg- hun lust naar avbntuur de ove-rhatnid. Mijnher, riep Thomas die Lally -het zal ons Veiteugen hier met u kennis te maken, uw wijze Van Spreken, geheel uw houding verzoent ons Vain te voren met u, ofschoon wij van uw benoep niets! aart genaams kunnetai verm-eMien. Veroorloof' ons zei Marcel lachend, gebruik te mogen miaken van deze eenige gelegenheid', die wij' nu hebben omi niet' u kennis te miaken. Eanie andere gelegenheid beid t-ot kennismaking zal zic'h' voor geeln Van ons ooit vpordoen. De scherprechter maakte een beleefde buiging en zoo tralden de jongelieden bite- deze dingen geschieden. Hemel en aarde zullen voorbijgaan; maar mijhe woorden zullen niet voorb^gaan. Veel snliieitiiiten. Voor de vac-eerende betrekking vpn Directeur van het gem. gas- en electr. bedrijf te Beverwijk! hebben zich, niet min der dan 188 sollicitanten aangemeld. On der de gegaJdïgÜte-ii bevind# zich een groot aantal ingenieurs. Ontsporingen. -De goederentrein, die omstreeks half drie Donderdagmiddag van Leiden in de richting Haarlem' is vertrokken, is ter 'hoogte vun de Haarlemmervaart bij Lel den ontspoord. Er kwamen geen persoonlijke ongeluk ken voor. De ontspoorde trein was onx 21 u. 13 main, uit Leiden naar Haarlem.vertrokken. Toen de trein juist den overweg over de Jlaar- lemmer-trekvaart, dit is ongeveer 2 -minu ten rijden van het station Leiden, verwüjb derd was, voelde de machinist een lich ten schok. Hij- besefte dadelijk wat er ge beurd was en bracht den trein oogenblik'- lcelijk tot -s-,t.and, terwijl de leerling-ma chinist. drie stooten op de stoomfluit gaf om de zich in de wagens bevindende rem mers te waarschuwen. Het, bleek dat 11 wagens waren gede railleerd. De locomotief en tender en twee daarachter volgende wagens rijn niet- ont spoord. J.uist op dit oogenblik kwam uit de richting Haarlem op het andere spoor de teein naar Parijs in aantocht. De ma chinist van den ontspoorden tyein, ge naamd Wouda en wonende te Haarlem, ijlde met een roode vlag den Parijtehen trein tegemoet en de leerling-machinist, B. Langeveld uit Schoten, zwaaide met een rooden zakdoek. Gelukkig werd dit nog bijtijds door den machinist van -den Parish seheu trein opgemerkt. Deze wist. nog juist voordat hij- den gederailleerden trein genaderd was, rijn machine tot stilstand te brengen. Door bet kordaat optreden van den machinist Wouda en den leerling- machinist Langeveld, is ongetwijfeld er ger voorkomen. Een der ontspoorde wa gens toch helde naar links over en de Parijsehe trein zou, indien hij- dan wagen was gepasseerd, dezen zonder twijfel heb ben aangereden. De trein is, nadat ontsporing had plaats gehad, nog ongeveer 2'5 Meter doorgere den. In het geheel bleken zooals gazegjd, elf wagens uit de rails geloopen. De eerste, wagen achter de niet ontspoorde wagon was geheel omgekanteld en hinjg over de sloot. Het onderstel van dezen wagen was geheel vernield. De daarachter komende wagen kwam ook dwars over de rails staan en helde eveneens naar den slootkant over. Een daarop volgende wa gen was, wat de carosserie betreft, zwaar beschadigd en gedeeltelijk in het volgende rijtuig gesehoven. 't Ongeval gaf veel vertraging. Ofschoon de oorzaak nog niet positief vaststaat, mag worden aangenomen, dat deze hierin is gelegen, dat met het dojJ op het leggen van een nieuwen wissel de rails ter plaatse zoover mogelijk reeds waa losgeschroefd, om, zoodra de. trein was: gepasseerd, de rails zoo spoedig mogelijk te kunnen verwijderen en vervolgens den nieuwen wissel te leggen. Het onderzoek! is .terstond begonnen. lYermoedelijk door v'erkeerd-en wistel- siandl is de goederentrein, dito 6 (uur( Don derdagmorgen uit Zutphen vnr-jrok, ont spoord op de Icruising Zfutplhien'Apel doorn en ZutphenArnhem-, onder Voorst. Twee 'wagens rijn gekanteld'. De lij u naar Arnhem werd versperdlater op' dien idlag is de vertraging in den loopi -der breijnen' weer opgeheven. Fereoonl'ijke. ongelukken z'jjn er niet bij Voorgekomen. Een kerkdief. Te Gouda is op aanwijzing van den ktfeter der Ri.-K. kerk aan de Gouwe al daar door de politie aangehouden A. J. A., een berucht Amsterdamsch inbreker, die Woensdagmorgen in genoemde kerk ge tracht heeft met behulp van een lijm stok uit de offerblokken geld te ontvreem den. De man werd in het bezit gevonden- van ongeveer zeventig sleutels en loopers. Treinbotsing. Twee paesagierstreinen zijn eergister te Dagenham! bij' Londen tijd-ens mfet in bot sing gekomen. Een 70-tal reizigers werden gewond. Niemand werd gedoold!. -Met goede manieren van echte edellie)- d:en verontschuldigden zijl zich beleefd1 we gens de veroorzaakte storing. Zij lieten rich de pas getrouwden voorstellen en begonnen daarna, met de meisjes nit het. gezelschap- te dansen. Thomas de Lally alleen danste niet. De jonge officier was zeer ernstig geworden. Met zichtbare belangstelling Vroeg hij den huisteer: Gij 'Voert de executies -todh nieffc zelf uit, mijnteer',.?. Gewoonlijk niet. Ik heb- mijn helper- Maar ik moet er steeds bij' rijn. Indien echter de veroordeelde een groote ware, zooals gij' bijvoorbeeld, zou ik er mijl een eer uitmaken, ja, ik zou het voor mijn pliidht houden, 'hen zelf ter dood te bren gen. Mijnheer de Lally glimlachte gedwon gen. Het was hem alsof een siddering door zijn leden liep Nu wat mij betreft, zeide 'hïj: met schijnbare onverschilligheid, zal ik er vpor zorgen u de moeite te sparen. De beidie jongelieden dansten' vroalijls verder en toen er vurige roode wijn ge schonken werd dronken zij' hun glazen op het welzijn van het gezelschap. Alleen de 'heer I - ally; nam' geen gla-s. Geen Van beid» treinen outslpbordé, «ïbch er heers elite eenigen tij'd groote Ver warring, tengevolge yan de diepte duister nis. Doctoren waren spoedig her plao(tse, ofschoon ze door gidsen naar plaats de» onheils moesten geleid worden door d'en dikken mis.t heen. Na. een ondersteek vonden de geneesheia ren slechts vier zwaar gewonden, dienaar het; ziekenhuis vervoerd weiden. Tech gerei. V-ijf van de zes mïjhwerkiers, die op 16 dezer in een mijn te Haricton (Peimsylt vanit) ingesloten werden, tengevolge vaii een overstrooming, zijln nog1 levend terug gevonden. Ee» /.unueriinge veroardeetin». Uit Londen wordt gemeld: Een verloofd paar was onlangs over het ineeT van Constanz naar Roschaclh ge varen. doch dodh ha;d aan boord! van tije boot ruzie gekregen, welke zoo 'hoog liep, dat de mannelijke part'jj een revolver- tohot loste en zijn geliefde door een sdhot uit dit moordtuig licht verwond-de. welken diisciplinairen maatregel -hij! ook op; zichzelf toepaste. Later verzoenden de twee trouwlus tigen zich weer.. Niettemin had de aan staande bruidegom zich voor den straf- rechter te verantwoorden. De toekomstige bruid, die in een zee van tranen zwom, tra,d' daarbij- ais overtuigdte en tempera ment volle, advocate, voor hnor beminde op. .De, rechtbank veroor-deelde daarop- dteij ai te onstuimigen. jongeling toti 9 Waanden gevangenisstraf voorwaardelijk. .De conditie werd gesteld, Idiait als d|e ver oordeelde binnen 5 jaar het voorwerp! zij ner liebdle huwde, het Vonnis niet Vol trokken zou wordlen. Het paartje trok zoo gauw mogelijk naar -len burgerl'ijlfeeu stan-rl. i Priester doodgereden. Uit Straatsburg wor-dlt 'gemteld: in 'het dorp Nièdermat, is -ahb'é 'Eimlmer, pastoor vten Nic dermal, door een auto ge grepen en met groote kracht tegen den grond' geslingerd. Dei pastoor avterleed een uur' na het on geluk -a,an dte bekomien inwendige kwets uren." 1 Zcveu boerenwoningen afgebrand. Te Teuselimannsdorf, in de nabijheid van de door de passiespelen bekende Bo- heemsche plaats Höritz zijn zeven boeren woningen een prooi der vlammen gewor den. Een vrouw kwam in de vlammen om, terwijl een man zulke brandwonden op liep, dat hij nog denzelfden dag stierf. Mep vermoedt dat de brand door spelende kin deren is veroorzaakt. Een aardverschuiving te Nice. Omtrent een aardverschuiving in de Zee-Alpen ten Noorden van Nice melden de Parijsehe bladen, dat het dorp Ro- quebillière, de hoofdplaats van het gelijk namige kanton ten deele verwoest is, door het instorten van een deel van da helling vam Belvédère, waarop het gebouwd is. Woensdagochtend om 3 uur kwam de ge weldige aardmassa met donderend geweld naar beneden en sleurde de huizen mee, <lie haar in den weg kwamen, totdat rij in hei- dal van Vésubie gestuit werd. De bewo ners, uit hun slaap opgeschrikt-, vluehltejjl in wanorde op de helling van den rechter oever, terwijl afdeelingen gendarmerie da delijk met het reddingswerk begonnen. Men vreest, dat er een 40-tal slachtof fers rijn zal. Er zijn reeds 22 (looden ori der da puinhoopen vandaan gehaald. De brandweer van Nice en 2200 man troe pen rijn aan het opruimingewerk gezet. Volgens den correspondent van de Quo- tidien te Nice zou He omvang van de ramp beperkt hebben kunnen worden, als het dorp tijdig was ontruimd. Dinsdag middag .mn' 5 uur had u.l. de burgemeester van Belvé,dère rijp collega te Roquebil- lière gewaarschuwd, dat de kloof zich ver breedde en de aardverschuiving toenam. De. gemeenteraad van Rioquebillière stelde daarop een onderzoek in en besloot toen de bewoners gerust te stellen. Te midder- I nacht, v-olgde weer een waarschuwing, waar evenmin acht -op is geslagen. Om 3 uur volgde toen de ramp. De Quotidien schrijft deze ramp toe aaa de onthossching van de hellingen in do Eransohe Alpen, waardoor het water niet meer langs de wortels en het blader- en mosdek wegspoelt, doch in den bodem doordringt en deze tot een papachtig» massa maakt, die door de geringste oor zaak in beweging kan worden gebracht. Een onmerkbare siddering van ue aard korst zooals die zoo vaak door de zeismo- grafisohe instituten opgeteekend wordt, is daarvoor al voldoende. Als in een visioen scheen heml id-a roo de wijn als menSc-henbloed Een somber Vborgevoel, waarvan lij zich geen rekenschap kon geven-, was over hem' gekomen. iVergeeis vroegen zijn vrienden naar de oorzaak van rijn treurigheid, vergeefs trachten zij heai^ op! te) vxaofijken. Gedurende den dans verliet hij ongc' merkt het vroolijTce gezelschap-. Spoedj,; aaarop verliet Thomas de Lally, Parijs r» ging met een Exapsch Tegi-men-t naar 'jndiê Het was 35 jaar na, dit feest bij" d»® scterpreicihtel| te (Pairij'ö. Daar werd de luitenant-generaal de Lally Tollendal, de goeverneur der Fransche bezittingen in Indië, den 7® Mei 1766 opj dien doodskar, geknev'eW het Grevepléin gevperd. Hij was wegens verraad ia- angeklaagd a ter dpod veroordeeld. Ais gouverneur van Eransch ,Oost-IJl' djë had hïj! rich in den oorlog met fhnr land aan d-e overntariht mteeten overgcvpn' Dat was rijn misdaad. En dezelfde man, wiens gast hij1 nacht geweest was hief! het beulszw®'™ Hat 'hem' het hoofd afsloeg. H-et was mbnsieur Sangon, de grijz» scherprechter Van Parijs. N. 'B. i Zoekt Sint U vindt] Fa^A ELEC. ST1 ELEC. wj BR00DR0< GAS-SALOSi GAS-1 (PYREX) Zie Etalage! Korte Oelft F heeft bloeien en Snij| Noordstraat C Korte Oelft G Sigaren, eenvoud Alles zeer ge Groote soil MARSEPA1 SUIKERFll soorten. Pr| Or>J

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 6