L. ROOS MOOIE HUID van Handen en Gelaat WEES WIJS verkrijgt men door TANDARTS TICHELMAN HET CENTRUM Groot® Uitvoering PRIESTER- Tandarts BLAAUW Woensdag 17 November 1026, VRAAGT TARIEVEN Effecten Coupons incasso's Cheque's Vreemd Geld Rekening-Courant Assurantiën Spaarbank: rente 4% GOES Gij behoeft met te klagen PARELCOKES JE HUISBRANDSTOOKSEL Loop der treinen op de Zeeuwsche lijn met voornaamste aansluitingen. (Winterdienst 1926) DONDERDAG 11 NOVEMBER 1926 N5EUWE ZEEUWSCHE COURANT Financieeie Berichten QNDERWÜS RECHTSZAKEN PÖÜ TTË~. M A R KT B ERÏCHTEN' Advertentiën te MIDDELBURG is Zaterdag 13 November a.s. AFWEZIG. Openbare Verkooping. verkoopen den geheelen Inventaris van het Galanterie-Magazijn DRUKKERIJ N.Z.C., GOES"" Alle Drukwerken en Couranten, in accurate uitvoering. I'S Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. „SCHUTTERSHOF op ZONDAG 14 a.s., te geven door de Tooneelvereen. „Vriendenkring" v. Vlissingen. OPVOERING van: 5UMSITELAAR V. D. PLICHT. Rijk gecostumeerd drama in vier bedrijven. WortoSboer's Kruiden of Worfelboer's Pillen Oie drukwerk mijdt, Miskent zijn tijd. Nog een «bligatiB-leeniBg van S o/o. De Nationale Spaar- Emissieba.nl: te Nijmegen bericht ons heden, dat zij, niet tegenstaande de rentevoet in Duitschland, aanmerkelijk is verlaagd, nog de hand heeft weten te leggen op een prima achll .pet. leening ten laste der eerw. ZustersH ÏJreulinen te Mehlem bij Bomï met 1ste [Hypothecaire onderpand, welke zij: een dezer dagen zal emitteeren. Verder deelde genoemde Instelling ons mede, dat de ,8, o/o leeningen wel tot het verleden zullen hehooren. eerste maal aardbeien verduurzaamd, door deze in een koeliiulriahltiing te IJmuidem te doen bevriezen. Dezer dagen ward pe.r stoomschip de eerste lading dezer vruch ten naar EfugeiafflJ vervoerd, teneinde al daar aif'zelt to vinden. Br is (nog. een partij' ,te IJmiuiden achtergebleven, Wolke met ecu volgend' stoomschip zal (worden verzonden. De R.-K. IIaniiid Jioogeseliooi. Naar 'wij; vernemen, zal de Raad via® JDoezicht voor de op tö richten R.K- Han- ddshloogeschool .te Tilburg op 22 DeCerui- ber een vergadering houden: ter vaststelling Van het definitieve plan' om' in September '1927 de HandelshioogesChool te openen'. Hot ligt. in de bedoeling vaan het Cura torium op 23 December de vextegen'wbordi- gers der pers uit te noodigen om? henl uit yoerig de besluiten van den' Raad van (Toezicht en de uitvoering der plannen (moe te deden. Bereids is men tot overeenstembring ge komen over de benoeming der hoogleeraren, die officieus reeds zijd aangesteld. LANDBOUW EN VEETEELT Coöperatieve zaad'telersverecniging. In de gisteren te Groningen gehouden Vergadering van leden .der Coöperaltóevo 'Z.aadtaLersvereeniging, gevestigd te Gro ningen, is met ruim 700 tegen ruiU 30 stemmen tot liquidatie) der vereeni'giingj be sloten. Krachtens de w'et is 'het bestuur der - Vareeniging met de liquidatie belast. In dien de bezittingen! der vereeniging de ge taxeerde 'wlaarde opbrengen, zal op elk .aan deel naar scha|tting 400 a f 500 moeten [worden gestort. Heli vorige jaar moest tot .dekking van het toen: geleden) verlies f 612 (aandeel Worden gestort. Gekoelde aardbeien. De aardbeien-eXporteurs Gebis. Doctei te B^Vferwüjk hebben dezen zomer voor 'de Kantongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijD veroordeeld wegens: Overtreding Jachtwet: C. v. G., Ril land Bath, 21 maal f 0,50 b. s. 2 tattal 1 dag; J. D. W., Krabbendijke, f0,50 b. s. 1 dag; M. d. J., Boirsselen f50 b. e. 50 dagen. Overtreding Leerplichtwet: M. S., Wis- senkerke, A., d. P., Hansweert, geen straf toegepast.. Zonder vergunning loopen over spoor weg: A. L., Wemeldinge, f3 b. a 2 d. Wild vervoeren in gesloten jachttijd: P. d. H., Wolphaartsdijk, f 10 b. s. 10 d. Jagen zonder vergunning van den eige naar der jacht: C. J. B-., Nislsq, 2 tmaal f 10 b. s. 2 imaal 20 dagen, uitleveren geweer of f 20 b. s. 20 dagen. StraatschenderijM. v. d. P., P. G., A. G., 'g-Heerenhoek, f 15 b. s. 15 d.P. .F., C. IC., Schore, f 5 b. s. 1 (w. tuichtsdh A. d. P., IC. J. R., Scbore, f5 bi. sl (5 dagen; J. IC., Scbore, f 10 b. s. 10 d.P, D'. L., aldaar, 2 mud. tucbtsch. Overtreding TrekhondenwetJ. V., Heinkenszand, f 15 b. s. 15 d. Niet aangeven dat zijn vea aan mond en klauwzeer lijdt: S, H, v. d. E., Wisl' senkerke f 25 b. s. 25 d. Vergunning niet in zijn woonwagen op gehangen hebbenC: M., Breda, f 10 b. s. 10 dagen. Overtreding ArbeidswetL. S., Goes, f 5 bj s. 5 dagen; P. G., Goes, vrijgesproken. Naam van den schipper niet «pi zijn Vaartuig hebben: M. A. .Wi., Dordrecht, tf 5 b. s. 5 Uagen. Wielen van wagen niet zuiver houden: C. H., Ovezande, f3 b. s. 1 w. tuchtsoh. J. N., 'a-Gravenpolder, J. V., Kapelle, H. W., Ovezande, f 5 b. s. 5 dagen.. Zonder vergunning zich bevinden op eens anders perceel in Schelde: J. O., lerseke, f 5 b. s. 5 d. Met rijwiel de veiligheid van bet ver keer in gevaar brengen: G. v. d. V., zonder bekende woonplaats, J. K., Kxuiningen, f 10 b. s. 10 dagen. Als voren met een motorrijtuig: ,W. B., Ftten Leur f 15 b. s. 15 dagen; J. N. A. li. 0„ Vlissingen, f 25 b. s. 25 d., ont zegging van bevoegdheid motorrij tuilgen te besturen voor den tijd van 3 Unaanden. Met motorrijtuig rijden zonder dat dit is voorzien van minstens twee goedwer- kendc remmenP. v. L., Goes, f 50 b. s. 50 dagen. Met motor te hard rijdenA. V., Goes, f 10 b. s. 10 d.P. J. M., Oudelandc, f 10 b. s. 10 dagen. Met rijwiel niet behoorlijk naai- rechts uitwijken: P. Z., 's-Heer Arendskerke, f 5 b. s. 5 dagen. Met a.utoi rijden en niet duidelijk de richting aangeven, welke men wil nemen: C. D1., Kloetinge, £25 b. s. 25 d'. Met auto rijden en geen signaal geven als da veiligheid van het verkeer zulks vordert: J. R., Rotterdam, f 5 b. s. 5 d. Met een rijwiel de linkerzijdo van den weg houden: A. J. d. J., lerseke, £10 b. s. 2 w. tucht^cb. Met motori 's avonds rijden zonder licht: W. A. S., Kapelle, f 10 b. s. 10 d. Met een rijwiel rijden 's avonds zonder licht: L. C. J., lerseke, f3 b. s. 3 d. J. H., Rotterdam, L. P. M., Kattendij[k«(, M. G. R,., Colijnsplaat, f5 b. e. 5 d.C„ v. d. G., Kloetinge, f 3 b. s. 1 w. tseli'. P. v. d. P., Kloetinge, C. G., aldaar, M'. IC., 's-Heer Arendskerke, f 3 b. s. 3 d. C. A. C., Goes, f 5 h a 5 d, Gevonden voorwerpen. Als zoodanig aan 't Bureau van politie terug te bekomen-, Kinderhandsöhoein, Sleutel, Kinderhand- schoen, Grijze jongenspet, Kinderhand- schoen, Notitieboekje, Moer van een wa gen, Sleutel, Rijwiel. Bij particulieren Paai- Heerenhandscboenen, Geldof (bodo) Souburg B279; Handschoen en zakdoek, v. d. Ven, L. Singelstraat N171; Een plank, Dronkers, N. Have 1107; Bril in etui, ÓBrusket, L. Delft; Fant. zakdoek, J. Joosse, Veerscbenweg S25b; Fazant (baan), M. J. Berger, St. .Tanstr. H 193; 2 Breinaalden, J. Adriaansen, Rozenstraat W 233Dameshandseboen, A. de Smid, Karelsgang F 75 Autowiel, J. W. Bierens, Wal B 73; Zilveren Collier, J. Vermeulen, Karelsgang F164Lipssleutel, M. v. d. Berge, Jasmijnstr. W 127'; Zilveren broche, H. F. Auer, Abdij.poort A 133; Jongen hond, B. lCruize, Dam Z. z. G 38Zilv, Padvindersinsigne, M. Haekkenberg, L. Burg B3; Zakje met inh., F. Foppe, Dampoort F186Baar heerenhandschoe nen, C. Volkers, Noordweg Brigdamme 11246; Witte schoen, Mej. J. de Nooijer, Zac'lj. Jansenstr. W. 71; Belastingplaatje, W. J. Net, Zusterstr. I 219; Pakje Marga rine, mej. Borstelaar, Neder®tr. 0 203; mie, mej. Borstelaar, Nederstr. 0 203; Koperen gewicht, P. A. Wondergem, Penn. Singel L 12; Redicule, J. v.. d. Hulst, Oude Vliss.weg V 29; Handschoen, A. Overweol, Fluimstr. Ei 164; Diam'esarin- bandhorloge, v. Gcmert, Bree E.215; Stuif zoolleder, I. Reijerse, Kusf erefcr. 1217 j Iluissluitel, F. Luitwieler, Veei-schosinge] S 33Gouden broche, Hotel Du Commerce alhierDraaier van speeldoos, A. C. Bor- dïjk, Eigcnhaardstr. F 203Jongen-spet, A. Petiet, N. Oosters'chöstr. N 83Zilver- bon, A. A. Florisse, Bagijhhofstr. E194; ICmderportemannaie, H. Ruck, Emmastr. W 110. Inlichtingen aan het Bureau van po litie, alleen op Zaterdag tusschen 7 en 8 uur namiddag. GOES, 9 November 1926. Nieuwe Tarwe 'f 13.5015, Kookerw- ten f2124, Bruine Boooaa £1617, Paardeboonen f113, Maanzaad £4850, (alias per 100 ICG. Aanvoer zeer Idein, 'handel kalm. Veilingsvereenigiag „Znid-Bcvcland" Veiling van ,9 (November 1926. PerenDoyenne de Comice, f 52'62, Doyenne d'Alengon f 19Alexandrine DroUiillard f 192'3, Bezy van Schonauwen f 10—21, Beurré Diel, f 17—22, Br. Clair- geau f1732, Bi-. Alexander Lueas f30, Comtesse de Paris f 1022, Ti-iumpbe de Vienne (2de gewas) f16—22, Bruine Cha-umontel f817, Groene Chaumontel f 7—9, Triumpbe de Jodoigne f 14—23, Nouveau Poiteau f917, Forellenperen f 9, Jodenperen f 1016, Winter Louw- tjes f 813, Winter Bergamotten f811, Winter Suikerijen 1' 69, St. Riemey f 9 Pondsperen f710, Gieser Wildeman fs 17, Kleiperen f 612, Afval- en ICroetperen, f 1-5, alles per 100 Kg. Appels: Goud Reinetten f2163, Bau- man's Reinetten f 1424. Atmanas Rei- netten f 14, Cox Pomona f32'38, Prin. cesse Noble f 22, Sterappels f 2635, N0. tarisappels f'30, Lanes Prins Albert f211 28, Zure Bellefleur f 1926, Westland- sche Bellefleur f 1217, Franscbe Belle fleur f 1116, Rambour Mortier £22, Bis- marek f21, Rioode Ribbeling f 18, Eng. Wintel- Gold Permain f 14, Hondsmuilen f 1419, R.einette d'Or f 102'3, IJziken, f 810, Zoete Campagner f 1318, Zoete Bellefleur f 1317, Zoete Armgaarde £18, Hiuismanszoot f 15, Gold. Holaart f 1416, Pomme d,Oranje f1624, Afval- en Kroetappels f 315, alles per 100 Kg. Diversen: Mispels f 815 per 100 Kg.; Bloemen 1' 1015 per 100 stuks; Hazen f3,153,40, Fazanten fl,151,80, beid» per stuk. Veiling van 10 November 1926. 'Spruiten f'316, Uien ÏÏ3.50, Rape^ f2 Aar-ija'ppelen f'3.103.70, -alles per 100 IC.G Bloemkool f812. Witteklool 5.30 Savoijekool f3.G0, Roodckbol ï10.90, Kool- f 0.60- --2, alles per 100 stuksPrei S 57 rapen f'1.10, Aivdijvie If! 0.50, Klwlseldlerij per 100 bos. Vcilingsverceniging „KapelleRiezeünge en Omgeving". Klein" veiling van 10 November 1926. Goudreinelte f2051, Zure Bellefleur f 1826, Sterappels f25, Lanes Prins Albert f 20-25, Lemoenappels f 1622. Campagne Zoet f1419, Hollands Zoet f 13-17, Armgaard f1620, Pomjne d'Orange f2'021, Val- en Kroetappels f510, Comtesse de Pai'is f' 1418, Br. Clairgeau f 2030, Besie von Schonauwen f20. Tafelperen f12, Stoelperen f' 11, Br. Alexander Lucas f 19, Groene Chaumon tel f 1012, Kleiperen f8 10, Giesep Wildeman f920, Pondsperen f8-10, Nouvea.u Poiteau f 12'18, Soldat Labo- reur f2'l, IJzcrperen f812, Winter Louwtjes f 1318, Winter Snikerij fS 12, Kweeperen £25, Mispels £1214, Spruiten f 1113, alles per 100 Kg. Rioode kool f 5, Witte kool f 35, Kip^ eieren f 10,80, Eendeneieren f 10,70, alles per 100 stuks; Honang f 0,570,64 per, flacon; Hanen fl1,2'1, Konijnen £1,98 2,41 per stuk. Heden overleed, na een kort stondige ziekte, voorzien van de HH. Sacramenten der Ster venden, in den leeftijd van 19 jaar, onze geliefde dochter MARIA. Uit aller naam 112653-17 JAC. DE BAAR. Boksselen, 10 November 1926. Dam F 161 - MIDDELBURG is tot en met DINSDAG A.S. NIET TE CONSULTEEREN. Deurwaarder J. M. DE KOK te Goes zal op des voormiddags 10 uur, a/'h pand „De Bijenkorf" te 's-Heerenhoek, we gens opheffing van de galanterie zaak, om contant geld, bestaande o.a. uitBeelden, Stolpen, Serviezen, Glas- en Aardewerk, Klokken, Barometers, Schilderijen, Geëmailleerde Goederen, Emmers, Potten, Pannen, enz. enz. Het pand, waarin de galanteriezaak is gevestigd, is uit de haRd te koep. Te bevragen ten kantore van den Deurwaarder J. M. DE KOK, Kleine Kade No. 11 te Goes. 12658-2W ADVERTEERT IN BUREAUX: AMSTERDAM UTRECHT - ARNHEM WESTSINGEL75. TE LEF. 207 TELEFOON 191. GOES KANTOOR: LANGE KERKSTRAAT 22. Te 's-Heerenhoek bij: J. M. J00SEN, Dorpstraat, Telef. 12 PU ROL SI SS SS OF m mm»—i im—^mih— Prijzen der plaatsen: Eerste Rang 10,75; Tweede Rang f 0,50plus stedelijke belasting. over gal, slijm, maaglijden, trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge biDnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar it 60 cents. 12525-40 Vlissingen Middelburg Arnemuiden Noord-Kraaiert 's-Heer-Arendskerke Goes Kapelle-Biezelinge Vlake Kruiningen-Ierseke Krabbendijke Billand-Bath Woensdrecht Bergen-op-Zoom Wouw Roosendaal i Breda Den Boseh Arnhem Utrecht Rotterdam B. Rotterdam D. P. Den Haag Amsterdam C. S. Alleen 's Maandags, Alleen Dinsdags 6.45 6.05 7.07 7.12 9.04 11.35 1.14 4.13 5.45 5.53 6.49 5.55 6.16 7.16 7.22 9.15 11.45 1.25 4.24 6.59 6.24 7.29 9.22 11.52 4.29 6.33 7.38 9.31 12.00 4.36 6.41 7.46 9.39 12.08 4.44 6.15 6.51 7.35 7.55 9.49 12.18 1.46 3.04 4.53 7.20 7.00 8.03 9.57 12.26 3.13 5.00 6.27 7.09 7.48 8.10 10.06 12.35 1.59 3.21 5.08 7.33 7.15 8.16 10.12 12.41 3.27 5.14 7.25 8.25 10.21 12.52 3.37 5.23 7.32 8.32 10.28 12.59 3.44 5.29 7.44 8.44 10.40 1.12 3.57 5.40 6.53 7.55 8.13 8.54 10.50 1.23 2.25 4.07 5.51 7.59 8.05 9.03 10.58 1.33 4.17 5.59 7.07 8.15 8.27 9.12 11.07 1.42 2.39 4.27 6.08 6.43 6.51 8.13 7.31 9.05 10.23 11.45 2.16 3.09 5.07 6.37 7.16 8.41 8.45 9.58 11.53 12.39 3.57 5.53 7.31 7.45 9.29 12.00 3.31 1.58 6.50 7.19 8.47 12.01 11.00 1.48 1.48 5.03 7.00 9.12 8.34 10.29 8.17 9.47 9.47 10.39 12.40 3.23! o 3.50 6.27 7.25 8.26 9.31 8.25 9.55 9.55 10.47 12.48 3.31! 3.58 6.35 7.33 8.00 8.34 9.39 9.18 10.25 10.25 11.16 1.25 4.Ö9 4.29 7.20 8.06 8.37 9.11 10.19 10.15 11.35 11.35 12.26 234 5.17 5.89 8.33 9.13 9.44 10.10 11.25 1 2 2 3 2 5 4 4 7.32 7.42 7.49 7.56 8.04 8.14 8.22 8.30 8.36 8.45 8.52 9.03 9.15 9.24 9.33 10.30 11.06 11.14 11.52 Amsterdam C. S. Den Haag Rotterdam D. P. Rotterdam B. Utrecht Arnhem Den Bssch Breda Roosendaal Wouw Bergen-op-Zoom Woensdrecht Rilland-Bath Krabbendijke Kruiningen-Ierseke. Vlake Kapelle-Biezelinge Goes 's-Heer-Arendskerke Noord-Kraaiert Arnemuiden Middelburg Vlissingen V 6.27 7.42 8.36 9.02 10.54 12.59 2 31 3.51 3.51 7.42 7.35 8.49 9.35 10,10 12.03 2.07 3.35 4.55 4.55 8.39 5.58 8.08 10.04 9.24 10.12 10.41 12.39 2.36 4.02 5.33 5.33 9.07 6.05 8.16 10.49 12.47 2.44 4.09 5.41 5.41 7.20 8.52 10.52 1.38 4.07 8.02 5.38 8.32 8.32 10.40 1.18 4.17 7.37 8.18 9.36 9.43 12.19 2.46 5.25 5.25 9.04 5,25 6.57 9,02 10.31 11.00 1.30 3.30 4.38 6.17 6.17 9.49 6.46 7.46 9.37 9.49 10.43 11.00 11.29 12.08 2.20 4.08 5.36 7.17 7.27 10.20 6.57 7.57 10.01 12.18 5.45 7.28 7.41 7.09 8.07 9.53 10.10 11.16 12.29 2.36 4.16 5.55 7.38 7.54 10.36 7.17 8.15 10.20 12.38 6.03 7.46 8.05 7.29 8.27 10.33 12.50 6.14 7.58 8.20 7.36 8.34 10.11 10.41 12.57 6.21 8.05 8.28 10.54 7.46 8.44 10.52 1.06 6.30 8.14 8.40 7.55 8.51 10.23 10.59 11.42 1.12 3.02 4.43 6.37 8.21 8.47 11.05 8.02 8.58 11.17 1.19 6.44 8.28 8.56 8.13 9.07 10.35 11.15 11.54 1.29 3.00 3.14 4.54 6.54 8.37 9.08 11.17 8.21 9.15 1.37 3.08 7.01 8.45 9.17 8.29 9.23 1.45 3.16 7.08 8.52 9.26 8.38 9.31 1.53 3.25 7.16 9.01 9.36 8.47 9.39 10.55 12.14 2.01 3.32 3.34 5.15 7.24 9.09 9.47 11.37 A 8.55 9.48 11.03 11.43 12.22 12.29 2.09 3.40 3.42 5.23 7.32 9.17 9.56 11.45 2 3 2 5 5 1 2 3 2 2) Niet op Zon- en Feestdagen. 3) Alléén op Zon- en Feestdagen. 4) Boottrein, loopen in verband met den „Zeeiand"-dienst, op een regelmatigen loop dezer treinen is niet altijd te rekenen*

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 4