otheekbank NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad HENDRIKSE ÏDT'S finc letten I DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS buitenland "~bTn n enland" uit zeeland MIDDELBURG ZATERDAG 27 NOVEMBER 1926 irg. <b keuken KILO 14ct. KILO 0.25 Dit nummer bestaat uit vier bladen FE Ui LL ETONT 't Zigeunerkind. duitschland BANKIERS- EN EFFECTEN-KANTOOR Coupons Effecten Vreemd Geld Wissels Deposito Rekening-Courant Spaarbank a 4 procent rentevergoeding Brand- en Inbraakvrije Kluisinrichting. GOES /SCHECOUHANr KG. Aanvoer goed1, rooral Handel gedrukt. enigUg „Zuitf-BsveUuj» te Gees. Ian 23 November 1926. ■enne de Comice f30— Tl. encon f 1522, Josephine 1626, Cpmtesse de Par ij /eau Poiteau f 722, Beur. Lucas f 1835, Br. Diel Clairgeau f1522, Duck, f 25, Le Lectier, f 1318, L,j Bezy van Sohonauweu 120 ,r f 12', Groene Chaumontel gamotte d'Esperen f 9.15 1115, Winter-Bergamotten ,er-Stokerijen f 9.12', Broom. van Vlaanderen f 12, 10, Pondsperen f511, Sk 0, Witte Cousin f 46, Gie." f 717, Kleiperen f6—11, rpetperen f 1—6, alles per md-Reinetten f 2160, Cjn a f 20, Lemoenappels f 25, ur f 1630, Dubbele zur® 530, Westlandsche Belle, Fransche Bellefleur f 12— 111 Engeland f21, Sterappels mie de Nord f 15, ftödde Pa. f'aute Dora f 14, Salomé f13, f 14, Court Pendu 1020, f 15, Zoete Campagner f13 Bellefleur f 14—18, Zoet9 1723, Zoete Blanke f 16, It f 915, Pomtpie d'Oranjg Ival- en Kr.oetappels f210, lo Kg., Mispels f3—12, Spruiten Ygroote) f 2,80, Kroten f 1, Jvkopf 1, alles par 100 Kg, I5, Witte kool f 2,10, Noten Ier 100 stuks; Prei £711, Ll5, beide per 100 bos; Ha. f4,44, Konijnen f 1,20, Ea. I, Houtsnippen f0,74, Een. le per stuk; Honing f 0,5ft gen en Verpachtingen II, beesüiaai, De Kok. irtsdjjjk, Bouwlanden, v. Dissel i I lartsdjjk, woonhuis en bouw» len inboedel. Van: Dissel, lendskerke, inspan, V.. Gleef, pomgaard, woonhuis ïnbt berg. fcn tuin, Pilaar. Ispan, De Kok. li, bouwland, Neervoort. brp', hafstede met bouw- e» I. Ittmann. Tendutie, De Kok. Arendskerke, woonkuis met. ranswerkplaats, Pilaar. woonhuis en tuin, v. Dissel» e, .4 woningen en tuin, Vaa NUMMER 141 22»™ JAAR8AN8 RESERVE f325.887,— |aan de losbaarstelling op in omloop zijnde 6 en der uitgelote, eveneens Iie ven stelt zij beschikbaar! N a 98 /4 uitgifte. f'ectie Ir. M. C. VAN DER MINNE. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. eROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Verdrag-varia. Het bestuur der ohrist.-hist. kiesverea- niging te Beesterzwaag schrijft in een adres aan do Eerste Kamer „Naar aanleiding van de besprekingen der laatste ledenvergadering geeft het be stuur der. Ohr.-hist. kiesvcreeniging te Beetsterzwaag in naam van de vereeniging te kennen, dat de verwerping van het Bel gische verdrag wenschelijk .geacht wordt, aangezien aanvaarding zou beteekeneu: le. het verlies van de Nederlandsclia hooglieidsrechten op de Schelde; 2e. h'efc begin van afstand van ZeeuwSch» iVlaanderen, dat' dan door een niet langer Nederlandsebe rivier van Nederland zou gescheiden zijn;- 3e. het uitlokken van internationale ver- wikkelingen doof moeilijkheden bij; de uit voering van 'dit verdrag; 4e. de ondergang van Rotterdam, dat dan geheel door Antwerpen zal verdron gen worden, door de in Nederland' nieuw te graven kanalen, die van een tot hier toe ongekende diepte en breedte zullen moeten wezen." 't Kost moeite om zich goed te houden, als men dit adres leest. Het zou ons een. lief ding waard geweest zijn, wanneer we eens 'n kijkje hadde|n kunnen nemen in het lokaal der snuggeren, waar dit stuk proza saamgeflanst werd. Van Beetsterzwaag uit zal met dit al de victorie niet uit gaan. Tot nu toe wisten de tegenstanders altijd nog een tragischen toon te vinden, wan neer echter de Beetsterzwaagsdhe trant navolging vindt, zal men weldra in clow'- neske gijn eindigen. De O.-H. „Nederlander" heeft een ma gistraal artikel geschreven over tweeërlei buitekLandsehe politiek. Hoor slechts!: „Er is een politiek, die geheel berust op de gedachte van de zelfhandhaving, de bevestiging en versterking van eigen machtspositie, eigen rijkdom en grootheid. Het is de politiek, die het eigen volk ziet) als het middenpunt der wereld-beweging do politiek die de grenzen verscherpt de politiek van macht en machtsuit breiding. Het is ten slotte de politiek van den oorlog; want elke Regeering, die uit dezen geest leeft, kan niet ontkennen als de anderen leven uit dezelfde gedachte dat botsing en strijd onvermijdelijk zijn. Het is de politiek der Kabinetten van Ber lijn, Londen en Parijs in de jaren vóór denI wereldoorlog. Er is een andere politiek, die eigen land ■en volk ziet als onderdeel eener volken!- gemeenschap. Het is de politiek, die ge looft aan de ontwikkelingsmogelijkheid van alle volken en daarom zoekt naar den weg, om elk volk de beste ontwikkelings-kansen te geven. Het is de politiek, die tot be reiking van dit ideaal, ook weet terug 'te treden, als het moet. Het is ten slottd de politiek des vredes, omdat riji de wrijl vingspunten tusschen de volken weet weg te nemen en de botsingen weet te voorkom men, Het is de politiek van den vrede - de politiek van Genève." Dat is nog eens kloeke taalmannentaal. Die peroratie kon zóó door minister van Karnebeek uitgesproken zijn want het ver drag met België, zijn werk, was van de zelfden vrede-geest doordeesemid. Eilasie! En juist tegen dit verdrag ver hief zich de „Nederlander"; tegen dit verdrag stemde de C.-H. fractie. iWe moeten v,oor de zooveelste maal toet Shakespeare nederig bekennen, dat er tus schen hemel en aarde veel dingen rijn^ die we niet begrijpen. 1 ii) 0— Eensklaps doorvaart mijne ziel eene hevige ontsteltenis. Ben ik zelf ten slotte wellicht op een verkeerden weg? Doe ik goed, wanneer ik ééne ziel re$L en misschien honderd andere benadeel? Is ook hier niet de stem des volks de stemme Gods, en luid t niet het getuigenis: 't Is beter, dat «er. één sterft, dan dat "het geheele volk te gronde ga?" Mijn God, wat beproeft Ge mij! Wilt Gijl «u den zwaren strijd, dien ik nu heb to voeren, (mij ook mijn schutee en miiP kracht laten ontvallen, waardoor ik alleen tot do verwinning kan komen namelijk demi vrede mijner ziel? 'Even onverwacht als de twijfel mij! heeft' overvallen, even fel heeft het mij ook aangegrepen. Ik wil 't ;,vópr'>' en- 't „te gen" wegen, ?t gelukt mij niet; ik hoor slleen die nieuwe stem. Mijn lichaam be gint te rillen als aangepakt door de koude der koorts, en de zoele zomeravondlucht, •he moe en traag lange het venster binnen stroomt, brengt geen verkwikking. Mijn hoofd zinkt op het tafelblad en mijne han den woelen diep in mijne haren. Onbeweeglijk lig ik neer, terwijl de eens klaps ontketende storm van gewetensangst Be ontwapening. Do bladen vernemen van bevoegde zijde dat do besprekingen over den stand dei- ontwapening een niet ongunstigen loop ne men. Heit is Zeer waarschijnlijk dat het moeilijke vraagstuk thans tot een .goed ein de gebratóht zal worden. ENGELAND De onderhandelingen. Toen het mijhwerkerscongres gister weer bijeenkwlam, werdi - medege'ds#ll dat Schotland, Northsunderland, Lancjasbite en Yorkshire op het punt waren het met dte eigenaars eens te worden, en dat Zuid|- Wiales hoofdlelijk zou stemmen over de voorwaarden der eigenaars. Vrijlwel alle contracten van .die, districten m kwestie tbe vatten een bepaling over verlenging van den Werltjdag. DE BALKAN Be opstand in Albanië. Over den opstand in Albanië wordt uit Skootari gemeld, dat de opstandelingen steeds meer naar Skoetari oprukken. «n verband met den critieken toestand zijn per vrachtauto's versterkingen voor de regeeringstroepen gezonden., De leiders der opstandelingen hebben een procla.ina.tie tot de bevblkmg geridU' waarin zij1 verklaren, dat zij! niet tegen' de regieering1 van Tirana, docfhvoor de vrij- beid van Noord-Albanië strijden. De Zuid-Slavische regeering heeft be sloten de AlbaneescShe emigranten uit hot 'grensgebied te verwijderen. Volgens betrouwbare berichten hebben ook de Mahammiedanen zich aangesloten bij' de opstandelingen. De toestand voor Skoetari is krititek. is kritiek'- Bei'de par tijen laten versterkingen aanrukken. AMERIKA x Be Ver. Staten en Mexico. Wat betreft de gepubliceerde Corres pondentie met Mexico is m!en te Was hington in ambtenaarskringen valn, oordeel, dat er niets naders zal kunnen geschieden. Voordat Mexico poogt de nieuwe petro leum- en landbezit-wetgeving toe te pa* sen, welke in Januari a.s. vjip krariht "W'ord't. i *i Inmiddels versdialfen do Amerikaan- selho maatschappijen in Mexico bomimen en machinegeweren aan lilalar personeel, op dat dit do bezittingen 'dliier maatschap pijen al kunnen. Verdedigen. KORTE BERICHTEN De Duitsche Rijksdag Verwierp de moties Van wantrouwen tegen Stresetoann. -De Duitsdh nationalen onthielden zich van Stem'ming. De motie van de burgerlijke pai- tijen inzake een onpartijdig onderzoek naar de schuldkwestie (ovter het ontkete nen van dien wereldoorlog) is ia (den D uit- sdhen Rijksdag aangenomen. Socialisten en comtalunisten stemden tegen. Het blijkt, dat slechts een gering a,an tal artillm'ie-öffiriteren in Spanje her stel in functie gevraagd heeft- Het Emgelsche mijnwerkersbestuur is pessimistisch gestemd over den toestand in de districten. 1 1 De onderhandelingen tusfechen de Wijn werkers en de eigenaars zijn ook m Cumberland! miislukt. In Schotland is over eenstemming bereikt. Naar uit ReVal wordt gemeld, is in Verband- met de opstandige beweging in wit-Rusland in een 200 K'-M- bxeede strook langs de Estiandsöhe en LeMand- sefhe grens de staat van belegflafgekondlgd. Volkscommissaris Worosjilof en dhef woest door mijne ziel vaart. Duidelijker en duidelijker klinkt eene S ^Drijf uit het kind der dienstmaagd, op dat do zoon der belofte geen schade lijde. Zooals een reiziger, door woeste streken, te moede moet zijn, wanneer zijh leidsman, op wien hij tot dan toe blindelings kon vertrouwen, op eens zegt: „ik weet den juisten weg niet meer," zoo was hef mij. bij de twijfelingen van miri verward ge- weten. Karja komt binnen. Ze ziet mij', maar vraagt mij niets. Ze komt naar mijl toe. Ze heeft mij'nog nooit eenige liefkoozmg ge geven, nu vlijt ze zich tegen mij: aan. jiten gevoel doortrilt mij, maar ik kan met uitmaken, of 't vreugde of leedgevoel is. Plotseling slaat ze hare armen om miljn hals en begint bitter te snikken. ■Karja, kind, wat scheelt er aan "Daar daar mag niemand meer op' school naast mij zitten." Ik blijf bewegingloos zitten; alleen mij ne hand rust zwaar op de zwarte lokken van het kind. „Jaag weg het kind der dienstmaag, jaag 't weg!" Weinige ©ogenblikken later snel ik door het woud. Ik wil de dorpelingen, het kind, mij zeiven ontvluchten. De meest afgelegen voetpaden zoek ik op, berg op, berg af. Mijne borst hijgt, het zweet druppelt van Van den generalen staf van het roode leger zijn te Pskof gearriveerd. Italië deelde de Emgelsche regeering mee, te Genèv'e vloor overdracht der mili taire controle opj Duitschland! a,an den (Vol' Jambond te zullen; opkomen. De commissie, die in Noorwegen is ingesteld om de regeering Van advies te clienen over het stelsel dat na opheffing Va.n het drankverbod zal gelden, beveelt plaatselijke, keuze aan. TWEEDE KAMER. Overzicht. Donderdagmiddag is de Marinebegroo- ting afgehandeld en aangenomen met 48 tegen 28, stemmen. Tegen stemden de roode en rosse leden mitsgaders dhr. Arts. Minister Lambooy zegevierde op allo fronten en heeft met een zijn oud-collega, den heer v. Dijk, die hem telkens hinderde, een geduchte' schrobbeering toegediend. Daarna wercl aangevangen met de be- grooting van Arbeid. Twaalf sprekers lie ten zicht ersfond inschrijven en Zijl die aan hbt woord kwamen, bleken allen min of meer ontstemd tegen minister Slote- maker, het hoofd van het arbeidsdeparte- ment. Of de heeren hoog of laag springen, 't zal niet veel helpen. Zoolang de dwaza toestand van een extra-paa-lcmeiitair kabi-- -net bestaat zal men het met dit miniisteiriK moeten doen. In de avondvergadering werd voortge gaan met de afwerking van do begrootin|g) van Justitie. Evenals vorige keeren kwam bij behandeling van het echtscheidingsl- vraagst.uk do groote klove bloot, die gaapé tusschen rechts en links. Be A. R. Iv. W. V. en het R.-K. Werkliedenverbond. Het dagelijksch' bestuur van de R'.-K'. .Werkg. vereen, schrijft ons o.m. Bezield door het verlangen om de goede verstandhouding tusschen de R.-K. werk gevers en de R.-K. arbeiders .en Ihnin.' organisaties bij voortduring te verbeteren en om tegemoet te komen a.an billijke verlangens en eventueel juist gebleken klachten, heeft het bestuur der Algemeens R.-K. Werkgevers-Vereeniging aan het R.-K. Werkliedenverbond verzocht bestaan de grieven alvorens deze in het pubHeil te behandelen t er kennis van den Raad van Overleg-te brengen, teneinde aldus dooi' onderlinge bespreking tot een bevre digende oplossing te komen. Hot RUK. Werkliedenverbond heeft aan het verzoek der A. R.-K. W, V. voldaan, heeft een onderzoek Ingesteld en het Ver kregen-materiaal gelijk dat in den oor- sprionkelijken vorm tot dat Verbond ge komen was - aan den Raad van Overleg toegezonden. Het Bestuur van de A. RI.-K. W. V. heeft daarop aanstonds het omvang rijke rapport 'in studie genomen. Weldra is echter gebleken,- dat gee noemd rapport, dat volgens den geheelen opzet der zaak een zeer voorloopig en in elk geval een zeer vertrouwelijk karakteje zou dragen, in eenige honderden exempla ren door het RuK. WerkliedenverbonlcÈ is verspreid, met gevolg, dat het bij! ge deelten zijn weg vond in sommige or ganen der Pers en ook in handen geraakte van het bestuur van het socialistilsche N. V.. V. D'oor do onverantwoordelijke en lucht hartige wijze waarop het rapport doop het Werkliedenverbond was verspreid gewon den, kon het geschieden, dat de socaalisi- tische vakcentrale het N. V. .V. in het bezit van bet rapport kwam en tot vol ledige publicatie kon besluiten. Om het N. V. V. vóór te zijn heeft intusschen het R.-K. Werkliedenverbond mijn voorhoofd, 'ik loop als ware ik van bezinning beroofd. Na twee, drie uren ben ik moe, ea keer naar huis terug, met fcragen tred als een zieke. Beata en het kind slapen reeds. Op den tast ga ik den trap op naar mijne kamer. Daar steek ik licht aan, en val afgemat* neer op een stoel, die naast mijn bed staat- Mijn hoofd zinkt gaande weg op het hoofd kussen. Aan den wand boven mijn bed hangt een' groot kruis van wit hout. Een man had het gesneden, die èn kunstenaar èn godvruch tig mensch was1. Onderwijl ik er langen tijjd naar opzie, daalt het weldoend gevoel van matte rust over mij neer. De storm in mïjne ziel heefif uitgewoed, en al is da vrede nog verre, toch is er een weldadige kalmte in haar neergedaald. Steeds inniger wordt mijn blik, die aan het beeld des Verlossers als vastgekluls- terd is. De goede Vriend! Hijl is zoo heilig en zoo wijs !En Hij' is barmhartig. !Barmbartig met de dolenden en de ver- !latenen. Hij alleen is er bij geweest Via dien nacht, toen ik Karja opnam. Kon ik! 't Hem maar vragen! Ik blaas het licht uit en lig dan weer stil neer. De maan schijnt door het venster en hult het beeld in zilveren glans. Ik kijk, ik kijk, terwijl mijne ziel lui- Beestenmarkt 8, GOES. Directeur: J. LAPORT. goed kunnen vinden zelf tot publicafaq over te gaan, daardoor de laatste cörH sequentie trekkende vSn de lichtzinnige wijze waarop dit zeer voorloopige en zeer summiere rapport, was verspreid geworden Het Bestuur; der A. R.-K. .Wi. V, pro testeert tegen deze schending van ver trouwen en stelt het R..-K. WerJdieden,- verbond aansprakelijk voor alle gevolgen, die uit deze in strijd met alle gemaakte! afspraken gedane publicatie mochten, voortvloeien. Tenslotte deelt hef bestuur der werk geversvereniging mede, dat binnen enkele weken zijnerzijds een uitvoerig antwoord op de klachten van het rapport zal wor den gepubliceerd, opdat liet publiek kan oordeelen over de juistheid of onjuistheid van de klachten, die in het rapport zijn vervat. v Genoemd bestuur vertrouwt, dat het publiek rijn eindoordeel zal willen op schorten totdat het ook kennis genomen heeft van het antwoord op de gepubliceer de krachten. Onze, gezant te Rome. Als gezant van Nederland te Rome (Quirinaal) is benoemd Jhr. van Vreden- burch, thans als zoodanig te Brussel. De goedkoope hocstmiddel- tjea welke men gewoonlijk te baat neemt, genezen den hoest niet: ze onderdrukken hoogstens de verschijnselen. Neemt toch de Abdijsiroop te baat het krachtig werken- beproefde kruidenmiddel en U zult zien, H gauw U Uw verkoudheid kvvjjt is. Vermoedelijk door een exploisie in de nkadbel bij' bet aansteken d|aiarvan ontstaan, is een schoorsteen op het wijnpakhuis dier firma Waterlander en de Stoppelaar in (de Kniperspoorfc, afhier Donderdagmiddag ui(t elkaar geslagen. De steenen vlogen her- Ign derwaarts en de zolder ligt er me'dle be zaaid. Be autobussen bijl de Koepoort. Naar wo vernemen is door B. en iWi dezer gemeente aan de diverse autobus ondernemers 'n circulaire gezonden waarin o. m. wordt medegedeeld dat rij door den Directeur van Gemeentewerken een plan stert, altoos door naar het Christusbeeld. En nul „Wat gij den minste mijner broeders hebt gedaan, dat hebt ge Mij gedaan". „Ik at met de tollenaars, en ook de Eari- zëen morden 1 Ik had de armen en de zon daars lief". 1 „Do goede Herder laat de negen en ne gentig schapen in de woestijn en gaat hef verdoolde schaap zoeken, tot dat Hij"! hef heeft gevonden". Met een juichkreet val ik op de knieën. „Heer, Gij rijt andermaal mi,m Verlosser en Rledder 1 Jezus Christus, ik bemin U". En het zilver omstraalde Christusbeeld ziet vreedzaam lachend op mij neer. Vandaag is het verlofechrijven afgeko men, dat Karja, tot nader order, afzondef- lijk onderricht mag ontvangen en vrij' is gesteld van het gaan op de openbare volks school. Ietwat ontstemd houd Ik het Stuk in de hand. Nog eenmaal komt de vraag in mij op, waaront van alle hofsteden en ook uit de geringste huisjes de kinderen naar da school kunnen komen, en juist van mïjln huis uit de toegang daarheen voorv één kind verhinderd moet wezen. Men komt evenwel in de Wereld er nieta mede vooruit, wanneer men zich door bit- tére gevoelens laat beheerschenmen bena deelt dan zich zeiven en wint er bij anda- bebben laten samenstellen voor verbetering van do standplaats voor autobussen aan de Koepoort. Volgens dat plan zal hef aldaar aanwezige pleintje geheel tot auto busstandplaats worden ingericht ongeveer) op de wijze als do bestaande standplaat* bij het spoorwegstation, en ruimte biedeu voor 22 wagens. Verder zal een eenvou dige overdekte schuilplaats worden aan gebracht voor de reizigers. Het is de be doeling, dat de autobussen dan op gewon* dagen, gelijk tot heden, standplaats zulle» innemen op de Groote Markt en op Dins dag, gedurende Kermis en Toondagen ea: op andere buitengewone dagen, bij de Koe poort Door do autobusondernemers zou dan* wanneer het plan mocht doorgaan, een ver goeding moeten worden betaald, hetwelk zou bedragen per wagen voor het gebruik van beide standplaatsen (dus zoowel op da Groote Markt als bij1 de Koepoort) f 1, per! week en voor het enkel gebruik van da plaats bij de Koepoort f0.50 .per week. Mocht de regeling doorgaan, dan zulle» autobussen, waarvoor geen vergoeding wordt betaald, niet langer op de Groota Markt, bij de Kpepoort of op een andera openbare plaats standplaats mogen Inne men. Den verscliiHende ondernemers is ver richt aan B. en W. te wiHen berichten, of, wanneer de bedoelde regeling wordt inge voerd, rij bereid zouden Zij'n daarvan ge bruik te maken. Nijtengo. Donderdagavond heeft in „Schuttershof'-' 't naspel der Nijtengo, de verloting plaat* gehad. Er was enorme belangstelling, dia pas iets slonk, toen het Pordje getrokken was. Het volgende jaar, zoo werd er meda» gedeeld, zal waarschijnlijk geen verloting} meer gehouden worden. .De lotenverkoog was dit jaar niet vlot gegaan. l Over Oastenrjjk. Voor de loden Van de Vereen, vjobr Alg, Wetensch. Belangen Zal a.s. Donderdag avond, in „Schuttershof", de heer Wi. Bekaar, aan de hand van fülm' en licht beelden, een en ander oVer Oostenrijk! vertellen. NieuWe zaak. Het giebouw in die GanzypoorisltiraalS, w.aiax eerst de Hanztehank gevestigd w!aa, is nu door den heer Boer ingjeridbh vloor een groot opgezette zaak in huishoudelijke artikelen, Ijzerwaren en gereedschajp(pen. De ondiernemier heeft dadelijk '[flink aangepakt; dia,ar getuigen de smaakvolle étalages en de welvoorziene winkelvoor,- ren nieta mede. Geduld en stoere arbakt rijn de eenige middelen, dig mijne uitge- stooten beschermeling in ,de schatting deJJ dorpsgenooten kan doen stijgengeduld met de dorpelingen, wien 'ik de oude vriend schap zal blijven toonen, om ben zoodoenda gaandeweg te winnen; en arbeid, veel ar beid met Karja. Nadat ik de zekerheid heb verkregen, dafl mijn gewetenangst van dien avond niets an ders is geweest dan een riekelijk-.zeuuw- aehtige' toestand, ontstaan uit de ontstem ming en opgewondenheid der verloopen da gen, zal ik mijn opvoedingswerk met ver dubbelden ijVer voortzetten en met ven- scherpten blik mijn oog op dit doel gericht! houden, namelijk om het verweesde kind burgerschap te doen verkrijgen èn in het christendom, èn in de beschaafde wereld èn op mijn dorp. Tegen de vervulling mijher taak verheft zich geen andere stem meer, dan die vanl den dom-boerschen hoogmoed, en die zal overstemd worden niet door schreeuwen, schelden en klagen, maar door het kloeks mannenwoord: „Gij moet!" moet, omdat ik 't niet zal opgeven, en omdat God mij!» werk zal doen slagen I De dwingend» kracht zal dan ook niet van uiterlijke» maar van innetiiiken aard rijh! (Wprdt vsrvolgd.j .1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1