DONDERDAG 11 NOVEMBER 1926 NIEUWE £EEUWSCHE COURANT I NIEUWE ZEEUW? Verstopping Mijnhardt's Laxeertabletten UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES gemengdr of moeilijke en onregelmatige stoelgang regelt men vlug zonder kramp of pijn met Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. ken van het publiek individueel - het thuisfituren van kleifii;, pakkend' drukwerk v— heeft men. dit doel bereikt 3 Een vierde reelaime-mitldel, en w!el een eeer origineel, kon op1 hét laatste oogem- blik niet woorden toegepast. Men' liad nl. aan de Spoorwegen een.1 aanbieding gedaan om uti vliegtuigen mede te deelen, dat nieuwe verlaagde tarieven op komst wa ren. De vinding, die erop gebaseerd wlas, dat van een hoogte van enkele honderden meters een loudspeaker op aarde duidelijk te Verstaan zou zijn en, liet geluid vjam den motor glansrijk zou overstemmen, liet ech t-er dien vinder in den steek itoen het o.p het neanien vafni proeven aankwam. Zoodat de Spootfwtegen, die hiervan anders gebruik zoudien hebben gemaakt, er 'nu van moes ten afzien. Journalistiek. ,,He.t Volk'' meldt, dat het met ingang van 1 Januari a.s. met een ochtendblad4 Voor Amsterdam zal verschijnen. Arbeiders naar bet buitenland. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland heeft, volgens het „Hbld.'L aan (le burgemeesters in zijn pro vincie bericht, dat den miiuister van Bin- nenlandsche Zaken, in overleg met zijn ambtgenoot van Arbeid, „de w'enischelijjk- lieid is gebleken, om w'erklooze Kederland!- geke ai'beiders, die naar het buitenlain|d jyillen vertrekken om aldaar tijdelijk' tot het verrichten van werk fee verblijven (zonder dat bij hen sprake behoeft te zijn Van het voornemen zich aldaar blijfyend te vestigen) -daarin niet te belemmeren 'door 'weigering van het voor de reis benoodjfede bèwijs Van Nederl a nclerschap pp grond, dat zij belastingschuld hebben.'' TWEEDE KAMER. Overzicht. Dinsdag begon men voor de zesde maal over het Belgisch - N edlerla ndlsch verdrag. Zoo langzamerhand begilnit die klwiestie zto'aarv er velend te worden. Iedereen ziet dit in, behalve helaas, dc sprekers daarover, die tails maar behoefte hebben hun mede-leden met hun gezwam te Vervelen. Zes tegenstanders hebben via een woor denvloed, scheapsvracliten bezwaren tegen het verdrag a an,gevoerd, maar 'twas pre cies dezelfde lading a-ls de vorige 'week. Zou men den heer Knottenbelt mogen gelooven, dan zou de verbinding Luik Maastricht, •w'aardoor Rotterdam een ver binding krij'gt met het Luiksche industrie gebied, toch tot stand komen, ook bij' mdet aanvaarding va'n het tractaat. Deze uit spraak grondt hij! op een motie, te Luik in een vergadering aangenomen. O vei* al hetgeen er heden verder in do Khmer gesproken is, zullen w'c iniu 'niet veel meer zeggen. We vermelden slechts, dat- de heer Lovink zich bij de bestrijding! be riep op Lord Pulmerston, die gezegd' had, 'dat de Belgen in 1839 reeds onmetelijke yoordeelen gekregen hadden.. Iedereen haakt nu maar den uitslag Van de stemming; voor het echter zoover komt, zal eerst Woensdag de heer Mar chant loog' ■een motie indiiedenom de beraadslagingen te schorsen en nieuWe ondierhandelingen, te openen. De vorige 'w!eek( heeft minister v(an Kaïr- nebeek tegen .dit kwajongenswerk' zijn on aannemelijk la(teiui hooren, zoo-dat aanne ming Van dieze motie hetzelfde resultaat zou hebben, als verwerping vani het ver drag. Politiek a M Marchant! In de avond zifting heeft de. Kamer -zich >wher bezig gehouden met de militaire rel letjes; nieu'w's bracht het niet. De dag van gisteren 'wtis vrij1 w el gelijt fran dien vani eergisteren. In de imidd'agzit- ting is er wteer uitentreure georeerd over het Verdrag met Bielgië en -Sja.vonds iw'are'nl het de militaire relletjes :wlaar den jfeijd mee zoekgebrach't w'erd. Vandjaag is minister* vani Karn eb eek aan hei woord en verwacht men de beslissing. [WÜ herinneren er aan id'at het vandaag jjuist een jaar geleden is, dat er ook een Igewicktige stemming werd gehouden; ;ni.l. dit over het gezantschap1 bij. het Vaticaan, (StfaarVan d e uitslag den val va n: het C!h ris- tely'k kabinet tengevolge had. Staat sbe-groot ing' 1927. Aan het voorloopig verslag over hoofdl stuk y (onderwijs) ontleenen we het vol gende': Verscheidene leden verklaarden, zich zeer •teleurgesteld over de ingediende bejgrooting (Thans, nu de financiën van het rijk zich ajaJmierkeÜyk gunstiger hebben ontwikkeld^ dan eenige jareni geleden gemeend Werd, had men miogen verwachten, dat deze vier- /betering zich in dp eerste plaats lü het beleid ten aanzien! va nhet onderwijs zou ^weerspiegelenDit is in deze begroeting allerminst het geval. Deze leden betreurden ten zeerste, dat niets in de memorie vani toelichting er op 'wijst, Jat V,an den minister spoedig voor stellen zijn te Wachten! tot 'herstel viami heit Verplichte achtste leerjafair, en tdjaarmede samengaande uitbreiding Van den leer plicht. Andere leden kWameaf tegen de besckou wingen der eerst a^ani het woord zijjndie leden op. Zij betwistten, dat bezuiniging op die onderwijsuitgaven naet langer geboden zou zijn. De tijidj om] royaal te ^ijn ten op zichte van de onderwijsuitgaven is nog allerminst gekomen, vooral niet om/fat de tijdelijk getroffen bezuiniganigsmaaitregelen In 1920 zullen afloop eini en dan opniemjwi een automatisch en belangrijke stijginjg der onderwij'suitgaven zal intreden. L-U .i Jj B« «infere.ilies van pater v. d. Geest, Morgenavond, kwbrt over R.dht, zal do zesreei'w. pater v. d. Geest, iitn de R.-K| Kerk zij® eerste eonf'eranti-o houden over hiat onideriwerpOnze levensbasdhouwi-ng. De nieu'we stciinregelintg. Wethouder J. Onderdijk lieett in ca® vergadering uitgeschreven door deu. Mod-esr- ®en en, den Christeljjiken Besbuurdeirsbomd! voor akvereenigingsbesturani en georgani seerde werkloozen, dia de zaal geheel vul den. een uiteenzetting gegeven viaII de nieu wen steunregeling, die hier de volgende 'wieek wordt ingevoer dtvoor de uitgetrok- kc®en. voor hen, die 'Wel zijn aangesloten maar nog niet tot trekkeni zij® gareiehtigid en voor de ongeorganiseerden. Spr. noemde daarbij den toestaand alhier critiek en 'wees er o.m. op. dat in Nov. 1822 253, in Nov. 1926 432 'Werkloozen fetonden ingeschreven. Voor werkverschaf fing en steun! is dit jaar recde f 55.500 toe gestaan, zij'nde een (lichtste van heel den hoofdelijiken onislag. Met hetgeen hot Bur gerlijk Armbestuur aan behoeftige® uit keert (f 80.000) maakt het oen derde va® de inkomstenbelasting. Spr. zegt dat er oen grens moet zij:® en toch hebben de wjerk loozen recht, op steun, maar een' groot! li chaam als the Citriite Works, dat groote di videnden uitkeert c®( nu 150 tot '200 werk lieden ontslaat, moest helpënl betalen. Het is, aldus spr., een schande, dol dit niet ge beurt en een wettelijke regeling in dezen is dringend nioodig. Op een desbeitreffenld'a herhaalde vraag kreeg het. gemeentebe stuur Weer nul op het request. Voor de 'werklieden van dp .Meelfabriek, die de vol gende Week' wordt stop gezet, wordt ee.n Wachtgeldregeling voorbereid, waarbij alle gehuwden f 15 zulle® krijgen, waarvan de direcltie de helft en het rijk en de ge meente samen de andere helft zullen be talen. Be abattoir-kwestie. Dinsdagavond heeft op uitnoodiging- van de slagers vereen) ging alhier, de heer Cuy- per, leider der slagers-vakschool te Bilt - hoven, in 't, „Schuttershof" gesproken over de slachtluuskwestie te Goes. Er was tamelijk veel belangstelling; o.m. van den burgemeester en verscheidene raadsleden. Nadat de voorzitter der slagersvej-., de heer Melsc, zijn inleiding had gehouden, verleende hij hot woord aan deu heer Cuyi- per, die er zich over verwonderde, dat hier een abattoir-kwestie was, daar de slagers bereid zijn, aan de wettelijke ver langens te voldoen en de regeering igeen slachthuis (dacht. Dc kwestie ware terug te brengen tot de vraag: is het uit hygië nisch oogpunt noodzakelijk, e® die vraag durft spr. volmondig ontkennend beant woorden. Dat het hoofd van den keuringsdienst voor een abattoir is, valt te begrijpen, daar zijn functie er gemakkelijker door uit te oefenen is, maai- een gemeente» bestuur moet rekening houden Wet do groote schaduwzijde van zoo'n inrichting; als zijndeenorme kosten en veel last en zorg voor de slagers. Bovendien is naar sprekers meening een abattoir in een plaatis als Goes niet rendabel te beheeren. Het lijkt spr. beel logisch, dat de slagers in Goes tegen een abattoir ageeren; de. vrij- Jjieidsheknotting is groot en ook tegen het plan zelf hebben zij terecht bedenkingen. Spreker kan het met de slagers niet begrijpen, dat de bouwkosten voor het slachthuis met "koelhuis op f 55.000 ge raamd zijn, terwijl de kosten op andere plaatsen voor de uitvoering van een gelijk plan, tweemaal hooger waren. Toen spr. het bouwplan van het Goes- sche abattoir eens goed bekeek, kwam hij tot de overtuiging dat de inrichting niets anders dan ellende kan geven, zoo onge rieflijk zal het worden. Na nogmaals te kennen hebben gegeven, dat de volksgezondheid niet in gevaar zal worden gebracht door het uitblijven van een abattoir, weidt spr. in den breede uit ever de onvolkomenheid va® het ontwor pen abattoir, met zijn beperkte hallen en 't gemis van laboratorium en sterilisator. Wanneer het gemeentebestuur juist ee® abattoir wil, dat bet dan voor een behoor lijke inrichting zorge'. Dat zal echter een f 150.',000 kosten. Wilde men het dan ren dabel maken, dan zullen de Klachtrechten' enorm moeten worden opgeschroefd en de vleeschprijzen stijgen. Spr. schetst de niet zeer prettige erva ringen, die de slagers Tn Baarn. Leeuwar den en vele andere plaatsen met. een abat toir hebben opgedaan. Geestig rekent spr. af met het stok paardje; exportslagerij, dat in iedere plaats die een abattoir wil, bereden wordt. Vervolgens neemt spr. de exploitatie- reking van het Goessche abattoir onder handenhet is hem b.v. een raadsel, !hoe één knecht, met een arbeid van 8 uur, de geheele inrichting wil laten verzorgenin ern koelhuis!, met een 'in werking zijinde machine, is altijd toezicht noodig. Het verheugt spr., dat het gemeentebest. de slagers niet voor een voldongen feit stel de, maar eerst de bedenkingen van de vak- xnensehen wilde hooren; dit steekt gunstig af bij hetgeen in andere plaatsen gebeurde. Na onomwonden verklaard te hebben dat een abattoir in Goes geen zin heeft, geeft spr. gelegenheid tot het stellen va® vragen, De heer Van Baak bestrijdt de mee- ning van den heer Cuyper, dat hij als hoofd van den keuringsdienst, uit gemak zucht vóór een abattoir is. Bij de gemeente heeft nooit het idee voor gezeten om voor de export te werken. Een laboratorium ka® wtel in de zitkamer va® den keurmeester worden ingericht en een sterilisator is te grootsteedsch. De slachtplaats wordt hier groot genoeg om 10 runderen per dag te slachten; gaar ne vernam hij wat precies de fouten zijb.' van het Goessche abattoir. Deheer Rothuizen zegt, dat bij do plannen voor het slachthuis da economie voorzat; het is voordeeliger één slachthuis te maken, da® 16 slagers hun werkplaatsen ie laten ombouwen. Spr. gelooft niet dat f UiO.'OOO noodig is voor een goed abat toir (in Borculo was 1' 35.000 genoeg) en zegt voorts, dat de. raming hier door de gemeente goed berekend is. In Doetinckei® is gebleken, dat één man voor de bediening voldoende is. Dc heer Simons vraagt hoeveel of het kost wanneer de «lagers zelf hun slagerijen behoorlijk inrichten. De heer Cuyper zegt, dat een ge meente nooit den plicht, heeft terwille va® de economie een bedrijf uit te gaan voeren), indien de betrokkenen dat. niet verlangen en zelf willen doen. Bovendienals alle «lagers hun slagerijen naar de eischen der wet. inrichten, kost dit f 2'3.000 en hun exploitatie id per jaar ook goedkooper dan die van die, gemeente(liet ecauiom'iscili voorwendsel vervalt dus). Het verwijt van gemakzucht heeft spr. niet gebruikt, wiel beeft hij opgemerkt, dat de taak van den keurder gemakkelijker wordt. De geprojecteerde afmeting, 8.506.80 M. van dc slachtplaats in hot Goessche abattoir in beslist te klein voor de rede lijke eischen der slagers. Is het gemeente bestuur met zoo'n onvoldoende inrichting tevreden, da® i» zeer zeker geen f D50X0ÖG noodig; maar 't is do vraag of liet. een ideaal is. In Borculo kon de gemeente een oude exportslagerij overnemen; vandaar v/aa men goedkoop uit. De wonderbare ..ééne man te Doetin- ohem", heeft geen koelhuis na te loopen, vandaal' dat hij zij® werk soms alleen af kan. Resumeerend zegt spr. nog eens, dat ter- wille va® de economie of de hygiëne, Goes 'geen slachthuis noodig heeft «n. dat lh®t [geprojecteerde abattoir veel te klein if opgezet. De heer SimonS vraagt of het waar if dat de stalruimte te klein is. Hij heeft, ook gehoord dat liet Norton-water, wat men voor het koelhuis wil gebruiken, door zijw brakheid do installatie zal bederven De. heer Roth ui z en bestrijdt het dat de stalruimte te klein is; het Nortonwater is inderdaad brak, maar men zal een bij zondere installatie aanschaffen, die dat euvel kan verhelpen. Ir. v. Poel geest merkt op, dat het entworpen abattoir' hem juist bekoort, d-or zijn soberheid en eenvoudhij! gelooft oek n'tet, dat voor f 23.000 de slagerijen verbouwd kunnen worden; in elk geval zullen ze dn® primitief worden en dan bö- grijpt spr. nie!., dat de heer Cuyper aan (tie g- ineente zulke lioogo eischen stelt- De heer Cuyper is overtuigd, dat in derdaad voor f 23.000 de slagerijen in orde zijn te brengen en wat de hooge eischen be treft: wanneer een gemeente haar ingeze tenen Vani een groot stuk vrijheid, berooft, wanneer zij de slagers het onmogelytb miwkt, dat ze kunnen slachten waar zij willen en wanneer zij willen, dan mogen dn- gedupeerden toch wel verlangen, dat- men hun een vergoeding daarvoor geeft, in den vorm van een geriefelijke inrichting. De heer Blokpoel deelt mee, de vo rige week in Bodegraven het daar gebouw de ni"uwe abattoir tp hebben gezien, dat evengroot is, als dat, wat men hier wil bouwen en zonder koelhuis f 55.000 gekost heeft. De directeur van het abattoir aldaar zei ronduit, dat men in Goes met cijfers goo chelde, indien men beweerde, voor de ge noemde. som, een abattoir met koelhuis te kunnen bouwen. Deze ambtenaar gaf vol mondig toe, dat het slachthuis voor de sla gers veel bezwaren gaf (al werd er lang met zooveel vee geslacht als hier) maar, zou zeide hij, de slagers hebben er zelf om gevraagd, dus ze moeten de lasten dan maar voor lief nemen. Hier in Goes, vervolgde de spr., is het gslieel anders. De slagers vragen er niet o®.ze willen hun slagerijen op eigen hos ten laten verbouwen en de twee, die dat niet kunnen betalen, zullen door hun col lega's worden geholpen. Voor f 23.000 is alles dik in orde te krijgen. De model inrichting va® spr. kostte f 2800 en in Sehoore betaalde een collega voor een nieu we behoorlijke slachtplaats f1100. (Ap plaus). De heer deVriendl zegt, dat evenals voor andere vakken, de autoriteiten best 'kunne® zorgen, dat de hygiène wordt na geleefd bij da slagers, zonder dat de 'ge meente dat bedrijf zelf ter hand gaat ne men. Eenige opmerkingen in gelijken zin wor den nog geplaatst, waarna de voorzitter met een woord van dank de geanimeerde vergadering sloot. Zoo goed als de avond voor de slagers was, zoo vernietigend werd hij voor de argumenten der weinige voorstanders van het abattoir. Omtrent het voorstel van B. en Wl tot het stichten van een abattoir, heeft de Goessche slagersvereeniging het volgende rapport aan den Raad gezonden: Alvorens dit rapport samen te stellen, wensclit- de slagersvereenigiiiig te Goes haar dank te betuigen voor de haar bij- Raads besluit gegeven gelegenheid het ontwerp te bestudeeren en voor de verlenging van den termijn, waarbij! dit rapport moet ziin ingediend. Na een ernstige studie van het ontwerp te hebben gemaakt, komt de vereeniging tot de overtuiging, zooals de totaal indruk ■ook is, dat het bouwen abattoir in alle deelen te klein, te .rimitief is. Naderll» men met, zijn rund om het UjHelijk! testal- 1-n, dan bemerkt men reeds dadelijk dat de jreestalling veel te klein is. Er zijn !7 plaateen. er moeten er minstens 12 zij®. De ••uiir' n 90 c.M. breed, zijn veel te klein, .odat een taxatie door de ambtenaren of slagers alsmede een levende keuring niet naai' behooren kunnen plaats \indem. Bo vendien mogen do rijksambt "nare® geen rund vei'ifieeren in een stal, waarin tege lijk paarden staan. In do kleine stal moeten tegelijk gebor gen worden veulens, kalvers, geiten, scha pen, wat natuurlijk een onmogelijkheid is. Oók veel te klein. Bovendien is er geen stalling voor paarden. De Rjundei'hal. Er zijn drie slachtplaat sen, waarin dus' tegelijk drie groote dieren kunne® worden geslacht, d.w.z. dat zou moeten kunnen, maar de ruimten zij® weer te klei®, vooral wanneer er tegelijk ee® volwassen paard wordt geslacht. Deze hal is in Goes groot 8,50 bij' 6,80 M. In Doe- tmeliem, waar evenveel ramders worde® geslarfit, zijn die afmetingen 13 bijf 9 jMi welke ruimte beslist noodzakelijk is. De Varkenshal in Bodegraven is 7.42 bij 6.32 M., in Goes 5.80 bij 6.75 M. dus ook a] weer veel te klein. Ook de opliangruimte, waar al het ge slachte vleesch van Maandag en Dinsdag tegelijk moet worden geborgen is, in ver- Igelijjbling met andere plaatsen, veel te klein. De Koelruimte. Deze bevat 13 cellen voor alle slagers (16). Sommigen hebben aan één cel niet genoeg. Ook de voorkoelruimte moest veel groo- ter zijn. De Koelmachine is naar onze meening va® veel 1e geringe capaciteit, daardoor zijn ketelhuis en machinekamer ook te bekrompen. Personeel. Eén man kan onmogelijk al de werkzaamheden verrichten, ook zal de machinist waarschijnlijk' niet. te vinden zijn voor het opruimen en reinigen, zoo dal er ook met het oog op de arbeidswet wel 2 of 3 ma n noodig zij®. Bovendien is het hoogst gewenseht, da.t het abattoir, gezien de groote hoeveelheid vleesch en levend vee, die het ka® be vatten. niet onbeheerd blijft; ee® woning voor den concierge dient mede aanwezig te zijn, liefst tegen het slachthuis aan. Vele slagers lijden een groote schade wanneer ze niet thuis mogen slachten, omdat ze meer personeel en meer ma teriaal moeten hebben, b.v. om hun vleesch van 't abattoir naar hun winkels te ver voeren. De vrijheid der slagers wordt aan han den gelegd, nu slachten ze wanneer ze denken, dat het noodig is, en liefst opi uren, dat het in den winkel stil is, (ditj geldt vooral voor de kleinere slagers). Het particulier initiatief wordt aan ban den gelegd. Do kosten van het abattoir met koel installatie zijn geraamd op f55.000. Als men nu weet dat voor 'n evengroot, slacht huis zonder koelinstallatie te Bodegraven i' 54.000 is betaald, dan is de raming voor Goes, waar alles 'te klein is, zeker vee] te laag en zal eerder de f 100.000 be-1 langrijk overschrijden dan er beneden blij ven. Is zoo'n uitgaaf voor Goes gemoti veerd, waar b.v. van export geen sprake is? Ia Baarn is voor de koelinstallatie alleen f 29.700 benoodigd voor een zeer bescheiden koelhuis. Andere plaatsen waai' slachthuizen zijn gebouwd, kunnen tot voorbeeld strek ken, hoe de raming in de praetij'k blijlkt veel te laag te zijn gedaan, b.y. Baarn, abattoir f84.000 en koelhuis f 29.000. Boetiiichem, abattoir zonder 'koelhuis f 51,500. Bussum werkt met een aanzienlijk te kort. Leeuwarden, abattoir plus koelhuis f 357.000. De exploitatierekening heeft de begroo- ting verre overtroffen en is vooff' 1927 f 5000 liooger gesteld dan voor 1926. Een slager, die één koe per week slacht, betaalt daar aan het abattoir f 1300 per jaar. Geldrop duur. Mislukte houw, te be krompen. Wanneer de slagers hun inrichtingen la ten verbouwen zooals de wet vereiseht, dan is daarvoor noodig een bedrag van ten hoogste f 21.000. Ierder der slagers heeft aan het Bestuur opgegeven, wat het verhouwen vermoe delijk kost of heeft gekost. Aan afschrij[- ving, rente, onderhoud, water, gas, ben zine, huur lokaal (voor hen die geen slacht plaats hebben) is jaarlijks benoodigd f 4000. Het slachten in een abattoir kost hun f 8000, bovendien moetea zijl m'eer personeel (5 knechts) aanstellen en meer en beter vervoermateriaal aanschaffen, zooda.t die f8000 stijgt tot f12000. De sommen, die ze van hun leegstaande slachthuizen zouden kunnen trekken, door ze te verhuren als garage, pakhuis enz.,, zijn al heel gering, gezien dat de sla gers meestal zelf hun karren en slacht- materiaal daarin zouden moeten bergen. Bij slachting aan huis hlijyen hu® slacht huizen voor eigen gerief. Een harde behandeling is ook dat met één pennesti'eak de tegenlwloordige slacht huizen, 'w'aarvan vele met weinig onkosten zjjn goed te maken, voor tota,al onbruik baar wbrden verklaard. De slagers willen hun slachthuizen' door Goetenaars laten in orde maken, het 'abat toir wordt na aanbesteding wellicht aan een vreemjde toegiewezen Het overschot Van dc vleesehkeurings- dienst zal moeten dienenomi het.te kort op het slachthuis te dekken. Zouden de bui- teugemeenten daarmee genoegen nemie|n Verschillende plaatsen ,als Goes, wille® mvdoen aan de abattoirbouwin'a.nie van den tegenwoordigen tijd. De heer Cuyper, een beslist voorstander Vjin eeni abattoir vooi plaatsen waar zulks noodig is, zegt hier omtrent: „Een abattoir", best, maar dan ook ingericht zoo 't hoort, zooals in Am sterdam, Arnhem, Den H:a,ag, Hilversum, maar geen prutqding zooals in! enkefe kleine plaatse® p'as gesticht, en! onk' iih Goes, waar alles te Hein, te primitief Is; Vaar het; uitgetrokken; geld zoo niet geheid Weggegooid, dan toch voor een zeer groot deel totaal onnut is bastjeed" De wet sehryft het stichten van een abattoir geenszins voor. Welnu, de «lager van Go»s, die een eigen! slachthuis hebben, (willen dit in orde laten- maken of hebben dal meds gedaan. Zijl willen ook hu® slachtplaats beschikbaar stellen voor hen, die er gesn hebben. Reeds tWee vah de bet- staande slachthuizen zulleni daartoe in De „arme" Waarheid. „De waarheid vindt geen huisvesting," hoorden wij' onlangs iemand klage®, daar de geachte spreker aan het komende jaargetijde dacht, liep er een rilling langs zijn rug. Een rilling van medelijden met die arms verstoeten waarheid. Misplaatst medelijden in ie.der geval! Wij; beklagen de waarheid niet op grond van het spreekwoord* Want dat spreekwoord is zeer onvol ledig. 't Moest eigenlijk luidenDe waarheid vindt geen huisvesting bij hen die ,een kwaad gewete® hebben. Die -ongastvrijheid deert den bullebaksclien afwijW meer dan de gestrenge aariklopster, want wie haar rijn huis ontzegt, brandmerkt, zichzelf. Neen de waarheid is niet te beklagen! Daar vliegen nog genoeg deuren voor haar open, "daar kloppen nog harten genoeg voor haar, wat goeci en eerlijk is, sluit zichi automatisch bijl haar aandaar is zoowaar geen beter lot 'denkbaar! De telegraaf bracht deze weck het vol gende. bericht uit Andermatt „De Fran s-olie regeering heeft het vertoonen van de film „Het moederhart", die het lijden dor moeders t ijdens den wereldoorlog schildert, verboden". Ziedaar! D'e waarheid vindt geen huis vesting bij- Citen die een kwaad geweten! h ebben. Wanneer het een film was geweest, die het afschuwelijk krijgsbedrijf met een waas .van valsch-e romantiek omsluierd had, dan zou, de Fransehe overheid, door het dolls heen zijn geraakt van enthousiasme; wan neer de verschrikkingen van den oorlog der moderno barbaren bedekt wuren ge- woraeu door snorkende f'razen over schit terende successen, heldenmoed en velden- van-eerministers en gegalonneerdan had den een officieele eerste voorstelling gefa briceerd. Nui echter de keerzijde der me- dalje werd vertoondeen keerzijde die sprak van bloed, tranen, zinneloosheid, dui- velsche wreedheden en moederlijden, n*. moest de film verboden worden. De waarheid! vindt De waarheid Lacht -om die grofheid; zij lacht ook om het gedoe van de autocraat- ies, die op den ouden voet voortga®®, mei h'et trekken aan de touwtjes van de mario netten die hansworsterijen om het graf van den „onbekenden soldaat" bedrijven; zij: lacht om de sprekers die op hun ver kochte tongen, dikke woorden jonassen, want haar zal de victorie zijn; de victorie ondanks alles! UITKIJK. „oorftel van B. en W; omti van e®11 ,]fS uur. De boeren do 1 pjje.i: vindien 30 KM. ®i de overige lede® hebben d et) sftellen voor een «®«lb( Alzoo wordlt besloten H^ente een maximhnii 6noI Vakt *e vstellen »n naar aa aan de Vijflwegon, Slaakw Oudekanier een bord, te ph BiuslbeM is aangegeven. In de begrootiug 1921 opmerking eenige wïjzigi® Hierna brengt de; voorzi een schrfjVen yarn de Provi Cent rale, waarin deze nogal hooge eise-hon stel adviseert de leden voorloc gclirij've® axscoord te gaa ongering om- 'wet in! 't b«gi tKvlc medie te werken hetj gevonden. Bij de rondvraag inforr knar de vaiste standplaat gericht worden. Dei Slagersvereenigins' b-evjeelt haar rap port ter lezing aan en| hoopt, idat de Raaf aanleiding moge vindenniet tot; -eten, boiiv? va® een abattoir over te gaaini, omdat het ook op^hygiènischa gronde® niet noodig lis, want noch d'e burgerij, .noch de gemeente, noch. consument of producent, noch de blagers zijn er mee gebaat. „Priestrrced-" Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, geeft de R.-K. tooneelvtereeniging „Vriendenkring" uit Vlissingen op Zondag 14 November a.s. een uitvoering i® het schuttershof alhier. Opgevoerd, zal worden het drama, in 4 bedrijven „Priestereed". De vereenigiug die een- goeden naam hoeft, kennemi wij- bovendien nog vjan hot vorige jaar, toen zij ooik alhier optrad met het tooneolspel „Als je nog ee® moeder hebt". Het drama „Priestereed", hetwelk schit terend gecoatum-eerd' is, wint het blijikbaaf nog van de vorige, wlamit toen op Zondja^ 31 October „Vriendenkring" hetzelfde stuk opvoerde voor een volle zaal i-n het oomoeinfc- gebouvr te Vlissingen. was ha.ar succes daar hijzonder groot. Wij kunmie® lieifheb- bers van goed tooneelspel da® ook een gang naar het Schuttershof' teml zeerste aanbevelen. Verbouwing. Aan de firma J. W. van de Weert en Zn., aanneemster alhier, is een verbouwing in hotel de Korenbeurs gegund. Leclijbe val. J. R„ scheepskapitein, bezeerde zich bij een val op het dek van zijn schip zoo danig, dat genoeskhndige hulp moest wor den verleend. Inwendig gekneusd werd J. R'. naar zijn woning vervoerd. Op de Intern. Kampi-oensohapiste®,- toonstelling van honden, gehouden te Zwolle, behaalde in de afdeeling Pyre- neesche honden, Néthou du Pio hu Jeu, reu., van J. E. M. Horsten alhier, het kampioenschap. ITeinkonszamil. Gistermiddag vergaderde de raad. Aanhvezig waren alle ledenl Ver- Kchiillendie ingekome® stukken woi'den -dooi' den voorzitter voorgelezen eni achtereen volgens behandeld. Het verzoek van dé Z. L. 'M. te Goes om zooals vorig jaar een locaal beschikbaar te stellen voor dien te houden! 'landbouw- cursus, wordt na eenige besprekingen in gewilligd, Itegen een vergoedi-njat va® fl per week voor verlichting en verwarming. Vervólgens doeit de Voorzitter me|dedeeliiig dat de geheele poliieVerordening vjoor deze gemeente gewijzigd moet worden eni vraagt of' d'e heeren er ziclh mee kunnien vereenigen dat er in elke vergadering slechts eani hoofdstuk wordt behandeld d:a.ar djeze ver ordening nog al breedvoerig is omteckreven, hetgeen wórdt goedgevonden. Als nu 'w'orden' door de®i voorzitter gele zen de verschillende artikels va® het le hoofdstuk der politieverordening en de aangebrachte wijzigingen welk hoofdstuk met algemeene stemmien wtord-t goedg'e- kcurd. Nu wior# in behandeling genome® het te»» De voorzitter zegt, dat i standplaats gevouden is ledea een geschikte, plaats Dhr. Silmonse oppert h ,|de woonwagens onderaal plaatsen tusschen het lan we® en Capelsted'e, waa accoord gaan. Hierna won gesloten. Bij het i® deze gea voorkomende mond- en- kl bij den kleinlundbouwer onder de varkens gecons Ellcwttutsd'ijt. In dank de wijkverpleging f 2,50 Hansvveert. Bij! het bin haven is h-ot Belgische s op -die berm omhooggc tijd' later vlotgesdeept, me Om zinken te voorkomen yluehithave® omhoog^ ge: jiompboot ligt langszij om pen. Hot sriiiilp is geladen België naar Rotterdam. Itminingen. Toen een tr dorp werd gedreven, liep rund de garage, van H. door een ruit, van de deui weer te verlaten. De buur Groenendijk. Nadat onlq maert van bier een onge diens plaatsvervanger bij Hij was met de auto b Delft" toen de tram kwa stoppen noch doorrijden dat. ide auto door de locomc pen, althans zoo'n duw k eind werd weggeslingerd wondei' kwamen de ehauff er zonder ernstige verw< auto zag er natuurlijk na niet best uit. Tholen. Zaterdagnacht het met 82 ton aarJ|appe schip „D-e TWee G eb roe-lei aangevaren eni gezonken, die zich met zijn vrou'W resets ter ruste had begevi ling een schok. De motorbi iw'as, door de duisternis mi .gëloopen. Schipper Dane, dek kwam. bemerkte aai schip nieit meer JrijVende 'en haxl nog jui-slt demi lij) kinderen te redde®. D« a.s. Verkiezing vot>r Het partijgelwest Zeeia: IA. P. heeft besloten die vol 4e stellen voor de Prov)Li Kieriiring Middelburg; C. dc Baare, A. M. Ov- Bauw', J. Catshoek; Kieskring Vlissingen J Onderdijk, A. M. Over Bauw, J. Catshoek; Kieskringen Zicrikzce Catshoek, A. M. Overho CA. C. do BauW, A. C. d Kieskringen Goes eni SI hoff, A. C. de Bauw, L. de Raaxe, J. Catshoek; Kioskring HulstA. Onderdijk, A. C. de B,aar< J. Catshoek. De man die Maandagni gevul met een autobus Bcfoendiijik bij Winkel erm *s aan de gevolgen oyerlee tu er Gisterochtend' is, naar Amsterdam een kleine vi <le geannexeerde geme haalt, door verzakking ïVan den dijk er afgegl 'J11 in eein sloot geraakt beurde op den dijlk sn Zunderdorp'. De. chauffeur kon «ex I doch een 19-jaxige jonge stadsreiniging, geraak en Werd: gedood. Het lijk Bengasthuis overgebracht. Het re.d,dingstoestel v heeft den auto uit het De politie waarschuwl Belgische kooplieden, die taes- gjj heerencostuums *age prijzen jjg koop aan Jóor. te. kom-en namteas 1 Brussel, welke firma niet een circulaire, welke z £°°Pe® zij' een lap stof. heeft va® fl 12 voor f4, hBR goed voor een broei De monsters, Wel van vrij' goeide kwal koope® heeft; besloten (b het station ®|og kis hen staan, d|a,t zij, omi de late® afkale®, f 300 zij' op het oogenblik zij

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 2