DONDERDAG 11 NOVEMBER 1926 laatste berichten "Hburgerluke stand fllEÜ.VE ZEEUWSCHE COURAN" (joorstol van B. en Wl omtrent het invoeren tan een .maximtum snelheid yam 30 KM(. per uur. De Weren do Vos en B. v. d. Dries vinden 30 KM. mog' to veel, ook ie overige leden hebben dezelfde mee'ming, es «tellen voor e«n, snelheid van 25 KM) Alaw) Wórdt besloten voor deZe ge nerate een maximtamt snelheid van 25 (KM, taSt te stellen an maar aanleiding daarvan aan de Mjflwegen, Slaakweg, Steeneslop en Oudfikarner een hord, te plaatsen waarop U-e eialteid is aangegeven. In de begrooting 192(i worden zonder opmerking oenige wijrigiin'gein gjebraeht. Hierna brengt dje) voorzitter in. 't midden eso srhrijVen Vjani de Provinciale electrische (Centrale, waarin deze. voor aanlsluiting nogal booge eisahen stelt. De voorzitter adviseert de leden voorloopig niet xniet Idilt schrijven aecoord te gaan, doch uit zijn jneening om wel! ini 't beginsel tafet de Cen time mede te werken hetgeen wordt' goed- govoTKlien. Bij de rondvraag informeert 'dhr. Kuzee haar de vaste standplaats voor Worih'wn- gfai= Dc voorzitter zegt, dat er nog (góon vjaste .standplaats gevoudem is en vraagt of de Iaden een geschikte plaats wtetcnl. Dhr. Siimonse oppert het idee, voortaan .de wtonwagens onderaal tolden Zandijk te plaatsen tusschen het la.uld1 van v. Leeu wen en Capedstede, waarmee alle leden (UCoord gaan. Hierna wordt de vergadering gesloten. Bij het in deze gameente zeer veel .voorkomende mond- en Hau'wzeer is thans hij den kleinlandbouwer L. vlekziekte onder de varkens geconstateerd. hllcwentsdiifr. In dank ontvangen voor de wijkverpleging f2,50 uit Driewegen. BitTisvveert. Bij! het binnenkomen van de haven is heit Belgische schip „Preferanoo 6' op die berm omhooggevaren en eend'gen hE loter vlotgeHeept, met zware lekkage. Om zinken te voorkomen, moest het in de Vluehthaven omhoog gezet wórden. Eau pompboot ligt langszij! om het leeg te poml- pen. Het schap is geladen met cement van België naar Rotiterdtim. Kruiningen. Toen een troep vee door het dorp werd gedreven, liep een avontuurlijk' rund de garage van H. de S. binnen om door een ruit van de deur deze inrichting weer te verlaten. De huurt op stelten! Groenendijk. Nadat onlangs dokter Cam- maert van hier een ongeval trof, is ook' hens plaatsvervanger bijna verongelukt. metJ de au'to bif (ie halte „In JJelit toen de tram kwaml aanrijden, cn Stoppen noch doorrijden kon voorkomen! dal de auto door de locomotief werd gegre pen althans zoo'n duw kreeg, dat ze een and werd weggeslingerd. Wonder boven wondei- kwamen de chauffeur en de dokter er zonder ernstige verwondingen af De auto zag er natuurlijk na die ontmoeting met best uit. 6 ZferdAgna,cht is in; dc Noord v. r, I ton jf^afelpeten' geladjentjajy «hip „De Twtee Gebroeders" uit Stavenisse aangevaren en, gezonken. Schipper Dane die zich met zijn vrouW en vjjf kinderen reeds tei ruste had begeven, voelde. Motee- ung een schok. De motorboot, „Tijdstroom" was, door de duisternis misLeid, op (de t jalk die haastig aan <«t kwam, bemerkte aanstonds, dat zijn .«hm met meer drijVende te houden' wias, Saxat*-** D«a.s. verkiezing vMr de Prov. Staten. <4 p Partijg-etcviesit Zealand yam de S, D t' 11 beslo5el1 d,e Ogende oamldidaten <e stellen Voor de Provinciale Staton|: Kieskring Middelburg: L. Ondordïik, A. p Naare, A. M. Overhoff, A. C de Pauw, J. Cafahoek; A' C' do Bare, L. 7'#' A. M. Overhoff, A. C. de Pmw, J. Catshoek rZ ierikzoe on Tholen: J. Catshoek, A. M. Overhoff, L. Oudendijk r-V? PauW' A' C- de Baare Kiesknngen Goes em!Sluis: A. M. Over- A' Kio^ring Hulst: A. C. .de Pauw L J. cS£tkA'Gde Baare-A-M- GEMENGD NIEUWS Ongelukken. De man die Maandagmorgen, bij het on geval met een autobus op den Wtestfrie- schendijk bij Winkel ernstig gewónd Werd is aan de gevolgen overleden. Gisterochtend! is, naar de Tel. meldt, Ite (Amsterdam een kleine vuilnis-auto, welke ia de geannexeerde gemeenten vuilnis op haalt. door verzakking van eeini gedeelte van den dijk er afgegleden», omgeslagen in een sloot geraakt. Het ongeluk |ge- heurde op den dij!k' tusschen Ë.am^dorp ®a Zunderdorp'. De chauffeur kon er nog afspringen, hxh een 19-jarige jongen, in dienst van de stadsreiniging, geraakte onlder den auto ®s kerd' gedood. Helt lijik is naar het Bimt ®engasthuis overgebracht. Het red,dingstoestel van de Heinigijng Beeft den auto uit het water gehiaald|. Waarschuwing- De politie waarschuwt tegen een paar Belgische kooplieden, die Stoffen voor da- jnes- en heerencostuums tegen ongelooflijk "Be prijzen te koop aanbieden. Zij' geven Voor. te. komen namens het huis Cohen, te Brussel, welke firma niet bestaat. Volgens circulaire, welke zij overleggen, ver- ™open zij' een lap stof, welke een. waardje heeft van fl 12 voor f14, Waarbij' zij dan goed! voor een broek en vest cadeau, Sjjvem De monsters, wielhe dj' laten zien, van vrij goede kWlalilteit. Als iemand' tot koopen heef.ti besloten, vertellen! zij, d(alt ^aan hot stationnjog kasten met goed heb ben staan, d|a,t zij, om! deze kasteol te kiuï- ®en laten, afhalen, f 300 noodig hebben, en zjj' op het oogenblik slechts f200 fce- sOhikbaair hebben. Zijj vragen .oüagK f 100 Ite leen, jwlaalrbij! zij eenige lappieh stof, welke zfj bü zich hebben, in panidj geven. Tji'Sedlfi men in deze! aanbieding, dob hoorrtj ol) zifct men niets meer van die kooplieden, Hetl in onderpand gegeven, goed is va 'nlinferieure 'kwaliteit, waarvan de Waarde ver benedwnl de f100 blïïfit Dner ',ei> trein gegrepen,. Op den onbdw,aakten overweg bij het Bosuitje te Delft/ is gistermorgen ongeveer kwart over 11 d'e rjj'ks-taxateur J. J,an(t knecht, uit KlwintSheul' door den, sneltrein, ho/mende van Kotterdaaa, gegrepen, toen hij met zijn tenfwSigenj bespannen! met! ;ééft paard, bijna, dién overweg gepasseerd was! Hij 'wlas op slag dood. De zoon van dsnl heer -J., die na,ast hein in den Wagani zat, word pan het hoofd' verwond en heeft door idon schrik zij'nl ge heugen verloren. H«t paard bleef ongedeerd; de Wagen wlerd vernield. Een professor die een oorvijg verdiende. Dezer dagen zou, voor leden i-a,c[ de Rot terdamsehe Volksuniversiteit prof. mr. O. W- de Vries spfléken oVer dei staattkunjdigé geschiedenis, nam de hn»d Van platen v^n •iohrm Braakensick voor de (Groene) „Am sterdammer". frof. De Vries deelde den talrfjiken aanwezigen mode, dat hij eigenlijk geen zin had, hij-Was ook w.at gepiqueerd, om'- id-at zijn aa^ekondiglde cursus ^vlegems ge- 'hrek aan belangstelling niet had kunnen doorgaan. Hij zou echter een uurtje wat vertellen, hij' had beloofd vroeg thuis to zullen zijn. En, hij oauseerde aan de hand van lantaaannjplaaftjes, die wiel oen heel zonderlinge uiteenloopende collectie vorm den. Naar hij uitlegde had hij een wille keurige doos met platen gepakt, d,a,t' had voor hem da bekoring van, het Verrassende en tevens stelde het prof. De Vries in staat om a.an te toon en, dla.t 't goed, moge lijk is bij allerlei soort van plaatjes over staatkunde te praten. Zoo passeerden de lens Philips .afzwering door de Staten! ~t kastéél Fontaineblea.u, beeltenissen van ds. Heldring en J. R. Thorbecke. Van' de zen staatsman etn, zijn tijd. Word heel in 't -jlgemeen iets meer verteld portretten van prof. Kemper en stadhouder Willem iil, het Engelsehe Hoogerhuis, de büeen- komyten in de St. Pieterskerk te Leidonl, teen de Koningin het eere-decoraat ver kreeg Toen kwam' er een plaat Van! Braa kensick. Neen, die; niet, zei prof'. De Vries, ik zou er nu zin imf krijgen, maar ik' heb zegd, maar een uurtje te zullen vertellen! Mil men iets over deze platen van, Braa- kensiek hooren. dam moet men een' v'olgeai- keer maar komen. Waarop de prof. Verdween en het publiek in oen stemming an hoe heb ik het nou. huiswaarts keerde. Een zeeschip; van gewapend beton. Eergisteravond is te Rotterdam binnen gekomen het Engelsehe stoomschip Armi- stice, groot 1115 ton, om een laclin(g cokes m te nemen. Het schip heeft ligplaats gekregen aan boei R., in< de Waalhaven De Armistice, van de Leopold Wolford Limited te Londen cargadoor is de n.v. Neerlandia scheepvaart- en agentuur-maati- sehippij alhier - is geheel van gewapend beton vervaardigd. Het is in 1919 ge bouwd. Vermoedelijk zal het schip: morgen vroeg van hier vertrekken. „Hooggaande" rnzie- Gisternacht is in een' pension aan <fe Kruaska.de te Rotterdam ruzie ontstaan tusschen enkele xnlw'onende dames. Daarbij heeft de een de ander mét ide Vuist bewerkt ™Te pensionhoudsiter tussohenhei- i en kwaan on de dame, die 'partij, trok. van de krachtige ontwikkleling va-ln, 'haar biceps, meenam naar haar kamer en haar ifaar opsloot. Deze kamer is geheel boven in bet pand gelegen eau komt mét een raaim' m op het platte dak. De opgeslotene is door dat venster, geklauterd en heeft daar op Uet 'h.i. haar aangedane onrecht met luider stem van de daken verkondigd'. Na: eerngen tap bemerkte een' surveillcerDmid agent haar; deze belde aan, haalde de dame Van het d,ak en bracht haar naar een pohfaebureau. Daar deelde zij mee eerst geslagen te hebben, nadait haar te genstandster haar had gekrabd. De politie zul de zuatk ondcrzoeicen. Noodlottige steeipartij)- .VP boek Van d«w Amsteldijk en Kalf jeslaan, juist op de grens van! Amsterdaml vil u'S Am'stel, is giHeravbnd! een, ge deeltelijk steenen huis a.ffebranld, hetwelk behoonle aan het ernaast gelegen, bekende restaurant _t Kalfje'en dat verhuurd was aan dennj'wielhersteüea- Jia.clb.tmta. Deze had A wterkTlaats gelijkvloers en woonde op de Verdieping, wiaarboven rnng een zol der wlas. Er wa-s gisteravond een verlooft! paar op visite; toen de jongelui Wat aan het stoeien Waren, wer,d de brandende petroleumkachel omVergeloopen en in een oogwenk stond het vertrek in de vlam Zoo sne gmg dit in zijn werk, dat het uauwe^ks gehikte, een 2-jarig kind, dat in de bedstede sliep, te redd'en. In'wijUfen d'e feUe brand V- zien. Ieder acht dat het belendende gebouW vah het restaurant t Kalfje reddeloos Verloren SinT'fL^7 mmuten ma de telefonische malduig (de brand was 'Oog juist op Am- «terdams«h grondgebied) Verscheen do Sen f® d,e Aan^terdalmsc'hQ brandweer en eea kwartier la,ter was do felle brand gebluscht. Van het huis stoT ÜÏS ™>g Slechts d6 muren; Ut restau- sS1,S:gi.Cenige Mteteekende brand Epnsiiig Auto-ongeval. Vin-k,;brug in de gemeente Half Weg heeft eergisteravond' een ernstig auto- ^alhk plaate gehad'. Een luxe-auto, die d» brug kwam( opgereden, reed! daarbij ,een schilderhuisje, Waarin zich een wachter Wond, omver en botste vervolgens tegen auto"111 anderen komenden Vra cht WVen beschadigd. Dh inzittenden Werden licht gekwetst De wlachter, die ernstig gewond werd, moest naar het ziekenhuis te Haarlem Worden overgebracht. Het spuerwegongel uk bij de .Vink. Thans is ook een der z/whar gewanden bij' het spoorwegongeluk' bij de Vink op 9 September,, de lieer Elgstrom uit Bierlijai, vrjj'wél geheel hersteld! uit liet Academisoli Ziekenhuis te Leiden ontslagen. De heer E. had nagenoeg al kijlni ribben gebroken. Op d)e kliniek van prof. Zaayer zij'nl ,deze geheeld zondei' dat zij behoefden te Wor- dfen blootgelegd Zijn kind' gedood* Voor «l(e Maasti'ichtsohe rechtbank iwerd eergisteren tegan di00' gedetineerde J. Wi door het O. M!. terzake van mishandeling Van xjjn drie-jarig dochtertje, date dood ten gevolge hebbend|e# 6 jarenl gevangenisr straf geëdscht. Bekl. ha,dj, op Kermignaandag dron ken thuis komend;, het 'kind, dat sliep uit het bedlje gepakt, daaronder geWorpen, en vervolgens tegdnl den muur gegooid. De kleine js aan eeffli dubbele sehedefl) breuk overleden. De belangstelling Vam] het publiekWias zoo groot, d|at het door de marechaussee mat blanke sabel moest iwiondjen terugge- direven, W!aarb5ji twee personen; Werden ge wond, w Er Weidlen eenige ruiteaii in het paleis van justitie ingedruk;t- 'Weer een autobus van den1 dijk, Dinsdag is de autobus Gorinchem— Zaltbommel tusschen Haatten enl Tuil met elf passagiers van d®11 hoogen Waaldiijlk getuimeld. Vijf passagiers, onder wie de burgemeester Van' Her wijnen', zijn licht. geWond. Het geval van bedwelming'. Het onderzoek naar de oorzaken, van ide plotselinge ongesteldheid van, eenige f'amir lieleiden van detH' heer S, in Ue Wilhelmiln» v:an Pruissenstraat in Den Haag heeft, djaar er niets verdachts is gevonden, in d'e genuttigde gebakjes, thans geleid tot |de zekerheid, dat de oorzaak in de gaskachel moet Wordfen gezocht. Oren vüegtnig in zee gestort- Er word,t ernstig getwijfeld aan de juistheid van het bericht, dat Zondagavond half-acht ongeveer drie mijl Noord-West van IJmuitlen een vliegtuig in zee zou zijn gestort. Men (tenltet, dat het wellicht een vuurbol is geweest. Straopers. In den nacht van Dinsdag op Woens dag ontdekten twee politieambtenaren twee stroopers op het landgoed den Sterrenberg, welke daar werkten met een lichtbak. Op een gegeven oogenblik werd de hond van een der politieambtenaren verlicht en da delijk daarop viel een séhot, zonder eoh- ter het dier te treffen. Even later werd de lichtbak gericht op een van de poHtdq- ambtenareneven daarna viel een schot, dat evenmin doel trof. In den loop van den nacht is op een der buitenwegen een per soon aangehouden, welke bij' onderzoek in het bezit bleek te zijn van jaehtpatrot; nen. In den omtrek! werd tusschen het struikgewas een lichtbak gevonden. Deze persoon ontkende echter pertinent de dader van den aanslag te zijn. In den loop va|n' den dag is een tweede persoon aangehou den, die vermoedelijk in geselschap van den' reeds aangehoudene op de Sterrenbefrg werd aangetroffen, doch ook deze ontkent iets van de zaak te weten. Het proces tegen mevr- Hall en baar broers.. De voornaamste getuige, a charge,- in flr-et Amerik. strafproces tegen mevr. Hall, die er van beschuldigd Wordt, geholpen door haar twiee broers, haar echtgenoot en dienis vriendin uit de'ni wfeg te hebben geruimd! is Jiane Gibson, -'mi boerin. Déze Vrouw beweert dlat zij in den nacht van. den moord' mevr. Hall en haar twee broers had' gezien bij die lijken. Do verklaring of bewering ijan .vroulw Gibson hadden haar zeer impopu lair gemaakt in die streek; haar varten® en haar kippen werden vergiftigd, haar te veld staande groenten' vertrapt, enz Jane Gibson !was nog niet als getuige gehoord, omdat zij in eon 'hospitaal ziels lag. Thans heeft de ambtenaar van het O. M. de zieke uit het hospitaal la|tpn halen en haar dioejui overbrengen naar een ander ziekenhis, wa.ar hij! haar kam laten bewaken en desnoods beschermen. Deze overbrenging had groot opzien gebaard) Het bleek echter, dut den ambtenaar Van het O. M. ha,d gehoord dat een operatie zou 'worden verricht aan yrouw Gibson', waardoor deze. getuige dan een week of wat buiten staat zou zijn om te worden verhoord. Dat wilde hij beletten. Dan is er nog een getuige, zekere Gorsline, die nu met de bekentenis is voor den dag gekomen, dat hij int den nacht van d'ein' moord een der broers v)a,n mevr. Hall, n.l. Stevens, had) gezien'. 'Henry, had toen een geweer bij zich gehad, en daramee getuige Gorsline bedreigd onder het zeggen; „Verrek. Jo hebt er niets mee te maken. Ruk uit." Ookl had' Henry, een paar schoten gelost om Gorslihe, (Schrik aan te jagen. Basiliek Verbrand- Een N/RA.-telegram uit Quebec meldld'e: Voor d/e t/weede maal in vier jaren is de basiliek van Ste. Anne de B,ea,upré door brand vernield. Ook die inventaris der hnsili,efc', w!a,ar- ouder de beroemde, relieken van, Ste. Anne en vele andere waardevolle voorwerpen, teerden oen prooi der Vla—men, De basiliek was geheel uit hout opge trokken. Het Was een Uood -gebouw, en djende ter tijdelijke vervanging van datj hetwelk vit. jaar gelede' werd verwoest. Men vreesde, d; h:- heele 'dorp Ste- Anne de Bea' -te zou Verwoest wordetoi De dbrpelingen wérden' uit hun bedden gehaald', teneinde het blusschingdwerk ter I hand te namen. De schade bedraagt l/a millioe» dollars. Vulkaanuitbarsting in San Salvador. Ech lavastroom Van meer dépf 350 M. breedte heeft zich na een erupitde Vamf den vuurspuWenden berg Zalen in de provincie Malayans, in d'e Centraal Amerikaansche republiek San Salvador, naar' h«t dal voort bewogen en alles op zij;n( weg, (vernMd'. Tot nu toe Zijn 57 lijken geborgen en 13 ge- gehuchten en dorpjes veitg)oe»t. De oorlogsmerialjes der gesneuvelden Het is gewoonte in Engeland, dat op wnpenstilstandsdag, 11 November, de ge sneuvelden uit dsn- grooten oorlog herdacht wbr.den en dat dam hun bloedverwanten die onderseheiidingemi dragen, die d|e geval tenen verdien,d hebben. Het departement van binnenland soke, zaken schijint aati dit gebruik een eind gemaakt te 'willen1 zien en heeft daa-rvau een balletje opgew'orpon. Waarbij: een der ambtenaren! de minder ge tukkïge uitdrukking heeft gebezigd, d'at het tijld Werd, dat het gezond verstand! Weer |de overhand kreeg op het gevtoel. Dit heeft een storm tegen het departement ver- Wekt, dat al spoedig iieef/fc laten weten, diait lia^.r ihouding] dit j a.ar niet Van; die vjan vorige jaren za-1 afwijken. - School ingestort» Veertien persone», Waaronder 12 kinde'- u-en, wérden gedood bij! de imstorting vta een schoolgebouw! tijdens een, storm te la Plata. - Orkaan 1e VVashingtens V ulgens een bericht uit Newl-Yorki heeft boven en iiüf de buunt) via,n iWlaiglilingtonj een hevige orkaan ge/wbeci. Te Washington, wei- den verschillende particuliere huizeni en een schoolgebouw vernield. ur n r Ti Droevig einde. Milxotf de Pranstihe g!edeileg,eerde bij' de internationale Don;a,u-commissie is gisteren, toen hij djie Eransöhe schepen wilde be- zientigen, uitgegleden, terwijl hij op de loopplank zi,dhi bevond eni in de, Donau ge- vallen. Hij verd'wden ini die diepte, voordat J?,?11 .beIn hulp had- kunnen verleenen. Het lijk is tolt nu toe niet gevonden. Een preek voor vBethaj|ers, lï P"13'8 kerk te Kingstoni-hill' Werd Zondagmiddag een goöbdjjan'stoefe- mng voor voetbal-clubs gehouden', Wöarbif banken vainj de kark| versierd (waren met Voetballerstruien. De eerwaarde Wellestey Or-r opende de go,hvdionstoefening door op een seheids- rechters'fluitje te blazen. Aan Je verbaasde gemeente vertelde hij daarop, dat „dit d'e tekst van zijn preek wlas". „Dit fluitje", verklaarde hij, verspreidt schrik' onder velen uiwer, gelijk ik) -heb kan zien uit ci,c manier wha-ropl gij opgesproni- gen zijt." Daarna vertelde hij-, dat hij vroeger scheidsrechter geweest wa-s in éen gxaaif- scha.p in het Westen van, Engeland, „MEin Bcxiei-dsredhteren scheen sommige speler^ te hmdei-en. Zij begonlnen te vloeken. Ik gaf het daarom op, daar het nergens toe doet iemand op Zaterdagmiddag aan het vloeken te brengen! en je besti te doen des Zondags ;een beetje goed te stichten, Rnfc l sll,de wS' °rr nog'' 'is de Scheidsrechter. Het is een geluk, dat hij met sommige regels geen rekening houdt, zooals bijlvoorbeeld, dat iemand maar eens gew&arschuwlf mag wörchm. Een weerzien in)a, l(j ja,ar. Men weet, hoe buitengewoon hartelijk -New lork dp bemanning van- den kruiser „Sumatra" heeft verwelkom, 1, Een aardig 'pi} de Plechtige gezichten bij e olficieele ontvangst wfel eveni uit de plooi gebracht zal hebben, onitleenit de „TeL aan een der Amerikaansche Maden. De „Sumatra" lag nog jnaar juist Vast- gemeerd. Op het dek stonden de éta,t-major en Cle gehoede bemannaing correct in de houding, Wachtend op, de dingen, Idlie ge schieden zouden, op deni wal bevond zich een groep autoriteiten en', officdoele per sonen, die het schip zouden/ verwelkomen Eemgszins verWbmiderd keken allen naar een niet ver ijaml dleza groepl staanden: main en een vrouW beidten! uitbundig wuivend in de richting Van de ,,'Sumatra",". Niemand begreep eerst iets van dijt enthousiasme! Bloitseling reut eeni matroos, alle discipline iten spijt, naar die reelinlg en, roept luid,v|a| der moeder!Een oogenblik zijn,'de aan wezigen een emi al verbazing, maar spoe- wSl aw«jk. Een van «e Hollantjsrhe Jantjes owtooet voor het eetet na langewi taj(d weer zijn, ouders., Zes- a geleden Wa-remi de oude lieden Ite Am1®r,!^a: e'ertrokkfen eta: sindsdien, had oen zij hun jongen niet meer gezien. De ««uat van d» „Sumatra" wlas een welkofaie gelegenheM <m uit Detroit, .huini Woom plaats, reisdien zij naar NefwiYork. De commandant, Jhr. Schorer ,had ook i i?eVaI 24 uur verlof 0ing ri/e moibroos1 met zijn ouders -mee. t. jsgnsf fe 5Je.^ Los-Angeles in Califoralê. heeft Zidh dézer da-gen een schokkend' k.V^ J* a, -UC^ 'af^sPeaId. Lit geluk'- a^g©loopten. J' Cbase, die er ha^r w'-erb van maafet, met vliegtuigen als' passagier mee te gaa-n en zich dlapi met een parachute e?. ^a41«n, zou d;a,t weer eens doen maar zy bleef) met een' vain de touwén van haar paraohute aan het onderstel vtai (het Vliegtuig haken. Daar hing zij hulpeloos ite bengelen Gelukkig iwhs er een, tweed© vlieg ug m da buurt en, dq 'beslbuurd:e!r Vam| dit tweede toestel wist zoo dicht in de burnt Van die hangende paraohutiste te komen, alt een van de manp-en ip 'zïjta vjHegtuighet ToZ :iTa- k«n en Vii Urn .,d!® Paracbu-te opende zich en zij kwam vmhg op, den .grond terecht. n Treinaanslag- Up den tiein Luninez-Waraehau is il Maan..l.,g e6n aanHag gepleegd. Toen de liii'van bri!S i SAlkl Pa9S6erd6- 'Werd tv kanteni beschoten Demaehjim-at verloor edhter zijn te<-ert ■woordigheid van geestj niet en!'reed du vt>r- meld tempo vérder.-: f'«Iitiek« hart-tochten. hJwffde f!™' die gi^tcravonid in het Senaatsgebouw te Mexieo-st/ad plaats vonj, is een Vodhitpartaj' ia de wta'd'elgah- gen onltstaa,-a tusschen Beapi,torani oiiidier- lin-g, W!aarb!yl |d,e beide senatoren! Hems- hal en Espinosa, door revblversehoten! ge dood Werden. OUDELANDE. Benoemd tot hoofd der O.L. S. de heer J. Brevet, onderwijzer t« Cadzand. MIDDELBURG. Op de graanmarkt wias de aanvoer matig. Tarwe 'f 14.50 15.50, Witte Boonen ongelezen f22-25, gelezen f2829, Ivroonerwterl f'20-26, Lange Bruine Boonien ongelezen 'f1517, gelezen f1819, Ronde Bruine Booaenl ongelezen f2830, gelezeinl 'f 3134, Ma/ain zaad 'f'4750, alles per 100 KG. Boter f 1, aan particulieren f 1.10 per Vi KG. Kipeieren f 12.50,a,an particuÈeremi® 13.50! Eendeieren f 10, aainl panticulieren (611, Poel-eieren T9, aan' partieuliereD) f 10, alleS per 100 stuks- Ernstig ongeval. Gistermiddag heeft bij de werkzaamhe den voor het, nieuw te bouwen deel vak het R.-K. ziekenhuis te Zwolle een ernstig ongeluk plaats gehad. In het groot-Wee- zenla-nd nabij het ziekenhuis werd grind! gelost. Tijdens dit werk brak plotseling de giek en stortten de beladen manden! op bet hoofd van den arbeider Wi "Vi. De man viel achterover met het hoofd op het ijzeren schip en kwam, vervolgens ia1 het wa-ter terecht, waaruit men'hemi spoe dig kon redden. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis overleed de man. Op 't nippertje. De politie te Ae.rdenhout heeft aan gehouden den 2'1-jarigen K. uit Munehen, die in een onbewoonde villa, aldaar hadl ingebroken en 150 stuks gouden en zil veren voorwerpen, zooals horloges, zilve ren kannen, antieke eandelabres, gouden' flacons enz. Iiad gestolen. De dief wild» juist met de tram naar Amste-rdalmi ver' trekken, toen hij werd aangehouden.. Het ongeluk bij de Vink. Bij het gisterenmiddag voortgezette on derzoek der commissie-Krans inzake heb spoorwegongeluk bij de Vink noemde do rijksinspecteur der spoor- en tramwegen J. Loman als vermoedelijke oorzaak, dab het ballaslbed niet voldoende ingeklonken is geweest. "N Vergelen! Gister kwam een veehandelaar met koei en te Woerden in de stad, waarop dv marktehef hem vroeg, wat dit.beteekende, De koopman antwoordde, dat hij koeien, kwam markten op de namarkt, welke bijt verordening is vastgesteld, 14 dagen na de groot» najaarsmarkt- te houden. Blijkbaar hadden noch het dagelijksclh) bestuur, der gemeente, noch' het marktpersoneel aan) dezen marktdag gedacht, en In grooteni haast werden palen gezet en draad gespan nen. waaraan ten slotte ongeveer 100 stulkal koeien kwamen te staan! De markt had! hoegenaamd geen vertraging. Onbewaakte overwegen. Gistermiddag omstreeks kalf twee reect een met paarden bespannen petroleumwa- gen van de Mij. De Automaat over den oa- bewaakten overweg te Melderslo (gem. Horst), juist toen de trein passeerde. De wagen werd aangereden en totaal versplin terd. Voerman en paard bleven wonder boven Wonder ongedeerd. Be centrale regeering in China. Wellington Koo, de waarnemende pre mier heeft aan de militaire aanvoerders een telegram gezonden, dat hiji wenschb af te treden. Afloop Vsrlcoooingen ®nz. Door den 'hoofdingenieur-directeur van; den Bijlkhwta/terstaait te Middelburg werd' gistermorgen aanbesteed: Het bpruimen van depl afsluitdijk in, het tmitentoeleidingskarasa! v'a [ride derde sdbutssluis rt-e Wtemaldinge met bijkomanl-1 die (Werken, behoorende/ tot d'e werken, voor den "bouW yta derde sdbutsluizemi jn heb kanaal door Zuid-Raveland te Ha,nsweert en Ite WemeMJinge. Hoogste inscihinjver N.V. 'Aannemersbedirijlf v.h. W. P, em H, <1» Vries te Rossum f 52290laagste N.V, Nymeegsch bagger- en aanmemersbedlrijf f33014 en f30914. GOES. Geboren Cornelia, z.V. MachieJl Mol en Johanna Christina, Mijhsbergan. CHEQUE-ENBANKPAPIERKOERSEN van circa 12 uur. 11 November Berlijn BruaBel Parijs Londen New-York Buitschlaud Belgis Frankrijk Engeland Amerika Chèque. 6.96 8.07 12.11 2.48 Bankpapier. 6.98 8.121/,.' 12.111/, 2.49 6.90 7.11 8.00 8.18 12.10 12.12 2 47 2.50 TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Krachtige tot stormachti ge, later afnemende Zuidelijke tot Zuid westelijke wind, zwaarbewolkt tot be trokken, later opklarend. Mogelijk aanvan kelijk eenige regen. Weinig veranderingl in temperatuur. Verkoopingen en Verpachtingen November. f 12 KLoetinge, beestiaal, De Kok. 16 Goes, toornen, Pilaar. 17 ts Heeronhoek, galanterie-inventaris, De Kok. .„j .'li t

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 3