I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad he Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Ned. Seintoestellen-Fabriek N.S.F. Anode-Batterijen J. M. POLDERMAN - GOES Beleening, posito's e 4 pet. Goes Middelburg en Telegrafie n Handelsdrukkerij ES ijn. BUITENLAND VAN HET VATICAAN BINNENLAND tegeadeeite^jzen' UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES a. V. opdorp. 1 1 van der schuijjt's stoomboot- ree d eri j. blanker en snijderl i j 'magazijn polew. rijke keuze stoffen st. nb colaasgesohenken, offio. vertegenw1. VANI BORD. Nieuwstraat 21-23. ta. 167. j iKrina tbimpe. comestibles, veeeschwaken, Lange Vorststraat. ta. 113.-I Ij 1 GEMENGD NIEUWS CHE COURk&T jlecht-s éénmaal hard voeri Ige eten Ze maar ochtend.'., I niet te veel, om te voor. Eieren te ve't worden, 'jj dat het graanvoer niet te l:er mag zijn want de kipt. Imders niet. In 't begin is li het nachtelijk uur eea L beestjes maar daar wen- lan, zoodat ze na een paap lig zoo laat eten als over|. llic'ht 20 minuten gebrand1 dieren hun rekstok w» It en kunnen met volleni lan den nacht doorbrengen. Iers zal deze manier vai* Imd en lastig voorkomen, e proef mee neemt, zal! noeite ruimschoots* beloond I wintermaanden een zoeth |oor hun bedrijf uitmaakt, S. kkclpost „St. Nicolaas", lielmatige verpakking, ge.- |)apiem en sterk touw, Word Imlemi. I bij vioorkeur tep| den om', li, insluiting ya(n] ben twee*- gewensdht. Van adreésen mtet lak is (rrcspondeniie voor het [litenland. |or.d(t de nieuwjaarsaorrua. de onderstaande landleaf daar-achter laiangegev'en Ida. jDèfceimher; Aruba:, 2 Do- lë, 24 November; Bonaire, Izilië, 2 December; Rritsëbl JierCanada, 20 December fx her; China, 14 December) lumber; Egypte, 22 Decern- 1 Dëceta'berMexico, 13 lerlandseh-Indië (zeepost), I edierlandsch-Inidiëi (nihil), 1' Iw Zeeland, 17 November-) IrémberPenang, Dec: etn ische eilandpn, 27 Noveon1- lecember; Siam, I Decent), lus, 2 December; St. Mar. IrStraits Settlements, 1' pane'e, 17 November; Unie- p, 8 December; Uruguay;, taezuela, 2 December; Vjen;. bn Amerika, 20 December. Iduur is berekend tot aan In of dé eersite "ha-Ven van lestemtaing waar de brie- pi aïigegjevien'. Voor eorres, verder gelegen plaatsen! ia f post bezorging gewensdht. NUMMER 138 ZATERDA8 20 NOVEMBER 1926 I 2»™ JAARGANG |ten Wissels fabelwerken lankbetuigingen Reclamekaarten frten, Convocaties Enveloppes Servetten :ken rend ie Drukwerken zijn gaarne aanbevolen als het geschiedt met - RAAT straat - Telefoon 12 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westeingel 75, GOES; Telefoon (nterlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van ItotÖ regels f0,90, elke regel meerfO.lo; Contractregelprijs,te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 8R0GTEWAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN M ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen ENGELAND Tech .jnog geen stakingseiiid. Tegen alle oorspronkelijke verwachtin gen in, hebben de regeeringSvoorstellen' geen meerderheid kunnen vinden in de tnjjnwerkersorganisatie. De drie voornaamste centra Glasgow, Ïfew-Castle en Cardiff hebben den door- sla,g gegeven. Inmiddels hebben reeds .370.000 arbei ders bet werk hervat. AMERIKA Opstand in Brazilië. [Volgens ontvangen berichten, is er een «penlijke opstand uitgebroken in den Rrazi- liaanschen staat Bio Grande do Sul. Ge meld wordt, dat de loyale met de muitende troepen in botsing zijn gekomen in de ste den San Gabriel en Santa Maria. Te Santa Maria hebben muiters de stad van vliegtuigen uit gebombardeerd. Zij ver nielden een bankgebouw en een groot hotel. 1 Concordaten. 1 De onderhandelingen' 'die g'evoerd wor den tussdhen Duitsehland' enl hei Vatieaoin} over het sluiten yan een concordaat, tnemeu een gunstigen loop. De meeste algemieemie kwesties zijn reeds geregeld, maar men dient het nog eens te worden ©Ver een aan tal kleine en enkele ingewikkelde punten. iVoor die lente of den zomer van 1927 !zal het concordaat wel niet tot stand komenu In het Viajtfcafliij hoopt men in (het begin Van dj! jaar, een concordaat mét (Koemieinilë| te kunnen slusitëini. KORTE BERICHTEN De Italiaansehe ïlascistisdhe p'artij neemt geen nieuwe led|dn| mfefëjr aan. In Bulgarije moeten bijl de Verkiezin gen een 40-tal dlooden gevallem| zijh. Roemen® zou Duitsehland, in ruil Voor -een leening, verschillende belangrijke concessies willen Verleenen'. In Frankrijk is eén nieuwe Internahip nale revolutioimaire partij! gesticht, dole uitsluitend met algemeene stakingen' wil werken. 1 i Kardinaal Maurin heeft in eén- be langrijke rede verklaard, Bat de tijd! gieko- men is oml dén strijd door verzet tegen de Franscbe leekenwetgeving aam te binden. Hij zal de leiding op; zich- nemen. Het conflict tuss'cihen de Spaansche regeering en het wapen -dier artillerie is pia gelheel bijgelegd- Het, wordt mogelijk geacht, dajb Cook zal verklaren, dat de mijnwerkersstaking beëindigd moet worden, daar er geen twee derden-meerderheid meer is Voor vbort- zetting der staking'. - - Uit versdhAJeno deelen van Mexiéo Ajn telegrammen binnengekomen waarin sprake is van grooter activiteit der „ban- dfetengroepen", die ;grooter krachtsomt- plooiïng Van republikeinsdhe regeerijngs- troepen ten gevolge heeft. TWEEDE K AMER. Overzioht. Vier moties vielen Donderdag als vruch ten van de beraadslaging het ministerie iif de schoot. Ze werden ingediend door de h'eeren Bulten (herziening bezoldigingsbesluit) Ter, liaan (regeling rechtspositie en herziening der salaxisregeling, béide voor de ambte naren) en Surïng (verplicht zevende leer jaar). Minister De Geer ontving ze niet vrien delijk. De drie eerste wees hij! kort en bon- <hg af,^ wijl de financiën van het Kijk nog geen nieuwe kostbare uitgaven kunnen ver dragen; voor het zevende leerjaar, mede het oog op de klove die ligt tusschen Leerplicht- en Arbeidswet, was de minister Jets goedgunstiger. -Wanneer dit zonder groote kosten mo gelijk is, is de minister wel genegen om in plaatsen waar bet' beslist noodig is, heij zevende leerjaar, weer in te steüen. Daarnaast zal er zonder wijziging te rongen in artikel 9 van de Arbeidswet, Waarin bepaald wrndt, dat kinderen van 14' jaar geen arbeid mogen verrichten in fa brieken, bedrijven enz. een bepaling in het leven worden geroepen, waardoor men wel voor het bereiken van dien leêftdjd leer- Lug mag zijn aan ambachtschool en andere «mcLting-en. Voorts hebben de Kamerleden een ru zietje moeten aanhooren tusschen ds. de wasser en de dominees Lingbeek en Kers- n' welke laatsten het den leider der O. H. »?g umuer lastig maken met de beschuldi-i gpig dat hij niet zuiver in ,de leer lis. l,v len 0ttden heer doctor, die de coa- t i iffister rijn da Verschillende nfoties ïnet een tamelijke meerdérheildi aangenomen. De regeering had echter van te voren vers klaard er geen gevolg aan te zullen gevfcn. Het Lridsche ziekenhuis. Met die ingebruikneming yam bet nieuwe Academisch Ziekenhuis te Leiden zal wel dra een begin worden gemankt. Orders 'halen?, I Naar we vernemen is het Commlunis- tisch Tweede K'aanerlidi de Visser naaff Moskou vertrokken. Aan den begraotiiinigisl- a rbedid zal dus door hem dit jaar vermoöd|d- ljjk niet worden deelgenomen', hetjgieen onkel genzeggaKj'k tyldwinst beteekent. Nog eens de !Z«merl!ijid< De heer Braak heeft wederom een wets voorstel hij' d<e Kamer ingediend, tot ai6- sc'haöïng van den zomertijd. Bezuiniging. Naar Verluidt overweegt de Söheepl- Vaartcomlniiissie in haar verslag voor te stellen eenige zeeVaartscliolen in het Noor den v'an onS latntl opj te heffen. De storing in dje levéring vain elect frischen stroom heeft gisteren alhier1 en |te iVlissingen ongeveer 1 uur en 50 minuten, gedjuurd, wat voor vele bedrijven, die Jnefc motoren werken, een groot ongerief was. Ook vele winkels en kantoren (haidden «groo te last ervan, vooral ook door het donker najaarsweer en het vroeg inyallenl van idje duisternis. In verschillende winkels vér- kocht men bijl kaars- en petroleum licht en rij, die nog gas hebben blonkein' dit maal bijzonder uit. Ook de tram heeift gedurende dien geheelen tijd stil gestaan en' jdat heeft zulk een op'eenhoplmg Van reizigers ge geven zood|at later de trammen Versterkt mloesten worden en het eenligen tijd Buurde Voor ,de dienst weer geheel normaal was. Eergisteravbnd1 zou de heer M. uit Nisse zich naar den sneltreinl die plm'. 7 uur van 'hier vertrekt, begeven. Daar hij ter plaatse niet bekend' was, liepi hij' naar. de richting van de ha,v(en ent !had het onge luk te water, te geraken. Hij! kon gelukkig nog een touw vaai een roeiboot grijpen.' en vanaf de mailboot, die in de foaVen lag, hoofde men zjj'n hulpgeroep. De drenkeling ward iluks binnenboord gehaald! en van droge kleeren voorzien!. Be Burgemeester van Heidchenvel. Van dit geestige Fransche blijspel, door St. van Cuijk in natuurlijk loopend Hol- landsch overgezet, hebben de talrijke aan wezigen gisteravond in Schuttershof volop genoten. De zeer bewogen avonturen vani Paul Derks; de kopelooze verwikkelingen waar de onfortuin! naar leiden kan en de aller dolste situaties waartoe Derks' a.S. schoon papa aanleiding geeft, hielden den lach niet van de luchtverwekten applandiseeringen even spontaan als langdurig. De leden van „St. Genesius" hebben zichzelf overtroffen; gemakkelijk en losjes gingen de gebaren; de voordracht was on gedwongen en naar behooren gemodu leerd; kortom: de tooneelfiguren leefden. Voojcal de hoofdrollen waxen in goede handen. M. Burgs was voortreffelijk ala de ex- mosterdfabrikant, die gelijk parvenu's, zich schaamt voor zijn verleden en met geweld aan groot- en hoogheid wil doen. Kostelijk typeerde J. Joossen, den ren teniersbroer, die wat minder last heeft van de stekende broodkruimels, doch' daar entegen een zwak overhield voor de veler lei zaadjes waar hij vroeger in handelde. A. Witkam typeerde onverbeterlijk, den zwaar beproefden Paul Derks en hij vond een waardig tegenspeler in L. van Kalmt- hout als Maurits, de zoon van den moS- terdjman. M. Bdjk, die een doublure voor zijn rekening had!, wist zoowel deh windel- rigen de Wilde als den nuéhterelni Neo-ks, iets origineels te geven. E. Burgs, dje ook in twee roDen optrad) Vermaakte allen eerst met den leep-onnoo" zelen hotellier en later met den omgeilkteln bode. Bij' de kleinere rollen viel ook veel te waardeeren en resumeerend kunnen we niets anders zeggen, dan, dat we zelden een tooneelölub van dilettanten zoo goed zagen spelen; met ons zullen dé lederi v&ü St. Genesius dit voor een goed d'eel toeschrij ven aan die goede regie, die Zijl ontvangen Van kapelaan Hoogeryorst. Best nu nog te meidten, da,t !de mkziek dé hiaten tusschen de bedrijven wellnjh klend aanvulde. - 'Morgenavond volgt de reprise; wie gis teren verzuimd heeft en prijs stellt oJ( eenige genotvoBe uren, neme zijn kans waar.! Wiegens plaatsgebrek verkort). Moedercursus. IWij verwijzen belanghebbenden naar de annonce waarin mevr. dr. M. J. Plan- teijdt een moedercursns aankondigt, welke bij voldoende deelname dezen winter ge geven zal worden. iW aarsdbuwiug. De Commissar ia Van politie te Goes waarschuwt belanghebbenden vborziehtig te zijn met het aankboopen' van relafcijëin mét Christiaan Smith, géboren te .^L'm- sterdaun' 31 Juli 1875, zich nosm'end'e op richter en voorzitter Va,n bet Kolonisatiié- bantoor „SashntdhewUn", wonenkle te Sas katoon (Oana/dja), tijdelijk yerblij'vend'e te Kotterdjaiu. Hij tracht thans personen te bewegeaj 'als landverhuizer naar jOanada te gaaDl In overweging wordt gegeven eerst inl- liicjhtingen in te wijnhen bij! den Oominisj- saris van politie. Orezand. Woensdag 214 November zal de BI.-K. Middenstandsvereeniging „De Han ze" alhier des middags te 2 uur :een algemeene ledenvergadering houden in de gemeenteherberg. Bij de verschillende pun ten der agenda die aan de vele niet-leden ook zal worden toegezonden, merken wij ook op: rede van den beer Chris Jansen te Amsterdam'. Waar bovengenoemde heer in deze rede ook zal uitleggen het 'groote doel der Hanzevereeniging, kunnen wij niet nalaten, dringend alle niet-leden: aan te sporen deze belangrijke vergadering, bij te wonen, want hef bestuur heeft juist ook voor hen deze bijeenkomst toegankelijk! gesteld om de niet-leden, dia Ovezand' nog zooveel bezit helaas, hetzij, uit onbekend heid met het groote doel der Hanze, het zij uit laksheid te overtuigen dat zij', toch verplicht zijn lid te worden dier groote! B.-K. Middenstandsvereeniging. Daarom Katholieke middenstanders, Woensdag al len op ter vergadering. En laat niemand dan huiswaarts keeren dien avond, of hij zegt bij zich zelf: „Ziezéo, nou ben ik toch lid van een vereeniging die mijn belangenl met hart en ziel voorstaat." Hansweert. Door de P. V. „De Blauwe Doffer" is aan den gemeenteraad een ver zoekschrift ingediend om de verordening voor het uitvliegen van postduiven in het tijdvak van 15 Maart tot 15 Meil in 'te trekken. We vernemen uit goede bronnen dat voor de competitiewedstrijden van den Zeeuwschen Korfbalbond door den Ned. Korfbalbond een medaille beschikbaar is gesteld voor den kampioen van Zuid-jBeve- land en een lauwerkrans als wisteelprij!s| voor het kampioenschap van Zeeland. Te vens is door den Z. K. B. voor elk genoemd kampioenschap een medaille beschikbaar gesteld. Oostburg. Daar djooii duiVenhouders jaar lijks geVoeligé Verliezen geleden wordlen dioor het sterven van duiven aaail, onder; •pluimVee veel voorkomende ziekte, diplhte- ritis, 'hadden eenige duijvenhondérS alhier hun postduiven doen inspuiten met een onlangs uitgevonden: eerumi als voorbehoed mülddel tegen idiei ziekt. Of' Van 'dij; vjQoi'ber- hoedWiddel -n te groote dlosis is toegieffiieindj o'f door welke andere reden ook, ha niet be kend, doch kort na de inspuiting bleken alle .djuiven gestorven. m i In 5t kraaiennest, i ■■HMMHMHHHH Communisme. Deze week werden we opgeschrikt door een communistisch en opstand in [West- Java. Honderden Javanen, gekleed In witte ge waden het teeken dat ze zich ten doodé gewijd hadden trokken moordend' en vernielend op tegen het Nederlandsch ge zag om tenslotte neergeschoten of gevan gen gezet te worden. Telegrammen brachten dra geruststel lende belichten en als illustratie, hoe luch- tig men in Indië zelf dit drama opvattej werd geseind, dat in de hotels en socië teiten der hoofdsteden de diners-dansaufi druk bezocht waren, waarbij' de ernstige gebeurtenissen werden weggelachen in flir tend discours. Ook de Indische bladen namen meeren- d^els 't geval „en bagatelle''' slechts On paar trokken geducht van leer en een dahrvan adviseerde de regeering als genees middel tegen de onlustenzet alle opstande lingen tegen den muur en geef ze den .Deze twee uitlatingen zijn typeerend voor den Indisch-Hollandschen geest. Zoolang mogelijk wil men het gevaar weg lachen, maar wanneer werkelijk ge vreesd wordt voor een verstoring tvanl de rustige rust, dan moet de kogel helpen. Of het geval zoo eenvoudig is zal ieder betwijfelen die inziet dat de inlanders uit Java s .Westhoek feitelijk slechts werk tuigen waren in de handen van de Euro- peesche agitato-r®, die mogelijk en waar schijnlijk uit Biusland hun instructies krij gen. Instee van tegen de gevolgen! alleen) moet men zich voornamelijk tegen de oor,- zaken richten. t Op de eerste plaats moet krachtig stel ling genomen worden tegen deze verderfe- lijke propagandisten en ten tweede moet het volk zooveel mogelijk onvatbaar ge maakt worden voor de bolchefwistiéehe in vloeden. j Cl Pijnen in nug en lendenen Kloosterhalsem verdrijft 'de pijn Het is een feit, dat het Communisme rij'nJ grootste tegenstanders heeft in den gods dienst en in het bezit. Daar waar het geloof het geringste en do armoede het grootst ie, heeft het dan ook het meeste succes. Wal men deze moderne uitwas afdoende tegengaan, dan dient men dus den gods dienst op te wekken en de welvaart te verspreiden. Dit laatste liet in Java's .Westhoek aUes te wenschen oyer. Of zegt het niet genoeg als een Javaan liever sterft dan blijft leven t Ein wat de godsdienstige verzorging betreft: heeft men zich ten dien opzichte niet van grove nalatigheid te beschuldigen? Moet do missie nog niet steeds hoofd zakelijk van liefdegaven bestaan en heeft de Indische Volksraad zich het vorige jaar niet uitgesproken tegen den onbe- perkten arbeid der zending? Voor de roode volksopruiera wad men immer veel gastvrijer. De vruchten bleven niet uit. Maar ze .zijn zeer wrang. Niet altijd is de Oost-Indische doofheid' een gemak. J UITKIJK, i 'Aanvulling vait dé lijst met aamherte- Ienswaardige adressen. 1 i. H. S. DRIJFHOUT. r'"! I I BOOMKWEKKjEBIJ: EN ZAAD- HANDED. i i Wdjngaardetrate.t 38, I 1 t,. 15e11 aks.. 11 m KACHELS IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN. Katde 63. N. KAUFMANN. i jj f HET; RADIOHUIS. f 'f 1 ij Papégaaistraat 12. li!'1 BLOKPORL EN ZOON. j RUND- EN, VARKiENSiVLEESCH SPEK. .I'll St. AdriaanstraJat.. Tel. 70. 1 j J PARAPLUIE-huis A; uinke. j HEDEN OPENING. Lange Vorststraat 39. j i SLAGEBIJ VAN HOVE. I HOOFDKAAS ROLPENS iWOESTSOORTEN. |J 'sHeer Hendgikskinderenstraat. hi J. DE KRAMER. |f i NAAIMACHINES EERSTE KLAS FABRIKATEN REPARATIES'. Heerenissewegl B 26. j i 'h. JOOSSEi. I i' 1 'i MANUFACTUREN, ENZ. PRACHj TIGE SINT NICOLAAS-OAD'EAUX', 's Heer HeUdrikskindorenstraat 57. M. QÜAKKELAARL CHOCOLADELETTERS LUXE DOOZEN. j I Lange "Kerkstraat1. 1 i f_i I j. m. POLDERMAN. i RADIO-ART, VAN DE Ni- S. F. K!okstraa,t'17. i l BOTERLETTERS, LEKKERNIJEN. Korte Kerkstraat. I I i I j SNEL-GOEDERENDIENSTEN. Groote Katdje. ,Telt g. |Ji 'iËi fe p. iouisse. i IMPORTEUR VAN OAKLAND CHEVROLET,- EN PONTIAQAUfflO'S iWestwal. Tel. 289, i LIKEUREN JENEVER EN BEANI DEWIJN. i j G anzepoortstraat 53. J j im. dedreu. I r"( i HILVERSUM. Thans ontvangen 90 Volt f 7,50, 120 Volt I 8,80, DE BESTE VAN ALLEN, OMDATna een ontlading van 65 uur met 10 M.A. de span ning slechts 6 Volt daalde. OMDATna 3 dagen rust de span ning' weer met 4'/2 Volt OMDAT: geen enkele andere bat terij deze proef kan door staan. Vertegenwoordiger, Klokstraat 17. Ook voor de Toestellen M 4. W. DE SCHRIJVER. I MACHINES MOTOREN. Sedsstraat Q 10 en 11. "J O Va» de M. O. Ut O. AL Een dezer dagen kwam een meneer, ee») Ieeraar m. o. boekhouden, op het politieH bureau aan den Oppert te R'dajn zdjnj beklag doen over het feit, dat een mUK ziekinstrumentenhandelaar aldaar zijn vi-i ooi, welke hij hem in bewaring had gege ven, had verduisterd. De handAaar had! wel een schadevergoeding willen betalen, maar deze was, aldus de aangever, zoo belachelijk laag, dit hij' niet in deza transactie had willen treden. 1 De muzïekinstrumentenhandelaail werct ontboden en deze deed een geheel audesj verhaal; dat, naar nader is gebleken, meeU met de werkelijkheid overeenkomt. Eenige maanden geleden, zoo vertelde dei van verduistering betichte handelaar, wam een meneer in zijn zaak gekomen met eeffl viool, welke bij 'te koop aanbood vooir) f 15. Het instrument was dezen prijte nieS niet waard, en bovendien koopt de hande laar in den regel geen instrumenten vainl particulieren. De meneer bleef evenwel weeklagen over slechte financieels om standigheden, en ten slotte leende de han delaar den man f 10, de viool in pand ne mend en erbij bedingend, dat als de f 10( niet binnen een maand terugbetaald zoiï zijn, bij bet instrument naar) een vendu zou brengen. De meneer vond dit beet, accepteerde de f 10 en verdween. Eerst dezer dagen kwam hij! terug. De viool wam evenwel al verkocht. De meneefl eischta au een schadevergoeding van f125. Hi| moest het instrument terug hebben, om dat de viool niet van hem was geweest, maar van zijn meisje, dat van het belee- nen van het instrument niets geweten] zoU hebben. De handelaar vroeg daarom, dat meisje eens in zijn winkel te laten komen. Dat kan niet, zei de meneer, omdat rij sedert kort dood is. De handelaar wA- gerde de f 125 te betalen, en de menaenj deed aangifte van verduistering. Naar aaU de politie voorts bleek, is ket meisje niet overleden, maar sinds korten tijid de echt- genoote van den Ieeraar. Zij heeft van del geheele zaak niets afgeweten. Tegten dea Ieeraar, die ia opgesloten, is nu proces verbaal opgemaakt wegens het opzettAijK doen van een valsche aangifte en wegen» verduistering van de viool. 'Opgravingen, De Oostenrijksche overheid heeft ver gunning verleend tot den .doen vaii op gravingen in het park van Schoanbrunn!, waar roedeloopers op twee plaatsen blo- graven goudschatten vermoeden. De opgra vingen moeten geschieden op koeten vaffl do gravers, die zich verbinden moeten df kuilen opk weer dicht te gooien, j E.t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1