ERIE E, Goes P. LOUISSE - WESTWAL - GOES P. SLOOVER, International Tractor, enkel Reinigingsdorschmacliine ONGEVALLENVERZEKERING MANTEL-MAGAZIJN „DE DUIF" Wessanen's Lijnkoek, Grondnotenkoek en Soyakoek P. DE BRUIJNE,Voorstad, Goes International Motoren, Nationale Spaar- en Emissiebank S. WIENER Co. Ischen 'hales Wollen-, Sitsen- en Donzen Dekens, Tafel- en Divankleeden, Reisdekens. slburg el.'93, GOES iyre Steenslag .Haas ikan J. A. v.d. SCHUIJT'S Stoomhootreederij Rund-, Kalfs-, Valkans en Lamsvleesch. Goes. N.V, IM MakeMy v.h. D. H. ROODHUYZEN Go, ■SUIKER, RUBBER, KOFFIE en SPECERIJEN op ieimijn W, BE SCHRIJVER, Seisstraat Q10 en 11, Middelburg. G. R. M. DE GREEVE, DE ALSEMEENE SPAARÏERZEKERING 5CHE COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAO 27 NOVEMBER 9926 Geen zicht- zendingen. Atelier SPRUIT smde Postzegels, ïorde S1NT-NIG0LAAS Rothammetje, jerij WESTVEER, REN, SIGARETTEN, TABAK J. DE GRAAG, jie drukwerk zaait, )l orders oogsten. Imbieding uwplan I, GOES. jeen recht op succes. IUX astjes lils VLASMARKT Oakland-, Chevrolet- en Pontiac-Auiomoblelen Moderne Reparatie-Inrichting en Garage Vakkundig psrsoneel DIRECTE SNEL-GOEDERENDIENSTEN Dagelijks voorhanden Te koop: een zoo goed als nieuwe met bijbehoorende LANZ dubbel Reinigings machine, alsook een met 3 P.K. International Motor op wagen. W. DE SCHRIJVER, Seisstraat Q 10 en 11 Middelburg. KANTER HORDIJK'S BANK - GOES Brengt voor de St. Nicolaas zeer aardige Avondtoiletjes in Zijde, Crêpe de Chine en Fluweel, vanaf f 18,75. in Stof vanaf f 13,50. Uitstekende Snit. Nieuwe Kleurtjes. Bontmantels en Bontjekkers in verschillende Bontsoorten, in zeer fraaie uitvoering. Lange en korte modellen. Het laatste keur is in 12726 so Dames- en Kindermantels met en zonder Bont. Zeer mooie Chappelerie- en gegarneerde HOEOEN. Spoorstraat 14 Nijmegen. Afgevers van prima geldbeleggingen als leeningen voor R.-K. Kerken, Kloosters, Gestichten, Scholen, enz. in Holland, rente gevende 5 procent, zoowel in Obligaties ais in losse, rechtstreeks door het Bestuur afgegeven Schuldbekentenissen. Specialiseeren in leeningen voor R.-K. Ouitsche en Belgische Kerken en Kloosters, rente gevende 7 tot 8 procent. De Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824, GEBOUWEN EN GOEDEREN. De Kanter Hordijk's Bank te Boes, Lange Delft Middelburg 's-Graienliap, Anna van Saxenplein 3 Coöperatief Spaarsysteem Middelburg, Wagenaarstraat E 112. hiefkaartforma., f 2 Groote sorteering zeer geschikt voor t-Nicolaas-Cadeaux. |ent zich het beste een. 90 cent per pond. TELEFOON 301 Ie kwaliteit - Billijke prijzen JEN per heel of half kistje korting.-- Neemt proef. |aam aanbevelend11977-10 ÏKT 2 GOES 5' Zie Etalage. Ld: LESSINES (buiten Syndicaat), tyre Steenslag en curreerende prij- an bestemming, i, Basaltsteenslag steen, soliede Agenten gevraagd. IMPORTEUR: im 3 3 4) C O X O 00 c 41 O W 4) Dl H O O 3 N CS «•4 van GOES 2 X per week naar AMSTERDAM en terug. 4 X per week naar ROTTERDAM en terug. Vertrekt naar AMSTERDAM en ROTTERDAM via Dordrecht., Gouda, Boskoop, Woensdagmorgen vroeg. Vertrekt naar AMSTERDAM en ROTTERDAM via Gorinchem, Utrecht, Zaterdagmidd. ROTTERDAM viaDordrechtMaand.morgenvroegenDonderd.morgenvroeg van AMSTERDAM via Boskoop, Gouda, Dordrecht Vrijdagavond 6 uur. via Utrecht, Gorinchem, Dinsdagavond 6 uur. ROTTERDAM via Dordrecht, Woensd.nam. 5 uur en Zaterd.midd. 12 uur Ligplaats der Bootente AMSTERDAM, Binnenkant 31, telefoon 43445te ROTTER DAM, Haringvliet Z.Z. 52, telefoon 6361; te UTRECHT, Merwedekade, telefoon 1671 te GORINCHEM, Appeldijk, telefoon 102; te Dordrecht, Hooilcade, telefoon 1169; te GOES, bij de Brug, tegenover den Raad van Arbeid, telefoon 8. Goederen worden dagelijks den gebeelen dag aangenomen. 12814-99 192 r. Aanbevelend, wegens aanschaffing van een zwaardere, VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE AFD. ASSURANTIE. 126ÏJ-24 POLMANSHUIS j,Telefoon 45103-41979 DAM AMSTERDAM Beurs-Nis No. 2 Tel. 45103-46294 op conditiën van de Amsterdamsche Beurs. Agent v. Zuid-Beveland dhr. i. VALKIER, 's-H®er Arendskerke MIDDELBURG. Huis voor prima Confectie met Vakkundige Bediening DE BESTE Verkrijgbaar bij Dinsdags Graanbeurs. de beste, laag in prijs, zuinig in het gebruik en stofdichte frame. Vraagt inlichtingen bij den Vertegenwoordiger: Inlichtingen en Prospecti te bekomen bij den Inspecteur voor Zeeland: Dam N. Z. 17 Telefoon 181 Middelburg De Correspondenten: FLORENT VERDURMEN, Kloosterzande. P. DE KORT, Axel. Alsmede bij de Heeren Kassiers: L. ROOS, Lange Kerkstraat, Goes en 's-Heerenhoek. P. J. SIEGERS ZOON, Vlissingen. gevestigd te ZIERIKZEE, verzekert op billijke voorwaarden zoowel onderling als tegen een vaste premie, Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door Aideeling Assurantie. Vertegenwoordigers voor Zuid-Beveland. 9781-28 Groote sorteer ins Opgericht 1SÖ7. met stortingen vanaf f 3,per maand Beleggingen uitsluitend in eerste Hypotheken Spaaarkas 1926 sluit 31 December a.s. Wie dus voor dien datum toetreedt, verkort zijn contract van 15 op 14 jaren. Vraagt inlichtingen voor Agentschap en gratis brochure aan het bijkantoor te Directeur C. C. NIANTZ.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 5