OSCOOP Roosendaal NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND IJVER" ik der Zeeën. roederartikelen K „ZEELAND", II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS feuilleton ™EÏÏifEHLAiF"™ BÏN N EtMLAND 't Zigeunerkind. iporteurGogs TOSE. BOOM: Levertraan te Goes, IDERSÜ m. Buitenlandsch Overzicht I SHE COURANT isky, Arac, Rhum. p. ffesch liieky Black and White f 7,50 liisky „Macdougalls" -e,oo |iiskv King-George iV -7,00 irac „Indo" - 4lS0 kmaique „Vieux" - 4,25 -maiqueVioux p.'/jfl. -2,30 line Juste Mercier p. fl. f4,oo Tiisquit Debouchè Co. f 6,SO p. fl. f 3,50 p. fl. f 3,75 12678-36 F00N145 - GOES en met ember a in acht acten. 1UMMER: 12671-80 nd 8 uur. tin Kidd, de schrik j.: De Doordrijver. lagde entreeprijzen KUA5MER 13S OiRSOAG 16 NOVEMBER £323 223^ JAAR3M8 TONICUM. lie Sanguinose nog redding l logen. Wanneer het gestel liekte voorbij was, maar de I Sanguinose nog wonderen It niet uit; gij zoudt het U ^daan heeft doet zij gaarne ns van goed 300 gram. tl. f21,00. 13600-40 }-s en goede Drogisten. Den Haag. te waren, omme-r sparen. THIEME in Het Huis n over de Nieuwstraat rg, voldoet aan de hoogste 115 ct. staangeld voor defl. nair in Effecten. RICHTING. nde da markturen zitting in hel tomende Bank- en Effectenzaken R BÏLUJK. 9782-30 tegen de scherpst con- lit in en LIJNKOEKJES. Zuiverheid gegarandeerd, s reductie. oon 162). 12649-50 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Wastsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie on Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maarrden, bij vooruitbetaling; Adwrtentiën van Itotö regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT DELEZEN IN ALLE KRINGEN De geloofsafval in de steden. (Slot). In do vorige artikelen zagen we, dat ruim de helft der menschen van het platteland naar de steden trekt. Van to voren moeten deze uitwijkelingen geeste lijk gestaald zijn of ziji raken grootendeels voor de Kerk verloren. Dat van te voren wapenen kan het best geschieden in de patronaten en la ter in de verschillende katholieke or ganisaties. Het is niet voor niets dat de bisschoppen bepaald hebben, dat ook in de kleinste parochies patronaten moeten worden opge richt, doch dit oprichten heeft weinig zin, wanneer de steun en medewerking der pa rochianen niet gegeven wordt. Hetzelfde geldt voor de verschillende bonden en vakvereenigingen. Bector Kok wijst hier op twee voor komende fouten. Vooreerst moet men zich niet angst vallig blijven afvragen, of op de plaats, waar wij wonen, (wel een organisatie noo- dig is. Het is er nu nog zoo rustig. Men weet niet van arbeidersleiders en nog minder van collectieve arbeidscontracten. En werkstakingen komen niet voor Neen, zegt hij, die uitwendige rust be- teckent niet, dat de menschen er tevreden zijn, en overtuigd -z'ijln, da.t de verhoudingen gene verbetering behoeven. Maar erger nog wordt het, als deze menschen nu naar de steden trekken. Daar komen ze in aan- laking met anderen, die hun de oogen voor de sociale mistoestanden openen en zé in de socialistische vakvereenigingen bren gen. Ze zijn al verdronken, voor. ze nog water hebben gezien! De hedendaagsche rust op het platte land gelijkt op de rust van het kerkhof, maar is niet geschikt, om strijders te kwee ken voor de Boomscke idealen. En vervolgens, is een font, dat als er organisaties zijn, men niet zorgt voor he tere verhoudingen. „Het kan schrijft de Bector gewoonweg niet door deni beugel, dat onze RI.-K'. organisaties het tot een strijd laten komen, zooals dit op het oogenblik weer gebeurt te Zevenbergen, Zevenbergsche hoek en Langeweg. Dat moest tusschen R.-K. organisaties niet mo gelijk zijn, en dat is ook niet mogelijk, wanneer men zich stelt op den grondslag van het katholiek beginsel, dat meenings- verschil niet moet worden uitgevochten, maar dat men dan beide zoeken moet naar een behoorlijke rechtspraak, en zich daarbij neerlegt." Het ergerlijke in dit geval was, dat de Protestantlsohe hoeren in het naburige Klundert, wél bereid waren, arbitrage te aanvaarden, en dat daar dus de staking voorkomen werd! D-e conclusies, waartoe Bector Kok ten slotte komt, zijn deze drie: „1. Do geloofsafval in de groote steden is verschrikkelijk. De plattelanders, in het bijzonder de Katholieken, worden door den trek naar de groote steden voor een zeer groot deel daarin betrokken. 2. Do zielzorg op het platteland moet berekend zijn op den grooten trek naar de steden, wijl de volkshuisvesting op de aller eerste plaats een godsdienstige vraag is. 3. Krachtige sociale vereenigingen en daarnaast goede sociale verhoudingen op het platteland tusschen werkgevers en werknemers, die o. a. tot uiting komen 3n het aangaan van ooHectieve dontra|c- ten het stempel dragend van Christelijke levensbeschouwing, zullen een machtig middel zijn, om den plattelander bij! zijn. trek naar de groote stad te bewaren vooQ- afval op godsdienstig, sociaal en politiek terrein." Hoe volmondig we instemlmen met het betoog van rector Kok, meenen wij toch te moeten wijzen op een leemte, die we daarin noode opmerken. J) -0- t Is toch goed, dat ik altoos veel werk heb gemaakt van de ziel kunde, wat toch ook een dure plicht is voor iederen onderJ wijzerandera kon ik er licht toe komen, Karja verkeerd te behandelen. Zeker, ik kon ze van den vloer opjagen en haar keu rig netjes vastplakken aan da tafel metj een abe-boek voor zich, zooals in een flmk gezin moeders kindje zit, als er bezoekers zijn. Ik kon hare wildheid in- toomen door ijzeren dwang en mezelven wijsmaken: dat heb je eens goed aange pakt; toch zou ik zoodoende handelen als een ruwe dwaas, die het wild opgegroeide boompje met een enkelen ruk wil recht buigen, en er niet aan denkt, dat hef moet breken. -Neen, ik laat kaar voorloopig zooals ze is, ik noem haar evenmin bij1 haren nieu-, wen naam, maar zeg tegen haar Karja,- ?°oals ze dat gewoon is. Tegenover mSjl t ze gedurende langen tijd volstrekt, geen betiteling gebezigd. Sedert, kort 5,oemt ze mÜ «Meester," zooals ze dat van! Y a, on yun de schoolkinderen hoort.: oat overige spreekt ze tot mij met jij) Gaarne hadden wij gezien, dat de rector gewezen had op den invloed van de pers. Misschien vindt Z.E. het vanzelfspre kend dat in een katholiek gezin een kathoi- liek nieuwsblad komt, doc-h' het is onze -ervaring, dab er nog te veel Bioojmschënj zijn, die hunne voorlichting toevertrouwen aan andersdenkende raad- of berichtgevers:. En al belegert men de menschen Met dpostolischen ijver, wanneer den aanvoer van gevaarlijke of verkeerde lectuur niet afgesneden wordt, baat alle moeite niets. Intusschen bevelen wij. de brochure van rector Kok warm ter lezing aan. Ze is te bekomen hij het verzendhuis van het G. G. Genootschap, Mariënhurg, den Bosch. Uit schoon Italio. Meer dan andere landen staat Italië in het Zenith der wereldbelangstelling. Do landen rondom kunnen het nog niet al te best. vinden met de fajsei'sHifscfhe daden en hij zonder in Joego-Slavië bobt helt en kookt het in de gemoederen We gens de onderdrukking van de 500.000 Slowenen en Kroaten, die momenteel in' Italië vertoeven. De behandeling van deze Slaven is dan ook allerminst opwekkend. Het is hun vérboden hun moedertaal to spreken, ze hebben geen scholen, de Slo- veensehc kinderen moeten van huif prills jeugd af Italiaansch leeren, zich, aanslui ten bij fascistische jeugdorganisaties, zwar te hemden dragen en den faseistislchen groet leeren. Eiken Zondag moeten zij voorbij de fascistische vlag defileeren en deze groeten. In de Joego-Slaviscke Skoepsjtina zijn daar harde nootjes over gekraakt. „Weg met Mussolnii" werd er geroepen en meer dergelijke vriendelijkheden. In Italië zelf is het ook allesbehalve koek en eihet gist er bijna even wild als in de buurstaten. De kwestie der vereenigingsvrijheid o.a. is in een acuut stadium getreden. Het stuit iederen Italiaan tegen do borst, dat men zijn praaüust aan banden legt en hem zijn bewegingsvrijheid ont neemt. 1 Zoo valt de verbittering te begrijpen die opgekropt ligt in het hart der zonen van het zonnige Zuiden, wier overtuiging er met dit al niet er fascistischer op wordt al blijft iedere moordpoging streng afkeu- ringswaardig, toch schetsen de steeds weer- keerende aanslagen op den Duce maar a] te duidelijk een onheilspellendcn gemoeds toestand bij velen- en deze zal er niet beter, op worden, nu 'de fascisten feller alg ooit optreden. Over het gerucht van de opgehitste! massa heen blijft de Paus woorden van wijsheid en kalmte spreken. Als zijh witto vredesfiguur verschijnt, komen de opge jaagde zinnen stilaa-n to-t bedaren. Over gansch' Rome hangt do lucht vol donkere wolken; aUeen hoven den stillen Vaticaanschen heuvel blijft de hemel sereen. Dezer dagen heeft de federatie der ka tholieke mannen van Italië te Bome een ciongres gehouden waarbij over familié, school, zedelijke en godsdienstige opvoe ding van gedachten werd gewisseld. Bij het einde van de zittingenreeks werden de leden van het 'Congres door den Paus in plechtig verhoor ontvangen, en Pïus XI heeft weer beteekenïsvolle woorden ge sproken. .Er wordt gezegd, soms zelfs door katholieken, dat de Paus van zijn „ka tholieke mannen" een eigen politieke partij wil vormen, die onafhankelijk staart zou tegenover het fascisme en het desgeval lend zou bestrijden. Tegen deze bewering heeft dc H. Vader luid protest aange- teekend. Wij willen, zeide Hijl, noch do en jouw, zooals ze tot nog toe heeft ge daan, en 't is mij. best. Ik geloof toch iets te hebben gewon nen, namelijk, dat ze een vaag gevoel krijlgt van een tehuis, al is de hoofdaanleiding daartoe voorloopig geen andere dan hare liefde voor den hond. Intusschen overleg ik, wat mij verder te doen staat, of ik iets kan vinden, dat èn met haren aard overeenkomt, èn tegelijk geschikt is een verzachtenden invloed op haar onbeteugeld karakter te oefenen. Als ik niet wil mistasten, dan moet ik een punt van aanknooping inihaar vorig leveH zoeken. Mijne gedachten vallen op de muziek. „Karja, hebt ge vroeger bij de lui van uwen stam niet medegewerkt als er muziek werd gemaakt ?- Ze knikt. „Ja, het groote orgel kon ik niet draaien, maar trommelen deed ik dikwijls." „Hadt ge verder geen instrumenten „Moeder bezat eene handciter van va der, die de beste muzikant van de heele wereld was. Zij zelve speelde goed citer, en daarbij zong ze liederen, die zeer mooi, maar ook meerendeels zeer treuyig wa- ren." „En gij, Karja?" .Moeder was juist begonnen mij te on derrichten, toen politiek van een partij! dienen, noch' zelfs iets opwerpen als politieke partij. De katholieke actie dient los te blijven en vrij| van alle politieke verwantschap, maar als een organisme, dat met wettige middelen het belang van den huiskring, van dan een ling, van den godsdienst, van gansch de natie wil behartigen, heeft ze recht op een onafhankelijk bestaan." De „katholieke mannenvereeniging" lel de in 1923 zeven duizend ingeschreven In 1926 boekte ze veertig duizend leden. Mocht ze, aldus de H. Vader, er weldra 'vier honderd duizend tellen. Met welk een vreugde zouden Wij1 of Onze Opvolger, ze dan in het Vaticaan ontvangen! De Paus, eischt aldus voor zijn ge- loovigen in Italië de vrijheid op, zich te vereenigingen in insteUngen voor weldadig heid en sociale voorzorg. Van den anderen kant zuUen politieke bemoeiingen en par tijtwisten steeds streng worden geweerd, en aldus wordt de eenige bestaansmoge lijkheid van de Katholieke Actie in Italië gevrijwaard. Een hijzonder woord van aanmoediging had do H. Vader voor het genootschap van Sint Vineentius a Paulo, dat Hij' uitste kend geschikt acht om toenadering te bren gen tusschen de verschillende standen der. maatschappij. Alle menschen imlmers zijh kinderen van eenzelfde Vader, en rond dien Vader geschaard, zullen ze hun vijandschap leeren afleggen en hun tegenstrijdige be langen met elkander in -overeenstemiming brengen. Nooit toch zal het sociale vraag stuk kunnen worden opgelost zonder de daadwerkelijke medehulp der christelijjko naastenliefde. Welk een kracht gaat er uit van dien weerloozen gevangene in het Vaticaan 1 Zijn woord heeft de kalme waardigheid van wat onvergankelijk is, en "midden al de menscholijko beroering blijft hijl onbe wogen (als de eeuwige waarheid, die hij on- gschonden zal overdragen aan zijn opvol gers, - zooals hij: ze ongeschonden ontving van zijn voorgangers tot Petrus toe. En Petrus ontving ze van Christus! FRANKRIJK Tegen Hcrriot. Een groep van 250 royalistische steden- ten heeft eergisteravond te Parijs getracht de zaal binnen te dringen, waar de minis ter van Onderwijs, Hcrriot, als voorzitten van een vergadering fungeerde. De studenten kwamen in botsing met dei politie en wondden 13 agenten. Slechts een! student werd gearresteerd. Fascistenhlaed. Zondagavond begaven tien fascisten zich' naar -het bureau van de „Action 'PranQaise" te Parijs. Er ontstond een twist, in den loop waarvan de fascisten de ruiten stuk sloegen. Ledenvan de „Action Fran- gaise" beschoten de fascisten daarop met revolvers en verwondden een hunner. Do' fascisten vuurden terug en vertrokken daarop met medeneming van hun gewonde. Er is een onderzoek ingesteld. ENGELAND Naar het eind dc1' knlenstakhig. De mijhwerkersconferentie heeflt beslo ten, ;de. regeeringsvoorstelleni ter oplossing Van het kolenconflicltl naar da districten, (te verwijzen, met de aanbeveling, die voor stellen .aan te nem'eln'. i i (H. N.) De conferentie der gs|:leleg0erd:e!n, der mijnwerkers heeft Insloten, nu de Voor stellen der regcaringl ter beslissing aan| ide districten voorgelegd worden, aanstaanfJem Vrijdag een nieuwe conferentie dep gedele geerden te houden om den uitslag der stem ming in de distripten i'nl ontvangst te nemen. Men acht een Verwerping ya-nj ije re- Ze breekt plotseling af en begraaft haar gezichtje in den harigen pels van den hond. Zoo blijft ze lang zitten, totdat ik de kamer verlaat. Aan de deur blijf ik sta-an om te luisteren. Een poosje blijft binnen alles nog stil, dan hoor ik zacht en schroomvalligeen vreemd lied. De lente is aangebroken. Met Karja heb ik boven op de berg helling gestaan op het punt, waar de wilde woudheek in 't meer stort. „Kijk, hoe ze kookt en schuimt, hoe ze de ijsschoHen, waarin ze gebonden lag, opt neemt en naar heneden slingert, zoodatj eë in duizend scherven uiteenspringen. 't Is evenwel niet enkel hoosheid, die haar zoo doet opbruisen, p neen; vreugde en leven zijn 't, die daar opspatten (uit elk harer vonkelende waterdruppels, van welke do stoutsten opvliegen in het zonnelicht onj niet weer te keeren." „Komen ze niet meer terug?" .„'Neen, Karja, ten minste niet in den wilden vloed, waaruit ze izijn opgestegen. Ik wil je iets vertellen. „Daar was een wilde Woudstroom, die wentelde, schuimde, bruiste en wild voort joeg net als deze. Onder zijne duizenden flinke waterdruppels was er één de beste, maar ook de wildste; van al zijne mak kers was hij de stoutste springer in den gceringsVoorstellen onwaarschijnlijk, daag dp staking verloopt. Storm' boven Engeland'. Zondagnacht heeft boven geheel Enge land een hevige storm gewoed, gepaard! met buitengewoon zware regens, tein gevol ge waarvan op; vele plaatsen overstroo- mingen zijh ontstaan. Er is betrekkelijk veel schade aanngeridht. De Kanaalboo ten hebben het zwaar te v'erantwoordéiï gehad. Over de havenmure-n van Folke stone sloegen Zaterdag dertig voet boocje golven. De boot van Boulogne was genood zaakt. Dover binnen te loopemi. De „Prinses Juliana" heeft den sledhtsten overtocht van haar géhëele geschiedenis gemaakt. Ook Zond'ag was het weer buitenge woon ruw. De boot uilt Vlissingen kw'am' een uur te laat binne'n'. Een Deeuseho schoener is tijdens het hoogtepunt van' den storm bij Cornwall aan den grond geloopen De bemanning v'a'n' 6 koppen kon gered worden. lERf AND Overrompelingen. Een telegram; uit Cork meldt dat een troepje met revolvers gewapende vrijbui ters de kazerne van de burgerwacht te St. Luc, een voorstad van die plaats, zijn binf- mengedrpngen en een officier va.n de wacht hebben doodgeschoten. Het gerucht loopt dat dergelijke invallen in plattelaridsdis- tricten gedaan zijn, waarbij' leden van die wacht overmand en van documenten be roofd zijn. 1 Eergisterenavond zijin soldaten en politie beambten te Cork in de weer geweest met het aanhouden van auto's en voetgangers. SPANJE Het Oatalaaiisehe complot. 15 Lieden uit de Vakbeweging! en Ca.taj- lanisten zijn te Barceloule aangehouden, onder wie de vakvjereenigingsleider Angel Pestana en ,dj'. Jacques Aguade, Catalaniist directeur Van de catalaarische verzameling Van medische monografiën. Deze aanhou dingen staan in verband met de saineu zw e- ï-ing te Ferpignan. ITALIË AntiFi-anscfic iucitfenicn. Volgens „Oeuvi-e" hebben zic-h t,«(halve te Ventimiglia nog! in tersohlPiePfte Ito- liaansc'he stejden o.a. te Bolognai, Napefe, Genua anti-Fransche inteideoiten voorge daan. Te Venetie hcflft een fhscist het schild Van het Fransohe consulaat afge rukt. Te Milaan zijd drie anti-fasetjsteln» gedood. De villa, van den oud-minister S-forza is door de fascisten ïn braad! ge stoken. i Dc vlaggcngract VqCppcMjenill De „Foglio", het fascistische partij-or gaan, publiceert een verordening, waarbij! voor iedore-en de greet ann de vjaiggen der fascistischo legioenen an aainLde vaan dels der fascios verplichtend wordt ge steld, NOORWEGEN Het drankverbod'. Volgens een telegram uit Oslo is Noorsche regearing Voornemens het par lement voor te stellen b6t drankverbod met ingang van 1 April 1923 af te schaffen;. AMERIKA Opstand in Moxicm Naar Bleuter uit El Pasa, (in den staal Texas) meldt zijn te Juarez, De Mexij- caansehe grensplaats, hardnekkige geruch ten in .omloop, dat er in den Mexic'aanschen: staat Chihuahua 'n ernstige revolutionaire beweging is uitgebroken, die om zieh heen grijpt en zich uitbreidt langs de noord grens van Mexico. Het heet dat „gene-> raai" Nicolas Fernander, een voormalig lid van de staf van den uit den weg geruiniv den bandieten-aanvoerder „generaal" Pa- neho Villa, de leiding van een kleine ben(- afgrond, de hoogste klimmer langs de steenen, die in de bedding lagen, nooit wilde hij rustig voortstroomen, maar al toos slechts springen en voortjagen."' „Ach, dat was een beste druppel!" „Ja, Karja, dat is zoo, omdat hij helder en rein was. En 'dat wist ook de groote gouden zon, die aan den hemel staat, die aUes kent en doorziet, en zelfe den' donkeren woudstroom doorstraalt van licht. Daarom had de zon eene groote liefde op gevat voor het druppeltje, dat zoo wild en toch zoo rein was, en had het tot zieh gewenkt met hare zachte stralen. JOip een goeden keer vatte het drup peltje liefde op voor de groote schoons zon en is toen hoog opgesprongen haar te gemoet in haren lichtglans. Een krach tige zonnestraal hief het op en voerds het over bosschen en bergen heen om hoog naar -de wolken. Daar. lag het sti] en vreedzaam met vele andere druppels te zamen. 's Morgens en 's avonds werden er gulden sluiers om die wolken geweven,' overdag kwam de wind en schoot ze zacht langs den hemel voort, en 's nachts door scheen haar de stiUe maan en ze glans den als fonkelend zilver. „Het wilde druppeltje was eventvel niet gelukkig, 't Was boos op de zon, omdat zij 't had weggepakt uit zijn vroegere etroomhedding, en 't had al zijn aandacht de opstandelingen heeft. Men houdt hef efl voor, dat Fernander voornemens is deu' steun te zoeken van de vroegere mede-> standers van Villa. KORTE BERICHTEN Belga meld.t nader, 'dat zoowel -kolondl Macia als Riec'iottil Ga,ribalt gearresteerd! en naar de Santé overgebracht zijto. EerSt w!ag geïneld, dat Garibaldi Frankrijk uit gezet werd, Do twaalfde verjaardag van den slag' aan den !Yzer is gisterochtend te Brussel! op plechtige wijze gevierd. Een groote stoet met oud-strijders is op het plein voor, het paleis voorhij' den Koning, prins Karei, aHe generaals, de legervaandels, .ook die van de ontbonden regimenten,- voorbijge trokken. - Na de opheffing der mijnwerkerssta- king verwacht men in Engeland een sterke ■opleving in de industrie. De „Osservatore Romano" publiceert een nieuwe nota,welke een hernieuwde scherpe veroordeeling van de „Action franchise" inhoudt. Binnenkort zal 'generaal Walsh een inspectietocht door Duitsèhland maken om voor de beslissing over de opheffing der, controle een onderzoek naar den stand van Duitsehlands ontwapening in te steUen. - De vcrniclziii-liüge fascisten. Door den heer Moltmaker zij'n aan dea. Minister van B.uitenlatódsc-he Zaken de viol- gende Vragen gesteld; Is het den Minister bekend, dat in dén nacht van 31' October op; 1 (November door gewapende fascisten hef bijkantoor der In ternationale Transportja|rbeiders Federatie, gevestigd te Rome, in de Via Crescentij> no. 85. geheel is verwoest. Is het dien Minister bekend, dat 'hef ge volg hiervan is, dat de bezittingen denier in Holland gevestigde organisatie, wanrvlan het bureau alleen uit Hollanders bestaat, zijn vernietigd' en het fuinictionneeren der te Bom© gev'estiigd'e onderafdeeling niet Wel miogelïj'k is, wanneer geen afidbsnido Maatregelen 'ter bescherming worden ge troffen Is de Minister bereid een ernstig onder zoek naar het geïncrimineerde feit te doetol plaats vinden en, indien de juistheid er vpni komt vast te staan, dp Italiaansche Begiet- ring haar vd'ontecthuldiging over het gje- 'beurdg te vragen, schadevergoeding te eist-hen en tevens dje zekerheid te v|eïlaiii!gen. dat in de toekomst geen enkel beletsel aain' den arbeid Van' het bureau jn dén weg zal word'en geleg'd.2 Een Verklaring v.m VainldervMe. Minister Vandjervelde, Za,tardagmiid!d|aig| uil Parijs te B,russel terruggekeerd;, VarJ- klaar'de, bïji het Verlaten vjg.n den troini, aan -die htam! opwachtende journalisten, zich ten Zeerste te Verheugen oyer dje fratifiéaiiiKl door de TWeedel Kamer d'er Nodjarlandfechef Staten-GeneraaJ, vjajn h'et Belgistsi Ne :Br- landlsch Verdrag. ..Is Verheug er mij! ovpr, zeidp Vandier- Velde, omdat dit vptum! in het belang ia tier beide, hij' het verdrag, betrokken lan den en ik houd er ann deza gelegjehüieid) niet te laten voorbijgaan zogdier hulde te brengen aan d'éni heer Van Ktapnebeek, mijn Nedjerlandsehe Collega. Hij' heeft, in heel -dleze zaak, blijk gagtav-'en vian een loy.al- tcit en een krachtdadigheid welke men [niet genoeg' kan bewonid|ere(n|." Vandjervtelde vpegde er verder nog! aan toe te Verwachten djat het vjerdra.g,it|oela.ten zal de. vriendschapsbetrekkingen tusschen! Nederland en België! nog te versterken! tot eien volmaakte solidariteit welke het Vredies werk ten goedp moet komien. Dr. W. C. L. Bronsveld, f De directeur van 's Rijks Hoogere Bur- gersekool te Hoorn, 'dr. W. Bronsveld, luisterend naar de aarde beneden, gericht, of naar het ruischende wond of den brui senden waterval, 't Zou wel nooit meer, zoo dacht het, naar da aarde terug kun nen. - -,,'Op een verre weide stond evenwel een' bloempje eenzaam en verlangend naar een' regendrup. 't Was half versmacht eni meende te moeten sterven. Met zijn helder! stralend bloemenoog keek het verlangend' naar boven. D'aar. Zag bet omhoog, duizend meter boven zich, het waterdrupje glin steren. En nog dien eigen dag viel hef druppeltje der bloem in 't gemoed. De bloem ving het op in haren kelk en hield! het vast. Van dat ©ogenblik af was de arme bloem gezond, en het waterdruppel tje "i „Was dood," voltooide Karja. Hevig ontsteld zie ik haar aan. Somber- kijkend staat ze naast mijl „Karja hoe komt ge toch aan deze gedachte? Mijne geschiedenis loopt heel anders af. Het waterdruppeltje wilde ik zeggen glansde als een parel in] de kroon der bloem r- Jawel," onderbrak ze mij weer, „maar daarna heeft de bloem dat druppeltje toch? opgeslikt. Ik weet, dat 't altoos zoo gaat, en 't zou veel beter geweest zij'n, aid daüf druppeltje in de beek was gebleven." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1