NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND lit 199, Amsterdam DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Dringend verzoek. ILUIMVEE! EILING IWSCHE COURANT ngen en Verpachting*» uw eieren tte naar de B-uitenlandsch Overzicht BUITENLAND DE BALKAN CHINA BINNENLAND NUMMER 140 DONDERDAB 25 NOVEMBER 1926 228TB JAARGANG ETBE RICHTEN 1 NoVember 1926. 100. stuks f 11.50, eieren mid* 25 st. f 2.871/2, eieren aan verkocht f 0.13, eendeierea ieren 'f 0.07. Boter per KXJ midldpoiprijs per l/2 É.G. aan particulieren! veikocfct eksboter f 1,10. Aanvoer ia. 90 ppnd'. 12 Nov. Aanvoer klein. (Tarwe ge-f 12,00, Gerst f 12,25, Ërw- Bruine Boonen f 16,50. DAM, 22 November 1925, ianvoer510 vette runderen üveren, 1528. schapen en lam. varkens. r }h Kg-koeien 2830, 4,1 0) ossen 33, 39,41, 45; vett« 11/2—55, 70—721/2, .85—871/* f 2é p. st.lamineren f 14-, varkens 35. dsohe granen: Tarwe met ta. tibod in de puike kwaliteiten 25. In bijzondere gevallen iet« er naar kwaliteit van fl4,5Q »ggo f 11,5012, Gerst Che- f 12'12,40. Haver eveneens- -10,25, extra blanke da&rbo, n ld. gr.oene lager f 16—23,50, uim ter markt, beste f 3744; kende aanzienlijk lager waren, truine boonen ruim "ter markt, kt, afwijkende lager 1619, eel Mosterd f 26f 28, Blauw* f 62'f 64, Karwijlzaad 43- ad (blauw) £18f 20 (voer), ■it) f 21f 22 (zaai), Kanarie. £15, Koolzaad £24—£25. 20 Kg. blauw f0,750,80* wit Zeeuwsch 0,80—0,9(1 Toll, geel f 0,80—f 1, 3600 Kg, f 0,70f 0,85, 2100 Kg. Dauw 0,75. len. Brielsche Eigenheimers 0; Zeeuwsclie Eigenheimers '0; Blauwe Eigenheimers 3,7£j nwsehe Bonte f4,70£5,10j Blauwe f 4,40—f 5, Poters fj ■avo's £3,70£4,20. ■enhoek, galanterie-inventaris, )k. .1 id, beedtila,al, Da Kok. aartsdijk, Bouwlanden, v. Disad 1 -I aartódjjk, woonhuis en bo» en inboedel. iVan! Dissel, .rendskerke, inspan, inspan, Do Kok. dorp, bofste.de met bouw- dl, lttmann. vendutie, De Kok. Arendskerke, woonhuis met rtuanswérkplaaits, Pilaar, boomgaard met (woonhuis ai aats, Pilaar. XiEFOON 33488. irkte eontróle. ning. H. DIKS, Direct.-Veilingm. NIEUWE ZEEUWSDHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 p.er drie maanden, bij vooruitbetaling; Ad verteritten van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 0ROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding vin ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij heeren Adverteerders, hunne adver- tentiën voor de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan da plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. V Niet de juiste manier. Zelden is in de Tweede Kamer ten sfeini- imiug meer Verdeeld geweest, dan bij; id'e bles slissing over het Nod. Belg., vjcrclrag. In bijna alle groepen waren Voor- en tegéhp standers. De uitslag dus aan een jofl andere jartij te wijten is al heel moedwillig, ffodh hebben enkele liberale organ va hier niet voor geschroomd! en daar da katholie ken, bij dergelijke redatjiles, nog altajldW^-) nen als afleiders vbor haar booze buien, behoeft niet gezegd! te worden, naar welken kant de slagen vielen. Zoowel 't „AlgtemlefXn, handelsblad'' als ,„4p Nieuwe Botterdaimtater" pakten grof en hatelijk tegen mgr» Nolens uit., 't „Handelsblad" giftigtde geniepig van con tact, dat bestond van monseigneur tot monseigneur over de gïenS en 'tRotterl- daniscïie blad schold onzen leidér vbor een dictator en verweet hein! al waij ïee- ïïjk is. Het hoor en wedierhoor durf dén de ■„N. Bott." niet eens toe te p>a,?sen, want toen de heer Kramer uit Amsterdam, (met een beZadjgd artikel tie zaken wildé 'recht zetten, stopte mén zijn stuk geziwind itf ie prulleimand. Men schijnt uit dit geval woer eens *n anti-papistisch relletje te willen los kloppen. Nu dé héeren kunnen hun gang gaan, tmaar indlien ze denken, daarmee hum actie tegen het befaamde verdrag te vprstea*ken, Vergissen ze zich. Deze waarschuwing zouden we ook in overweging willen geven aan het Zeeuwsch provinciaal comité vlan petie tegen het Ver drag. Toen het comité Zatardlag n.l.. in Mid delburg bijeenkwam, heeft de heer Ouwe- handi uit Vlissingen, zéér geringschattend gesproken ov'er dien heer Nolens dia met zijn Volgelingen tegen stemde uit vrees enj om goede vrienden met de Belgen te blij ven". l De heeren van het verzet moeten iofcs minder hoog van den toren blazen en vpor- 'al iets minder oppervlakkig. Er is niet.a op tegen diat men tegen dit 'Verdrag ageert, doch men moet nuchter en zakelijk blijven. Indien inen inplaats van hatelijkhedén te lanceeren tegen de R.-K. Kamerleden |eu gepraal met den volz'in: geheel Zeeland staat achter ons (dertig menschen waren ter Vergadering: gekomen) de bezwaren die er zijn, in schrift brengt en vooral eens dui delijk uitlegt, waarom of Zeeland aan de nieuwe overeenkomst ten gronde zal gaan' idan is er kans dat er iets bereikt wardij Wanneer het comité werkelijk redelijke bewijzen kan aanvoeren, dat zijn mening, gezond is, dan zal ieder verstandig Snenscih. ;te overtuigen zijn. Dan zullen ook de ka tholieken zonder vrees voor mgr. Nolens p'f! wie ook, hun medewerking willen verleu nen en eerst d,an riiagj er gesproken, worden over geheel Zeeland staat (a,chter ons. De nieuwe Nero. De nieuwe encycliek van Z.H. den Paus over de ongehoorde kerkvervolging in Mexico, is een imposant stuk, dat met een mk liet leugenachtig weefsel van de omgekochte en misleide persbureaux aan feuilleton 't Zigeunerkind. 10) _o_ De manier waarop de kinderen tegen- over Kar ja optreden, hindert mij 'b meest, •ie kimt 't 'den jongens aanzien, dat ze je kleine meid er£ belangwekkend vin den. Prikkelt hare vreemde afkomst aller verbeelding, den dapperen snuiters is Kar- la t ideaal, waar 't geldt de uitvoerinjg( van halsbrekende toeren. Niettemin blijiveii Ze.°P een afstand van baar, als van eene onbekende onbetrouwbare vrucht, die er vrel is waar van buiten mooi uitziet, en me uitlokt om er van te eten, maar die ten filotto vergiftig is. Dn dq meisjes dan? Ik sta er op, dat ne^es geDleed gaat. D&fc wekt bet spoedigst een zekeren eerbied biji de andere meisjes. Hier evenwel laat me alle onder vinding geheel in den steek. De meisje^ olmten lvarja volkomen uit baren kring. e dulden baar niet als speelgenoote, kij!- en haar minachtend aan, en smiesperen achter haren rug. Gisteren merkte ik op, dab* het meisje naast Karja, tijdens de les, hare hand naast die van mijn pleegkind schoof en veine handen nauwkeurig vergeleek. Ken flarden scheurt en het satanisch gedoe van Calles cn zijn handlangers onthult. Ontzettend zijn de officieel geconsta teerde feiten die heb semi-pauselijk orgaan de „Osservatore Biomano" publiceert. De priesters worden opgejaagd als wild. Ook zonder dat zij bun geestelijke hande lingen verrichten worden zij! gemolesteerd en vaak zonder meer neergeschoten. .Wandaden zijn aan de orde van den dag. Verschrikkelijk is bet geval, waarbjjï een z.g. officier, gerooide H. Hosties met sar dines opat. Dit vooral had plaats te No ria de Angeles op de openbare straat- De burgers worden ook op allerlei wij zen gekweld, wanneer zij voor hun. ka tholieke overtuiging uitkomen, maar het felst gaan de misdadigers tegen de bis schoppen te keer. Do kerkvorsten van Chiapas en Hua- juapan zijn reeds gevangen gezet en het geheele domkapittel van Chilapa eveneens. CaHes doet onderwijl aHe moeite om' de wereld te doen gclooven, dat hiji geen bols jewist is, maar de gezant van Rusland in Mexico heeft openlijk verklaard dat in Mexico, vooral ïoor zijn Intensieve werk zaamheid, liet bolschewismo groote vorder ringen gemaakt heeft. En dit niet aUeen onder de arbeiders in de -groote steden) maar ook op het land. Mexico, aldus de gezant, is wat de wijiza van regeeren aangaat, zeer nauw met Rus land verbonden en de kamer van afgevaar digden krijgt binnenkort, op baar bijzonde ren wensc'h, de boeken, welke de nieuwe Russische strafwet, alsmede de wetten over den arbeid bevatten, wijl Mexico die tot voorbeeld wil nemen. De Russische diplomaat jstelti dan met voldoening vast, dat het te verwachten is, dat Mexico zijn lieele wetgeving naar dip van sovjet-Rtusland zal inrichten. Ofschoon de vervolging zoo br.utaal mo gelijk is, wordt zijl toch door de Mexi- caansche autoriteiten voortdurend geloo chend. Intussehen is voor de Katholieken en vooral voor de vervolgde geestelijken, in Mexico een toestand ingetreden, die aan dien der eerste Christenen in de Cataoom- pen herinnert. .Daarbiil hebben ook toonee- len plaats als indertijd bijl de Romeinsche vervolgingen. Zoo werden onlangs een aan tal jongelieden uit de hoofdstad des lands, die zich ter verdediging van het geloof vereenigd hadden, gevangen genomen en' bij de slechtste misdadigers, moordenaars en dieven en slechte vrouwen opgesloten, dio ben beleedigden en bespotten. Het blad „El eco de Mexico" van Los Angeles schrijft over dit voorval en ver telt, dat de jongelui samengroepten en den rozenkrans begonnen te bidden. Dit maak te op de aanwezige misdadigers een diepen indruk en velen van hen begonnen ook mee te bidden. Den volgenden morgen begaven de gen darmen zich' naar de gevangenis om te zien, hoe de jongelieden den nacht haddén doorgebracht. Toen trad er een misdadiger op generaal Cruz, dia de jnspectie verrichtte, toe en zeide: De regeering vergist zich, wanneer ze meent, dat wij! bereid zijn, deze vopr- treffelijke jongelieden te beleedigen! Crnz, een bekende wreedaard, die berucht werd' door het feit, -dat hiji eenigen tijd geleden 250 gevangen vrouwen op gruwelijke wïj';zo in 't gezicht verwondde, sloeg den onver schrokken gevangene zóó lang, tot deze, met bloed overstroomd, ineenzakte. Maar niet aUeen vervolging en kerker- straf, doch ook de marteldood heeft intus sehen onder de Katholieken van Mexico reeds slachtoffers geëischt- Twee jongelieden, Manuel Melgarejo, oud 24 jaar, en Gioachino Silva, 17 jaar oud, werden in Zamora gearresteerd, wijl zij ervan .beschuldigd waren tot de ver boden liga ter verdediging van het geloof te behooren. He soldaten wilden 'Melgarejo dwingen „Leve Calles" te roepen, doch de jonge- minachtend lachje vloog over het gezicht van het boerenkind. In elk geval hield 't zijne roode, door arbeid verharde hand voor duizendmaal schooner dan de fijne, bruine vingers van 't Zigeunerkind. De daaropvolgende namiddag was voor mij zeer onaangenaam. Daar was een brief gekomen van de moeder van dat kind, waarin kort en bondig stond.: zij, de moe der, wilde niet, dat haar dochter verder naast Karja' zou zitten, en daarom ver zocht ze haar meisje een andere plaats te geven. De brief gleed uit mijne hand. Zoo'n pijn als deze, beeft mijn leven lang haast geen andere brief mij gedaan. Als geslagen tastte ik naar, de tafel en zette mij op een stoel. Als verlamld zaï ik neerlangen, langen tijd. Veel, zeer veel overstelpte miji. AHéen reeds de omstandigheid, dat een gemeentenaar mij een brief schreef, deied mij zeer. Anders konden da luidjes, als ze iets met me hadden te verhandelen* den weg naar mijn huis aHen best vinden; cn het groote vertrouwen, dat ik in het dorp genoot, maakte altoos mijne vreugde en mijn trots uit. En nu schrijft men Jmij een brief van vijf kantjes. „Hoogachtend!" stond er onder. Eu de inhoud er van! Ik voelde, hoe man riep „Leve Christus, de Koning!" "De soldaten wilden hem opnieuw pres sen een heilwensch op Calles uit te bren gen, en toen de jongeling daartoe niet be reid was, sloegen ze hem een stuk van het oor af en,toen ze daarna Injl stukjes «4 beetjes het heele oor hadden afgesneden en de jongeman verder bleef weigeren, rukten zij hem de tong uit. De 17-jarige knaap wHde zijn kameraad helpen en Het zich niet van hem scheiden. Aan het slot van dit vreeselijke tooneel schoten de soldaten beide jongelingen dood'. Zij stierven moedig den marteldood voor -Christus'. Het is door ooggetuigen en met geloof waardige documenten te bewijzen, dat op het o-ogenblik in Mexico een Neroniaansche Óhristen-vervolging woedt, waarmee het ialistisrhe parlement instemt. DUITSCHLAND Cealilie van Weimar in Baden, De Baideusche Hh-ndhg is gister bij eengekomen. Na langd'urigé onderhandelingen over dé Vorming v)an een „coalitie van Weilmiar" (dentrum, deimokraten en socialisten) is deze tot stand gekomen. Tot staatspresident zal dr. Kolder (centrum) worden gekozen. ENGELAND He mijnwerkers-taking, In het Lagerhuis heeft de minister van mijnwezen meegedeeld, dat geen uitvoer van steenkool zal worden toegestaan, voor dat de voorziening van 'het binnenland yer- zekerd is. Na de 14.000 werkwilligen Van Maan dag hebben er zich eergister 20.121 meer aangemeld, vooral in Yorkshire, en het totaal bedraagt nu .410,502, waarmee de volle 331/s o/o bereikt is. In de districten wordt druk onder handeld. FRANKRIJK Waar. dé prie»terhaaj! ophoudt. Bij den voor kort dn Parïjk gehouden Katholiekendag ter vermeerdering der priesterlijke roepingen, Verteldp een der redenaars het Volgende, teekenend' géval. Een Pajrijéelhe kapelaian werd bij' een zieke, geroepen in een hoofdzakelijk rood arbeiders-kwartier. Het was vroeg in dén morgen, op het tijdstip! dat aHe treinen, trams en auto bussen vol arbeiders plegen te zijn. De kapelaan neemt het Allerheiligste en. trekt ovér Ae superpli zïj'n overjas aan. Zoo wacht hij! bij een halte op zïjh tram. Doch toen deze eindelijk aankwam, was zijl reeds overvol. Twee menschen stijgen nit en de condukteur roepjt: nog, twee plaat-' sen De beide plaatsen waren echter reeds lang bezet, voor de kapelaan aan de beurt komt. Indien hij ecJhter dez'e tram miste, bestond er gevaar dat hiji te la at bij: den stervende zou komen. Op 'het' laat ste oogenblik ruktj hiji zijn jas lopen, zöod,at het witte koorhemd; en de stola ziahit- baar worden en hij roept-: „Ik moet; na.a(r een zieke". Ieder kijkt hem! getroffen aan en de conducteur zégt rustig;: „Stijgt U m'aar- in". Men maakt plaats vbor den priester- Plotseling verstomt in de gjansehe afdee- ling het luide praten, de kranten worden stil toegevouwen. Het was als .vóelde ieder! Go'd zelf is ingestegen. Spoedig Verhief zich een ar beider van zijn plaats en hood dezla den .priester aan met de woordenMeneer pastoor, daar zal het beter voor Ui zijn. Diepe ernst heerscht er gedurende dén ganschen rit. Misschien denken de men schen aan hun eerste H. Com'mtanie, m'eni- mijn Vuisten zich balden, hoe mijn gezicht vertrok. „Zij wil niet, dat hare kinderen naast Karja zullen, zitten!"„Ze kon wel ongedierte hebben! Ze kon wel me- laatsch wezen!" En waarom dan, waarom dan? Niet omdat de luidjes voor de goede manieren hunner kinderen bezorgd zijin, zoo fijngevoelig zijn ze volstrekt niet, dat weet ik veel te goed uit duizend voorbeel den, en Karja heeft ook geen enkel leelijk) karaktergebrek. Zij is een rein kind, heeft de beste vermogens, beter dan de meestien mijner andere leerlingen, en datgene, wat den luidjes ongehoorde wildheid! schijnt, is toch niets anders dan de zeer natuurlijke wijze van optreden van een kind uit een ronddoolenden stam, dat zich aan de streng ordelijke opvattingen eener gezeten ge meente eerst gewennen moet. Merl heeft evenwel geen mededoogen, men gunt geen tijd, men weet aUeen, dat die vreemde een Zigeunerkind is, dat daarom bélist slecht! moet zijn en dat uit den kring van hun eigen soort moet gebannen blijven. Tot nog toe heb ik zelfs in mijn meest geheimen gedachtengang den luidjes, daar beneden in het dal, nooit voorgerekend, wat ik al gedurende mijn leven voor hen heb ten offer gebracht; nu evenwel, in dit geen wellicht ook aan zijn koutende laatste Toen eindelijk d« priester aan dé plaatd ■zijner besteimimdng was aangekomen, zei hij: vbor het uitstijgen mét ontroerde fctem! „Ik dank U, inijhc heeren!" En een hunner gaf' ten antwoord!„Niets te danken, 'het' is het minste Wat mén kon doen." De referent, die dit schijnbaar onbe duidende geval v.erteldé, voegde er aan toe: „Gelooft U niet, dat men Van deze menschen wel iets goed kon maken, in dien er slechts meer zielzorgers voor hen aanwezig waren AMERIKA Be boycot in Mexico. Dat de boycot der katholieken in Mexico niet zbo'n „belachelijke bedrei ging" is, als president Calles het gelilefcte te noemen, kan blijken uit de volgende kleine feiten die we zoo terloops ont moetten. i Een bekend bierbuis in de hoofdstad! heeft in den loop v,an een geheele maand' geen druppel bier Verkocht. In Acquascalient-es heeft men het tram verkeer moeten staken, daar er door niej- mand van de tram gebruik werd gemaakt. De toestand iu Albanië. - Volgens berichten uit Belgirado is dn regeerimg Van Albanië er in geslaagd' de opstandelingen in het Noorden vkn het land te onderwerpen. Er werd een hevige strijd! gevoerd, D:e vluchtende opstandelin gen worden thans door de regeeringstroa- pen vervplgd. Of de revolutionaire be weging' definitief oïidegdrukt is, staat nog niet vast. Men vreest, dat geheime kraehten, d^ei over aanzienlijke finan- oieele middelen beschikken, aan den ar beid zijn om Achmed Zogoel ten val te brengen. Latere berichten meldden, dat dé op stand, die v.n.,1. onder dé kajtholieke jstaanl- ,m>en woedde, onderdrukt is. De burgeroorlog. Blijkens een te Rarijis uit Peking ont vangen bericht, zbu maarschalk Beng-joe- tsjang! in da provincie Sjansi zijn v.tei-sdher nen aan het lioofd Van drie legerkorpsen. Hij is reeds slaags géragkt met de troe pen v.an Woe-pei-foe. KORTE BERICHTEN Te Sofia, is 'do voorzitter der plaat- 'selijke al|ckeeling der agrarische partij, Kosta Todproff, vermoord. Men denkt met een poBtieken moord! te doen ta hebben. Het sovjeit-éongres, waarvan het eerst heette, d,at bet Was uitgesteld, is gdsijer té Moskou geopend. Kinovjeff en Trotzky werden Van leidende functies ontheven. De opstandjigé beweging in Mexico blijkt veel grooter te zijn, d!an uitde öffïcieeto berichten valt op te maken. ,Tfen rebellen-aanvoei'djers moeten reeds terecht gesteld! zijn. Tengevolge van de petroleumbelan- gen, dreigt een eonflict tussdien de .Ver. Staten en Mexico. De bemoeiingen van Chamberlain, om een samenkomst fusschen Briand en Mussolini voor te bereiden zouden, naar thans weer verluidt, sucées gehad heb ben. Een onderhoud tusschen beide politici aan liet Lago Maggiore zou aanstaande zijn. Te New-York is een Belgisch stoom schip aangehouden, dat alcohoHsche dran ken vervoerde. - D;e sovjet-vertegenwoordiger te Lon-_ den, Krassin, is overleden. R.-K. Staatspartij!. N Het dagelijksch bestuur der R.-K. Staatspartij heeft aan de besturen dei; bittere uur, dringt zich da naberekening aan mij op. j Jelui kinderen heb ik bemind met da in nigste liefde van mijn hart; aan de geJ meente heb ik mij! vastgesnoerd met de in nigste krachten mijner ziel. Toen ik nog jong was, wilde de liefde tot een meisje zich meester maken van tnijin hart-, maar ik héb ze onderdrukt, want mijne standplaats was te arm, en ik wilde toch geen andere. Schier als een huisgenoot ben ik in jelui gezinnen gekomen, dikwijls op dagen van vreugde, maar altoos als er ongeluk dreig de of reeda bad getroffen. Ik heb' gere kend, overlegd, mijn hoofd afgepijnigd! om uitkomst ta vinden, als zij, wien 't aan ging, niets anders deden dan huilen of pruilen tegen hun lot. Met 'jelui ziekéiï heb ik gebeden, met jelui armste kind'eren mijn mageren boterham; gedeeld. Do gloed der diepste schaamte vlamt! van mijn gelaat, en wel hierom, dat ik juist nu dat alles ga ophalen, wat ik vroeger van weinig beteekenis en als van zelf sprekend hebl geoordeeld. Nooit in mijn leven hen ik !mïj[ zoo eUendig voorgekomen als dezen avond. Maar ik ben toch ook een mensch, die zijn warm Moed heeft, en die ook naar een beetje liefde en een beetje geluk vrlangf. Hadt jelui eens pa-ast mijl gestaan dï^ Ri.-K. Rijkskicskringorganisatics o. m'. het volgende geschreven: 1. Met het oog op de verkiezingen, zoo voor Provinciale Staten als voor Gemeente- teraad, welke in 1927 zullen worden ge houden, en in verband met de thans vol tooide reorganisatie der R.-K. Staatspartij', die over het algemeen een zoo goeden in druk heeft gewekt en den goeden geesti van onderlinge samenwerking heeft bevor derd, acht het dagelijksch bestuur! tihanS liet geschikte oogenblik daar, om' tot uwe besturen do aansporing te richten in uwe Rajkskieskringorga'nisaties een flinke pro paganda te ontwikkelen om zooveel moge lijk R.-K. Kiezers als lid der plaatselijke Kiesvereenigingen te doen toetreden, vóór! de sluiting der ledenlijst over 1925 zal pla-ata hebben. 2. Het tweede punt, waarvoor hef dage lijksch' bestuur de aandacht uwer bestu ren vraagt, betreft de a.s. eandidaatstel- ling voor de Provinciale Staten en Ge meenteraden. Zonder zich te wiHen mengen in de competentie der partijorganen, die op ditl stuk de verantwoordelijke leiding Hebbent te geven, meent het dageBjksch bestuur) toch een aansporing te mogen richten tof tl, en door u allen, die bij dit verkie- zingswerk betrokken zijn, om bij dié candidaatsteUing zich te laten leiden dooi) den geest, die ook de geheele reorganisatie! der R.-K. Staatspartij heeft bezield. Da geest n.l. om door onderlinge samenwer king en waardeering te komen tof een veelzijdige samensteUing ook van de pro vinciale en gemeentelijke bestuurslichamen; Het is immers het éérste practische ver- kiezingswerk, dat na reorganisatie der Partij plaats vindt- Vertrouwd mag wor den, dat de bevrediging mogelijk geble ken bij de samenstelling van den Partijf- raad, ook bij! dit werk bereikt kan en zal worden. Het spreekt van zelf, datf aUereerst naar bekwaamheid en geschikt heid der personen moet worden gezien. Maar da handhaving'van dezen alleszind rodelijken eisch, behoeft de door het dage lijksch bestuur en door ieder lid onzen Partij wenschelijk geachte veelzijdigheid en bevrediging niet in den weg te staan. Aan de besturen der Rijkskieskringorga- nisaties wordt verzocht^ voor de e.v. pro vinciale kieskring-organisaties en de plaat selijke kiesvereenïging, onder het rayon der eerste behoorend, een model-regleménti beschikbaar te stcUen, dat met de eischen, in het partijreglemeht omschreven, reke ning houdt. j t Be R.-K. werkgevers in het Zuiden. De. „Volkskrant" publiceert het rapport van het bestuur van het R.-K. Werklieden verbond aan den raad van Overleg der so ciale organisaties inzake de houding van de R.-K. werkgevers vooral in het Zuiden, tegenover de arbeiders en de vakorganisa ties. In een brief ter inleiding wordt de dikwijls van arbeiderszij'de geuite klacht, dat inh et algemeen de werkgevers in hef Zuiden des lands, in sociaal opzicht, on danks hun katholiek-zijn, dikwijls zooveeï ten nadeele afwijken van hun „liberale" collega's in hef overige deel van het land, gerechtigd genoemd, en wordt gezejgd, dat die klacht eigenlijk geen nadere toelicht- ting behoeft en een ieder, „zelfs hij| dia sociaal-bijziende is", dit concrete feif waarneemt: in het Zuiden des lands, waar! werkgevers en arbeiders uit één beginsel leven, moest eensociaal-ideale verhouding bestaan. Het tegendeel, 'dat weet ook een elk, is, aldus de brief, bet geval. j Het Verbondsbestuur meende echter, on danks de algemeene bekendheid van dé fei ten, dat het goed kon rijn, dat een poging werd gedaan, elke mogelijk nog bestaande onzekerheid ten deze bij de werkgevers vertegenwoordigers weg te nemen. Hef heeft zich om nadere inlichtingen gewend tot de besturen van de aangesloten bon herfstavond, voor, mij' zoo troosteloos, toen' ik daar stond aan den kalen zoom van het woud, en mijn blik viel op mijin eenzaam, vreugdeloos buis; wist jelui eens, hoe vu rig ik altoos voor mijne al te etiHe ka-i men naar een blijden kinderlach heb ver langd; hadt jelui dezelfde opvattling vaal menschenwaarde en liefde als ik; en bezat jelui een zelfde dringend gevoel van plicht, als mij vervult, om! namelijk! eene men- schënziel te redden, waar die te redden valt, jelui zoudt aUicht barmhartiger zijn en 't mij niet zoo moeilijk maken. „Ze kon wel ongedierte hebben! Ze kon wel melaatsch wezen 'Beste boerin, ge hebt een erg kwaden brief geschreven, en die maakt op mij den indruk, alsof hij! door de geheele ge meente is onderteekend. Nu begrijp ik mijne schoolkinderen ook. Ja wel, kindertjes! Jeluidjes hebt over den meester en rijn kind in de laatste maanden veel hooren praten. Of er ook veel goeds onderdoor liep? Denkelijk niet! Langzamer hand is dan ook de liefde, die ge uwen onderwijzer toedroegt, verminderd, en da minachting tegen het vreemde kind, dia jelui onergdenkende harten anders onbe kend was, is nu daarin gekweekt en ont wikkeld. (Wordt vervolgd.) t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1