LD!! OES NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND iad: I0VEMBER AiS. Jranje Kruis" II DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS kers In imzet. CHE COURANT DINSDAG 9 NOVEMBER 1926 fïfot I,00, 58,00 !I"S 00 17 00 J J 1 SCOOP lappen krijgt" der zeeën". Uitknippen I ING ettig geoorloofde hts 3 gulden. EN OBLIGATIEBANK. bank, Mam, Petbox 577. ORANJE KRUIS" broote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen FEUILLETON 't Zigeunerkind. Buitenlandsch Overzicht BUITENLAND BINNENLAND NUMMER 133 22sra JAARSAN8 w Ratiné. fan. 22,00 inkers 23,50 bardine si. 145 GOES insdag 9 Nov. [eater gevierd met de PROGRAMMA. ideinbenemende levens- luit de Klokkenluider nnige Instituut". f8 uur. TEIN KIDD". JE KLAPPEN KRIJGT" lde entréeprijzen. lolgende prijzen: f 120.000 72.080 60.000 48.000 36.000 30.000 28.800 7.200 M.400 14.400 28.800 23.616 43.200 57.600 I f 113.400 f 697.416 in contanten. Elk lot een prijs! ig voor ia iedere trekking. iratis-Franco door de oninkl. goedgekeurd 1911. P. C. Hooftstraat 165 pen en opzenden aan de tengevolge advertentie in welke in postzegels*), orden voldaan en verzoekt ineele Nummer, daar hij van 15 NOV. wenscht 12629-160 ECTUS GRATIS-FRANCO, ■p. adre» duidelijk schrijven. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Marktl en 2; Telefoon No.474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1tot6 regels fO,90, elke regel meer f 0,15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager. Soldatenrecht. De interpellaties van den communist de Visser en den socialist ter Laan, zijn' Vrijdag in de T-veede Kamer gehouden en door minister Lambooy beantwoord. Evenals in zijn schriftelijk antwoord op gelijke vragen, heeft hij met hand en tand zijn zienswijze verdedigd, die hier op neerkomt, dat invloeden van huiten de kazerne, den geest der soldaten bedorven hebben. Zeer terecht, verweet 2, E. aan socia listen en communisten, dat zij een ver teerde stemming tegen de legerleiding! trachten aan 'te kweeken, door. hef rohd- zaaien van onwaarheden, afgestemd op op ruiing en spot. Evenzoo veroordeelde hiji op goede gron den de uitwassen van den rooden ontwa- pemngsdag, maar de fout van den minister was. dat hij de schuld voor het gebeurde bij genoemde daden alleen zocht en de hoofdoorzaak voorbij zag. Hollanders zijn nu eenmaal geboren met een sterk ontwikkeld rechtsgevoel; onrecht doet ook 't meest koelo gemoed nog ont vlammen; in den militairen dienst is het met 't recht voor den soldaat allertreu rigst gesteld en ondanks alle beloften van den vroegeren minister Alting von Geusau om daarin wijziging te brengen, hebben zijn opvolgers niets gedaan. i Dit euvel heeft zich zjo ingevreten dat de ■officieren het als iets heel gewoons aanvaarden. Sterk sprak deze mentaliteit ook uit hetgene minister Lambooy over majoor Froeling zei. „Deze verdienstelijke offi cier heeft een kwaden dag gehad", merkte hij op, toen den beruchten marSch in 't geding kwam. „Een kwade dag"; meer niet? Wanneer een patroon zijn onderhoorigen eens dwong om zoo lang en zwaar ta werken, dat zij neerstortten en gebreken voor hun leven opliepen, zou deze er dan afkomen met de verdediging van zijn advo caat: „hij heeft een kwaden dag gehad"? Maar waarom kan dit in de kazerne wel straffeloos geschieden? 2ou zulk een hatelijk meten met twee maten, niet oneindig meer den geest be derven dan de roode hetze? Of indien dit niet het geval is: bereidt zulk onrecht dan niet een willigen bodem voor het oproerig zaad? Do legerleiding moest eens wat dieper doordenken en heseffen, dat een soldaat met zijn hurgerkleeren niet rij® burgeï- opvattingen aflegt; dat zou heel wat rel letjes voorkomen met al de noodlottige ge volgen daaraan verbonden. Er ïd nog iets wat ons hinderde in de rede van minister Lambooy. Toen het schieten met scherp op de menigte ter sprake kwam, heeft hij: luite nant Yisscher, die _het commando daartoe gaf, verheerlijkt als een voorbeeld van plicht. Volgens het militaire strafwetboek en eenige hoogleeraren in 't recht, zei de minister, was zooiets geoorloofd. Het is jammer dat 2. E. deze woorden gesproken heeft, omdat ook dit oordeel gegrond iq op de meening dat voor 'n soldaat een schijntje recht voldoende is. Wij hadden van dezen excellentie iets anders verwacht. Temeer omdat hij 't in zijn hart oneens is met de, woorden die hij) sprak, want wanneer luitenant Visscher geprezen moest worden omdat hiji last gaf op' weerloozen te Schieten, dan moesten' zijn manschappen, die oni een "bloedbad te voorkomen één geweerkogel kan' zeven menschen (doorboren over de hoofden mikten, gelaakt worden. Dit durfde minister Lambooy gelukkig met aan, maar daaruit bleek ook de onre delijkheid van zijin betoog. 4) 0— t Is diep in den nacht. De dokter is er geweest' en reeds weer weg. Hij zei, dat een arm was gebróken, en hiji sprak oök nog van inwendige kneuzingen. Vóór alles moest de koorts worden bestreden, daar deze hevig zou uitbreken en 't leven van het zwakke kind in gevaar zo.u kunnen brengen. Morgen zou hij terugkomen'. De hodo van den apotheker is ook al weer terug. Daar is op eens veel zorg en bekommering in de schoolwoning gekomen, waar het voorheen zoo stil was. De bekoring evenwel, die mij: weer over valt, namelijk de gedachte, dat de rustige rust, die ik tot nog toe genoot, een einde heeft genomen, dat dit vreemde kind veel moeite en opoffering en veel geld zal kosten, lost zich op in de zoete gedachte: t is een kind. Diq gedachte doet me echt goed! Eene heerlijke plechtige feeststemming daalt in mijne ziel, als ik denk aan de gewichtig^ taak, aan den heiligen plicht, dien ik op mij heb genomen, en een heerlijk Voorge- vuuZ<'^ dat uit al de zorgen en moei- jbkheden, die ik op mijl neem, vreugde en liefde zullen opbloeien. Als ik het bleeke Italië en Eran-krkij. Na den aanslag op Mussolini is er weer een zekere spanning ontstaan tusschen Frankrijk en Italië. De gewelddaden tegen Fransche onderdanen en gehouwen die op het schot van den anarchist volgden, heb ben in Frankrijk den indruk gewekt, dat elke gebeurtenis van dien aard, zelfs al Wordt dia door een Italiaan bedreven en zonder dat van een samenspanning) Kan worden gesproken, in de schoenen van Frankrijk wordt geschoven. Dit maakt de hervatting van het alge meen overleg, waarop reeds lang aan gedrongen wordt n,u juist niet gemakkelij ker en het geval van Riciotti Garibaldi, een nakomeling van den beruchten kerk- roover, zal de verwijdering nog gfootef maken. Dezen Garibaldi, avonturier als zijn grootvader, gold weleer als een der beste vrienden van Frankrijk; hij) bood zich in 19:14 hij dit land aan om tegen een flinke belooning in Italië esn opstand te verwek ken en daardoor zijn vaderland te nopen de zijde der geallieerden te kiezen. (In een ommezien tijd had deze schelm het iegioen van Eer op zijn jas.) Toen Mussolini zegepraalde sloot hij zich met veel bom- bari bij de zwarthemdan aan, doch keerde spoedig in Frankrijk terug, naar hij zeïde wegens ontgoocheling. Sindsdien gpld hij als een der felste anti-fascisten en was het middenpunt van de uitgeweken Italianen en heulde met de socialistische interna tionale en allerlei ongure elementen. Daar dit heerschap zonder inkomsten wiaa en toch met geld smeet, kreeg de Fransche politie argwaan tegen hem; ze bespiedde zijn gangen en weldra bleek, dat hij tonnen gouds ontving vande Ita- liaan&che politie en Mussolini wist daar natuurlijk van. De heer Garibaldi was een doodgewone, laaghartige politie-spion, een verka.pt fascist, die misdaden en relletjes tegen Italië en Spanje uitlokte om de da ders dan te verraden aan zijn meesters en - zoo zeggen de Fransche bladen om Frankrijk in opspraak te brengen en ver dacht te maken. Fijn zijn de middelen niet die Italië ge bruikt. Mussolini mag den bluf over zijn stelsel wel eens wat 'temperen! J eugdvereenigingen. De laatste Bisschopsconferentie te Ful- da heeft, zegt Kipa, behartigenswaardige aanbevelingen gebracht omtrent de bevor dering der katholieke jeugdvereenigingen. 2ijne Eminentie Kardinaal Bertram!, prins-Bisschop va.n Breslau, richtte als voorzitter der conferentie een schrijven aan de katholieke geestelijkheid, waar aan wij het volgende^ ontleenen „De eerwaarde geestelijkheid moge op cudersavonden er dikwijls aan herinneren, dat de jeugd- eu jongelingenvereenigiRgel® niet alleen een behoedende taak hebben; doordat de hooge goederen, die ouderhuis, kerk en school aan de jeugd schenken, bewaard worden, maar ook dat zij: een vor mende en voor het practfach leven scho lende kracht uitoefenen, doordat zijl een diepen invloed op de echt christelijke ont wikkeling van het karakter en der zede lijke krachten voor het beroepsleven en op het toekomstige familieleven doen gel den. In hartelijke toespraken en in het persoonlijk verkeer moet den ouders deze plicht in herinnering gebracht worden, dien zij juist na de schooljaren te betrachten hebben. Aan hen moet het onvoldoende 'van zoo menige andere vereeniging) bloot gelegd wordenhen moet men tot het inzicht brengen, dat de praetisjehe beoefe ning va.n den godsdienst als werkzame kracht in de geestelijke ontwikkeling en in de beroepsplichten de leidende gedachte is onzer jeugd- eu jongelinigsvereeniginjge®. gelaat van het kind gadesla, is 'b mij lof een goede engel mij toefluistert: „mils je hart gevoelig blijft en niet versteent door eïgenlievende gemakzucht." 't Kind slaapt, en ik ga voor een oogetf- blifcaan 't venster staan. Buiten heerscht dikke duisternis. De wind rtiselt door den eik, en de regen tikt. zachtjes tegen de ruiten. Daar, hoven aan den zoom van het woud, waar ik vandaag nog geweest hen, flikkert plotseling een licht op. Een fakkel wordt zichtbaar, vervolgens een tweede. Bliksem snel bewegen ze zich voort, en weldra zij®! ze in de duisternis verdwenen. Daar zijn de 2igeuners aan den gaing. Als vast genageld kijk ik nog een poos dien 'kant uit, maar er is niets meer te zien. Ik zit weer aan het bed van het kind. Mijne gedachten dwalen heen naar het boseh met zijn herfst-somberheid. Wat doen daar ginds de bruine kinderen der steppen in de stilte van den nacht? Een boerenknaap vertelde mij, dat ze met hunne wagens midden in den nacht waren vertrokken, en dat de schout hef lijk der vrouw in het brandspuithuis had laten brengen. Mijne verbeelding ontvlamt en Schildert voor mijn oog beelden, die leven. Langd den bergweg staan in het duister van den nacht de lange hooge wagens, de kleine paarden zijn uitgespannen .en weiden het Een biaondere aandacht moet daarbij ge schonken worden aan den overgang van de school naar de katholieke vereenigingen'. Daarom rïöht ik ook aan de katholieke onderwijzers hierbij het verzoek een be hulpzame hand te bieden met een verstan dige heoordeeüng der gevaren, .die in on zen tijd de religieuse trouw, hare verdie ping en daarmee de gansehe karakter ontwikkeling der jeugd bedreigen".; In verband hiermede moge vermeld wor den, dat de Fuldaër Bisschopsconferentie, die de laatste jaren voor, bepaalde niet- kalholieke vereenigingen waarschuwde, op hare conferentie van dit jaar ter voorko ming van' misverstand daaraan' toegevoegd heeft da,t die waarstohuwing vanzelfspre kend ook geldt voor alle (hoofdzakelijk politiek georiënteerde) organisaties, die hef behoud der katholieke jeugdvereeniginglen schaden en die door den aard harer samen stelling (interconfessioneel) leiden tot ver spreiding van niet-katholieke grondbegin selen, aan religieuze onverschilligheid de voorkeur geveu en als strijdorganisaties den vrede en de eenheid: van het volk in gevaar dreigen te brengen. FRANKRIJK Samenzwëerdfii ra agents provocateurs. De verhooren van de Italiannsdhe en Sa.pansehe oomplotteurs dtaren voort. Uit de mededeelingeu d'er verdachten scfoijfnt ta blijken, dat het complot al een 'jaar aan den gang is, en dat de betrekkingen! tus schen de Garibaldianen en de C'atalo- niërs zijn aangeknoopib door Beltrami, een voormalig generaal der fascistische strijd macht die zich echter van Mussolini had afgekeerd! toen die tegen de Vrijmetselaars loges ging optredteu. Beltrami woonde te Juvisy. Hij; is in hechtenis genomen. Het doel Van de samenzwering Was, vpp Gatalonië een vrijten staat te makten. Maria, beweert, dat niemland verantwoor delijkheid draagt dan hij. BELGIE Met ooglappen- Van A. Ranpafc. „In 't Verloren1 Hoeks;- ken" van, „Het Laatste Nieuws": „Stockholm!. Koning Albert, koningin Elisabeth en zwermende journalisten. Vraagt een journalist aian de koningin; wat Voor Haar Majesteit Zweidien is? Antwoordjt leuk, gevat, kort e® humo ristisch die koningin Selm'a Lagerlof, middernachtzon, ij's- beren, lucifers en mïjin stutten. Kostelijk. Maar w:at Voor d,e koningin alleen1 korts wijl was, een goerfluimsehe ladh, is voor ongeveer negen millioen op d)el negen mil lioen, die we in on-zen driehoek zijhlernsh Het grappige programma, van de konin,- gin is, in Werkelijkheid), het onze. !Wij, hebben immers ooglappen aan en kijken slechts één richting uit: alzoo dp paarden. Ik schrijf niet: alzoo de ez'els. Maar gij denkt het. Wat is Noorwegen v'oor ons Noordjpjoolcirkel, Noordkaap, kabel jauw, fjorden en zeehonden. Wjat is Denemarken Hamlet en Ophelia, Andersen, boer derijen, geografische- vorm als v,an stuk ge vallen yaaS en Kattegat. Wjat is Nederland? Pofbroeken, slooten Kaasmarkt, Rem:- brandjb, boerinnekeus op klompen en des tijlds een voorwendsel- voor zekere loebassen van bij) ons maa-r lapldhonger.bij enkele niet eens geluwd. Ei, ik moest zelfs zoo ver niet gaan. Wat is Vlaanderen voor yelen bij) ons, waaronder de voormelde loebassen 2eekust om er ff a nskilj on sche herrie s'chraleh erfstgras af, dat ze aan den weg kant vinden. Een jonge kerel, een dolk in den gordel, zit zrwijgend daarbij, en, be waakt zede andere stamgenooten bevin den zich ginds op de open vlakte, dicht aan den zoom van het boseh. 2e voeren, onder fakkelgezwaai en sombere, woeste gezangen, een Zigeuner doodendanS uit ter; wille der bleeke vrouw, die in het brand spuithuis ligt in het vreemde dorpin het vreemde land. En hier ligt haar kind. Ik buk over het bed en ontstel hevig. De koorts is blijkbaar erg toegenomen. Ik neem de temperatuur op, ze ia aanmer kelijk gestegen. Ik wend alles aan, wat de dokter heeft voorgeschreven, maar de koorts verheft zich meer en meer. Roche lend, met open mond, Dgt het kind in 't kussen; 't wil wat zeggen, maar ban 't met uthrenigen. Daar opent het' de oogen. Hunne uitdrukking is wezenloos, en 't lijkt mij,, of die oogen elk oogenblik zullen bre ken. Ik sidder van angst! Al mijne middelen zijin uitgeput; mij rest alleen vertrouwen op God. Op God! „Heidensch dieventuig," heeft Beala ge zegd. Bliksemsnel vaart een nieuwe ge dachte door mijn geest en brengt mijine ziel in geweldige spanning. Ia Karja al chris ten? Ik zeg: „Neen!" In den vreemde ge boren, ia zij door hare stamgenooten al- te verkoopen Volk' om het voor achterlijk Ito schelden in hun schoolboeken; „Rubaa®s'; en „Vaamcfik" om hun als voetstuk! te 'die nen boter uit Veunie eu, touwdffl üih '2ele( En wiah is voor hen. onze taal?, Voetmat Maar wat zijn zijzelf! voor het geheelo laudi.?, I ii Zwijg! Laat ons diat bever verkroppen, nu er een witte atmosfeer van bruiloft over het laud hangt. Wij hebben nu ontdekt, dat Stockholm, in Zwtedien ligt. Misschien ontdekken zij ook eens djat Vlaanderen deel uitimiaiakt vtaï België: wij! leven immers in een tijd) van woncteren." DENEMARKEN De crisis. Het geschil tusschen het kabinet en het parlement over het wetsontwerp tot steun met staatsgeld) aan noodlijdende be- ürijlveB, heeft thans zijh hoogtepunt be reikt. Naar Duitsche blaldjen uit Kopen hagen melden, heeft de premier Stauning van d;eu Koning de machtiging: verkre gen om het Eolketin.g te ontbindle®. ITALIË Na tien aanslag op Mussolini. Mussolini heeft het ontslag aanvaard van die onder-staatssecretariKsen van de vakbeweging, hinnenlandsë'he zaken, ko loniën, luchtwlaart, volkswelvaart, onder wijs en verkfeerslwezen, die o®midlde31ijk| door anderen vervatoigen zijn. Een schrikbewind. Volgens de Quotidien hebben de fascisten' te Milaan in 200 particuliere huizen alles kort en klein geslagen; te Bologna en in geheel Emilia, werden tal van daden van terrorisme bedreven en te Rome mochten de fascisten gedurende twee etmalen vrij plunderen. De regeering heeft een tyranniek'e wet geving ingevoerd. AMERIKA Een „concessie" van Callesl JLt Mexico .Wordt gemeld, dat president es aan het congres een wetsontwerp voorgelegd) heeft, volgtens hetwelk de paro chies van buitenlanders buitenla)ndische priesters mogen hebben, mits deze zidh vter- binden, aa 'n-Mexicanen een opleiding in godsdiunsizakea te geven, opjLt aldius onderrichten hen iu zes jaar tijd kunnen vervangen. KORTE BERICHTEN -De Parijfeche bladen verklaren, dat Garibaldji de rol van aigent-provocateiur Van het fascisme tegen Frankrijk gespeeld heeft, mtet het dbel .in Italië) de anti-Eram- sche stemming te prikkelen. Harriot zou bij! dleze zaak betrokkten rijn. i. De Fransche gezant te Rome heeft bij dje Italiaausehe regeering een nieuwi protest ingediend naar aanleiding Van de jongstei Fransch-ItaRaansche inoidienten. In Oo®temrij|k is een overeenkomst bereikt tusschen die regeering en de be ambten. De moeder van Zambonr, de Ver moedelijke) dader vhn den aanslag op Mus-' solini, is krankzinnig geworden. Volgens de voorloopig bekende uit slagen behalen do repblikeinen bij1 de Griek fccbe Verkiezing een flinke meerderheid, Het conflict in de Rijjnscheepvaart dreigt op staking nit te loopen. Reeds heeft de bestuursvergadering Van den bond der Rijlnsclhippers te Duisburg den ïqksminister va)n- arbeid het besluit het personeel medegedeeld, cm1 in staking ta gaan. - -Met groofe geestdrift is prinses Astifi'd van Zweden, de toekomstige ge- maïin van rpjinis Leopold; yap, .België, door d)e Belgische bevolking begroet. Er had te An'tjw'erpen een schitterende ontvangst licht niet ergens in eene kerk ten doop gehouden. Ze is nog niet gedoopt! Als ze nu eens stierf! Zij is dezen avond do mijne geworden, en ik ben degene, uit wiens hand God ze tot zich neemt. Ze is nu mijn kind. Het kind moet gedoopt worden, althans onder voorwaarde, en het doopsel moet spoedig worden toegediend, want het ge vaar is tot den hoogsten graad gestegen, 't Is echter nacht, en de pastoor, woont in het naaste dorp. Hulpeloos sla ik mijn ■Mg op naar het groote kruis, dat boven Karja's bed hangt. Het bleeke gelaat des Verlossers ziet op het vreemde kind neer met een uitdrukking als van vurig ver langen naar zijn bezit. Ja! 't zal Hem toebehooren, Hem, den goeden Meester, die de vreemdelingen, de verstootenen lief had! Ik dommel mijn hand in het water, dat voor de ververs'ohing der natte doeken vóór mij staat., en driemaal besproei ik het van koorts gloeiende voorhoofd der zieke. Tegelijk klinken door de nachtelijke stilte luid en plechtig mijne woorden: „Zoo gij niet gedoopt mocht zijti dan doop ik u in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes." Dan val ik op mijne knieën, overmees terd door den plechtigen ernst van 'het oogenblik. Mijn hoofd zinkt neer op den stoel, waarop Karja's kleederen liggenj ten stadhuize plaats, waar burgemeester van Cauwelaerfc oen 'wtelkumsjtreidje hield- 'De koninklijke trein kón eerst na, aanzien lijke Vertraging naar Brussel vertrekken!. Do liberale revolutionnalren, die in! oorlog zijn met de regeering, hebben San! Ju au del Norte veroverd. Daarmede is de geheele oostkust van Nicaragua behalve de neutrale zone van Elbluff eu Blue&lds, in hnu handen. ■■■■..Ill I I 1^ Begrooting F., T. en T. Voorloopig Verslag 2e Kamer. Verschenen is het voorlooptg verslag over het wetsontwerp tot regeling via® ue inkomsten elui uitgaven yam de Posterljletni Uo telegrafie en telefonie voor het dietaist- jaar 1927. De bedrijfsleiding!. Inzake de bedrijfsleiding Vroege® ver scheidene leden of onlder de algeheale re organisatie ook' begjrepjen z&l zijmj een,1 defi nitieve oplossing Va® 'het vraagstuk' der opperste leiding. Beilrijf'siiitkomsten en tariefs verlaging. Met voldoening was ken,teis genome® van het verslag van het bedrijf over 1925, waaruit blijkt, dat vólgens de Voorloopige gegevens de zuivere winst der P. T. ,T.. over dat jaar f! 11.2 millioen en die yald den postcheque- en girodienst ruimf6 to® heelt bedragen. De vraag werd gtestel'dl of de schatting van de win!st voor 19'27i op f 41/2 millioen niet veel te laag is. Vele loden hoopten iiu 'dit verband, dak met tariefsverlaging word,t doorgegaan. Waar een verdere tariefsverlaging in! da Memorie Van Toelichting m'ede afhamfcelijli wordt gesteld Van de bedrij'fsuitkoimsten. wees men -ero», dat 't niet uitgesloten is. dat de bedrijfsuiitkomsten in ongunstige® zin beïnvloed worden! door het niet 'te® volle erlangen y&® betaling voor alfa doar het bedrijf bewezen dienste®. Voor groota aantaUen op ongeregelde tijdstippen ver zonden dicnstsitukkten wordt geen port be taald, doordat die stukken ter ppst wor den bezorgd buiten de tij'dv'akkein dór telling. Voorts vestigden eenige leden er dt> aandacht op, dat een raming vkn f 700.000 voor portyergoeding door de Rijkspost spaarbank niet te hoog is. De raming vian dezen post bedraagt echter slechts £360.000. Gevraagd wterd, of het vbor porto ver schuldigde door groote insbelling'eini, als de Departementen, de Rijkspostspaarbank, enz. niet geconstateerd kan 'worden dócr frankeermachines, gelijk' zij reeds door groote particuliere instellingen, worden ge bruikt. Deze leden wenschtem ook te ver nemen, of de kosten, verbonden aan het vervoer van stukken per luchtpost, ge dekt worden door de ontvangsten, wegens die stukken. De gunstige .geldelgke uitkómsten v,a® het bedrijf maken hut ook, naar de mee- ning Va® sommige leden, niet langer nood,'-, takeljjk, dgt in al te straffen vorm op de exploitatie wordt bezuinigd. Deze leden hadden ook! nu ®og versdhdRende klachten gehoord over het feit, dat, behalve in de groote steden slechts drie keer per dag Wordt besteld, terwijl de verzending va® dagbladen niet altijd even' vlug gaat. Men meende Jat de vestiging van kan toren geen gelijken tred houdt met de uitbreiding der bebouwde kommten Personeel blelangem Vele leden merkten op, dat de perso- neelbelangeni in de laatste jaTen erg in' het gedrang zijn gekomeni. Het zou, uaar algemeen gevoelen:, zeer gewenscht zijn, dat de Minister thans zou kunne® besluiten tot al of piet dooft voering van de in het rapport-Nolting op de bonte harlekijnsprullen van de ko mediantentroep. Die klok slaat drie uur. Ik sta op. Mijne handen trillen, en mijina oogen staan vol tranen, 't Komt evenwel meer voort uit godsdienstige stemming dan uit smartgevoel. Dan buk ik vol eerbied en druk een kus op het voorhoofd der. jeugdige christiune. Een zoete troost daalt in mijne ziel. Als ze sterft, is hare ziel zuiver. Iets hooger in waarde kan niemand ter wereld verwerven. En Hij;, die vol barmhartigheid op haar heeft neergezien, kan haar het beste kinder-tehuis geven. Lang duren den ongeoefenden zieken verpleger de traag voortkjeuipende uren. Een keer doet de stehreiende Beata eene poging om binnen te komen, maar hij: wijst haar met streng gelaat do deur. Bij 't aanbreken van den ochtend, ver mindert de koorts, het kind valt in slaap, 't is gered. De eenzame man, die onx het leven van- het kind, dat de hemel hem! had geschen ken, meer angst had uitgestaan, dan hij zelf wist, voelt rijn hart overvloeien van dankbaarheid en geluk, hij1 roept de schrei ende oude, die eigenlijk nog zoo kwaad' van harte niet is, en schenkt haar vergif fenis, nadat hij haar had medegedeeld', hou hij over mensrhlievendheid en vooral over de liefde tot de kinderen denkt. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1926 | | pagina 1