V. ét A. Kleeding bovenaan C. JOOSSE, Sint Adriaanstraat, A.HILLENS St. Nicolaas cadeaux [zilvërl WITKAM I. PIK, GOES. StJicolaasGadeaux Heeren- en kinderkleeding Parapluie's DemoderneTompouces J. SINXE - «straat - GOES. is voor St. Nioolaasgeschenken uitzoek, fijne Likeuren Voor 't St. Nicolaas- feest onmisbaar Firma Blanker Snijder. G. B. SIMONS Pz. G. ECKHARDT Vinl deze adrsMie mag 0 aiet lercatea te lezea! N. KNIERIEM .VAN LOO Goedkoopste, soliedste en meest vertroawdste adres Magazijn „Old England", Papegaaisfraat 2-3 Magaz. „NieuwEogoland" Lange Peilt 147, In alle atdeelingen een reusachtige soMng. Sint Nicolaas-Etalage Sigaren en Sigaretten Kom en zie bij A. GEEHSE, Noordsbaat, Middelburg FirmaA.HOOGENBOOM, Lasgeviele 214, Middelburg.T el.469 vanaf f0,60 per flesch. CONFECTIE. MAATWERK Denkt om hef voordeeligsi adres in Goud-, Zilver- en Uurwerken. Sint Nicoiaas-Gadeau Firma M.V.KALMTHOUT Fi P. I. SOMER Abonneert U op da J.Z.C." Voor St. Nicolaas-Cadeaux voor St. Nicolaas-Cadeau Het oudste en beste adres: Sf. Nicolaas-Etalage J. G. WATTEZ Magazijn „DE MAAN" Ruime keuze Sint Nicolaas-cadeaux Adverteeren doet verkoopen. Gouden- en Zilveren artikelen. Bloedkoralen enz. ZATERDAG 27 NOVEMBER NIEUWE ZEEUW^CHE COURANT GEMENGD NIEUWS Het hoekje van humor. *Ta- J r i Sigaren- en Sigaretten-Magazijn Droog Flesschen. VANAF HEDEN Ruime sorteering. heerlijke, fijne SIGAREN. Fijne kwaliteit. Heeren- en Jongeheeren Puilovers Ulsters, Truien, Wollen en Zijden Sjaals Handschoenen, Hoeden, Petten, Regenmantels, Regenjassen Korte Noordstraat Middelburg. is te GOES en te MIDDELBURG: brengen U dit jaar weer een reuzensortesring in verschillende Aan het aloude bekend© adres Lange Vorststraat 47, Goes Waren en prijzen zijn alom bekend Thee-, Ontbijt- en Tafelserviezen, enz., Alle artikelen van Gero-Alpacca en -Zilver, Pracht sorteering Lampen. Vraagt onze Keizerstraat - Goes En toch zijn wij nog voordeeliger voor alle Boterletter Boter Sint-Nicolaas Amandel Sint-Nicolaas Bruin Sint-Nicolaas Chocoladeletters en -Figuren. Korte Kerkstraat, Goes. «026 'liet huis van Oranje Nassa,u, Juliana yan (Stolberg. I Ons Nediarlandsdhe volk heeft nu ide .gelegenheid opnieuw! bewijzen te gevlep Van zijn nationaliteitsgevloel en zijn groente 'ïisfde vtoor ons Vorstenhuis., Jmlmters een Nationaal Comité, verschei dene Provinciale Oomité's en tal v^n |plaait- eeUjhe ooanité!s over etad! en land Vjerspreid, hebben op; rich genomen, 'gbldien in te zame len voor ide uitvoering van bovenbedoeld! gedenkteeken, opdat heel ons Nederlanid(^ sdhe Volk daaraan kan medewerken en door 'grootere of kleinere bijdragen deze zaak kan steunen. Het Oranje^Comiité alhier, heeft gaar ne zijn schoudert gezet onder dit werk) en roept thans heel de Burgerij! van j&oesf tot inedeWerkingl op'. Iedere gift, groot en klein, ïs welkom. Jonge diames zullen volgende week lijs ten aanbieden en we vertrouwen opnienrwt, dat de Goesche, Oranjelievende Burgerij, gaarne zal mejdlewerken, om de tot stfcandko- rning van een waardig1 monument voor de Stammoeder van ons geliefd Vorstenhuis te 'Verzekeren. iiVij weten, d|at nimlmer een vergeefsdh beroep, Voor een of ander doel, 'ons Oranje huis betreffende, op; de burgerij van Goes ie gedaan. I Stel ons ook thans niejt teleur, doch helpt Van harte deze miooie nationale ge dachte verwezenlijken. Het Oranje-Comité te Goes, P.. C. LABRIJN, voorzitter. F. G. C. ROTHUIZEN, secretaris. Het nieuwe vak. Iemand die zich verbazend leuk kan Voordoen en zich bij aardige families di rect op zijn gemak Voelt, zou g'raag bij rijn Verblijf in Den Haag enkele adressen iwil- len hebben, waar hij', Zonder Voorafgaan- die aanmelding, een kopje thee kan komien drinken. Ook is hij niet ongenegen eventu.- eiel te blijven eten en d]en lavond verder ge noeglijk door te brengen. Zijn leeftijd' is 25 jaar, hij is V. g. h. en woonaiclhtig1 in het Noorden, zoodat een te drukke con versatie niet moglij'k is. Br. No.. D1112! bur. v. d. blad. (Het Vaderland, 18 NoV. avbld.) Hooggeachte medeburgers! 'k Ben een ragend1 leuke vent, 1 1 fk Maak U dat per advertentie In „Het Vad/arland"' bekend. •'k Ben een reuze leuke piemel Ben direct op. mijn gemak. Ik verkoop dp fijnste uien Voor W'at thee en Wat gebak. ■'kBen miet weinig al tevreden. Als U maar gezellig zift. Want ik heb <fe paan iwerken En ik heb veel Vrijen tijd. j Ook ben ik niet ongenegen Om; te eten aan uW diiscih, Als de opgediselhte spijze Maar heel fijn en lekker i». i i .Vind ge d'avonden Wat eenzham'- Dan is idjat heuscli geen bezfwaaiv Een sigaar, een fijne borrel. En die Zaak is Voor elkaar- ftZaJI u nooit of nimmer spijten, Als ilk dikwijls bij' u, ben1 1c Heb geen (geld, maar mijn manieren Zijn als van de upper-ten. Ik verkoop: de grootste onzin Net Zooveel alg ik maar ka»; i li Kan -k daarmee mijin kost Verdienen Dan ben ik direct uw man. Dus"; ;kben leuk; in 'tconvcr.seeren Ben ik (beusah; een heele pleit. T j 2k Hou Van eten en vpn drinken alleen v|an werken niet. ft Is slechts moog'lijkl in liet Haagje, Dat men zoo een ambacht vipAt. i Om' met niets toch fïjn te leVen. Maar ik noem het Haagsche wind. v Een onvervulbare teloite van den prins van .Wales. In ,de Engelsdhe pers doet het Volgen de Verhaal de ronde: Vijf jaar geleden bezocht de prins van Wales Birma, Waar hij werd uitgenoodigjd tot een diner in het regeeringSgebtouw- De prins gaf den wenseh te kennen, dat de leden van het muziekcorps van de le Schoteche Garde, die daar wlaren gestajüon- neerd', een glas wijn met hem' zouden drin ken. Zij gaven echter de voorkeur aan bier. De prins bestelde een Voorraad bier, doch toen de voorraad was uitgeschonken, bleek het dat er niet genoeg ,was en dat één glas ongevuld moest blijven dat ivun een zekeren Frederick Deacon. De pjrins, wien dit tar oore öwaim, aeide: „Dat is erg 'jammer, maar den volgenden keer dat ik Deacon weer ontmoet, zal hij zijn glaa bier hebben." Het toeval wilde, dat de prins v|an. Wales de vorige week het Britsohe Teihluis en Hospitaal Voor, ongeneeklijken teStreat- h.am bezocht, whar hij vian den secretarie Van het Tehuis hoorde, dat daZelfdte Deal- don, wien de pjrins nog altijd, een glas bier •schuldig was, iu het Tehuis als verpleger werkzaam was. De prins liet Deaöon bij 'zdclh roepen, doch deze repte met geen Woord van de belofte. Bij het afedhaid gaf de prins echter den secretaris ig»- drac'ht, ervoor te zorgen, dat Deacon zijp glas bier kreeg. Daarop) nam. Deacon het woord en zeide tot groota verrassing vpn den prins. „Het Spijt mij zeer, doch u kom te laat, ik ben thans geheelont houder!" 1 CORRECT SPREKEN. „Ik zou graag willen weten" zei d'e elegante jonge dame in dep winkel tot den juwelier „hoe d'eze steen in mijn ring heet, of eigenlijk hoe ik het uit moet spreken, turkoois of turkwois'?" „Om het heel correct uit te spreken, zo.u u moeten zeggen glas, dame" antwoord de de juWeRer beleefd.. HIJ WIST, ER WEE RAAD OP, Het was ondier de natuurkundeles eop jde, onderwijzer trachtte zijn leerlingen in. fc, wijdien in de geheimen Vak den stoom. Te dpien einde| nam' hij een1 blikken pao* netje en hield| het omhoog. „Wfct heb ik hier in mijn hand;?,'-' vroeg hij- 1 t „'Een pannetjel" „Zit er leVen in of niet.?," 1 „Neen geen leven." „Hoe kan ik nu maJcen. dat er laveq in komt, zoo. dat het deksril fir Van op en neer d;anst.?," In alle talen werd1 fir gezwegen. Ejy. delijk ging er aarzelend een vingertje wdJ, hoog. „En Jaapt?," i „Als je het aan een hond rijn aitaairt bindt." HET VERSCHIL. .Van ApdelC: „Dat is de beroemde mie* vrouw yan Lettering, een talenltvoHa spreekster, ze spreekt als een boek.." Cynicus: „Ja dat is zoo, met een uitzttn* dering." I Van Andel: „Uitzondering! Hoe bedoel je dat.?," 1 CynicJus':; „Je kan haar niet dichtslaan EEN VERSCHIL. Sergeant: „Weet je niet dut het VerbuM den is om op. je bed te gaan rusten'?/' i Soldjaat: „Het is mijn bed niet serge ant, het is yhn ctó Vries." MAGDALfENASTHAAT, GOBS. Aanbevelend, Lange Delft - MIDDELBURG Ruime keuze f 10,50 - 9,50 - 7,50 - 7,50 - 5,75 - 4,50 5,25 Lepel en Vork .Aard appel lepel. Sauslepel. - Taartscliep - Taartprikker - Vleeschvorken- Boter- en Kaasmes - Cakevork- 3,50 12 Theelepels - 11,50 Lepelbeker - 2,85 Theezeef4,00 Bonbonlepel - 3,00 Bonbontang- 4,75 Servetband - 3,50 Vingerdoekband - 2,25 Geldbeursje. - 4,75 Naaigarnituur - 4,00 Briefopener- 2,45 Potlood- 3,50 Sigarenknipper - 1,75 Manchettenknoopen - 1,50 Theelepeltje - 1,50 Leeswijzer ....,- 1,25 Vingerhoed- 0,90 Zichtzending door geheel ZEELAND. Kerkstraat 3, G Telefoon 76 verkrijgbaar eerste kwaliteit Rookworst 80 ct. p. pond Gekookte worst 20 ons Plockworst 20 Boterhamworst 16 Fijne Ham 35 Rookvleesch 35 Fijne Leverworst 8 Gesn.Boterhamspek18 Beleefd aanbevelend, Rond- en Varkensslagerij Het meest gewilde ïs een kistje Het van ouds beleende adres is: KREUKELMARKT 5 GOES Ook voorhanden kistjes alO stuks, reeds van 60 ct. tot de duurste soorten. Ruime keuze met een jaar garantie voor waterdichtlfeid. voor GOES. GROOTC MARKT 36 Evenals vorige jaren vindt U in onze wederom een rijke sorteering in Luxe- en Gewone verpakkingen. hebben wij in voorraad 4000 stuks Dames-, Heeren en Kinderparapluies, benevens een fijne collectie Wandelstokken met hoornen- en gewaarborgd zilveren baken, onze bekende Tompoes in zwart en gekleurd in meer dan 40 verschillende kleuren. hebben wij ïn voorraad. w.o. gekleurde en zwarte, kieurhoudend vanaf f 1,75. Heerenparapluie's vanaf f 1,85, reclameprijs. Wandelstokken vanaf f 0,75 tot de fijnste soorten. Repgreeren en overtrekken van Parapiuie's. Wij leveren U Choc. Letters vanaf 7 cent in acht verschillende grootten Een enorme collectie doozen Borstplaat, Marsepain, Bonbons, enz. Alles van eerste klasse fabrieken Kwatta, Bensdorp, Petie, enz. Onze prijzen weerstaan iedere vergelijking. N.B. Alles wordt zorgvuldig verpakt en gaarne thuisbezorgd. waaronder; Soep-, Saus en Aardappellepels,Vor ken en Lepels, Servet ringen, Gouden- en Zilveren Kettingen, Manchetknoopen, Sier spelden. Dasspelden, Broches, Colliers, Barn- steenen Sigaren- en Slgarettenpypcn met Zilveren Remontoir- en houders met gouden pen, gouden band, Sigaren kokers met goud gemon teerd, Zilveren Siga rettenkokers, Wandel stokken met zilveren kruk, mooie collectie Hingen, Knop- en Styi- regulateurs, Houten-, Marmeren- en Bronzen Pendules, Gonden- en Polshorloges, Barometers, Vulpen- enz. Alle reparatiën aan dezelve worden in eigen inrich ting vakkundig uitgevoerd, spoedig, net en billijk. AANBEVELEND. Bij deze maken wij U bekend, dat heden onze gereed is en noodigen U uit tot een bezoek. Dus ieder die zijn voordeel zoekt, koopt in de Smulzaal. Aanbevelend Lange Delft Tel. 551 Middelburg Speciaal gesorteerd in: Komt zien in den winkel! Vrij entree! In alle smaken voorradig. Aanbevelend Aanbevelend, Lange Vorststraat 82, Goes Opgericht 1846.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 10