Sinterklaasfeest. B10QEL f»Ult®L Radio-Sinterklaas J.M. POLDERMAN een Hoefje, ZATERDAG 27 NOVEMBER 1926 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT MIJNHARBT's Hoofdpijn-Tabletten 60ct. Laxeer-Tabletten60 et. Zenuw-Tabletten75 ct. Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten Goes KERKNIEUWS KERKBERfCHTEN uit het Dekenaat Middelburg. RECHTSZAKEN GEMENGD NIEUWS moriaan-bav 5 ook Uw meuk zal zijn. JOS. BITTER, Lange Vorststraat 84, Goes Bij Verwonding dadelijk LAATSTE BERICHTEN 443E STAATSLOTERIJ ""burgerlijke stand marktberichten" Afloop Verkoopingen enz. Nagekomen Advertentie. Ruime bijverdienste. NET PERSOON Verkoopingen en Verpachtingen Advertentiën Openbare Verkooping op Donderdag 16 Dec. 1926, Woonhuis, Schuur en Erf, rad-en van, nlsm'ede het geheet dat er keurig uitziet. De nieuwe zaak, een sieraad voor de Gauzepoortstraat, z;al morgen worden ge opend. Den ondernemenden eigielUaar veel eucces i Onaannemelijk verklaard. De ook in ons blad opgenomen circulaire van den Raad van Bestuur der N. V. „P, Z. E. M."v an 22 October j.l., tot wij ziging der tarieven voor levering van elec!- trischen stroom aan de gemeentelijke elec- 'triciteitsbedrijven in Zeeuwsoh-Vlaanderen, heeft to-t gevolg gehad, dat de Vereeniginjg van Burgemeesters en Secretarissen in <0. Z.-Vlaanderen bet noodzakelijk heeft ge oordeeld, een commissie in te stellen, de welke tot opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de vraag, of deze voorge stelde regeling door de gemeentebesturen al dan niet te aanvaarden zoude zijn! en -daaromtrent een rapport uit te b[rengen. Deze oommissie heeft thans haar taak vol bracht en haar oordeel uitgesproken in een luitvoerig rapport, toegelicht door enkele gemeesters en Secretarissen in iWl. Z.- tabeleln. Evenals de vereeniging van Bur- iVlaanderen komen de rapporteurs tot de conclusie, dat de voorgestelde regeling niet kan worden geaccepteerd. Lijst van aanbevelenswaardige r adressen. (V ervolg.) (M. DE WILDE, BATIK; DOOZEN SCHILD ERKIU- [TEN VERFTUBjEN ENZ., - Ganzepoortstraafc. IE. VERBEEM, KOFFIE THEE CACAO i SINT-NICOLAASCADEAUX :i ALLES MF,T BON Kreukelmarkt. !J. VAN DAMME, SPECULAAS-HARTEN BOTER- LETTERS, Groote Ka,de. E. TILROE, OPTICIEN" PRJSMA-KjrjKERS, BAROMETERS) ENZ. Groote Kade 16. U. DOLLESTEiLLE. DAMES- EN HEEREN MODEARTI KELEN. Turfkade 13. WEEK LIJST van 28 Nov. tot 4 Bet. i ZONDAG, Mis 1ste Zondag v. d. Ad vent, geen Gloria, 2e geb. Maria, 3 Kerk pf Paus. Praef. Drievuldigheid. MAANDAG, Mis H. Radbout, Bisschop Belijder, 2e geb. van den dag, 3 Vigilie H. Andreas, 4 H. Saturnanus, laatste Ev. Vigilie. DINSDAG, Mis H. Andreas, Apost., 2e geb. van den dag, Orecb. Praef. Apostelen. WOENSDAG, Mis H. Eligius, Bis- echop, 2e geb. van den dag. DONDERDAG, Mis H. Bibiana, Maagd IMart., 2e geb. van den dag, 3 Maria. VRIJDAG, Mis H. Franciscus Xave- rius, Belijder, 2e geb. van den dag. ZATERDAG, Mis H. Petrus Chrysolo- gus, Bisschop Leeraar, 2e geb. van den dag, 3e geb. H. Barbara), 4 Pa,us. Credo. Pastoor E. C. M. de Nij|s fi In den ouderdom van 5£t jaren is over leden de Zeereerw. heer Et. O. M. de Nijs, pastoor te Zegge. GOES. I Parochie H. Maria Ma.gdjaleua. ZONDAG. Uitreiking der H. Commu nie om 6.30, 7 uur, na d(e .Vroegmis en 9. aiur, 7.30 de Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. 2 uur Catech, 3 uur Dolf. 5 uur Patronaat. (WOENSDAG, 's Avonds 7 ,uur Lof. DONDERD AG, 's Avonds 7.30 Congre gatie der H. Familie. VRIJDAG. 7.30 gez. H. Mis. 7 )u. Lof. ZATERDAG. ,4 uur geL om te biech ten, 7 uur Lof. VLISSINGEN. - Parochie vlan demi H. Jacobua. ZOND AG. De H H. Missen om 7 u. BSO en 10.30. 2.30 Congregatie. 6 uur Lol? en pree (fk met Heading en professie der fCjefr;- tóarissen. DONDERDAG van 68 uur bicctiit- fcooren. 7 uur Lof. VRIJDAG. Ie Vrijdag. 7.30 gez. H. Mis. 7 .uur Lof. ZATERDAG. Vaa 56 uur biechthoo- tan- 7 vuir ligt v HDINKENSjZAND. I Parochie van dtem 0. Blaeiujs.' ZONDAG.. Ie Zondag van den Advent.. 6.30 Comtai'unie uitreiken.. 7.30 Vroeg-, 10 uur de Hoogmis. 'sNaon. 1.30 Cafceiah. 2.30 Lof. Na tide 'H.H. Missen zullen de propagandisten u een, offertje vragen vpoi' ide leesbibliotheek. Deze w©ejk Catech. volgens gewoonte. DINSDAG biechten de meisjes. WOENSDAG. Broodibedeeling vanwege het Armbestuur. DONDRDAG. ?s Middags van 3—5 uur gel. tot biechten voor den len Vrijdag. VRIJDAG, 's Morgens 7.45 gez. H. Mis ter eere Van het H. Hart, wagj-na^ liitanie met opdracht. ZATERDAG, 's Middags van 2—'4 en van 68 uur gal. tot biechten, 's avondia 7 uur Marialofl met Rozenhoedje. i Be Glindhorst-zaak. Het Gerechtshof te Amsterdam wees Donderdag arrest in de zaak tegen den 61-jarigen Geref. predikant ds. S. J. Voge laar, den vroegeren directeur van h«t opvoedingsgesticht „De Glindhorst", die in hooger beroep was gegaan van het von nis der rechtbank te Utrecht, waarbij- hij terzake van opzettelijke mishandeling door misbruik van gezag en van twee andere mishandelingen veroordeeld was tot f 500 boete, subs. 50 dagen hechtenis. Het Hof sprak bekl. vrij van eerstge noemde opzettelijke mishandeling (heb ge val Sjoukje) en verklaarde hem schuldig aan de beide andere mishandelingen (het slaan van twee verpleegden met een hon denzweep) en veroordeelde hem deswege tot f 100 boete subs. 20 dagen hechtenis. De advocaat-generaal mi'. Baron van Iiarinxma thoe Slooten, had veertien dagen gevangenisstraf gevraagd. Portug. bankbiljetten-affaire. Tegen den heer Marang van IJsselveere is door de Haagsche rechtbank 4 jaar ge vangenisstraf geëischt, 'inzake de Portu- geesche bankbiljetten-affaire. De bankbiljetten worden vernietigd. Te water. Doordat de chauffeur door den mist misleid werd, is gistermorgen nabij Delft een autobus in de sloot geraakt. Versehef-i dene reizigers bekwamen niet-ernstige glsa-verwondingen. Brand. Eergisteravond is te Zwammerdatmi de margarine-fabriek van gebrs. van Dam af gebrand. Na de ontsporing. Gistermorgen was de spoorlijn te Leiden voor het verkeer in beide richtingen weej vrij. Be gewezen kroonprins. De gewezen kroonprins van Duitschland is gisteren naar Doorn gereisd voor een zeer kort bezoek aan den ex-keizer, ter be spreking van familie-aangelegenheden. Mi nister Kan heeft van Apeldoorn af de reis meegemaakt. Aanrijding. Eer gisterenmorgen heeft op den IJsel- dijk bij Gouderak een aanrijding plaats ge had tusschen een auto-bus en de met -een paard bespannen kaaswagen van den land bouwer Kooi, die van het voertuig werd geslingerd en vrij- ernstig aan het hoofd werd gewond. Het gareel van den wagen drong door de voorruit van de motorbus en verwondde den schipper de Jong. De oor zaak van het ongeluk is, dat de rook, af komstig van den oven van een steenbakke rij, den chauffeur het uitzicht belemmerde De gewonden werden ter plaatse voorloo- pig verbonden; het paard moest worden afgemaakt. 1 Het pokkengcval ie Maastricht. .Wie meldden eergisteren, da,t te Maas tricht een piatient is opgenomen in Cal1- variënhergg, die lijdende was aan pok ken. Dit gevial, diat zich te EcikeCLraidie heeft voorgg'ediaan, geeft, vlodgens de „L. K..", aanleiding to-t eenig gevaar van verdere besmjetting. Het is namelijk het vierde pokken- geval géweest in het gezin te Eokelrade. En nu verneemt het blad van den G.G.Dt te Maastricht, dat het dezen gebleken is aal de te nemen maatregelen ter vbor- koming van verdere besmetting in Eekel- ra,de niet vloldoende in acht genomen zijn, d. w. z. dat er niet kennis gegeven werd van deze ggeviallen aan de inspectie der Volksgeizondheid, dat aan ö!e woning', waarin de pokkenpatiënt verbleef, niet het waarschuwingsplakkaat „Besmette lijke Ziekte, Pokken" werd. bevestigd en dat de woning heellamlaal niet geïsoleerd werd Voor buitenstaanders. i De leden van het betreffende gezin zijn familie Van het gezin te Sijttaad. waar eeniggen tijd geleden een zwaar pokkengeVal zidh had voorgedaan. Rood1 gestempelde Marken. In elk volk, zit een mystieke drang naar loterijen, gokken -en hazardspelen. Ook wij', Nederlanders, zijn in dit opzicht niet jmi|si- tfeeld en hebben van huis uit een flinke do sis meegekregen. De sneeuwbal-exploitar ties, hoefïjzerkantoortjes en tutbi-quanfi maken nog steeds gouden zaken, niebtegen;j staande liet ,geld der spelers er bij weg- slinkt als sneeuw voor de zon. Men laat zich altoos weer verleiden door de ge heimzinnige lotsbesehikster, die grillig en onbestendig haar rad wentelt. Wellicht ÓS zij ons ditmaal genadig ofl hebben |de mot ten gaatjes in haren blinddoek geknaagd. En men waagt het nog eens. Men weet niet, Waarover men zich ïnëer m!ag Verwonderend péfer de eindelooze (naï veteit ya-n het publiek, dan wel over de spitsvondigheid van de veelbelovers, die, heter dan wie ook, de diepten en zwak heden onzer volksziel kennen. De Duitsche inflatie is de reeks spelen nog met een komen verrijken: het spe- culeeren met road gestempelde Duitsdhe marken van 1000. Deze vervallen bankno ten worden te koop aangeboden voor f20 de honderd stuks en jnen hoopt, dat deze „Friadfensmiarken" eens a pa1'! bullen wor- dten ingewisseld. In dit verband wezen wij feeds op; een nieuwen truc, dien de caféhouder 8. te Dubbeldam er blijkbaar op gevonden heeft, die beweert een middel te bezitten 'om den Duitschen staat te d|wingen deze banknoten' te revaloriseeren. Om allen illusies betreffende inwisse ling den bodem' in te slaan willen wij' de aandacht, vestigen op) een proces, da,t dezer dagen te Berlijn door dïiie organisaties (v(an „Tausendmarksehednbesitzer" tegelijker- tegen de Rijksbank werd gevoerd. Het betrof hier een eisch tot r-evalorisatie vpn bovengenoemde rood gestempelde bankno ten. De klacht werd' niet eens door (de recht bank Voor ontvankelijk verklaard' en afge wezen op dezelfde gronden, als het Rijks;- genecht reedis driemaal dergelijke klachten afwees. Deze rechtzaak onderscheidde zich' ech ter van de vroegere door haar trugi-koi miseh verloop1 I Tusschen die belangstellende toehoor ders bevond zich o.a.. ook de genaamldfe R., Voorzitter vlan het Berlijnsche revalo- risat.ieverband, die vióó(r eenige dagen we gens bele&dig'ing van den rijkspresident, dir. Schacht, tot twee weken gevangenis straf was veroordeeld. De organisatie van R. bestrijdt uit alle macht 'de Leip'ziger organisatie van W1., wiens partij het ge ding aanhangig had gemaakt. Nauwelijks hadden de beide vborzitters elkander in de gaten, of er vielen reeds harde woorden. Men slingerde elkander de mooiste benamingen naar het hoofd. En toen die -argumenten, uitgeput waren, dreig de men klappen te zullen uitdeelcn. Tot zulk een oorvijgeniduel kwam het echter niet, doordat de sterke arm der wef tus- schenbeide kwam en de reValorisatie-kami- pioenen buiten de deur zette. Een waardig slot en tevens een vinger wijzingook voor onze Noderlandsche speculanten. i A Vei 81'jCf.AARsG?RüOtit.MDAAL. Tcrnadoj In Missouri en Arkansas (Ver. Staten) heeft een tornado gewoed, waardoor 50 personen gedood zijn. Het aantal gewon den bedraagt ongeveer 200. De materieele schade is aanzienlijk', vele huizen zijn in gestort, terwijl op verschillende plaatsen brand iuitbrak. Het testament op de eiersehaal. De Engelsche rechter Merrivale heeft eergisteren een erfeniskwestie behandeld: n.l. de geldigheid van het testament op een uitgeblazen eierschaal, waarvan wij eenigen tijd geleden melding liebben ge maakt. Het blijkt nu, dat stuurman Barnes, die ongeveer 70.000 gulden heeft nagela ten, toen hij een weduwnaar was met drie volwassen zoons, zijn tegenwoordige vrouw heeft gehuwd, aan Wie hij, door de woor den: „Mag alles wat ik bezit. 'J. B.", op 17 April of Mei 1925 (de maand is onlees- ~baar) op een eierschaal te schrijven, alles zou hebben nagelaten. Na zijn dood op 18 Juni 1925 kwa men zijn zoons met een testamept van! 1920, maar d-e weduwe, die in 'dat testa ment slechts met 5000 en' een lijfrente van 600 gulden was 'bedacht, vond op 15 October bovenop een kleerkast het pi met het latere testament. De rechter' heeft eergisteren beide partij en gehoord en het proces zou nog wel to* heden, Zaterdag, duren. Het éi, in watten verpakt, stond naast- den rechter op de groene tafel als stuk van overtuiging. Later wordt bericht, dat het zonderling testament ongeldig is verklaard. Het eindle van ieen bandiet. In de stad Nagyszalont a,(Hongarije) heeft zich een verschrikkelijke tragedie afgespeeld'. j Dinsdagnamiddag bemerkte (de agent Iszag tusschen 'die menigte op de markt!- plaats een man, Jan Baraidi, dien hij| her- kendlo als een gevaarlijk deserteur, tevens militant communist, die &otief -had deel genomen aan d|e bloedige dagen Van het Hongaaxsdhe bolsjewisme. Hij| naderde Ba- ■rafi o-m heml te arresteeren, doch 0ezte trok plotseling zijn revolver en söhoot den agent neer, waaropl hij ide vlucht nam. Bij Bij z'ijn aAttervoiging werden nog een agent en een inspiecteur van politie door dien bandiet in het wilde-Weg schieten (dioo- delijk getroffen, terwijl' verschillende voor bijgangers en agenten werden gewond. Het gelukte hem buiten die stad te ko men. maar van, alle fijkien in bet nauw ge bracht, vilei hij tenslotte door kogels docut- Zeeftl, dood near. EEN „GOED EN GOEDKOOP ADRES» in manufacturen, Gemaakte Goederen, Tricot-Goederen naast den heer SIMONS, Goudsmid. Nuttige St. Nicolaas-Cadeaux "98 Een mooi Sporthemd, groote maat, vanaf f 1,75, voor jongens vanaf f 1,25 Een jaeger of grijze Mansborstrok of broek vanaf f 1,75. Een paar Mans- of Vrouwenkousen of -Sokken, wol en sajet. Een sterke Werk broek 'in gestreept Eng. leer fluweel. Een mooi jaeger of wit geribt Lijfje f 1,25, f 1,45, f 1,60. Een prachtige flanel Onderjurk met feston groote maat f2,10, f2,25. Een pakje van 6 witte fijne Zakdoeken voor f 1,25 de' 6 stuks. Gewolde Onderbroeken met elastiek, groot en klein. Een mooie lap Winterstof voor jurk, doek en beuk, 3 el voor 90 cent, 3 el voor f 1,10, 3 el voor f 1,25 en f 1,35. Een paar sterke wol Ribkousen, groot en klein. Ziet de Etalage!! Aanbevelend: JOS. BUTTER, Goes, Van de Notre Dame gesprongen. Woensdag is een onbekende vrouw van een der 70 M. hooge torens van de Notre Dame te Parijis gesprongen en verpletterd. Ze kwam vlak bij; een groep toeristen te recht, van wie twee vrouwen flatfw: vie len. I i In den ring gedood. Bij een boksdemonstratie te Huil kreeg een 17-jarige jongen van Zijn partner een stomp tegen de kin. De jongen viel en kwam zoo ongelukkig op zijn hoofd te recht, dat hij een zware hersenschudding opliep. Eenige minuten later reeds was hij een lijk. Uit Tirana wordit gemeld: Een offi cieel communiqué Zegt, diat de berichten over cpetandi in Albanië „tendentieus" Zijn. Er hebben alleen plaatselijke voorvallen zonder beteekenis plaats gehad. Dank zij krachtige regeeringsmaatregelen is de be weging in 24 uur onderdrukt en thans hee-rscht overal rust. Uitgekomen nummers in de le klasse. FRIJiZEN VAN f20. 2828 2838 2842 5433 5546 5550 5562 5575 5579 5580 5771 8055 15985 GOES. OndertrouwdJacob Geene, 22 j. jm.. en Adriana van dein Berge, 27 j. jid. te WemeldingeGerard Larooy, 39. j. jm. te Halsteren en Maatje Jumelet, wed. 30 jaar. GehnWd: Charl Lo-ui KbeVoets, 25 j. jm. en Anna Elizabeth .Walraye, 23 j. jd.; Marinus Gunst, 25 j.. jm. en Maatje Reijnhout, 23 j. jd..; Nicolaas Meliestëj 23 j. jm. en Geertje Reijnhout, 25, j. jd. Geboren: Pieternella Jannetje, d. V. Johannes Kole en KorneRa Eva de Jonge; Herman, z. v. Hugo Theodoor, van Son en Dina Miaras. Overleden: Maatje van Zweden, 61 j., gehuwd met Marinus Heijnsdijk. Veilingsvereenigiag „Zuid-Beveland" te Goes. Veiling van 25 November 1926. Tomaten f 16, Spruiten f 19, Uien (groote) f 3,10, idem (kleine) f 0,50, Kool rapen f 3, Wortelen f 1,202,90, alles per 100 Kg.Bloemkool f 28, Roode kool f 34, Witte kool f 2,20, Gele Savoyekool f 1,70, alles per 100 stuks; Hazen f 3,75 3,80 per stuk. r AMSTERDAM, 25 November 1926. Eierveiling Prinsengracht 199. Kipeiaren Hoogste prijs f 14.25, middelprijs f 11.75 f 12.50, laagste plij's ®7.30; Eendeieren f' 7.50.. Totaal a,anvoer ,8.5000 stuks. Han del vlug. .Gister weid te %Heer Arendskerke publiek verkocht ten overstaan van houRlS Pilaar, een woonhuis, Werk- en bergplaats in die gemeente, groot 7 A. 46 eA., aan Za- ch arias de Priester voor f4380. gevraagd in de gemeenten 's-Heer- Arendskerke, Nisse, 's-Gravenpolder, Oudelande, Ovezande, Borsselen en 's-Heerenlioek, leeftijd boven de 25 jaar, zeer goede reputatie genietende en met zijn plaatselijke omstandig heden goed bekend, voor nader te bespreken zaken. (Geen Verzekering, Loterij, Spaarkas of dergelijke), alleen soliede personen gelieven te schrijven onder letter letter B aan bet Bureau van dit Blad. December. J 2 iWoiphaartadjfk, woonhuis en bouw terrein en inboedel. Van DisseL 3 'S H.-Arendskerke, inspan, V.. Cleef. 7 Goes, boomgaard, woonhuis met berg plaats en tuin, Pilaar. S Goes, inboedel van Dissel. j' 9. Goes, inspan, De Kok. 2 Ovezand, bouwland, Neervoort. j 15 Nieuwdorp, hofstede met bouW- en' weiland', Ittmann. 16 Wemeldinge, een hoefje, Pilaar. 22 Goes, vendutie, De Kok. cadeaux zijn: 5 Korte-Golf-Spoelen f 5,00 Philips A-Lamp- 5,25 Voltmeter 0-6-120 Volt - .6,00 Philips B-Lamp- 6,75 N.S.F-Batterij 90 Volt - 7,05 dito 120 Volt ...- 8,80 Dominit Accu- 9,40 Seibt Hoofdtelefoon -10,00 Voltmeter 0-6-120 Volt. -13,00 Dominit Accu-17,50 Cornet Luidspreker- 24,00 1 stel Gen. Radio transformatoren - 30,00 Amigo Luidspreker- 32,50 Varta Anode-Batterij 80 Volt - 35,00 dito 120 Volt - 45,00 1 stel Marconitransformatoren - 40,00 Concert Luidspreker - 45,00 Grawor - 45,00 Angelus - 45,00 Tefag ...- 50,00 Dominit Anode-Baterij 120 V - 60,00 Philips Luidspreker - 69,00 Sparta - 69,00 Resonanz - 70,00 Ontvangtoestel M4 f 250,00 Ontvangtoestel M4A - 265,00 van de 1 '?r. Hl KloKstraat 17, GOES. Zondag 28 November hoopt M onze vriend, de heer H. RIJK Lz. te Wolfaartsdijk, zijn 50sten geboortedag te herdenken A EENIGE VRIENDEN. J Receptie Maandagmiddag- f middag vanaf 1 uur. Voor de vele blijken van be langstelling ondervonden bij het overlijden van onzen besten Broe der, Behuwdbroeder, Oom en Oud oom, den Heer A. A. WILTON VAN REEDE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam i J. A. WILTON VAN REEDE. C. E. WILTON VAN REEDE— Van Buren. Goes, 26 November 1926. 12870-15 des nam. om 2 uur, te Wemeldinge, in het Café van Clement, ten over staan van Notaris JOH. PILAAR te Goes, van bestaande uit: te Wemeldinge, aan het dorp, ka daster sectie C nummers 1703 en 1849, groot 4 Aren 93 Centiaren, bewoond door dhr. Johs.Lbbndbjrtsb Op gebruik bij de betaling. Inlichtingen bij genoemden No taris. 12885-25

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2