kiembakjes NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND WspëlT IRANDSTOOKSEL DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS rsche Courant Dringend verzoek. buitenland binnenSnd" :rlijke stand p van Effecten ran Coupons Arende koersen voor cliënten gratis UTBEWERKING, GOES- feuilleton 't Zigeunerkind. Buitenlandsch Overzicht DE BALKAN TS J EC H O-S LO WA KIJ E GRIEKENLAND HUMMER 134 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1926 22s™ JAARGANG )HE GOURAfvT oen Jntet een dezer beid» aeggd met wab water en dat de hoed weer vol- hem vervólgens in de zon i drogen. Een andere me- oor fijne witte of licht. is, om den hoed met be. Jrstel goed in te wrijvea lemaakt van magnesia, enl te laten drogen en dan! pilten hoeden worden weeij ze afwrijft met verdun- niak. Men kan ook pe len. Is de hoed natgere-' r.en hem eenvoudig drogen, In: eerst in den vereischteni Idat dit later niet gemak- Igaan. ■dan vilthoeden op te ber- Igenden herfst, dan moet louden met het mottenge- hte, wollige vilt, is eent en nestelplaats voor; dez» ïe indringers. lAL-UITSLAGBN. et Zuiden. i Eerste klas. Indhoven 32 a ledania 3-0 3—3 kina J—Q tweede klas A. liance 2f—54 7—0 diddelbnrg 1-1 Derde klas A. leelandia 2-4 aoto 7-H oren: Jan Pieter, z. V. Ma,- r en A,driana Neeltje Hibela, langegeyen' een kind van het isla.eht vpn Ajdrianus Baars 6a Marial OaiJharina B uijs. ISiDE. Geboren: 2, Cornelia l.'iaan van de Velde en Helena Cornelia Willema, d.v. Jacob |Johanna de Bart; 5, Johanna Gerard Nijsse en Maria 7, Johanna Maatje, 2 dagen', NijSse en Maria Meeuwse) Hendrika .Wiskerke, 38, jaar, I.Wiskerke en Maria Blok. ik zonder ADVERTENTIE- E is als een visch op het |ieidekwijnen en sterven. I int- en Handelsdrukkerij GOES lien ï:ouranten |mma's, Wissels ên, Tabelwerken arten, Dankbetuigingen Ipening, Reclamekaarten itiekaarten, Convocaties lorten Enveloppes a's, Servetten indrukken verken jicurreerend l'enoemde Drukwerken zijn ien ons gaarne aanbevolen [KSTR. 22 EFFECTEN. TELEFOON 1»' J. M. JOOSEN, Dorpstraatjel. 12 KEN als een drukpers kan Laat dan DE DRUKPERS succes zal U verbazen'- N DE l26G4i NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES: Telefoon Interloeaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No.4-74. Abonnementsprijs f 1,90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; AdvertentiBn van 1tot6 regels f0,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Met het oog op de extra-verspreiding van ons Blad des Zaterdags, verzoeken wij heeren Adverteerders, hunne adver- tentiën veer de Zaterdagnummers steeds zoo vroeg mogelijk in te zenden. Van advertentiën, die later dan Vrijdagavond binnenkomen, kan de plaatsing niet worden gegarandeerd. DE ADMINISTRATIE. De geloofsafval in de steden. .31. Van meerdere zijden is den laateten tijd de aandacht gewijd aan het boven genoemd euvel, dat onrustbarende afirie- tingen gaat aannemen. Het bestuur van den Algemeenen K.-KJ, landbouwbedrijfsraad, hetwelk meende, dat do oorzaken van dit treurig gebeuren), ook moeten gezocht wordeu op het plat teland, waarvan zoovele bewoners naar de steden trekken, besloot het onderwerp in een algemcena vergadering grondig te behandelen. Op deze vergadering, die 7 Juni 1.1. ge houden werd, hield de .geestelijke adviseur een gedegen rede ovfer den geloofsafval in de steden en het -organisatiei-Ieven ten .plattelande. Om hetn ut tig effect van rector J. P. J. Kok's studie te verhoogen heeft het Geert- Groote-Genootsehap, haar in brochure vorm uitgegeven en wij achten het vraag stuk te belangrijk om niet een en ander luit dit actueel» boekwerkje te putten. Op do eerste plaats geeft rector Kok do schrille cijfers, die het feit van den ge loofsafval in de steden in al zijn somber heid vaststellen., Toen mgr. Gallier -een en ander vernam moot bij gezegd hebben: Ik wist dat het erg was, maar dat het zóó erg was, wils1# ik niet! Pater Hoogstraten. S. J. verklaarde in Mei, dat in zijn parochie te Amsterdaurf reeds ongeveer 70 o/o der kinderen, uit christelijke ouders geboren, niet meer ge doopt worden, Pater Fabianus, O. Cgp., heeft in op dracht van Mgr. Callier drie jaTen achter een de nieuwkomers te Amsterdam bezocht. Hij gaf dit overzicht over één maand: in .één maand vestigden zich in Amsterdam 125 ongehuwde mannelijke personen, over 't algemeen kan men zeggen, de goeden niet te na gesproken, dat het burgerlijke -en godsdienstige leven van dezo uit alle oorden aangewaaide menschen niet heel hoog staat. Voor de Roomsehe organisatie zijn ,ze meestal niet te vinden. Het zijin jonge, niet zelden avontuurlijke pbrsonen, vrij van het ouderlijk gezag. In dezelfde maand vestigden zich' 84 katholieke en 53 gemengd katholieke ge zinnen. Vele dezer zijn maatschappelijke schipbreukelingen, die hun .geluk nog eens in een groote stad gaan beproeven. Van de katholieke gezinnen warenkin derloos 28, met één kind 9, met twee kin deren 13, enz.t ezamen hadden deze 84 ge zinnen 144 kinderen. Van de gemengd-katholieke gezinnen wa ren: kinderloos 26, met één kind 18, ïp.et twee Zinderen 7, met vier kinderen f}, te zamen dus 40 kinderen in 53 gezinnen. Van dezo 40 kinderen waren er 32 protes tant gedoopt, 6 katholiek, 1 godsdienst loos, 1 godsdienst onbekend. Al deze ge zinnen werden bezocht; bij 42 werd iemand thuis getroffen. In deze 42 gezinnen deed slechts in één gezin de katholieke partij nog aan haar godsdienstplichten. Omtrent den godsdienstig-zedelijken kant van Amsterdam1, kwam men o.m: tot deze resultaten ongeveer één vierde der Amsterdamsehe bevolking behoort, niet tot een godsdiensti ge gezindte; 5) _o_ t Is winter geworden. Karja, of, naar haren nieuwen naam als christin, Catha- rma, is gezond geworden,1 Gezond? Wie het vermagerde bleek» kind ineengedoken in een hoek der 'Sofa ziet zitten, gelooft niet, dat het gezond is. Zeker, de arm is genezen, en wat ver der in het kleine lichaam gekneusd was, is eveneens weer in orde, maar 't hart is ziek. De zwarte oogen zijn nog grooter ge worden dan ze te voren waren. Daar ligt in die oogen een matte treurigheid; huö donkere sprekende gloed is verdoofd, en net kind ziet er nog minder schoon uit dan voorheen. Daar ligt m dat jonge schepseltje eene zwaarmoedigheid, die zooveel te meer aan- Eriipt, omdat het kind nog zoo jong is. aar hare moeder vraagt ze niet meer. ae, zou kaar inlichting kunnen ge- Te?" k1 ket dorp is alleen maar hekend, vu ^ageuners dien nacht zijn wegge- °kken. Eenigen echjer zijn stilletjes ie- ongeveer twee-derde der huwelijken wordt niet 'kerkelijk ingezegend het aantal groote gezinnen onder de ka tholieken neemt af; het aantal gemengde huwelijken onder de katholieken neemt onrustbarend toe; van de zuiver katholieke huwelijken wordt slechts ongeveer 76 o/o kerkelijk in gezegend. Dat de geloofsafval vooral in de groote steden het grootst is, blijkt »it de volgende procentisehe cijfers: Het Bijk A'dam R'dam 's-Kage Protestant 53.3 45.2' 61.1 50/9 Katholiek 35.8 22.7 24.8 2,8.5 Israëliet 1.7 10.4 2.1 2.6 Geen godsd. 7.8 21.7 10.2 15.8 Het totaal aantal personen zonder gods dienst bedroeg in 1920 te A'dam 140725. In 't/zclfde jaar telde Amsterdam 70.000 .katholieke mannen en .vrouwen beven de 25 jaren. Bij de verkiezingen werden op de katholieke lijsten echter maar 451000 stem men .uitgebracht. Ziedaar de feiten. Thans de oorzaken. Do verkiezingen in A m e rik a. In de Vereenigde Staten hebben de vori ge week verkiezingen plaats gehad, waar nu een volledig overzicht van te geven' ïs. Er moest een geheel nieuwe Kamer wor den gekozen en bovendien was een derde van het aantal Senaatsleden aan de beurt van aftreden. Het aantal der te kiezen Kamerleden be droog 435 en dat der Senaatsleden 32'. In den Senaat zaten tot dusver 56 repu blikeinen, 39 demoeraten en een boer; 32 leden traden af en daarvan! waren er 27 republikeinsch en 5 demoeraat. De demo craten hadden dus bijna alles te winnen on wennig te verliezen. Nu zijn de verschil len tusschen beide partijen -wei niet zoo groot, maar toch zou een democratische meerderheid aan Goolidge wel heel wat last kunnen bezorgen door het we'igeren van crcdieten of het niet bekrachtigen va.nl be noemingen van gezanten of andere hooge) ambtenaren. In het Huis van Afgevaardigden (Twee de Kamer) stonden de republikeinen er beter voor. Daar beschikten zij over '235 zetels en de demoeraten slechts over '183! fPeide partijen hadden daar dan ook even, veel to verliezen. De democraten hebben over het algemeen een overwinning be haald. .Voor den Senaat werden 21 republi keinen gekozen tegen 13 democraten, Zooe dat de nieuwe Senaat waarschijnlijk be staat uit 49'republikeinen, 46 democraten en een lid der boerenpartij. Onder de republikeinen bevindt zich een nationaal blok, dat bij1 belangrijke stemmingen den doorslag zal geven. Ook in het Huis van Afgevaardigden hebben de republikeinen een groot aantal zetels verloren, maar zij beschikken daar nog steeds over de meer-< derheid. Bij de verkiezingen ging het hoofdzake lijk om plaatselijke quaesties en nagenoeg geen der e&ndidaten dankt zijn overwin ning aan zijn inzichten aangaande vraag stukken, die ook in het buitenland belang! inboezemen. Ook omtrent het dxankvraag- stuk geeft de uitslag weinig uitstel. Zoo is b.v, in Illinois de uitslag over 'het referendum bijna uitsluitend „nat" ge weest, terwijl de gekozen democraten „droog" zijn. Bet voornaamste gevolg van de verkie zingen is, dat de positie van president Cöolidge, zoowel in zijn eigen partij als in het geheele land, danig verzwakt is. De broeders met het schootsvel. Do Wereldhond van de roemruchte vrij metselaren, die in 1921 werd opgericht; riuggekeerd, hebben de deur van het spuit- huis opengebroken en het lijk der vrouw „gestolen." Niemand weet, wat ze daar mede hebben uitgevoerd. De schout was met dit verloop der zaak best tevreden, hij had niet de minste kibbelarij; gehad en van de heele geschiedenis in-iet eens vler- derop melding gemaakt. Niemand mijn persoon -uitgenomen weet, waar Karja's moeder 'is gebleven. Ik weet, dat ze ginds aan den zoom van het bosieh ligt begraven, en dat ze ter aarde besteld is juist in dien nacht, waarin; ik de fakkels heb zien opflikkeren. Nie mand heb ik iets daarvan gezegd, ook het kind niet. Ik heb alleen den bosehkant afgezocht, maar geen spoor gevonden, wijl de Zigeuners het graf onherkenbaar hadden geipaakt. Buiten warrelden de sneeuwvlokken naar beneden, en het kind kijkt ze met lustie- looze oogen na't is daarmede reeds- een uur bezig. Karja stelt in niets eenig belang. Beata, die haar nu een beetje beter lijden mag, beeft baar onlangs eene pop van de markt medegebracht. Ze heeft die tenauwernood aangeraakt, ze weet volstrekt! niet, wat ze met zoo'n ding moet uitvoeren. Ik slaag al evenmin als Beata. Ik tob heeft naar is uitgelekt, tot nu toe geejn, gemakkelijk bestaan gehad. De hinderpalen schenen langen tijd on- overkoombaar, omdat de grondgedachten dei- Vrijmetselarij In de EatSjpsche landen heel wat verschillen hij die deT Angel saksische landen. Beeds in het jaar 1848 probeerde een zekere „broeder" Blanchet, de Fransche vrijmetselarij1 op denzelfden grondslag te rug te voeieu als de. Engelsche, namelijk de erkenning van het Godsbestaan ook in de Fransche loge verplichtend te stellen. Men bood licm echter hevigen tegen stand en ïn het jaar 1876 werd het stre ven van Blanchet als een cnverdragelijko „dwaling" door het Groot Oosten te Parijs verworpen. Niet slechte het geloof aa-n het bestaan ■van God werd door de Fransche loge- broeders afgewezen, maai- men nam! zelfs tegen de oude en verwaterde formule, van den Wereldbouwmeester stelling. - 'Daarop verbraken de grootloges van Engeland en Ierland eiken broederband met de Fransche loges en verboden haren on- derhoorïgen logemenschen als leden op te nemen die op eenigerlei wijze met de Fransche loges in verbinding stonden. Desalniettemin geliikte het den voor vechters der vereenigingsgedaebte in 1921 een „Wereldbond der "Vrijmetselarij" in het leven te roepen. De groot-loge van New-York had zich niet slechts bereid verklaard tot den Bond toe te treden, maar daarnaast zelfs tot de uitvoering der or ganisatie van de eerste algemeene verga dering. In de aan het program toege voegde „prineipieele verklaringen" werd met betrekking tot de strijdvragen alles.,. vermeden en ontweken! De Wereldbond kwam aldus tot stand, maar al te spoedig werd de grootloge van New-York zelf zijn heftigste tegen stander, die de toetredingsratif'icatie 'tot don Wereldhond hij de algemeene verga dering der Amerikaansche loges onmo gelijk maakte.* Er werd eenvoudig ver klaard, dat de Angelsaksische vrijmetjse- larij stond of viel met de stemiming over het al of niet gelooven aan een Godbegrip, daar dit een grondwet was. Naar het internationale congres van den Bond in Brussel zond 'da Amerikaansche grootloge hot volgende telegram op 2 Au gustus 1924. „Heb van Grootmeester van New-York do opdracht den president van internatio nalen vrijmetselaarabond en zijh College de volgende ambtelijke boodschap te doen. De Grootloge van New-York trekt zich op grond van de grondwetsvraagstukkeu van den vrümetselaarswereldbond terug en zal zich op het Congres te Brussel niet meer laten vertegenwoordigen. Brief volgt Ken- worthe". Hel voorbeeld van Amerika werd door do Plulippijnen en Nederland nagevolgd. Bij Nederland speelde namelijk ook nog het Duitsche vraagstuk een rol, want de Fran sche en Belgische loges hadden namelijk verlangd, dat bij de toelating der Duitsche .loges tot den Bond deze een voor hen ver nederende verklaring zouden afgeven, waarin de schuld aan den wereldoorlog in verbloemde woorden aan Duitschland zou worden toegeschreven. Het uittreden van Nederland trof de Fransche en Belgische broeders des te pijn lijker, daar ze in de Hollandsche vrjff metselarij een overbrugging zagen tusschen de Angelsaksische en de Latijn^che vriji- mef selarij Zoo is de .Wereldbond een eigenaardig fiasco geworden, daar ze heden slechts 26 van de 119 Grootlogos bevat. Deze '26 Grootloges omvatten in bet geheel 1269 loges en 140.330 broeders. Volgend den ofiieieelen vrijmetselaarskalender zijin er in het geheel 27.065 loges en 3.861.444 lo gobroeders, waarvan 17.008 loges en 3 091.100 broeders alleen ïn Noord-Ame- rika, mij te vergeefs af met onderzoekingen, hoe ik de belangstelling van het kind kan gaande maken. Ik weet, dat het verlies harer moeder niet de eenige oorzaak is harer treurigheid. We hebben dikwijls medelijden ünet bui tenlanders, die als nomaden leven, omdat ze geen vast verblijf hebben, maar zijin ze gelukkig, wanneer ze er een hebben gevon den? Karja niet! Het nieuwe tehuis, dat' ze heeft verworven, ïs voor haar niets anders dpn een mooie kooi. Zij zegt niets., maar ik lees 't in hare ziel. Vroeger was ze vrij, nu zit ze den gansehen dag in de- kamer. Speel ik haar op de piano iets voör, zij verstaat er niets van en geeft er nauwelijks acht op. Hoe heel andere <ïan die lange houten kast klonken trom en orgel; hoe veel mooier brandden de vlam mende fakkels, dan die kleine lamp; hoe onvergelijkelijk heldhaftiger staan de man nen van haar volk haar voor den geest dan ik en mijne dorpsgenooten, die mannen worstelden1 ïffet elkaar, jongleerden met ijzeren kogels, slikten degens in en verrichtten goocheltoerenhoe veel belang wekkender dan de huiioudelijke Beata was de oude stammoeder, die van teeken en talisman sprak, die wonden heelde en dranken bereidde! BELGIE Het huwelijk van der kroonprins. Gistermorgen heeft te Brussel de kerke lijke huwelijksinzegening van kroonprins Leopold en prinses Astrid in de Sint Gu- dule plaats gehad. Ter begroeting van het Vorstelijk' paar waren aan den ingang der kerk aanwezig de aartsbisschoppen' van Mechelen, Luik, Namen en andere hoogwaardigheidsbekle-ders. Volgens de regelen der R.-K. kerk be treffende gemengde huwelijken word geen Mis gecelebreerd. Alles beperkte zich' tot een wisseling van de huwelijk'sringen en tot de inzegening en eeu toespraak van monseigneur van Roey, waarvan echter geen enkel woord tot de pers, die op een zijbeuk was geplaatst, doordrong. Het koor van do kerk voerde verder verschillende gezangen uit. Do plechtigheid duurde iets meer dan een half uur. Aan het slot weerklonken de Zweedsche koninklijke hymne en de BrabanQOniie. Buiten de groo te kerk stonden de promotie-vrienden van den prins en o-nder een hemel van sabels! trad het jonge paar naar buiten. Donde rende ovaties vergezelden 3en stoet op den terugweg. FRANKRIJK D» Katholieke Liga, Generaal de Castelnau, deelt in „Lft Croix" mede, dat de „Federation nationale Catholique" (liga de Castelnau) die nau welijks twee jaren bestaan, reeds een leden tal van 2.5000,000, verdeeld over alle Fransche parochiën, heeft bereikt. Fascisten-aanval. Te Görz hebben eergisteren. Italiaa^usclie fascisten een aotnvai gedaan op de kntoren van den Sloweesisckenl bond, en de imridhtig geheel vernield. Da Katholieke Sloveensche drukkerij kbn slechts door tusscJhenkbmist van militairen vlaini algeheele vernieling Worden gevf-ijjwaard. De Sloveensche ka tholieke partij zaï morgen in de Skoeptsjj- na over ide anngeJqgeraiheid inteijjpelleeren!. Mft Spionnage. De politie te Praag heeft een invalide gearresteerd, die in de lithografische af- deeling van een militaire instelling werk zaam was; hij heeft militaire documenten ontvreemd en aan eeu lid der vertegen woordiging van een vreemden staat ver kocht. In verband met deze affaire zijn zeven personen, onder wie de vrouw van een communistisch redacteur en een Biust^hislch student, gearresteerd. Be Verkiezingen. Bij de verkiezingen in; Griekenland; heb ben de republikeinen 160 van de 282 zetels gekregen. De monarchistetai zijin dus sterker gebleken dan verWacht werd. AMERIKA Be Kerkvervolging in Mexico. Blijkens telegrammen uit Duratago, heb ben Je militaire autoriteiten inl die stald alle katholieke priesters dje daar wbonden, in hechtenis gesteld opj de verdenking da,t zij de'bevolking hadden aamigezet tot' opstand. Dit laatste is natuurlijk Weer een leugen van ,dc Mexicaanschei regeering. Een milliocncn-pi'otest. Nu het verzoekschrift der Mexicaansolie bisschoppen om 'n Verandering in de antii kerkelijke wetlgeving door het congres ter zijde Werd gelegd, hebben 'de Katholieken een petitie tot de volksvertegenw'oordigijnjg1 gericht 'welke kort nadat zij ter teek'eniulg Werd, gelegd reeds 1.200.000 handteekenimr gen verkreeg, terwijl verwacht wordt, dat, zij binnenkort door vier millioen Mexi canen geteekend zal zijn. Daarvandaan komt het, dat Karja van enkele gevallen uit haar vroeger leven eeu veel sterker geheugenis toont, dan bij een achtjarig kind verwacht zou worden. Haar tegenwoordig leven komt haar zoo leeg Voordaarom teert ze op hare herinnerïmj- gen en houdt alzoo het vroeger doorleefde voortdurend levendig voor haren geest. „Karja, slaapt ge goed in (uw nieuwe bed?" vroeg ik eens. Toen schudde ze het hoofd. „In onzen wagen kon ik den wind hoo- ren, en de regendruppels, die tegen de Wa- genkap tikten, daar was 't veel mooier!" Mocht ze zich maar een beetje op haar gemak gevoelenDat maakt het onderwerp mijner zorgen uit. Wist ik maar iets, waarin ze plezier zou 'hebben. Zelfs de sprookjes, dia ik haar vertel, wekken hare belangstelling niet, maar dat kan hiervan komen, <Jat ze het juiste begrip van vele woorden niet heeft. "Volgens da algemeen geldende opvatting is Karja volslagen onwetend. Op school doe ik baar nog niet; aan het gezamenlijk onderricht heeft ze voorloopig niets. Daar om beproef ïk haar afzonderlijk les te ge ven. Dat gaat erg moeïelijk, omdat ze er zoo weinig belang in stelt, hoewel ze .uit een zeker gevoel van dankbaarheid, en om- Waar Mexico 15 millioen inwpeers telt, is dit protest! zeker niet zonder Ibeteekaöfc, temeer, Waar het in het protest heeit, d|alt de afgevaardigden niet, langer ,als! vertegen woordigers vlan het vplk kunnen worden beschoulwld, wanneer zij' dit millioonenpro- test naast zich neerleggen'. KORTE BERICHTEN Blijkens een telegram uit Mexico (stad zijn d,aa,r bij relletjes in verbalnd met plaatselijke verkiezingen 10 men-schcn ge dood en 28 geWond. De Italia,anseke Kamer heeft een motie aangenombm strekkend tot ontzetting van de leden der oppositie vaini hun lidmaat f chap Wegens hun weg blijven! uit ide ver gaderingen. i Naar verluidiii zou de Duitsche rijks- regeering een ofïiciaele stap bij' tie igieaf- lieerde regeeringen voorbereiden) jnzajbe khe militaire controle. In de Duitsche Bdj'ksdag zijin gister de communistisobe en volkscho moties van wantrouwen tegen het kabinet-Marx ver worpen. Daarna heeft minister Gessier een ver klaring afgelegd over het ontslag van von' Seeckt, die onrechtmatig den zoon van den ex-kroonprins in de RïjksWeer had opgenomen. De tariefsverlaging hij lie Ncd. Spoor wegen. Het Hdbl. heeft ter bevóegder plaatse geïnformeerd) naar de resuLtateei van 'd'o ■verlaging van de tarieven der Nederlamd,'- «ehe Spoodwbgen dïe nu reeds sedert een viertal maanden ini Werking is. Met d,en Minister van, Finanojën die in de Tweede Kamer een hoopyollen, toon heeft doen hooron ten aanzien dezer ver laging. bleken opfc de leiden.de personen van het spoorwegbedrijf optimistisch ge- silemd. I I Zooals men Weet, badgaagt de. verlaging 'Van het tarief der enkele reiskaarten vioor do le klasse 25 o/o., voor de 2e kl. 20 °/o, voor de 3a kl. 1520 o/ovjoor het buurt verkeer is de verlaging zelfs nog grooter, nl. gemiddeld 25, o/o voor elke jkl. Men kon derhalve bedacht zijn op eeu belangrijke vermindering der ontvangsten. -Voorloopig is dit echter nogal meegeval len, hetgeen blijkt uit onderstaande cij fers, aangeVende de opbrengst vra,ti de plaats belwijzen, waarvjan de prijzen; verlaagd zijn. 1925 1926 Vermindering Juli f6.325.000 fl6.060.000 4.2 o/0 Aug. £7.599.000 T7.030.0DO 7,5 o/0 fjept. f5.136.000 'f.4.737.000 7,8 o/o De ontvangsten van pile klassen tezamen van eenige groote stations over hetzelfde tïjdVak geven evencents eeu niet om gunstig! beeld. t Bij het bcoordceleii v'a-n deze cijfers is intusschen eenige Voorziehtife-heidj gebo den. Niet vergeten mag b.v, wbrdenl, dat het reizigersverkeer m'et België en Frank rijk in dfe maanden! Juli en Augustus v,an dit jaar buitengewóón groot geweest is en zeker tot een belangrijke vérmeertd<eriing Van die ontvangsten! in die maanden bijlge dragen heeflt. Ten aanzien; vjan dn herdassifikatip van. reizigers deelde fuen m!ede, dat de op- brengstclg'fers van eenige glroote stations hoop geven, da,tj in dezq riohtin(g goede) re sultaten bereikt zullan wordiau. Gebleken is n.l., dat de opbrengst 'der le en 2eCkL. in verhouding tot die der 3e kl. gunstig&r geworden is. In, ft algemeen) kunnen' de uit komsten van een tariefsverlaging eerst na geruimen tïj'd beoordeeld! iwordeu, omdat dp Dat nu, nai zoo'in) betrekkelijke kórte tperio- invoering ook zeer geleidelijk plaats- heeft, die, optimisme ten aanzien Mer -nieuwte maatregelen getwettig;d is, vindt voor een niet gering deel zijin oorzaak' in de groote reclame, die de Spoorwegen hiervoor ge maakt hebben. ZooWd per film, door mid del van reclameplaten, als door het beWer- dat ik voortdurend hartelijk tegen haar ben, zieh zoo volgzaam toont, als mogelijk is. Nummer één is hare ziel tot rust te brengen; dan eerst zal ze in staat zijn, nieuwe, vreemde begrippen in zich op te nemen. Terwijl ik, voor de zooveelste maal, er weer eens over nadenk, hoe ïk haar voor 't een of ander belangstelling zal kunnen inboezemen en haar daardoor het nieuwe tehuis aantrekkelijk maken, komt er vóór mijne deur een zeldzaam gespan aangere den- Een sterke, goedige hond trekt eene slede, waarop een frissche, aardige, onge veer dertienjarige knaap zit, Ohristoffel namelijk, de zoon van den schout. De jongen houdt met zijn gerij voor mijne deur stil, en Kapja en ik kunnen zien, hoe hij er -uitwipt. Kord daarop komt de knaap in mijne kamer om' mij eene boodschap van zijn vader over te brengen. Daar teg:wijl ik met Christoffel bezig ben springt Karja eensklaps opgewonden van de sofa, stoot een kórten vreugdekreet uit, en eer ik er aan denk, ia ze buiten, geeft den hond met hare hand een tik op Zijn bast, zoodat hij 't dadelijk op een draf zet, zit in een wip op de slede, en vaart de dorpp. straat af. (Wordt vervolgd.) 1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1