Sinterklaas POLDERMAN n Hoefje, J. BOER, Ganzepoortstraat 24, Goes MATHIS W. SCHIPPER Totale Uitverkoop Firma J. LUYKX, Roosendaal Bierkade No. 9. Aanbesteding SCHUTTERSHOF-BIOSCOOP -1G0ES „DE LASSOHELD" Aanbesteding Middelburgsche Auto-Centrale „Belgica" Wendploegen, Bietenmolens Melkontroomers Voorstad - Goes 145 zware Olmeboomen, 2 Canadaboomen, 40 zware Olmeboomen, 31 gave Olmeboomen buitengewone Bioscoop-Voorstellingen B 7 H.A. 13 A. 20 c.A. BOUWLAND, vier perceelen BOUWLAND, Inboedel KOLINE SCHE COURANT 1 niEUWE ZEEUWSCHE CPU RANI BATERDAG 27 NOVEMBER 1926 dvertentiën 1 bare Verkooping derdag 16 Dec. 1926, abuis, Schuur en Erf, van dé door mij alhier gevestigde zaak in Huishoudelijke Artikelen, Klein-IJzerwaren en Gereedschappen. Het nieuwe 8/11 P.K. is schitterend van afwer king loopt geruischloos en uiterst zuinig. Lange Gortstraat Telefoon 231 Middelburg Origineels Bij inschrijving te pachten Adverteeren doet verknopen. Lange Delft B 133-34 Middelburg van Dames- en Kinder- Alles contant. Geen zicht- zendingen. „Hötel Zoutkeet" te Goes, taatsen Toondag Goes Beste OSSEN, VAARZEN EN KOEIEN. C. BLOKPOEL ZOON. Verhuisd Li. JANSE ZOON, Graan-, Bloem- en Fouragehandel, Grossiers in Koloniale Waren. TELEFOON 304. Te koop bij inschrijving Colporteurs en Agenten Bij inschrijving te koop 7 OpWoensdag15 December 1926 aanbesteed: Het afbreken van gebouwen en het ter plaatse bouwen van een WOONHUIS op de hofstede bewoond door den heer S. ROTTIER te Zaterdag 27, Zondag 28 en Dinsdag 30 November Uitgebreid bijprogramma. Zaterdag en Zondag aanvang 8 uur, Dins dag 30 November, laatste Toondag, van 3 tot 7 uur doorloopende voorstelling, om 8 uur avondvoorstelling. Balcon 1,10, Ie r. 75, 2e r. 55, 3e r. 35 ct. Vrijdag 3 December 1926, verkoopen Donderdag 2 December 1926 goed onderhouden inboedel, aanbesteden op Maandag 21 December1926, Woensdag 1 December 1926, J. HOOGKAMER Woensdag 8 December 1926, publiek verkoopen: Een goed onderhouden H >P ADRES" T r icot-Goederen tat 84] Goes [leaux "BK jongens vanaf f 1,25 f 1,75. Een paar Een sterke Werk- i jaeger of wit geribt Onderjurk met feston pitte fijne Zakdoeken met elastiek, groot doek en beuk, 3 el fl,35. Een paar Ziet de Etalage IS. BITTER, Goes. hofstede met bouw- en' (ttmonn. I ge, een hoefje, Pilaar. lidutie, De iËok. r'i ideaux zijn: ■Spoelen ,mp 16-120 Volt mp 90 Volt 120 Volt |u elefoon 16-120 Volt. 'ju spreker Radio [■matoren [spreker i-Batterij 80 Volt li 120 Volt nitran sformatoren Idspreker ode-Baterij 120 V ispreker Itel M4 fctel M4A van de i M-i 11 f 5,00 - 5,25 - .6,00 - 6,75 - 7,05 - 8,80 - 9,49 - 10,00 - 13,00 -17,50 - 24,00 - 30,00 - 32,50 - 35,00 - 4-5,00 -40,00 -45,00 -45,00 - 45,00 - 50,00 - 60,00 - 69,00 - 69,00 - 70,00 f 250,00 - 265,00 straat 17, GOES. dag 28 November hoopt A vriend, de heer H. RIJK Lz. h olfaartsdijk, zijn 50ston rtedag te herdenken A EENIGE VRIENDEN, i ceptie Maandagmiddag- lag vanaf 1 uur. or de veie biijken van he ling ondervonden bij het an van onzen besten Broe- ïuwdbroeder, Oom en Oud- n Heer WILTON VAN REEDE, wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam i A. WILTON VAN REEDE. E. WILTON VAN REEDE— Van Buren. November 1926. 12870-15 n. om 2 uur, te Wemeldinga, Dafé van Clement, ten over- an Notaris JOH. PILAAR van bestaande uit: eldingv, aan het dorp, ka- sectie C nummers 1703 en joot 4 Aren 83 Centiaren, d door dhr. Johs.Lbhndbrtsb .bruik bij de betaling, tingen bij genoemden No- 12385-33 heeft een wereld-reputatie verworven door de 30.000 K.M. in 30 DAGEN af te leggen zonder eenige storing en onder officieele controle van de FRANSCHE AUTOMOBIEL-CLUB. 1 Hoofdagent voor Zeeland: „DE VLEESCHAUWER" en „MEL0TTE". VERTEGENWOORDIGER voor 3 of 5 jaar, ingaande terstond: gelegen in de gemeente 's-Heer- Arendskerke, aan den Rijksstraatweg, nabij Drietal, vooeger eigendom van Joh. de Kok, aldaar, elk perceel groot ongeveer 45 Aren 38 Cen tiaren. 12837-21 Inschrijvingen met opgave van 2 borgen voor elk perceel afzonder lijk in te leveren vóór of op 1 December as. ten kantore van J. J. FRANKE, Heinkenszand, alwaar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. N.V. MAISON DE BONNETERIE Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE PEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in het «n beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank-en Effectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. 9732-30 DCI CCCn \/C07nrir Wanneer gij door het lezen ULLLLI U V LIVlULiV. van een advertentie iets koopt of bestelt bij een handelaar of winkelier, zeg hem dan, dat gij zijn advertentie hebt gelezen in de „Nieuwe Zeefwsche Courant". Het kost U niets en ons, zoowel als den winkelier of handelaar, bewijst gij er een dienst mede. Op de Veemarkt te koop: Tevens te bezichtigen een Beste, Jonge, Gemeste KOE, welke te koop is bij gedeelten van 50 pond en meer a 50 cent per pond. Aanbevelend, Telefoon TO. GOES. van Corn. Eversdijkstraat naar A contant van den heer A. BUTIJN te Rilland-Bath, onder Rilland-Bath (waarvan 1 dood) en metende tot 2,45 M., wassende aan den Hoofdweg van v. Boven tot aan het wegje bij v. d. Werff. metende tot 2 M., wassende aan den Dijk tusschen den Stroo- dorpe- en den Frederica-polder, bij Krijger. Alle boomen zijn gemerkt. Inschrijvingen voor elk perceel afzonderlijk worden ingewacht vóór of op 1 December 1926, 12 uur, ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar de conditiën ter inzage liggen. 12840-30 II. sdcaq. L£VCN5 EN UITVAAOT veazekeaing Vraagt uitvoerig* inlichtingen aan ons Hoofdkantoor. Alléén sollede personen kunnen als Vertegenwoordiger worden aangesteld, ep ruime provisie. BIJVERDIENSTE. In alle steden en dorpen worden gevraagd, voor een nieuw volks verhaal in wekelijksche boek jes van 10 ct. Briefkaart om inlichtingen te zenden aan het Bureau „Onze Boekjes" te Breda k contant: b. wassende op de Hofstede „Noten- dijk" te Nisse, bewoond geweest door nu wijlen den heer M. MOL. Inschrijvingsbiljetten, voor elk perceel afzonderlijk, in te leveren ten kantore van den Notaris H. W. NEERVOORT te 'u-Gravenpolder vóór Vrijdag 10 December a.s. des middags 1 uur, in het Café van dhr. Luuk te Biazalinge, zal voer den heer 1. ROTTIER aldaar worden Het bestek en teekening ia h f2,50 verkrijgbaar bij de Arch. LE CLERCQ te Kruiniugen. 12840-27 met als hoofdnummer Een Ridderlijk verhaal uit het Wilde Westen, met in de hoofdrol, BUCK JONES. MOEDERCURSUS. Bij voldoende deelname zal in den komenden winter door Mevr. Dr. M. J. PLANTE1JDT, Stationsweg, een Moedercursus gehouden worden Aan dezen cursus kan worden deelgenomen door gehuwde vrouwen, en meisjes die na korten tijd denken te trouwen. De kosten bedragen voor den geheelen cursus f 5,00. Onderstaande vereenigingen bevelen deelname aan, terwijl aangifte kan geschieden bij Mevr. PLANTEIJDT en ieder der ondergeteekenden, vóór of op 1 December as. L. DUVEKOT, Voorzitter „Groene Kruis". G. GEIJSSEN, Voorzitter R.-K. Ziekenverpleging „St.-Joanna". P. J. STEINZ, Voorzitter „Goesehe Wijkverpleging". De Notaris VAN CLEEF te Hein kenszand, zal op 12839-20 des namiddags 1 uur ten huize van A. BUTEIJN, aan de Gosvasse te .s-Heer-Arendskerke, om contant geld, 2 Boerenwagens, Tentwagen, Eggen, Snij-,Wind-en Moesmolen,Rolsleeper, Sleepbord, Cocksploeg, Wagenlichter Bascule, Zwingen, Ontroomer, Karn, Melkbussen, Harnassement, 2 Ledi kanten, Kleerkist, 15000 K.G.. Bees tenpeen, 5000 K.G. Paardenpeen, 7 Loopvarkens en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op voor de Erven van den heer JAH VAN STRIEN, te Wolfaartsdijk, publiek verkoopen: I. des voorm. om 9 uur ten herber- ge van dhr. J. Poley, onder Wolphaartsdijk a Een WOONHUIS met Schuurtje, Kippenhok, Tuin en Bouwterrein, samen groot 13 A. 10 c.A., in 2 perceelen en gecombineerd. Op ge bruik bij de betaling; in den Westerlandschen polder a/d Noordweg, en a/d Dijk, in 8 perc. en verschillende combinatiën, tot 25 November 1927 verpacht, ged. aan dhr. A. van Strien Hz., en ged. aan dhr. Abr. Huissoon Sb. Breeder omschreven in notitiën, verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. II. des namidd. om 121/, uur aan het sterfhuis, Veerwég no. 1 4 con tant, een bestaande hoofdzakelijk uit antiek mahonie Kabinet, Tafels, ma honie- en andere Stoelen, Leuning stoelen, Spiegels, Verrekijker, Slaten bijbel met koperen sloten. Kachels, koperen Doofpot, veeren 'Bedden met toebehooren, Dekens, Kleer- kisten, Vloerkleeden, Koper- en Blikwerk, Poreelein- en Aardewerk, Kenkengerief, Gereedschap, Ladder, enz. enz. 12817-54 Nadere inlichtingen te bekomen, ten kantore van den Notaris. De Kerkelijke Bouwcommissie voor Noord-Kraaijart, parochie 's-Hee- renhoek, gemeente 's-Heer-Arends- kerke (Zeeland) zal ender R.-K. georganiseerde Patroons, des namiddags 3 uur, in café Jacob van den Dkies, Rijksstraatweg te Noord-Kraaijert, 12886-37 Den bouw van een Kerk met Pasto rie en Garage, volgens ontwerp van de Architecten B. N. A. Ir. JOSEPH CUYPERS en PIERRE CUYPERS. Aanwijzing als vermeld in het bestek. Bestek en teekeningen 4 f15, per stel verkrijgbaar bij P.RYNJA, Reguliersgracht 130-132, Amstardam. Voor onbeschadigde, binnen 5 dagen na besteding, ingeleverde exemplaren van bestek en teeke ningen wordt f5,— terugbetaald. De ONTVANGER-GRIFFIER van bet Waterschap HOEDEKENSKERKE zal tot ontvangst van het Dijkgeschot, Pachten, enz. over 1926/27 zitting houden op des voorm. van 9ys tot 11 uur te Kwadendamme in 't Café van dhr. M. VERBEEK, en des nam. van 12l/s tot 2 uur te Hoedekenskarka in het GEMEENTE HUIS. Vóór of op dien laatsten zitdag moet het verschuldigde geheel zijn of worden betaald. De Ontv.-Griffier voornoemd: 12843-19 J. y^N. DEN DRIES. GENEESHEER-SPECIALIST te VLISSINGEN, zal spreekuur houden te OOSTBURG DINSDAG a.s. van 1 tot 3 uur, Zuidzandsche weg 43i&Ul VLISSINGEN DONDERDAG a.s. van 1012 en van 1,303 uur, Badhuisstraat 53; HULST heden over 14 dagen van 10,3012,30, Liefdehuis, voor NEUS-, KEEL- (Chronische Hoofdpijn en Rheumatiek) en OORZIEKTEN. 12023-20 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 1 uur, in „de Prins van: Oranje" te Goes, ten verzoeke van. de Erven van Mew. de Wed. P. v. tf« BLIEK—geSh TIMMERMAN, contant w.o. mah. Linnenkast, dito Secre taire,. dito Buffet, dito half Kastje, mah. en andere Tafels, Crapeauds, Leuning-, Vouw- en andere Stoelen, marmeren- en andere Pendules, Spiegels, Schilderijen, Beelden, Pië destal, Gaslampen, Vulkachels, Keu kenkachel, Gascomfoor, Vloerklee den, Karpetten, Loopers, Gordijnen, Wasehtafels, Ledikanten, Matrassen, Dekens, Serviezen, Glas- en Aarde werk, Koper- en Blikwerk, Keuken- gerief, enz. enz. Te bezichtigen Dinsdag 7 De cember van 104 uur. 12867-30 Aan de Zenuw- i achtlge Personen. J De zenuwlijder 1. te beklagen. De minste prikkeling geeft hem hoofd- pijn en ongemakken: een vertuide- ring, een onbeduidende verplaatsing ontroert hem pijnlijk. Om niets ls hij van kwade luim. Overspan- J nlng, ontroeringen, zorgen, schrlki buitensporigheden, kunntn het zenuwstelsel zoodanig schokken, dat men de gevolgen j waarneemt: hoofd pijnen, kram- pon in de lenden, pijn In rug en 'lenden, pijn In het gezicht, den hals, de armen en de gewrichten. bloedaandrang, hartkloppingen. J slapeloosheid, droevige droomca, beklemmingen, duizelingen, angst, j ziekelijke gevoeligheid, vooral raor^ L gens bij bet opstaan, gejaagdheid. 7 onverklaarbare slechte luim, verlies van het geheugen, loomheid, vsr- 1 moeienis in de ledematen, beven van I handen en knieën bij de minste I ontroering, blauwe randen om de I oogen. oorges uit. vrees zonder blijk- bare oorzaak. Zoodra die teekéns zich voordoen. I aarzelt niet en neem Uw toevlucht I tot de echte zenuwherstellor I KOLINE van Apotheker H. van I Aken, Apotheker-Specialist te Sel- zaete. die reeds duizenden xsnuw- 4 lijders volkomen genazen i heeft. It verkrijgbaar bij Apotk. ca Drog. ad. f 2.50 per flacon- Hoofddepot voor HoVasd: SCHULTE te THIEME.J Postbus 55 Middelburg. I I 4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3